Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1907

RECLAME in Hongarije ia crediet even noodig ala een verlriAsclieade regen voor een aitgedroogden bodem Haar een aantal parlementsleden die buiten bet openbaar industrieele leven staan willen nn een eigen Uongaarsclie bank oprichten al zoo dit ook in strüd zjjn met de werkelijke belangen van Hongarge uililnitend om eiken band taatchen de beide doelen der monarcbie door te enjjden Op bet oogenblik dat lella graal Apponyi met een jniat inzicht in de beLoetten van het land de zellstandige bank voor een dwaasheid verklaart drjjven de politieke leiders der onalhankelgkbeidaparlij tot een betooging die daideiyk moot doen nitkomen dat de onalhankelijkheidsparty ook onafhankelijk is van het eigen ministerie en in de opvattingen der leden van het kabinet niet deelt Qoorge Villiers de bekende medewerker van den Temps heelt een onderhond gehad met Mohammed Tazi den bijzonderen gezant van den Sultan Abd el Azis van Marokko die naar Kuropa gekomen is om voor den Snitan een loening aan te gaan En hoewel de uitingen van menschen die komen om eon Snancieele laak te regelen niet altoos op te nemen zijn als de baare Mttnze waarvan Nathan der Weiao spreekt komen in hetgeen Mohammed Tazi zeide toch enkele dingen voor die de vermelding waard zijn Tazi verhaalde dat Sultan Abd el Azis met MonlayHaHd gemakkelgk zon kunnen afrekenen indien hg slechts bet noodige geld tot zijn beacblkking bad Daarom zond hg Taxi naar Ënropa om oen leening voor hem aan te gaan Tazi beweert verder dat Moulay HaSd gtheel onder den invloed van Duitschland staat en dat liJn oerate werk geweest is twee gezanten naar Berlijn te zenden Een dergelijke bewering doet natuurliik in Frankriik altoos opgeld Want daardoor wordt de schijn gewekt dat do atrijd in Marokko eigenlijk door Duitschland wordt gevoerd on dat de beide elkaar bestrijdende sultans feitelijk de vertegenwoordigers ziJn van de Fransche en de Unitacho partg Sultan Abdel Azia als wiens gevolmachtigde Mohammed Tazi in Parijs optreedt heelt dan dubbel aanspraak op Frankrijk a hulp Het merkwaardige van hot geval is echter dat de beide gezante van MoulayHafld niet naar Berlijn maar naar loonden zijn gegaan en een onderhoud hebben gevraagd aan koning Edward den vriend en bondgenoot van Frankrgk Tail zeide verder Voor bet herstel van orde en rust in Marokko is vMr alles noo dig dat de smokkelhandel in apens voornamelijk uit Spanje en Belgie omend wordt onderdrnkt en dat do politiekorpsen bastaande uit Mobammedaansche troepen onder Kransche leiding worden opgericht By al deze maatregelen kan rekening gehouden worden met den goeden wil van Abd elAzis die in de laatste jaren volkomen overtuigd is van de aerlgke bedoelingen van Frankryk Maar de Snitan heeft vóór alles geld noodig Op de vraag van Qeorge Villiers wat gebeuren zou zoo een andere mogendheid pogen zon Frankryk by den Sultan en den Makhzen verdacht te maken antwoordde Mohammed Tazi Ik geloof niet dat iemand het pogen zoo maar al zou het gewaagd worden anccea zon het niet hebben Over den teestand in Rusland werpen enkele berichten een merkwaardig Ucht De Bond van 17 30 October heeft een vorkiezingsmanilest uitgevaardigd waarin gewezen wordt op de noodzakelgkheid om de reactie te bestryden en krachtig te arbeiden voor de instelling van een constitjtioneele regeering Do prelect van Petersburg hooft gewei gard de Hohammedaansche partg te erkannen omdat in haar program gesproken wordt van de aConstitutlonoele monarchie wat de prefect in strgd acht met de opvatting van deu Tsaar dat de autocratie gehandhaafd zal worden Het is niet te verwonderen dat de bladen deze beslissing roedodeelend sarcastiBcho opmerkingen maken over de vraag waarom in bet program der Mobammedaansche partii wordt gelaakt wat in het manifest der Octrobristen wordt toegelaten Aan den K D leider Alexander Stakuwitaj is het kiesrecht ontnomen ten gevolge van uitdrukkingen die deze in persartikelen heeft gebruikt Het schynt dat de regeering nog niet tevreden is met de kiesrecht ontneming aan