Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1907

No 10450 Woensdag 3 October 1907 468 e Jaargang fiOlMlHE COIMMT iVteiifi en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon o 8t ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 iiuc des midd Teletoin No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlijke Non mers VIJFCENTEN OFEHsmjEnmm De Notaris J P K SVBISGAB te Botterdam is voornemeDS als lasthebbende van zijnen principaal op WOENSDAG 9 OCTOBER 1907 des voormiddags tl aar io bet calé van den Heer J BAARS aan den Kleiweg te Schiebroek voor den ti d van drie Jaren te verhuren in tien perceelea De Bouwmanswoiiiiig Niets zonder Gods Zeg en met diverse perceelen WEILAND BOSOHHAKHOÜT BOOMGAARD WATER en DIJK in den Polder Sehiebroek aan den Dyk strekkende tot aan den Rodenrijschen kade alsmede onder de gemeente Hillegersberg ter gezamenlijke grootte van 60 H A 64 A 20 c A een en ander zooals bg Mljetten nader is omschreven en op het terrein is aangedaid Te aanvaarden de Woning ca op den Isten Mei 1908 de Landerijen op Kerstmis 1907 Nadere inlormatiën te bekomen ten Kantore van voornoemdenNotarisSURIN8A R Leavebaven Wi 163 te Rotterdam alwaar de kadastrale kaart ter inzage ligt DE OOEDKOOP8TB DE MEEST PBACTISCHE DE KLEEST VOLLEDIGE MOBEBLAiniH zijn beslist die der Firma WELUOra THB LADIBS JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DBESSMAKBU met een gratis geknipt patroon TBB BkZAAB OB CHILO BBS S BASBIOSa Kindermodes met vele gratis ge m knipte patronen VBAAOT Vw Boekhandelaal Proefnummers Alle met koatel HoU Bijvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATKONEN met Heli verklaring tr p p tegen Toornitbetaling van 10 60 verkrggbaar bg MILL ¥ SIMONS Den Haag 1 WORMERVEER HOLLAMÖT V Teeniging ARViE 20nG Afdecliog BnOKHENHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oade gebruikte en overtollige hnishondelijke voorwerpen viiike ook zoo veel noodig terepareeren en hootdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutnüe Vereeniging Artnmumrg L S M DE VOLHARDING Te beginnen 1 October vertrekt de dienst Gouda Amsterda m f 9 S0 nra in plaats 3 45 n m Overige diensten voorloopig onveranderd DE DIRECTIE SIEK UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiiuer Bloeiiibollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wg Iranco door Nederland onze overal bekende SormalColleeUea SO Hyacinten voor glazen ol 40 voor potten oj öU voor den tnin ol eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten ol eene collectie voor den tuii van 250 stnks of eene collectie voor kamer eu tnin van 240 sinks ieder bevattende eene prachtige konze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocna Scillas Sneenwklo tjes enz Rgk geillnatreerde prijslijst met spociacatie onzer collecties in het Hollaadsch en onze vele wenken voor de cnllnnr bevattende groole catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco TalDbouw Etabilssemept Huls ter Duin NoordwUk bU Haarlem SANGUINOSE Viiium SaDguinosiiin in vacuo Myne dochter is vele Jaren lijdend geveest aan bloedarmoeOe en hleekmuekl zg heelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zenuwzwakte leed maar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zij had het vreeseiyk in de beenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik met nwe Sangninose begonnen de verandering is groot Zjj eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord ie SangulHote toet voor haar teat nog geeu enkel anOer mtiMel gettaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Den Haag Koningstraat 311 Mej EBING 12 n r 15 PriJs per Qacon f 1 50 6 U I 8 Te GOU DA bij WOLFI en Co Westhaven 19N acmalogeeii Poedervorm is het eeiiigste helpend middel tegfen HloedarmoeAe HIeekmucht Xennmmêeakle Uoofdptfnen mapelooêkeU Onmaekleu Wermageriug en rermtiudertHg der Uekaamêkrachten aematogeen in Poedervorm heeft een aangename amaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U SDoedie reneest HAEMAT06EEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Benige