Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1907

I zak van zgn reit een bedrag ran ongeveer I f 700 aan bankpapier wae ontvreemd De I politie stelt een onderzoek in 1 I Men meldt nit Arnhem I In de kas van den Rijksbetaalmeester hier j I ter slede is fraude ontdekt Verdacht daarvan I I wordt de eerste klerk op dat kantoor I werkzaam wien door den off v jastitie I mr Schaepman een scherp verhoor is afge 1 I nomen De verdachte is daarop naar het I Huis van Bewaring overgebracht 1 I Hot nietindienen van een lyst inet den I antirev candidaat te Leeuwarden voor een I zetel in do Provinciale Staten biykt geen I verzuim te zyn geweest I De secretaris der centrale a r kiesver I eenigingen te Leenwarden de beer P Van I der Ploeg schryu aan Do Stand I Vergun mg een einde to maken aan de I legende Leeuwarden door do volgende op I merkiogon I lo De heer L Runia was slechts als I candidaat voorgesteld door de plaatselgke I kiesvereeniging te Leeuwarden I 2o het Modoramen van de Centr Kiesv I in t district had schriftelgk aan do botrok I ken plaats kiesv voorgesteld door den heer I Lautenbach te candideeren daar deze do I oenige candidaat onzerzgds was welke dezen I zomer in herstemming kwam I 3o hiermee stemden op één na al de I kiesvereenigingen in I 4o deze eeno kieivereeniging had den I hoer Lautenbach niet omdat deze aange I zocht door de plaats kiesv te L voor een I event eondidatuur bedankt had I 5o hot moderamon deelde den heer Lau I tenbach den stand der zaken mee en hoewel I aarzelend nam deze de candidatuur in over I weging belovende nader te berichten I 6o ten slotte meende de aangezochte tot I ons leedwezen toch te moeten bedanken I maar het bericht hiervan bereikte hot Mo I doramen zoo laat dat er geen gelegenheid I moer was een vergadering der centrale uit I te schrgven zoodat er geen lijst voor een I candidaat oczerzyds werd ingeleverd I merlieden opslag te geren die in zjjnoogen I bekwaam en vigtig ziJn Hiei mede was men I tevreden en do dreigende staking is das uit I de wereld I Op 9 September werd uit Wedtevreden I aan de Snraatra Post geseind I Een bende van 80 man aangevoerd door I een Imeum en een Tenngkoen naderdtt met I kwade bedoelingen bet bivak te Seéioe I Een afgezonden patrooille werd door hen I aangevallen gesneuveld is een Amboineesch 1 sergeant gewond een Europeesch sergeant de vgand werd teruggeslagen mot 18 dooden 1 In de Victoria steengroeven bg El Paso in Mexico heeft een instorting plaats gehad I Een schacht is over een lengte van honderd I meter verstopt Dientengevolge is een ploeg werklieden men spreekt van honderd Wan I op t loten in de mijn Bovendien zijn zestien I Igken gevonden en zgn elf werklieden eode lyk gewond Alle moeite wordt gedaan om I do levend begratenen te bevryden maar de I ingenienrs hebbon niet veel hoop op M e De Kamer van Koophandel te New York I heeft een van de Kamer te Tokio ontvangen brief gepubliceerd waarin deze haar vraagt I al het mogelgko te doen om een breuk in I do betrekkingen tusschen Japan en Amerika wegens de San Francisco sche schoolquaostie I to voorkomen I In haar antwoord zeide de New Yorksche I Kamer dat naar hare meening de gezonde I publieke opinie wel de oveihand boboaden I zou on hot niet tot een breuk zon komen het eerste gevolg Ejjn zal dat de Mahomed nen voortaan bet onderhond banner moskees zelJ moeten bekostigen Er zijn verschillende anti militairisten gearresteerd wegens oprniing in woord en geschiift van o geroepen reservisten Aantal van stations zon pakken van de Voix dn People bet orgaan van den algemecnen arbeidersbond in verband daarmede in beslag genomen DmTSCBLiüD Hot Berl Tagcblatli acht het met het oog op