Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1907

Zaal KUNSTMIN Sociëteit ONS QEHOEQEN GOUDA o 10453 Zaterdag 5 OcÉober 1907 40ste Jaargang Deze inricbtjng stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige baishondelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en boofdzakelyk aan inuigegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging m menxorg Zenuw en ilaa lijders vordt nit overiniging als een werkelgke bul in den nood bet boek DESaa ca g eT7 er aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekbaa Zatbommnj MeuwS en Advertentieblad raor Gouda en Omstreken TelelM Ko 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zie en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jwst ƒ 1 70 vywMida yjke Nomtners V IJ F C E N ï K N V lelctoon St A I V K R T E N T l E N wonien gepLiiK sf vat 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte nzending van Advertentiën oi 1 uur des mi I MP ZONDAG 6 OCTOBEil 1907 Wi Groote Nieuwe Elite SPECIALITEITEN VOORSTELLING Directeur G STROOBKIl Barean geopend 7 nar Aanvang 8 nor Entree Ie Rang I 1 00 2de Rang 1 0 7S 34e Rang t 0 4 S Leden gewone redactie Plaatebespreking op den dag der voorstelling Tan 12 tot 4 nnr h 10 cents extra tVI8 Wegens de te verwachten drukte aan het Barean en om verzekerd te i jn van goede plaats wordt plaatsbespreking en vooraf kaarten nemen zeer aanbevolen N B Zie verder Tableau de la Tronpe op de groote en kleine billetten DE DIRECTIE Dronkenschap bestaat niet meer Eea moDiter van het merkwaardige Coza poeder wordt grstlB toegezonden Kan ingegeven worden in Kogie Thee Melk Likeur Abeini Bier Water of in tet voedêel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er ieta van ifvietl Uet COZA POBDEB besit de wonderbare eigenschap om tegenzin Itt het drinken van sterken drank bier w jn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POMDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgenoote de znater of de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zgne redding te danken heelt Bet COZA POEDBB heeft het hnise k gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatscbappg herschapen het beeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaiard poeder verspreid wordt zendt gratis na hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onBchadelgk te rgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Gouda WOLFF Co Onze dep6thouder8 reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTrTÜTEat d mï Xd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lm oHeeert getehlMerAP Ê ortrellen Ê etntitreHogaerta Zü geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor do eehte te ontvangen Uoill Prüsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel U BOQALUJa Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien mode len te bezichtigen zgn Het bette cmttituidclykfte en i 1 lUAkkelykitt poetnalddel voor Hetrea en vooral daniM en Klodertchoenweriti UdeAppretuornnCM Mtllltr fc Ct Barili Bflitb Str M Men Mtc f I nuun en fabrlelumerk Mii M op nuui r W terMMm Arai a VereeDigiog ARMENZORG AtdediDg BROHKKNIUVI9 ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TlllN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwiseel groot fl SAS zenden wg franco door Nederland onze Rgk geillnstreorde prgslgstmct specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de culianr bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden w j desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktabllsseffleot I Huis ter Duin OPGERICHT trM KOIflMKL KE F BniKHB Voedert uw Tee met de xuivere murwe merk ater en W l uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere Diploma Parif 1000 Segen Gouden MedaUle 1 MAGGI GEKORRELDE BOUILLON met de