Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1907

1 j 1 1 1 I I mmm rnmi Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcletoi n No S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z e en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon X M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des miild Sociëteit Ons g enoegen Zondag 2 Sepieiuber 1907 Extra TOONEELTOOBSTELLim DOOK DE Kotlerilauisclie Tooncel ea Operette Verecniijigg Artistiek leider C RITMAN ei lid van bet Kotterdamsch Tooneelgezel scliap V d Qroote Scliouwbarg Dire tenr P D v EIJSDHy JAN ONGELUK HAMS HUCKKBEINII Klncbt in 3 bedrijven door OSCAR BLU MENÏHAL en OUST KADELBÜRÖ Vertaald door JAC DK VOS MARTIN HALLBBSTADT ieuHeet C PUTMAN Prijzen der Plaatsen f 0 80 f O BO f 0 30 Plaatsbeapreking van af bedeu k 10 cent Bnreaa 7 unr Aanvang S nar Dronkenschap bestaat niet meer Éoa mooater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegelonden Kim ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Aoéint Bier Water of in het voedeel zonder dat hei noodig i $ dat de dronkaard er iet van afveet Het COZA POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POBDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder liJn medeweten en zonder dat het soodlg is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hü zijne redding te danken heeft Bet COZA POBDBB heeft het hniseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozeo met menig jaar verlengd Het lostitnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depölhonders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct aar Londen COZA INSTITUT£ a X ANKER J l AIN EXPELLEII irc FN RHEUMATIEK til vrRKOUOHEDEN c S Ruim 35 jaar doos miluocnen JICIir CN RUEUMATIEKLUDCRS MEI jUCCES gebruikt VCRKRIIGDAAR IN FUSSCHEN VAN 50 di 75Cis tii 1 25 I1IJH H Apothekers en Drocisicn F A I RICHTER Ci Rotterdam Te öouDit hü C LDUEE Apotheker Markt en bjj WOLFF i C WMthaven 198 Wacht U voor uamaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap SIER DW HdIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl S 4S zenden wij franco door Nederland onze overal bekende yormal CoUeetie 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer eii tuin van 240 stuks iuder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocu Scillas Sneeuwklo tjüS enz Ruk geilinstreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in hel Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitscb zenden wiJ desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ëlabllsseoient NUui8l6rDuifl t oordwUli bij Uaarleui SANGUINOSE Viiium Sanguiiiosiim iii vacuo Mijne dochter is vele Jaren lijdende geweest aan bloedarmoede en bleekmacM zjj heeft vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zij aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar bielpen ZiJ had het vreeseiyk in de boenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord = het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met uwe Sanguinose begonnen de verandering is groot ZiJ eet goed slaapt goed krggt een gezonde kleur in één woord de Sanguluoie doet eoor haar mat nog geen enkel ander middel gedaan had V moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBINi Den Haag Koningstraat 311 PfIJs per flacon f 1 50 C fl 8 12 fl f 15 Te GOUDA bij WOLFI en Co Wesihaveii 108 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijiii Keelpijn Heeschheid enz UELIANTHM is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehachten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned Indiè Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UBLIANTHB werd 9 maal met Oonden 3 maal met Ëere Medailles bekroond atBLIAyiBE in Bacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UELIANTHB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Hontngbloem