Goudsche Courant, maandag 30 september 1907

Ondergeteekenden allen handelaren In Hoffle Thee Koloniale waren en aanverwante artikelen berichten hnnne clientèle dat zIJ eenparig l e§loten zijn in het belang van hun personeel en van henzelf van af I OCTOBEII a § hnnne winkels behalve Zaterdags s avonds om i ËGË UUR te ISLUITEll ZIJ vertrouwen op IJwe welwillende medewerking In deze om zoodoende de werktijd eenigszlus te bekorten en teekenen aanbevelend L S M JE VOLHARDING Te beginnen de dienst Gouda Amsterdam 19 50 n m in plaats 3 45 nm Overige diensten voorloopig onveranderd DE DIRECTIE want de seltstandige ku pnie zal haar stellig niet intrekken en baar grondwet geelt de kroon wel liet recht nienwe wetten af te wijzen maar niet ze te maken Het is de moeite waard hier nog eens de aandacht op te vestigen omdat het een voorbeeld is een nit vele boe de Engelschen voor den oorlog een maatregel oleen politiek beleid van de Boeren alkenrden en het als een voorwendsel gebruikten om opheffing vao Je repnblieken als wenscbelgk voor te stellen en na den oorlog toen de Engelschon liet anders konden inrichten het niet deden Trouwens in de vroegere geschiedenis van Transvaal is dat al meer vertoond Men leze daar Leyds ma ir eens op na Qoed nienws voor Gouda Zenawachtigheid ragpijn gele klenr slapeloosheid prikkelbaarheid slechte eetlust rusteloosheid ziJ allo teekenen van niergift in het bloed Foster s Rngpün Nieren Pillen geven hulp en kracht aan de nieren zoodat ze niet alleen die vergiften wegvoeren maar het bloed volkomen en regelmatig flltreeren en zoodoende een terugkeer der kwaal voorkomen Daarom joist geven Foster s Rugpijn Nieren Pillen een blijvende genezing De heer C A Janssen Merwedekanaal to Maarssen ie ons mede Gedurende acht jaren heb ik aan een nierkwaal geleden Deze openbaarde zich door een hevige pijn in de rechterzy onder de ribben en bjj de rnggegraat in het smalle gedeelte van den rug Het was een loome terneerdrukkende pijn die iemand droefgeestig stemde mijn enkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de urine was hooggeel gekleurd en liet een wit bezinksel na Ik had lust van maagzunr en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Mijn aandacht werd getrokken door de goede berichten omtrent Foster s Rugpijn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebrnikt gevoeldq ik een groote verlichting Met den dag nam mijo beterschap toe en na bet eerste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik haast geen pim meer Gaarne zal ik dit goode geneesmiddel aan eventneele lijders recommanderen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U hot publiek te maken op elke wijze die U goeddnnkt Let er op dat gjj do echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen bekomt elke echte doosvoert den naam voluit benevens de handteekening van James Foster Z j zijn teGonda verkrijgbaar bij de hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedtfranco na ontvangst van postwissel f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Fkahkruk Dreyfus heeft zijn ontslagaanvrage bereids iugewilligd gekregen Te Cherbourg is een onderzeesche boot belangrijk beschadigd door in botsing te komen met een ketting waarmede een drijvende miJn verankerd lag Een Lyonsch blad meldt dat een jonge geleerde het middel gevonden beeft om electrische energie over grooten afstand zonder draad over te brengen DülTSOHHSD De groothertog van Baden was gisteren wonder wel maar de laatste berichten luiden pessimistischer dan ooit De directeor van bet Prnisis ihe ministerie van eeredienst en onderwijl Althoff hoeft ontslag genomen waardoor de vrijzinnigen in den lande hopen dat met de ultrareac tionnaire politiek bij dap departement zal worden gebroken De koning van Italië is incognito te Hamburg Het eindresultaat