Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1907

Ook had h i als teeken van rouw de Grieksche winkels laten sluiten en linten met de Grieksclie kleuren op de kist laten leggon Op het schrijven van den Turkschen minister heelt de patriarch dit is opvallend niet dadelijk met een weiirering geantwoord Het verluidt dat hij de overplaatsing overweegt van den betrokken metropoliet Al is dit niet heelemaal conlorm de wenschen d r Porte het mag toch eenigszins als een tegemoetkoming worden aangemerkt aan de op zoo hoogen toon door de Porte gestelde eischen Verspreide Berichten Frahkbuk Nnder de militaire beschikkingen die in het Jonrnal uificied voorkomen is de wederopname in actieven dienst van Atred DreyIns in afwachting tot een nader door hem in te dienen verzoek tot pensionneering Droyfas was de laatste dagen in Londen waar h j naar men zegt in het Joodsche theater van het Est End een stuk zou gaan zien dat 1 Affaire genoemd wordt en handelt over de droeve gebeurtenissen van zgn leven Oditbcklihd Een broer van den gevallen kafferhoofdman nit Dnitsch Zuid West Afrika Morenga bltjkt deel uit te maken van het circns Busch dat op het oogenblik te Berlgn is De man is natuurlijk niet geïnterviewd Htj zeide o a dat Dnitschland hem best bevalt en dat hg niet graag meer naar Znid Afrika terng zou willen In Maagdenburg is een gedenkteeken opgericht voor den vroegeron burgemeester dier stad Otto Von Guericke den uitvinder der luchtpomp De beroemde halve bollen liggen aan zgn voet op het gedenkteeken De vereeniging van Hamhurgsche reeders acht de voorgenomen vermeerdering van kadelengte voor het komend jaar onvoldoende om in de behoefte van de zich steeds uitbreidende scheepvaart te voorzien en wgst op het voorbeeld van Rotterdam waar men bet verkeer steeds vooruit is Ensklasd In Oost Bengalen zgn twee hoogere Engelsche spoorwegbeambten in een spoorwegconpé door een inlandschen advokaat met een lang mes ernstig verwond De drukker van de Bande Mataram het inlandsche blad dat tot verzet tegen het Engelsch bestuur had aangezet is veroordeeld tot drie maanden zware kerkerstraf EUSUKD In de gevangenis te Koepgank in het gouvernement Kharkow is een opstand uitgebroken zes bewakers zijn met revolverschoten gedood De infanterie herstelde de orde De hootdaanlagger van den opstand was echter naar den nok van het gebouw gevlucht en verweerde zich met schieten De overige gevangenen begonnen toen weer tengevolge waarvan drie hunner werden doodgeschoten De brand door den heofdaanlegger aangestoken kon worden gebluscht De gouverneur generaal van Lodz heeft viJf kantoorbedienden van de meergemelde fabriek Silberstein welker eigenaar vermoord word tot 3000 roebel boete veroordeeld omdat zü geweten hadden dat den directdur gevaar dreigde zonder dat zij de politie waarschuwden De door den Finschen Senaat uitgewerkte wet die den invoer en den verkoop van alcohol geheel wilde verbieden zal niet uitgevoerd kunnen worden omdat Rusland daardoor in botsing zon komen met Frankrijk met welk land het een verdrag heeft betreffende den wijninvoer BINNENLAND SÏATEN C3ENERAAL T II K K I K H n B H Vergadering van Donderdag 26 September De Kamer herkiest de aftredende leden der Huishoudelijke Commissie de hoeren Loeff en Lely en de aftredende leden der Gemengde Commissie voor de Stenografie de heeren de Savornin Lohman de Beaitort en van Vlijmen Vervolgens wordt overgegaan tot regeling van de weikzaamheden De voorzitter stelt voor na afloop van het afdeellngsonderzoek over de begrootingen niet v66r 8 October aan de orde te