Den Haag Verkrngbaar by Firma WOLFE C Co Westhaveu 198 Oouda GRENDEL Oouda E H VAN MILD Veeratal B 126 ouda A BOUMAN A ooriimAi PINK8E Nieutcerktrka d IJeel A N v ZESSEN Schoonhoven O v WIJK Oudewa er A SCHEER Haaetrecht P W v EDE Oudewater K vam dbe HEIJDEN te Reeumijk P v D 8PBK MoereapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEliDV HWaddingtveen P A uk GROOT A o JONGH Oi i u a r J P KASTELEIN PoUbroelerdam D BIKKER te Bentchop WAAIINCnVWIiVG Laat D niet misleiden door roop Het klooster SanetaPaulo Abdtj bestaat niet duê Siroop van geenertel waarde Onontbeerlgkis het genot van BAMHBICnTll zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Frgsvan compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOON DUBBELE BOUET B 13 Telfn 117 ADVIETENTIEN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverleutle Bureaa vao A BKiMRMAN ZOOIM OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Mir l raban scli Schoenen IjaarKeninaicaKljM KLklWEG E j tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS AUe repuatiën en aangemeten werk DE OOEDKOOP3TE è I DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOEBLAWKM zijn beslist die der Firma WELDOil THB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TUE ILL DUESSUAKEH met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OE CHILU BBS S EASaiOSS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT üw Boekhandelaat Proef ntimmet H AUe met kantel HoU BIJeoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zp GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar biJ MILLY SIMONS Den Haag bo EEMBErOT7AirTBE £ Hen wnrit r rzt elit r 9 t WERN te letteu 01T UUT MAOiZUN TAN l IIAVENSWAAY Umx QOBINCHÈM Deze THËKëN worden afgele rerd i verzegelde pakjes van oi Xwee 9n een half en een Ned otu met vermelding van Nommer ei Pr 8 voorzien van nevenaiaan Merk volgena de Wet gedepo oeerd Zich tot da uitvoe in van ge eerde orders aanber eude J G BIJL voorüBen J BREEBAAÏIT Lz Wild eii Gevogelte Van at heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Fonlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen vilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Beevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel NederDind Aanbevelend T OUITBLING toeliet Oostarstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2081 Gouda Dmk van A BRINKMAN Zn KEi ISGEVIi G iNRICHTINGEn WBLKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secre larie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van I van der Want handelende onder de firmaP van der Want Gzn ora vergunning tot uitbreiding zijner pijpenlabriek door verbouwing van het percrel gelegen aan de K uiperstaat wijk K Nos 94 en 94a Kadastraal bekend Sectie D No 371 en 373 A A M Groos firma Groos Nichtingora vergunning tot ui bteiding zijner Stoombleekery en Wascliinrichting doof bijbouw in het perceel gelegen aan den Fluweelen Singel wijk R Nos 720 en 179 Kadastraal bekend sectie A Nos 289a en 2893 Dat op Vrijdag den 11 October 1907 des namiddags ten i ure op het Raadhuis gelegenheid 13 om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 27 September 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT 1 S BttUenl andsch Overzicliü Reuter teint uit Casablanca dd 6 Sept Tegelijkertgd met een deputatie van enkele der Medionna stammen die kwam om de voorwaarden van den vrede te bespreken kwam ook heden kaid Sidi Larbi de vroegere gouverneur van Casablanca hier aan om namens Sultan Abd elAzis een bespreking te houden met de Fransche autoriteiten Van welken aard zijn instructies zijn is onbekend men zegt dat de Sultan de verantwoordeIpheid op zich wil nemen voor do handhaving der orde in het Chanja