der Saksische landdagverkiezingen is dat de nationaal liberalen 8 zetels hebben gewonnen en de conservitiaven er evenveel hebben verloren Enqiuhd Van de matrozen op de vloot zullen voortaan examens worden afgenomen indien zij bevorderd wenschen te worden omdat men de behoefte gevoelt op de moderne schepen aan verstandige menschen Bij een muiterij in Transvaal onder de koelies aan deu Witwatersrand veroorzaakt doordien ziJ gedwongen werden verzuimden arbeid in te halen zijn door een salvo der politie 15 menschen verwond RosuND Op het Joodsche kerkhof te Odessa heeft weder een botsing van Ware Russen met Joden plaats gehad waardoor velen der laaliten zgn gekwetst De Russische pers begroet hot sluiten van bet verbond met Engeland met genoegdoening de Toordeelen wegen volgen haar tegen d aan Engeland gedane concessies op Do Slowo ziet het belang van het verbond in voor een eventueel aan te leggen spoorweg van Europa naar Indië Marokko Men seint nit Rabat aan Daily Mail dat de intrede vad sultan Abdoel Azis in deze stad met grooten luister geschiedde te midden der toejuichingen van bet volk De Fransche kruiser loste een salvo Het leger van deni sultan is 20 000 man sterk liet is rustig en gedisciplineerd Noch wanorde noch fanatisme ziJn in zijn rangen te bespeuren BÏNNENLANDa ST ATEN GEN EllAAl f n IC K I K u t n K H Vergadering van Vrijdag 27 September Mond en klauwzeer In de gisteren gehouden vergadering der Tweede Kamer beeft do miniater vanLinii bouw op vragen van den heer Reyne be ï treitonde de toepassing der voorbcbriften betreffende de bestrijding van het mond en klauwzeer geantwoord dat do bestrijding ten vorigen jare met succes was ondernomen doch dat dit jaar moest volstaan worden met het localiseeren der ziekte Dank zÖ evenwel de toepassing djr voorzorgsmaatregelen breidt do ziekte zich thans buiton NoordHolland Zuid Holland en Utrecht zeer langzaam uit De voorschriften zijn dus niet machteloos en kunnen niet geheel ol gedeeltelijk worden opgeheien vooral met het oog op den vee uitvoer naar het buitenland De minister was bereid den veehouders te geraoet te komen na half Juli woren de maatregelen in de besmette streken verzacht doch ten bepaalde belofte ten aanzien van het honden der groote najaarsmarkten kon de minister niet geven HiJ zon evenwel met de betrokken belangen zooveel doenljk rekening houden Op vragen van don heer van Kol antwoordde de minister dal bg zjn departementen een aantal aanvragen om mijnconsessies waren ingekomen en hij bereid was aan de Kamer dienaangaande eenige gegevens te verstrekken De minister van Kolonifeii antwoordde op vragen van den heer van Deventer aangaando optreden van den bivik kommand int in de Gajoelanden tegenover de inlandsche bevolking dat hiJ dienaangaan lo het gold opvorderen van planken tegen te geringe betaling en het dwingen om nieuwe passen te koopen geen bericht had doch inlichtingen had gevraagd aan den Gouverneur Generaal V REDE8CONFERENTTE In de gistermiddag gehouden zesde algeraeene vergadering der Vredesconterentie heeft de eerste gedelegeerde van Nederland de heer de Beaufort de verklaring afgelegd dat de Koningin zich geheel vereenigt met de gevoelens van erkentelijkheid in de vorige zitting uitgesproken tegenover d n keizer van Rusland die het initiatief heeft genomen tot de bgeenroeping der Vredesconferentie en met levendige voldoening den wensch heeft vernomen dat zij ook voor de derde maal aan de Conferentie gastvrijheid moje verleeneu De Nederlandscho regeering is hierloe niet slechts bereid maar wenscht de verklaring af te leggen dat zij bat een kostbaar voorrecht en een groote eer voor Nederland acht hier te zien arbeiden aan het groote werk van rechtvaardigheid waartoe de Russische keizer het initiatief heeft genomen De verschillende voorstellen