Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1907

Het gevoel van volkoman veiligheid heelt ons ook thans niet verlaten Zeven uren reeds wachten de werklieden van den graaf en de deskundige in de hal op onzen terugkeer Alleen deze overweging scheen ons tot teruggaan te doen bssluiten Inderdaad hadden wg allen den indruk dat het luchtschip nog den geheelen nacht had kunnen doorvaren Feiteiyk bevond het zich dan ook nog in denzeltden toestand als bg bet vertrek ballast was bgna niet nit geworpen en de motoren bevonden zich in uitstekenden toestand terwgl nog een overvloed van benzine aanwezig was StadsnieuMTS GOUDA 4 October 1907 Heden morgen werd door 57 personen gebrnik gemaakt van de gelegenheid tot vaccinatie BiJ Kou beslnit van 30 September ia met ingang van 1 October bg de marine stoomvaartdienat benoemd tot officier machinist der 2e klasse onze stadgenoot de heer J IJpelaar Jr hoofdmachinist Naar wg vernemen zal op Woensdag 16 October e k alhier opgevoerd worden door de Dilettantenvereeniging Fritomeya Liefdesdnel Bataille de Dames biyspel door E Seribe in E Legonvé spelende in den tgd van do vervolgingen der Bonapartisten Dit stak werd verleden jaar en ook dit jaar door dezelfde vereeniging in verschillende groote steden opgevoerd overal met het grootst mogelgke succes Aan de authenticiteit van kostumes en decors wordt dan ook de meeste zorg besteed en wat t spel zelfs betreft wel de vereeniging is geen vreemde voor ons Door de opvoering van do Genadeslag van Verleden enz in vorige jaren heeft zy haar naam hier ter stede gevestigd Algemeen is de kritiek t er over oen dat ziJ met dilettantenvereenigingen alleen datgene gemeen beeft waardoor deze zich gunstig van de professioneele onderscheiden en het doel n 1 hot con amoro geven van uitvoeringen ten bate van instellingen die haar sympathiek zgn Eu wèl mag de Gondsche Vereeniging voor Gezondheidskoloniën voor wie de baten evenals vroeger bestemd zgn zich gelukkig rekenen dat andermaal deze tooneelvereeniging van zoo grooten naam zich bereid verklaard beeft op deze wgze van haar sympathie biyk te geven Tot lid van den gemeenteraad te Krimpen a d IJssel is gisteren gekozen de heer D Vogelenzang Voor de betrokking van hoofd der openbare school te Aramerstol hebben zich 25 sollicitanten aangemeld I OLI I IEr GEVONDEN VOORWERPEN In de maand September 1907 zyn aan bet bureau van Politie alhier gedeponeerd een ring met sleutels een sleutel een hoedenspeld een porlemonnaie twee lombardbriefjes een oliespnitje een schaar een koralen armband twee rozenkransen en een portemonnaie Voorts zyn te bevragen 1 taschje met inhoud bg W Meilof Spoorstraat 18 1 broche hg A J de Mink Spoorstraat 204 1 werkkiel bg J Strenga Boomgaardstraat 82 een insigne by Brinkman Walesteeg 70 oen oorbelletjo by Boegheim Komgnsteeg 28 een horlogeketting bg J Mulder Ridder van Catswog 220 een halsketting met slot by B F de Jong Korte Groenendaai 3 een koperen gewicht bg J de Beun Karnemelkaloot 519 een broche bg H Akkerman Boelekade 232 een lombardbriefje bg van Ingen Flnwealenaingel 635 een manchetknoop by p Melkert Lange Groenendaai 105 eao knipmes by J A v d Pauw Gouwe een papiertje met geld bg B Vergunst Boomgaardstraat 49 een vrouwenrok bg Vosaart Lombardsteeg een paraplnie by M ontgn Groeneweg 152 een wagenslentel hg C J de Groot Naayerstraat 26 een ouweuzak met inhoud bg P Maree Raam m een heerenhorloge by Jaspers van Btregenslraat 70 een armband by GSbel Veeretal 123 een damesring by r d