district Twee dagen voor den datum vastgesteld door het Engelsche departement van buitenlandsche zaken voor de openbaarmaking van de Engelsch Bussische Conventie is de volledige tekst daarvan in Petersburg gepubliceerd zoodat de Engelsche bladen dien tekst van de telegraal agentschappen of van hinne correspondenten te Petersburg ontvingen Het blijkt thans dat de mededeelingen verleden week uit Bjetsj overgenomen vrij ii waren FEVILLETOX ZWSRVBLINGfiN Naar het Bnssisch Fedor Orloff had eindelgk geboet voor het door hem onschuldig vergoten bloed Dat ik hier ook gond gevonden heb zal ik geheim honden Zubow zal hier niet meer komen hg is Orloff slechts uit wraakzucht gevolgd Als de Yankee s dit land overnemen zal ik zorgen eigenaar van dit rijke eiland te zijn Pierre wreef zich van vreugde in de handen Toen hij Zubow inhaalde riep hij dezen toe Slechts een grondsteker en een passer I Ah een wetenschappelijk onderzoekt mompelde Zubow Ik zal u in Eamschatka aan land zetten met bevel dat het eerste schip n naar Kodiak brengt Dw begenadiging en ontslag zal u hü het landen geworden gij hebt beide verdiend Den volgenden morgen vloog de Nevsky door de golreo der Beringzee Pierre Lefranc ging liJn moordlnstigen heer instinctief sit leo wtg en batutte gednrig dt paplerao De Conventie bevat drie afzonderlijke overeenkomsten betrekking hebbende op Perzië Afghanistan en Tibet Wat Pe zië betreft besloten de beide mogendheden hun invloed te beperken tot nauwkeurig vastgestelde gedeelten Busland s sfeer van invloed omvat bet noordelijk ËDgeland s sfeer het zuidelgk deel van Perzië TuBBchen de beide sfeeren is een neutraal gebied aangewezen Bnsland doet afstand van eiken invloed in Afghanistan het verbindt zich alle politieke betrekkingen met dit land slechts te onderhouden door tusschenkomst van Engeland Engeland verbindt zich in Afghanistan den bestaanden toestand te handhaven en geenerlei beweging in Afghanistan te begunstigen die tegen Rusland gericht is Wat eindelp Tibet betreft besluiten de beide mogendheden zich van elke bemoeiing te onthouden geen vertegenwoordigers naar Lassa te zenden en de suzereine rechten van China te erkennen Aan Engeland wordt toegestaan als waarborg voor de afdoening der drie achterstallige termijnen van de schadeloosstelling door Tibet te betalen de Chumbivalloi bezet te houden In den laatsten tijd hebben er in de DnitBche pers berichten gestaan volgens welke vele van de pas onderworpen Herero s uit de Duitscbe kolonie Zuidwest frika naar Engelsch gebied trokken Een uittocht op groote schaal van deze naturellen zoUjOen ernstig nadeel voor de kolonie worden omdat men de Herero s er als werkkrachten niet missen kan De officieuze I orddentsche komt nu met de mededeeling dat er geeu reden voor ongerustheid is Het is waar zegt zij dat de Herero s in het Noorden van de kolonie sedert eenigen tijd onrustig zijn Velen zijn van hun bazen weggeloopen Men heeft niet kunnen uitmaken of er afgezanten van het bij Johannesburg gevestigde vroegere opperhoofd Samuel Maharero onder hen aan het werk zjjn om hen naar den Baud te lokken of dat berichten nit het Zuiden invloed op hen gehad hebben In elk geval heeft men het plan om de krijgsgevangen Herero s eerlang in vrijheid te stellen niet ten nitvoer kunnen brengen Aan den anderen kant heeft men de proef genomen om de naturellen aan de plaats waar zij werken te binden door hun eenig klein vee b v twee melkgevende geiten per gezin van vijf personen te geven Dit kleinvee blijft het eigendom van de regeering maar de Herero s hebben het vruchtgebruik en mogen het later koopen Zoodoende kan er wat afwisseling gebracht die hem de vrgheid gaven Een vreemde zinsbegoocheling had zich van hem meester gemaakt in den roes waarin hij zich dagelijks