Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1907

So 104 51 Donderdag 3 October 1907 40s e Jaargang fiOüMEE mMIVT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Ttleloi n So 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zm en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 franco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Non mers V IJ F C E N ï E JV Telefoan o SS A D V E R T E N T I E N worden gepliatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meeV 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur dis iniiliU w V m M Sociëteit ONS QEN0E3£r GOUDA tv ZONDAU 6 OCTOBEa 1907 1 Groote Nieuwe Elite SPECIALITEITEN YOORSTEUING ülrecleur G STROOBER Borenn geopend 9 nnr Aanvang 8 nor Entree Ie Rang i 7 00 2de Rang t 0 7 3de Rang 1 0 4X ar Entree voor Leden op de eerste en tweede rang volgens reglement Plaatsbespreking op den dag der voorstelling van 12 tot i nnr i 10 cents extra AVI9 Wegens de te verwachten drnkte aan bet Burean en om verzekerd te iv van goede plaats wordt plaatsbespreking en vooral kaarten nemen zeer aanbevolen N B Zie verder Tableau de la Tronpe op de groote en kleine billetten DE DIRECTIE OPEHBABUËKmiNB De Notaris J P Jt aVBlSOAB te R o 11 e r d a m is voornemeos als lasthebbende van zijnen principaal op WOENSDAÖ 9 OCTOBER 1907 des voormiddags tl nnr in het calé van den Heer J BAARS aan den Kleiweg te Schiebroek voor den tijd van drie Jaren te verhuren in tien perceelen De Bouwmanswoning OSNAAMD Niets zonder Gods Zegen met diverse perceelen WEILAND BOSCHHAKHOUT BOOMGAARD WATER en DIJK in den Polder Schiebroek aan den DIdk strekkende tot aan den Rodenrjachen kade alsmede onder de gemeente Hillegersberg ter gezamenlpe grootte van 60 H A 64 A 20 o A een en ander zooals bg biljetten nader is omschreven en op het terrein is aangeduid Te aanvaarden de Woning ca op den Isten Mei 1908 de Landerijen op Kerstmis 1907 Nadere informatiBn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris SURING AR Lenvehaven Wz 153 te Rotterdam alwaar de kadastrale kaart ter inzage ligt EEIIISIIEFOTTAIITSEE Hen wor H venoeUt t BUR te letten HIT H T MaOIZUM Ti ïl RAVENSVVAAYZONK QORINCHEU Deia THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van i j luM M Aa en met vermelding van Nommer e IPrij voorzien van nevenstaao BMerk volgen de Wet gedepo Foeerd Zich tot da nitvoe iug van ge eerde orders anbev ende J C BIJL voorneen J BREEBAART Lz Onnavolgbaar liin thans door nienw gevonden toepassingen onze lu 0tlet ert geteMMerdf Portretten relittitreBogaertê iti geven kracht en diepte die namakers met kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de e fe te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratu op aanvraag Boxtel a BOOAEUJa Jt Co Agont voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn Ooida Druk van A BRINKMAN Zx SleepdieRSt Gouda Rotlerdam VICC VERfi A Van af 30 l cpteinl er tOfH zal door de Koninklijke learliie Haarsenfabrlck C ouda te Gouda en de HeederlJ Gelir § J J Koclofs te Rotterdam gezamenlijk worden onderhouden de sleep llcn§t Rotlerdain € ouda v v tweemaal daags Kantoor te ROTTERDAM Maaskade W Z 5 Tcicloon No 1932 Raptoor te GOl DA Regen t 4Q Telefoon No 175 L S M DE j Te beginnen 1 October vertrekt de dienst Gouda Amsterda m l 50 n m in plaats 3 45 n m Overige diensten voorloopig onveranderd DE ÜIRECTIE WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DiuivenLorsthoi ing Exlraet iiiM4iirai wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinlihoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijfl Keelpijn Heeschheid enz UBLtAXTHB is verkrijgbaar bö alle voorname Apothekers en Drogisten in grooteen kleine steden dorpen en gehuchten m Nederland tranknjk DuiuMmd Engeland Amerika Ned Indië Oran e Rimer KolonieTrannaal enz i a MELIASTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTBE in flacons i 0 40 l 0 70 en f Ï MELIANTBE in doezen tabletten I 0 40 en I 0 7O Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o