stollen een aantal wetsontwerpen en besprekingen Met bet oog op het tgdsgebrek komt daarbg niet voor de motie Bos omtrent de Staatseiploitatie van spoorwegen I Deze zal nu zoo spoedig mogelglt na het Kersreces behandeld worden De heer Dnymaer van Twist stelt intusseheu voor ook Jiet ontwerp Visscherijwet op de agenda te plaatsen en wel bovenaan Dit denkbeeld geitaand door den beer Heemskerk wordt bestreden door den voorzitter en den heer Kolkman die er op iV@zen dat dit ontwerp tot breede discussies zou leiden daar omtrent de Znidorzeevis scherij geen cummutiis opinio bestaat Dii heer Nolens acht bovendien de behandeling der Mynwetten veel argenter Do heer van don Bargh stelt alsnu voor het ontwerp aan het slot der agenda toe te voegen Dit voorstel wordt zonder slénming aangenomen nadat verworpen is den voorstelvan Kol waarmee de heer vkn Twiit zich had vereenigd om eerst de Mijnwetten en vervolgeas de Visscherijwet af te doen Door den heer lEoodhuyzen wordt nog meegedeeld dat nu de nienwe minister van Marine hem eon zelfstandig onderzoek naar de passeering van loonsverhooging van den voorwerker op den timmermanswinkel van het Rijksbetonningsmagazijn te Ènkhuizen heeft toegezegd de desbetreffende interpollatie waartoe hem door de Kamer verlof wordt verleend door hem wordt ingetrokken De vergadering wordt hierop gesloten V REDE8C0NFERENTIË De algemeene vergadering van bedenmiddag 3 uur is bestemd tot afdoening van alle door de IVe Commissie behandelde onderworpen De agenda luidt onderzoek der rapporten van de IVe Commissie betreflende verandering van handolsschepen in oorlogsschepen den termijn waarbinnen schepen de hareuB kunnen verlaten delai de faveur oorlogscontrabande blokkade wetten en gebruiken van den zeeooilvg behandeling van de bemanningen van koopvaardijschepen gevangen genomen door een der o orlogvoerenden bescherming van de brievenpost op zee onschendbaarheid van den ijzondoren eigjndom ter zee vernietiging van prijsgemaaEteVchepen van onzgdigen Maandag zal denkelijk de vergadering van comité A verplichte arbitrage plaats he bben ter indiening van het lijvige rapport dat de heer Guillaume België die zooals men weet eergisteren naar Brussel is vertrokken heeft opgesteld Verschillende jonrnalisten van de Vredesconferentie waren gister de gasten vap dr van Hoogerwoerd gevolmachtigde voor Nederland van de Norddentsche Lloyd die zooals bekend tijdens do conferentie een lees en conversatiezaal in het hotel de Twee Steden heeft ingericht In een stoet van automobielen ertrok men in den namiddag met het doel een avondtocht naar Volendam te ondernemen De vreemdelingen hebben nu zoo dikwyis dat typische visscheradorpjo bij dag bewonderd dat men ze ook eens deze 3 hilderachtige streek en de Zuiderzee bg maanliobt wilde laten zien waartoe de avond van gister naar het zich liet aanzien zich bijzonder goed zou leenen Dit aardige doel is ten volle bereikt en de weg dien men volgde ni te Amsterdam mot automobielenstoet en al over het IJ te zijn gezet leverde een touverachtigen aanblik op Te Volendam was de kermis in vollen gang en men begrijpt welk een bekijks de late gasten daar hadden I Kwart voor 2 in den nacht was men to sGravenhago terug Naar men aan L en V mededeelt zal de heer S v d Bergh afgevaardigde voor district I te Rotterdam in de Tweede Kamer wegens andere drukke bezigheden o a van directenr van Van don Bergh s Ltd zich by eene eventneele tusschentgdscho of bjj do e k periodieke Kamerverkiezing niet meer beschikbaar stellen Gemeng de Berichten De bestrijding van do rundertubercalose