de 180 kadetten die in 190C het manifest van Wlborg onderteekenden ook de andere leidera der K D party moeten onschadelgk gemaakt worden zelfs de beroemde professor Miljoekof die verleden jaar een poos gevange xetfn heeft Het rosultaat van il syn dat do dorde Duema nog er en onbruikbaarder wordt dan orige en dat do komst van een regime wordt vertraagd tegenbondei regeering het toch nttt Maar hoe leactionnair de regeering ook zgn moge naar den zin van den Bond der Echt Russische Mannen ia zy nooit reactionnair genoeg Die bond heeft een circulaire verapreid van dezen inbond De minister van binnenlandache zaken heeft een circulaire verzonden over de toelating van Joden in geheel Rusland Het centraal comité wgst op de schadelgkbeid van die circulaire voor geheel het Russische volk en stolt voor een nieuwe reeks telegrao men uit alle afdeelingen te zenden aan den Tsaar waarin geiukwenschen worden nilgesproken over de redding hg gelegenheid van de ramp van den Standart en tevens wordt verzocht de circolaire van den minister over bet vryo woonrecbt der Joden in geheel Rusland op te beffen de rayons voor Jodenverbiyf te herstellen en alle Joden die buiten deze rayons verbigl honden wO der te noodzaken in die rayons te gaan wonen Dat is de vryheid die de Russische Mannen in Rusland willen in voeren I Slapolooze nachten Een inwoner van Waddingsveen geeft onderstaand een geneesmiddel aan dat voor allo Igdiri aan aambeien en prikkelende huiduitslag van groot belang is De Heer A Slingerland schip ier te Waddingsveen meldt 008 Sedert geruimen tgd was mgn vrouw aangedaan met ellendige bloedende aambeien waarvan zg veel last en pyn had Toen men mg overal zeide dat Foster s Zalf daarvoor bét middel was liet ik dadoiyk oen doosje komon en bet ia mg zeer aangenaam dat ik U melden kan dat de uitwerking daarvan boven alle verwacbliiig wus want na drie dagen reeds bokwam myn vrouw een groote verlichting en acht dagen later was de binderiyke kwaal geheel on al verdwenen Ik kan deze zalf dan ook gerust tegen aambeien aanbevelen Ik onJergeloekende verklaar dat hol bovenstaande waar is en machtig U het pnbliek to maken op elke wyze die V goeddunkt Zie toe dat gg de èchlo Foster s Zalf bekomt dezelfde soort die de heer Slingerland gehad h eft Ze Is te Oonda verkrQgbaar bg do Hoeren WolU Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwiBsei i F 1 75 voor ééu of F 10 voor zes doezen Verspreide UcritjliteMj 4 f uvvtaoahkSD Daar begint het al I Boven enkele Duilsche grensplaatsoc is dos nachts oen bestuni b are ballon gezien die uit Frankrgk kwam spionneoren De menschen zullen toch niet in de war zgn geweest met de maan P EsOELiND Hot militaire luchtschip heeft gisteren by een proeftocht ta Aldershot 32 kilometer per uur zonder eenige moeite met een sterken tegenwind algelogd In Katholieke kringen trelt men voorbereidingen voor de viering van kardinaal Manning s eeuwfeest op 16 Juli 1908 In een vergadering van de Onderwgzersvereeniging in Oranje Riviorkolonie is Donderdag onder algemeeno geestdrilt een motie aangenomen ton gunste van een algemeene vereoniging met zoowol Hollandache als Engelsche onderwyzera Rdblaxd De commissie die een onderzoek heeft ingesteld naar bet ongeluk met het keizerlgk jicht wil admiraal Milow den kapitein van bet schip en generaal Scbeymann voor een krggsraad brengen Van do personen die in verband met den moord op den fabrieksdirecteur Siberstein te Lodz gearresteerd zyn tullen er 127 onder wie 13 vronwen veroordeeld worden tot verbanning naar reralgelegan departementen Harokxo Do anilan in Rabat moot gevoelis gebrek aan geld hebben Het garnizoen van Tetoean is al afgedankt omdat er geen duiten waren Wel schynt de snitan geld gehad te hebben om groote feesten to geven bg gelegesbeid van het hnwoiyk zgner 12 jarige dochter met een aanxlenigken kaid 01 heeft hy toen by zyn schoonzoon gepompt F A ZIE ITit Peking wordt gemeld dat by keizerlgk besluit bescherming wordt toegezegd aan de zendelingen en de Christenen tevens worden maatregelen opgesomd voor de ontwikkeling van