Wel Keeuwyk Platteoweg een inktlap by G ae Jong Kleiwegsteeg 6 een lap voering bi G V d Wolf Kleiweg 33 een ceintuur e sp by Smit Kleiweg 30 een stempel Jï J van Hyswyk Turfmarkt 83 een verf wast by Blanken van Streyenstraat 105 Mn portemonnaie bg J A Donker Markt 13 twee armbanden bg M Vreeswyk atolwgkersluis een honden halsband by D Kulik Nieuwohnven 82 een knipmes bg J Kok Doelesteeg 258 een armband by J Tan Vliet Stolwgkerslois een portemonnaie geld bj W Begeer Gonwe 145 een BdancboaBtja by lüippeodraaüar Acbtar niet eten wil Men weet dat een deel der onalbankeiykheidspartg wel voor een gemeenschappelijke bank is Voortdurend worden besprekingen gebonden tnsechen de tegeering en de leiders der verschillende partyen maar men is nog niet veel verder gekomen De correspondent der Kölnische Ztg zegt dat als er niet spoedig verandering komt morgen ol overmorgen de afbreking der onderhandelingen kan verwacht worden Eergisterenavond is op den sneltrein van Odessa naar Kiët dicht b j het station Qoejijakowo een aanslag gepleegd door vgl tien ruovers Op 14 kilometer van Odessa hadden de roevers den baanwachter gebonden en vervolgens den machinist het sein gegeven om te stoppen Drie roovers sprongen daarop op de locomotiel anderen drongen de waggons binnen terwjjl een derde groep den trein waarin zich ongeveer 200 passagiers bevonden van twee kanten beschoot Een gendarme en verscheidene passagiers schoten terng Een gendarme werd door acht schoten gedood Verder werden nog twee reizigers gewond De roovers lieten de kas in den goederenwagon door dynamiet springen en maakten lich daarop meester van een bedrag van meer dan honderd duizend roebel De machinist dien de roovers gedwongen hadden hen na den rooi nog eeniga kilometers verder te rjjden deed aan de dichtstbgzjjnde halte aangilte van het geval De trein keerde naar Odessa terug vanwaar kozakken werden uitgezonden om de roovers te vervolgen Verspreide Berichten Frahkbuk Dinsdag waren de slentela van een magazijn ie het arsenaal van Tonion verdwenen en later vonden de bewakers een deur opengebroken Men vermoedt nn dat een nieuwe poging tot brandstichting is beproefd in het gebouw dat grenst aan dat waarin de vorige maand op zoo geheimzinnige wgze brand ontstond Prins Nasbimo een neef van den Uikado komt bjj het 30ste regiment infanterie om de legeiinrichting te loeren DniTSCBLiJID De Dnitsche keizer komt wel naar Nederland maar niet naar BelgiS zoo heet het in tegenspraak op een bericht van de Petit Blen De nationaal liberale pers in Baden laakt scherp de bonding van den socialist Qeck tweede vice president van den Landdag omdat dezo geweigerd heelt het telegram van rouwbeklag aan den nienwen groothertog te onderteekenen dat het bureau van den Landdag ter gelegenheid van bet sterven van groothertog Friedrich hem zond De koning van Saksen lou volgens de Zeit het plan hebben een nienw huwelijk aan te gaan met een prinses van Pruisen De paus moet geneigd zijn dispensatie te yerleenen ten opzichte van zijn vorig hnweiyk met gravin Montignoso daar het bier een zeer byzonder geval betreft BVBLAIID Te Charkow zijn bij het ontladen van in beslag genomen bommen door een ontploffing de rechter van instrnctie en een Kozakkenofficier doodelijk gekwetst In de taak van de strijdorganisatie van de soc dera arbeidersparld waarvan verschillende leden wegens het veroorzaken van een oproer te Sveaborg en opzttting tot gewapend oproer te Kroonstad voor het gerecht gebracht waren is vonnis geveld 18 