Op het te Scheveningen vorgadsrtndj Zniïelcongres heeft dr Osterdag prbwssor aan de hoogere veeartseniiknndige 8cbe lta Berlgn gesproken over de bestryding der rnndertuberculose Er bestaat geen twijfel meer bg do veehonders de veeartsen ei do vertegemoordigers der openbare zorg voor gezondheid dat iets tegen de rnndertnberculose moet worden gedaan zei spr Het is slechts de vraag wat er gedaan moet worden De redenaar herinnerde er aan dat de eerste ernstige en breed opgezette tubercalosebcslrgding van bet jaar 1S90 dateect het jaar waarin de tuberculine werd ontdekt Uit do 8turm und Drangperiode van Me tuberculine zgu nog de maatregelen voortgekomen welke men in Massacbnsaets en in België nam en die daarin bestonden dat men alle op de tuberculine reageerende runderen tegen vergoeding van Staatswege doodde en tot aan den dood de melk van slechts even reageerende dieren alleeu in gekookten toestand liet verknopen Deze pogingen moeiten echter spoedig weer werden opgegeven uBgetlen het auital reageerende koeien enorm groot was en de kosten niet meer te dekken waren Vele zaken gingen te gronde zelfs w inneer de dieren maar binnen een jaar tyd werden geslacht Hieraan raag men wol denken wanneer men weer opnieuw den volgens spr ongemoliveerden eiseh ver ieemt do koeien zoodra z i maar op tuberculine roageeren van de melklevering nit te sluiten Het zg systeem Bangs maakt Ö6k gebruik van tuberculine doch dit vermgdt het gewelddadig optreden togen de dieren die alleen maar reageeren en wil slechts scheiding tnsschen de wèl en niet reageerende en voorts toberculose vrüe opfokking van bot kroost van eerstgenjoemde Het systeem Bangs ii in Dnitschland beproefd helaas zonder golden uitslag In Denemarken is hiermee tn 9 a vgt groot grondbezitters en 66 landlluwers de tuberculose overwonnen Hef systeem i in Denemarken sedert 1893 1 11 268 bedrgven aangewend In Zweden gniukte do vernietiging der tuberculose doorït Bangs s steem in 2U van de 8698 bedrgvln en iii Hongarge op 3 groote landgoedorenjl In bgzondere gevallen ioge de toepassing van het Bangs systeem duL zeer nuttig zy i tot een algemeepe aanwnding loent het zich niet I Mgn systeem nn gingftpr voort Serust op de omstandigheid dai de meeste jnborcoleuse dieren slechts gegjotep niet niet de staand besmetfvaarlgk tubercubverigen dij voor nkst J met open lieren do or kiiniBnder oekingen te buitenwereldr in betrekkii tingshaarden hebben om leuse diereni en dat de de verbreiding gevaar tuberkelhaai llen behepte sche en bacteriologijjche onderkennep zgn iVorden due gevaarlgk toberculéuse dierenverwöder tf a moet de tuberculose afnemei Dit nUj flfdoor de ervaring in RrtiiBlf schittorÉind bevestigdi 1 Men moet nog afwachten 1 wat cjs verbeteringen in de methode welke rorden beproefd zullen opleveren Thans ethter moeten illvast do door Bangs en mg Uitgevonden stelsels worden gevol d zoo m elgk met schadevergoeding van overheidswege voor del op bevel geslichte dieren jzooals dit in l enemarken Zweden en Noorwegen voor de uiertuberculose in Frank ijk in Nederlaiid en in Finland voor alle vjormen van tube cnlose die klinisch am te toonen zgn reeds geschiedt en in Dnitschland binnen korten tgd geschieden zal Ongeveer 3000 arbeiders inde gzergieteryen te AVeeneu hebben er het bgltje bg neergelegd Maandag I l liep nl een collectief contract at dat twee en een half jaar geleden tusschen patroons en arbeiders gesloten was Tegelijk met de opzegging van het contract hetgeen tgdig geschiedde hadden ds arbeiders nienwe eischen gestold maar ondanks wekenlange