Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1907

¥ lld eii € evo elle Van af heden en verder dageljjks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Punlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prgzen Pankl iar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OÜXXELINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Uitere No 2031 Öiiïavolgbaar lijn thans door nieuw gevonden toepassinmn onze lm olieverf geteUUertte Por tretteu FelmtureUogaerU Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnenbereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehle te ontvangen Geïll Prijsponrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aauvraag Boxtel H BOOAKBla Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QllANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen ijfi IVo 10455 Dinsdag 8 October 1907 46s e Jaargang fiOüMHE mum iMeuws en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Telelot n Ne St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondeiing van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per iwst 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C Ë N T E N Irlefosn Mn gt A D V Ii 11 T E N ï l E N worden gcpl ialst van 1 11 regel a V Jentcn iedere regel meet 10 Centen Groote letters worileii l er kend naar plaatsruimte Inzending van Advert iitiën tot 1 uur iIcs iiiicM x g Stoliwerck sche Borstbonbons gefebriceord ra vi uü brift van den 1 fcon Univeisitaita Prot Gohm Hofrad f Dr HiriBM Bonn hebben 8edcrt 50 Jaren all verachtend middel tegen hoesten lieeeokbeid en aandoening dar ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij apoedigo afwissohng van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswaxdig oen bonbon te gebraiken V pakking Geele pakjes i 26 cent Alom verkrijsbaar Spw IMS A 367 Premieleeniiuftn BüLOiii Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 Dtverun Mü tot Eipl Laan vanlleerdervoort 1902 89 i Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennaiitels tdTaUES TAILLE ÜRS JAPONSTOFPEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen de meoat concnrreerende prjjzen w VAT ir yjwwjfjg ii BnrcerlljkaBtand OEBOBEN 2 Oct Elizabeth filazina ouders M Kleünenborg en B Mallon 3 Roell ondera C van der Klip en H Siegers 4 Nicolaa onders A H Meöer on S H Bastelman Arie onders L C Rietveld en D den Bljker Cornell Johanne lïendrikaa onders C H Henabroek en H Slinkers 5 Anthonie onders A J den Buom en M van Ejlk OVERLEDEN 5 Oct C E van D jk wpil D van Vliet 86 j ONDERTROUWD 4 Oct C R B Duin te Rotterdam en B F Mertens S A de Zeeuw en M A Honings A van Dnivendgk te Oonderak en M J Sas J P Langjslag en W M van HoJwegen AOVËIITK TIKN Het Correspondentsch ap van l OMOHOinOW Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten bgize van Uevronw M HOOGENDIJK DiBKiWAOER Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tjjde Verpleegsters n Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PKAOTISOHE f DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLADEN ign beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVBVAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DttESSMAKBH met een gratis geknipt patroon THE UKZAAR Of CHILU BBK a FASHlONa Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAUl Om Boekhandeiaar Broeftttimmern Alle met kastel Boll Bljvoegiid Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring r p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bü MILLY SIMONS Den Haag Aileiw onoverlrolleii Prof Dr LieberB velbelteud ISIOV MACBT ILIZIS AHmb acht met Kabriekltnerk tot voortdurende radicale tn ukere genezing van klle selN de meest hardnekkige Menuw iekten vooral ontstaan doui afdwalingen op jeugdigen leeftijj Jota iteueiing van elke iwakta Bloei tücht Benauwdheid Hooldpnn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgsvertering Onvsrmo n Impotent Pollutione ena Uitvoerige prospectussen l rjig cr teach fl 1 fl 1 A S u duUiiiliiliowli 11 Ocntra l üepAt