het volk en wordt golgke behandeling voor de wet van Christenen en nietOhristanen beloold Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Cosa poeder wordt gratis toegeEonden Kan inaegtven leorden tn Ko nee Melk Likeur Ahnnl Bier Water of in iet voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er ieta van a weet Het COZA POEDBB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POBOElt werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienon zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan by zgno redding te danken heeft Het COZA POEDBB heeft bet huiseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige loden der maatschappg herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het loven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Hot poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Hot echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in hot volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depölhottders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen C0ZAINSTITUT£ L ni e7 Sd Wacht D voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap BINNENLAND VBEDE8C0NFERENTTE De berichtgever van t Nieuws had een onderhoud met een der Zwitsersche gedelegeerden den kolonel advocaat Borel De heer Borel ia bij de Zwitaera d e man en heeft in aanmerking genomen het kleine land door hem vertegenwoordigd een groeten invloed ter conlerentie uitgeoefend allen achten hem een autoriteit op het gebied van het oorlogsrecht on hg heeft de reputatie van een veratandig pacifist Met geestdrift gewaagde bg van de verkregen resultaten der conferentie Ziet zei hy laten wg nn eens niet sproken over de hoeveelheid der bereikte resultaten maar over de innerlgke waarde ervan en dan zal iedereen die gezien beeft hoe ze tot stand kwamen tevreden kunnen zgn Toen wg pas bgeenwaren werd er hier en daar wel eens een wanhopig gezicht gezien de zaak was zeer slecht voorbereid Maar later veranderde dit men begreep dat er resultaten bereikt moeten worden Do bepaling dat een oorlogsverklaring wil zij bindende kracht ook voor de neutralen hebben schriftelgk moet wordaa medegedeeld heteokent bv oppervlakkig beschouwd niet veel maar voor de onderdanen van neutralen die in dat geval achade mochten lijden ia dat wél van beteekenia Wat wg hier eigeniyk doen ia pacifistenwerk zet hy Als de conferentie afgeloopen is moet en toon begon hy te lacbee onzo geleerdheid gepopulariseerd worden Een boer of een handwerksman heeft niets aan oen artikel dat zegt hem nieta Men moet hem echter de verklaring er van geven en dan zal hy io oorlogatgd zeer goed weten bv welke de rechten en de verplichtingen van neutralen op vgandelgk gebied zyn Aan overtredingen ia nn echadevergoeding verbonden en da algemeene beginselen zyn nu hier en daar verder in details uitgewerkt Werkelgk als men een overzicht zal hebben van alles wat er gedaan is zal dat medevallen Vindt u generaala en diplomaten nn joiat de aangawezen peraonen om hen over afachatSug van den oorlog met kans op groot incces te laten beraadslagen f vroeg ik iWatrom nlstF ni h f ulke contt renties kunnen nn eenmaal niet zonder diplomaten werken en nu ik hen bier aan den arbeid heb gezien moet ik ze recht laten wedervaren zjj zgn lang niet zoo kwaad als do menschen wel denken Zg verrichten veel werk En wat do generaals betreft heeft mg bgzooder bg deze conferentie getrollen hoe raisooable zg waren Neen verbeterde hg dat mag ik niet zeggen dat is niet juist ik bedoel modéré gematigd In 1899 waren de militaire hoeren veel ontoegankelgker voor zekere beginselen die toen allen nfstnilten op bun vaste idee de noodzakelgkheid van den oorlog Nu is dat al ander geworden in 8 jaren tyds is hier al en groote vooruitgang t bespeuren Do vergissing van don kolonel was wel grappig generaals die gematigd waren en van wie men niet mocht zeggen dat zy redolgk waren Het onderscheid ia doidelgk alle generaala zyn raisonable niet van allen kan getuigd worden dat ze modéré zyn Over het algemeen waa hg zeer tevreden én met den arbeid ter