onderhandelingen kon er tnsschen patroons en arbeiders geen overeenstemming worden verkregen De patroons boden aan een wekelgkschen arbeidstgd van 61 uren loonsverhooging erkenning der arbeidersdolegalién maar de arbeiders verlangden meer en de patroons de inwilliging dezer eischen en inbreuk op hun rechten of tochonuitvoerbaar achtend weigerden verder te gaan De leiders der arbeiders trachtten hen toen over te balen de aangeboden voorwaarden aan te nemen echter te vergeefs want de staking werd kort daarop geproclameerd Jonge dieren in Artis te Amsterdam Een loülogischen tuin mag er terecht op bogen wanneer er dieren in do diergaarde worden geboren want dia geboorten zgn meest zoovele bewgzen voor het feit dat zg da dieren een passende zooveel mogeiyk met het natuarleven in overeenstemming gebrachte verzorging geeft coodat t gemis aan onbeperkte vrgheid van het individu niet te diep en te storend werkt op het organisme Want voel moeiiyker dan een dier in gevangensclup in leven te houden valt het de gevangenschap z66 te verlichten dat het dier haar zonder storende inwerking op eecige zyner levensfnncties verdraagt in t bgzonder geldt dit voor t proces der voortplanting Zal een die zich in beperkto ruimte voortplanten dan moet het zich al volkomen in de veranderde omstandigheden hebben kunnen schikken althans zich in zyn verbiyf en met zgn omgeving vertrouwd gevoelen Maar behalve dat een Zoölogische tuin trotsch is op haar jonge dieren oefenon deze bnitendien op lederen bezoeker die ze af en toe eens eenigen tgd met belangstelling gadeslaat een byzondere aantrekkeiykheid uit Want oen treffende episode uit t natnnrlever geeft te zien een moederdier geheel zich wildend met onbegrensde moederliefde aan een of meerdere van die jonge wenzentjes in hun wollig jengdkleed met zoo lets wondernalfs in de nitdrnkking van bon dikwyia zoo sprekende in hun onbezorgd speelich leventje van jong bg de moeder Velen zullen zich het Nyipaardenjoog van eenigo maanden oud herinneren in zyn spelen met het moederdier telkeru met jolig opengeiperd bekle opduikend voor den geduldigen geweldigen kop soms klauterend op don zwaren rimpelnok om er spartelend met de dikke pootjes weer af te vallen of er ru stig in de middaguren een dutje te doen na volbrachten zwemles Het Bisonkalf is al bgna de kinderschoenen ontwas sen het heelt bol roodbruine jengdkleed verwisseld voor de donkere bisonsvacht maar de jonge zwnrto lama de Tedalschaapjös en de jonge Thargeiljes vooral dikwgls in jeugdigen overmoed over iiun ouders heenspringend geven nog vaak veel typischieugdi s to zien Alleraardigste fumilie tafereeltjes kan mon in de e dagen ook in de groote rqofijieron galerg te iien krygen Daar hebben een Jaguar Tggeriu en twee Poemawgfjes eenige weken geleden huu jong geworpen in de Rustige afzondering van de donkere doorheen stroonest geriefelgk ingerichte achterhokptn e en met O publiek t H te zich evei jgoed ontwikkelen ppema s in 1905 en 1906 gi n thans prachtige etempl rêi Thans zijn de Kleintjes zoo ver 1 dat men ze alt snoezige laatjes kan zien spelen in de rnihi voorkooien wuarbg mama s staart gaWoonlgk als steen des uaiistools en zeer ffi ocht speelmaterioel fungeert De kleine ïaénartgger wil nog wel eens nl 1 t bezf ek h i te luidruchtig is en mama een waarschuwend gegrom laat hooreni met gang de wgk I nemen in t achtorhok om daar dan kikeDoe te spefen met publiek t li te h4p4 dat e zulldn als de ppema boren Dit zgn en rustig met lant quarium ijj 1 zorg de eieren Ben aohtergrond en aterf de uitkjjimende als l rvek ongeveer