Kruisster maakt het mogelijk zoowel de grootste ils de kleinste hoeveelheid uitstekenden bouillon dadelijk ie bereiden Bij voorbeeld voor 1 liter losse men 3 è 4 theelepeltjes ca 13 gram korrels in kokend water op heeft men 1 eetlepel bouillon noodig zoo losse men slechts eenige korrels op Maggi s Gei orreld6 Bouilion met de Kruisster Is volkomen uitgedampte in korrelvorm gebriichie bouillon naturel Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster maakt hel zoowel den kok als de huisvrouw mogelijk ten allen tijde verschen bouillon bij de hand te hebben Maggi s Gelcorrelde Bouillon met de Kruisster heeft een uitstekenden natuurlijken frlsschen smaak en Is van goede kleur Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster wordt in goed gesloten glazen potten verkocht en blijft In leder jaargetijde en tn leder klimaat volkomen goed PRIJZEN niOEFPOTJE voor 1 liter bouillon l7 i ot eUZEX POTJE It 1 voor 2 llttr aS et = 14 et p lllsr 6UZEII POTJE Kt 3 voor 13 liter ƒ 1 60 = 12V P Her Hl 5 65 = 13 I POT O 4 33 3 7S = li OUZEN POT Kt 5 voor 71 liter ƒ 7 50 = 10 cl p liter iifii III YarkrIJibaar tn kruldenlen en eomeitlbleswlnkeli GENERAAL AGENTUUR der FABRIK VON MAGGI s NAHRUNGMiTTELN te KEMPTTAL Zwitserland PAUL HORN AMSTERDAM Onontbeerljjkis het genot van EAD MCnTlNS zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Oeiser van af f 7S en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOOïr DUBBELE BÜÜRT B 13 Telfn in Hrt Correspondentsch ap vaa JV0fl0H0m08 Ned Vereeniging tefbevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOG ENDIJK DiBKZWAOBR Wachtel straat No 231 alwaar ten alle tjjde Verpleegsters fö Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaa zijn SAMOSWIJIN 99 eemt per Jleieh Aanbevelend eooda Druk van A BRINKMAN A Zx Firma Herman Zoon UuIteDlaDdSGb Uverzicht Ranter seint uit Weenen dd 3 Oct Uit Lemberg wordt aan de Diaden bericht dat de ezpress trein van Odessa naar de Oostenrjjksche grens die door roevers werd overvallen te Lemberg is aangekomen De reizigers deeleu mede dat de roevers hen cnder bedreiging dat zg bommen zouden werpen gelastten zich niet te verroeren zg losten meer dan 200 schoten op den trein staken twee wagens in brand en maakten 1 200 000 roebel buit De Fransche regeering heeft besloten met meer kracht dan te voren op te treden tot het tegengaan van de wapensmokkelargen in Marokko De Frunsche kruisers ontmoeten voortdurend in de nabijheid der Marokkaanscge kust verdachte vaartuigen maar volgens bet internationale recht mogen zg die vaartuigen niet aanhouden of hnnne lading onderzoeken als zjj een andere vlag vertoonen dan do Fransche Het zgn juist die vaartoigen welke in Marokko groote hoeveelheden wapens en ammunitie aanvoeren de Moeren die deFransche troepen bestrijden zijn bewapendmet de meest verschillende soorten van repateer en jQlstbeidsgeweren afkomstig nitbgna alle landen van Europa Die wapensmogen in Marokko niet worden ingevoerd de douane ambtenaren onderzoeken nauwkeurig elke lading die in de havenplaatsenaan land komt Maar zg kunnen de smokkelarii niet beletten in de talloozerkVekien inhammen aan de Noordknst eli Weikust van Marokko Frankrijk heeft daarom aan de mog ndheden voorgesteld dat maatregelen zallon worden goedgekeurd om den smokkelhindel aan de Marokkaansche kust tegen te aan In de Akte van Algeciras wordt di verkoop van oorlogswapenen aan de Marokkanen beslist verboden strenge straffen worden bedreigd tegen de overtreders Maar niets is geregeld om de bewaking van de kust en het onderzoek van vaartuigen mogelijk te maken Frankrijk stelt nu voor een bewakingsdienst te orgahiseeren maar daarvoor is noodig dat de mogendheden toestemmen in het onderzoek van de vreemde vaartuigen die de kust naderen