Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1907

i o 10454 Maandag 7 October 1907 46sle Jaargang fiOüMCHE COHAOT DlieuwS en Adrertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoaii H St ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des ini lil Dit No bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD e ëw i8Gevl g lNRiCHTI GBN WÏLKS GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNSH VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Getet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter ji wmeene kennis dat op de Secretarie ter visie ïr legd een verzoek met bijlagen van J Vergeer fabrikant te Gouda ora vergunning tot oprichting van c n ystabriek gedreven door eene stoommachine van 34 P K in het perceel gelegen aan den Kattensingei wijk Q No 171 Kadastraal bekend sectie A No 4056 Dat op Vrijdag den 18 October 1007 des namiddags ten tVi ure op het Raadhuis gelegenheid is ora bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake iogekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 4den October 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R MARTENS De Secretaris W KROMHOUT I S VOOB ÜB Nationale Militie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BÜRÖEMEESTER eu WETHOUDERS van Oeada voldoende aan art 26 der Mililiewet 19Ö1 en aan art 2i van bet Konioklgk beslnit van den 2ii December 1901 Staatsblad No 230 brengen ter algemeene kennis d de Loting der in dit jaar voor de NÉlionale Militie ingeschrevenen in de Gen eente zal plaats bebben op Maandag den 14o October aanstaande aanvangende des Toohniddags 10 ure dat de ingescbrevenen naar Alphabetische orde opgeroepen zelven bnn unmmer trekken dat voor de niet opgekomen Loteling de trekking kan gescbieden door zgn Vader Moeder Voogd of Curator terwjjl dit bg hnnne alwezigheid door den Bargemeester of een Lid van den Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten FBVILLEfoit mmanm Naar het Russisch 39 Het was onmogelgk de bekoring dier stem te weerslaan bet schoono meisje viel de gravin om den hals Hier is iemand die van de Newa hierheen gekomen is om ons te verwelkomen Beatrice Ik ben zoo overgelukkig want mün kleine Mephan zal nu voor de eerste maal een Orloff zien Wera won dadelijk het hart der vorstin toen zü deze vertrouwelük in de oogen zag eu fluisterde Gü moet van mü ook honden il vriendin voor altüd om Olga e Arthor Randolph vroeg zich tevergeefs af wuke gelukkige gebenrtenis er wel iu het huis Maxutnff mocht zijn voorgevallen want toen hü daar binnenkwam klonk een vroolgk elach hem te gemoet en de huismeester fluisterde hem toe Gravin Orloff is uit Petersbarg aangekonen In het loloD komende bemerkte bü dat uit Orloifi Iwt ru trotMha moMlw TE fiOt PA De inrichting wordt c i sLOTE ZATERDAG 5 OCTOBER NatnenB de CommiBsie A D VAN VEKUMINGEN Secretaris Dronkenschap bestaat niet meer Eea moDBter van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie The Melk Likeur Ahtint Bier Water of in iet voedsel zonder dat liet noodig ie dat de dronkaard er ieie van a weet liet COZ t POEDKB bezit do wonderbare eigenBcbap om tegenzin tot het drinken Tan sterken drank bier wijn absint enz by den dronkaard op te wekken Uet CÜZA POMDBK werkt zoo onopnomerkt en zeker dat de ecbtgenoote de zuster of de dochter Tan den verslaaldo het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Uet COZA POBDJSB heeft bet huiselÜk geluk Tan duizenden gezinnen hersteld dnizeolen personen Tan scbaamte en oneer gered en deze personen tot leTeuslnstige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt eu het leTen Tan talloozen met menig jaar ïerlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder Terspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met donkbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7Ü0 Correspondentie m alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLPF Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit am hen die er aanvraag Toor doen maar geTen geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C02AIN5TITÜTE d MïngXa DE nOBDKOOPSTE I DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIOE Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap 10 K B L A I K i zijn beslist die der Firma WELUOil TIIB LADIES JOU HU AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat rUK ILL DliBSSMAKEH met een gratis geknipt patroon THK BAZAAU Or CUILIJ uEya PASUioys Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VU AAGT Vu Boekhandelaat Proe nummerA Alle mi t koHtel Uoll Bljeoegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modelloR zgn GEKNIPTE PATHONKN met Holl verklaring fr p p tegon Toornitbelaliug van f 0 5ü verkriigbaar bö MILLY SIMONS Den Haag Zenuw en Maa lijders wordt nit orariuit i igt als een werkel ke liitl ÏQ den nood het bt ek aanbeTolen Na outvaagat van adres per briefkaart wordt d t boekje frauoo per post toegezoudeu door BLOKFOEL S Uoekliaa Za ttMimranl SAiliGUIi OSE Viiiurii Sanguinosiiin iii Vacuo ===== De beer H G WEBER Keizerstraat te Scheveningen geeft ons inzage van het hiervolgend schrflven Mpheer In het belang Tan andere arme lijders wil ik u mededeelen hoeveel goed mü de Sanguinose deed die ik bg o kocht Ik leed aan hevige zeuuwzwakte had last van hartkloppingen was vreeselgk opgezet in de maag en soms zoobenonwd dot ik dacht te sterven Mg werd toen een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp mg dadelijk Ik ben het toen goregeld gaan gebruiken enzeg uit volle OTertuiging het is een éenig middel er bestaat geen beter Mgne benauwdheden en hartkloppingen zgn geweken ook hot opgezet gevoelop de maag Ik ban beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gg last hebt Tun bloedarmoede zenuwzwakte malaria pgn in rng of lenden pgn op do mai g hoofdpgn duizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebruik de Sanguinose Wat zü voor honderden gedaan heift kan zg ook doen voor n Maar zorg dat gij de eehte krijgt vanDen Haag VAN DAM Co Prijs f 1 50 6 f 8 12 fl f 15 Te GoaJa bij WOLi F Co WostUaveu N SIEE UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TOIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiimei Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij Jranco door Nederland onze üver il bekende yornial CoUecHe 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eeno collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Talpen Narcissen Crocus Sciilas Sneeuwklo tjes enz Rijk geilluBtreorde prijslijst me specilicatie onzer collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg dosverlangd gratis en franco Tuiobouw Klablissenient Huis ter Duin Nonrdwijit bij Haarlem HET WAPEN V4N ASTEr M GIESELER Neemt s v p eens een proef met onze lioo ubuter Mélunfie Mavgartne KiiHJt Kutfle en Thee en vergelgk zo mot wat ge gewoon zgt te gebruiken en waarvoor ge dezelfde pigzen betaald Zeker zgn we dat ge daarna tot onze vaste klanten behoort Onze Bonniboter is gegarundeeid zuiver en van beslist Ie kwaliteit Onze Mét ril ie zgn beerlgk en zuiver van lucht on smaak niet te onderscheiden van Boomboter Onze HtiirgarineH munten allen uit door zuiverheid Onze Koffieit en Theeën zijn zeer geurig en krachtig van smaak Onze Kaan is best BILUJKG PKIJZEAi l KlCilTlUE ri Etlj Garandeoren dat het Watergehalte nzer Natuurboter Mélanges en Margarines geheel en al voldoet aan de eischen Tolgens de goTieonteTer ordening gesteld In Zoid Holland 89 eigen winkels HET WAPEN VAN ASTEN Ta GOODA Wijdstraal 157 aeiiialogeensPoedervorm is het oeiiigste helpend inichlel tegen nioeilarmoede nieekaiicht XeiiHicKmakle Uoofdpl neu HIapelooêheld Onmaehten fermayerlng en Verminder ing der Uchaamtkrachten n 11 aeinatogeeii in Poedervorni H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen JIL Bm worden opgelost HAEMATOOEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanboTolen door H H Doctoren JPrijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Heilige labribanieii H v SCHAIR Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Qouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJeeel A N VAN ZESSEN Schoonhoven B t WIJK P W v EDE Oudeteater A SCHEER Haaitreeht K VAN DEB HEIJDEN Rteuaijk P v D SPEK Moereapelle D t d STAR Wed J HOCST M KOLKMAN ARN v D HEIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A UI JONGH OudewaUr J P KASTELEIN PoMroekerdam D BIKKER Benechop WAAHSCtiaWlNO Laat O niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSancto Paulo Abdij beataat niet du Stroop van geenerlet waarde ADVEETEmffl in aUe Comanten worden aang enomen door het A lverteiitl llurean vao A BKIi KMAN ZOÜl Vereeniging ARMENZORG Afdecling UnOHKei UUlS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en oTertoUige huishoudelijke voorwerpen welke ooh zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de tieatrile Vereeniging Arinenxorg OnnaYorgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze Al olieverf getcMIderde Ê ortreilen felutare Uogaerlê Zü geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echle te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boïtel U HOGA Bl3 JÈ Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn Hit Correspondentsch ap van momOHonOS Nod Voreeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevronw M HOOGKNDUK DiRKZWiOEB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Vecpleegsters en Verjdegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn Ruim 35 jaar door millioenen jicht Ck rheumatieklmoers met succes gebruikt = = = I EtlKltüCBAAR IN FLESSCHEN VAN 50 cfi 75 Cis II EN 1 25 BIJ H H Apothekers en Drogisten F Ad RlCHTER C Rotterdam Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt on bü WOLPi ft Co Westhaven 198 OPRUIMING wegena het vergovurderd Soizoou in bet i oord Ui abanlsch Schoen en LaarzenmagazijD KL KI WEG K 30 teg enover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo ropjiratien eo aangemeten werk Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bi PEETERS Jz Lel op ciuhil LMnnd SAMOSWIJIN 03 cent per Jleêch Aanbevelend Firma Herman Zoon Gonda Dnk tu A BBINKMAN Zh Teletotn No St De Uitgave dezei Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 franco per iwst ƒ 1 70 Afzonderlijke Noir iners VIJF CENTEN eu opgaaf te doen van de redenen van vr stelling die zü ter xake van de Militie meenen te bebben zich op voormelden dag en nar zallen moeten bevinden op het Raadhuis dezer Gemeente dat op Maandag den io November daaraanvolgende van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur in bet Raadhuis benedenlokaliteit afd Militie aanvraag kan worden gedaan tot bet opmaken der getuigschriften wegens Broederdienst en dat belanghebbenden zich moeten aanmelden vergezeld van twee met ben bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoordelgkheid de vereischte getnigenia kunnen afleggen en bet te maken getuigschrilt onderteekenen Hierbg zg aangehaald bet bepaalde tuj art 51 eerste en tweede liMMte der WdL luidende 0m vrijstelling wegens eigen militaire dienst of die van broeders Ie verkrggen moet men overleggen een paspoort of ander bewgs van ontslag of een uittreksel uit het stamboek of een bewgs van werke lgken dienst Ter bekoming van vrgstelling wegens broe derdienst moet men bovendien overleggen een getuigschrift van den Burgemeester waaruit bet getal zonen tot bet gezin be boerende bljjkt en art 42 eerste zinsnede van boyengenoemd Koninklijk beslnit Het bewijsstuk in de eerste zinsnede van art 51 der Wet vermeld kan zoo het niet reeds ingevolge art 39 derde lid van dit besluit onder den Burgemeester berust ten minste tien dagen vóór den dag waarop de zitting van den Militieraad wordt ge opend worden ingeleverd bü den Burge meester der gemeente in welke de loteling die vrijstelling verlangt wegens eigen mili taire dienst of wegens broederdienst voor de uiilitie is ingeschreven De opgave van eene reden van vrgstelling bij de loting ontslaat hem die vr gesteld wenscht te worden niet van de verplichting om bij den Militieraad de reden ran vrgstelling in te brengen hetgeen in elk geval bij dit college moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tgdstip Zü die bezwaren mochten bebben tegen de wöze waarop de Loting is geschied kunnen deze inbrengen bü de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen vgf dagen te rekenen van den dag waarop de loting beeft plaats gehad bü een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsstakken gestaafd tegen bewgs van ontvang zal behooren te worden vreugde blonk omdat tante Wera den kleinen Stepjian in de armen wiegde Ge moot mü toestaan dat ik hem liefheb Olga zei de gravin teeder Hg zal mü eens verdringen hü zal ons hnis beheerschen Gü en ik wü verliezen daar wel bij doch wü zallen hem er slechts des te liever om bebben O ik heb al schoone plannen voor zün toekomst gemaakt hü behoort mü evengoed toe als n ik ben slechts hier gekomen om hem in mg n net te rangen want ik moet hem hebben Ik heb u veel te veitellen mün veertien dagen znllen nanwelüks toereikend zün Moet ge dan zoo spoedig weder terug f vroeg Beatrice De Keizerin is zoo genadig mü te verzekeren dat het baar steeds verheugt als ik dienst heb antwoordde Wera opgeruimd en de volgende maand ben ik weder aan de benrt Toen de jonge hofdame daarna in piechtigen ernst haar glas op het welzün van den Keizer en de Keizerin ledigde verwonderde Arthar zich over de vereeniging van Duitscben ernst Fransche slagvaardigheid en Russische liefelükheid die nit het wezen der jonge gravin spraken Nog lang nadat Arthur vertrokken was zat de schoone Wera in Olga a kamer aan hare voeten en beantwoordde da rrican rao rontin Uautott omtrant ingeleverd bü den Burgemeester dezer Ge maente Gouda den 5n October 1907 Bargemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris W KROMHOUT Lo 8 Bultenlandscli Overzicht Belter seint uit Boekarest 4 Oct Bü de indienatstelling van 12 militaire bootoi ten gebruike van de politie op de Donié hield de koning een rede waarin bü zeide dat de scheepsmacht moest warden nitge reid teneinde bare hoogs roeping op de gtoote rivier te kannen vervullen De kwii verklaarde te hopen dat de jonge marti zich de hooge positie waardig zou betooien die Roemenie ten gevolge van züa wgze en loyale politiek inneemt V Ifl e kantons Uri Schwyz en Jnterwalden I I Zwitserland bereidt men zich voor op do eOO jarige herdenking van den Rttllieed De Blltii of Grtttii een bergweide in Uri aan den westelijken oever van bet Vierwsldsliltter meer wordt bescbouwd als de bakermat Jer Zwitsersche volksvrijheid Hier moeten ia den nacht van 7 op 8 November 1S07 Stauffacher van Sleinen Schwyz Walter Fürst van Attlnghausen Uri en Arnold an der Halden nit het Meicbdal ünlerwalden met 30 makkers hebben gezworen hun landen te bevrüden van de heersehappü der HabsburgEcbe gouvernenrs In 1859 is de Grtttii aangekocht met gelden door de Zwitsersche schooljeugd büeengebracht ze is thans onvervreemdbaar nationaal eigendom In Mei 1884 is er een gedenkteeken opgericht Bondspresident Muller de vice president Brenner en minister Zemp znllen de plechtigheid büwonen De campagne in Italië tegen Tittoni hondt aan De Vita die eerst bad voorgesteld de zaak aan een scheidsrechterlüke uitspraak Ie onderwerpen maakt thans een tweeden open brief aan Tittoni openbaar waarin bü den minister vraagt zelf een oplossing voor te stellen om de waarheid of valschheid der tegen hem ingebrachte beschnidigingeo uit te maken De Vila is van oordeel dat de miuister zich niet tevreden mag stellen met een debat in het parlement dat toch uitter de reis van den vorst Gü zult het eerst uit Nisjni Novgorod van hem hooren beste vriendin had Wera met een veelzeggenden blik op Olga gezegd Gg weet dat de militaire telegraaf slecbta tot daar gaat Baron Batzow beeft mjj nog dezdn avond gezegd dat hg naawkeurig de kaarten geraadpleegd beeft en den weg gevolgd dien de keizerlüke koeriers nemen hü meent dat gü binnen de eerste veertien dagen nog niets van uw echtgenoot zult kunnen hooren gü weet wel hoevele moeiiükbeden zulk een sledevaart oplevert Ons Rusland is zoo echt