eenr geworden In het Aquaéumïilkan men lil ook nog verlustigen aad jonig goed 1 a r heelt onlangs een paar JAcara Cimacul tii prachtige tpt de icbromiden bóhoorenda ti pische visscheo j io dezen zomer als gescllè k van dan heer ö Bollen tj Paramaribo ji t WestIndiS OVergebrachf vM rden oioreri Mgezet Ze vpeldln zich al h el sp jedig tlinis in hunj doeImat f verwarifl tropische waterólantén bei Het ouderpaar b waakte vq algezot tegen den rotsjen van t Aquarium jonge viscbjes du week terend o j t reéervjjivoedsel in dei aan do buikzgde gelegen doloier ak al spoe dig gverig jacht gingen maken op de hunl aangeboden inlusoriën en kleine kreeltachtigo schaaldiertjes z g Watervlooien Zwom een jonge Aoara te ver van den schnilplaats verleenende rotswanden onmiddelgk schoot vader ol moeder toè zoog t onvoorzichtige jong ding behoedzaam binnen zgn mondholte zwom er mede naar het nest en blies t weer te midden van zgn dicht op een wemelende broertjes en zusjes Do jonge Acara s groeien flink reeds heelt een 2de broedsel 4o aioren verlaten De jongen van het eerste broedsel beginnen al op de ouders te Igken het 2do broedsel is het dooierzak stadiura goed doorgekomen Men schrgli nit Scheveningen Een aardig gevsl van hulpbetoon op zee had dezer dagen plaats met de bom SCH 211 Men had de netten gehaald en de vangst was goed De lading bestond nu uit ruim 19 last en men zette zeil op voor de thuisreis Echter was er geen zuchtje en van vooruitkomen was geen sprake Een Engelsche kotter die zuidwaarts opzeilde zag het tobben van de logge plompe bom on presenteerde haar op sleeptouw te nemen Een flinke tros werd door de bom gegeven die steeds maar werd ingehaald door den kotter wel dertig vaam en toen eerst vaat gemaakt en het sleepen begon Zoo ging heteen kwartiertje goed heel goed zelfs toen plotseling de tros brak of liever af j ehakt werd en de Engelschman haalde het touw aan boord en veranderde van koers Nu wilde het zoo toevallig gebeuren dat een Belgisch oorlogschip op kwam stoomen De bom zette vlaggen op en weldra was er een sloep van het Belgisch schip naast haar Het geval werd medegedeeld en in minder dan geen tgd was de kotter ingehaald en zonder veel praten werd do kabel van boord gehaald en weder aan de bom overgegeven Daarmee was de hulp nog niet voltooid Het Belgisch schip stelde cu voor de bom te sleepen en niet ongaarne maakten de Scheveningers de sleeptros vast Zoo werd de bom in vliegende vaart z66 dat twee man bet roer honden moeeten zeven uur achtereen gesleept en los gelaten vlak hiJ onze haven De Belg had meteen eens geïnformeerd waar de pot uit bestaan had voor de bemanning der bom en gelegenheid gehad haar te laten proeven wat men aan boord beeft op een oorlog hip De inbreker uitbreker Riobter Walthers heeft te Rotterdam een vergeiykend getuigenverhoor ondergaan met personen die waarschynigk van meer weten van den bekenden effectendiefstal Gister is hg weer naar Haarlem overgebracht Hg heeft geen hooger beroep aangeteekend tegen zgn veroordeeling tot drie jaren gevangenisstraf In de Italiaansche provincie ApaliC staken sedert eenigen tyd de boerenarbeiders en steeds neemt de beweging in omvang toe Br hebben teedi tal van ongeregeldheden plaats gehad die aan gendarmerie en troepen honden vol werk geven Nu hebben lich ook de veldarbeidars in den omtrek van Tani en Mafeta by do ontevredenen aangesloten en zich aan allerlei buitensporigheden schulHdig gemaakt Postwagens en zelfs een stoomtram werden aangehouden terwgl de troepen werden begroet mot een hagelbui van steanen en ander werpluig