der vierde commissie betreffende de verandering van handels en oorlogsschepen den uitvaarttermijn den postdienst ter zee de gevangengenomen bemanningen de uitsluiting van inbeslagneming van visscbersvaartuigen werden goedgekeurd alsmede de wensch dat in afwachting van het tot stand komen van een speciale regeling op de volgende Conferentie op den zeeoorlog zooveel mogelflk de Conferentie van 1899 betreflende den landoorlog worde toegepast Geineng de Berichten Er schijnen toch 3 muzikanten van he 3o rög inf te Bergen op Zoom hj den be kenden diefstal van tafelzilver te Middelburg betrokken te zijn Althans 3 muzikanten werden naar s Hortogenbosch overgebracht om daar voor don krjgaraad terecht te staan Te Londen nas het Woensdag de warmste dag die er van t jaar nog geweest was Om 1 uur teekonde de offlcieelo thermometer 80 gr F een graad meer daa op 12 Mei In t heele jaar waren er slechts 85 dagen geweest van 70 gr ol meer en van die 36 waren er 8 in deze maand In October 1886 is het 09k eens 80 gr geweest Zon ons zoo iets ook in de volgende maand beachoren zlJn f Het Engeliohe blad waaraan dit bericht ontleend is geeft een plaatje waarboven het opschrift eindelgk cricketweer en voorBt illendo twee zweetende voetbalspelers Men meldt uit Arnhem Gistermiddag is in een trein tusschen Oosterbeek en bier een heer die met zijn familie uit Amsterdam kwam en naar Venio ziJn woonplaats wilde reizen plotseling overleden Het stollelijk overschot werd naar het St Eiizabethsgasthnis alhier vervoerd In de zaak van do heeren Gebr de Swaan te Groningen w s men Donderdag bezig met een takel groote pakken zakken van de 3e etage naar beneden te laten toon een bundel zakken uit de lus schoot en op het hoofd van den beer M do Swaan viel Da gotrollene is in het Academisch Ziekenhuis tengevolge van oen bloeduitstorting in de hersenen overleden Bg do Woensdag gehouden manoeuvres heelt oen ongeluk plaati g bad tip de Loos drechtsche liei le dat betrekkelijk nog goed is afgeloopon In de pauze heeft een wacht moester van het derde regiment artillerie de onvoorzichtigheid gehad om een vuurmond aan een collega nit te leggen Hg vergatdaarbij echter dat het stuk buiten gevecht was gesteld tgdena de manoouvres on de scctiocommandant dat stuk niet had latenontladen zoodat tgdena de schijnbeweginghet stuk afging Het paard van oen ander sink werd deerlijk verwond daar het delading pal in de borst kreeg Later is dezeuit de borst verwijderd Wonder bovonwonder werd van de talrijke omstandersniemand getrollen De consternatie by hetalgaan van het schot en het neervallen vanhet paard was groot temeir daar geaoraal Vetter de manoeuvres bijwoonde Een onderzoek is ingesteld Eesb Hoe juridische letterknechtorij het tegengaan van anto rennerij bemoeilijkt Utrecht is een van de weinige groote gemeenten die gebruik gemaakt hebben van de bij de Mutorwet verleende bevoegdheid om de snelheid waarmee binnen de bebouwde kora met motorrgtdigen gereden raag worden te beperken De politie vot ordening bepaalt dat binnen do singelgrachton de maiimninsnelheid 10 KM per uur bedraagt en aan die verordening wordt streng de hand gebonden Een NoordhoUandscli automobilist die op wog van Amsterdam naar Arnhem Utrecht passeerde reed door de Wittovroawenstraat in do richting de Bildt Do v6ór da Wittevrouwenstraat geposteerde politieagent constateerde dat de automobilist den alstand tot de Bildtstraat had afgelegd in 20 seconden zoodat daar eerstgenoemde straat een lengte heelt van 175 M met een snelheid van 31 i was gereden De automobilist voor bet kantongerecht te Utrecht gedagvaard ontkende kot ten laste gelegde en beweerde binnen Utrecht met matigen gang te hebben gereden zonder evenwol te kunnen opgeven met welke snelheid Hiertegenover bleel do agent bü zijn procesverbaal de snelheid had