conferentie én met zyn verbiyf te s Oravenhage Zeer roemde bg ons land het Manritshuis en de gastrrgheid welke onze Begoering hem en zyn collega s had verschaft Hg sprak zelfs van oen prinsolgke gastvryhoid Ook de Hollandsche keuken de Hollandsche reinheid ordelgkheid het oen zoowel als hot ander had hem getroffen en als kolonel had ht natnurlgk met het oog van een vakman onze soldaten bezien Uitstekend materiaal preea hij Nog één vraag kolonel wordt u nogal lastig gevallen door vele bezoekers en bebezoeksters f Dooreen genomen reken ik op 7 10 bezoeken per dag was het antwoord Gemengde Berichten Jan Feith heeft een reis om do wereld gemaakt en verhaalt nn in hot Hbl van zgn wedervaren Op den Siberischen spoorweg achgnt het nogal vreemd toe te gaan zooals biykt uit het volgende Do Hollander had een Franschman ontmoet die biy waa weer veilig in den trein te zitten want bg bad nooit gedacht levend uit Kharbin to komen We laten bet verhaal hier volgen Het ia niet rustig om nacht aan nacht met den vinger aan don trekker van je revolver te waken zei de Franschman Nu in den trein zal ik slapen en zónder revolver want dit is het land van d treinroovers I Toen wachtte ik nog even met het uitdraaien van het electrische licht U zegt P Oporettc roovers 1 blageerdo deFranschman die pas het kostbare leven inKbarbin had gered Ik héb ze al eensontmoet toen ik bierheen reisde ik kenze zg kennen mg daarom zal ik nooitlekkerder slapen dan vannacht Kgk s van tgd tot Igd pikken do Tsoongoezsnstammen die hier in de buurt w nen eon trein uit om die te plunderen De vorigeweek deden ze bun laatsten aanval ik zatin den trein schrok wakker van een geweldig geratel dat op vuurwerk leek dochlater geweerschoten bleek te zyn Watis er I riep ik Aanval van Tsoengoezen I kwam de conducteur in elk alaapcoupétjezoggen alsof hst een volgend station waa dat hg moest afkondigen Een paar aanvallersklommen op de langzame locomotief lietendie stoppen de rest sprong daarna in denbagageen restauratiowagen haalde watkoffers naar buiten en den drinkvoorraaduit den wgnkeldor Vervolgens kon de treinweer doorryden Toen zy ver geno g verwyderd waren schoot het treinporsoneeleen salvo in de lucht dit was zoo degewoonte opdat er niet gezegd zou kunnenworden dat hun trein zich niet verdedigd had En toen ukkoldo do trein weer ge cteiyk verder IMaar mopperde ik als ze vannacht Niet onmogolgk geeuwde de Franschman behageiyk En onze revolvers I opperde ikdapper Toen kwam mgn slaapgenoot nog oven over liet randje van het bed kgken en met een knipoogjo Voor het condncteurs jnlvo in delucht I Ü zou toch niet écht op dia braveTajoeng ezon willen schieten die één keerin do week eens don kotter vtn een Ruskomen leoghalen Men meldt uit Rotterdam Er achynen verschillende valsehe rykadaalders ook hier in omloop te zijn Door twee tramconddcteurs zgn dergelgke valsehe geldstukken in ontvangst genomen Deze waren zoo goed nagemaakt dat zg op het oog niet te onderscheiden waren De conducteurs konden geen aanwyiing doen daar te Botterdam de gewoonte ia al hetoDtrugen geld in een trommel te werpen t eartt later ufeteld wordt Usn neldt nit Enschedé In zake het geschil by de firma Oerh Jannink en Zonen ia te vermelden dat de firma niet is ingegaan op het voorstel der arleidstera om het loon op 17 cent per streng te brongen Do firma gaf echter den arbeidsters tot hedenmiddag 12 uur bedenktyd om baar voorstel van 16 cent per streng aan te nemen Donderdagnamiddag reed een met ongoblwchte kalk geladen wagen daor de Zglstraat toen het opeens begon te regenen waardoor de kalk in brand raakte en wel zoo dat do i ihond op do nieuwe Oroenmarkt moest orden leeggostort om erger te voorkomen W W te Almelo een wonderdokter die zich uitgeeft voor een zoon van het Staphorster boertje had zich Woensdag voor het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde te verantwoorden Na afloopder terechtzitting geraakte hy onder don invloed van aterkadrank zoodanig dat do politie hem inrekende Op het politiebureau simuleerde hg ernstige ongesteldheid zoadat