Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1907

voorbijzien van de eeawige waarheid dat regeereii iets anders is dan oppositie voeren wil men van de ministers dat zij denzelfden toon zallen aanslaan dezelfde denkbeelden znllen verkondigen als toen zjj leiders der oppositie waren en vooral dat zy die denkbeelden ondanks don tegenstand van Oostenryk en van de Kroon zullen omzetten in regeeringsmaatregelen Het gaat den vurigen onder de onafbankolókhbeidsmannen niet snel genoeg en zó beramen alseheiding en een nicnwe partjvorming Een drietal mannen hebben zich na o igeworpen als leiders dier nienwe part i mannen wier namen een merkwaardigen klank hebben in Hongarije baron Desider Banffy Ueza Polonyi en Zoltan Lengyell Verspreide Berichten FUASKRUK De commandant van den kruiser Lavoisier hoeft gerapporteerd dat te Kopenhagen een Fransche anarchist tweemaal geprobeerd heeft aan boord te komen en het schip in de lucbt te laten vliegen De Parijsche gezworenen hebben wederom in een memorie uiting gegeven aan hun verlangen dat meer rekening zou worden geboaden met de besluiten der gezworenen en do doodstraf zon worden gehandhaafd De Petit Parisien gaat een referendum uitschröven over de quaestie van afschaffing der doodstraf DuiTSOHLiBD Te Florence moeten twee geheime politieagenten uit Dresden aangekomen zijn om zich van de kleine prinses Monica dochter van gravin Montignoso thans mevrouw Toselli meester te maken Anderzijds verluidt dat Toselli een onderhond heeft gehad met den advokaat die al vroeger tusschenpersoon tusschen den koning van Saksen en zijn gescheiden vroaw is geweest Maar Toselli en zijn vrouw moeten besloten hebben het kind onder geen beding af te staan Er moeten zich aan het Duitsche consnlaat te Florence verscheidene schuldeischers van mevrouw Toselli hebben aangemeld o a een dame die beweerde haar 10 duizend francs geleend te hebben De consul kon er echter niets aan doen daar zij geen Dnitsch onderdaan meer is Een Italiaansch impresario heeft Tosselli een millioen francs geboden voor een knnsttournée door Italië Europa en Amerika op voorwaarde echter dat de ex prins mede zou optreden Te Dresden is de verkoop en de uitstalling van portretten van het echtpaar verboden Enoeluid Reynolds Journal vertelt dat koning Eduard een horteiyke uitnoodiging heelt ontvangen om het volgendl jaar een officieel bezoek af te legden in Parijs Sir John Bel is tot lord mayor v n Londen gekozen OOSTEKBUK HOKOAEIJE De Hongaarsche minister Appooyi heeft meegedeeld dat het ontwerp op het algemeen stemrecht in een van de eerste parlemertszittingen zal werden ingediend 14 Hoofdschuldigen bU de mishandeling van Duitschers op het station Persen zijn veroordeeld tot 12 dagen gevangenisstraf of 120 kronen boete In Weenen loepen thans verscheidene processen over schulden van prinses Louise van Coburg Te Weenen en Parijs moet deze dochter van koning Leopold van België voor 4 millioen kronen in het kr it staan EuSLiSD De Finsche politie heeft te Terioki een lid van den Bond van Ware Russen aangebonden voorzien van vergifttigen dolk waarmede hg den ouddoemapresident öolowin wilde vermoorden In 21 gouvernementen zi n tot heden gekozen 2763 niet oppositioneele en 2277 oppositioneele gevolmachtigden Men verwacht niet anders dnn dat de kadetten weer de leiding zullen nemen in de nienwe doema Het gezin van den czaar kruist nog allgd in de Finsche scheren Het gezonken jacht Standart is nu Ie Kroonstad binnengesleept Te Petersburg is de eerste electrische tram gaan rijden BINNENLAND STATEN 3KN KRAAI W Êi K I ÊC K S n K H Mynconcessies In