fabrikanten H v SCHAIK Co Den Haag Verkrngbaar bg Firma WQLBF Jb Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veerital iimda A BOÜMAN Moordrecht P1NK8E Nieumrkerk ad IJ tul k N VAN ZES8BN SehoouhoMtn B V WUK P W v EDE liudeuater k SCHEER Boa treckt K VAN DBB HBIJDBN tUmmit P v o SPEK MoefcapelU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingivéen P A d GROOT A UI JONGH Oudewattr J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER Bmtdum WAARSOBUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterdanela Paulo AbdU beataat niet dut Stroop van geenerlei waarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOMINHMJiCB VABBIKHBI Voedert nw Tea met de uivere murwe merk 8ler en W fj uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde BereIHploma Partje 1909 liegen Gouden atedamee EENISDEFOTTAHTIEE eu w r U veriieUt ai t SERK te leltoii DIT Hn Mag uux yiM M ll VK SWAAY ZüXFA QORINCnKM Oezo THEEËN worden fgelererd in verzegelde pakjes van v É IWM 11 n Aoi en em Ntd m met vermelding van Nommer e Prgs voorzien van nevenstaan Merk volgens de Wet gadepo neerd Zich tot d aifcvoenn van ge eerde orders aanbev eude J C BIJL voornoen J BREEBAART Lz Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze In oHeverf getehUderde Fortrettén feluInre Bogaert Zj geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Qeïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gralii op aanvraag Boxtel a ROGAEBls Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn Dronkenschap bestaat niet meer Een moDiter ran het merkwaardige Cosa poeder wordt gratig toegezonden Kan inaegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Abnnt Bier Water of in het voedtel zonder dat het noodig M dat de dronkaard er iete van a weet net COZA POBDBR bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin lot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bü den dronkaard op te wekken Het COZA POBOBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zander zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Bet COZA POBDMB heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizeulen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven vaa talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan beo die daartoe aanvraag doen eep boek met dankbetnigingen en een monstep Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgpaar iualle apotheken en in het volgend ddpöt te Gouda WOLFP Co I Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aalnvraag voor doen maar geren geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt u direct naar Londen Wacht U voor namaaksels J Het Coza Poeder is het eenige aidoende middel tegen dronkenschap Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dagelijks verBcb verkrijgbaar Braadknikens Soep iippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders HeeVleescb enz enz tegen de meest sterk csncurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland i Aanbevelend T GPTTfi£Iff 6 Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Goad Druk t A BRINKMAN Zk Bultenla ndscb Overztchl Reuter seint nit Belgrado 30 Sept Naar aanleiding van den zelfmoord der twee gebroeders Nowakowitjs die in de prefectuur gevangen werden gehouden wegens een vergrijp tegen het gemeene recht hadden er betoogingen plaats voor het gebouw van het ministerie en trachtte de menigte het gendarmerie cordon voor het paleis van den Koning te verbreken Het garnizoen bleet den geheelen nacht geconsigneerd Minister Btiand heeft gisteren in de Federation sociatiste te Saint Chamond een redevoering gehouden naar aanleiding van hetgeen in den jongsten tijd in Frankrijk gezegd is over de afscheiding der radicale van de socialisten Briand meent dat de samenwerking van alle groepen der linkerzijde en voornamelijk van de radicalen en socialisten noodzakelijk is voor den politieken economischen en socialen voornitgang in Frankrgk De socialistische party behoeft zich van de andere republikeinsche groepen niet te