Personen zijn van 4 tot 7 jaar dwangarbeid veroordeeld de ingenieur Ualoseroow de hoofdschuldige kreeg 8 jaar terwgl 16 beklaagden werden vr gesproken De leider der kodeiten prof Miljoekow is van de keizersigst geschrapt omdat hiJ geen vol jaar in Petersburg woont Hij woont er nameiyk pas 360 dagen I Habokko Moela Hafld zon den sultan hebben laten weten dat hg slechts in het belang van Abdoel Azis de regeering over het tuiden hoeft aanvaard Hg wil zo weer overdragen aan zgn broer als dezo er ten minste niet boos om is want dan moeten de wapenen tiaar beslissen I In tegenstelling met vroegere berichten veerzxkert men stellig dat Engeland Raisoeli s eischen voor de bevrgding van Mac Lean niet wil inwilligen Baisoeli vraagt 840 000 galden en nog wat AziB Vulgens een bericht van de Times zgn er by den thans nagenoeg geëindigden opstand in Korea 800 menschen gedood en eenige duizenden gekwetst De Japanners verloren 15 dooden en 40 gewonden BINNENLAND Men meldt uit Vlaardingen aan De Rotterdammer Woensdagavond had de vergadering plaats van de kiesvereeniging Nederland en Oranje alhier om hare houding vast te stellen voor de verkiezing in het district Schiedam Met algemeene stemmen werd de volgende motie aangenomen De ntirev Kiesver N on O te Vlaardingen betreurende de houding der Chr Hist party in zake bet aanbieden van een zetel in de Tweede Kamer aan dr A Knypor zich te diep gegriefd gevoelende door de sma tdheid den eminentan leider onzer partg daardoor aangedaan om het beslnit der Centrale kiesver in het district Schiedam tot steun van den Chr Hist candidaat uit te voeren acht het in de gegeven omstandigheden gewenscbt zich van allen officieeleu steun te onthouden en de leden der vereeniging in liet uitbrengen van hnn stem geheel vrij te laten Gemeng de Berichten Di ie October feestviering M n schrgft uit Leiden aan de D Ct De slentelstatt vierde beden haar 21e jaarfeest Ier plecliiige herdenking van t gedenkwaardig ontzet der benauwde veste in 1574 op waardige wgze Door duizenden poorters en vreemdelingen vooral ook nit de omliggende dorpen werd in opgewekte stemming er aan deel genomen Veelvuldig vlaggewapper nit de gevels der woningen van de Leidsche burgerij en van de openbare gebouwen verhoogde uitteraard niet weinig het feestelgk aanzien der stad Als gebrulkelgk nam het feest een aanvang met de uitvoering in den tuin van het Laboratorium tegenover het Van der Werffpark van koraalgezang en vaderlandsche liederen door ruim een èOOtal zangers van beiderlei kunne onder directie van den beer C B Dnyater Jr begeleid dooi de kapel van het stedeiyk muziekkorps Bespeling van het carillon van den stadstoren en het springen der fontein op de Vischmarkt lehoorden ook ditmaal tot de onontbeerlgke nummers van hetfeestprogram Van voormiddags 10 12 uren had in Waagen Schoolgebouwen aan deAalmarkt de traditioneele nitdeeling plaats van brood en haring aan bijna 3600 huismoeders en daarmede gelgkgestelden terwyi ruim 3200 mannen werden verbigd met eene feestgave in tabak en bier Mede was op het Schuttersveld een zomerkermis georganiseerd waar o a gelegenheid werd geschonken tegen biliyke prezen zich te vermeien in volksvermaken en aan velerlei versnaperingen zich te vergasten Het hoofdnnmmer van het feest voor de namiddagnren bestemd bestond ditmaal uit een grooten reclame optocht door de stad voorafgegaan en gesloten door een 25 tal vereenigingen van allerlei aard met hare vaandels an banieren en verder allgewisseld door enkele muziekkorpsen