Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1907

stilte in Hnsland een itorm een algemeene staking volgen zal De zaak staat er echter anilers voor dan in 1905 want de regeering voelt grond onder de voeten en zal krachtdadig ingrijpen wanneer het dwaze plan tot nitvoering komt A zin Een bericht dat in eigenaardig contract staat mot bet voorgaande vertelt dat de Chioeesche pers er op aandringt dat de regeering den verslaggevers der bladen vrij reizen op de spoorwegen zal verleenen hen tot rechtbankzittingen toelaten en openlijk de redenep bokrndmaken waarom zjj dagbladen verbiedt BINNENLAND a BIgkens een nit Nederlandsch Indifi ontvangen telegram zijn bji de vermeestering van de bentin Boedoboedoeng in Mamoedjoe gonvernement Celebes en onderboorigheden gesneuveld 2 Earopeesche en 5 Amboineesche militairen zwaar gewond 6 inlandscbe militairen en licht gewond 3 Enropeesche en 5 inlandscbe militiiren allen beneden den rang van olficier De vgand bekwam lOS gesneuvelden waaronder 11 hooiden Bnit gemaakt werden 92 vuurwapens De bevolking kwam in onderwerping Bg de beschieting van het kustbivak aan de monding der Boedoboedoeng rivier werd zwaar gewond 1 earopeesche militair en licht gewond 1 Enropeesche militair beiden beneden den rang van olflcior V RE DESCON FERENTT E Blijkens den olfloieelen tekst van de rede door den voorzitter der Vredesconterentie in de algemeene vergadering van Vrjjdag gebonden heelt deze in die rede omtrent de beteekenis van het werk der vierde commissie en van de Vredesconlerentie in bet algemeen o m het volgende gezegd Stellig alle vraagstukken zijn niet opgelost Er zijn er waaromtrent een overeeqstemming niet tot stand is kunnen komen maar een groote schrede voorwaarts is gedaan naar de eensgezindheid en indien gij de punten van uitgang en het punt van aankomst in oogenscbouw neemt zult gij de beteekenis waardeeren van den alstand welke doorloopen is Het is dan ook de roem en de weldadige werking van de Gonlerentie dat zij zulke toenaderingen heelt weten te bewerken Een deel der publieke opinie degeen die niet goed op de hoogte zgn van den waren aard van onze werkzaamheden en ze beoordeelen onder den invloed van eerlgke droomers en nauwgezette theoretici die echter geen verantwoordelijkheid dragen voor bet streven dat hun optreden tengevolge heelt zullen onze daden kunnen kritiseeren en beweren dat dewyi wjj ons bezig houden met vraagstukken betrekking hebbend op den oorlog wg niet voor den vrede hebben gewerkt Maar in de oogen van alle lieden die van naderbjj de onderwerpen kennen welke wij geroepen zijn te behandelen in de oogen der regeeringen vooral waarvan ij de gevolmachtigden zijn en die de wakers ztjn voor de ware belangen der landen welke wij vertegenwoordi en zullen wij ik ben or zeker van onzen plicht gedaan hebben zoowel ieder alzonderlgk tegenover zijn vaderland als allen gezamenlijk ten opzichte van het groote probleem dat ons hier vareenigd heelt de gruwelen van den oorlog binnen de grenzen van het bereikbare te verzachten en in de betrekkingen tnsschen de volkeren nauwere banden te knoopep verhoudingen te scheppen welke in oorlogstijd zoowel als in tgd van vrede gegrondvest zjjn op rechtvaardigheid en recht Gemengde Berichten Naar aanleiding van de bekende qnaestie tnsschen den aartsbisschop van Utrecht en den Ghristelijken Teitielarbeidersbond Unites bielden de leden van het R K Katoenbewerkersgilde St Severus ie Oldenzaal een vergadering waarin met overgroote meerderheid van stemmen besloten word de in kas zijnde gelden onReveer 1800 te besteden voor nitkeeringen aan de leden die op de labrieken minder g jede grondstollen