Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1907

siebank te Amsterdam vermelden wjj U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Algemeene Oonsignatiebank Mg voor Gemeentecrediet Serie B Nederlandsche örondbriel bank met 1 opr aand Nntionale Hypotheekbank Nederl Zuid Alrik Hypb Serie A Nedorl Zuid Alrik Hypb Serie B Standaard Hypotheekbank Cultuur MiJ Kayoe Enak Ramoeoia Culunr Mg Bram is de uitgave van zgn werk over zyn 1 jongste reize in het Oosten getiteld Langs de boorden van een oude Wereldzee Als feastgave zal dit veel aftrek vinden en een aardig duitje in t zakje gooien 29 Oct zal een leestdag zyn voor het cbristelgk deel der natie Als ze dan maar zorgen dat de Deputatenvergadering op 17 Oct daaraan voorafgaand het volk maar niet met leege handen huiswaarts zendt Er zgn zulke onheilspellende teekenen te bespeuren Waarom wordt Kngper niet in het bestuur teruggekozen Waarom treedt Kater uit Waarom wordt bet kiesrechtrapport met desbetreffende vragenreeks zóó laat te laat aan de afdeelingen 1907 belooft een gewichtig jaar te worden in de parlementaire en sociale geschied nis van ons land Zal de afgevaardigde van Schoonhoven opde Deputatenvergadering front maken tegen de mannen die de kiesrechtkwestie willenwegmoffelen f Wg znlien zien I JAK BAZUIN geering Toorloopig met vaste hand wil pogen 1 nlt te voeren n Van Utrecht Het bier aangehaalde gefciigschrilt is al komstig van Utrecht 1 Mejnllronw van Nimwegen Bionwstraa 1 66bis A te Utrecht meldt ons De laatst I zeven jaren werd ik onophondelük gekweld door een nierkwaal welke mg vreeselgk 1 deed Igden in den rng lenden en onderbuik Ik kon me van de pgn niet meer oprichten nadat ik bukte en meermalen moeat ik mgn werk geheel neerleggen Ik had schemerin gen voor de oogen en duizelingen waarbg ik me vastbonden moest om niet te vallen Altyd WUB ik lusteloos en in groote male vermoeid De nrine was erg troebel en er was een zwaar bezinksel in Hoewel ik reeds onder verschillende behandelingen geweest was kon ik geen merkbare beterschap gewaar worden en ik begon de toekomst zwart in zien Een mgner kennissen vestigde mgn aandacht op Foster s Rngpgn Nieren Pillen en dit was mtjn gelak Ik stond ten eeuenmale verstomd toen ik reeds eenige dagen na het gebruik verlichting bespeurde en toen ik een enkele doos gefiindigd had waren miJn pgnen geheel verdwenen t e urine was weer normaal en ik ben thans weer opgewekt en levenslustig Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die Ü goeddunkt Wenk aan kooperi Foster s Bugpijn Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doezen waarop de caam van het geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt uitdrakkeiyk Foster s en g j zult de goede hebben Zy ztjn te Oottda verkrygbaar by de Heeren Woin Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 76 voor één of F 10 voor zes doozen Landbouw Mg Temoeloes Petroleum Mg Rembang Serie A Amsterdamsche Chininelabr 5 pCt Oblig Erkner Kohlensattre Werke thans ten laste van den heer C Bommen Huiler Oblig Internationale Koolzuur Cylinder Mg Aand Scheepsbouw Mg v h J J Croles 6 pCl Oblig Bouwgrond Maat schappy Nieuwerschie Aand Overtoom exploitatie Mg van Bouwterreinen Arnhemsche Verzekering tegen Brandschade Indnstrieele Mg Koninklgk Zoölogisch Genootschap 3è pCt Oblig Gemeente Leppel Winstaand Nederl Mg tot het verrichten van Mgnbouwknndige Werken F360 Opr aand Serajoedal Stoomtram