aansluiting nan het door hem in de Vrgdag j l gehouden vergadering gegeven antwoord op de vragen van den heer van Kol heeft de minister van landbonw aan da Tweede Kamer ter inzage van de leden doen toekomen een staat van de aanhangige mynboaw concessieaanvrageu een kaart waarop behalve het staatsmgnveld en de verleende steenkoolconcessiëai zgn aangegeven de mogeliike grenzen van zes concessie aanvragen Proserpina Limbnrg a Toekomst Vrede Prins der Nederlanden Clara en Coneordia waarover door den minister in afwachting van de behandeling dei motie van den heer van Kol eenevoorloopige briefwisseling met de aanvragers is gevoerd Onteigening Amsterdam Ingediend is een wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van eigendommen noodig voor en ten behoeve van de verbreeding van een deel van het Bokin van den Yggendam van een deel der Nes en van een deel der Warmoesatraat de verbreeding en verlegging van de Vischsteeg en de normaliseering van den Dam te Amsterdam De minister van binnenlandsche zaken heeft gemeend zgne medewerking niet te mogen onthouden aan de plannen ter voor 7iening door het gemeentebestnur ontworpen en door Ged Staten van Noordholland Ingevolge het aangeboden plan zal de breedte van hot Rokin 25 die van den Vggendnm 15 en die van de Vischsteeg 10 M bedragen Wordt de voorgestelde verbetering geboden door de belangen van het verkeer uit een oogpunt van bouwkundige regeling ontmoet ziJ geen bez aar Waar het onderhavige ontwerp inderdaad eene zeer ingrgpende toepa sing van het onteigeningsrecht behelst is de minister alsnog met hit gemeentebestuur in overleg getreden omtrent de vraag of niet door onteigening op meer bescheiden schaal de gewenschte verbetering zoude kannen svorden verkregen Dit overleg leidde tot de slotsom dat beperking van den voorgenomen maatregel afdoende verbetering zonde belemmeren H t ingediende breed opgezette plan ontgaat alle bedenkingen wel e tegen meer eenvoudige plannen kunnen worden geopperd Acht bezwaarschriften zgu ingekomen waarby vele belanghebbenden beweren dat de voorgenomen onteigening voor hen groote financieele schade zal veroorzaken Het gemeentebeatuur gat te kennen iht moeiiyk reeds thans ter gemoetkoming iJan die bezwaren regelen kannen worden getroffen doch dat by de te voren minnelgke onderhandelingen de belangen der huarders in ernstige overweging zallen worden genomen Art II van het wetsontwerp luidt dat deze wet vervalt wanneer de onteigening van de niet in der minne aangekochte eigendommen by den rechter niet is aangevraagd binnen èèn jaar na de dagteekening van de Staatscourant waarin Ons besluit bedoeld in art 14 of art 16 der Onteigeningswet ia openbaar gemaakt Die termgn kan door ons bg een in het Staatsblad te plaatsen besluit met ten hoogste zes maanden worden verlengd Ofschoon raag worden verwacht dat ie gemeente de zaak niet op de lange baan tal schuiven schynt het hg den groeten omvapg van het werk raadzaam spoedige afdoening van de voorbereidende werkzaamheden te waarborgen opdat belanghebbenden niet al te lang in hunne vryheid van beweging woeden beperkt V REDE8C0NFERENTT E Offlciense besprekingen hadden aangetoond dat de regeling van da rechten en verplichtingen der neutrale staten tgdens een zeeoorlog tot de zeer moeilgke moest gerekend worden en dat het lastig zon wezen tegenetrgdige meeningen tot overeenstemming te brengen Inzonderheid gold dit de kwestie van het verbiyt van oorlogvoerende schepen in nentrale havens of territoriale wateren waarover het grootste deel handelt van de 27 artikelen die door den heer Renault voor een onderwerp