scheiden om voor haar ideaal op te komen Maar men moet socialistisch niet verwarren met revolntionnair zeide Briand Hij zette uiteen dat 4e theorieén van Hervé niet behooren tot Itet aociallBtlsch prograni dat integendeel de socialisten zulke anarchistische moeningen moeten bestrijden De werkliedenklasBe heeft niets te verwachten van de verkondiging van zulke dwaasheden die slechts kunnen medewerken om een leactie te doen ontstaan De so ialistische party in Frankryk zou zeer verlegen staan als zg zonder omwegen moest verklaren of zy vaderlandsgezind is of niet Bebel had het bg het rechte eind toen hg leide dat de oorlog iets ontzettende is en dat men alles moet doen om dien te vermgden maar dat als eens de oorlog verklaard is ieder man zgn plicht moet doen Aan het feestmaal dat gisteravond gehouden werd hield Briane nogmaals een toespraak waarin bg wees op alles wat het kabinetClemenceau had tot stand gebracht Hg eindigde met nogmaals aan te dringen op de samenwerking van ulle groepen der linkerzijde en achtte zich gelnkkig ontwaard te hebben dat zyne kiezers in die overtuiging deelen Vit Perzie komen zeer onrustbarende berichten Een vergadering van parlementsleden te Teheran gehouden besloot tot het FtViLLETOX ZWSRYELINGEN Naar het Russisch Ik zal van avond een boot aan den landingSBteiger zenden zeg maar dat gg by my moet zgn Past u acht unrP Bradford knikte en de zeeman vertrok Wat zou die knaap in het schild voeren P mompelde Mc Manu Hy is slim en schgnt de agent van een of anderen kapitalist te San Francisco te zyn Nn ik zal hem vel helpen 1 Sergina Zubow groette den nieuwen bekende en noodigde beide boeren uit zQn gasten op de Nevsky te zyn Bradford nam de uitnoodiging met biydBchap aan terwijl Randolph aan zgne vrienden iu het slot denkende zich verontschuldigde Hg ademde vrger toen Zubow met den Amerikaan wegvoer Bradford meende de gelegenheid te moeten waarnemen en ging recht op lyn doel at het deed hem onaangenaam aan toen Zubow beleefd doch zeer betlist weigerde hem naat het noorden mede te nemen afzetten van den Sjah wegens onbekwaamheid zij zond een deputatie naar den Sjah om van hem te eischen dat hg den nieuwen toestand zou erkennen of heengaan Een bericht nit Petersburg meldt dat in een moskee te Teheran door een groóte menigte de oom van den regeerenden Sjah prins ZilliSultan tot Sjah is uitgeroepen De redactie van het Berliner Tageblatt heeft naar aanleiding van deze berichten een onderhoud gehad met den Rerziachen gezant te Berlgn De gezant meende dat de berichte over de mogelgkbeid eener troonswisseling in Perzié zeer ongelooflgk waren Het kan zgn dat een aantal geestdrgvers in een moskee den broeder van den overleden vorst tot Sjah hebben uitgeroepen dit bewyst alleen dat ook in Perzié menschen gevonden worden die met den regeerenden vorst ontevreden zgn Maar bg de meerderheid van het volk is de Sjah bemind omdat men overtuigd is van zgne goede voornemens en de groote mogendheden staan Aan zgn kant Prins Zilli Snltan is een fanatiek reactionnair wiens troonsbeklimming zeker den voornitstrevenden in het parlement niet aangenaam kan zgn De gezant ontkende volstrekt niet dat in Perzie een hevige crisis heerscht dergelijke verschgnselen zullen wel voorkomen in ieder land dat van het absolute tot het parlementaire regeeringsstolsel overgaat en ook Europeescbe staten bleven daarvan niet verschoond Er zal zeker nog geraimen tgd moeten voorbggaan voordat de grondwettige rechten des volks tuss hen parlement en kroon behoorlgk zgn afgebakend Maar dit alles zal geregeld worden langs wettigen weg zonder revointionnnire schokken De gezant verwacht Veel voor de bevordering van den geregelden gang van zaken van het sluiten van het Eogelsch Russisch verdrag H j ziet alleen een ernstige omstandigheid in het Perzisch Turksch grensconflict wanneer Turkye zgn troepen niet uit de bezette Perzische dorpen terugtrekt zon daarvan wel eens een oorlogsverklaring het gevolg kunnen zgn De regeering zon dit ongaarne doen maar kan er wellicht