Mg F 360 Woltevreden Expl Mg voor Bouwterreinen F 175 4 pCt Oblig Vereeniging tot christeiyke verzorging v krankzinnigen in Nederland 1500 89 pCt AANGEBODEN Aand Geldersoho Credietvereeni ging Bod Nationale Credietbank 106 pCt Nederl Credietbank Bod Nederl Indische Crediet en Bankvereeniging Amsterdamsche Hypotheekbank Gew aand Oostersche Hypotheekbank Aand Oranje Nassau Hypotheekbank Bod ütrecbtsche Hypotheekbank Serie A 150 Idem Idem Serie 6 1 0 Prei aand Cultuur Mj M swati 120 Aand Landbouw My Melattie 16 BINNENLAND BIgkens nit Indié ontvangen teiegraphiscbe berichten zyn a in Atjeh en Onderhoorigheden aan door eigen vuur bekomen wonden overleden de sergeant K Wernars No 550 U onbeduidend gewond deeerste luitenantder infanterie E L A Bonman b in Celebes en onderhoorigheden bg de vermeestering van de benting Boe doboedong in Mamoedjoe gesneuveld de sergeanten H Boelhouwer No 42841 en K F Duret No 55233 en licht gewond de sergeanten W H Marks No 51534 F F Dreckmeier No 56738 en J Bronkema No 67193 en by de beschieting van het kunstbivak aan de monding van de Boedoboedongrivier zwaar gewond de fourier H A F J Pinck No 63968 en licht gewond de fnselier G Linotte No 1 60881 Stct Verspreide Berichten Fkankruk I De radicalen hebben op hun congres te Toulouse den band tnsschen hen en de socialisten verbroken omdat de laatsten meer en meer den kant van het anti militairisme opgaan blijkens uitlatingen van hun voornaamste leiders DniTBOHHlID Het luchtscUp van graat Zeppelin is gisteren niet mihder dan 7 nur onalgebroken io de lucht geweest De anarchistische schrijver Bndoli Urosemann die op zgn terugreis was van het anarchistencongres in Amsterdam is te Berlyn gearresteerd wegens propagandaSvoor het anti militairisme en de algemeene werkstaking De redacteur van het anarchistenblad Freier Arbeiter werd wegens hoogverraad gearresteerd Enoelaxd Uen wil de koelies van den Rand op Portugeesch gebied aan t werk zetten aan den Benguélla spoorweg Een overeenkomst dienaangaande tnsschen da Kamer van Koophandel te Johannesborg en de Portugeescb WestAirikaansche bestnurderen is reeds door de ïransvaalsche regeering goedgekeurd De kostenlder naarbniszending znlien daardoor veel geringer worden De herberg met de roode lamp uit Barnaby Rnilge Barnard s I n Tavern in Holborn zal gesloopt worden Dickens heelt veel karakters uit deze buurt geteekend Pbezib Het parlement heelt de beraadslagingen over de grondwet b élndigd en deze goedgekeurd nadat met goedkeuring van den sjah 25 voorname sirdars emirs en edelen in het parlement verschenen waren om te verklaren dat zy onvoorwaardelijk de grondwet en bet parlement zouden steunen De sjah zeil zelde in antwoord op het verzoek de grondwet te eerbiedigen dat hg natnnrlgk niet anders van plan was in het beling van den voornitgang van het land en de eensgezindheid des volks Er schynt allengs verbetering in den verwarden toestand te komen Gemengde Berichten BEURS VAK ROTTERDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT StaatêleemnQen PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig Be Serie fr 2500 3 RusLASD Iwang Dombr Obligation 4 AziE Japan Obligatien 1899 4 CoLCMBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 HypoVieekBanken BankenAandb idem idem Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd HJrpb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb Pandb Westlandsche Hypb Pandb Zuid