Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1907

o 10453 Vrijdag 4 October 1007 408te Jaargang EEmiEFOTTANTEEE Heu trlt V4r i i i i l ÜRltK te let reu UIT HIT MaOUSIIH TAM l U VK S AAYZÜ F OORINCHEM Ddze THEEËN wordeo l elrreril ib verzegelde pakjen vaa t twee en een half eu een Ned on met rermeMing rati Nommsr I PrgB Toorsien Tan peTenataan IMerk Tolgenu Je Wet gedepo neerd Zich tot d iiitToe io r van ge eerd ordera aanber ende 3 C BIJL voornoen J BREEBAART Lz mmm mmrni JMieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon M S9 ADVEHTENTIÈN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 inir des miilil Telelot n Wo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per I 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nominers VIJF CENTEN SAMOSWIJN 93 eenl per JUach Aanbevelend Firma Herman Zoon OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het l oord Braban 8ch Schoencd LaarzenmagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg C SMITS Alle reparatiCn en aangemeten werk Gonda Drok van A BBINKHAJI Zk tPENBASEJIBmiE De Notaris J P H SÜ BI NO AH te R o 11 e r d a m is voorneraeDS als laethebbende van zijnen principaal op WOENSDAG 9 OCTOBER 1907 des voormiddags 11 nnr in het calé van den Heer J BAARS aan den Kleiweg te Schiebroek voor den tyd van ilrle jaren te verhuren in tien perceelen De BouwmanBwoning QENAAHD Niets zonder Gods Zegden met diverse perceelen WEILAND BOSCHHAKHOOT BOOMOAARD WATER en DIJK in den Polder Sehlebroelc aan den DUk strekkende tot aan den Rodenrijschen kade aNmedè onder de gemeente Hillegersberg ter gezamenlijke grootte van 60 H A 64 A 20 c A een en ander zooals bij biljetten nader is omschreven en op het terrein is anngedoid Te aanvaarden de Woning ca op den Isten Hei 1908 de Landerijen op Kerstmis 1907 Nadere inlormatiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris SURINOAR Lenvebaven Wi 153 te Rotterdam alwaar de kadastrale kaart ter inzage ligt Dronkenschap bestaat niet meer EeD moDSter van het markwaardige CoEa poeder wordt gratis toegeEondan Kim ingegeven worden in Kofe The Melk Likeur I Abéint Bier Water of in Ut voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er ieta van a veet Uet COZA POBDEH bezit da wonderbare eigenschap om tegenzin lot het drinken van sterken drank bier wijo absint enz bjj d n dronkaard op te wekken Bet COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zaker dat de ecbtgenoote do zuster o de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dft het na Mti is dat de patiënt ooit behoeft t weten waaraan bg zijne redding te danken heeft Ut COZA POS0£i heeft het hnise1 geluk van dnizenden gezinnen hersteld l eii1i petfoaen van schaamie en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelnkkig gemaakt es het leven van tallooxea met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aap hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7 0 Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en la het volgend dep6t te Gonda WOLFF Co Ome depötbouders reiken het attesten boek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deie te bekomen wendt U direct naar Londen COZA raSTITUTB rr ïng r Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is bet eenigs afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar ijjn thans door nienw gevonden toepassingen onze M olireett getehlUterai l ortreilen FelutitreHogaerI Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschritten gratie op aanvraag Boxtel U BOOAElila Jt Co Agent voor GOUDA Fiima A QUANT Knusthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zjjn WERELD SUCCES Dp Wereldberoemde Superior Druiventursthoning Exlract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemng en Kinkhoest Zware Verkouiilieid Slijmlioest Borstpij Keelpijn Heeschheid enz UELliNXBBl is verkriigbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Dmtedüand