nader opgedokuq berichten toeh niot onmogelp dat er onderhandeld wordt over een bezoek van den keizer aan Brossel In sommige kringen zon men het niet ongaarne zien als contra gewicht tegen den Fran clien invloed De kroonprins is door don Spaanscben koning tot eere mnjoor van het Nnmancia regiment dragonders benoemd Vrijdag ziJn racer dan 20 000 personen van alle standen voorby het stofleljjk ovorschot yan den groothertog van Baden getrokken Er moeten plannen voor de mobilisatie in den Elzas en van de versterking van Melz Straatsbnrg en andere sleden gestolen zijn weshalve men ijverig bezig is om geheel nienwe plannen te ontwerpen Enöelamd Te Pontrelact heeft iemand zoo is nn gebleken gestemd voor een man die al in 1905 ter dood veroordeeld is In 1906 bobben er volgens rapport van de Board ol Trade in het Vcreonigd Koninkrgk éH6 stakingen en oitslnitingen plaats gehad dat is 12S meer dan on jaar te voren Er waren 217 773 werklieden bg betrokken en er ging oen loonverlies van 9 miUioen galden mee gepaard By het rangeeren vkn ee i trein in het station te Lausanne liep een locomotief een 1 paar meters achteruit om op een onder spoor gerold te worden De rangeerder die voor de locomotief stond en het omzetten van den I wissel had gecontroleerd gaf het sein om I weer op te loopen Maar toen de man snel 1 ter zyde wilde springen voelde hy dat zyn I voet tusschen de staven van een anderen I wissel ingeklemd zat Men zag boe de on 1 gelukkige wanhopend poogde z ii voet los te rukken t Was te laat Do zwaro machine ging hem over t Igt en het toegesnelde personeel vond den man in stukken Do indruk was verpletterend Da sta 9 lionschef zond onmiddoliyk benicht naar I het gebouw der hooIdadminisUatier dat een paar honderd metois verder ligt En hot gevolg was dat nog onder den indruk I van hot oogenblik door de boogo ambte 1 naren een onderzoek ter plaatse werd in I gesteld Do kameraden van den oogeink I kige toonde den chefs hOe licht zuik een I misstap inderhaast wordt gedaan Jo blgft zooveel mogolgk in jo eigen Spoor I dat jo zelf bedient zei een van Ai oud j lo rangeerders d w z altjd veof of 1 achter do m ichin Dan bon je het Veiligst I voor wat or naast je op ander spoor kan 1 gebeuren 1 De autoriteiten hebbon echter bef geval I als oen hardo los beschouwd vertelt de I Zwitsarsche correspondent der N R Ct 1 Men zal nu het personeel dat ma den 1 rangeerdicnst belast is van een bg onder schoeisel voorzien t Zgn schoenen onder hakken in bottine vorm Knoopen en knol 1 lende riemen zgn streng verboden Daar 1 I entegen zyn ter weerszgdon breeds elastie I ke tusschenzotsels aangebracht zoodat de 1 rangeerder wanneer de zool mocht plgvon 1 I klemmen gemakkelgk don voet uit den I schoen kan trekken I Ook te Emmerik hebben de naar BotterI dam r izende dokworkors brutaal huisgehouden Uit de wachtkamer wordcn eenige I flesschen sterke drank weggenomen en kon do revisie der reiskosten slechts met moeite 1 I geschieden By het vertrek van den trein 1 I werden schoten uit een der waggons gelost Gemengde Berichten Te Utrecht stond Vrjjdag een reiziger van 1 eeu fabriek te Rotterdam terecht beklaagd I gereisd te hebben op oen ongeldig biljet l Uii was in het bezit van een kilomete 1 boekje voor vaste reizen naar bot plaat kaartenbarean van de S 8 aan hot Maa station te Rotterdam gegaan met do vraag I ol op een talon uit dit bookje waarvan do geldtgheidsduQr van een jaar was verstr I ken naar Utrecht mocht worden gereisd 1 De beambte antwoordde dat mot de geldig I heidsduur van zulke boekjes voor vasto re 1 zen geen rekening werd gohoaden dat do talons mochten worden gebruikt waaro i Êën zoo n talon w rd gostempold Ditboekji I was hem