Verschillende regeeringen ook die van Duitschland hebben daarin toegestemd onder voorwaarde dat het buitengewone en voorloopige karakter van dien maatregel door Frankrijk en Spanje wordt erkend dat de t jd van dnnr wordt beperkt dot vergoeding FtVILLETOX ZWSRVELINGfiN Naar bet Russisch Onder hartelijke afscheidskreten vertrok Maxntoff Hjj was reeds voorbij Khabaroska toen het wachtschip van Sachalin Linieff s stoomboot aathield om het bericht naar het hoofdkwartier ovor te brengen Generaal Dachkoff was zeer ongerust toen hg de tijding vernam Een ongelukkige geschiedenis Ik zal de Burik dadelijk daarheen zenden Had ik dit belangjjjk bericht maar met Maxntoff naar Petersbnrs kunnen meegeven alles schijnt toch ook verkeerd te gaanl Anderhalve maand was er verloopen sedert den dag waarop commandant Linieff naar de Koerilen vertrokken was Generaal Dachkotf a gelaat stond somber want van de verhongerde bewoners van Kamschatka kwamen klachten over de aanwezigheid van vorst Sergins Zubow graaf Fersen s maarschalk in het Noorden Vtrrloektl bromde de Tetenan HiJ ia rairig onderweg en rtart iteedi met et zal worden betaald zoo het vermoeden dat tot bet onderzoek van een schip beeft geleid ongegrond blgkt en dat geen schip mag worden aangebonden builen de Marokkaansche territoriale wateren Slechts Spanje zoo wordt door het Journal met eenigen spjjt opgemerkt heeft da Fransche voorstellen niet goedgekeurd De Petit Farisien wjjst erop dat het grootste aantal smokkelschepen uit Spaansche havens komt In Parijs hoopt men dat Spanje zich spoedig met de andere mogendhodon eenstemmig zal toonen opdat de diplomaten te Tanger beginnen knuneu met da nitwerking van de bgzonderheden Want de pacificatie der Marokkaansche stammen hangt nauw samen met do maatregelen tegen den smokkelhandel In den vorm van Zola s beroemde inbeschuldigingstelling van Dreyfus vervolgcr s hebben een aantal Poolscbe katholieke geestelijken een protest te en den bibbchop Rosentreter wegens zgne laxe houding in de nationalistische beweging opgesteld dat met de noorden Wg klagen aan begint Men leest er onder meer het volgende in Aartsbisscliop dr v Stublewski is voor het Poolschkutholieke geloof den martelaarsdood gestorven de Poolsche kinderen hebben uit dankbaarheid 6p ziJn IJkkist een doornenkroon gelegd Zoo was het in de provincie Pos Hoe was het echter in WestPruisen Ook hier was bg de Pools he geestelijken een heilige ijver voor de schoolbeweging aanwezig maar belaas ontbrak het ons aan do medewerking van den bisschop die van het begin van de schoolstaking af tot nu toe voor zijne Poolsche schaapjes een bijzondere onverschilligheid aan den dag legde Onze bisschop antwoordde met geen woord op do beden van zijne honderdduizend Poolsche schaapjes Op denzelfden dag echter dat te Lbbau bet proces tegen acht Poolbche geestelijken gevoerd werd middagmaalde onze bisschop bij den heer regeerings president te Dantzig Handelt zoo de moeder of de vader als hunne kinderen door zware slagen van het noodlot getroffen worden P Sedert dezen tgd is reeds een half jaar voorbijgegaan maar onze bisschop zwggt Tot de Hemel sprak en bn s biaschops aanwezigheid te Lemberg de bliksem in de kerk sloeg Toevallen zp er niet alles wat gebeurt geschiedt met den wil Oods zoo leert ons de heilige schrift Het vuur dei liefde en aanhankeljjkbeid voor onzen bisschop zal uitdooven alleen de asch zal blijven Onze bisschop verdrijft niet alleen met geweld de schip in den Stillen Oceaan rond Allerlei duistere zaken waren den goeden ouden generaal reeds ter oore gekoni n Wat kan ik echter doen mompelde bg treurig Mtjn macht eindigt bjj kaapLopatka wanneer ik ging klagen zon graaf Fersen rajj negeren ik zon er weder twee vijanden meer door kragen Ach Rusland land van