Matth v d Vaitte ZaUboniiu U pi il M CUbsn k Co Botterdaia V Happel a Gnrenhage 1 lUlmmaoa de Jonp J Cxd Rotttr am VV If k Oj nouda n bH alle dronittia 8AIIGI li 08E ViiHim Sanguinosiiin in Vacuo De heer H G WEBEB Kei rstraat te Scheveningen geeft ons inzage van het hiervulgend schrgven Mijnheer I In het belang van andere arme Ijjders wil ik n mededeelen hoeveel goed mü do Sangoinose deed die ik bjj n kocht Ik leed aan hevige zenuwzwakte had last van hartkloppingen was vrecpeigk opgezet in de maag en soms zoo benaowd dat ik dacht te sterven Mg werd toen een weinig Sangninose gegeven en dat hielp mij dadelijk Ik ben het toen geregeld gaan gebmiken en zog uit volle overtnigiog het is een éénig middel er bestaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zgn geweken ook het opgezet gevoel op de maag Ik b n beter dan ik had dnrven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer giJ last hebt van bloedarmoede zenuwzwakte malaria pjjn in rng of lenden pgn op de maag hoofdpün duizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebraik de Sangninose 1 Wat zj voor honderden gedaan heeft kan zij ook doen voor n 1 Maar zorg dat gg de eehle krijgt van Dan Haag VAN DAM Co Prijs I 1 50 6 f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven N SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wij franco door Nederland onze over il bekende Mormal CoUeetles 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene collectie voor de kamer van 150 atnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuii van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocns Scillaa Sneeuwklo ijes enz Rijk geilluatreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuiobouw Etablissement tlvister Duifl NoordwUk bU Haarlem MAGèr GEKORRELDE BOUILLOfl met de Kmisster maakt het mogelijk zoowel de grootste als de kleinste hoeveelheid uitstekenden bouillon dadelijk te bereiden Bij voorbeeld voor 1 liter losse men 3 i 4 theelepeltjes ca 13 gram korrels In kokend water op heeft men 1 eetlepel bouillon noodig zoo losse men slechts eenlge korrels op Maggi 8 Gekorrelde Bouillon met de Kruisster is volkomen uitgedampte in korrelvorm gebrachte bouillon naturel Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster maakt hel zoowel den kok als de hulsvrouw mogelijk ten alten tijde verschen bouillon bij de hand te hebben Maggi s Gikorrelde Bouillon met de Knilsaler hteh een uitstekenden natuurlijken rrlsBchen amaik en U vio goede kleur Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster wordt in goed gesloten glazen potten verkocht en blijft In leder jaargetijde en In leder klimaat volkomen goed PRIJZEN nOEFPOTJE voor 1 llltr bouillon 7V et lUZEI NTJE M 1 nu a i 85 cl = 14 et p utsr 1 8UZEII POTJE 3 voor 13 liur ƒ 1 60 = 12V a p liter B a 5 5 = 13 POT t 4 33 3 75 = 11 OUZEI POT Kt 5 voor 71 Ittar ƒ 7 50 = loy cl p Uter VarkrUcbaar la kruldinlm n eomaitlbleswinkab GENERAAL AOENTUUR du FABRIK VON MAGGPs NAHRUNGMITTELN te KEMPTTAL awitssriand PAUL HORN AMSTERDAM Uültciilaodscb OverzicIM De grootvizier heeft den oecnmenischen patriarch doen weten dat het gerucht als zou de regeering van plan zjjn de metropolieten van Mouastir Qrebeaa en Gozani wegens hoogverraad te vervolgen onjuist is Wat in t bijzonder laatstveruielden metropoliet betrelt wien een óobehooriijke taal tegenover overheden verweten wordt zijn wel de desbetretlende stukken hjj do Porte ingekomen maar deze is niet voornemens de zaak verder te vervolgen Zg beveelt echter genoemden metropoliat een corecte houding aan tegenoyer de vertegenwoordigers der regeering In Duitsche bladen vinden wjj het bericht dat de Sjah de grondwet heelt ondertcekend en alzoo bekrachtigd Wg meunden eigenlijk dat dit reeds vroeger was geschied De vacature in het Kabinet is nu bezet door het optreden van Ala es Saltanah als minieer van buitofilandsche zaken In deu boezem vau het Kabinet is men tot overeenstemming gekomen over de gelijkstelling van mohammedanen en