toegestourd door do diroctio van 1 zijn fabriek met de last hierop de re s naar Utrecht te maken By nalezing di r 1 bopalingen aun do bionenxijde van don om i slag vermeld zag hy dat de boekjes een geldigheid hadden van Isia jaar welko duur I blijkens den stempel op de buitenzydo van I den omslag reeds was verstreken Daarom j vervoegde hy zich aan hot loket te Uotte dam waar do bopalingop omtrent don ge dighoidsdnur zonder kracht worden ve klaaid De reis naar Utrecht werd zonder m leiiyklieden volbracht verschillende co dacteurs en controleurs zagen hot bookje in maar zeiden niets Te Utrecht werd hem door collegas do waarschuwing gegeven op dit boekje niet verder te reizon waarom beklaagde alv rens de reis naar Rotterdam torog te maken opnieuw ean het loket te Utrecht vroeg of van de talons uit dit boekje nog mocht worden gebfuik gemaakt De beambte keek bet hoekje na gal een bevestigend antwoord en stempelde voor de reis naar Kottordam eon talon af Zonder op of aanmerkingen bereikte de reiziger Rotterdam Ei niga dagen later dead bekl dezelfde reis hij bood het boekje ter afstempeling aan de talon werd van een stempel voorzien In den trein maakte een conducteur echter bezwaar doch liet deu reiziger ongemoeid loen deze verklaarde dat aan het loket do talons geldig waren verklaard Te Gouda maakte de liootdconductenr echter procesverbaal tegen hem op wegons het ri izen op een ongeldig plaatsbewijs Toen beklaagde aan het station Utrecht reclameerde gaf inon hom den raad liever e boete te betalen dan de zaak voor den kanionrcchter te brengen dat bracht maar moeite en kosten mede De reiziger wilde daarvan echter niet hooren De kantonrechter keuide ten zeerste af dat do ambtenaren der S S handelen in stryd mot de voorschriften en daardoor het publiek op een dwaalspoor brachten Beklaagde was fcitoiyk hot slachtoffer geworden van verkeerde inlichtingen door het statioispersoneel van do S S gegeven üeëischt word oplegging van een boete van 50 cents Stadsnieuws OOÜDA 7 October 1907 Zaterdagnacht is door een noodlottig toeval te water geraakt in de Tnrfsingelgracbt zekere S die in staat van dronkenschap verkeerde zgn igk werd Z indagmorgen togen de Mallegatsluis aangedreven gevonden In de zaal Kunstmin trad gisterenavond op hot Specialiteiten Gezelschap onder directie van den heer G Stroober De zaal was maar matig bezet dat was jammer daar het gogevene wel de moeite waard was Moj Schnitzlor chantense comique gaf een paar aardige nummers die do lachspieren danig in beweging brachten wat mede hot geval w HS met Professor Ri Ki Ri beiden worden luide toegejacht De wereldberoemde Bicyclist Mr Arend toonde niet alleen zyn rg wiel meester te zgn maar gaf ook verschillende staaltjes van vlugheid onder hot roden op zyn stalen ros De Qezasters Berge dames duettisten was een eenig prachtnummer dat zeer in den smaak viel De original Troupe Serierse en de gebroeders Normandia waren flinke acrobatqn en vooral toonde de eerstgenoemde troep aan de ringen zeer handig te kannen werken ook zg hadden veel succes Na de pauze traden nog op de heer Wosselius en moj Henriette Operetten Duettisten de heer Moaries moderne Holl Humorist en frl Fivino Tyrolienne Allen hadden groot succes en het luide applaus zal hun zeer zeker aangenaam hebben aangedaan een bewys dat bet opgekomen publiek zich kostelgk amuseerde Onder aanhoudende regen werd gisteren de voetbalwedstrgd gespeeld tusschen Olympia I en Hercules UI uit Utrecht op hot terrein aan don Rotterdamschen dgk Na ongeveer een half aar spelens toen de stand 1 0 in het voordcel van Olympia was werd door den scheidsrechter het veld afgekeurd waarna de wedstrgd zich oploste in een friendly