door het gebruilc van wodüi bevond scheen het hem steeds toe alsof hg Orloff hoorde fluisteren Wil zgn partners kameraad wiJ leven of sterven te zamen I Dan woelde hg onmatig in zjjn kooi rond en trachtte het lot van zgn zw genden partner te vergeten Er verliepen eenige dagen eer Orloff s lijk aan boord der BaranoÜ gebracht werd de commandant had de inboorlingen op onderzoek uitgezonden en elke kano een gewapend geleide niedegegeven Met bedroefd gelaat boorde hiJ het verslag van den opperbootsman aan die hem Orloff s notitieboekje en eenige kleinigheden bracht die op het lijk gevonden waren Op bet dek door een schildwacht bewaakt lag het liJk van den gevangene de luitenant sprong op toen de oude matroos zeide Vermoord en wel door blanken want de voetstappen van mannen die nienwe zeelaarzen droegen waren duidelijk zichtbaar en hü is door een kogel doorboord De commandant der Baranoff verzegelde de hem gebrachte zaken en voer naar huis toen b i de Sitfca sont binnenvoer bad hij met het oog op den hoogen rang van den na van alle aardtche banden bevrijden ge worden in de voeding vooral in die van da kinderen en verbetert de gezondheidstoestand De Herero s Bchijoen in hun gevangenschap niet verwond te wordenf Toen men dit besluit onlangs mededeelde aan de ruim 1000 Herero s die bij Windhoek in een kraal zjjn opgesloten en erbij voegde dat dit een belooniug voor bun goed gedrag was waren zij leer big Als de proefneming te Windhoek voldoet zal men aan de Herero s in andere kralen dezelfde gunst toestaan en het bestuur zal aan particnliere werkgerers een dergelijke handelwijze aanbevelen om de Herero s honkvaster te maken Natuurlijk besluit de Norddeutsche zal het voortaan ook alle andere doelmatige middelen toepassen om een uittocht van de als arbeiders onmisbare Herero s nit de kolonie te verhinderen indien men merkt dat zjj hot daarop aan gaan leggen In de Westminster Clazette komt een onderhoud voor met den bekenden orientalist den Hongaarschen professor Vambéry over de Russisch Eogelsche overeenkomst Hoewel de overeenkomst voor beide partijen bevredigend ia meent Vambéry toch dat de vereenkomst slechts van tjjdeldken aard kan zijn Wel wordt de sfeer van mededinging er door beperkt maar Bnsland kan op den dnnr den drang naar het zuiden niet opgeven omdat het behoefte heeft aan een haven Port Arthur ging verloren do openstelling van den Bosporus kan door Europa niet worden toegestaan en daarom zal Busland toch weer genoodzaakt zgn een weg te zoeken naar de Perzische Qolf Voornamelijk echter bespreekt professor Vambéry de gevolgen ran de overeenkomst vooF Duitschland Van verschillende zjjden wordt er op gewezen dat Dnitschland s invloed in Klein Azië zich uitbreidt Maar ondanks de belangen die Duitschland in Klein Azië heeft ondanks de Duitache bank in Perzië ondanks de uitgebreide mjjnconcessies en den Bagdad spoorweg la Duitschland daar nog zeer ver achter bü Engeland De belangen die Bnsland en Engeland in Perzië hebben zijn nog steeds veel grooter Eu daarom gelooft professor Vambéry niet dat de Conventie tegen Duitschland is gericht Het is bovendien niet in Engelands belang Duitschland tot vijand te maken Toen de rivieren Soadal en Uedina in Spanje buiten hare oevers traden was het nacht Om de menschen te wekken werden vangene door middel der vlag aan zijn ronw uiting gegeven Olga zat aan het venstor Op een zonnigen morgen trad vorst Maxutoft vergezeld van zËne vrouw op haar toe en nam haar den verrekyker nit de hand Met een snellen blik op haie vriendin zonk gravin Orloff bewusteloos neder Het bericht van Orloff s dood was door middel der haventelegraaf den langzaam naderenden schoener reeds voorultgeloopen TWEEDE GEDEELTE I 18 October 1867 was het geheelo Bussische garnizoen in groot