niet mohammedansn en over de regeling der rechtspraak Wy zien dat er zells In de conservatieven iers ongeneigdheid is om socialisme te zien in al wat Lord Ballour of Burleigh als zoodanig ter handhaving van de maatschappeIgke orde te lijf wil En F E Smith de rijzende ster aan het conservatieve uitspansel stelt nu voort in het program der party op te nemen de belasting van onbebouwd land naar de waarde die het als bouwgrond heeft zjj t dan met rechtmatige beperkingen Haar dat is ook al als socialisme uitgekreten Ook wil hij met staatsgeld het kleine boerenbedrijf met boeren als eigenaars bevorderen Gesteld al dat dit mogelijk lou wezen zonder de grooie grondbezitters bjj weigering om land er toe af te staan te dwingen hetgeen de regeering biykens haar Kngelscbe wet en Schotsche wetsontwerp van dit jaar niet mogelijk acht is dat stelsel voor de mannen uit de oude school ook niet gevaarlijk aan socialisme verwant De in verband met de zaak Mowakowits gepensionneerde stadsprefect moet van plan zgn op reis te gaan Daar de familie der slachtoffers een aanklacht wegens moord tegen hem had ingediend vat men algemeen zün reis als een vlncht op De bladen drin FEVILLETOIS ZWSRVELINGfiN Naar het Russisch 40 Ik heb dien man overal bezig geiien hg koopt de klein6 ambtenaren en secretarissen om En Zubow heeft het zelfs gewaagd mg met zgne rawe vleiergen lastig te vallen Olga Orloff liep opgewonden de kamer op n neder Ik mag dien man niet ging Wera voort en daar hg beproefde zich aan mg op te dringen ga ik ook graat Fersen nit den weg H j is by den Keizer nog ui gezien Zgne raster is hofdame geweest zg geeft veel diners waarbg Philippi en Zubow steeds tegenwoordig zgn Natnuriyk zou Philippi als koopman geen vooruitzichten hebben doch hg heeft veel geld Sergins Zubow is om zgn spilzucht reeds een zeer bekend lid der jachtclubs Helene Milutin mgne vriendin vertelde mg dat zg van haar broeder gehoord had dat Zubow gezworen heeft in vereeniging met Philippi Maxutolf te zuilen ralnearan Milatii die btj de witte garde Ux KtlMtia itMt bedt nj ook door itne gen er daarom op aan hem onmiddellijk in hechtenis te nemen De verwachte beslissing over do Overeenkomst tusschen Hungarüee en Oostenrijk is niet getallen En zoo geen verrassende verandering in den toestand komt zullen de Oostenrijksche ministers do onderhandelingen algebroken verklaren en naar Weenen terugkeeren zonder dat een overeenstemming verkregen is De toestand die daarvan het gevolg zal zijn wordt in vele Hongaursche bladeu zeer somber in gezien De Alkotmany het orgaan der volkipartg zegt Wanneer de party die thans de meerderheid in het parlement hoeft niet wil toegeven en dus geen üvorcenkomst tot stand komt dan dreigt een crisis die ernstiger is dan alles wal Hingarye in de nieuwere tgden heeft gezien Want hut zal dan niet blgven hg een crisis over de Overeenkomst in de regeering of de coalitie maar een crisis voor het geheele land een crisis van het dualisme èen crisis voor Oostenrgk dio wellicht de kiem voor een Eoropeesche crisis in zich bevat Die crisis zou alleen ontstaan omdat de onalhankelyklieidspartg die gedeeltelgk bereid in ondanks haar programma van 1848 de vernieuwing der overeenkomst van 1UG7 toe te staan en alle in die overeenkomst genoemde gemeenschappelgke instellingen te behoudi n nit die gemeenschap een instelling wil verwgderen die tot dusver de gelgkheid het meest heeft verzekerd en waarvan Hongarge een werkelgk nnt trok do gemeenschappelgke bank Die logica is ongelooflyk Het blad dringt er by de regeering op aan dat zg zich aan dien weosch der onalhankeiykheidsparty niet zal storen het hoopt nog dat de party zich z al weten te verheffen boven haar eenzgdig standpnnt en het belang van het land van de natie van de kroon zal weten te plaaten boven haar chauvinistisch eigenbelang om het betrekkelgk geringe offer te brengen voor dat bet laat is Budapest zet uiteen dat de toestand kritieker is dan ooit te voren De Oostenrgksche onderhandelaars