Honderd personen werden gearresteerd terwgl om erger te voorkomen het geheele gebied waarover zich de staking heeft uitgebreid militair bezet zal worden r l Men meldt uit Onddoip Reeds vó6r èénigen tgd zyh in de buurtschap Oosidgk ifnder deze gemeente boringen gedaan tot het verkrggeu van zuiver water welke echter niet tot eenig gewenscht resultaat leidden Dezer dagen zgn de bori ngen meer Noorderlgk op den geestgrond onder den dni nenrand aangevangen alwaar men op 28 meter diepte stuitte op eenen grintbndem Het water op deze diepte verkregen is na onderzoek gebleken aan do ischen van góéd drinkwater te voldoen Nu mdet nog bIgkeH Of dotiti brbrigénaü levert om het eiland Goedereede on Ovei flakkee van duinWater te voorzien il In 4J 1 I Amsterdapi September 1907 j Volgens het weekblad van de Commissitl bank Te Amsterdam zgn in de week geeid digd ïi Septembelf door tusschenkomst diett Bank verhandeld dq navolgoode mini ét courabte foildsen Aand Geldersche CredietverejenSg 170 p t l Natio naIe CilpdietvereeaigiiSg I 10 pCt aaiKenomen i 1 Arnhemsche HypotheekBÉik V Neierlam volgestortH My vdbr Hy lothecair Or f in Nojèilani 20 pCt gléi Landbojuw 1 g Getas Pref aand dan Cultuur iMf Eerste Pref aid lOost orijeo Aand Steenkolenhaindels My Jan Veldhuizen Wzn Mg tot eiplditatie van Kool znnrfabrieken in Engeland Oew aand tjtreclltsche Beetwor telsuikerfabriek Aand Rotterd Droogdok Mg Stoomvajirt Mg Nederland sche L d 45 1 pCt Oblig Stoomtramweg My s Bosch4 Helmond 90 Aand My Nederland tot expl V oaro en do Goederen 96 41 pCt Oblig Sxpl Mg Schoven 70 Aand Levensverzekering Mg Neer landla 20 pCL gestort 90 Groninger Waterleiding Mg 1461494 pCt Oblig Utrechtsche Wat l Mg 97i 4 pCt Mg tol exploitatie van dan Victoriabron te Oberlahnstein 75 3 pCl Oblig Gemeente Meppel Leening 1899 95 F 50 Bew V Deolger Voroenigde Amerikaansche fondsen Kerkhoven k Coc s 2e Serie 4pCt Pandbr Onderlinge Hyp b 90 85 voor Nederland 2 pCl Oblig Mg v d Werk Stand 4 Hollandia Holl Fabriek van Melkprodncten en Voedingsmiddelen 99 Amsterdam 24 September 1907 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Mg voor Gemeentecrediet 100 pCt Hy voor Hypothecair crediet in Nederland 140 Pref aand Cultuur Mg Lawoe 120 i 9ew Idem ld Idem 60 Aand Cultuur My Potjangaïn 140 Cultuur My Soegei Landei 2S Amstord Chinioelabriek 125 öew aand Utrechtsche Beetwortel snikerlabriek bh Aand My v Brandverzekering voor hot Koninkrgk der Nederlanden 290 Op aand Javasche Cultuur My f 75 AANGEBODEN Aand Algemeene Waarborg My 150 pCt Gelders Credietvereeniging 170 ipCt Oblig Nationale Credietbank Bod A od Nedorl Grondbriefbank 100 Nederl My v ZekerheidsBlelling voor ambtenaren en beambten 75 I Arnhemsche Hypotheekbank voor Nederland 120 sGrarenh Hypotheekbank voor Nederland Bod opCt Oblig Holland La Plata Hypotheekbank 98 Aiud Onderlinge Hypotheekbank voor Nederland 95 Vaderlands Hypotheekbank 70 Oaltasr Jiy BadjariD 96 I Gow aand Cultuur Mg Lawoe 80 Annd Cnltuur Mg Soengei Landei 35 Cultuur My Watoetoelis Poppoh 171 Eiplor Syndicaat Pagoeal Bod 5 pCt Oblig Handelsvereeniging Onderling Belang Bod Aand My voor uitvoer en Com missiehandel 100 4 pCt Hyp Oblig Mg lot expl van de Brakke Grond 85 Aand Kooinkigke Nederl Beiersch Bierbroowerg 55 Noorsche Gas My Bod Oblig Nederlandsche Cacaofabriek te Helmond 82 Stearinokaarsenfabr Gouda 101 i 5 pCt Oblig Onderlinge Ohocoladofabriak Union 100 Aand Stdomvaart Mg Néd Lloyd 50 Eerste Groninger Tramwaylj Maatschappg j I 65 Weatl Stooratramiieg My i 97 4V pCt Oblig Algeme eue s Gra venhaagscho Bonwgrdnd Mg