te verwerken hebben Dit besluit stond natuurlijk in verband met het bevel van den aartsbisschop van Utrecht dat de leden der B K Arbeider Vereeuiging tevens lid van ünitas v66r 1 October als lid van laatstgenoemden Bond moeten hebben bedankt ol anders door het bestuur der R K Arb Ver zullen geroyeerd worden waardoor velen het lidmaatschap van die vereeniging zullen verliezen en daarmede het recht op de in kas zijnde gelden Het hooldbestnnr der B K Arb Ver waarvan St Severns een aldeeling vormt kon met dit besluit geen genoegen nemen schorste het en riep de bemiddeling in van den aartsbisschop Met deze daad van het hooldbestnnr nam St Sertrai gtin gesoigaa en bnloot met groote meerderheid van stemnlen de gelden gereclitoljjk op te eischen De noodige stappen werden daartoe dadelijk gedaan Thans heeltgenoemd hooldbestnnr van den aartsbisschopdo mededeeling ontvangen dat de in kaszijnde gelden van bet St Serverus gilde aande leden desgewenscht behooren te wordenuitgekeerd Het hooldbesluur zal nu elklid dat dit wenscbt zjjn deel in de geldenvan het ondersteuningslouds en de ziekenkasverstrekken Hbl Een zakkenroller die te Keulen voor de rechtbank verscheen wegens diefstal heelt meegedeeld dat er te Fessen een dievenuni versiteit bestaat Wanneer de leerlingen er hun studies hebben geëindigd zendt men ze naar verschillende streken om zich in de praktijk te bekwamen De rechtbank veroordeelde den prolessor in dielstal tot Sjaren gevangenis Men meldt uit den Haag De nnarcliii tische propagandist Samson had de laals e Zaterdagavonden de gemoederen van een aantal marktbezoekers ontstemd door het houden van antikerkelijke toespi iken op een door hem algehnnrde plaats op du Prinsegracht Zaterdagavond kwam die ontstemming tot niting toen ciiii e jongelni aan Samson het spreken onmo ulijk trachtten te maken door schreeuwen cii opdringen De raarktmeester mengde zich in bet opstootje en zegde Samf son ian zjjit standplaats te verlaten terwijl hij hem meduiiVide dat hiJ voortaan geen stadplauls mi er op de markt zou krijgen Inmidiluls w is het rumoer ec het gedrang nog toegeuomen zoodat de politie zich genoodzaadZ Uikt zitg handelend op te treden en de menigte met d i blanke sabel uiteen Ie jagen Een korporaal van het Indische leger die de politie wilde assisteeren en eveneens zijn sabel trok kwam later toen de politie was algetrokken in het nauw burgers wildon hem te Ijjl en riepen hem allerlei scheldwoorden toe Ten slotte daagden eenige agenten op die den koloniaal in het belang van zijn eigen veiligheid meenamen naar het bureau aan de Riviervischmarkt Nuar men verneemt moet het raadsli de heer Wesseling die toevallig getuige was van de relletjes voornemens zijn naar aanleiding van het gebeurde in de raadzittingvan heden een interpellatie te honden Hen schrijft uit Antwerpen aan de N R Ct Het stationsgebouw Antwerpen Dam ia nu al omtrent i M voortgerold op ijzeren rollen De merkwaardige onderneming schijnt te znllen slagen Kr is nog geen spoor van barst ol spleet aan le moren te bemerken De ingenieur die het werk uitvoert is een jonge Hongaar die zooveel vertrouwen heeft in den uitslag dat bij en zijn gezin geen oogenblik geaarzeld hebben een deel der bovenverdieping te blBven bewonen Zoo kan men terwijl het gebouw met haast onmerkbare beweging op de rollen achteruit wordt gedraaid door t venster de vrouw van den bestuurder van het werk zien toekijken Den 15n October zal zegt men alles klaar zijn Voor de rechtbank te Middelburg heelt een 20jarige arbeider uit Souburg terecht gestaan beklaagd van op 25 Maart een schuur van zgn baas te hebben in brand gestoken De jongen legde een