een land van morgen morgen 1 Teen Wera Beatrices bevende lippen gekust bad en daarna met Olga alleen was fluisterde zü deze toe Ik zal in uwe kamer komen ik heb u iets te zeggen wat die arme Beatrice niet mag hooren Ik zie en hoor aan het hof alles begon Wera Ik vertrouw niemand dan de Keizerin en den goeden enden Butzow Voor vorst Maxotoff ben ik zeer bezorgd hü beeft machtige vüanden ja onverbiddelgke vüandeo Butzow wilde het niet ronduit zeggen hü vreest dat gü u iets tegenover Beatrice kondt laten ontvallen maar ik weet dat gj zwügen kunt en dat ik u vertrouwen kan Wij zullen vriendinnen zün voor geheel ons leren Olga ik ita allaan In da varald ik heb nie aatd niets zou bewüzen Een medewerker der Boedapeiti Hirltp heeft Apponyi gevraagd of hü bet niet noodig vond op den aanval van BjOrnsterne Björnson in t büionder op diens brief in da Neue Freie Fresse te antwoorden Appooyl heeft sarop het volgende verklaard Op den aanval van Björnson acht ik het niet noodig te antwoorden Ik zon ook moeielük kunnen antwoorden want Björnson klaagt mü niet slechts aan doch hj overlaadt mü met allerlei smaadredenen zonder BChgo of schaduw van bewgs voor hetgeen bü zegt Zgn ganscha optreden ontbeert zooteer allen zedelüken ernst dat het onmogeluk is er over in discussie te treden Ik zeg dit met leedwezen want ik vereer het genie van Björnson sinds lang en het doet mü onaangenaam aan dit genie in zulk een rol te zien optreden Wie de feiten kent en wie mg kent zal slechts kannen lachen over dergelgke beschuldigingen als zou ik de onderdrukker van een volk of ook maar vao eenig menschelük wezen zgn Voor eiken Europeeschen rechterstoel waarvoor Björnson mü brengen wil voor den rechterstoel der vrübeidlievende en voor de grootscbe idealen der menschheid in geeitdrift strüdende mannen zal ik altüd met opgeheven hoofde kannen versohüoen Want ik leef in de overtuiging dat ik van deze idealen door geen enkele daad ben afgeweken en ook in de overtuiging een overtuiging die Björnson bü ernstig overleg mü wellicht heugden zal dat ik nooit mün naaste lichtvaardig beschuldigd heb De verwachting dat thans de hervatting van de onderhandelingen tusschen Hongarge en Ooslenrük tot een resultaat zou lelden is alweer beschaamd Biykens de berichten oit Boedapest is thans de bankquaestie bet straikelblok Oostenrük stalt als voorwaarde geen overeenkomst zonder regeling der bankqnaestie Hongarhe daarentegen wil geen regeling der bankoaaestia in de overeenkomst Want een deel der onafhankelükheidsparta beeft zich verzet legen het behoud der Oostenrüksch Hongaarsche bank Er worden handteekeuingeu verzameld om de meerderheid der onafhankelükheidsparlü reeds nu te binden aan den eisch tot oprichting van een zelfstandige Hongaarsche bank Dat was zoo zet de Neue Freie Preese mteen een giftige pgl tegen de Overeenkomst tegen de Hongaarsche regeering en het Hongaarsche volk Voor het verkeer mand dan u gü hebt bü al nw verdriet nog uw kleinen Slephanl Olga Orloff hief het hoofd van bet jonge meisje tot zich op En er is nog geen sprake vau eea galant f Een donkere blos vloog over Wera s wangen en zü antwoordde op ernstigen toon Neen nog niet want bü beeft nog vier jaar dienst bü zgn regiment in den Kaukasas Maar luister eens Olga aan het hoofd van Mazutoff s vganden staan graaf Fersen en Sergius Zubow de woedeode Tataar Ach Ik ken hemi voegde Wera er haastig aan toe Hü is te Sitka geweest zeide Olga Noem zün naam niet in tegenwoordigheid van Beatrice zü verafschuwt hem Met eir f lik op Olga die eensklaps bleek was geworden ging bet jonge meisje voort Er beeft zich een groep menachen gevormd wier streven bet is den geheelen handel van den noordelüken Oceaan in banden te krügen Ik ben slechts een meisje maar ik kan boeren en zien De arme Czaar bü is een vreemdeling in zgn eigen land bü boort de stem van zgn volk niet die wordt vervalscht door intriganten en krniparige zielen Die Fersen en Zubow staan in nauwe betrekking met zekeren Pbillppi een gewetenloos speculant Wordt rarrolgd