Holl Hypb De mgnarbeiders te Abhjos in het land van Luik verkeeren in angst Een van hen beweerde met een kameraad s nachts om 1 uur in de myn een kleine witte vrouw te hebben gezien Zg was 1 meter 20 groot Toen zy do lampen bghielden om haar te zien gingen die nit Den volgenden nach op denzelfdon tgd zag hy nu door een ander vergezeld hetzelfde De werklieden zgn gevlucht en willen niet in de mgn terug Een verklaring van het geval ligt voor de hand Men heeft al eerder opgemerkt dat bg barometerdaling na eenigszins langdurigen hoogen stand gevaariyke gassen in de mynen nit de spleten opstijgen Of die gassen zichtbaar kunnen zyn is de vraag wel gaan de lampen er in uit Men heeft deze laatste dagen juist aanhoudende daling van den baroraoter en de witte vrouw kan dus werkelgk een waarschuwing zgn dat er gevaar dreigt voor myugas ontplolflngen Koperen bruiloft Te Rotterdam had iemand bg de Rechtbank echtscheiding gevraagd Tydens het proces hangende was waren ze juist 12i jaar getrouwd Die heugigke dag ging niet onopgemerkt voorbg er werd druk geleest tot zelfs laat in den nacht Ëen paar dagen daarna werd het vonnis tot echtscheiding uitgesproken Het Instituut Pasteur is onlangs eenig erfgenaam geworden van wglen den bankier Osiris en zal daardoor over twee jaren over vgltien millioen gulden kunnen beschikken De Mtmch raad Wochenschr bericht dat de inrichting dit te danken heelt aan de onbaatzuchtigheid van Roux Osiris nl heeft zyn geld steeds aan zaken van openbaar nut besteed terwgl hy een zeer eenvoudige levenswgze leidde en onder meer een driejaarlgkschen prjs instelde voor wetenschajipeiyk werk Toen Roui deze prys te beurt viel en hg hoewel een bescheiden inkomen genietend het geld besteedde ten behoeve van het Instituut was Osiris daardoor zóó getroffen dat hy de inrichting zyn geheel vermogen vermaakte De Staat die eerst tot erfgenaam was aangewezen krygt nu de kunstverzamelingen van den overledene Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFPEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prgzen 3 lanken uit Schoonhoven CXIX Tweemaal komt Schoonhoven in de Handelingen der Tweede Kamer van 26 Sept 1907 voor Beide koeren betrelt bet een odrM Onder no 7 komt voor oen missive van B en W van Schoonhoven ten geleide van een atschritt van een door hen aan den Minister van Waterstaat gericht adres in zake de totstandkoming van den tramweg Oottda Schoonhoven Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen Hopen wg dut dg Minister dit adres niet ter xyde zal leggen maar dat hy ernstig zal trachten een middel te vinden om deze itrMk alt baar awi iioltnut t Terlsutn De politie te Delft heelt een valschen gulden in beslag genomen voorzien van het jaartal 1864 en den beeldenaar van Koning Willem III Men meldt aan do N R Ct Te Culembnrg is de roodvonk heden door den inspecteur van de volksgezondheid epidemisch verklaard en zgn aldaar alle scholen tot nader order gesloten Een joelend trotf ittiatkindtren en V Tfflfify l JÏS i ff£ V Wordt er te lang getalmd in het mloist ieele bureau dan zgn de Kamerleden thans ook 1 gewaarschuwd om op spoed aan te dringen I in bet uiterste geval van het recht van 1 initiatie gebruik te maken I Tot troost van Schrender zy hier opge 1 j merkt dat een adres van dr H C Fo mer 1 arts te Zwolle als mgeiegeld werd ter zyde I gelegd Dus van een geiladurd man nog I al Men ziet het beste paard struike l wel 1 eens 