geneeskundige hulp werd ingeroepen en hem de Sacramenten werden toegediend Donderdag ia hy evenwel van zgn voorgewende ziekte totaal genezen Voor eenigen tijd moet met hom hetzelfde hebben plaats gevonden in de gemeente Lonnoker Onze Haarlomsche berichtgever meldt Do reputatie van Victor Conaael als beignotbakker belooft in de eerstvolgende zitting van onzen Oemeenteraad ter sprake te komen Een ryner concurrenten namelgk de heer D Uiterwijk had geprobeerd Consael een vlieg af te vangen door voor do eerste standplaats voor beigoetskramen onlangs een zeer hoogen prys te bieden nl f 1026 waarvoor hy die plaats dan ook kreeg Hg meende dit te kunnen doen wetende dat Conaael nooit een tweedo rangs plaats inneemt De twoedo rangs plaats intusschen werd gepacht door de weduwe Koppen en deze deed haar over aan Consael Gevolg Uiterwyk beweert acbade te hebben geleden en vraagt don Raad vergoeding Want zegt hy er is met twee maten gemeten Hem werd uitdrnkkeiyk aangezegd dat het bom niet vrg zon staan do pacht af te ataan of te vervreemden of zyn plaala te ruilen of te verwiaaelon Uaar nu bigkt dat B en W hem dat aanzegden op grond van de bg oen vroegere verpachting van kermisstaanplaatsen omtrent de bonding van D Uiterwyk opgedane ervaringen en dus kunnen B en W ook niet adviseeren te voldoen aan adressant s verzoek om een schadevergoeding te mogen ontvangen Vóór dit bealiat is zal er in den Raad nog wel een woordje of wat over vallen H Da MejierBche Bank te Eindhoven De Ekdh Ot meldt dat in de gister gehondoo vergadering van aandeolhoudera eenige alhoewel nog niet vele punten aan het HeM i getreden O a tija de cgfers van twee der voornaamste debiteuren genoemd De drie voorschotten van den een bedroegen aamen f 250 000 Deze aom is gedekt met f 40 000 een 2e hypotheek en eenige polissen lovenaverxekerng die in depot zgn en ook zgn hierop io pertefonillo verschillende zg rui terwissels waarru er vele nonvalows zyn dateerend van 1904 Dat deze non valeurs waren wist de directeur Het bestuur beweerde van deze posten totaal onknndig to i n gebleven Nu is ontdekt dat de direclenr daarvoor een apart boek hield Een andere debiteur ia schuldig f80 000 waarop I 18 000 borg die totaal valable ia verder ia hierop geplaatat een polia levenaverzekeriiig van f 5000 met nog een van f 1Ö O0O en een van f 25 000 Aan dtpoaitos berust by de Bank f 70 000 en het bedrM der crediteuren beloopt ongeveer f 300 000 CommisaarliBen gaven te verstaan dat de dopositoB 100 als de zaak zich laat aan zien wol er nit zullen komon zoodat de kreditenrs geen nadeel znllen lijden Maar t aandeelenkapitaal van f 300 000 zal er totaal by ioichieten Bewezen ia dus dat de directeur IrandultuB beeft gehandeld echter niet te zfnen bate maar alleen om zgn favorite dien éénen grooten debiteur te knnnen belpen De vergadering gaf haar verwondering te kennen dat commiaaarissen van dit hooge krediet geven niets wisten Commissarissen repliceerden dat zy misleid zyn door de geheimzinnige boekhouding van den directefr de accountant Pitlo heeft hun echter verzekerd dat de kern der laak gezond ia De president commiaaariB stelde by herhaling voor de bank te reconstrueeron om zoodoende het aandeelenkapitaal nog eenigaliu te redden maar hiervoor voelde de rerItdetlag li l weial In de vergadering beeracbte netoiriyk geen prettige atemming maar verwyten heeft men don commiaaarissen niet gemaakt ADVKIITEI TIKIM NOTARIS N F CilBIER TAK NOOTEN TE GOUDA zal op WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 v m 11 uur in het hotel DE ZALM aan e Markt aldaar io bet openbaar verkoopea No 1 Een onlangs gebouwd naar de eischen des tyda ingericht WOONHUIS met afzonderigke bovenwoning aan de Qouwe wgk C noa 104 en 104a te Gouda Verhuurd boven voor f 6150 por 3 maanden tot 30 April 1908 met één jaar optie en beneden voor f 3 84 per week No 2 Een WINKELHUIS ingericht tot broodbakkerg aan de Nieuwe Haven wgk N no 80 te Qonda op den hoek dor Lange Dwarsstraat mot uitgang in die straat No 3 Twee HUIZEN en ERVEN als Bouwterrein aan den Bleekerssingel R nos 