vrees en huichelarij spionnen loeren in de voorkamers dor paleizen aan de schitterende tafels in het boudoir waar schoone dames door een wenk met haren waaier of een veelzeggenden blik gevaarlgke geheimen verraden Ëindelgk kwam er een einde aan de spanning de boot van Sachalin bracht bericht van kapitein Linieff uit Yokohama waar bun deze gezonden was door den Rnssiscben gezant te Tokio Linieff had slechts de ribben van een groot RuBsisch schip gevonden het was geheel geplunderd door de eilanders die by n g bezig vond met bet roeven van al het materieel dat hnn dienstig scheen tot het boawen van jonken Aan het slot van zjjn schrijven sprak Linieff zjjn diep medelijdon uit met den vorst die intusschén op weg naar Tobolsk was en van de lieve gezichten der zijnen droomde die zich te Dresden om den satnowar schaarden Dachkoff legde diep bedroefd Linieffa brief nit de hud Poolsche schaapjes maar ook de Poolsche geestelijkheid uit zgno nabijhoid Er zullen verschrikkelijke tgden komen maar ondanks alles zal de Poolsche geestelijkheid schouder aan schouder met het Poolsche volk strijden Het protest is opgenomen in bet te Dantzig verschijnende orgaan van de Polen Men raag benieuwd zgn wat do leiders van het centram van doze hunne Poolsche beschermelingen zullen zeggen die niet alleen tegen hun kerkelijke overheid opslaan maar huar ook gewaarschuwd achten door een de Polen tot een nitverkoren volk verheffende hemolsche macht De gisteren medegedeelde nota van Rusland en Oojtenrgk aan de regooringen der Balkanstaten heeft ejn zeer zonderlingen indruk gemaakt In die nota toch wordt uiteengezet dat do opvatting ran do rereeringen te Athene Sofia Belgrado en Boecliaiest over de beteekonis v in art i dor oonvoiitio vanMüizsteg onjuist is Nii is het te betreuren dat Oostenrök en Itailand vier jaren hebben laten voorbgguan om die onjuistheid te betoogen vier jaren waarin do volksstammen van Macedonië elkaar op de meest oiigeiioorde wgze hebben bestreden on waarin het bendewezen gevoerd heeft tot ongelooflgko toestanden vier jaron waarin duizenden menschenlevons en millioenen scliats zijn vernietigd ten gevolge van een misverstand een verkeerde opvatting van een bepaling in het Mlirzstcger program Moer dan eens werd den diplomaten die met de uitvoering van de bepalingen van het program van Murz tog belast waroii onder het oog gebracht dat sedert de publicatie van dat program het optreden der benden ontzettend was toegenomen en dat hiervan ongelo flijke gruwoldadea het gevolg waren geweest Steeds was hun antwoord dat de Macedonische hervormingen groote vorderingen maakten En thans na vier jaren pogen de regoeringen te Woonen en Petersburg door een commentaar op hot program daidolgk te maken dat al de verwoestingen en moorden van de beulen in Macedonië onnoodig ztjn geweest Wg hebben medegedeeld dat de Bngolsche afgevaardigde Keir Hardie een reis door EngelschIndië maakt in gezelschap van een der ergste Bongaalsche Swadeshi agitators en daarbij redevoeringen houdt die in Engeland een zeer o ïganstigen indrnk maken Ik vrees schreef de laatste dat het verongelukte schip dat van het pels transport is de leugenachtige inboorlingen zeiden mg dat een schip de bemanning had medegenomen doch tot wölke nationaliteit dat schip behoorde weet ik niet De admiraal heeft mg bevolen nog oen maand te wachten en dan de voorjaarsvloot naar de Amoer te begeleiden Ik vrees dat dit ongeval vorst Gregory nog veel onheil zal berokkenen m Het was Februari de sneeuw glinsterde om de schoone hoofdstad van Saksen Arthur Randolph stond met gloeiend voorhoof I in de galerij en werkte roet den grootsten ijver voorbijgaande dilettanten wierpen een vlochtigen blik op zjjn werk doch weldra dwaalden hnnne oogen naar de bevallige