toe genoodzaakt worden door den sterken druk van het volk Turkge heeft echter officieel de terugtrekking der troepen afgekondigd en in het belang fan het behoud des vredes zou het te wenschen zgn dat de Parte deze belofte zal nakomen De pest is te Oran De ziekte is er gebracht door een schip uit Indië Reuter seint heden dat er tot gisteren 12 ziekte Myn tocht is van velerlei omstandigheden afhankeiyk zeide hg terwgl hg een blik wierp op de beide schepen die beladen waren met de goedereq welke het Russische regiment den Eskimo s en Aleoeten ontnomen had dat varen de velerlei omstandigheden die zyn vaart beslissen zonden Te acht uur kwam Bradford in de kleine slecht gemeubelde en met wapenen enkleederen overvulde kajuit van den walvischvaarder Nadat hy geruimen tyd by wyn en sigaren met Mc Manu had zitten praten meende Bradford dat de geest van den wyn Mc Mann B hart voldoende verwarmd had en ging hy op zyn doel los Wat wilt gg hebben om my te Kodiak aan wal te zetten f De zeeman bedacht zich Ik kan u wel daarheen medenemen antwoordde by eindeiyk doch ik waag het niet u daar aan land te brengen De bevelhebber der vloot heeft twee marine soldaten aan boord geplaatst met het bevel te zorgen dat niemand het schip verlaat de reden daarvoor ken ik niet Dan zoudt gy wellicht een brief voor mg daar kunnen bezorgen en een man opsporen wien gg uit myn naam geld en laveusmiddelen moet doen toekomen Walk soort van zaak is het f Smokkelaifr Ik kan mtjn icUp daaraan niet va en 4 sterfgevallen zgn geweest Nadat het bedoelde schip Fort Said liad aaugedaan zyn daar enkele gevallen waargenomea De drie eerste sterfgevallen zgn reeds van vóór 20 September Den 23en is het vierde voorgekomen de vrouw van een stationschef die onmiddellgk dood was Er worden gverig maatregelen van desinfectie genomen en een verdelgingsoorlog is onmiddellgk begonnen De burgeraeester van Oran heeft de bevolking trachten gerust te stellen In een bericht nit St Petersburg van gisteren vinden we alweer een staaltje van den Invloed dien het Verbond van het Russische volk nog altgd op de daden der regeering oelenl Volgens een ambtelgk blad te Charkot zgn drie door de rechtbank wegens vermoordiog van een jood veroordeelde personen genadigd Men zal zich wellicht berinneren dat niet lang geleden hetzelfde gebeurde met eenige andere veroordeelden eveneens op verzoek van bet bewuste Verbond Dat het Verbond tegenwoordig op zeer goeden voet staat met de regeering biykt o m uit de houding van de regeering tegenover de noodlgdende Roeskoje Znamia Dit blad het orgaan van hot Verbond was sinds eenigen tgd Igdende aan geldgebrek Er bestond zelfs kans dat het zou moeten opfelteven werdait Dat scbyst 4 rageering echter bgzonder jammer te vinden Men verzekert tenminste dat de regeering zich bereid verklaard heeft een belangrgk subsidie toe te kennen aan het kwgnend orgaan Aan dezen financieelen steun is inmiddels de voorwaarde verbonden dat het blad onder leiding komt van een redacteur derRoseya Laatstgenoemd blad is gelijk bekend het officieuze orgaan der regeering Het officieuze orgaan der regeeriog en het orgaan der reactie samen dus onder éen mantel kan het broederlgker F Iu Denemarken beeft zich een geschiedenis afgespeeld die eenigszins op die van Caruso te New York geiykt maar voor den betrokkene onaangenamer is afgeloopen In het Landsting de Eerste Kamer van den Rgksdag benoemt de koning 12 van de 66 leden voor hnn leven Onlangs benoemde by daartoe K Bjerre een predikant vag do Lulhersche staatskerk Kort na die benoeming verspreidde zich het gerucht dat in t begin van dit jaar Bjerre op een begrafenis zich tegenover een hem onbekende dame die in zgn nabijheid zat of stond aan zeer ongepaste handtastelgkheden had schul gen antwoordde Mc Manu voorzichtig Ik kan n de zaak niet nader verklaren zei Bradford maar ik zal u goed betalen als gg dien man opspoort Wie is het dan f vroeg Mc Mann de glazen opnieuw vullende Een gewezen banneling Zyn naam is Peter of eigeniyk Pierre Lefranc vroeger was hg