conventie waren opgesteld Het debat over deze zaak is vrywel beheerscht door de gebeurtenissen tgdens den RussischJapanschen oorlog zegt de berichtgever van bet Hbl vandaar het streven der beide genoemde staten om een algemeene regeling te zirn tot stand gebracht Deze twee richtingen kwamen aan het licht Do eene wilde de moeilgkheden voor de oorlogvoerenden in de praktyk gebleken verminderen de andere vertegenwoordigd door de kleinere zeemogendheden aan wier zgde naar ik veraam ook Engeland zich schaarde stond de meening voor dat een regeling moest strekken ten gunste der onzgdigen op wie zoo weinig mogeiyk lasten moesten drukken en voor wie het gevaar om in moeiiykheden te worden gewikkeld tot een minimain moest worden herleid Het was ten slotte de Nederlandsche delegatie die er op aandrong dat nog geen beslissing zon vallen maar aan de vergadering der voltallige commissie een eenigszins ruime tyd van beraad zon voorafgaan ten einde door nader overleg en casn qio door bet vragen van nieuwe Initrnotiei nog tot overeenitamming t komen Daarom is de vergadering der commissie op Woensdag bepaald Met het oog op het belang der zaak niet het minst voor ons land als kolooiseerende mogendheid want op de moeilgkheid om op verren afstand van het moederland de neutraliteit te handhaven ia gisteren hei haaldelgk nadruk gelegd heb ik de raeening van meerdere gedelegeerden gevraagd Hun oordeel luidde eenstemmig ongunstig zg achtten de mogelgkheid van overeenstemming nitgesloten wat niet zeggen wilde dat al de arbeid verloren zou zgn Een beperkte regeling der materie binnen zeer nauwe grenzen bleOf meenden zy mogelgk de hoofdzaak was dat vele staten een internationale regeling niet wel vereenigbanr achtten met de souvereiniteitsrechten Geraeng ile Berichten Men meldt uit Makkum aan de L Ct Gisterennacht om raira drie nar is een luchtballon over Zurich gedreven zoo laag dat hy tusschen de gebouwen doorging Door den oosteiyken wmd dreef de ballon zeewaarts t Anker of misschien ook de mand bleef achter den telegraafdraad haken en vernielde deze over een groote lengte Iemand die op het geraas Üuiten kwam kon den ballon nog juist over de kruin van den zeedgk zeewaarts zien dryven maar kon door do duisternis niet waarnemen of zich ook mcnschen in bevonden Verleden week werd zoo meldt de L K zekere P uit Oad Vroenhoven vrg ernstig in den vinger gebeten door zyn kat Uit een Igkopening van do inmiddels verdronken kat werd het vermoeden dat het dier aan dolheid leed bevestigd De twee echtelieden P beiden door dezelfde kat gebeten zgn naar het instituut Pasteaf te Brussel vertrokken Men meldt aan de N R Ct De spoorboot varend van Middelburg op Ziorikzee was gister bg het Katsche veer tengevolge van overwicht verplicht 124 stuks vee af te laden De boot die gelukkig aande eene zgde aan een stalen tros vastlag helde naar den anderen kant zoo sterk over dit eenige fietsen die oo de raderkast stonden daarvan afgleden en in het water vielen Ook een fox terrier verdween in de diepte Er ontstond een paniek doch de passagiers kwamen behouden maar velen van hen niet zonder moeite aan wal Onderscheidene passagiers durfden de reis niet verder voortzetten it Maastricht schryft men Zaterdag is alhier in de Dominicanerkerk geopend eene internationale Kattententoonstelling uitgeschreven door de Sporting Club alhier en daaraan verbonden eene onderlinge club tentoonstelling van pluimvee en konynen van de onderafdeeling V P N t Is voor het eerst dat hier eene kattententoonstelling gehouden wordt en onbekend maakt onbemind zoodat er niet zooveel exemplaren waren