Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1907

IVo 10450 Woensdag 9 October 1901 40s e Jaar fig J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoi n Xo 81 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 trance per l 08t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN T M M H M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte nzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Het C o r r e I p o n d e n t B c b a p van WOSOHOJIf08 Nod Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGKNDlJK DiUKïWAUBH Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tjjde Vcrpl j sters pii Veri leg rs voor particuliere verpleging beschikbaar zijn Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratig toegelouden ingegtven worden The Melk lAktur Kan Kofie Abiint Bier Water o in Ui voedsel zonder dat het noodüj it dat de dronkaard er iete van a weet tiet COZA POBÜEU bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot hetdrinken van sterken drank bier wgn absint enz bij 4en droikaaid op te wekken Hel COZA l OEOUU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huise4 k geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizenlwi personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenblnstigo en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het loven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die dtartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Hel poeder Wordt gewaarborgd volkomen onBcbadelgk te 7i n Correspondentie in alle talen der wereld Hel echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot Ie Gouda WOLB F Co Onze depöthoudors reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor loep maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt if direct naar Londen COZAINSTITUTfi ttJilnSlXd Wacht U voor namnaksels Het Coza Poeder is hot eenige aMoende middel tegen dronkenschap DE OOEDKOOPSTB i I DE MEEST PRACTISCHE A DE MEEST VOLL EDIGE T ilO PEBLADEll i ziJn beslist die der Firma TUE LADIES JOCBSAL f met minstens drie gratis geknipte È patronen en oen geklearde plaat TUE ILL DllBSSXAKBli f met een gratis geknipt patroon a TUB BkZAAlt OV CHILD KBS S FASHIONS f Kindermolles mot vele gratis go Jknipte patronen ylÏAACT üw Hoekhandeiitnr Proe iiiiminevii ip Alle ihH kantel UoU ItlJi oeyDel Van allo in deze bladen voorkomfiidu modellen zgn ÜEKNIPTK PATKONKN I mot Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Xenuw en Maatrlijders Wordt nlt overiaiging als een werkelgke hal u don nood het iKwk aanbevalen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d fc boakje franco par post toegezonden dour BLOKFOBL S tlookhan Zaïtbommnl Qoada Drak van K BBINKHIN A Zs SIER OW HUIS IN DEN WINTER UWEN TÜIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 0 4S zenden wjj franco door Nederland onze over il bekende yormal CoUeetieê 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor polten of 50 voor den tnin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of oene collectie voor den tuin van 260 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 sluks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hy icinlhon Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklo ijes enz Kijk geilluBlreerde prgslijttmet specificatie onzer collecties in het Hollaadsch en onze vele wenken voor de cullnur bevattende grooto catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tirinbouw Ktabtlsseiuenl M Hulster Duin NoordwUk bU Haarlem acmatogeeii Poedervoi m is het eenipste helpend middel teg en nioedar moeite nieekmueM Xeuumtiicakle Hmofipilueu HIapelooêkeU onmaehteu fermagerlug en r rmludering der Itckaamtkntehteu aeiiialogeeii in Poedervorm heeft eeo aangename smaak on kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAÏÜGEKN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs j er doos met gebruiksaanwijzing 1 1 60 Eenige labrlkanten H S v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Kirra WOLVF Co Westhaïen 193 GRENDEL B H VAN MIL U Voeistal Üoada k BOÜUAN Moordrecht PINK8E Nieuumkerk ad IJuel k i VAN ZE8SBN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Chdeieater k SOBEER Haaetrechl K VAN DEU HBIJDEN Reeuwijk P v d SPEK MoercapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingneen P A oaGROOT A UB JONGH Oudewattr J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER Benechop WAARSCilUWlNO Laat U niet misleiden