De ptocht was smaakvol vaak kostbaar georganiseerd en overtrof door het aantal deelnemers verre de verwachting Aan bet hoofd van den optocht werd opgemerkt het Bestnnr der 3 October vereeniging in enkele versierde rytnigen gezeten verder werd er aan deelgenomen om slechts enkele industrieele ondernemingen te noemen door Bloemkweekergen van Ballego en Gebr van der Reyden Antomobielen Stallinga Betontabriek Wernink rgtnigen Buitendgk de Leidscbe Katoenmaatschappy Landhouwwerktnigen Spoor en vele anderea die allen er naar hadden gestreefd den tak hunner indnstrie op t voordeeligst voor te stellen en een taestkarakter er aan te geven terwgl om t zeerst werd gewedgverd de voorwerpen van de tentoongestelde bedrgven in een smaakvol elegant ol kostbaar kleed te hullen t welk dan ook niet naliet vrij gemeen hooge bewondering en geeatdriftvoHé toejuiching te wekken Te ruim 5 uur in den namiddag keerde de optocht terug aan het punt van aanvang het Veemarktplein waar toen de stoet werd ontbonden De feestelgkbeid wordt in den vooravond voortgezet met mnziek op de Korenbeurs door de kapel tan het Be reg huzaren terwgl verder op den lateren avond een drievoudig concert wordt gegeven op Zomerzorg Zomerlust en Schuttersveld te welker laatste plaatse rond de mnziekten tevens gelegenheid wordt geboden aan gegadigden om zich enkele oren aan volks en rondedansen mitsgaders met opgewekte hospartyen ta vermaken Tol finale sluiting te lOV uren als gebruikeiyk Groot loisterryk vuurwerk zonder welk laatste nummer men lich nu eenmaal een 3 October feestviering niet wel als uitmuntend geslaagd zou kunnen voorstellen Het Museum van Kunstugverheid der Maat lohappy van Nyreibdd ta Haarlem werd gednrende de maand September bezocht door 672 belangstellenden Uit de aan het Museom verbonden boekery werden 203 boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen vau ons land in bruikleen verzonden De aan bet Mosenm verbonden School voor Knnstngverheid opende de eersten September den dagcnrsns met 64 den Woensdag en Zaterdagmiddag cnrsns met 30 manndigke en vrouwelgke leerlingen en den avondcursus die 1 October begint met 85 mannelgke leerlingen De uitbreiding der School heeft er veel toe bygedragen de lessen beter te kunnen regelen en konden er meer leerlingen worden aangenomen vooral de praktische werkplaatsen werden beter ingericht en zoodoende kan het onderwgs thans aan honger eischen beantwoorden Men meldt nit Zevenbergen In de eerste afdeeling van het nationale concours in komische en humoristische voordrachten uitgeschreven door de redergkerskamer de Vriendenkring ter viering van haar 25 jarig bestaan is behaald de Ie prgs bronzen medaille van H M de Konin ginMoeder door A Q L Westerberg te Hilversum 2e prgs door Jan Thiol te Bassnm 3o prgs door H Driessen te Breda die tevens den damesprgs verwierf 4e prgs door P J do Vos te Standdaarbniten verwierf 5e prgs a door W A Kalkman te Bolnes 5e prgs b deer P Martens te Breda De jury bestond nit de heeren J A M Pillot J J E Bruckner H G van Meer dr liock en jhr mr Verheyen allen te Zevenbergen De wedstrgd voor de 2e afdeeling personen die reeds een eersten prgs behaalden is bepaald op 16 dezer Men meldt nit Amsterdam De politie heeft Woensdagmiddag een inval gedaan in perceel 129 aan den Oadezgdsachterburgwal een huis van verdacht allooi waarin een winkel van prenthriefkaarten gevestigd is en de gebroeders C het bedrgt van valschen munter nitoefenden althans er werd allerlei daarop betrekking