fl 98 Anpd Nationaal Grondjiezit ifSOO Haarlemsche Br ndverzoke ring My 10 pCt gestort Bod i Utrechtsche Algempme Mg van Levensverzekering ef Lgf rente 90 I Verzekeringsbank Kostaits 200 Eerste Onderlinge AannémërJ i Verzekering Mg 130 Javasche Zee en Brand As J iurautie Mg ïpod I Mg V Assurantie discontee ring en beleening der stad pofterdam 170 Groninger Waterleidipg Mjj 145 Induslrieelo Mg 45 4 pCt Oblig Vereen t christeiyke j 1 Vei zi rging van krankzinnigen in Nedei land 90 4V pCt Pandbr Nieuwe fïederl Hypotheekbank Bod 4 pCt Pandbr Onderlinge Hypotbeekhhnk voor Nederland 90 Stadsnieuw 31 J30UDA 27 September 1907 iZondrg a s houdt Volkswoerbaarheid hare laatste schietoefening met groot geweer in dit seizoen Ten einde de sluiting eenigszins in het oog loopend Ie doen zyn heeft het Bestuur een 4 tal kistjes sigaren ter beschikking gesteld voor een wedstrgdje tnsschen de leden onderling Over de resultaten van dit jaar kan het Bestuur in alle opzichten tevreden zgn Er zgn veel nieuwe leden bggekomen de opkomst was bgzonder groot en de schietoefeningen zgn over het algemeen zeer goed Een 16 jarig lid behaalde op den j I gebonden wedstrgd van Wilhelmina den2en prgs op de vrge baan cylinder en zette alzoo verscheidene oude schutters in de schaduw Verder kwamen byna alle andere prg zen op de vrye baan in bezit van leden van Volksweer baarheid Plannen zgn er om ook dezen winter door te blgven schieten Op een eerstvolgende bestuursvergadering zal zulks naar wy vernemen ter sprake gebracht worden Heden middag is een hooiberg achter het café van J van Dyk aan den Ridder van Catsweg in brand geraakt Een slangenwagen en een spuit waren in werking om den brand te binsscben By de opneming der sloomtramsporen in de stad moet zyn gebleken dat de toestand waarin zg verkeeren ook voor paardentraraexploitatie minder geschikt kon worden geacht Dit in verband met de voor hot gewone verkeer zeer hinderlgke eonstructie dezer sporen moet oorzaak zyn dat men van hunne gebruikmaking voor de ontworpen paardentram heeft afgezien eu dat de reeds ver gevorderde onderhandelingen omtrent overneming zgn afgebroken Aan Burg en Woth word verzocht het minder hinderlgke spoor en de bovendekken der bruggen althans voorloopig niet weg te breken om dit by nieuwe tramaanleg weder dienstbaar Ie maken en kosten te sparen Vermist te Boskoop den 19 20 September I l pp het Postkantoor een aangeteekende briei inhoudende de volgende bankbiljetten genummerd an 140 M S 2077 M O 8129 M A 9498 M P 8636 M N 7446 M O 6032 M S 5016 M K 1989 L A 8403 K F 6864 L O 7784 J O 7663 L M 3589 L E 739 L U 5153 L H 8926 K W 8594 L F 8278 M 8 8932 H Q 687 M T 9013 L K 2225 M R 2916 M E 4562 L W 4961 K B 5409 L T 3066 M H 4012 H A 4846 K D 6599 M R 8305 M V 9548 L Z 1446 K H 1217 M C 347 L ü 2175 M N 1069 M O 625 M P 716 M V 6340 Van f 60 J X 618 J K 7642 H 0 i L7c J 8772 H W 5078 KD 12018 H G 8892 G M 7090 H D 35 G J 3419 H S 3774 J N 2276 KB 9 6 J W 5067 G E 414 H D 499 J C 2532 H F 5778 F V 2447 KL 7023 J V 558 J H 2771 J N l ii 23 J G 985 J H 8Ó97 J ln fL g 138 J X 367 J X 1897 Si 7333 K C 4084 K B f v oa J T 6421 J W 5945 J X 26 G IJ 9289 5 n A V 9134 A V U31 A V 774 A S 514 A v 6885 o tros m S 8 Z 21 i A A T 7628 N N N 243 Y M 6928 Y C 9908 B B J 8454 C C M 5278 C C E 5638 E E C 4603 D D O 9418 q C P 7360 C C E 6i 6 0 è H 6978 DZ 9022 X T 2472 V V V 7968 n n w oJi f 87 D D B 5552 LSu H D X 3923 W G o 7023 A A M 9665 Z F l Rfifi n 5 B T 3631 E n l o P 8 B B X 1103 Z P J l Jo S 8 C C H 2523 E E A 3533 D D D 234 D D A 7220 CC F6085 Z Q 3265 D