als men wel had durven verwachten Er waren ruim 30 katten aanwezig en t waren werkelgk allemaal mooie dieren De pluimveeafdeeling was goed bezocht Er waren fraaie toomen fokhoenders hg De pluimveefokkerg heeft hier in de laatste jaren dank de yverige bemoeiingen van den heer Xavior van Wetsch en hooge vlocht genomen terwgl men zich hoe langer hoe meer op de veredeling der rassen toelegt Fraaie kongnen waren er vele Men meldt uit Velsen aan de N R Ct In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft hier een brutale inbraak plaats gehad bg den heer Van Kralingen aan den rgksstraatweg vlak bi het hotel De Prins De dieven hadden hlgkbaar een klein persoon bË zich want men heeft toegang gekregen door een klein raampje en heeft daarna de voordeur geopend Ontvreemd zgn tal van gouden en zilveren voorwerpen een bedrag van t 35 aan geld een spoorabonnement enz Alles was overhoop gehaald De heer Van K was niet verzekerd tegen braak Antirevolutionnair Binnenhuisje Wg vrgzinnigen zyn al zóó dikwyis door onze a r medeburgers in de maling genomen over algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht dak het voor ons een eigenaardig prikkelend genoegen is het kies rechtrapport van het Centraal Comité van B r Kiesveroenigingen in hun eigen pers in denzelfden trant in de maling te zien genomen Ziehier het a r binnenhuisje dat de a r Rotterdammer als het Kiesrechlrapport wordt aangenomen reeds in de toekomst verwezenlgkt ziet We stelden ons voor dat de kiesrechtvoorstellen van het Centraal Comité reeds wet waren geworden en dachten ons aanwezig in een gezin bestaande uit man UI vroaw hij 19 xij 18 jaren ond De mannelgke van deze beide jongelieden had een poos lang op kamers gewoond maar het gehuwde leven beter achtende dan het ongehuwde was hy op achttienjarigen leeftgd getronwd met een zeventienjarig deerntje dat intellectaeel goed bg de pinken straks op 18 jarigen leeftgd reeds een esameutje achter den rug had Eischte Van Honten s kieswet dat men 25 jaar moest zyn om kiezer te worden sedert de Grondwetsherziening op initiatief van het Centraal Comité was dit veranderd in meerderjarig En wyi volgens art 385 van t Burgerlyk Wetboek meerderjarig is wie den leeftyd van 2l jaat heeft bereikt of vroeger in den echt is getreden waren de beide bovengenoemde jongelieden na hun huweIgk meerderjarig en konden dus nu kiezer worden Hg werd kiezer omdat hg al een jaar lang gezinshoofd was de beschikking bad over zgn woning en over zgn vrouw huishoudelgk gezag oefende en zg werd kiezer krachtens haar examentje Saam gingen man en vrouw ter stembus Eerst spraken ze met elkander over enkele huishoudelgke zaken Bgv hg merÊl op dat ei lieve kind was van morgen zoo hard als een bikkel Zg antwoordde maar lieve man hoe ia het mogelgk niet Belje heeft het vanmorgen gekookt maar ik zelf en ik heb bet wel een uur lang laten koken Doch spoedig kregen de jonge raensclien het over de stembus candidaten en over de gewichtige kenze die zg straks zouden uitbrengen Ik stem op De Geer zei hg het is wel niet mooi dat de christelgk historischen onzen leider buiten het Parlement willen houden maar uu de zaken zóó staan als ze staan zit er niets anders op het ia maar voor korten tgd want er is beslist gezegd dat we met de aanstaande algemeene stembus weer geheel vry zgn En ik stem op Idenbnrg liet dejeugdigoi zg gansch wgsneuzig volgen want als je eenmaal De Geer er brengt zult je zien dat bg de volgende stembus de christeiykbistorischen weer staan op den zetel voor het aftreden Ie lid Kom kom zegt het hoofd der echtvereeniging ik heb al langer aan