hebbend materiaal matrgzen gietlood enz in beslag genomen Beide mannen worden gearresteerd en in verzekerde bewaring gesteld Daarbg waren tegenwoordig de snbst off van justitie jhr mr J J A Quintus de rechter commisiaris mr de Jong en de plaatsvervangend hoofdcommissaris de heer Dnsser de Barenne Sedert geraimen tgd was er hier ter stede veel valsch geld in omloop Omtrent de te Amsterdam verrichte arrestatie van valsche munters schrgft het N v d D In den laatsten tgd werd telkens te Amsterdam vooral door tramcunductenrs valsch geld ontvangen Bgna elke week in de laatste vier maanden werden aan de verschillende politiebureanx valsche rgksdaalders guldens en kwartjes aangebracht De recherche zocht naar dd valsche munters doch haar onderzoek leverde steeds maar weinig op Maar Woensdagnamiddag is t der politie eindeiyk gelokt de hand te leggen op de personen die vermoedelgk de valsche mnnters zgn t Zyn H Cornelissen en diens vrouw en A Cornelissen zyn broeder Het echtpaar Cornelissen woonde sinds langen tgd op den O Z Achterburgwal 129 waar de vrouw een prentbriefkaartenwinkeltje bield Cornelijsen zelf scheen niets te doen Hg ging altyd keurig gekleed uit bezocht schouwburgen en de groote cafe s zoodat de buren wel eens dachten waar doet die Cornelissen dat wel van F De prentbriefkaarten kunnen toch niet zooveel opbrengen dacht men dat Cornelissen totaal niet behoeft te werken Vreemd vond men t ook dat de bewoners van perceel 129 op den Achterburgwal altgd zoo n druk bezoek kregen van den broeder A Cornelissen Dan kwam deze weer eens aan met een pet op dan weer met een hoed op en keurige demisaiaon aan dikwyia op uren dat iedereen aan den arbeid is Er werd gegist maar wie en wat eigeniyk de gebroeders C waren daarachter kwam men niet Ook de politie kende de familie hieid een oogje in het teil doch werd niet veel wgzer al vermoedde ze ook dat de bewoners van het winkeltje op den Achterburgwal de makers en nitgeveri van valsch geld waren Eens op eau avond wandelde H C op den Achterburgwal met eene vrouw die hy wel eens meer ontmoette hetgeen natnurlgk Comelissen s eigen vrouw niet aan tond Het trof zoo dat Cornelissen juist terwgl hg met zyne vriendin wandelde zyne vroow tegenkwam Dat gaf een hevige rutie waarby de echtelieden elkander met woord en vuist te liJf gingen Veel menschen die het kgfpartytje aangeboord hadden knoopten in honne ooren dat de vroow van C tot hem geroepen bii Vtlioht manterl Dit ward da polltia medagedaald dia no teer in haar varmo iden gesterkt werd De gebroeders Cornelissen werden voortdurend bespied en achtervolgd z mder dat zij er iets van bemerkten De politie kreeg zekerheid dat inderdaad de gebroeders Cornelissen betrokken waren bg het uitgeven van valsche munten en daarom werd besloten eon inval in het hols te doen Te ruim drie uur verschenen op den O Z Achterburgwal rechercbenrs die de straat voor het perceel 129 afzetten Eren later kwam de snbdt officier van justitie jhr mr J J A Qaintns de rechter commissaris mr de Jong de commissaris van politie in de 6e sectie du heer Fondter de Bauchène en de inspecteurs van politie Dykstra Holsenboom en Reveiiga vóór het bnis die dadelgk het winkeltje binnengingen bgna onopgemerkt door buren of voorbggangers De tiewoners waren dus niet gewaarschuwd Het echtpaar Cornelissen en de broeder A Cornelissen zaten in de achterkamer en ontstelden zeer toen de jnatitie binnentrad De politiedienaren die mede naar binnen gegaan waren beletten de drie personen iets te