volledige bekentenis al en beweerde gehandeld te hebben op aansporing van zjjn baas die hem voor de brandstichting f 125 beloofd had en het O M vorderde veroordeeling tot 2 jaren gevangenisstraf met mindering van de preventieve hechtenis Toen de behandeling van deze zaak was algeloopen kwam de baas op het beklaagdenbankje de 40 jarige landbouwer F K Maar de rechtbank besliste dat de knecht nataurlijk de hooldgetuige op grond van art 162 W v 8tr niet gehoor d kon worden en ten slotte eischte het O M dan ook vrijspraak op grond dat het bewijs niet was geleverd Een aantal importeurs te Buenos Aires hadden een consortium gevormd tot het invoeren van rasvce tot verbetering van den veestapel Gesubsidieerd van alle zijden lukte bet binnen korten tyd een vrg groot aantal dieren in andere 1 uden te knopen en die in Brazilië in te voeren waar ze tegen hooge prijzen van de hand gezet werden Nu is gebleken dat het een zwendelzaak is De runderen waren alle tuberculeus en werden tegen lagen prgs opgekocht Wel werden zij bij aankomst door veeartsen onderzocht maar deze kregen waarschijnlijk ook een deel van de winst De schade aan den veestapel toegebracht is enorm Bekend zgn de woorden die Hendrik van Navarra sprak toen hiJ als koning Hendrik rV tot b t katbolUiiBia overging Pti1t vaat bieit due mes9e De juistheid van dit verhaal wordt thans door een Italiaansch geschiedschrgver L Cappelletii in de Tribuna bestreden Hij toont aan dat de koning van Navarra in den beginne geenszins geneigd was het Calvinisme al te zweren en eerst op aandrang van Sully en ook van tfgn gelielde Qabrielle d Estrées besloot de bisschoppen die hem goed gezind waren tot de bgeenkomst te Nantes op te roepen waar hg na een theologisch debat van vgf uren zich overtuigd verklaarde Het zon hiermee geheel in strgd zgn geweest indien hg door het uiten van de woorden twijfel bad doen ontslaan aan de oprechtheid van zijn bekeering Hoe die woorden inderdaad gebezigd zgn beeft de heer C nit geschriften van die dagen opgespoord Zg zgn gesproken door een van s konings oudste vrienden zgn minister baron de Rosny Toen de koning dezen vroeg waarom hg Hugenoot gebleven was antwoordde de minister Ik ben als Calvinist geboren en wil als Calvinist sterven Waarop de koning zou hebben gezegd lk heb n toch een goed voorbeeld gegeven en de minister lachend hebben opgemerkt Ja Uw Majesteit had daarvoor een aaonemelgke reden Paris vnnt bien nne messel Het scbnim van de Pargsche boulevards dat ze des nachts onveilig maakt ziet er tegenwoordig niet meer tegen o i om zelfs op klaarlichten dag bun verachtelgk bedrgf uit te oefenen zg het dan buiten de stadsmuren Deze week werden een bezoeker van het kerkhof Pantin en zijne vrouw plotseling aangevallen door een bende opgeschoten jongens allen van het echte apachen type en met messen gewapend De vrouw werd medegevoerd terwgl men den man met messen bedreigde ingeval bij een kreet mocht uiten Qelukkig kwam juist een troepje wandelaars voorbij ii ü deed de bende op de vlucht gaan doch niet voor zij man en vrouw van al het geld dat ziJ bij zich droegen hadden beroofd De commissaris van politie van Fautin tot wien het beroofde echtpaar zich met een klacht wendde toonde zich volstrekt niet verwonderd en zeide dat dergelijke voorvallen zich op dat punt telkens voordeden ZiJn politiemacht was evenwel niet voldoende om voor een voldoenden veiligheidsdienst te zorgen In het Breptower Park en een aangrenzende weide te Berlgn wil men een vaste tentoonstellinK van boerenhuizen uit verschillende doeibn van Duitschland inrichten Het Duitsche miB zal dit museum in de open lucht heetenlEr zal een