politiek gedaan dan jg ik heb zelfs al eens een referaat geleverd over de sociale qaaestie geloof nu dat ik er meer van af weet dan jg en wees nu gehoorzaam aan je man zooals je beloofd hebt Ja zeker laat aanstonds de geëxamineerde volgen gehoorzamen zal ik in alles Wat recht en biliyk is maar ik vind het volstrekt niet billgk dat de christeiyk historischen zooveel zetels inpalmen en aan onzen geliefden dr Kayper niet eens een plaatsje gunnen ik stem das op Idenburg Aldus geschiedde het En sedert hadden de jonggehuwden elkeu avond discussie over de politiek Zg oefenden zicli al reeds voor een publiek debat per ingezonden stuk over de verflauwing der grenzen Stadsnieuws GOÜDA 1 October 1907 Gedurende de maand September zyn in de Spaaren Hulpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 403 posten f 12482 37 Bggescbreven rente 141 88 f 12623 75 Terugbetaling in 103 posten 16297 35 Meer teragbetaald dan ingelegd f B67B 60 Aan het einde der maand Aug was ten name der Inleggers ingeschreven 496967 14 Zoodat hun tegoed alt Sept bedraagt f493293 54 In den loop der maand Sept zijn afgegeven 22 nieuwe boukjes 11 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 23 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Sept 2473 boekjes in omloop waren Aan bet postkantoor Gonda en de daaronder ressorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Sept 1907 in de Rgkapostspaarbank ingelegd f 40782 36 terugbetaald f 29368 12 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nammer 1 549 Gedurende de maand Sejit werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 16934 portién van 10 centen 683 vanlSct te zamen 2276 portien Afgehaald werden 935 portien van 10 ct en 57 van 15 cent te zamen 992 portiên Waddihxvebn Hedenmorgen om 12 uur had er bil de brug een ongolbk plaats Der achtjarige M A die uit scbdol kwam geraakte onder d flnti van Ai V dia hard den hoek van de Znidkade en Kerkweg omreed Toen het meisje wilde opstaan kon dat niet daar het been was gebroken zoodat oen haar indroeg bg van E waar dokter Bruins Slot de eerste hnip verleende 385 Staats loterij 5e Kla bO Trekking van Dinsdag 1 October No 10931 f 6000 16130 f 1600 11944 12160 16276 17349 en 17562 ieder f 1000 6551 en 10629 ieder f 400 5791 f 200 1744 8392 8846 9744 11868 12157 15124 15370 19145 en 20130 ieder f 100 Pryzen van f 70 106 3527 6868 9177 12461 15662 18217 52 3849 7080 9237 12666 15721 78372 74 82 9457 80 15841 90 850 93 7105 9632 12726 15919 18428 92 3911 47 74 33 68 18504 1027 87 7213 10018 12800 79 19 39 4071 41 51 65 16014 18634 96 79 7351 10207 12954 16113 83 1304 4120 96 2 13176 52 18702 1435 4402 7482 29 13248 16280 38 1518 24 7638 39 13369 16362 86 21 4515 7845 10475 13564 16480 18829 1615 4841 95 10526 13634 16563 58 72 89 7961 10795 13855 16610 18903 83 4a77 88 10816 77 27 18 1827 5052 8042 25 13968 16868 19002 68 6106 47 40 78 16900 19188 86 98 52 10954 91 17045 19209 1948 5216 61 92 14388 69 196722031 40 68 11062 91 78 95 53 5317 8107 84 14607 17136 19811 2159 21 30 11149 14751 70 19979 2227 5483 72 11221 64 17240 20017 2688 5646 87 11336 99 17360 20137 91 6649 8229 50 14833 17431 97 2758 5756 8349 11465 14996 17619 20307 2879 64 8460 11688 15001 60 13 87 96 96 11935 75 61 20496 3084 5958 8727 65 81 17679 20534 3296 6138 8806 12039 15103 17768 62 3356 6344 14 87 15291 17820 81 78 6653 48 12193 15412 31 86 3427 6689 8902 94 46 18079 20743 76 6756 16 12303 66 18168 20909 3521 6842 91 12442 5a Klasse 4e Lyst No 3483 m z met f 70 I NQEZONDEN BiaUn verantvoordelijkhnd dtr Rtdaetk Bpn4 voor Staatspepsionneering Goedgekeurd bg Kon