game Zondagmorgen hield de aldeeling Gouda e 0 van do Bcnd van Nederl Ondorwjiers een buishoudtlgke vergadering die vermoedelgk door het slechte weer matig bezocht was Deze vergadering was voornamelgk belegd ter bespreking van nog enkele zaken den pas opgerichten cursas tot opleiding van hoofdonderwijzers betreffende Om mogeiyk te maken dat deze cursus tegen een vrjj laag lesgeld toegankelgk gesteld kan worden was door de afdeeling subsidie aangevraagd aan de Natecommissio roor Onderwijs di 0 m t verleenen van dergelijke tegemoetkoming tot doel heeft De voorwaarden nu door deze commissie gesteld werden gister beipcoken £ n deiet roorwaarden ii o Ontijdig geopend of onvoldoendagesiotc i deuren van apoorwegcoupé s kunnen hef wat onheil aanrichten en de spoorwogmaatschappgon hebben reeds sinds lang uitgezien naar een stelsel waardoor ongevallen tli een gevolg van opengesprongen coupédearen tot een minimam beperkt worden Men meent nn in Engeland den steen der wjiea in dezen gevonden te hebben in den vormvan een uiterst eenvoudige en niet kostbare inrichting De gebeole inrichting bestaat uit een luchtklep welke werkt op een klink of grondel die boven de trede aangebracht wordt Zoodra de trein in beweging ie treedt de luchtklep in w rking staat de trein stil dan wordt de drukking verbroken en kan do dear op de gewone wjjze open gemaakt worden Zoolang de trein tn beweging is kan het portier niet geopend worden Met deze geheel aatonuttisch werkende inrichting zullen door een viertal EngoiBche spoorwegmaatschappgen op groote schaal proeven genomen worden I5eh heer die Vrgdagavond met dèn trein nit Amsterdam te Arnhem arriveerde kwam tot de ontdekking dat bem uit den Itiaatn Do timmerliodcn werkzaam bg hot in aanbouw zgnd krankzinnigengesticht teWolfheze vroegen loonsverliooging De patroon antwoordde dtt bil beiloten U om an die tlin dat ook te Qonda aan rerschUlende rereenigingen subsidie moet gerraagd worden Daar de cursnsi in vele opzichten aan de gestelde eischen voldoet en de vergadering ook wat bet beheer betreft met de wenseben van de Natscommissie kon meegaan is het te verwachten dat van deze zgde st un verleend wordt Bg de rondvraag werd door enkele leden geklaagd over de bnvoldoende wgze waarop in hun gemeente roor het schoonhouden der schoollokalen gezorgd wordt Vooral in Moordrecht laat dit te wenschen over Deze zaak zg dan ook in de aandacht ran de betrokkene autoriteiten aanbevalen Het 4 jarig zoontje van de B te Waddinxveen bad Zaterdagmorgen het ongeluk in de sloot achter het huis te vallen Na eenige oogeablikken werd hy opgemerkt en er uit gehaald maar het was reeds te laat want na enkele ademhalingen stierf bet ventje Uit het R Nbl nemen wjj het volgende orer De Goudsche Kerkgclazen en de Restauratie I De luister van de Crabetsche glasschilderkunst in de kerk te Gouda trekt aldoor I meer de belangstelling van de wereld Nog I in t nu geëindigd seizoen ondanks bet I slechte weer is het bezoek alle dagen buiI tengewoon talrijk geweest I Zoo beeft ons de gids die gemeenlijk den I uitleg pleegt te geven ons dezer Jagen bg I een wandeling door de kerk met vrg wat I ingenomenheid verzekerd I We hebbon den aardigen goed pratonden I en heel wat juiste opmerkingen laftceorenI den inan toen wel bewondeid om den onI veistoorbaren ernst en zekerheid waarmee I hg ook ons weer van Crabet z n glasschilI deringen heeft verteld en aldoor getracht I hoeft onzen eerbied voor deze groote oude I kunst naar het juiste dool te voeren I Want er was veel dat afleidde I Men is naar onze lezers weten bezig met I de restauratie van het kerkgebouw Die I was noodzakeiyk er werd ernstige verI zakking geconstateerd en op