tenue op het plein te Sitica verzameld De soldaten de burgers ja zelfs Indianen in feestdos waren verschenen om de laatste bevelen Ie hoeren voorlezen Vorst Maiutoff omgeven door zijn schitterenden staf gaf het gedenkwaardige teeken en toen de kanonnen van het Amerikaansch eekader losbrandden vuurde het Bossiscbe garnizoen van de batterijen en van het slot zjjn laatsten groet ter eere van den Czaar wiens vlag langzaam van den groeten vlaggestok van hot slot omlaag daalde Het was geschied Toen het geschut eindelijk iweeg en de blauwe rook tot aan de Vgnater de klokken van de hoofdkerk geloid en schoten de nachtwachts hun revolver af De bruggen over de rivieren werden weggeslagen huizen stortten in vele andere werden zwaar beschadigd Da kranten kunnen niet uitkomen daar de drukkergen half verwoest z n Ook de verlichting in de stad is ge brekkig De bakkerijen worden belegerd omdat er gebrek ain brood is en er is ook haast geen drinkwater ten gevolge van de vernieling van de waterleiding Tot gisteren waren 29 Ijjken gevonden maar er lagen er waarschijnlijk nog meer onder bet puin Overal ziet men jammerende groepen menschen die bloedverwanten of have verloren hebben Gisteren zakte het water Uit de omliggende plaatsen komen ook jobstijdigen Te Colmenar zijn 32 te Velzmalaga 16 te Benamargosa 8 te Biogordo 3 menschen verdronken De gemeenschap met sommige plaatsen is verbroken De ministerraad heeft gisteren besloten maatregelen tot leniging van den nood te nemen Ook uit Valencia komt bericht dat een gedeelte van da stad overstroomd is Te Bitonto in Italië wilden de stakende veldarbeiders het vertrek van een trein beletten Zy probeerden de wagens los ta maken en omver te werpen Toen dit mislukte posteerden zü zich op de rails Troepen rakten aan die de stakers verstrooiden Kaar een poosje later begon het spelletje opnieuw De stakers wilden een beambta dwingen de seinen op onveilig te zetten Toen deze weigerde werd hiJ half dood geranseld Later kwam het tot een hevig gevecht tnsschen de stakers en de carabinieri waarbij velen gewond werden Er z n meer dan honderd personen in hechtenis genomen Het gaat er wel iets op loken of het oecumenische patriarchaat na nat geharrewar met de Porte over den metropoliet van Drama een wat meer tegemoetkomende bonding wil aannemen tegenover de eischen der Tnrksche regeering Do minister van justitie heeft onlangs den patriarch ien schreven doen toekomen waarin hiJ het ontslag vordert van den metropoliet van Fiorina Zulks op grond hiervan dat genoemde metropoliet oen bijzonderen dienst had gewjjd aan de nagedachtenis van den secretaris der metropolieten Aristides die indertijd den Bulgaarschen priester Ilia vermoordde en zelf daarna door de troepen gedood werd van het slot zweefde sloeg vorstin Beatrice hare armen om Olga die zich weenend afwendde Nu ziJn wij allen vreemdelingen in een vreemd land stamelde zij en de tonen van het Star spangled banner die van de baai tot haar doordrongen bevestigden bare woorden Naar ik hoop zullen we in acht dagen op weg naar Europa zijn Hebt giJ reeds plannen gemaakt F vroeg Olga JaI Gregory denkt dat het t best zal liJn wanneer wjj te Dresden verbljjf handen tot zgne zaken hier en te Petersburg afgedaan zjjn wjj vinden daar verwanten de Bützows on Irma s opvoeding zou dadelijk kunnen aanvangen Mjjn man toa nog twee jaar verlof kunnen nemen Maar gjj beste Olga zult gij uw knnstenaarsloopbaan weder opnemen f Ik blijf biJ u en bjj onze lieve Irma zei de beminnelijke weduwe Ik heb nog wel eenige aangelegenheden in orde te brengen die my een tgdlang elders znllen ophouden dat kan ik n nu wg onder de Amerikaansche vlag leven wel zeggen want nu ben ik vry Ik heb niet noodig mg aan de gapende menigte voor gond te vertoonen Wordt vervolgd