Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1907

i o 10449 Dinsdag 1 October 1907 408te Jaargang MMHË mmmi IMieuws en Adwertentiehlad toor Gouda en Omstreken Teletoon o 81 ADVEKTENTIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Jnzending van Advertentiën tot 1 uur iles midil TeleloiBNo t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per IH 8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF JENTEN ysJ J fe De TE eOVDA is oornemens om op MA NDAQ 7 OCTOBER 1907 a voorin It nar in het c lé HARMONIE t d Markt aldaar publiek te veilen en te verkoopen Perc 1 Sen pand met ert lohnnr en plaatBjc xgode KofOehuts waarlD verguoniog a d Wilbelminastraat te Gondaj M no 208 voordien van gaa en waterleiding Perc 2 Een l¥lnkelhul8 gediend hebbende voor Slagerg met Slachthuis erf en grond en gan ol poort daarnevens a d Nieuwe Haven N no 210 te Gouda Perc 3 5 Drie huisjes net erven on grond in eene gang achter de Nienwe Haven achter perceel 2 N noa 208 207 en 206 Perc 6 Een pand met erl en toin zgnde koffiehuis waarin vergUDDlog a d Wacbtelstraat te Goada P no 170 voorzien van gaa en waterleiding Pee 7 13 Zeven Wooihuizen met sdraurljes ERVEN en GROND alle vooriien van waterleiding in de Heerenstraat te Gonda P nos 494 495 496 500 681 682 en 683 Perc 14 Een liuis en erf in de v lamingstraat te Gonda O no 400 voorzien van waterleiding Perc 15 tl 1 Twee Mm oei erren en STUKJE GROND a h Plantsoen achter de Nienwe Haven en met eene gang nitkomende in de Vroawevesteateeg te Gonda N nus 234 en 235 Te bezichtigen de 3 laatste werkdagen i ir de verknoping van 10 3 nar en a morgens vóór de veiling Breeder b biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van 3 ofoW MOATJJiir aan den Kleiweg E no 21 te Gonda 9 14 9 18 9 42 10 04 G A B BANTZINGIR Marlit A 60 e n 67 omvangen DE NIEUWSTE Najaars en Winter Dames Blousen SAMOSWIJN a eent per Jletek Aanbevelend Firma Herman Zoon Gouda BAHLMMN ïï V Harkt A 36 57 GOLDA GROOTSTE SORTEERIIMG IN Dames eDKiDiler Najaar WiQter eQRegeDiDaiitels Prima GL ACÉ DAMESHANDSCHOENEIN a f JM ZtB w iMoes Costumes Costumerokken Blouses Peignoirs enz worden onder leiding eener teekwame conpen§e op onze Ateiier § vervaardigd Tramweg ouda Bodegraveii DIENSTREGELirrG aanvangende 1 OCTOBEU 1907 TIJD VAN GREENWICH b 3 16 3 19 S 43 4 05 2 30 2 34 2 58 3 20 5 20 5 34 5 48 610 4 30 4 34 4 58 5 20 7 23 7 27 7 51 813 10 10 28 lO W 12 01 12 05 12 29 12 51 12 54 ai2 58 S 1 22 1 44 1 09 1 13 1 37 2 47 2 51 3 15 3 37 63 5 57 21 6 43 8 23 8 27 8 51 9 13 6 24 6 48 7 W Vertrek van Bodegraven Dorp Station Reenwljk Aankomst ta Gonda b 4 10 4 32 4 56 d 615 6 37 7 01 7 05 10 36 10 67 11 21 11 25 3 25 3 47 4 11 4 15 5 26 5 48 6 12 6 16 8 35 8 57 9 21 9 25 S 1 16 1 37 S 201 2 05 5 11 11 46 11 50 1 1 22 1 46 1 50 2 05 2 27 2 51 2 55 4 30 4 52 6 16 5 20 7 10 7 32 7 56 Vertrek van Gonda 9 20 9 42 10 06 10 10 Reenwijk Aankomst te Bodegraven Station Dorp d Alléén des Maaadags en Dinsdags t Donderdags Zondags o Alléén des Dinsdags gedurende de maand April 1908 A in October en November l907 en Maart 1908 van 1 December 1907 29 Febrnari 19J8 Onontbeerljjkis bet genot van BAI mHIGETINI zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prjjsvnn compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 D R P en hooger Ui 1 Beleeld aanbevelend M M V LOON DUBBELE BDÜBT B 13 Telln 117 AITEETENTUS in aUe Couranten worden aang lnomen door het Dnk van A BRINKMAN Z Advertentie Bureau vao A BKIMÜMAN ZOON BulteulaDdsci Overziclit Reuter seint uit Antwerpen dd 28 Sept Het parket heelt een der voornaamste stonwera medegedeeld dat het niet zon aarzelen leden van de Federation maritime in staat van beschuldiging te stellen zoodra maar in het geriagste bleek dat zg tot een uitsluiting zonden willen overgaan Over de voorgeschiedenis en de bedoeling van de Engelscb Rossische overeenkomsten wordt aan de Voss Ztg het volgende geschreven Reeds maanden geleden had de Engelsche minister van buitenlandsche zaken Sir Edward Grey het herstel van den Rnssischen invloed in het Enropeesche concert