door Abtiy Siroop Het kloosler Sa c a Paulo Abdij bestaat niet rlus Siroop van geenerlei waarde Vinuni Sanguinosnm in Vacuo De heer H G WEBER Kelzerstrant te Schoveningen geeft ons inzage van het hiervolgond schrijven Mijnheer I In het belang van andero arme lyders wil ik u mededeelen hoeveelgoed mg de Bunguinose deed die ik bg n kocht Ik leed aan hevige zenawzwakte had last van hartkloppingen was vreeselvjk opgezet in de maag en soms zoobenauwd dat ik dacht te sterven MiJ werd toen oen weinig Sanguinose gegeven en dat hielp mjj dadolgk Ik ben het toen goregeld gaan gebruiken enzog uit volle overtuiging het is een éénig middel er bestaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zgn geweken ook bel opgezet gevoelop de maag Ik bia beter dan ik had durven hopen Schoveningen Kolenwngenslag 21 H DE JONG Wanneer gg last hebt van bloedarmoede zenuwzwakte malaria pjjn in rug of lenden pijn op de maag hoofdpijn duizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebruik de Sanguinose 1 Wat zjj voor honderden gedaan heeft kan zjj ook doen voor a I VAN DAM Co Maar zorg dat gij de eehte krijgt van Den Haag PriJB I 1 50 i 6 fl f 8 i 12 fl f 15 Te QouJa bij WOLFF Co Westhaven Ooontbeerlijkis het genot van een BAD INGlCETINe zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van corapleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 14 en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irW KOnilI HL lJKB FABRIKKBI Voedert aw Vee met de xu t re tnurwe merk Sler en W Ei uitmuntande door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde e r Dtploma Parij 1900 Seam Gouden HtdaUUê Koord Brabanlscli Schoen eo Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Dmiies eu Kinder Wioter Arllkelcn SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratién en aangemeten werk Wormerveer HOLtAflC Kieuw onovertroRon Frof Dr Li ber8 welbekeud 2iB1IW EBAGBT ILZX13 UU n At met FtbriBkwuwk tot voortdurende radicale pu tekere geneziug van Alle zttlJs de meest hardnekkige ttenunttttekten ooral ontataan door afdwalingeo op jeugdigen leeftjji tota d i enezitig van elke zwakte Ëlocl hiïchi üenauwdheid llootdpyn I Migraine üartkloppiug MaagpgD slechte spyarertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige proapectassen rjifcr iesoh a 1 a 2 B 8 dubbele flowb 1 11 Onfrn 1 Dep6t Matth v d VeRto iSaUbomtüI pGli M Cléban k Co aotterdam I Happel s Gravenhage I HalmmauB de Jonp J Gtn Bottvrlam W Iff fc Co Gouda D biï alle dro£ istea Wüd eu Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duivon Punlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G ÜTIBLtSG Poelier OoBterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar mm MiLLMom JICHT EN HHCUMATIEKLMOERS MET SUCCES EBHUIKT IVERKRIJGBAtn IN FLE3SCHEN VAN 50 Cl5 75cls CB laS BU H H IPOTHEKERS EN DnOGirtEN lF Ad RlCHTERl C RonERDAM Te GoDDA bjj 0 LÜGEE Apotheker Markt en bü WOLPF Co Weethaven 198 I Uuiifiilaiiilscb Overzicbt Eenier seint uit Butler Pennsylvania 7 Oct Door het omvallen van een ketel met gesmolten metaal in de jzergietorij word een ontploffing veroorzaakt vier personen weiden gedood twiulig doodelijk tien ernstig gewond De gekwetsten en dooden zjjn bg na allen vreemdelingen Hel gesmollen metaal viel op de menschen waarvan sommigen lelterljk verbrand werden B anderen brandden de vingers af of werden do oogen vernietigd Do gekwetsten moesten een uur lang naakt in de strengste koude liggen voordat zy naar het hospitaal konden worden gebracht Reuter seint uit Brussel 7 Oct De pailementaire commissie voor den Kongo hecll in een hedenmiddag gebonden zitting met 9 tegen 7 stemmen het voorstel van den heer De Landsheere verworpen om de begrooting voor den Kongo aan de goedkeuring vun de Kamer te onderwerpen en de tekst van het ontwerp der regeering bepalende dal de begrooting hg de wet zal worden vastgesteld met een gelgk stemmenaantal aangenomen Toen kort geleden bet bericht in de pers kwam dat prins Bülow bj Hamburg een villa had gekocht zag men daar reeds een voorbereiding voor een rnsligen ouden dag in en begon men zich van verscliiilende kanten af te vragen wanneer de rykskanselier ziine ontslagaanvrage zou indienen Nu blijkt evenwel dal de villa niet gekocht is De ofucienze Sliddeutsche Eeicbskorrespor denz is gemachtigd om hel bericht vau de villa tegen te spreken maar voegt erbjj dal Billow met dat al van plan blgft eens zjjne vaste