RuBsisch marine officier Ik moet hem hebben De flesch in Mc Mann s hand beefde niet doch zgn hart trilde van woede De schurk heeft my terraden deze knaap kent evoneens het geheim schoot het door zgn brein en luchtig antwoordde hy Waarom wacht gy niet om hem hier te ontmoeten Dat is onmogeiyk gat Bradford ten antwoord Hier let men scherp op hem doch te Kodiak acht men hem veilig van daar hoop ik hem weg te krygen en is hg eens te San Francisco dan kan ik hem wel beschermen Maar ik moet dadeiyk naar hem toe Bradford bemerkte den spottenden blik van Mc Mann niet Ik zal hem het eerst vatten dwaas 1 dacht de laatste terwyi zyn hand het scherpe dolkmes omklemde dat hy nevens een geladen revolver steeds by zich droeg En hoeveel zoudt gy daarvoor betalen f vroeg hy verder dig gemaakt De dame had zich toen onder de plechtigheid verwgderd Het gerucht kwam in de krant en Bjerre ontkende In bet gedrang was hg op hem onbegrgpeiyke wgze met die dame in aanraking gekomen Zoo was t gebeurd eu zoo had hg t aan den echtgenoot van die dame meegedeeld Hg verzocht de zaak door een eereraad te laten uitmaken De echtgenoot van de dame weigerde maar maakte den brief openbaar waarin Bjerre indertyd zgn verontschuldiging had aangeboden eu bekende zich vergeten te hebben Daarop heeft Bjerre zol ontslag genomen als lid van het Landstin en is hy in zgn kerkelgke bedieoiug waaruit hy ontslag had verzocht geschorst Graat Apponyi heeft in de club der onafhankeiykheidspartg in Hongarye verklaard dat een wetsontwerp tot invoering van algemeen stemrecht in gereedheid is gebracht en dat het ontwerp by den aanvang der zitting aan het parlement zal voorgelegd worden Het nationale karakter van het parlement zou gehandhaafd blgven maar de invoering van algemeen stemrecht was een eereplicht der regeering In zake den Ansgleich verklaarde Apponyi dat een billgk vergeiyk zoowel voor Hongarye als voor Oostenryk wenscheiyk was Voor geen van beide was een Ausgleich echter zoo noodxakalfk dat men hem tegen elkeu pryszou willen koopen Hongarije zon in geen geval capitnleeren By de opening van den Ryksdag zou de regeering nadere mededeelingen doen Mocht de volksvertegenwoordiging het werk der regeeriog niet goedkenren dan kon men eventueel andere mannen met de leiding der zaken belasten Hongarye krygt een nieuwe politieke party Toen de ontevredenen uit de liberale partg zich geleideiyk afscheidden en de nieuwgevormde onafhankelgkheidsparty van Kossuth gingen versterken kon het liberale kabinetKoloman Szell zich niet langer handhaven Er ontstond een coalitie waarin de nilersten zich vereenigden deze coalitie aanvaardde de regeering en het ministerie WekerleKossuth werd gevormd Maar tevredenheid bracht het niet in Hongarge Reeds gernimen tyd gist het in de onalhankeiykheidsparty men verwgt Kossuth dat hg sedert hy aan het bewind gukomen is niet meer met zyn vroegeren yver en geestdrift optreedt voor de idealen van het zelfstandige onafhankelgke Hongarye Met Vyf duizend dollar in good antwoordde Paul met de vuist op de tafel slaande Ik zal dat geld by nw agent depooeeren ingeval gy dat wenscht Tegenwoordig verbergt Litranc zich by de Indianen op de Eheligoffeilanden denk ik zyn eenig streven is nit de Russische banden loa te komen Heeft hg dan een of andere misdaad begaan vroeg Mc Mann met lichte ironie 0 neen antwoordde Paul Ik wil hen slechts daar vandaan hebben Goed Ik zal morgen om twaalf uur in het koffiehuis bg Narwhal zyn Aangenomen zei de overgelukkige Bradford verheugd over den verstandigen zet dien hy naar zgne meening gedaan had Pierre Lefranc s lot was beslist I Een week later lichtte de California het anker Het groote salon was voor den bevelhebber en zijne officier n gereserveerd de damessalona waren bezet door de familie Maiutoff Vorstin Beatrice ontbrak nug voor de laatste maal zag zg uit haar lievelingsvenster vanwaar zg sedert jaren zoo verlangend in de verte gestaard had zy keerde zich om en werd door haar echtgenoot bartstochteiyk in de armen gesloten Wordt vervolgd