D M 8936 DO Offleier van Justitie te s Gravenhage verzoekt opsporing en bericht BEÏÏES VAN EOTTERDAM L K H K I MAANDAG 2 SEPT I StaatBleentnoen 63 9 96 74 POBTUOAL Oblig 3e Serie fr 1 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RiTSLAND Iwang Dombr Obligatien 4 lAziK Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlaadsche Schuld Recepis L 100 IV 4 4 3 95i ioi 97 4 lOOV 4 99 Ht potheek Banitn Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche gypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bevgzeii van Deelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollaudsche Hypb 99 Scheepvaart Maaticfiappijen Pand Holland Gull Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorwegleeningenItkua Oblig Ziid Italiaansche Spw lMg A 367 PremieUeninqen bt L aiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dwerten Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Allo nog resteerende ZOMERMAISTTELS en COSTUMES worden t veel verminderde prözen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOFFEN met dnarby passende GARNEEBINGEN Predikbeurt bU da Remonstrantaobe aereformeerda Qemeente albler Zondag 29 Sept s morgens 10 uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVEIITENTIKN Ï Bekroaad Tuttoon UIUiiBiSolioeiinuüMTy HaK AlIg 180e kKiri pMt r n ftU n ut au a kl Kinf labMowMk YMkiyebui B7 wiiilMUuri in lahooDwerk tftUa f ff Drognyan enM Urn Utto p wmm hbrlOamnk AcMrti W UHtmm AnhM Aardappeler De Majoor Commd Olflcier te Gouda zal op WOENSDAG 2 OCTOBER 1907 e k des middags ten twaall ure te zynen bureele Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden De levering van pl m 460 Hectoliter Aardappelen g edurende het tijdvak van 1 November 1907 tot en met den 31 Mei 1908 ten behoeve van de soldatenraenagfes in het garnizoen te Gouda De algemeene voorwaarden van levering van 13 November 1907 Vle aldeeling no 17 R M bl 1025 zgn tegen vgl en twintig cent per exemplaar verkrygbaar by de Firma de Gebroeders VAN CLEEF te s Gravenhage Verdere inlichtingen betreffende de levering kinnen bg den len Luitenant Kwartiermeester bureel Jeruzalemstraat worden ingewonnen Gouda 21 September 1907 De Majoor Commd Olflcier voornoemd A L BOONACKER 4 DMSONMWIJS Ondergeteekende geelt by deze boleeld kennis dat zgne Lessen in het Dansen evenals vorige jaren hall October a s zullen aanvangen in het Lokaal Concordia Westhaven Eenige der nieuwste dansen zyn o a la Sévélalioo Pas de Qoatre k Trois Cecilien Walzer la Pyrenée enz De lesuren zgn voor eerstbegionenden van 6 i 7 uur voor meergevorderden van 7 8 daarna voor Ciublessen Leerlingen gelieven zich aan te melden bg den Heer P J BELLAART Varkenmarkt alhier ol by H KOOPMAN 87 Roggeveendiraat s Gravenhage Oniiavolgbaar lijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze tn olleeerf geacMMerde f artretlen Felnture Bogaerlt Zy geren kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen GeSll Prgscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten grata op aanvraag Boxtel B BOQAEBia Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn Zenuw en Maagflijders W4 rdt nit overtuiging als een werkelgke bul in den nood het boek ISas ca g e v er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden doür BLOKFOEL S Uoekban Za tbommnl Vereeniging ARMENZORG Afdeding tfnOHKKIIIIUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS JOÜDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan ininge goeden voor goedkoope prgzen te verkoopenDe daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrnle Vereeniging ArmemMtrg