vele plaatsen I leek het hechte metselwerk de kracht van I samenhang te verliezen I Tengevolge van die restauratie was het j noodig ook de boogramen te versterken of I gedeeltelgk nieuw te omranden en daartoe I moesten natuurlgk de vensters worden nitI genomec Van de gelegenheid is geprofiteerd I om die vensters schoon te maken en opnieuw I in lood te zetten welke moeiolgke arbeid I opgedragen is aan den alleszins bevoegden I heer Schouten te Delft I Komt men nu in de kerk dan wandelt I men daar door een stoffige ruimte en achter I t koorhek orer en langs allerlei obstacle I waar onverschillig werkvolk met stukken I smgt en grof het gruis met bezems keert I Het is er weinig stichtelgk en allicht had I men wat meer piüteitvol gedaan door tgdelgk I de gelegenheid tot bezichtiging te sluiten I Een drietal raiseu waren dezo week uitgeI nomen en door planken schatten vervangen I èèn raam werd juist ingezet en een paat I stonden er al erostaareerd I De restaura e schgnt zeer wel gelukt I Alleen wil het ons voorkomen dat do nieuwe I loodlgnen in vergelgking met de door Crabet l éevoogde al te breed zjjn te massief en te 1 plomp de kleuren inslaiten En zelfs tegenI over Schoutens onaanvechtbare bevoegdheid I wagen wjj de reronderatelllng dat een rerI zwaring van t lood juister in de dikte dan I in de breedte gezocht zou zgn dat m a w I de omsluitende loodrandon niet zoo diep op I hot glas mochten ingmpen In de oude I glasschildergen zgn de loodlgnen dunner I daardoor fraaier en zeker minder storend I Dat de tgd de oude lönou verdund heeft I is aaunemelgk maar dat kan toch niot in I die mate zijn gescbiett dat liJ in den tyd I der vestiging eren breed waren als nu die I van Schonten I Evenwel nu men een landgenoot koos I kwam zeker Schouten het eerst in aanmerI king En gaarne vertrouwt men hem het gevaarvolle werk toe Dat toch ook zoo I dankbaar is I Want de glazen in de Goudsche kerk zgn I óok voor onze aan meer eenvoud gewoon I geraakte oogen dan deze in elk geval klen I pompeuze beelden bieden schitterende mecsr I terwerken I Wg wonen hier dicht bg Gouda root I minder belangrgko kunsttentoonstellingen I geren wg meer geld soms nit dan de retour naar de pgpenstad plus bet intreegeld inde kerk 20 ets per persoon rragen De gelegenheid zij dus aangegrepen om onie leien tot een bezoek op te wekken En dan moet men zelcer den gids rragenDie is roortteftelök Met een stem die tich aan den galmrtn de kerkruimte gewend hoeft sterig ran ge I luid catochiseert hiJ de ramen langs Niet I opdringerig niet stichtelgk eenrondig al eeo gids in een masenm Een museum wordt I trouwam In Batdeker deu kerk genotad Hü rertelt n wat noodig is de gids en orerigens wacht hg vragen en opmerkingen Voor ontwikkelde Inyden heeft bij een uitgebreider welbespraaktheid dan voor de nieuwsgierigen zonder meer die weleens willen weten wat die rensterscliilderingen roorstellen Zoo hadden wg het roorrecht door hem ib een bestudeerde te worden aangezien O na enkele opmerkingen ovei het sterk rettcbil in artistieke qualiteit tusschen enkele ramen ook als deskundige Iiater sloot zich nog een groepje Zeeuwache boeren bi onzen rondgang aan en toen genoten wjj een dubbelen uitleg éen roor ons en éen voor hunlieden I Er zyn totaal 31 ramen in de kerk te Oouda waarvan 10 van Dirk Crabeth en 4 van diens broeder Wouter Zj zgn verreweg de meest schitterende van kleurenkeuze en technische afwerkingen en t volkomendst gelnkt van teekening De andere waaronder vooral het innemen der stad Damlato door Wilhelmus Thibaat zgn alle evenzeer prachtige specimen van zestiende eeuwsche glasschilderkunst door leerlingen van de Crabreths Slechts één Johannes de Deeper predikt