als bet doel van de firitsche diplomatie aangewezen Hjl bleef daarby geheel ia de staatkundige Itin die Lord Lansdowne had aangegeven toen hg voor twee jaren de onderhandelingen met Rnsland opende over de thans afgesloten verdragen Dat de positie van Rusland in den raad der Europeesche volken ernstig geschokt was moeat voor een deel aan Engeland worden geweten als bondgenoot van Japan toch had het dit land in OostAzië de vr je hand gegeven en het in staat gesteld Rusland nit de jjavrije wateren VBn den Stillen Oceaan te verdrijven Nu as liet te verwachten dat Rnsland door ds Japansche overwinningen uit OostAzië schadeloos te stellen voor de in het Oosten geleden verliezen Het kon Indië bedreigen zich in Perzië invloed verschaffen in Afghanistan den Engelscheo invloed bestrijden Om zich tegen Rnsland s optreden te wapenen had Engeland reeds by de hernieuwing van het bondsverdrag met Japan zich de ondersteuning verzekerd van den bondgenoot voor de verdediging van het Indische rijk Thans heeft Sir Edward Grey door hot afsluiten van het verdrag met Rnsland ook gepoogd voor zoover dit met internationale overeenkomsten mogelgk ia het gevaar van Rnslands nitbreidiogazncht op andere wijze te voorkomen V De watervloed die in een enkelen namiddag de geheele wijnvlakte vernield heeft welke van Cette zirh nitatrekt tot Béziers in Frankrijk doet denken aan toestanded als men er sinds 1875 niet meer had doorleefd Heel bet znid westen van het departement van Hérault is in enkele uren geruïneerd Twee rivieren werpen zich in zee na de FEVILLETOIM ZWSRYfiUNGfiN Naar het Ruaaisch 34 Piul Brfidford een rusteloos goddeloos man met een wouderlgk geheugen en scherpziende oogn bezat de groote werkkracht der Newyorkscho verslaggevers koelbloedig Kherp welbespraakt en steeds wakker was zijn dagelijksch leven intrige Door vrouwen en kaarten werd hg geheel beheerscht Bij elke intrige van eenige beteekenis aan de kust van den Stillen Oceaan was hg als journalist apion bemiddelaar en avonturier te vinden Ik zal je alles vertellen Arthur ging hg voort Ik heb nu het vooruitzicht voor mgn levaa lang onder dak te komen in naam ben ik hier vdor een groote Newyorksche courant maar inderdaad is dat niet bet geval ledere bankier koopman bankwarker landhaai ol ondernemir in Calilornië zon zgn neus in deze Alaska zaak willen steken het betreft de visscherij den pelsbandel baudeliprlvilegiëa en dergelijke taken Doch eerst mott bat Und gtorgulieerd wordao Een nu geteisterde streek te hebben doorstroomd de Hérault welke na dour het westen van het departement te zgn gegaan aan het eind van haar weg de wijnvelden drenkt van Panlban Adissan Fézenas enz Agde in tweeën luijdt en naar de Middellandache Zee loopt en tweede stroompje de Libron welke uit het westen komt en den vierhoek vormt welke zich uitstrekt van Béziers tot Cette van Agde tot Panihan Daar wordt zeer druk aan wijnbouw gedaan men krijgt er tot 200 H L van de H A Het onheil nat deze plek heeft getroffen ia veroorzaakt door een onweder dat in den nacht van Dinsdag op Woensdag is losgebarsten in den volgenden nacht door vreeselgke regens gevolgd De dag tnaschen beide was helder mooi Sedert is het er verschrikkelijk geworden Ook gisteren bleef de lucht nog dreigend Maar het water was toch 50 c M gezakt Te Draguignan heeft een nieuw onweder gisteren een brug van 10 M weggeslagen Te Madières zijn vier werklieden verdfonken Te Malaga worden nog voortdurend lijken gevonden Het geheele aantal dooden dat herkend is is daar en in de omliggende dorpen 72 Er ziJn 68 gewonden waarvan er vele in het gasthuis liggen Vele menBchen lijdou tengevolge van de doorgestaue koude en ontberine aan longontsteking Lijken van dieren wl vuilnis verspreiden een afschuwelgken stank Vele handelshuizen hebben groote schade geleden Bij do flrma gebroeders Gomez is alleen voor een half millioen peseta s aan zgde en tapijten te loor gegaan De zee heeft vijf kanonnen die op het havenhoofd klaar lagen om naar Melilla verzonden te worden weggespoeld Te Camoanillas zgn de meeste huizen