bij op den secondewijzer van z jn horloge geconstateerd en de straat was door ambtenaren der Gemeentewerken nauwkeurig opgemeten De verdediger betoogde nu dat de agent niet uit eigen woteusohap verklaard had doch afgegaan was op hetgeen andere ge meenteambtenaren hem hadden meegedeeld en de kantonrechter vereenigde zich mot dit betoog en sprak dïen bekl vrjjl Donderdag werd in de haven te Hamlurg de Russische tankstoomer Meteor schoongemaakt waarbij een hoeveelheid petroleum in het water liep Door onbekende oorzaak is die petroleum in brand geraakt en do vlammen sloegen weldra over naar het chip waarvan de bemanning bestaande uit 50 Russen en Chineezon trachtten zich te redden door in het water te springen Men vermist echter twee matrozen terwgl eenigen die zich vastklemden aan heete deelen van bet schip ernstige brandwonden bekwamen Donderdag is dicht bg Ercoertvelyes op de lijn naar Boedapest een express in hotsing gekomen met een goederentrein Vier wagons werden verbrijzeld of ze van den goederentrein of van den personentrein behoorden wordt niet vermeld Onder de 20 gekwetsten ziju eenige zeer zwaar gewonden Uit Agde wordt geseind dat een steeds in hevigheid toenemende cycloon woedt in bet ZuidFransche district Herault Talloozo wijngaarden zijn met den grond gelijk gemaakt tetegraalpalen vernield de draden van het electrisoh licht verward enz Een aantal dorpen staan onder water en straaten spoorwegen zgn niet te bereiken Men acht da vaart op de rivier Herault buitengewoon gevaarlijk In Eodëne Gignoe en tallooM andere naburige plaatian ie het precies hetzelfde overstroomingen verwoeste wijngaarden en akkers enz De verliezen worden voorloopig op eenige millioenen geschat Zondagsrust In een vergadering van de Haagsche aldealing van de Ned Voreeniging tot bevordering van Zondagsrust werd als voorbereiding voor de in November te Utrecht te houden algomeene vergadering gehandeld over den daarvoor op te maken beschrgvingshriel Als eenig punt daarvoor werd opgegeven en aangenomen een voorstel om in bet blad van de vereeniging In ieders belang berichten ol stukben betreffende Zondagsrust uit andere bladen of tijdschriften over te nemen of te vermelden en daartoe een bedrag beschikbaar te stellen In 4e toelichting tot dit voorstel wordt er op gewezen dat znike mededeelingen van belang zijn voor hen die ze elders niet opmerkten en dat daardoor een feitenmateriaal verkregen kan worden dat te pas kan komen waarom het wenscbelgk zou zgn iemand tegen Virgoeding op te dragen zoo n rubriek die tot dusver in het blad ontbreekt te ho erTcen if daartoe op eenige bladen in te teekenen Als voorlieeld zijn aan het voorstel toegevoegd zeven beriohten gedarendo drie en een halv week uit vorachillende kranten verzameld betreffende het betalen van loon op een naderen dag dan Zaterdag het doen eindigen van labriekswerk Zaterdagmiddag 12 uur Zondagsrust voor apothekerahodienden enz Stadsnieuws GOUDA 28 September 1907 Door Mej Tilly Kodien zal op de Uitvoe ring van Gewgde Muziek in do Groote Kerk op 4 October a s ten gehoore worden gebracht een kerklied getiteld Immanuel hetwelk H M de Koningin haar na een concert op het slot Djbbin eigenhandig ten geschenke gaf De afdeeling Marsch en Velddienst van Volksweorhaarheid zal hedenavond weder eei oefening houden onder Haastrecht Een gedeelte zal langs den Fluweelen Singel en een ander deel langs de Karnemelksloot en Willens naar bet punt van oeiening gaan Aan de Hoogeschool te Amsterdam is met gunstig gevolg het examen van candidaatarts afgelegd door den heer W den Oudsten ondleerling der E H B 9 alhier Wg vestigen de aandacht onzer lozers op do advertentie van den heer H Koopman voor de leden van Ons Genoegen geen onbekende waarin genoemde heer kennis geeft zijuo danslessen in het a s winterseizoen te