1 I Het tweede adres gaat uit van eenige 1 I hooiden van openbare en byzondere se lolen 1 I in het arrondissement Schoinhoven Het 1 I betrelt bet wetsvoorstel van Minister Rink 1 I tit wgziging der Onderwgswet in zake de I I traktementen der onderwgzers Wat bezielt I die menschen toch om buiten alle ve eeni 1 I gingen om op hun eigen houtje te gaan i I adresseeren Het is een treurig staaltje van I desorganisatie En wat zg vragen i nog I bedroevender Zg vragen niets me r ol I minder dan dat een hoofd vUrlitmdtrd gu den I meer zal ontvangen dan een gewoon ondei wyzer M a w laat de hulpkens hongerI lyden maar daarvan willen wy toch verschoond blijven Of laat de hulpkens het goed krygen wg moeten in weelde ons baden En hierbg wordt in een memorie van Toelichting de taak van het hoofd de waarde I van het hoofdschap z66 bespottelgk opgeI Bchroefd dat men zich moet afvragen levun I wg in de twintigste eeuw Wg wenschon I adressanten weinig succes op hun desorgaI niseerend optreden I En wat een pech heeft Brammetje den I laatsten tgd al niet gehad amice I Hg had I zich dezen zomer zoo graag in de KathoI lieke kringen openiyk laten hnlJigen als I teekeu van echte vriendschap en van de I stevigheid van het verbond Rome Dordt I En wat al mooie gelegenheden boden zich al I niet aan Het katholiek sociaal congres in I den Bosch bet congres tegen het Alcoholisme I te Ngmegen en de kath sociale week te I Breda Wat zou hg daar gefêteerd z jn als II spreker wat kon hg op alle drie de con 1I grossen aantoonen dat zij ttoeUn op eenen II uortel I En ziet daar moet Bram telken male 1I van het woord afzien omdat het congres I geopend of gehouden wordt op Zondag Den II Bosch 11 Aug Zondag Nymegen 18 Aug I Zondag Breda 8 16 Aug Zondagen Men 1 heeft dus van een huldiging moeten afzien I En zoo is het gebeurd dat Dr Kngper een 1 spreekbeurt moest aannemen van een ntutraal I congres dat streeft naar de afschaffing van 1 den nachtarbeid in het Bakkersbedrgf Ook 1 hierby had de groote man in tfree opzichten II pech Eerstens moest hg zich beklagen dat I hy tot zyn leedwezen had gemerkt dat het 1I spreken van de ordonnantiëi Qods y de 1I meeste van degenen die aan de beraadsla 1I ging deelgenomen hebben geen indrnk heeft I gemaakt I I Zoodat spr rede vrywel haar doel heeft I gemist ot de spr zgn doel heeft voorbyge I I Btreefd want zg werd aangekondigd nder 1 I den aanhef De nachtrust in het bakkers 1 I bedryf tegenover de ordonnantiëu Gods I I In elk geval kunnen de bakkers in SchoonI hoven tot hun Christelgke klanten p eiten I vóór nachtrust op grond van Hosea VII 6 I hnnlieder bakker slaapt den ganschen I nacht I Zouden in de verschillende kerken deze I woorden niet tot tekst van een preek kunnen I genomen worden f En de grootste pech had I Brum dat te midden van zyn klaohte hierI boven geuit minister Veegens de groote zaal I van Tivoli binnentrad Kuypers klachte word overstemd door het applaus dat men dozen paganist toezwaaide Het moet toen sterk naar de vleeschpotteu van Egypte geroken hebben En de allergrootste pech bezorgen hem de vrienden uit Schiedam Dat is hem nog nooit overkomen Bram stelt zich beschikbaar voor een kamerzetel en bg slot vao rekening wordt hg als ongeKhikt de deur nilgesmeten door de Lohmannianen Die zeggen maar wg kunnen Bram niet pruimen hy moet maar buiten de Kamer blijven In elk geval krggt hy onze zetel niet Hoe smaakt ja die pilP En dat heet