Engeland Amerika Ned Indié Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz UBLIANTUB werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIASTHE in flacons f 0 40 f 0 70 en 1 1 UBLIANTUE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLPF e Co Westhaven 198 Oonda GRËNUEL Gouda Ë 11 VAN UILÜ VeersUl U 126 Qouda A BOUMAN Moordrecht PINKSR Sieuwerkerka d J Jeel A N v N ZBSdËN i iAoM i Br WIJK Oudtnairr A SCHEER Haastrecht P W y EDE Oudeaater K va dbr HEIJDEN te Reeuaijk P d 8PKK MoercapeUe D y d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER WmiOV Waddingsvem P A uu OBOÜT A d JONOB OuAniatófr J P KASTELEIN PolshroeLerdam D BIKKER te Benschop W ill8CIIVWlJVC Laat U niet misleiden door Afiy Siroo j Het klooster SanctnPaulO AbdlJ bestaat niet dun Slrnoi van geenerlel wnarde MAGCr GEKORRELDE BOUILLON met de Kruisster maakt hei mogelijk zoowel de grootste als de kleinste hoeveelheid uitstekenden bouillon dadelijk te bereiden Bij voorbeeld voor 1 liter losse men 3 i 4 theelepeltjes ca 13 gram korrels In kokend water op heefi men 1 eetlepel bouillon noodig zoo losse men slechts eenige korrels op Maggi s Gekorrelds Bouillon mei de Kruisster Is volkomen uitgedampte in korrelvorm gebrachte bouillon naturel Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster maakt het zoowel den kok als dehulsvrouw mogelijk ten allen tijdeverschen bouillon bij de hand tehebben Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster heeft een uitstekenden natuurlijken frisschen smaak en Is van goede kleur Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster wordt in gped gesloten glazen potten verkocht eb blijft In leder jaargetijde en In leder klimaat volkomen goed PRIUZEN PROEFPOTJE voor 1 Uter bouillon 7Vi ot 6UZEII POTJE Kg I voor 2V Uier 3S Ct = 14 et p lltar 1 6LUEII POTJE No 3 voor 13 littr ƒ 1 60 = 12 et p litar II I J 6 85 = 13 I POT Ko 4 33 3 75 = 11 6LUEK POT Nt 5 voor 71 Uur ƒ 7 50 = loy ot p Uier TorkrlJibiar In kruldenlsri on eomeitibluwlokola GENERAAL AGENTUUR der FA6RIK VON MAGGI s NAHRUNGMITTELN te KEMPTTAL awitserlanil PAUL HORN AMSTERDAM WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM KOMIIVKL MKE rABRIEKEX Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk Sfer en IV Is uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eer Dlploma ParIJt 1900 Xegen Gouden JHedaUleê Aanbevelend ADVERTENTIM in alle Couranten worden aang enoineii door het AdvcrlcntlC Bnrc u van A BBH RMAW A ZOO KEKMII8GEVIKG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de ingezetenea dat het Suppletoir Kohier der plaatselijke directe beUstiDg naar het inkomen in deee Gemeente voor het dienstjaar 1907 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in atschriu gedurende vijl maanden voor een ieder ter lering is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Gouda 3 October 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT L S Uulteolandscb OverzIchL Reuter seint uit New York dd 2 Oct Het Hooggerechtshof van den staat NewYork deed aan de Western Union en do Postal Telegraph Companies het bevel toekomen gevolg te geven aan de beslissing van den procnreur generaal van den Staat waarbij hnn charters worden ingetrokken op grond van bet feit dat zg zich hadden aaneengesloten om de telegr iaf kosten op te drijven Langzamerhand worden eenige cjjfers bekend die nog wel geen denkbeeld geven van de samenstelling der derde Bassische Doema maar die doen zien hoe de kiescolleges gevormd worden welke de verkiezingen van de leden der Doema moeten honden De Times correspondent te Petersburg wijst er op dat in alle curiën de gematigden de meerderheid hebben De kiesmannen der boeren ziJn aldns verdeeld 6148 gematigden 3073 rechterzijde 1170 linkerzgde 1377 onbepaald die der kleine grondeigenaars 3261 gematigden 2526 rechterzijde 186 linkerzgde 1144 onbepaald