voor den koning Herodas door een Antwerpsch schilder valt misteekend en misklonrd nit de hooge waardy dezer prachtverzimeling De gids vertelt u dat deie Antwerpenaar toon hy de Crabeths zag in wanhoop uitriep dat men geen buitenlander noodig had als men zulke meesters in het eigen land had En stilletjes heeft hy de plaat gepoetst en aan het luistorrgke maal dat men zooveel jaren vóór de Vredesconferentiel ter gelegenheid placht aan te bieden heeft bg niet deelgenomen Die man had zelfkennis De kerkbrand van 12 Januari 1552 had met de oude kerk de oude glasschilderyen vernield Toen hebben burgemeesters en kerkvoogden aan allerlei menschen en aan allerlei steden om nieuwe gevraagd De bisschop van Utrecht gaf het eerste hg bestelde bg Dirk Crabeth een Doop van Christus in den Jordaan het tweede gaf de proost van St Salvador te Utrecht Christus predikt voor Zyn discipelen Verder gaven ook Philips II de steden Leiden Delft Rotterdam Dordrecht en Amsteidam glazen Door de meeste gevers is wel gezorgd dat hun aandeel werd vermeld Zg hebben er hun visitekaartje in den vorm van hun portret bijgevoegd en meerdere gevers van éen raam lieten er hun wapens hyscbilderen Voor het grootste aantal zyn de glazen Bgbelscho voorstellingon Alleen Dordt gaf een zinnebeeld de maagd van Dordrecht zittende in een bloementuin die als een mand omrand is met gevlochten muren hel symbool van Dordt Eén voorstelling in een klein bovenraam trekt altijd zéér de belangstelling Want de gids kondigt het aan met de mededeeling Dat vergeet u je leven lang niet Men ziet er een reusachtigen visschekop den walvisch waar een man Jonas uitstapt Het is een geschenk van bet Goudsche viscbverkoopersgilde en de vernuftige Dirk Crabeth verzon hot onderwerp En wat goed dat ie t deed zegt de gids Nn na zoovele eeuwen mogen we er hem dankbaar vopr wezen Waarom dan f vraagt ge En de gids zegt guitig Omdat als k met stommelingen ben rondgeweeat die niks snappen van de pfacht der glazen ze roor deze roorstelling toch altgd monden opensperren en de Goudsche glazen toch wel mooi rinden Men kan t zich niet goed roorstellen dat er iemand den diepen indruk ran het zonneklenrenspel in zoo oneindige variatie ran diepte en glanzen zou kunnen ontgaan maar het schijnt toch aUoo De gids kan het weten Wat jo hier soms roor menschen krijgt I klaagt hjj De techniek ran de kunst der Crabeths dat wil zeggen het rermogen om rerren sato te stellen nit metalen die in het ruur wanneer het glas gebrand wordt niet reruderen is met de zeer nagverige broeders die iedereen en vooral elkaar de oogen plachten nit te steken verloren gegaan tot de chemie in de vorige eeuw zelf mengingen rood Uit archivale aanteekeningen weet men dat de Crabeths eerst op iwaar papier do medellen teekenden de kartons zjn nog bewaard en ze dan op glas overteekenden en ehilderden Daarna werd het glas in speciaal daarvoor gebouwde orens rerhit en dan wae de uitslag afhankelgk van den graad ran hitte en de meer of minder vloeibaarheid van het glH De meeaters wisten met deze fawteren roortreffelijk rekening te houden Maar dta werd ar nog in het glas geslepen met maril en water en op de nitgeslepen Platlaen werd zilrerkalk gesmeerd en dan t glas weer gebakken Dat gebeurde roor borduurwerk met wit en geel op hetieUdo Dit woord wordt nooit door den glaiennithgger gebezigd hy zegt meeetal eenvoidige menschen JSM OndKk Coorant kleed voor edelgesteenten op myiera en kleederen roor de riammen ran brandende kaarsen eni Zoo kenden de Crabeths meerdere technische details die het zoo rerwonderlgk resultaat hadden dat in de soms zeer felle kleuren altoos de soepele igdeo fluweelachtige zachtheid der stoffen uitkomt