voor den groeten Leider nogal een Jubeljaar waarvoor ook hier ter plaatse een comité is opgericht dat ze gaarne hadden uitgebreid met de twee dominees van de Groote Kerk en zoo bet kon ook den pastoor De I schoolkinderen zgn er ook al in betrokken 1 om hnn toekomstigen Leider reeds vroeg te loeren eereu en vereeren en de gronds agen 1 I te leggen voor goede kiezers Vriend Valk zint er op of er niet in een of I anderen vorm een circulaire met dwingend I recht tot de openbare onderwyzers te richten I is waarbg zy verplicht kunnen worden om I mee te doen in een optocht ter eere van I Kugpers 70sten verjaardag I Als Bram nog minister was dan was er I geen sprake van weigeren dan was het een I huldiging van den minister hun chef En I niemand zou het hart hebben een bydrage I te weigeren voor een standbeeld Maar nu I is het anders En by slot van rekening I dreigt er ook nog breuke te komen tnsschen I de coalitie vrienden ten nadeele van het I jubelteest I Hat niga rat oed uitgekeken la van nieuwsgierigen vermaakte zich Zondagmiddag op de Spiegelgracht te Amsterdam met bet hinderen van een jnllrouw die raar deed Een paar kerels grepen het arme mecsch vast en deden een poging haar achterzak te rollen Zg werden hierin verhinderd door een heer die met zgn meisje aan het wandelen was Hun woede keerde zich nu tegen hem bedreigingen werden geuit en zonden door daden gevolgd zgn indien niet een politieagent was verschenen Gevolgd door een joelende menigte begaf men zioh nu naar het Leidsche plein waar do hoer on zgn meisje eenigen tyd op het politie bnreau verbleven om te wachten tot hun aanranders zouden zgn vrtrokken Toen zg echter na een kwartier met een tram hnn weg wilden vervolgen sprongen ook de kerels op den wagen en zetten hun schelden en bedreigingen voort Bg de Raampoort riepen de vervolgden weer de hulp der politie in 1 die hnn ried een rytnig te nemen den aanranders zon dan worden belet het rytnig te volgen Slechts op deze wyze konden menschen wier lont het was de politie in haar taak I te hebben geholpen aan een lastige en hinI deriyke vervolging ontkomen I Dat het overige publiek het relletje geI noegiyk aanzag en geen vinger uitstak beI hoelt geen vermelding voegt het Hbl I er bg Men meldt uit Dellt Een inwoner uit Reeuwyk die Vrydag langs het jaagpad naby Dellt Hotste werd door vier kwartjesvinders uitgenoodigd tot het kaartspel De man had daarin geen lust en zag zich toen door do vier kerels aangegrepen en van zgn rywiel berooid waarmede een van het viertal er van doorging I Amsterdam 1 October 1907 I Volgens bet weekblad van de Commissie I bank te Amsterdam zgn in de week gefiin I digd 1 October door tnsschenkomst dier I Bank verhandeld de navolgende minder I courante londsen I 4i pCt Schnldbr Aig My t b aan I knopen en beleenen van het I vruchtgebruik en periodieke I uitkeeringen belaste waarden 90 pCt I Aand Alg Waarborg Mg Hypo I theekbank voor Nederland I 10 pCt gestort 132 S I Nederlandsche Bankinstelling I V Waardenlast met vrucht I gebruik en Periodieke uit I keeringen 160 I 5 pCt Pandbr Holland La Plata I Hypotheekbank 98 8 I Aand Nationale Hypotheekbank 200 I Nederl Amerikaansohe Land I Mg volgestort 92 I Onderl Hypotheekbank voor I Nederland 10 pCt gestort 100 I Gew aand Oostersche Hypolheekb 30 I Aand UtrechtscheHypb 20 p gest 150 I Cultuur Mg Kali Tello 35 I My t expl van Rgstlanden I op Java Micbiels Arnold 1074 I 5 pCt Oblig