ThuringschFrankisch een Bijnlandsoh een OpperBeierscb een Noderduitsch een Saksisch boerenhuis worden gezel en een heel dorp uit de Mark met een reeds gekochte voor afbraak bestemde dorpskerk die hier weer zal worden opgebouwd Elk huis zal afgezonderd in hel groen staan Een dorpsplein een vijver zullen in het midden liggen Vgf jaren zou dit musenm particulier eigendom blijven dan zou het aan Berlgn die den grond moot geven geschonken worden Spreeuwen In een Duitsch tgdscbrilt dat zich de l escherming van dieren ten doel stelt komt een mededeeling voor over de spreeuwen in de Vereenigde Staten Daar zQn die vogels een halve eeuw geleden nit Engeland in groote getale ingevoerd als jagers op sehadelgke insecten maar zg zjjn allengs in kwaden reuk gekomen Een onderzoek in de laatste jaren ingesteld heeft tot de vrg algemeen gedeelde overtuiging geleid dat de spreeuwen andere werkelgk nuttige vogels verjagen en in het voorjaar heel wat bloesems van da vruchtbuomen verslinden Wel maken zg ook jacht op sehadelgke insecten maar men meent dat dit nut ver achterstaat by de schade die zij aanrichten Op hoogst brutale manier is dezer dage ingebroken in het regeeringsgebouw te Dessan waar o a de kas van het grootheiftogdom Anhait bewaard wordt Eenige boeven zgn des nachts het gebouw binnengedrongen en hebben zich van de eerste verdieping door den vloer heen toegang verschaft tot de kaslokalen waarbg zij zorgvnldig de afvallende stukken hout in een omgekeerde parapinie opvingen om geenleven te maken Id de eerste zaal lieten zij een brandkast springen en namen daaruit een bedrag van 15 000 mark aan goud en papieren van waarde bet kleine geld lieten zij liggen Daarna beproelden zg in bet aangrenzende lokaal de groote staatsbrandkast te openen die tegen den len October bijzonder goed voorzien was De eerste ijzeren deur lieten zij springen doch ia het openen der tweede slaagden zjj niet zoodat by geluk de staatskas van het hertogdom Anhait niet in hun handen viel Misschien uit woede daarover richtten zg in de lokalen een vreegelijke verwoesting aan In het laatst van Juli kwam zich bg den Russischen consulgeneraal te Amsterdam een Russische vrouw be klagea dat haar in de vestibule van het Centraal station aldaar een tascbje ontrold was bevattende 400 Roebels en een rondreisbiljet van Cook s Office Zg droeg het costnum van een zuster van het Roede Kruis Op aandrang van den consul deed zg van bet gebeurde aangifte bg de politie waarna hg haar een voorschot van 250 francs gaf benevens een plaatsbiljet naar Brindisi Zg vertrok onder baluigingen van groote erkentelgkheid en beloofde het genotene te zullen terng enden Van de zaak werd verder uiets gehoord totdat dezer dagen bleek dat men met een behendige oplichtster te doen bad gehad BIgkens een bg de politie ingekomen mededeeling is diezellde vrouw thans te Darmstadt waar zij een zelfde trnc uithaalde ontmaskerd en gearresteerd Reeds is gebleken dat zg op diezelfde wgze de consuls te ienna Lissabon Bern Wiesbaden Pranklurt a M ja zells te Damaskus en Jeruzalem heeft beet gehad N V d D Schandaalcolportage Voor het eersta Kantongerecht tp Rotterdam stond terecht de schandaalcolporteur Pieter Cornells Bos compagnon van den bekenden Engelbertns Kloosterman beklaagd van het verstoren der openbare orde op 3 Juni des voormiddags aan de West Kruiskade en des namiddags aan de Leeuwenstraat Beklaagde had toen luidkeels zgn pamfletten luitgevend de eerste keer roepende koop en lees de moordaanslag gepleegd op n 75jarigen grgsaard in een pelitiebnrean en de tweede keer koop en lees den moordaanslag door een laffe gesabelde bende gepleegd op een 75 jarige