Besluit Op na voor het Staatspensioen Land enoottn By de opening van de Kamers der StatenGeneraal is andermaal door H M onze Koningin toezegging gedaan dat gewerkt zal worden aan een wetsontwerp voor Staatspensionneering Oy weet dat die toezegging niet voor de eerste maal is gedaan dat zelfs vroegere Ministeries reeds pensioenwetsontwerpen bg de Kamers indienden die telkens op afdoening van t vraagstuk deden hopen maar t niet verder konden brengen dan ingediend te worden Reeds meer dan 15 jaren is onze Landsregeering zoo doende en wie zegt on dat van t nu ingediende ontwerp een wet zal komen P De voorbereiding van de oplossing van dit hoogstbelangryke sociale vraagstuk belooft zoodoende te worden of is eigeniyk al een stuk Nederlandsche Geschiedenis en een zeer treurig stuk geschiedenis vooral voor de dulAonden ouden van dagen die onder de laugdarige voorbereiding gebrek blgven Igden en niet minder voor de vele duizenden die het spook der ouderdomsarmoede zich van zeer nabg zien aanstaren Inderdaad treurig hoogst treurig En t is daarom dat de by Koninkiyke baalait goedgekeurde Bond voor Staatspensionneering met zyn 40000 leden verdeeld over 226 afdeelingen en aangesloten Vereenigingen tot U het geheele Nederlandsche Volk komt met de hoogsternstige vraag Moeten wg daarin berusten f Moeten we ons niet verzetten tegen een zoo langzaam werken aan de oplossing van een maatschappelgk vraagstuk waarin de belangen van loovelen betrokken zgn f Schreit t niet ten hemel dat onder al t gepraat over zaken van veel minder belang dan het Fensionneeringsvraagstnk duizenden oudjes gebrek moeten lyden de bevendvereelte handen moeten uitsteken om een aalmoes willen ze niet omkomen van honger n gebrek f SteU U dat toch eens goed voor die oude tobbende menschen zgn de vaders en noeders van t na levend krachtig geslacht toen ook zg nog krachtig waren tot allen arbeid bekwaam waren t ook de steunpilaren der samenleving hebben ze gewerkt gezwoegd voor zichzelf en de hunnen ook voor de gomaenschap en nochtans nooit f woretl loon ontvingen dat ae ieti van I belang hebben knnnen overhouden om hen te behoeden tegen broodsgebrek op den ouden dag 1 En die vele duizenden arme ouden van dagen zyn niet uitsluitend voortgekomen uit den werkliedenstand neen er zgn er onder meer dan zoo oppervlakkig schynt die in andere kringen hebben verkeerd maar door wederwaardigheden van allerlei aard hun ouden dag zoo rampzalig zagen sanbreken Wg vragen ü nogmaals Moeten we daarin berusten Mag de oplossing van dit voor ieder onzer belangrgk vraagstuk blgven afhangen van de wisseling van politieke partyen in bet Staatsbewind i Of ouderdomsellende als gevolg van broodagebrek nog langer een politieke speelbal mag zyn Als Ge dat alles goed overweegt U voor dezen volksnood kunt verheffen boven partgpolitieke levensbeschouwingen dan is Uw antwoord klaar en Ge zegt met ons Neen die treurige toestand mag niet langer voortbestaan 1 Oud en arm moet door een Staatspensioen worden verbannen Maar dan ook vragen wg U allen let wel allen zonder onderscheid van richting in godsdienst of politiek met ons in den Bond voor Staatspensionneering te willen medewerken aan de bereiking van dit doel Het doel van dien Bond nader omschreven is ieder Nederlander njan en vrouw hebbe recht op pensioen zonder voorafgaand e premiebetaling de kosten ts vinden uit bestaande of nog te heffen belastingen Daardoor zullen alle Nederlanders vanaf zekeren leeftgd naar draagkracht dus van wat zg kunnen missen in een of andere belasting voor ons pensioen moeten metbetalen en daardoor zal dna de allerrgkste