verbergen terwgl de justitie haar ovdertoek begon Inderdaad bleek al dadelgk dat men in het bnis van valsche mnnters was In de keuken werd een kachel aangetroffen welke pas dienst gedaan scheen te hebben voor het smelten van metaal De smeltkroes stond er nog op Verder waren er in deze werkplaats een groote hoeveelheid lood en gips matrgzen en allerlei werktuigen benoodigd voor het maken van valsche munt De gietlepel werd ook gevonden Er stond optafel een bak met zand welke noodig is om den gegoten gulden er op te laten bekoelen In het zand stond nog de afdruk van een In huis werd echtur geen valsch geld gevonden wel een valsche baard en allerlei soorten van petten Alles werd in beslag genomen De gebroeders Cornelissen werden gearresteerd de vrouw evenoeni Zy werden op het bureau St Fietershal verhoord De vrouw kon na het verhoor op het politiebureau vertrekken de beide mannen echter bleven op het politiebureau waarna het verhoor werd voortgezet tot elf uur s avonds Verschillende personen die vahoh geld ontvangen hebben werden ontboden doch gisteravond waren er geen die di gebroeders Cornelissen herkenden als de mannen die valsch geld uitgegeven zonden hebben De beide aangehoudenen zgn gisteren naar het Huis van Bewaring overgebracht waar hot verhoor voortgezet werd Ze werden geboeid ieder onder geleide van twee agenten naar de Weteringschans gebracht Gisterochtend werd door de petitie onder leiding van den rechter commissaris op de verschillende plaatsen in de stad waar valsch geld in den loop der laatste weken Werd aangeboden of ontvangen een nader onderzoek ingesteld De verdachte H Cornelissen is een klfin persoon van ongeveer 21 jarigen leeltgd Hg draagt een groote blanwlakensche antomobielpet heeft een aankomend donkerblond kneveltje en dito haar is gekleed in donkergrys gestreept pak zwarte broek lichtblauw sporthemd en heeft verder opvallend kleine voeten De man heeft het voorkomen van een bankwerker Met den vgfden en voorloopig laatsten proeftucht beeft graaf Zeppelin de bruikbaarheid van zyn luchtschip nogmaals schitterend bewezen Ditmaal ging de tocht overland en een dagbladschryver die hem meemaakte vertelt er het volgende van Ik had den ini ruk dat ik my op de ruime kommandobrug van een groote stoomboot bevond een geweldig verschil met de nauwe en zwaaiende mand van aen gewonen ballon De graaf zat met groote kalmte op zgn kommandoplaats Op zgn belsignaal begonnen de motoren te werken de hoogtestnnrinrichting werd zoo gestel I dat de spits van den ballon omhoog gericht was en als een vogel verhief het luchtschip zich bovee het breede watervlak van het meer van Konatanz waarop het licht van den avon Ihemel weerkaatst werd Voor het sturen zorgde het reeds goed geschoolde personeel de graaf gaf zyn bevelen slechts door den machiuetelegraaf en een electrische schel Donkerder en donkerder wordt het water en Incht vloeien tot een schemerachtig grgs ineen Wy voelen ons losgemaakt van de aarde Daar verschgnen onder ons da groene en roode lichten van een stoomboot die ons in de werkeiykheid terngroepen en ons tevens weer doen denken aan den triomf dien wy beleven Da gaheele oever van het meer van Koustanz wordt no een guirlande van lichten Noordeiyk van ons ligt inden glapa van het elektrische licht de ballonschuur en in nachteiyk duister varen wy naar dit einddoel In het schuitje lichten al entoe eren da alaktrische haDdlampjas dar mootaan dia mtoUoadealai ouüaD de Kerk 21 eeo broche by J Slnyier Persgnstraat 540 een