iKoninkliJke Stoomfabriek De HonlngUoem Den Haag Vetktiiïbaar bü Firma WOLWF £ Co Westhaven 198 Ooada GRENUEL ffouda E H V TilLU Veerstal B 126 flo A BOUMAN A oord P1NK8E A rIcrkadlJul A N V N ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaalrr A SCHbEB H tLhtP W V KDE OudewaUr K va d e HEI IDEN te Reeumjk P v d pTtter apel D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARI VAN DER HEIJDEN ITaddw TOMn P A on GROOT A o SOmü Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benxhop VA iHSCHUlVlIWG Laat C niet misleiden door IMy Slroop Het klooster SanctaPaulo AbdV be staat niet dim Siroop van geenerlel waarde SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wij franco door Nederland onze overal bekende yornialCoUeetles 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tui van 250 stuks of eene coIUctie roor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tuinen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz RökTellüstreerde p öslöst met speciïcatie onzer collecties in het Hollandsch en onze Iele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlsngd gratis en franco Tninbouw Etab llssement Huls ter Dulfl XoordwHk b J Haarlem Onontbeerlgkis het genot van een SAl MCETINS zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 75 en hooger Beleefd aanbevelend M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Tolfn 117 ADVERTENTIllf in alle Couranten worden aangrenomen door het Aawftrtentle mireiiu van A BRlWIkMAW dtZOOI Dronkenschap bestaat niet meer Een moDSter van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezoaden Kan ingegeven worden tn Koffle Thee Melk Liktur Abtint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig il dat de dronkaard er iet $ van a weet Uet COZA POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tergenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard p te wekken Het COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kau dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zjjne redding te danken heeft Het COZA POEDEB heeft het huiseIjk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatachappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7 Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUT£ £d e ïïJe lX d Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap DE OOKDKOOP3TE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBL tllKK zijn beslist die der Firma i THE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THE BAXAAK Oi CHILD BBS S EABHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT Vw BoekhandelaarProelnumnters AUe met kastel Holl Bifvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN i met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrögbaar I bil MILLY SIMONS Den Haag UuUeolandsch Overzicht Reuter seint uit Keokuko Jowa dd 1 Oct In een rede die president Roosevelt bier op een vergadering hield bestreed hg dat de voornaamste oorzaak van den tegenwoordigen slechten tinancieelen toestand het gevolg was van zi n plan om op te treden tegen de groote kapitalisten die in srijd met de wel handelen Hg gaf toe dat dit er wel toe kon hebben bijgedragen maar zelfs indien dit hot geval was dan zou zijn staatksnde in dit opzicht toch niet veranderen zoolang hij president was Zondag hadden te Moskou de verkiezingen van de kiesmannen der boeren en arbeiders plaats ook de resultaten van deze verkiezingen waren weinig naar den zin der regeering De arbeiders kozen liegen sociaaldemocraten tot kiesmannen de boeren hebtien in Moskou slechts één kiesman gekozen die tot de rechterzijde behoort Overigens zjjn de berichten van de verkiezingen in Hoskon en in tien gouvernementen die eveneens Zondag gehouden werden zeer onbepaald Volgens de mededeeling van de offlciease Petersburgsche Telegraaf Agentunr werden in de meeste districten partglooze undidaten gekozen In Esthland en Lijfland toonde zich de bevolking volkomen onverschillig In veertien gemeenten kwamen geen kiezers op in