het meeste en de allerarmste die altgd te kort komt niets betalen maar daatdoor zallen dan ook allen recht op pensioen hebben een algemeene Staatspensionneering Landgenooten Nederlanders Ge ziet dat de Bond voor Staatspensionneering alle Nederlanders wil vrgwaren tegen hroodsgehrek op den ouden dag overtuigd dat ook anderen dan werklieden in den gewonen zin zoo n pensioen hoog noodig kunnen hebben En dat wo daarvoor ook alle Nederlanders willen laten betalen I Nnar draagkracht i Helpt helpt daarom dit doel te bereiken En t kun bereikt worden als onze Volksvertegenwoordiging overtuigd wordt dat bet Nederlandsche Volk vóór alles en goed die zaak wil afgedaan hebben Gg kunt helpen door in den a s winter een onzer vergaderingen te bezoeken die in de bestaande en nog op te richten afdeelingen zullen worden gehouden Gaat daarheen hoort de uiteenzetting van onzen eisch Staatspensioen zonder iiremiebetaling verdedigen als een eisch van recht voorde arme oude Nederlandsche bevolking Gy kant helpen door lid te worden van den Bond voor Staatspensioneering die dien eisch wil maken tot een volkseisch I De minimnm contributie per jaar bedraagt slechts 50 cents waardoor bovendien nog het maandblad De Nederlandsche Pensioenparty gratis wordt toegezonden Voor de propaganda wordt U een hooger bedrag aanbevolen In de afdeelingen betaalt men do daar geldende contributie Uw lidmaatschap wordt ingewacht bg den Alg Secretaris A Voorbrood lid van den Gemeenteraad te Arnhem Het Hoofdbestuur van den Bond voor Staatspensionneering A Groenendaal CJz Lid van den Gemeenteraad te Tiel Voorz G Wieringa Apotheker te Arnhem 2e Voorz A Voorbrood lid v d Gemeenteraad t4 Arnhem Secretaria Mevr M Niemeyer Henny te Arnhem 2e Secr Blhliothecaresse Mej Elise Jochim te Deventer Penningmeesteres J H Wieringa Fabrikant te Arnhem Ds U J Reinders Doopsgez Predikant Dantnmawoude Mevr 8 Ufkes Mulder te Oude Pekela N Prins OudKath Past te Haarlem Ds D A V Krevelen Herv Pred Oosterhesselen E Posthnma Expediteur te Leeuwarden G Klomp Boekdr üitgever Uitgeest C F J Verbeek Technieker te Haarlem BEURS VAN ROTTERDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT StaaUleentiuren FoBTuaAL Oblig Se Serie fr 060 3 69 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59V RDSLAiJD Iwang Dombr Obligation 4 96 Aiu Japan Obligatien 1B99 4 74 74 CoMmBii Geconsolideerde Buitenlandsohe Schuld Recepis L 100 iv Ht poUuek Banken Aandb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb ütrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 2i 4 4 3V 9 j 101 97 4 100 4 Ü9 100 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHyph 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deolger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypethbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 35 Sclieepmtart Maatecliappijen Pand Holland Gulf Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvjegleeningeu Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 367 Premieleenhiqen biuoiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dïvereen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitermantels COSTUMES TAILIjEURS JAPONSTOFPEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prgzen iMjvr£is jGjn fjglg VAsn f f Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i October 1007 Vette ossea en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 jde kwal 34 3de kwal 30 cents per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw 28 2de kw 24 3de kw 2 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste few 26 2de kw 25 3de kw 2I cent per half