portemonnaie met broche by E C Donk Kleiweg 29 een heerenhorloge bg J G de Haas Karnemelksloot 332 een verfkwast by T Bisschop Hoogstraat 118 een knot sajet by Wed Rabouw Boelekade 1S6 een wandelstok bg ii Jong Raam 15 een duimstok by C J v d Want Tninstraat 307 een manchetknoop by M Jaspers Kattensingel 48 een paar kinderkousen bg J Sluiter Persgnstraat 540 een portemonnaie bg H Bertels Kleiweg 76 aen portemonnaie bg v d Klein Zengatraat 10 een paraplnie by S de Gruil Speldenmakersteeg 62 een fietspomp bg P de Jong Prins Hendrikstraat drie linnen boorden bg H Dgkman Mnilepoort 175 De Commissaris van Politie W N VAN GARDEBEN 385 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Vrgdag 4 Oct No 14281 f 25 000 441 3711 11595 en 13889 ieder f 1000 6980 13657 en 13699 ieder f 400 3318 5493 7507 13965 14272 en 19712 ieder f 200 5 149 2282 5121 6075 9706 12608 15261 20491 en 20626 ieder f 100 Prgzen van f 70 174 2647 5650 9347 12171 14579 17470 99 75 5714 9571 12234 14605 79 248 2743 46 9762 39 14907 17642 357 2823 98 9802 66 15005 17930 452 3064 5812 35 12354 18 18091 571 3142 31 99 62 15355 18144 761 72 43 9950 12600 79 66 864 3304 5986 84 46 15428 18202 959 96 6051 10012 69 15558 18372 60 3455 86 88 89 86 95 70 73 6109 10189 12752 15637 18465 1259 3517 42 10206 12857 85 18661 1321 76 6209 13 61 15725 18706 98 3641 6323 22 67 15822 18824 1433 3743 45 38 12926 16035 31 1534 50 71 10346 13025 16218 18979 47 3803 87 63 13136 46 19136 69 4055 6618 93 40 16376 19238 1618 4229 51 10734 13226 16417 19337 80 38 6751 47 13359 40 43 82 41 92 65 82 52 19477 96 94 6937 83 96 69 19739 1710 4326 700O 10837 13542 16666 94 75 28 19 11167 93 16708 19812 1802 76 7270 11344 14772 82 54 19 99 7453 11559 13809 16841 19992 51 4465 55 11612 36 49 20154 79 4624 7804 39 81 78 20281 96 5025 84 75 13917 16963 20556 1909 61 81 98 18 86 20606 2118 5196 8043 11945 63 17044 20807 2213 5217 8649 68 14002 17217 40 22 54 12084 14150 17336 71 5412 57 56 14247 51 9051 46 8720 64 14494 17410 92 74 6530 9009 12100 14516 38 20988 2421 31 9196 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 2 SEPT StaaUleemntjen PoKTDOAL Oblig 3e Serie fr 080 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RüSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 Azi8 Japan Obligation 1899 4 77 44 CoLUHBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Bacepis L too 17 24V HypotUeekBanken Aandb idem idem 4 90 Pandb Botterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart MaaUehappijen Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorvegUeningen Italib Oblig Znid Italiaansche Spw lMj A 367 Premiëletnintfen bauaii Loten Stad Antwerpen 1887 av 02 1 DtMTMn My tot Expl Laan van Maerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintermanlels CtirUMISS T ILLR URS JAPONSTOFFEN BLOUSES PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende pryzen VA x W y t r s ifif VERSCHEIDENHEID De Verlraaiins vereeniging Delfia te Delft heeft besloten de banken die zy ten gerieve van het publiek op do wandelwegeii liet plaatsen weg te nemen omdat dat publiek die banken zoo beschadigt dat jaariyks een niet geringe som noodig is voor herstellingen In de op 30 September te Hamburg gehouden vergadering van Dnitsche reedergen die belang hebben bg het verkeer met Antwerpen is de vraag besproken hoe te handelen by een hernieuwing der staking in de haven aldaar Zg besloten ook hunnerzgiis bg te dragen tot bgeenbrengen van een millioen ter bestrgding der kosten van een eventneele