de andere ongeveer geen Miljoekof de bekende leider der K D groep is vast overtuigd dat de oppositie ook in de derde Doema het overwicht hebhen zal en dat de Kadetten een rol zullen spelen waarmede de Regeering rekening zal moeten houden De bonding der kadetten partij zal binnenkort op een partijdag worden vastgesteld Uiljoekof noemde de vaststelling van een oienwe kieswet voor de Doema op practiiche en theoretische gronden een dringende noodzakelijkheid Over de begrafenis van den groothertog van Baden worden er bizonderheden bekend Morgenochtend wordt na een Igkdienst in de kapel van het kasteel op de Mainan bet Jijk in een ronwscfaip naar Constanz overgebracht Van de Leopoldshoogte dreunt onderwijl minnnt na minnnt een kanonschot Zoodra bet lijk te Constanz aan wal is gemacht valt de groote torenklok aan hot luiden en zangvereenigingen aan de hav n opgesteld heffen een koraal aan Onder FËVILLETOX ZWBRVELINGEN Naar het RusBisoh Beatrice 1 Vergeet niet dat ragn hart bjj fi is en bij Irma onze geliefde Irma die ik ut zal wederzien vóór ik den titel van Priny van Alaska voor haar verworven heb vtrjeet mg nieti En nu mfJD schat een vaarwel in het oude slot hond je goed e eenige Beatrice I De Amerikaanscho schildwacht salueerde 1 vorst Maintoff zgne bekoorlijke vrouw Mr do laatste maal over den drempel van 5 Hot geleidde Een nur later zag Gregory off de California achter de klippen wdwijnen vermoedde niet dat in twee hoofdsto 5 i hooggeplaatste scharken aan zijn wwgang werkten n Het was op ees kouden dag in December Uatutoff zich eindelijk Inscheepte om te T rUtn Ondtr het gehtiil van officieren dragen de kist in den ronwtrein die het Ijjk naar Karlsruhe vervoert Aan de stations onderweg staan overal de overheidspersonen en schoolkinderen zijn langs den spoorweg geschaard Waar de trein stad of dorp langs komt luiden de klokken In de Paleiskerk te Karlsruhe zal het Igk in het openbaar tentoongesteld worden De Keizer bgna alle Dnitsche vorsten en prins Bnlow zullen aan de uitvaart deelnemen Koning Ednard zal zich door den hertog van Connanght laten vertegenwoordigen De welbekende modernist Tf rrell d e pas in een Italiaansch blad een artikel plaatste over het modernisme doet het ditmaal in de Times onder het hoofd De Paus en het modernisme De paaselgke encycliek zegt hg is een radicale veroordeeling van wat de Katholieke Kerk zeer karakteristiek modernisme genoemd heeft De term is niet gelukkig Het Christendom werd bok eens als modern veroordeeld en de scholastiek eveneens Al het oade was eens nieuw Danrom zal het nageslacht den term modernisme niet begrijpen Liberalisme dat reeds in zwang was toen men het woord modernisme uitdacht zou een duidelijker en duurzamer woord geweest zijn Maar wellicht kan een stoute ontzegging van alle Waarde aan hetgeen de ganscbe wereld als het geestelgk en zedelgk ontwikkelingsproces der eeuwen beschouwt kan een stoute bewerhg dat alle evolutie op kerkeiyk gebied slechts een mechanische ontwikkeling ia van hetgeen 2000 jaar geleden in een klein bundeltje geschriften werd gegeven de keuze rechtvaardigen van de betiteling modernisme als zijnde de uitdrukking van de tegenovergestelde meening van een geloot in tgd in groei in scheppende ontwikkeling Te gelooven dat het heden voller ouder wijzer is dan het verleden t welk het in zich opnam en waarboven het steeg in alle tijden dat is modernist zj De Engetsche pers hoddt zich voortdurend met het geschil bg de spoorwegen bezig Een enkel blad mof e vierkant partg kiezen voor bei personeel of voor de maatschappijen over t geheel trachten de kranten dé weegschail in evenwicht te houden beider standpnnt tot zijn recht te laten komen en aan weerskanten tot inschikkelijkheid aan te sporen Met dat al kan een gematigd blad als de Westminster Gazette niet anders dan tot de slotsom komen dat de spoorwegbestuurders verstandig zonden doen met da den storm vertrok de Rurik van Sitka en stevende den oceaan in om den vorateijjken gouverneur