Naar rerlnidt gebrnikten de Crabeths roor de rerfmenging allerlei ontuig zelfs urine De gids door zoorele bezoekers met bescharing en historie en knnstkennis gemoderniseerd ontkent vele van die graag vertelde bgzonderbeden Hg beroept zich dan op de geschiedenis die de waarheid spreekt in zoovele oude later gevonden paparassen Maar hy ontkent niet de brave kerel dat na de Chrabeths nooit iemand zöó schitterend glasschildergen heeft gemaakt en dat dus met hen naast het enorm talent reel technische bgzonderbeden zgn rerloren gegaan En torens met hen de glorieuze kunst die in deze Gondsche kerk nog altoos den eerbied en de bewondering wekt ran heel de wereld 385 Staats loteriJ 5e Klasfe Trekking reu Maandag 7 Oct No 6900 en 9154 ieder f 1000 210 8851 14148 14270 14654 en 18359 ieder f 400 3528 7261 12476 16020 en 17406 ieder f 200 182 1095 9421 108 0 10927 13467 14496 14637 14709 15320 en 19901 iederf 100 Prijzen van f 70 206 3255 6034 9118 11817 14601 17641 327 3469 47 24 71 14737 17864 82 92 6159 9288 11991 39 17939 435 3544 6210 91 12066 14842 78 99 3632 85 9319 12173 53 18000 533 3716 6389 88 88 14950 28 641 30 6514 9805 12470 15027 75 720 40 92 23 12572 40 18204 66 3811 6759 9963 127 05 98 51 870 3937 6859 10221 12818 15399 18373 78 4069 6918 10323 64 16435 77 927 4105 54 10402 12938 15759 18508 1075 16 7028 8 84 15859 72 1116 63 7487 10522 13039 15907 18815 1257 4445 7538 47 65 11 35 62 4523 80 87 13143 48 47 1360 31 7629 10658 13227 16043 18919 1411 4644 7794 10730 13308 88 19160 43 84 96 56 13419 16133 19335 91 4717 7809 10806 26 16391 19611 1826 27 17 10907 13541 16495 83 48 72 11015 92 16591 19632 2196 4844 8020 45 13688 16688 352406 46 8137 111S9 13751 67 19725 56 8328 11249 13818 74 19855 2526 5192 46 96 67 97 20110 2605 5226 91 11302 79 16700 83 40 60 8426 9 14076 12 20388 2890 5456 8576 11424 14126 17299 20422 3024 61 8691 76 14310 17380 20613 35 5539 8730 11590 74 17413 20654 3123 87 92 11647 14413 81 65 45 5662 8891 94 14540 17550 20814 3215 68 8937 11775 78 17633 64 43 5916 9004 94 94 BEÏÏES VM EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 7 OCT Staatsletntngen 4 4 8 101 97 4 100 4 99 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusLiHD Iwang Dombr Obligation 4 96 Azm Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLüHBu Geconsolideerde Buiteniandsche Schuld Becepis L 100 IV 24Vi n pothnk Banken n pothnk BankenAandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb i 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 i 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 99 Pandb HoUandsche Hypb 99V4 SchMpvaart MaaUcfuippijm Pand Holland Gulf Str Mij 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvtgluningm üiUM Oblig Znid IUUuiMofae Spw niü A 8 7 PrttnUUtniHfn Baion Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Duerun M j tot Expl Laan ran Moerderroort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintermantels CSrUStSi TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen de meeat concnrreerende prijzen VERSCHEIDENHEID Een heele opwinding rerooriaakte Zaterdag te Utrecht een stier die ign geleider ontloopen was Het beest rende orer den weg allen roor zich uit drgvende Een paard met wagen werd in den Leidschen Rijn geworpen De inzittende boitenman werd met veel moeite gered terwgl het paard eveneens met behulp van een schuit aan wal werd gebracht Ondertosschen was hot woedende dier het Snikerterrein opgerend door het openstaande bek Een jachtparty in optima forma weid nu gehouden Eenige agenten van politie beschoten het dier met revolvers maar zonder resultaat Op een gegeven oogenblik rende het dolle dier op een der agenten aan maar kwam