staking Hoe goed t is vooral voor vreemdelingen om steeds voorzien te zgn van voldoende legetiinatieimiddelen is gister weer eens aan het Centraal Station te Utrecht gebleken Eku in verband met de Vredosconferentie hier vertoevende buitonlandsche journalist vertegenwoordiger te Pargs van een der grootste Duitsche pers agentachappen werd daar gister door een inspecteur van politie aangesproken die in hem een voortvlochtii e bankdirecteur nit Boedapest meende te herkennen Gelukkig kon de buitenlander zgn identiteit vaststellen waarna de politieman zgn dwaligg inzag en zijn verontachnidigiugen aanbood FredlkMurt btl de Remonstrantgohe Qereformeerde Qemoents albfer Zondag 6 Oct s morgens 10 nur Da H VAN ASSENDELFT advi iiteinth n Zaal KUNSTMIN W Sociëteit ONS QENOEQEN GOÜÜA W ZONDAG 6 OCTOBER 1907 1M Groote Nieuwe Elite SPECIALITEITEN YOORSTEILING Directeur G STROOBER Burean geopend t uur Aanvang S uur Entree Ie Rang f 7 00 2de Rang f ta 3de Rang f Kéli Leden gewone redactie Plaatsbespreking op den dag der voorsteDing van 12 tot 4 uur 10 cents extra J VI0 Wegens de te verwachten drukte aan het Borean en om verzekerd te zgn van goede plaats wordt plaatsbespreking en vooraf kajirten nemen zeer aanbevolen N B Zie verder Tableau de la Tronpe op de groote en kleine billetten DE DIRECTIE rniTiiiifi Hiiiii I II II Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Kerhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T ÖPmjJDIffG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Talaphoon Interc No 2081 EEMBEF0T7MTSES on mi HIT MiOlZUK VAH VI HAVENSWAAY ZONEN OOBINCHBM Oeze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van v ltM m em half en em Ned om met vermelding van Nommer e Prgs voonien van neveuitaan Merk volgens de Wet godepo neerd Zich tot da uitvoe in van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL WORMERVEEfl voorneen J BREEBAART Lz leow onovertroHcn Prof Dr Liebors welbekend ISXVW XBACBT UtZ S Alleen eeht met Ktbriekau rk tot Tourtdureudef radicale fu zekere geuezing van tlle zell i de meest hardnekkige nuto Mlekten ooral ootataan di or afdwalingen op jeugdigen leeftyi iocie genezing van elke zwakte BM tdcbt Benaawdheid Iloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte Rpüsvertering Onvermogen Inipotenz Pollutione ent uitvoerige prospeotuisen i cr letoh fl 1 fl 2 fl 8 ilubboleflospb il i Oiifr i i Depot Mïtth v d VökIb Zaltbomm 1 pul 1 M CMban Se Co ftottordain V Happel VGrarenhage I almmana do Jong J üzn Rottsriam W lff fc 0 ïouda o bH alle drojïiateD die hier tegen concarreert te koop en hagel splinter nieaw boogarm HANDNAAIMAGHINE prachtig mooi op mahoniehouten voet alle apparaten en 8 jaar garantie van 45 gulden en nn voor 14 yulden bg W VERMEULEN Hoo ff straal 78 Botterdam Telephoon 5263 Inrichting voor Reparatie tVAo zete iji a io EobtA ta I l l CaCaO te oüt mff D tasaniM tuli in nit vda pr tjfiicuiingsn la doi H LMiioi gekomen oinia aui naaui dea H I ait iudor Dr Mlohaolia vcrTuirdig i F de boste uauUnos In h weroldbe H r CTde ótabbiLysciiient van Oeoi StoU H werok te Keulen Itch DpTOic j ells I I Kikel eacaol c licrlanton buraei H vuiilol iJn a met melk gekookt ues i tn oi arae gewnda drank voor da H is i i getruiL oen i 2 theelepels vaa t fixhT ij T wn kop Ohooolato Ala H Ket w krHitfi drank by geval iin H liorrhoo s t ai met valer ta gebruiHsn 9 Vwlnjgbür by de lu roiamst B X BApotheksrs ma H Oano salvartegrawoordigar tw Haiar1 hmd H Juflus MattenMMll Amsterdam Kalrerstraat 103 H