hervatten Man verzoekt ons mede te deelen dat de onderstandcommissie van Armenzorg a s Maandag ten 2 uur hare vergadering zal houden G a 8 c o n t r o 10 27 September 1907 5 uur namiddag Druk 39 m M Lichtkracht 14 66 Kaarsen Warrategevend f i Vermogen Calorien PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS Aangeboden 2 Winkelbedienden 4 voor lichte werkzaamheden 1 reiziger 1 kantoor of win keibediende 2 werksters 1 R K dienstbode V g g V 1 noodhulp dienstbode Gevraagd 2 R K dienstbode v g g v voor buiten 1 dienstbode 1 halfwas Schoonmaker 1 kindermeisje 1 loopjongen Geplaatst 1 Loopjongen Aan het gebouw van het Provinciaal bastuur van Zeeland te Middelburg is Donderdag aanbesteed het maken van een bonten taatskuip tot het droogzetten van taatsen der groote schutsluiien van bet kanaal door Walcheren Raming f 1900 Minste inschrijver was de hoer W A Verbrugge alhier voor f 1740 Stolwijk Van de 44 sollicitanten dis zich bobben aangemeld voor de betrekking van machiniststoker aan het stoomgemaal van het waterschap Stolwijk c s is door het bestuur benoemd de heer J Spoormaker werkzaam aan de gasfabriek te Delft De benoemde hoopt 1 Oct a s in dienst te treden Hkkbkdorp Door het ophalen van het zwaard had Woensdag het knechtje van schipper B liggende mlhier het ongeluk met zijn hand bekneld te taken tusichen den ketting waardoor het eerste lid van itjn Tooriten vinger afkoelde en rab nog een paar vingers hot vleesch word afgescheurd Na eerst verbonden te zijn door Dr F L Deterding van Haastrecht moest hy naar Rotterdam t aar bij in het ziekenhuis vorder behandeld zal worden BïBOiUiBiCHT 27 Sept Bü de heden gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad ter voorjiecing in vacatureontstaan door het vertrek van den heer P Hoytoma van Kopiijnenburg werd gekozende heer A van der Straaten met 249 steramen de boer W Kok Tz verkreeg 158 stemmen Uitgebracht 414 en van onwaarde 7 st Volstrekte meerderheid 204 BI Alle nog rosteerende ZOMEEMANTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde prijzen OPGERUIMD Hoogachtend J t uwji v fjrjv £ rffi ia Spoeialiteit in COSTUMES MANTELS BLOUSEN en JAPONSTOPFEN met daarbij passende GARNEERINGEN Burgerlllke Stand GEBOREN 25 Sept Johanna Jacoba ouders J C tV Cossaar en M A J Moonen 26 Elisabeth onder T van den Heuvel en C Spruit Cornells Petrus ouders J P van Leeuwen en W A de Vaal 27 Simon Johannes ouders S J den Edel en K W Brehm Cornells Johannes Jacobus ouders J Kors on J J Zngdveld Theodora ouders J de Kegzer en M Oorschot ONDERTROUWD 27 Sept T de Groot te Rotterdam en Ë Wilson N Snel en A van der Togt J G van dor Steeg te Alphen en W Verweg J van Mensch to sGravenhage en J F Kulik ADVKIlTEi TIi iM Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gonda zal op den 9 OCTOBER 1907 aanbesteden De levering en uitdeeling van pl m 100 000 stuks goede Baggerturl voor den aanstaanden winter De nitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere conditiën liggen vanaf Maandag 30 September tot en met Zaterdag 5 October 1907 van des voormlddags 9 tot 12 uren in de Armkamer ter lezing Berich t van Inzeti DE BOÜWmSWONIl met Landerijen onder Hizbrswoudb ip den 26 September 1907 door den candidaat notaris F VAN DER STRAATEN te Gonoi als plaatsvervanger van den notaris H GEOENENDAAL aldaar in het openbaar geveild ziJn ingezet als volgt No 4 op f 3700 verhoogd met 300 No 5 op 6100 verhoogd met 400 No 1 op f24000 No 2 op 8700 verhoogd met 100 No 3 op 8000 Te zamen f 46300 De afslag bl ft bepaald op DonderHan 3 October 1907 des voormlddags 11 anr in het bStel de Zalm aan de Markt te GonBA Perceelsgewijze verhoogiagen knnnen worden aangenomen tegen genot van 10 l der verhoogingsom ten kantore van genoemden notaris GEOENENDAAL Rijnland s Bundergeld Ingelanden wordt herinnerd dat op