naar de monding der Amoer te brengen van daa zon di vorst met eene slede naar Irkoetsk verder reizen vaar hg het bericht omtrent de goede aankomst der zijuen te Dresden zon afwachten Hoewel de vorst alle zaken beboorlgk in orde had gebracht waren zijne zorgen niet minder geworden De gedachten aan de verzending der kostbare ladingen pelzen vervniden I em steeds met onrust de woedende storm bracht hom de gevaren voor oogen waaraan de schat op zee was blootgesteld Als de pelsschepen verloren gingen was ik voor altijd een verloren mani znchtte hjj vol angst Den volgenden morgen zag hij de even voor zijn vertrek ontvangen brieven in toevallig rustten z ne oogen op den poststempel van het laatste couvert hij scheurde dit open en wendde zich toen met een zwaren zucht tot Linieff die naast hem zat Mijn God Linieff ik ben te gronde gericht I Zyn gelaat was doodsbleek geworden Wat is er dan gebeurd r vroeg de zeeman Er is iets niet in orde hier is een speciale order voor mg de pelsschepen te laten wachten totdat er een korvet komt om ze ai te balen Borendien moet ik op elk der groote vakvereeniging van het personeel te erkennen Laat ieder nu eens kalm en billijk dit overwegen zegt het blad Do bestuurders hebben hun vereeniging de maatschappgen gaan samen om de sterkst mogelijke vereeniging van werkgevers te vormen en het gewicht van het heele bedrgf op de eischen van het personeel te leggen Maar dat personeel peggen zii mag niets van dat al doen Het mcfct afionderlgk met elke maatschappij handelen ofschoon elke maatschappij liin steun van al de andere in don rug heeft Het personeel mag geen deskundigen van eigen keus hebben om op te treden als zg n woordvoerders tegen de deskundigen en ervaren ambtenaren die de spoorwegbestnnrdors tot hnn beschikking hebben Er zal dns feitelijk da sterkst mo elgke vereeniging aan de eene zgdo zjjn maar de andere zijde moet stuksgewijs optreden De witkiel en de rangeerder moeten blgven onderhandelen met de knappe spoorwe bestnnrders die in het wezen der zaak han patroons niet zön en moeten dat doen op gevaar af van als woeigeesten en ontevredenen aangemerkt te worden Nu kunnen de spoorwegbestnnrders zeggen dat zü zich op dat standpnnt stellen omdat zij gelooven t van het personeel te knnnen winnen en door hun overmacht het dwingen maar zij knnnen niet zeggen dat zij voor billijke en gelgke omstandigheden tosschen patroons en personeel zjjn Rnsland en Oostenrjjk Hongarije hebben gisteren als resultaat van do besprekingen tusschen de ministers Iswolski en baron Ven Aehrenthal een nota verzouden aan hunne gezanten en diplomatieke agenten in den Balkan In die nota wordt niteengezet dat het optreden van Christelijke benden in Macedonië gedeeltelijk het gevolg is Tan een atgemeene maat zeer onjuiste uitlegging van aitikel 3 van het program van I ttrzsteg In dit artikel ordt gezegd dat na het herstel der orde in Macedonië een w ziging der territoriale grenzen van de districten zal worden ingevoerd waarbij er rekening zal worden gehouden met de groepeering der verschillende nationaliteiten De revointionnaire comités willen nu klaarbljjkelgk de territoriale grenzen honner nationaliteiten uitbreiden in de meening dat dit van invloed wezen kan bü de nieuwe regeling van die grenzen Ten einde die opvatting tegen te gaan hebben de kabinetten van Weenen en Petersburg besloten vast te stellen dat artikel 3 gegrond is op de overweging dat zulk een nieuwe grensrege schepen eenige marine officieren en twintig soldaten en matrozen plaatsen in geen geval mag ik ze op een andere wiJze laten vertrekken Zie eens hier deze berichten zgn twee maanden blijven liggen buitendien is nog door FersOn zelf er bijgeschreven Volgens de gedetailleerde bevelen die ik u te Sitka gegeven heb Dat is hoogst ongelnkkig mompelde Linieff ontsteld over de mogelijke gevolgen Linieff ik ben vernietigd Fersen heeft mij nooit dergelijke bevelen gegeven en deze spoedeischende brieven zijn stellig met kwaad opzet achtergehouden