Russische Houthandel 80 I Aand Cultuur Mg Watoetoelis I Poppoh 165 I 6 pCt Oblig Hollandsche Kaasex I port My V h D H v Blan I kensteyn 68 I 4 pCt Oblig Konialo Ba ik 95 I Aand Koninklgke Mg de Schelde I Scheepsbouw en Werktuigen I labriek te Vlissingen 116 I Stoomvaart My Amstel 25 I Ie Groninger Tramweg Mg 56 I 4 pCt Nederlandsch Westlaalscho I Stoomtramweg Mg 92 I Aand Tramweg Mg Zutphen I Emmerik 62 I My tot expl v Onroerende I Goederen de Nederlanden 40 I Javasche Zee en Brand As I surantie My 10 pCt gestort 75 I Groninger Waterleiding Mg 144 I Tilburgsche Waterleiding I Maatschapiy 82 I Nedorl My voor Kunstma I tige Oesterteelt v houder de I firma C L de Menlemeester 29 I 4 pCt Oblig Hollandia Holl I Fabriek van Melkprodbcten en I Voedingsmiddelen 99 I 3Vi pCt Oblig Gemeente Tilburg I Leening 1906 87 I Opr aand Javasche Cultuur Mg 1 75 I SemarangCheribonStoom I tram Mg 550 I 4 pCt Ie Hyp Oblig Nieuwe School I vereeniging 80 pCt I Polis Eerste Nederlsndsche Mg van I verzekering tegen risico en lote j ryen gestort 1 64 1 36 I Aand Nederlandsche Grondbriel I bank 10 pCt gestort met 1 opr Amsterdam 1 October 1907 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod is het weekblad van ds Oommii I aand 100 pCt had toen gezegd Zoo driepoot ben je daar nog zoo laat Deze woorden stonden beklaagde niet aan hg gal den caféhouder die op een stoel zat een dnw tengevolge waarvan deze op den grond viel Beklaagde had hem toen nog met zgn stok tegen bet hoofd geslagen waardoor hy verwond was geraakt De feiten werden ontkend beklaagde beweerde dat hg Bezemer die hem beetpakte had afgeweerd tengevolge waarvan Bezemer was gevallen Ook met zyn stok had hg niet geslagen Eisch 14 dagen gevangenisstraf Op 11 Juli zou J V W 27 jaar bouwknecht te Beenwgk G Janmaat tegen het gezicht hebben geslagen waardoor deze verwond was geraakt en in do vaart was terecht gekomen Beklaagdo ontkende dit en beweerde Janmaat bg ongeluk te water te hebben gereden Janmaat verklaarde echter dat beklaagde van zjn flets was gesprongen en hem om een zeker bedrag vroeg dat by beweerde nog te moeten hebben Janmaat had toen beklaagde die by hem in dienst was geweest gezegd dat by niets meer te vorderen lad walroj de f tem ejégend zou hebben als boven gemeld Deze verklaring werd door andere getuigen bevestigd Daar er wel eenige aanleiding tot het gebeurde scheen te liggen aan de zgde van den mishandelde werd veroordeeling gevraagd tot een maand gevangenisstraf daarbg in aanmerking nemende dat beklaagde reeds vroeger wegens mishandeling werd veroordeeld Na de schorsing werden o a de volgende vonnissen gewezen J van C 89 jaar klinker te Krimpen a d IJssel wegens mishandeling tot f 15 boete subsidiair 15 dagen hechtenis K J 19 jaar visscher te Eeeuwijk wegens beleediging van ambtenaren tot 7 dagen gevangenisstraf vrouwen uit en ook de arme oude menschen die vroeger in beteren doen waren 90pCt 110 91 199 124 6 Verplichte verzekering laat premie betalen door tienduizenden menschen die eenvoudig door te laag loon niets betalen kunnen 110 102 30 260 256 142 35 120 Verplichte verzekering geeft door de koppeling van premie aan loon en pensioen aan premie een laag pensioentje aan hen die levenslang buiten eigen schuld een laag loon genoten Verplichte verzekering laat de ongelukkigen betalen voor de gelukkigen Er zgn tal van familiën waarvan de leden nooit ouder worden dan bv SO jaar Er zyn vele