De werkmansdelegatie bestaat uit 446 gematigden 561 linkerzüde 178 rechterzijde 178 onbepaald De correspondent voegt daaraan toe Bg de vorige verkiezingen is steeds gebleken dat gematigden gewoonlijk beteekent leden der oppositie waarschijnlijk zal dit ook nu wel weer het geval zi n Maar hoe de nitslag wezen zal is niet te zeggen Want door de nieuwe kieswet hebben de grootgrondhezittera het overwicht gekregen in de provinciale kiescolleges en van hen mag verwacht worden dat zjj de oppositiegroepen znllen overstemmen en een reacti FtViLLETOM ZWfiRVELINGfiN Naar het Bnssiscb 37 Het andere zal Zubow zelf zien te krggen hg zal zich naar de Koerilen begeven en daar het eerst aankomen de kapitein van het pelsschip zal dan de zeeëngte tinnenloopen waar de Nevsky ligt te wachten EnP vroeg Philippi vol verwachting Wel men zal wellicht van een aanval der wilde Koerilen bewoners hoeren dat zal allea zgnl lachte Tomlioson een sigaar aanstekende Zubow schgnt dien dwazen Maxutoff wel erg te haten meende Philippi Hy waagt zyn leven nog om dien man te ruïneereo Acb gg kent den waren grond niet het betreft de grUeiyke primadonna daarginds op Baranoit Znbow heeft nit wraak Maxutoff s ondergang gezworen Nn wy kunnen Sergins wel vertrouwen doch hoe staat bet met onze zaken hier Wy hebben wanhopige pogingen gedaan om de laak te WaiUogtoa ia goede handen onnalre vertegenwoordiging znllen afvaardigen Ook de Times correspondont wijst op het volkomen gebrek aan belangstelling vooral onder de werklieden en de kleine grondeigenaars Zelfs in de groote steden is niet de minste opgewektheid merkbaar en danrom is het onbegrgpelgk dat de regeering de kiezersvergaderingen uitgeschreven door de constitutioneel democratische partij heeft verboden hoewel de vergaderingen volkomen wetlig zijn Waarschijnlijk heeft do regeering door het verbod een overwinning van de kadetten in de hoofdstad willen belettec maar de Time8 correspondent vreest dat daardoor alleen de kansen van zulk een overwinning zullen worden vergroot De onderhandelingen over het nienwe handelstractaat tnsschen Oostenrijk en Hongarg e znllen deze week te Boedapest worden hervat Er schgnt kans te zgn op een goeden uitslag van die besprekingen daar de Hongaren zich langzamerhand rekenschap beginnen te geven van de voordeelen van geordende economische betrekkingen met Oostenrgk Graaf Albert Apponyi die langen tijd de groote strgder is geweest voor Hou gaarscbe economische en politieke onafhankelijkheid en zelfs van de algeheele scheiding hield Vrijdag een redevoering waarin hy xeide dat onder de tegenwoordige omstandigheden een goede overeenkomst met Oostenrijk in het waarachtig belang van Hongarije is De flnancieele moeilijkheden waaronder handel en nijverheid in Hongarije Igden hebben in Hongarge het inzicht gewekt dat een verzekerd afzetgebied in Oostenrijk grooter waarde heeft dan de onvertrouwbare flnancieele steun van andere landen vooral in een tijd als het geld schaarsch en crediet moeilgk te krggen is Tegelijk met de moeilgkheden veroorzaakt door de scbaarscbte op de internationale geldmarkt endervinden Hongarije in het algemeen en Boedapest in het bijzonder de gevolgen van de stjjging der prijzen van de eerste levensbehoeften De regeering beloofde de lijdende bevolking te belpen maar het is moeilgk na te gaan hoe die hnip afdoende kan worden verleend Boedapest ia een van de Ëuropeesche hoofdplaatsen waar het leven steeds zeer duur is een Hongaarscb blad deelt müde dat 80 percent van de bevolking moet leven in één kamer die dikwgis nog met meer dan een gozin moet worden gedeeld De Times meent dat een periode van economische kalmte en vrij van onvrnchtbare politieke agitatie noodzakelijk is zoo te brengen het zal wellicht een jaar langer doren maar dan kan ook niemand buiten ons consortium ergens aankomen Ge kunt te Washington volledige instructies