verwoest en ia de wijnoogst verloren de schade beloopt daar een half millioen peseta s Overal op het veld vindt men lij cen Te Almogia zgn 28 huizen ingestort is de oogst verwoest en zijn vele vruchtboomen ontworteld Het water drong tot op het kerkhof door en spoelde Igken uit hun graven Wat we tegenwoordig van Odessa boeren is nog niet veel fraais Werd eenige dagen geleden verzekerd dat de komst van den nieuwen stedelijken commandant verandering zou brengen in den toestand nit de jongate berichten bemerken we van die verandering nog niet veel De nieuwe atedelgke corpmandant Nowitaki heeft weliswaar in een manifest verklaart dat hg op straat slechts het gezag der politie zou dulden maar by kring van ongeveer twintig welbekende machtige personen heeft zich te San Francisco gevormd het is volkomen nutteloos te trachten tegen hen op te werken Hunne belangen zgn steeds verzekerd zg koopen senatoren en hooge ambtenaren om Ik ben met een geheime opdracht dier heeren hier en moet naar Kodiak om daar iemand op te sporen die in het bezit is van een buitengewoon gewichtig geheim Hg is sedert jaren Rossich banneling geweest vroeger was hij marine oföcier zgn straftgd liep den vorigen zomer af doch by wordt nagegaan an kan niet weg Ik kan je wel aan een gedeelte van het toekomstige fortuin helpen als ik naar Kodiak kan komen ik moet dien man daar vandaan zien te krggen En wat kan ik dan doen f vroeg Arthur Randolph Jo moet me een pas naar Kodiak verschaffen Hoor eens die man heet Pierre Lelranc Hg drinkt zooals alle gevallen menschen Men heeft my gekozen om met hem te onderhandelen daar mgne lastgevers weten dat ik nooit een droppel drank gebruik Maar ik vind geen gelegenheid om naar Kodiak te komen de Rossen en Amerikanen nemen geen passagiers aan boord vaor de overdracht heeft plaata gehad Je moet me dus helpen Arthur Bandolpb tcbadds het hoofd Dat den staat van beleg die nog niet opgeheven is is de positie van den stedelijken commandant een ondergeschikte Daarom is het zeer de vraag of hy er beter in slagen zal dan zgn voorganger om aan de tirannie van hot Verbond van het Russische volk een eind te maken Dat Verbood van het Russische volk dat is het treurige van de zaak geniet te Odessa de bescherming van hoogerband terwgl er ook tusschen de politie en het Verbond een zekere geheime verstandhouding schójit te bestaan Een nieuw staaltju van de onhoudbare tostacden lezen we in een bericht uit Odessa aan oen Eugelach blad De berichtgever vertelt hoe hg met eigen oogen een jongen man heeft zien vermoorden door vgf kerels die allen met revolvers gewapend waren Op klaarlichten dag werd hg op straat aangevallen Te vergeefs zocht hg luide om hulp schreeuwende etn wgkplaats op bet binnenplein van een huis waarvai de deur open stond Zgn vervolgers snelden hem achterna on jcchoten hem neer Na afloop staken de moordenaars kalm bun revolvers in bun zak e $ gingen ongehinderd huns weegs Politie Vis er niet te zien Do vermoorde was naar d correspondent later van don commfssaris van politie vernam lid der anarchistlsch coramunistische party en was daarna in dienst van de geheime politie Dog difgelgks komt het voor zoo lezen we in de St Pelersburger Zeitung dat er politieageoteo vermoord worden Sinds de nienwe atedelijke commandant liJn fnnctiën aanvaard heeft hebben er weer drie moorden op agenten plaata gehad Het volk geeft algemeen de achuld vau die moorden aan de joden Het Verbond van het Ruaaiacbe volk do gezworen vgand der joden maakt bet volk wgs dat elke jood een moordenaar is Zoolang de macht van het Verbond niet geknakt is dreigt dan ook altgd het gevaar van nieuwe jodenvervolgingen De gevolgen van de aankomst van Sultan AbdelAzis met zgn leger te Rabat doen zich reeds gevoelen De Sultan is voornemens zelf de onrustige stammen om Casablanca tot onderwerping te brengen en met de Franschen onderhandelingen aan te knoopen Dit scbgnt indruk te maken op de stammen Generaal Drude vindt bg zyn verkenningen den omtrek van Casablanca vrg van vganden in da havenplaatsen is alles rustig AbdelAzis