hebben het lot van de geheele overeenkomst vastgeknoopt aan de Bankqnaestie en nemen zulk een dreigende houding aan dat Hongarge van da hopeloosheid dor onderhandelingen overtnigd moet zgn Budapesti Hirlap meent dat bg het afspringen der onderhandelingen ook de reciprociteitsrerdragen niet kunnen gehandhaafd zuster laten zeggen dat Maxutoff in Alaska door een groot ongeluk getroffen is Ik ben overtuigd dat oom Butzow er alles van weet want toen ik het hem vertelde schudde bg slechts het hoofd enzeide Arme Gregory Arme kerel Arme kleine prinses van Alaska hare toekomst is duister genoeg Welk een verschrikkeiyke toestand Te Petersburg zal men spoedig genoeg iets naders hoeren in de ministeries in de clnb op de beurs en in het paleis overal fluistert men over de zaak Of dat nn slechts praatjes zgn of dat er werkelgk reden toe is kan ik niet zeggen doch Milutin beweert dat graaf Fersen een openlgk vyaod van vorst Maxutolf is en zich niet ontziet diens aanstaande ongenade aan de geheele wereld te verkondigen Na een korte poos ging Wera voort Ik heb de toezegging der Keizerin dat Stephen zoodra by acht jaar oud is voor den pagedienst en het cadettenkorps bestemd wordt ik weet dat men zgn naam reeds ingeschreven heeft dit alleen bewgst reeds de volle erkenning van zgn rang Butzow vreest dat er een aanslag op Maxutoff s leven gesmeed wordt Milutin zegt dat men in de club reeds weddenschappen aangaat betreffende de vraag of Maxutoff Petersburg wel ooit bereiken zal Ik zal als een linx aan het hol waken n hetgeen ik verneem ua worden omdat eeoreciprociteitsverdraj raet een Hongaarscha nationale bank onvereenigbaar zon zgn Alle bladen voorzien dat Wokerie niet de verantwoordelgkheid voor hi t mislukken dor onderhandelingen wil aanvaarden zoodat een regeoringtxrisis het alloreorat gevolg daarvan wezen zon President Roosevelt is op reis en houdt rodevoeringen Vijf groote redevoerinfen in een week tgd Vgl redevoeringen w iarin hg breedvoerig de buitenlandsche do hinnenlaniiscbe de fiiiancieole de maritieme en de militaire staatkunde der Voreenigdo Staten bespr ik Al die redevoeringen hebbon het bewüs geleverd dat president Roosevelt volstrekt niet veranderd is van mcening Hg maakt den indruk do dingen boter doordacht en minder scherp te zoggen maar do hoofdinhoud bigft unvoranderd Nog altoos is hg van meoning dat hot Congres de bestaande wetgeving tegen do groote raaalsplinpp ion moot uitbreiden en hg doet diilelgk uitkomen dat hg In de Boodschap bg do opening dor nieuwe zitting daarop zal aandringen al gelooft niemand dat hy praclisch maatregelen zal aanraden voor dit zittingajaar Wat nit hetgeen de president zegt kan men opmaken dat hg oen programma ontwerpt voor geleidelgke nilvoen ng niet voor onraiddollgke invoering van welgavende maalregelan En tevens higkt nit hetgeen hg zegt dat bg vastbesloten blglt af te treden als de termgn van zgn presidentschap verstreken is al is het mogelijk dat hg zich later nog eens beschikbaar zal stellen Dit deed hg nog eens uitkomen in zgn redevoering te Cairo III waarin hg sprak ovnr den korten duur van zgn ambtstyd hy keurde de beweging af die hem voor de derde maai een mandaat wil opdragen en zells al zou met de Amerikaanscbe traditie worden gebroken zon de president beslist de herbenoeming weigeren zegt de Manch Guardian Het is reeds meer dan eens betoogd dat tusschen FrantVyk en Spanje de beide landen aan wie by de acte van Algeciras de instelling der politietroepen in Marokko is opgedragen vergaande verschillen van meening bestaan over ds wgze waarop in dit Alrikaansche ebied moet worden opgetreden De Spaansche bladen doen dit duideiyk uitkomen Zy pryzen den minister president Man il voorzichtige houding en baron Butzow mededealec deze kan o dan melden wat hem belangrgk toeschynt Wanneer Maxutoff van Znbow s haat te Igden heelt om uwentwil en ter wille van mbn onvergetelgken oom Fedor dien ik van ganscber harte heb liefgehad dan verpand ik de eer der Orlolls