f October a de ktaUte termijn van Rynland s Bandergeld over 1907 zal ver chijnen Aardappelen De Majoor Commd Officier te Gouda zal op WOENSDAG 2 OCTOBER 1907 e k des middags ten twaalf nre te zgnon bureele Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden De levering van pl m 450 Hectoliter Aardappelen gedurende het tijdvak van 1 November 1907 tot en met den 31 Mei 1908 ten behoeve van de soldatenmenages in het garnizoen te Gouda De algemeene voorwaarden van levering van 13 November 1907 Vle afdeeling no 17 E M bl 1025 ziJn tegen vgf en twintig cent per exemplaar verkrijgbaar bg de Firma de Gebroeders VAN CLEEF te s Gravenbage Verdere inlichtingen betreffende de levering kannen bj den len LuitenantKwartier meester bureel Jeruzalemstraat worden in Gouda 21 September 1907 De Majoor Commd Officier voornoemd A L BOONACKEE Ondergneekenden handelende in GEUTTEESWA EN berichten aan hunne clientèle dat zg besloten zgn van al 1 OCTOBER a s hunne winkels behalve Zaterdags avonds om negen uur te sluiten Zij vertrouwen op Uwe welwillende medewerking G KROOK P G OVEREIJNDER A J VOS Zn Sociëteit Ons G snoegen Zondag 29 September 1907 Extra T001IEELTOOS3TELLI1IS DOOS DE Rollerdanische Tooaeel en Operette VerecDigiig Artistiek leider C RITMAN ex lid van bet Eotterdamsch Tooneelgezel schap V d Groote Schouwburg Directeur P D v BlJSDEy JAN ONGELUK H NS HUCKEBEIKI Klucht in 3 bedrijven door OSCAR BLU MENTHAL en GUST KADELBURG Vertaald door JAC DE VOS MARTIN H £ZBBST 1DT den Heer C PUTMAN Prijzen der Plaatsen 1 0 80 10 60 tO S Leden gewone reductie Flaatsbespreking van af heden k 10 cent Bureau 7 nur Aanvang 8 uur die kier tegen concurreert te koop een hagel splinter nieuw hoogarm HANDNAAmAGHINfi prachtig mooi op mahoniehouten voet alle apparaten en 8 jaar garantie van 46 gulden en nu voor 14 gulden bjj W VERMEULEN Hoogttraat 78 BoUtrdam Telephoon 6268 Inriobtlng voor Beparatle Groote Kerk te Gouda VrUdag 4 October 1907 s avonds 8 nur UITVOERING VAN Gewijde Muziek te geven door met medewerking van den heer LOUIS ROBERT Organist Entree 50 cent Toegangbewijzen en tekstboekjes è 10 cent dagelgks verkrijgbaar bg den Boekhandel J DE VEN Wijdstraat 37 en op den avond der uitvoering aan het Kerkgebouw S v3 I PAIN EXPEUER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door miuioench JICHT EK RHEUMATIEKLUDERS MET SUCCES OEBRUIKT H VeBKRUCBAAB in FLESSCHtNVAN 50d3 75cls EN 1 M Bil H H Apothekers en Drogisten F Ad RlCHTEIl C Rotterdam am Te Gouda bg 0 LÜGER Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 198 L VAN DER BEEK W B BLOMMENDAAL H L BOUWMEESTER T CREBAS J C D0RLA8 DE GRAAF Co L P HOOÜENDIJK GEBHs KAMPHUIZEN lANSOMSWUS Ondergeteekende geeft by deze beleefd kennis dat zgne Lessen in het Dansen evenals vorige jaren half October a s zullen aanvangen in het Lokaal Concordia Westhaven Eenige der nieuwste dansen zijn o a la Revelation Pas de Qaatre k Trois Cecilien Walser la Pyrenée enz De lesuren ziJn voor eerslbeginnenden van Vi Vi nr voor meergevorderden van 7 8 i daarna voor Clublessen Leerlingen gelieven zich aan te melden bij den Heer P J BELLAART Varkenmarkt alhier of bg H KOOPMAN s Gravenbage 87 Roggeveendtraat Voreeniglng ARME ZORG Afdeeling BIIOHKENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en ovprtollige bnishondelijke voorwerpen ualke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prezen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutmte Vereeniging Afmenttorg V¥ild en Gevogelte Van af heden en verder dageljks versoh verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G17TÏBLIJVO Poelier OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Firma M 1 KAMPHUIZEN E C VAN DER KLEI Gy CHüTTELAAR Zn a VAN TONGERLOO Firma A VAN VEEN P H J VAN WANKUM G WIENTJE8 1 October vertrekt Firma de Wed A VAN WIJK