zal een onderhoud hebben met den Franschen gezant Regnanlt die naar Rabat vertrokken is Het zal nu spoedig bigken wat de regeering van Ma gaat niet antwoordde hg nMgn oom heeft me gezegd dat niemand aan land gezet zal worden totdat de bezittingen der Russen weggebracht en de inventaris der RussischAmerikaansche pels compagnie verzonden is daarna zal generaal majoor Jefferson Davis komen en den kustwachtdienst kirichten je knnt je dan tot hem wenden Maar Arthur onderwgl kan do man dien ik zoek mij wel ontsnappen Ik zal je aan een groot vermogen helpen Ik moet ik wil den kerel hebben Panl antwoordde Randolph op vastm toon ik mag je gaarne lyden Je bent door de strooming des levona reeds op menigec oever geworpen ik bewonder je bekwaamheid je volharding maar ik kan je niet helpen je moet alleen je weg zoeken Terwyi zj nog spraken zg zaten toen in een koffiehuis werd Alex Mc Manu zichtbaar die aan de deur van vorst Sergios Zubow afscheid nam Wie is datf vroeg Bradfort Die beer vorst Zubow heeft een eigen handelsschip in de haven Wil je mg aan hem voorstellen f vroeg de journaliit haastig Zeker antwoordde Randolph biyde dat by van Pauls aandringen bevrp was Hy volgde den Ruaaischen edelman die miinoegd naar da phantsatiache rariteiten rokko wil Is eens de rust in en om Casablanca hersteld dan moet daar een begin worden gemaakt met de inrichting der politietroepen die de Akte van Algeciras voorachrgft De Spanjaarden moeten voor de politie buiten de stad zorgen de Franschen voor die in de stad Van groote beteekenis zal natnurlgk het onderhoud tusschen den Sultan en Regnanlt zjn Het Berl Tageblatt hoeft uit hetgeen een Fransch staatsman mededeelde den indruk gekregen dat Frankrgk tls waarborg voor de betaling der oorlogskosten en der te vorderen schadevergoedingen van den Sultan een strook land waaracbynlijk aan de Algiersche grens zal vragen die dan voor een reeks van jaren bezet zou worden In hoeverre die veronierstelling juist is zal na het onderhoud te Rabat wel apoedig bigkeu Verspreide Berichten DuiTSOHLmo De trein met den prins regent van Beieren die de Kamers ging openm is byna op een goederentrein gereden die op verkeerd spoor geloopen was Een jonge ofScier prins Karl Gnstav Von Thurm en Taiis ia Vrijdag Ie Berlijn toen hjj zich raet anderen vermaakte bij hot afglgden van de trarleuoing in het casino doodgevallen FsiXKBUK De bisschop van Clermont klaagt in de Croix dat de ouders hun zonen uit vrees dat zy aan armoede ten prooi zullen zgn niet meer tot priester laten opleiden De gegoede klassen begrgpen in dit opzicht haar plicht nog niet Enoeland De prins van Battenberg ia met een vriend incognito te Perntea Italië aangekomen De politie vond dat de beide heeren er verdacht uitzagen Ze hl ild het tweetal staande en stelde onbescheiden vragen waarop de prins den agenten een telegram van den Italiaanschen koning onder den neus hield De politie excuseerde zich Het bleek dal de prins en zgn vrind aangezien waren voor een paar beruchte dieven wier aanhouding werd verzocht RUBliND Een Petersbnrgsche correspondent meent teekenen waargenomen te hebben dat op de scheen te zien waarmede het kofflehuis veraierd was Intusschen vroeg Bradford den jongen zeeman die naar het boffet gegaan was of hg tot den Amerikaanschen walvischvaarder behoorde Dat is myn schip gaf Mo Mann ten antwoord den spreker scherp aanziende Waarheen vaart gg van bierP ging Bradfort voort hem een glaasje cognac aanbiedende Wg gaan naar Kodiak om eenige walrusjagers en gsloodaen te balen en nog eens jacht op de walrussen te maken voor wij naar San Francisco terngkeeren Ik moet zoo snel mogelgk naar Kodiak Zeilt gg spoedig weg vroesr Bradfort 0p geld komt het niet aan wilt gg mg daarheen brengenP Wat moet gg daar doen antwoordda de zeeman Dat zal ik a in vertrouwen zeggen Kent gy Kodiak De zeeman werd opmerkzaam Ik ben daar vyitien jaar lang lederen winter geweest Waar kan ik u vinden Ik zal n da zaklcen met goud vullen antwoordde Bradford fluisterend daar Randolph juist met vorst Zubow terugkeerde Wordt vervolgd