ze zgn vroeg genoeg te San Franoisco aangekomen om door mjj tijdig ontvangen te worden Wie zgn mjjne vijanden Dat kan ik n niet zeggen laat ons hopen dat de lading goed overkomt Ik geloof evenwel dat zoowel Sergins Znbow als graaf Fersen n vijandig gezind zgn Zg waren te San Francisco dikwijls samen een zwijgende Yankee Eben Tomlinson vergezelde hen Ik heb vernomen dat Sergins Zuhow de Newsky verkocht heeft en zij elkander daarna te Victoria ontmoet hebben Fersen en Znbow moeten het plan hebben den Siberischen pelsbandel in handen te krijgen Ik heb ook altijd al gedacht ging Linieff voort dat Zubow biJ deo moord op den armen Orlofi betrokken is van Znbow a ling eerst kan worden ingevoerd geruimen tgd na bet verdwijnen van de benden en dat daarbij geen groote wgzigingen zullen worden aangebracht doch slechts betrekkeIgk geringe veranderingen om de taak der plaataelgke besturen te verlichten Bovendien vestigen de mogendheden er de aandacht op dat bg die grensregeling nooit rekening zal worden gehouden met nationalistische verschuivingen die het gevolg zijn van terrori8tis he handelingen maar dat zg uitsluilend zal steunen op den status quo ante zooals die bij onpartijdig onderzoek zal orden vastgesteld De beide mogendheden hechten groote waard aan deze mededeeling en droegen hunne gezanten in Athene Belgrado en Sofia op aan de regeeringen van Griekenland Servië en Bulgarge van don inhoud der nota kennis te geven en hunne hulp in te roepen om daaraan zooveel mogeljjk openbaarheid te geven Op deze wgze hopen de beide groote mogendheden bg te dragen tot bet herstel der rust in den Balkan en tot verbetering der betrekkingen van de elkaar daar bestrijdende mogendheden Over de plannen der Fransche regeering in Marokko weet de Petite République het volgende mede te deelen Generaal Drude s troepen bljjven te Casablanca totdat de rust in de geheele provincie wedergekejrrt is Inmiddels heeft de Fransche gezant Rognault de reis aanvaard naar Rabat ora sultan Abd el Azis te bezoeken daarmede toont Frankrijk dat het dien vorst nog steeds erkent als den rechimatigen Sultan hoewel h j sedert 1905 herhaalde bewijzen van valschheid en boosaardigheid heeft gegeven De Fransche regeering besloot tegen Moulay Hafid geen vijandelijke houding aan te nemen als bg vredelievende bedoelingen heeft De opdracht aan Regnault gegeven voor de onderhandelingen met sultan Abd el Azis bevat den wensch met den sulMn tot overeenstemming Ie komen over de politie regeling naar de bepalingen der Akte van Algeciras on dien om met vermijding van nieuwe catastrofen en avontoren met de Marokkaansche antoriteiten saam te werken Het fransche eskader zal de kust blijven bewaken om bet binnensmokkelen van wapens te beletten de regoering te Parijs zal in een nota aan de mogendheden uiteenzetten dat verbodsbepalingen tegen den uitvoer van wapens naar Marokko een deel der tegen de smokkelarij te nemen maatregelen vormen Dit is bet program dat de Fransche re en Philippi s vroegere reizen in Kamschatka weet ik wel dat zij niet voor een moord zonden terugdeinzen Die Eben Tomlinson is reeds sedert jaren Philippi s Amerikaan sche agent wellicht hebben ij den consul omgekocht om uwe brieven op te houden zoodra Fersen linn daaromtrent bericht ge zonden had doch ik vraag mjj zelf af met welk doel 0m de pelsschepen aan te vallen ik zie dat aankomen Znbow beeft mg bjj den strijd om Orloff den ondergang gezworen Terzelfder tgd dat dit Msprek plaats had zaten Tomlinson en Phij pi te San Francisco druk samen te praten Welf Heeft Zubow al zgne mannen aan boord der beide schepen gebracht f Hebt gij iets daaromtrent gehoord vroeg Pbilippi met boosaardig flikkerende oogen Ja antwoordde de Yankee Znbow schreef miJ dat de eene kapitein een hebzuchtige Fin beloofd heelt de lading te Victoria aan wal te brengen als de pelzen met de daar aanwezige exportgoederen vermengd zijn zijn ze nooit meer terug te vinden Goedl zeide Philippi Eu bet andere schip f Wordt vervolgd