woonplaats aan de Elbe tnsschen Flottbeken Blaokensee te kiezen waar bjj ook geboren is De Post heeft nog een andere lezing van de zaak Er zal niets komen zegt zjj van het koopen van een buis in de bovengenoemde streek omdat daar geen geschikte buitenplaats te vinden is en BUlow en zg ne gemalin lich ook te weinig met hel buitenleven vertrouwd gevoelen om er op later leeftijd nog den rechten smaak in te krggen Zjjn neef baron v EUeker Jenisch heeft er nu Bttlow s aandacht op gevestigd dat bet hotel te KleioFlotlbek waar een prachtige tuin bi behoort een geschikte tjjdelgka veibigtplaalszouzgn Het ia van Berlgn uit in een paar uren te FLVILLETOX ZWSRVELINGfiN Naar het Russisch 1 Eindelgk kwam er bericht doch Olga moest het voor Beatrice verbergen want het deed eenig onheil vermoeden Ik vrees iets ontzettends heette het in den brief Vorst Gregory heeft nog altijd niet Petersburg bereikt en zelfs Milntin schudt ernstig het hoofd Ik zal trachten hot geheim te doorgronden doch ik ben in groeten angst Die arme Beatrice Wees vooral voorzichtig 1 Terzelfder tgd ontcgferde de heer Von Butzow een oud veteraan van den diplomatieken dienst een cgfertelegram uit NisjnlNovgorod hem meldende dat vorst Gregory tot dusverre daar nog niet was aangekomen Maar om Qods wil waar is hg dan f Hg durfde zich zelf nauwelijks antwoord op deze vraag geven alk kan het haar niet mededeelen sprak l y in aiob zelf Olga moet het doen Ik vreea de kleine prinsea von Alaska heeft D rader mMr bereiken en do Bulows kunnen er met hun familie omgaan zonder met den rondslomp van ei n eigen huis te maken te hebben De Bülows hebben daarop inderdaad den hotelhouder opgedragen allgd een aantal kamers voor hen gereed te houden De post maakt de gevolgtrekking dat de rijkskanselier er blijkbaar op rekent zjjn verantwoordelijken post nog lang te bekleeden Van de muren van Saint Elienne heeft do overheid plakkaten moeten doen afschearen des nachts er op gepinkt waarin de soldaten weiden aangespoord tot ongehoorzaamheid Te Amiens het gedenktecken voor wijlen den radicalen oud minisler öoblel onthullend heeft Clemencenu een rede gehouden en eraan herinnerd dat Goblet de eerste is gewesst die gewaarschuwd heeft tegen hel gevaar van hel antipalriotlisme en nntimililairisme Laten we zeide de heer Cl menceao niet belachelgk worden door den schgn op te wekken dat wjj werkelgk de crimineeie propaganda der anlimililairisten zouden vreezen Wjj bobben slechts op onze hoede te zjjn Deze zienswijze vindt steun bg hoe langer hoe moer socialisten Tegenover Taurèa en Hervé hebben zich nu Jules Quesde gesteld en Paul Broesse Beiden willen fel optreden tegen het Hervélsme Quesde is het verpersoonlijkte socialistische dogma Brousse is de man van het possibilisme de laatste is realist de eerste idealist Onesde heeft te Nancy en te Stuttgart reeds op het gevaar dat het antipalriotlisme voor de socialistische partij in Erankrjjk oplevert gewezen èn hy èn Bronsse treden nu op tegen het gevaar en verdedigen wat Jaurèi niaiserre heeft genoemd De correspondent van de Tïgliche Rundschau te Belgrado beeft aan zgn l lad den inhoud medeifedoeld van een geheime militaire overeenkomst die tusschen Bulgarjie en Rusland bestaat de overeenkomstjbetreft voornamelijk Macedonië en werd onlangs aangegaan toen grootvorst Wladimir als gevolmachtigde van den Tsaar de feesten ter eere van vorst Ferdinand van Bulgarge bijwoonde In artikel 1 van de conventie wordt bepaald dat Bulgarije aan Rusland de zorg voor zjjn politieke belangen in Macedonië opdraagt In de volgende artikelen wordt de mogelijkheid van een oorlog aan Rusland en Oostenrijk tegen Turkije besproken Indien deze Drie dagen later stonden Butzow en OIgn te Dresden bjj het bed ecner arme zieke die in een vreeselgke ijlende koorts steeda mompelde Gregory I Mgn man I Kom bij mg O wreede waarheid die zich niet langer verbergen liet Wera schreef dat men te Petersburg den vorst als vermist beschouwde niemand waagde het ook slechts zyn naam nit te spreken Vg moeten de ongelnkkige Beatrice redden zei baron Bntzow met tranen in de oogen Den verlorene te belpen indien hy nog te helpen ia zal slechts Wera s yver vermogen Twee maanden kropen in angst en bange verwachting voort Baron Butzow was naar Petersburg teruggekeerd in gezelschap van Arthur Randolph die na lang wachten weder bericht terug bracht Het was een ondoordringbaar geheim had Wera gezegd het