voor my achterlaten en wel by Hg fluisterde een naam Philippi glimlachte vergenoegd en ledigde zyn glas op het gelukken al hnnner plannen Kapitein Linieff deed vergeefs alle moeite om vorst Maxutoff gemat te stellen steeds weder klaagde deze laatste dat het verlies der schepen zyn ondergang zon zgn En ik ben hier zoo ver weg mgne handen zgn gebonden mgne vganden hebben mg strikken gespannen Het is niet om mg zelf dat ik bevreesd ben maar om mgn brave vrouw en mgn kleine Irma Ach wist ik slechts wat my te wachten staat I Eindelgk op een ruwen winterdag voer de Burik voorbg de vnnrtorens van kaap Djaore en kaap Pronge De Tataren sont was met drgfljs bedekt en de atorm loeide Vorst Maxutoff was verlangend zyn ouden vriend generaal Dachkoff weder te zien ook meende hy dat zyn eenig heil daarin lag zoo snel mogelgk naar Petersburg te vertrekken om zyne vyanden aan wier hoofd graat Fersen stond te kunnen trotaeeren Ik zou voor geen ander dan u vorat de landing laten beproeven zei de dappere Lioieif toen hy bevel gal de kleine atoom Hongarga zich op gezonden grondslag zal knnneii ontwikkolen Men mag daarom aannemen dat de verantwoordelijke politieke leiders van Hongarije zullen inzien dnt de economische overeenkomst met Ooatenrök waaraan Hongarge een tijdperk van iO jarigen bloei en welvaart dankt ook thans nog genoodzaakt ia Wanneer dergolgke overwegingen veld winnen in Hongarije dan is er kans dut de Overeenkomst nadat de onderhandelingen herhaaldelijk ziJn afgebroken en weder hervat toch nog tot stand komt In dat goval znllen de belrekkingen der beide landen tot 1917 geregeld blgven Nog wel telkens onweersbaien en naar het schijnt onmiddellijk nienwe actie van bet water maar over bet algemeen toch teruggang zoo luiden de berichten van gisteren uit het zniden De president der republiek heeft er don troost gebracht van bemoedigende woorden hó ia nu naar Lonpillon zijn landgoed vertrokken Uit Perpignan komt bericht van een verschuiving in lignietmijnen Eén werkman is er omgekomen De schade is aanzienlgk üit Chambéry bericht men dat een waterhoos is neergevallen en de Ambin stroom den weg op een aantal punten heelt afgesneden Het socialistische Engelsche Parlementslid Keir Hardie wordt op z in reis door KngelschIndië gelgk wi reeds gemeld hebben door de inlandsche bevolking de ontevreden Hindoes in Bengalen vooral als een heilsbode begroet Een Bcngaalscii blad schrgft Het volk is uitgelaten van blgdschap bg de komst van Keir Hardie God zendt Keir Hardie Zijn komst zal de rensachtige samenzwering tegen de Hindoes vernietigen De stations waar hij langs komt zjjn versierd en staan volgepakt met inlanders Van Keir Hardie s invloed op het lot van Indië hebben de blijde Indiërs waarschijnlijk een overdreven voorstelling Naar t heet heelt Hardie die zich verontwaardigd over de behandeling der inlanders nitlaat gezegd dat bg er voor werken zal Indie even zelfstandig te maken als Canada Hjj zal een zeltbestnrend Indie wel niet beleven denken wg BiJ de begrafenis van het stoffelijk overschot der in Servië in de gevangenis vermoorde gebroeders Nowakowits zjjn twee studenten in hechtenis genomen Daar men aloep neer te laten terwgl het zware oorlogaschip met halvo kracht verder stoomde Gy hebt oog een moeilgke reis tot Nikolajewsk maar wy Russen vreezen niets wanneer de Czaar ons roept De tranen stonden Maxutoff in de oogen toen hy Linieff voor de laatste maal de hand drukte God zegene n Gregory I Vertrouw op nw Keizer die u beloonen zal Oy zult den angst en de zorgen der laatste weken in den vrooiyken kring van bet Winterpaleis vergeten Zeg generaal Dachkoff dat ik hier in de nabgheid biyf totdat ik de Rurik veilig in de rivierdelta kan binnenbrengen dan kan ik zgne bevelen in ontvangst nemen Vergeet niet nw schoone ecbtgenoote en de lieve prinses van my te groeten Ik zou u kannen benyden om nw gelukkige