243 en 244 te Gonda Nos 4 en 5 Twee perceelen Bouwterrein aan de Boelokade achter voorzegd No 3 elk breed 6 10 M en diep 13 M Nos 6 en 7 Twee naast elkander gelogen WOO HI IZË aan do Boelekade R nos 167 en 168 te Gonda per week verhuurd elk voor f 2 50 En no 8 Een WOONHUIS en ERF aan don Boschwog te Gouda wyk P no 661 per week verhuurd voor f 1 20 De perceelen zgn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen zynde 21 November 1907 en Ie bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 nren en op dien dag van 9 tot 11 nren wat perceel 1 aangaat mits vooraf belet vragende Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris ten wiens kantore van 15 October af Notities te verkrygen zyn eMïëpöttmtIëï Ven war It verz icht op t HGRK te letten DIT HBT MAOiZim Vin M IIAVENSWAAY ZONEN OORINOHBM Deze THEESN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vtjt twee en een Imlf en een Ned one met vermelding von Nommer e kPrgs voorzien van oerenataon lUerk volgens de Wet gedepo neord Zich tot do nitvoering van ge eerde orders aanbev ende a C BUL voorheen J BEEEBAART Lz Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETEB8 Jz LH Of eecMet n twUrmnd iiiaklulykMtTOMmUdilraotHMni n vooral daiHM tn Ki i4 rtehOMiwuk UfcAfBcMutvuiC a mutmku Krill kriRMfw Ui lorilhttr M Mfs Wti oiJ r w tif tiMM a n M Noord Brabaotsch Schoen no LaarzeoinagazUD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg ONTVANGEN allo aoorten Bwre Dtoies ei Kiiiler WlDfer Arllkelri SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN ent enz Aanbevelend C SMITS Al le repar atlfti es aangemeten werk Dansonderwijs J DE LANGE Aanvang der lessen ZATERDAG 12 OCTOBER n de Sociëteit DE BÉÜNIE avondi 7 uur Zaal KUNSTMIN V Sociëteit ONS QENOEQEN GOUDA mr ZONDAG 6 OCTOBEa 1907 l Groote Nieuwe Elite SPECIALITEITEN VOORSTELLING DIrecteor G STROOBEIl Bureau geopend uur Aanvang 8 uur Entree Io Rang f 1 00 2do Rang f 0 1S 3do Rang f 0 45 Loden gewone reductie Plaalaboapreking op don dag der voorstelling van 12 tot 4 uur 10 cents extra Vereeoigiog ARMENZORG Afdeiling BnOKKKNHUIS ROZENDAAL HOEK PARA DUS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel on oude gebruikte en overtollige hnisbondelt ke voorwerpen welke ook zoo voel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope pry en te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Veroeniging drmeniiorg AVIS Wegons do te verwachten drukte aan het Bureau en om verzekerd te zgn van goede plaats wordt plaatabespreking en vooraf kaarten nemen zeer aanbevolen N B Zie vorder Tableau de la Troupe op de groote en kleine billotten DE DIRECTI E Een heer z b b h h vraagt met ingang van 1 November nette gemeubileerde Earners met bediening tonder middageten Brieven franco onder No 2606 aan het Bureau dezer Courant Liefdadigheids üilvoeringen voor de Alg emeene Arme n van Gouda Zaal CONCORDIA get E C Leesvereeiiigiae Westhaven Gouda IMiiidag 15 eu Zondag 90 Oelober Ie en 2e OPVOEHING VAN G oudsche Toestanden Revue satiriqne in 2 bedryven daor de GOUDSCHE DILLETTANTËNCLÜIl en versoblllende II H File s rjubb el Orkeat van do Orkeatverooniging UODMBATO 60 Persoirtn IM Aanvang 8 uar precies g 60 Personen PLAATSkAARTEN k S ets aan de zaal verkrggbaar Plaatatóapreking k 10 ets per persoon op vertoon van toegangsbewijs voor de aitvooringoil van 15 on 20 October van at heden ZteMerder groote aanplakbiljetten BODBSCBE VATEBLEMOmTSDIAFflJ Geabonneerden wordt herinnerd dat de betaaldagen der abonnementsgelden zün van 1 tot en met 8 OCTOBER X e Directeur D C W VAN DER LA AR Onontbeerltjkis bet genot vu een SIMIICITINS zooala SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prtjs van compleale inrichting Bad en prima Geiser van af f sr en hooger Beleefd aanbevelend M K 7 LOOIT DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 WESSANEN ée LAAN Wormerveer OPGERICHT Utê UOJtlHUVMëUm PABBIKHBN Voedert uw Vee met de tuivere murwe merk Sler en W ti nltmiotende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde BertJHfloma Partfe 1 00 S g H Ooudm UedaiUtê