grgsaard in het politiebureau aan de Pauwensteeg Beide keeren was de orde daardoor verstoord en had hg geweigerd op last der politie op te houden wat zgn arrestatie ten gevolge had Da aiut lenaar van hot O M vraagt tegen hem die pamfletten verkoopt waarvan de inhoud onwaar is en die de burgers tegen elkander opzet veroordeeliog tot twee hechtenisstraffen ieder van 2 dagen In zgn pleidooi begint bekl te oreeren over de liberalen maar de kantonrechter gelast hem hg de zaak te bigven daar hg hem anders het woord zal ontnemen Hg zegt niet in te zien een strafbaar feit te hebben gepleegd wuarom hg dient te worden vrggesproken Uitspraak over 14 dagen Men meldt ons uit Oss Vrydagavond geraakte de remmer A te Ngmegen met zgn arm tnsschen de bntfors van een trein bekneld Zwaar gewond werd hg naar bet Wilhelminaziekenhuis gebracht PoslerUen en Telegraphic Benoemd 1 October tot brievengaarder te Wezep J J Koops en te Nootdorp mejoffronw Q H Post 16 October tot directeur van het post en telegraafkantoor te Renkum M van de Pol thans in gelgke betrekking te Breukelen Verplaatst 2 Sept de telefoniste B Steensma van Rotterdam naar Amsterdam 14 Sept de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse C M 0 Zeg van Krimpen aan de Lek naar Tiel 16 Sept de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse M Ensemeier van Rotterdam telegraafkantoor naar Lekkerkerk de telefoniste W van Helden van Alphen naar Amsterdam I October de commies der telegrafie 2eklasse A W Banting van Baarn naarMaastricht de surnumerair der poeteryen en telegrafie W Hupkes van Botterdam postkantoor naar Arnhem telegraafkantoor de klerken der posteryen en telegrafie Ie klasse E J Veldhuizen van Qroenio naar Sittard en J Otto van Siltard naar Amsterdam telegraafkantoor do klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse A Koch van Dokkum na srSroenla de telefoniste A Boom van Almelo naar Amsterdam 16 October de commies titulair der posstergen en telegrafie M R Herwig van Hengelo naar Emmen de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse A H J M Schellekens van IJmuiden naar Amersfoort en T Smit vaq Hearenveen naar IJmuiden de klerken der postergen en telegrafi 2e klasse M C van HMsen van Amsterdam telegraafkantoor naar Oroningen telegraafkantoor en B Kuikenga van Groningen telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor II Dec de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse H O Hoogenkamp van Tilburg telegraafkantoor naar Oosterheut Eervol ontslagen op verzoek 1 Octobei de brievengaardec te Weiep B A Koopi Stadsnieuws GOUDA 30 September 1907 De aid Gonda van Volksweerbaarbeid kad gisteren voor de leden der schietverteniging hg het sluiten van de wekelgksche oeieningen een viertal prgzen beschikbaar Msteld en wel voor de groote baan 2 en oor de cylinderbaan eveneens 2 Deze tfijzen werden behaald op de groote baan loor H van Vliet en E J Sliedrecht tervgl nog een derde prgs door de deelnemers srd gegeven die behaald werd door A J Vermeulen Op de cylinder baan werden de prozen behaald door A Bem en Van Loon Pe Botterdamsche Tooneel en Operettcvereeniging onder leiding van den heer C Hitman voerde gisterenavond in de zaal Kunstmin voor een zeer matig bezette zaal op Jan Ongeluk klucht in 3 bedrgven van Oscar Blnmenthal en Oust Kadelbnrg naar de vertaling van Jac de Vos Het vorige jaar was deze klucht ook opgevoerd door eenige dames en heeren onderwgzers en onderwgzessen die toen zeer veel bgval inoogtsteu Wg voor ons konden nu juist niet zien gister avond dat het spel van de operettevereeuiging zooveel beter was dan dat van de dilettanten het vorige jaar De rol van