toekomst Wanneer de gouverneur geeno bevelen heeft zal ik over de Koerilen uitvaren overlegde kapilein Linieff bg zich zelf Toen zy vyftig myieu verder waron berichtte de wachthebbende officier dat de wacbtboot van Sacbalin seinde een mededeeling te hebben Linieff snelde naar het dek met het signaalboek in de hand en na weinige minuten had de scherpziende opperbootsman de mededeeling genoteerd boewei de vlaggen wild wapperden Een duister vermoeden kwam in bet hart van den commandant zegt dat de gevangenneming der gebroeders Nowakowits het werk is geweest van den minister van binnenlaodsche zaken ia de agitatie in den lande vooral tegen dezen geriflit Over de voornemens der regeering loopen verschillende geruchten Sommigen beweren dat de minister van binnenlandacbe zaken zal aftroden Anderen zeggen dat zich het gansche kabinet met den minister van binnenlandscbe zaken solidair zal verklaren en een verklaring ten deie lal pnbliceeren De Prawda die baitengewoon heftig tegen de regeering was uitgevaren is in beslag genomen De sociaal democratische pers in Baden brengt eerlgk buide ann de beteekenis van den overleden groothertog De Mannheimer Volksstimme bv verklaart dat met groothertog Frederik een beminnelijk zeer ontwikkeld en kunstlievend man ten grave gedaald is die bi het grootste deel van het Badensehe volk zeer geliefd w a De revisionist Kolh erkent zelfs in de Karlsruher Volksirennd dat desympgthigën waarin de overleden vorst zich verheugde zich niet alleen tot de aanbangors van bet monarchistische stelsel bepaalden Stellig is de groothertog een beslist tegenstander van de sociaal democratie geweest wiana demonstraties tegen baar steeds eei aanvallend karakter hadden Maar toch waron zü niet kwetsend Als mensch ia groothertog Frederik steeds er op uit geweest de hem in zoo rijke mate betoonde sympathieën zooveel mogeljjk te rechtvaardigen als regeerend vorst streefde hy er naar de hem volgens do grondwet toekomendo rechten niet te buiten te gaan en binnen de perken van zijne bevoegdheid zyne plichten naar zjjne overtuiging tot welzyn van het volk te vervallen Waar de Bocialistiache bladen zoo schryven is het verwonderlgk dat Geek de sociaaldemocratische tweede ondervoorzitter van de Badensehe kamer zyn naam niet heeft willen zetten onder een betuiging van rouwbeklag uit naam van het bureau van de Kamer Nog verwonderlgker als men weet dat Qeck voor zgne benoeming tot dien post zich verbonden had zgne representatieve verplichtingen met takt na te komen Men acht het niet onmogeiyk dat Oeck wanneer de Kamer over eenigs weken byeenicomt niet weer met de hulp van de liberalen tot ondervoorzitter herkozen zal worden Wat we Van Sebastopol hoeren is niet op toen hg bet bericht las Russisch schip van Sitka op terugreis totaal schipbreuk geleden op Yeterop eiland hy de Koerilen Znidkaap Ga daarheen om hulp te verleenen hebben in straat Le Peroose een scheepje ontmoet dat naar Doei voer om hulp te balen Ik hoop dat het niet MaiutoU a pelsschip is zeide Linieff zuchtend Hy gaf bevel met volle kracht naar de straat Le Peroase te atooraen Die arme Gregory Als het een dier acbepen is vrees ik dat het bericht hem snel genoeg te Petersburg bereiken zal Zoo joeg de Rurik in den huilenden atorm voort terwiil vorst Gregory bg de hartelijke ontvangst van generaal DachkoII s zgde ziino zorgen voor korten tgd vergat In den namiddag van den volgenden dag stampten de wilde Tartaarsche paarden voor de groote met pelzen bekleede slede Allerlei voor de reis benoodigde zaken waren onder in de slede geborgen en de punten der lansen van een dozyn kozakken flikkerden toen het escorte zich te paard zette Revolvers karabynen en aabels benevens een dubbele hoeveelheid ammunitie ati ldeo de mannen in etaat den wilden Mantsjoo a het hoofd te bieden die van den Cbineeschen oever der Anioer overkwamen Wordt vervolgd