er op dat het Irma Maxutoff nimmer aan eene vriendin ontbreken zal ik zon myo laatste kleinood verkoopeo om haar voor den nood te bewaren Ongeveer acht dagen na dit gesprek trad Wera met stralend gezicht het vertrek b nnen waar Olga zich bevond en riep Waar is Beatrice Zg zal binnen een half uur hier zyn antwoordde Olga Gy brengt zeker goede tgding lieve kleine toovenares JaI Oom Bntzow heeft een cgfertcio gram nit Kaïan ontvangen Vorst Gregory is daar gisteren gezond en wel doorgereisd en zal nn per stoomboot den Wolga opvaren naar Nisjni Novgorod Dat zgn slechts een paar honderd wersten Van Moskou of Petersburg zult gg zön eerste bericht ontvangen O ik ben zoo gelukkig Ik ben overtuigd dat de Keizer hem leestelgk ontvangen zal Vorst en vorstin van Alaska I Fersen fluisterde indertgd b j zgn lerngkomst den dames en heeren van het bof dat geheim tee en waariyk vorst Gregory heeft het veidiend 1 raeouen dat Spanje niets meer moet doen dan de tekst van de acte van Algeciras het opdraagt Het blad R1 Liberal zet uiteen dat thans de gelegenheid gunstig is voor Spanje om het Marokkaansche conflict te beëindigen of zich tenminste met eere er uit terug te trekken Zoo Krankrgk dit weigert dan is het voor Spanje beslist noodzakelgk van dit oogenblik gebruik te maken De op 30 luli 1907 te Casablanca vermoorde Franschen zgn meer dan voldoende gewroken Voor negen gedoode Europeanen zgn volgens Franscho berekening drie tot vierduizend Arabieren verslagen Er moet eindolgk oen einde aan komen Te regelen hlgft nu nog slechts de qnaastie der schadeloosstellingen en de inrichting der havenpolitie want hot wordt nu tyd met vorstandigen arbeid te beginnen Wie dat niet wil toont hg niet wil medewerken om aan de anarchie in Marokko een inde te maken doch die integendeel bcgnustigen Wy hebben voldoende geli genheid gehad om op te merken wolken invloed de aanwezigheid van vreemde troepen in Marokko hoeft Het gebeurde te Larache heeft daarvoor oen nldoend bowö geleverd De Spaansche consul moest den commandant van het Spaansche oorlogsschip Generaal Concha vriondeiyk verzoeken do haven weder te verlaten opdat de bevolking niet tot ongeregeldheden sou overgaan Da troepen moeten uit Casablanca worden teruggetrokken Wij hebhun daar niets te zoeken sedert do franschen om bot plaat sje te beschermen het volkomen hebben vernietigd Wat thans noodig is is een oorlogsschip te Tangor Dan moeten do otflcieren waarvan in de Acte van Algeciras gesproken wordt naar hnn posten gaan Vorder mogen en willen wy niet gaan Wanneer wy ons niet tydig terugtrokken zullen wy spoodig in nieuwe conflicten gewikkeld zyn want de plannen van onze gVriendei en bondgenooten zyn ons al te goed bekend Verspreide Berichten Frankrijk Minister Ruan heeft op jacht naby Ram boaillot graaf Clari een schot hagel in den broek gezonden De verwondingen zgn niet levonsgevaarlgk Met 1 Januari wordt de scheiding van kerk en staat ook ia Algiors ingevoerd waarvan Als een beeld van betoovereode lieftallig held hing Wera aan Olga s borst toen het uur van scheiden sloeg Butzow weet alles beste ik zal hem dadeiyk een cyfertelegram zender En vorst Gregory zoek ik dadelgk by zgn aankomst op en breng hem uwe groeten ovet Ik kom by u Olga zoodra gg my ntodig hebt maarvergeet niet dat gg de grenzen niet moet ovorschryden voor alle wolken verjaagd zgn die no nog onze hoop verduisteren Nog een hartelgke hoofdknik een levendig groeten met do hand en Wcra s liefeiyk gelaat was verdwenen Sedert zy Wera s vroolyke I ich niet meer hoorde schenen de dagen voor de beide dames dobbel eenzaam to znllen worden ledoren ochtend stonden zy op met de gedachte Morgen znllen i ij van haar hoeren En lederen avond gingen zg ter rnste met de hoop Morgen zullen wy tgding vau hi Ar krggen Doch lederen dag z igcn zy zich in hare hoop bedrogen Meer en racer voelde Olga zich bezwaard met het geheim dat Wera baar had toevertiouwd Vol angst fluisterde Beatrice Waarom schrgft Wera ons niet Wordt vervolgd