beroeren vglenkappers arbeiders in loodwitfahrieken enz die door de ongezondheid van hun beroep nooit den pensioenleeftgd bereiken maar na een hevige en kortstondige iekte op betrekkeiyk jeugdigen leeftgd bezwyken 50 50 Het is onrecht zulke menschen iets van bun loon af te nemen voor bet onderhoud van de gelukkiger medemenschen 40 l 700 100 pCt 42 59 85 Verplichte verzekering met Staatsbydrage grijpt by een deel der burgers in in de w ze waarop men zyn loon wil besteden De wet moet voor allen geiyk zyn Verplichte verzekering legt allen geldelgken last voor de onderdomsverzorging op den arbeid patroons en werknemers en ontlast den rgke van hetgeen hg anders om welke reden ook gaf voor het onderhondvan arme ont e menschen Verplichte verzekering leidt er toe om ten einde de concurrentie te knnnenvolhouden meer dan tot nu toe kindoren beneden den verzel eringsplichtigen leeftyd in dienst te nemen SBS Staats loterij Daarom Algemeene Staatspensionneering waarvoor de kosten gedragen worden naar draagkracht door allo Nederlanders op een nader door de wet vast te stellen leeftyd Wg wekken het Nederlandsche Volk op door lid te worden van den Bond aan de totstandkoming van zoo een wet mede te werken Meldt U daartoe aan by A VOORBROOD Alg Secr Lid V d Gemeenteraad te Arnhem Hovenierstraat 37 5e Klasse Trekking vau Woensdag 1 Oct No 2969 en 20311 ieder 1 1000 2593 7226 15673 16845 en 17373 40 100 ieder 1 400 444 10252 10524 10781 11600 en 12671 ieder f 200 1757 3682 10374 10671 13235 16479 16747 en 16384 32 59 59 96 77 Pryzen van I 70 69 2938 5516 8326 11606 14198 17790 125 3026 83 84 66 14220 17829 36 3150 5620 8469 11717 14387 17969 44 81 3307 5836 80 11887 14565 18006236 8464 98 8637 12117 14623 64 Stadsnieuws 24V 88 3608 6061 95 27 91 18148445 22 6164 97 12220 14706 87635 3702 6224 8673 73 44 18399 45 76 87 8841 12360 86 18401 95 4 4 3 GOUDA 2 October 1907 Bg de heden gehouden aanbesteding van aardappelen ten behoeve van de soldatenmenages werden ingeschreven door W Kreeuwen voor f 2 48 den H L en A A C van Asch voor 1 2 51 den H L Aan do minste inschrgver is de levering gegund 67 3818 6533 60 12701 14863 18610 101 97 4 lOOV 4 99 4 100 4 lOO i 499 744 3913 6754 8917 18 14996 18734 66 14 7018 43 62 16120 18860 82 23 48 99 65 15450 18914800 49 7125 9174 12830 15704 19125 15 76 7266 9228 12946 18 69 54 81 85 9387 89 48 19237 953 4034 7841 9438 13005 54 66 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHyph 4 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewözen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 Pandb Hollandsche Hypb Seheepvaart Maatephappijen Pand Hollaud Gull 8tv My Pandb Nationale Hypb 37 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 Spoorwegleentngeu Italië Oblig Znid Italiaansche Spw IMj A Premieleeningen Bkloie Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Doereen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 1002 80 94 9715 14 66 19313 100 De ZEW beer D F W Pichot vroeger kapelaan alhier thans Pastoor te Hellevootslais is door Z D H den Bisschop van Haarlem benoemd tot Pastoor te Haarlem in de Parochie van den H Joann den Dooper Men verzoekt onS te melden Gisterenavond precies vyf minuten voor negen werd de geheele oost en gedeeltelgk de noord en znidhemel helder verlicht door een bnitengewoon groote ster van blauwgroene kleur die zich gedurende 3 4 4 seconden langzaam voortbewoog op 30 graden O