KG Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel voor alles prijshoudend Varkens iets lager VERSC HEIDENHEID Een auto en een fietsryder die op het kritieke oogenblik geen van beiden hun vaart meer minderen konden kwamen gistermidclag te Naarden in botsing Het rgwiel werd door de auto vernield de bergder de milicien S uit Bassum kwam er met eenige verwondingon af hy krygt van den autostuurder een nieuwe flets Men meldt uit Eindhoven De heer De W kleermaker alhiei bevond zich gisteren met zgn echtgenoote in de stoomtram Eindhoven Helmond Te Mierlo stapte hg even nit de tram en wilde zich naar het voorgedeelte begeven toen de tram zich eensklaps in beweging stelde Hy struikelde en ongelukkigerwgze kwam zyn hoofd met de tramwielen in aanrakingLovensgevaarlgk gewond werd hy te Mierlo achtergelaten Zondagmorgen is te Loenen 0 d Veluwe een brutale diefstal gepleegd Tydens den dienst in de R K kerk maakte een Duitscher zich meester van 4 buiten de kerk staande rywielen Twee dezer bracht hg naar het station en liet ze naar Cleef transporteeren daarna ging hy de andere rywielen die hg in een bosch onder plaggen verborgen bad halen Inmiddels was de diefstal echter ontdekt en werd de schuldige gegrepen en vastgehouden totdat politie aanwezig was De man is geboeid naar Apeldoorn vervoerd onderweg deed hg t voorkomen alsof hg waanzinnig was BnrgerlUlia Stand GEBOREN 27 Sept Ggsberla ouders A C de Vos en M de Korte 28 Leendert ouders K Binnondgk en M J Gravostein Louisa Wilhelmina Maria ouders L W T van Carapen en C C A van do Weghe 30 Johanna ouden L Vermy en J van Dam Magdalena Neeltje Margaretha ouders J C den Edel en J T D de Brugo Maria Josephina ouders H A Zuidam en S B van Hunen OVERLEDEN 27 Sept D de Bergh 84 jaar ADVKRTENTIION V Heden overleed te Breekcrfeld in Westfalen na een langdurig geduldig lyden onze geliefde Dochter Zuster Behuwdzuater en Tante NEELTJE LANGERAAR Wed v d Heer Jouasn Caspar Vook MANN Namens de Familie C G LANGERAAR Gouda 30 Sept 1907 Heden overleed na oen langdurig geduldig Igden onze lieve Moeder Behuwdmoeder en Grootmoeder NEELTJE LANGERAAR Wed v d Heer Jou Casi ak Voorma Namens de Familie ALBERT VüORMANN Breekerfold in Wobtfalen 30 Sept 1907 Vmeniglng ARMK ZORG Afdeding DnOHKEMHVIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte n overtollige huishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt gebeeMen goede aan de neutrrile Vereeniging 4i meniiorg OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Schoen m Laarzenmagaztjn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten work CEBflUtKT A ANKER PAIN EXPELLER Jï TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN s Ruim 35 jaar door miuioenen jichtck rheumatiekujders met succes gebruikt VE RKRIICBAAR in FtESSCHENVkN50cl3 75cls infLlS SU HH AfOTHtKERS EN DROGISTEN £ Ad RlCHTER C Rotterdam Te Gouda bg C LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 Wild en Gevoj elle Van af heden en vorder dageiyks vorsch verkrggbaar Braadknikens Soepkippem Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wildo Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoendors Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aUTTBLlNO PoeWer Oosterstraat 18 ROTTERDAM Het bvste ontchadelykrte en i Telephoon Interc No 2031 Il net WV9IC uiiacuituGij Kaie en makkelyktte poetamlddel voor Heercii en vooral dames en Klnderachoenwerk U de Appretuur van C M Miiller O Btrlln Beuth Str 14 Men lette coed Ó S op naam en fabrieksmerk Varkryibur ïy Hsitm WlnkiliM i In lehMnwtrk laatvniil rai v èni rtj 0 NWut 0 i st by W tarlimum ArnltMi A vj