Jan Ongeluk werd goed vertolkt toch had zgn rol soms beter tot zgn recht ku nnen komen Hlldegard had zeer goede oogenblikken het ontbrak haar aan de noodige zeggingskracht om de beleedigde ecbtgenoote te toouen ook wg hadden van haar meer warmte verwacht bg de voordracht De schoonmoeder h d heel goede oogenblikken toch kon zg met de schoonmoeder van de vorige opvoering niet wedgveren De schoonvader was een echt type die zeer natuurlgk speelde en dien een woord van lol niet mag onthouden worden Boris Mensky vertolkte zgn rol op uitmuntende wyze wg hadden hem niet beter kunnen ve langen Het nichtje Martha Wendel beviel ons minder haar spel was niet gracieus genoeg Tobias Krack werd de vorige maal beter uitgebeeld toe hkowt hem een woord van lol toe De andere rollen waren in goede handen en die hebben ook medegewerkt om het publiek te amuseeren en na elk bedrgf werd flink geapplaudisseerd Do heer L P Hoogendgk alhier is geslaagd als werktnigknndig ingenienr bg het examen te Bingen a d Bgo gehouden Zondag hield de vereeniging de Postdnif alhier haar laatste wedvlucht met jonge duiven van uit Maastricht afstand 145 kilometers Zjj werden door den heer Richard Schnrgens ten 9 uur Greenwich met bewolkte lucht aan station Maastricht losgelaten en kwamen hier als volgt aan Ie Prys groot zilver medaille F J Bynaarts aank 11 uur 26 min 45 sec 2e Prgs zilver medaille A Jansen aank 11 uur 28 min 45 sec 3e Prys groot bronzen medaille C A M Sprngt aank 11 nar 31 min 37 sec 4e Frys bronzen medaille Dr H J Bakker Niemeyer aank 11 uur 37 min 50 sec Se Prgs bronzen medaille F H 6 van Iterson aank 12 uur 10 min Terwyi de groot zilver medaille nitgeloofd aan een lid der vereeniging welke dit jaar de meeste eerste prgzen behaalde gewonnen werd door P J Rgnaarts De jonge duiven van nit Maastricht vlogen met eene snelheid van 989 meters per minuut naar hier Gisteren werd door de postduivenvereeniging Da Zwaluw alhier een onderlinge wedvlucht gehouden voor oude en jonge duiven van nit Utrecht afstand 34 K M met een oosteiyke wind de duiven werden door de stationschef in vryheid gelaten om 10 nnr 20 Door de volgende heeren werden de prgzen behaald nnr min sec Iste pry C M Holthuyzen 10 37 36 2e ö L Hammer 10 38 37 3e C M Holthuyzen 10 40 4 T Willemse 10 40 30 Be 0 van der Pool 10 49 21 6 W Jarten 10 50 49 7e Joh Ravestegn 10 53 29 8e T Stoppelenburg 10 68 31 9e Joha Aret 11 33 10e T Willemse 11 33 55 Eere Frgzen Eere Figs aangetoond door W Brugne Is behaald door O M Holthuyzen Eere Prgs aangetoond door F D V daZwaluw is behaild door O L Hammers Bete Prgs aangetoond door P D V deZwaluw is behaald door C M Holthuijzen Eero Prgs aangetoond door Cabout is behaald door T Willemse Overduiven Eerste overdotler door C M Holthngzen Tweade Joha Bojawal Bg Kon Besl is benoemd tot notaris binnen het arrondissement Leeuwarden ter standplaats Anjum gemeente Oostdongeradeel met ingang van 1 October de heer F Aleva candidaat notaii te Moordrecht Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor rn de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand September niet zyn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland Veenenbos Brielle Mgnlieff Krimpen IJsel H Koekkoek Sneek D V d Pol Waddiuxveen Briefkaarten G Roodhuizen Kerstraat X Haanemaaier Schinkel Brief Buitenland A Terneuzen Bonn a E Briefkaarten J V Deursen Essen Aug Steg 2 stuks Offenbach Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hnn naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bg onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur v h Post en Telegraalkantoor M C HENNEQÜIN Rechtzaken Voor de rechtbank te