groep aan de zg d van den kunstenaar Het is tgd om naar huis te gaan Irmal De verdere afwerking van je portret moet wachten tot de opening van Arthurs atelier zeide gravin Olga toen het in de lange gang dnister begon te worden En ik ben tot uw dienst riep Arthur Randolph vroolijk uit terwijl hg palet en verf wegrulmde Maar wanneer zullen de zittingen beginnen M8n nieuw atelier zal de volgende week geheel in orde ijjn lu die redevoeringen zette hg uiteen dat naar zjju meeuing do toestand in Bengalen erger is dan die in Rusland dat de wreedheden der Engelsche ambtenaren erger zjjn dan dio dar Turken in Armeniö en dat naar zgn insicht lodiö evengoed in staat ia zefbestuur te krjjgou als Canada of Transvaal De Times vindt de eenige verontschuldiging voor Keir Hardio s optreden in zjjn volkomen onbekendheid met do Indische toust nden De Daily Mail vraagt of de Staatssecretaris voor Indië John Morley bet ophitsende optreden van Keir Hardie ongestraft wil laten nadat inlandsche agitatoren voor veel minder ernstige woorden met gevangenis on verbanning gestraft zijn De Daily News die uitgaat van do meening dat d berichten over Keir Hardio s optreden overdreven zjjn voegt daaraan toe Is dit niet bet geval dan moet dit optraden als misdadig worden beschouwd In verbond met de Bangaalscbe toestanden ran de Armenische gruwelen te sprekeu toont oen volslagen gebrek aan zin voor de juiste verhoudingen Hardie s reis kan niets goeds te weeg brengen Engeland mag niet toestaan dat in IndiB met vuur wordt gespeeld Het is niet te verwonderen dat de Inlandsche bladen iu Bengalen met groote vereering en ingenomenheid het optreden van Keir Hardio begroeten De Amrita Bazar Patrika zegt Het volk is bniten zich zelf van vreugde ovar de komst van Keir Hardio dio door Ood hezonden is om do reusachtige samenzwering tegen de Hindoos bloot te loggen en te vernietigen Do toon van de berichten over den Ausgleicb is over t geheel genomen pessimietibch Er schijnt nog niet voel verbetering te zijn gekomen in don toestand Reeds tweo dagen is er onderhandeld doch zonder resultaat In het quotenvraagstuk moeten de beide partgen wel wat tot elkaar z n gekomen en een vergelijk heet hier niet onmogelgk Maar de groote moeilgkhoid is thans de bankkwestie Volgens sommigen dreigt de ganscUe Ansgleich te zullen mislukken door het verschil van opinie dat op dit punt tnsBchen do beide partijen liaorscht De be zwaren scbyncn hier intusschén niet zoozeer te komen van de zjjda der Hongaariche regeering dio de handhaving van een gemeenschappelijke bank in bet belang van Hongarga acht als van de ziide der onafhankelgkbaidspartij die voor t meorendcol van een verlenging dor bankgemeenschap Niet voor g j mtJn wintorverbigf geheel voltooid hebt zeide de vorstin terwgl bet gezelschap langzaam naar da dear ging waar hot rgtuig gereed stond Ik zal gaarne aan uwe bevelen voldoen vorstin antwoordde Randolph vrooljjk maar ik moet toch verzoeken dat gravin Olga hare belofte vervnlt Arthur Randolph geleidde de dames naar buis toen bg aan do deur afscheid nam en lachend beloofde te zullen komen dineeren 7ag hg nog jnist het verbaasde gezicht der gravin aan wie de huismeester mededeelde dat een vreemde dame in het salon wachtte die madame la comtesse wenschte t spreken Om mij te spreken f vroeg Olga verstrooid Hebt gij baar kaartje De bediende antwoordde met een buiging Ik moet zeggen eene dame nit Petersburg Gravin Olga was zeer bleek toon zjj naar het salon ging het volgende oogeiiblik zag zij ich tegenover een twintigjarig meisje dat schelms lachend met uitgestrekte armen voor haar stond hare bruine oogen hadden een emeekende uitdrukking toen zg met jeugdigen ijver de gravin te geracet sneldp Kent giJ miJ niet Ik ben WeraOrloff Wordt vervolgd