Z O 1102 4226 7409 16 59 15817 64 4 74 78 9913 67 16017 73 1265 4303 7603 10023 77 16242 19632 J 1337 51 4 10159 13253 16422 19643 89 4481 33 98 57 29 19757 1407 4601 39 10206 13316 16538 87 44 7 7634 9 95 16651 19816 1546 56 70 85 13530 56 19905 99 99V 52 4631 95 10398 50 16933 20007 1661 48 7701 10635 13615 66 79 1712 4961 65 10728 60 17134 96 35 98V 100 1939 72 7868 50 13793 17225 20254 2221 5037 7902 52 13864 71 20366 2862 5208 8000 10918 98 73 20425 91 2441 2641 2811 2908 14 40 67 13971 17424 75 6369 97 11089 77 77 20657 MoEBKAPELLK 30 Sopt De heer P A Versloot dir der gem zangvereeniging Zang en Vriendschap is benoemd tot onderdirecteur der residentiezangvereeniging Euphonia te s Gravenhage directeur Arnold Spoel 74 8217 11179 68 17573 20652 367 5436 61 11495 14087 17682 20768 39 8300 INGEZONDEN Buiten verantwoordeUjklteid der Redactie Bond voor Staatspensionnepring Ter verduideiyking waarom bovengenoemde Bond strgd voert tegen een pensioen met premiebetaling dieue nog het volgende Verplichte verzekering dus premiebetaling schept een leger van nieuwe ambnaren en kost tienduizenden bg tienduizenden aan administratie men zie naar dé Ongevallenwet Verplichte verzekering heeft tengevolgeeene onnoodige maar lastige inmenging van ambtenaren in particuliere zaken Verplichte verzekering rust altgd op hoogst onbiliyke grens van loon waardooreconomisch zwakken soms worden buitengesloten en economisch sterken beschermd Verplichte verzekering ilnit de meeste Kbimpes a d IJsel 30 Sept Op de tegelfabriek Hollandia was de werkman M Mourik bozig met het lossen van een schip met steenslag Onder het wegrgden van een geladen wagon stuitte deze op een stukïzer waardoor de wagen terug sloeg enM zich de rechterzyde zoodanig bezeerde dat hg onder heelkundig behandeling gesteld moest worden Rechtgaken Door de rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a do volgende zaken behandeld In den avond van 4 Juli bracht G W 44 jaar varensgezel te Gouda een bezoek aan het café van C Bezemer aldaar waar htl mnrmtlen pltcht te komen Bezemer ADVKKTENTIKiN i meDiging A RH E ZORG Afdecliug BnOKKKNHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welkt ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoopo prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armenmorg DE O0EDK00P8TE I DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODKBLAIieiV f zyn beslist die der Firma WELDON THM LADIES JOÜBKAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKEH met een gratis geknipt potroon THE BkZAAB OV CHILOBES a rASHIOSS Kindermodes met vele gratis gfr knipte patronen r HAAGT Vu Boekhandelaar Proetnummem Alle met koatel Boll BIJvoegtel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zUn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van 10 60 verkrygbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Ruim 3S jaar doos miluoenekjichten rhcumatiekluocrs 1 met succes oeoauikt VERKRIJGStAR IN FLESSCHEN VM 50 Cli 75 CiS EN 1 25 SU H H ApOTHEKtm EN DUOGISTEN I If Ad RlCHTERl ftoTTEMAM Te Gouda by C LUGER Apotheker Markt eo by WOLFF Co Westhaven 198 WORMERVEER Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelgks versch verkrygbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reovleescb enz enz tegen de moest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T QÜTTELINO Poelier OosterBtraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031