Amsterdam stond Donderdag terecht do winkelier en handelsreiziger H F beklaagd dat hg in zgn winkel aan don Zwanenburgwal opzettelijk ten verkoop iu voorraad beeft gehad pakji s puddingpoeder waarop met geringe ofwgking was nagebootst het merk voor pnddingpoeder van den fabrikant J Pb Nord of Nord Thomson De verschillen tusschen het echte merk en het nagebootste merk waren slechts zeer gering Op het nagebootste merk waren de woorden gedeponeerd handelsmerk voorkomende op het echte merk vervangen door de woorden trade mark Het woord Thomson s van het echte merk luidde op het nagebootste Thomson s Verder waren er in de gebruiksannwgzingen in verschillende talen eenige afwgkingen en wat op het echte merk ook niet stond maar op het nagebootste wel waren de woorden Oeneraal Agent H F Amsterdam De heer Nord Thomson als getuige gehoord verklaarde dst hg zgn merk reeds jaren geleden heeft laten inscbrgven en dat er destijds geen enkel verzet tegen het merk is ingekomen Toen beklaagde zy puddingpoeder met het nagebootste merk in den handel bracht liet hg hem bg denrwaardersexploit aanzeggen daarmede op te houden doch hg ging er niettemin mede voort Op een vraag van bekl s verdediger antwoordde de heer Nord Thomson mede dat de officier vnn justitie geen vervolging wilde instellen tegen het gebruik van oen merk waarop in plaats van den naam Thomson voorkwam de naam van Oosten Volgens den officier verschilde het merk nu te veel van getuige s ingeschreven merk doch zei geinige het publiek kgkt niet naar den naam maar naar het étiquet Beklaagde daarna gehoord zegt sinds 1 Mei de pakjes pnddingpoeder in den handel te hebben gebracht in navolging van zyn vroegeren patroon van Oosten ïty liet de étiquetten drnkkenWj denzelfden drukker Niettegenstaand ySl eurwaarders exploit it by er mede voortgagKan omdat zyn verpakking z i heel iets anders is Het gebruik van den naam Thomson was geheel willekenrig Het O M achtte het ten laste gelegde bewezen en eischte f 100 boete ol 14 dagen hechtenis BEUES YAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT Staatalevmngen POEToaiL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i EnsLiüD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Aim Japan Obligatien 1899 4 74 74 CoLDiiBU Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24V Bypothéek Bankm Aandb idem idem 4 9 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Bottord Hypb 8Vi 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepeHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 lOO Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 99 Pandb Hollaudsche Hypb 99 Scftetpvaart MaatschappijenPand Holland Gnll Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb ö Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorwegheningeti iTALi Oblig Zuid Italiaanschc Spw lMy A 367 Premieleemnqen bKLOiK Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintennantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest coucorreerende pryzen J i M tAfrt is Omua jj iws fi rsM Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 September IQ07 Vette ossen en Icoeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 ade kwat 34 3de Icwal 30 cents per Kalf kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw 28 2de kw 24 3de kw 2icent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw 26 2de kvr 25 3de kw 2I cent per half KG Schapen en lammeren goed aangevoerd ttandel voor alles pnjshoudend Varkens iets lager VERSCHEIDENHEID Men meldt nit Beekbergen Door een automobiel gemerkt L 419 is vrouw v A aangereden tien zg den straatweg wilde oversteken De vrouw werd zwaar aan het hoold