gelukkig te vallen waardoor de agent van een wissen dood gered werd Steeds beschoten baande de stier zich een uitweg door een ijzeren hek om vandaar door een sloot in een weiland te gaan Op verschillende plaatsen gewond kwam het beest ook door nitputting van krachten tot bedaren en werd op een boerderg waarheen het gegaan was met behulp van een slager die de hakpeezen doorsneed neergelegd en met een revolverschot afgemaakt Veemarkt te Rotterdam Maandag 7 October 1907 Vette ossen en koeien goede aanvoer prjjien waren voor iste kwal 36 ade kwal 3a 3de kwal 8 cent per half kilo Vette kalveren goede aanvoer iste kw aS ade kw as 3de kw aa cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw 35 ade kw 34 3de kw ao cent per half K G Schapen en tammereu goed aangevoerd Handel voor alles lager in prtja Afloop dsr Openbare Terkooptng van Onroerende Goederen gehouden door Notaris J J A Montjjn alhier op Maandag 7 October Perc 1 k C van Eük alhier voor 840 Ferc 2 3 4 en 6 k M Millon alhier voor f 2790 Perc 6 J Boelhouwer alhier voor f 1520 Perc 7 k A Hooimeüer alhier voor f 1420 Perc 8 9 en 12 C A van Loo te Woerden roor f 3740 Perc 10 k 7 A Roepera te Gonda roor f 1260 Perc 11 k F O Mlenwland te Oonda roor t 1216 Perc 13 k H H r d WoU te Oonda roor f 1200 Perc 14 k C Th Tholens te Gonda roor I 970 Perc 15 en 16 k 0 Bontenbal te Beeuwjjk roor 1 1085 ADVERTENTIEN Vere DiglBg ARMENZORG Aidecling nOKKBIIHIIIS BOZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en orertollige huishoudelijke roorwerpen leelka ook zoo reel noodig te repareeren en hooidiakeljlk aan mingegoeden roor goedkoope preien te rerkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede un de neutrale Vereeniging Armeiuarg ê IM tMU oaidu4ilrkMi aa makkdriuti poMaidail voor HMraa n VMcal draM m Kloiinokonnnlk AppntmrvanCN MIMr k Ca srtli Hk Str 14 tal l Pi anuaaa IUiri Mik EENIBfiEFOTViVTHES en warJt verzoelil ep t lERK te letten on BIT Mieuini van U lUVËNSWAAY ZONEN aORZMOHKM Deu THKK8N wordw aig l rerd in rerugalde pakjuran vi hffM N m m en mn Ntd om met TenueldiDg van Nommer er Prgi Tooraieu tui nerenituui Merk Tolgeus de Wet godepo neerd Zioh tot de aitroeiinK gaeerde orden aenber ende J G BUL Toorbfl n J BB££BAABT Li Mk uker uo j doEoht lÜel Cacao t omvangen laiaiiM toid en na vele prosCneniingen la doL lésl gekinnim ondel ai i naiin dea Itvlniiera Dr Mi baelio va nardigt de beste maodines in ot wereldbe immi tafcbliaeenMat ru Gebm StoU wwek t Keclan didw Cikel eacao in vierkantoa bussen Dese Hikel OKao is OMt melk gekookt eea aangsnaiaa genmrt drank t oc 4 lijksch gebruik eea t 2 theehfiU rw t pceder roor een kop Cboeolati Ut geneeakracbtige drank bij g nl diarrhoe aledita mat water t gebrai iaB TeikrUgbaar by de roanumri B 1 ApotSakere ena Prijs TTWtm rais Oene aalrtrlagmwooidlgar raoc Xiim t kj is land hiflut attenkltdl lEioterdam lalvKstraat 10 $ Werkt zoowel roor als achterwaarta het illernleuwate model EmumAcmi splioternienw zoo uit de kist 10 jaar garantie te koop voor f 39 S0 b j W VERMEULEIT J Hoogstraat 78 Botterdam Telephoon 5263 Inrichting roor Reparatie en inrnlling Bohte Oade Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETEB8 Jz UI f na M iwUnmi Onnavolgbaar dn thans door nieuw gevonden toepaatingen onze lii U0verf gfeMUerae ror trelltn Fet t re BogaerU Zij geren kracht en diepte die namakera nietknnnen bereiken Men orertuige lich geen imitatie roor de eeUle te ontvangen Gelll Prtjaconrant met een aantal ongerraagde getuigschriften gntU op aanvraag Boxtel B BOOAKBJü Jt Co Agent roor OOUDA Firma A QUANT Knnithandel Kleiweg btj wien modellen te beilchtigen i d SAMOSWIJN as eeta per JleMilt Aanberelend Firma Herman Zoon