verwond Zg verkeert in zorgwekkenden toestand Naar aanleiding van een haar gestelde vraag of er gevaar bestaat voor menschcn by gebruik van melk van nan mond en klauwzeer lydend vee afkomstig antwoordde de redactie van Moleschott Mond en klauwzeer of Aphitae opizooticae is een koortsige plotseling optredende besmetteiyke ziekte van het vee welke ziekte ook overdraagbaar is op menschen De incubatietyd d i de tgd die tnsschen de besmetting en het optreden der eerste verschgnBelen verloopt bedraagt 5 4 10 dagen By het optreden der ziekte voelt do aangetaste zich mat en moe krögt een koude rilling en koorts tot 40 gr toe er ontstaan roode vlekken op het siyravlies van mond en lippen Na 2 3 dagen treden kleine blaasjes op in den mond en in het gelaat waarna de temperatuur daalt Deze kleine blaasjes bersten en er ontstaan zweertjes welke zonder litteekeus na te laten genezen Verder is meestal aanwezig ergo ueuaverkoudheid stank nit den mond maagpgn diarhee en soms braken Ook in de buurt der nagels kunnen de blaasjes optreden De dnnr der ziekte bedraagt 1 i 2 weken By volwas aenen is het verloop der ziekte meestal gnnatig bg kinderen kan het leven er mede gemoeid zgn Melk van aan deze ziekte Igdende dieren is ook na gekookt te zyn ongeschikt voor het gebruik Zaterdagmorgen is op het stationsterrein Dordrecht een meisje van acht jaar bg het spelen onder een rangeerend treindeel geraakt beide beentjes werden haar af Het koor van de Kruiskerk te Dresden kondigt een historisch concert aan met een zeer belangrgk programma Zoo zal o m uitgevoerd worden een Suite voor blaasinstrumenten van Paul Blwerl nit het jaar 1532 en vier en zestigstemmige koorliederen uit de 18e en 14e eenv ADVKKTKNTII JW OPRIIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het oor l Bral anlscli Schoen eo Laarzeninagazija KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbeveloud C SMITS Alle reparatiën on aangemeten werk i lenw onorerrrofïen Prof Dr liiebora welbokend Alleen erht met Fabriekimerk tot voortdarende radicale i n tekere genezing van ftUe zt Un de meest hardnekkige xenuu Miektenf ooral ontstaan doür atdwaliugen Op jeugdigen leef yi i enezing van elke zwakte BI r h Benauwdheid Iloofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgo alechte spysvertering Ottvermogen Impotenz PoHutione enr Uitvoerige prospectussen Irijipriesoh 0 1 II 3 fl 3 dubbaluttuxrb II f Oiilv l Depüt Matth v d Voijta ZiiltUoiQmj I p if M ll ban h Vo Uotturdiim I Happol B CirnTenliaKö IlalniinniiB ilu Jüiifr J iliR llatl r u Q Wtlff t i ïouiU r n bii allo dro sten Eolite Oude Jenover Nightcap p HOPPE Verkrggbaar by PEBTRRS Jz lêt 9p 9MM 9n inrHratti g Hct CorroBpondebtschlnp van lVO OHOnoH Ned Vereeniging ter bevordering van Verploeg6ters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖENDIJK DiuKZWiOEB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle Igde Verpleegsters en Verplegers r ANKER V PAINEXPELIER TIIGEN RHEUI ATIEK EN VERKOUDHEDEN voor particuliere verpleging beschikbaar zyn Ruim 3S jaar doos miluoencn JICHT EN RHEUMATIEKLlJOCnS MLT SUCCES GEBRUIKT VtrKRllGBAAB m FLESSCHtllV tl50cls 75cts rH 1 25 BU H H Apothekers en Drogisten F AiJ RlCHTERJkCï ROTTERDAM Te Gouda bji C LDtiIKU Apotheker Markt en bg WOLFP Co Westhaven 198 SAMOSWIJN 05 cent lier fletch Aanbevelend Hrrna Herman Zoon Het beite onschadelykrte en g makkelykite poetamlddel voor Heeren en vooral damea en KinderKhoenwerk la de Appreiuur van C M MIMIer L Ca Bftrlln Bfiith Str W Men lette goed dLVV op naam en fahriekimerk Verkryfbair by Httriit WInlalleri In iiheeiiwirh laleiitinae reteryH wi eix fia riil Ds iOt ky V IwMmbw Afnfaaa c