eenige wat zy vernomen had was dat graaf Fersen een ernstige klacht tegen vorst Maxutoff had ingebracht wegens zaken de RusBische pelscompagnie of wel voornamelgk bet aandeel raa deu Keizer betreffende Zy was orertnigd dat Uazutoffs goeden naam hd mocht dan dood of levend zjin remietigd waa wut FUlippi rerkoadigda mocht leiden tol militaire bczelting van het gebied tnsschen de Wardar en do Zwarto Zee tal hel Bulgaarschs leger de stellingen vasthouden door den Bulgaarschen minister van oorlog oangegeven De Russische regeering zal den chef van den Bulgaarschen generalen staf en de commandanten der Bulgaarsche divisie aanwgzen Twee division Russische cavalerie zullen ter schikking van den Bulgaarschen minister van oorlog worden gesteld minstens zevM dagen nadat door Rusland alleen of in gemeenschap met Oostenrijk aan Turkije de oorlog is verklaard Bulgarije verbindt zich om in dat geval zjjn vloot ter beschikking van den Russischen admiraal te stellen en de havens van Boergas en Varna voor de Russische BChepon open te stellen Verder lal het voor den geheelen duur van den veldtocht zorg dragen voor het onderhoud van de Rassische vloct en do Russische cavalerie In artikel 7 verbindt Rusland zich om van Roemenië een welwillende neotraliteit te verkrijgen Zoo de verbonden mogendheden de overwinning behalen zal aan Bulgarije het derde deel van de oorlogsschatting en van het veroverde gebied worden afgestaan Konstantinopel zal in elk geval aan Rusland komen het Bulgaarsche leger zal Bnsland daarvoor ten allen tijde Btenn verlean n In Berljjnsche diplomatieke kringen slaat men geen geloof aan deze mededeeling maar officieel tegengesproken werden zijtot dnsver nog niet De Russisch Oostenrüksche nota over de politieke verdeeling van Macedonië heeft een onverwacht antwoord gevonden De Bulgaarsche minister van buitenlandscbe zaken dr Stanciof heeft Zaterdag aan de gezanten van Rusland en Oostenrijk te Sofia een nota laten overhandigen waarin onder anderen verklaard wordt dat Bulgarije zich tegen een verdeeling van Macadonië beslist moet verzetten Bulgarije beschouwt Macedonië als een ondeelbaar geheel als een provincie met vaste geografische en ethnografische grenzen wier verdeeliug naar nallonaliteiten een besliste onmogelijkheid is En de verdeeling in sferen van invloed noemt de Bulgaarsche minister een politiek gevaar en daarom niet wcDScheljjk De Bulgaarsche minister kan zich overigens volkomen vereenigen met de nieuwe Oostenrijksch Ruasische opvatting van artikel 3 van hel program van MUrzsleg Maar hij wijst er op dat de nationale twisten in den Balkan zullen bljjven voortduren luide dat vorst Sergins Zabow b nnenkort zoo aankomen om als voornaamste getuige tegen den vorst op te treden Ik durf bet byna niet zeggen had Wera tot Arthur gezegd doch Ik vreea dat vorst Gregory in de wilde Wolga landen door de geheime politie wordt vastgebonden tot het eerste verhoor heeft plaats gehad Valt hy in ongenade en wordt hg gedegradeerd dan bestaat er geen twgiel of hg wordt als militair gevangene naar den Kankasns of paar Turkestan gezonden Toen zy hem de hand tot afacheid gereikt had hadden de tranen in hare oogen gestaan berichtte Randolph Zeg aan Olga dat ik het niet durf wagen baar te schryven Mochten er gewichtige berichten komen dan zal ik myn meisje naar Dresden zenden Wg moeten na als broeder en zuster elkander bystaan Atthnr had zy ten slotte gezegd ik heb de toekomst van den kleinen Stephen in de hand en gg beste Arthur hebt gezworen Irma te zullen beschermen God zy met a 1 En ik moet n nienwe plichten opleggen begen Olga toen Randolph zgn verhaal geëindigd had Een bange vrees kwelt my ik weet niet wat er geaohiedt doch ik voel dat wy nagegaan worden et lou kannen gebeuren dat y zelfs in bet hart van DoitachUid oiit meer relUg i n daarom keb ik en de resultaten van den harvormiii sMMd in de waagschaal zullen worden gwtall no de volgende voorstellen van BuTgartja niet worden aanvaard lo Vaststelling van de grenzen rta kat gebied waarin de hervormingeD inlla warden ingevoerd i 2u vaststelling van eeo nieiwa tiaitiBtratievelindoeling van dat gebiad 3o instelling van eau scheidsgereelit onder toezicht der beide met den hervormingsarbeid belaata mogendheden voor d beslechting der nationale kerkelijke en sohooltaaestiM tnsschen de bevolking De Balgursche regeering meent dat deu drie voorstellen door de regearingen vu Rusland en Oostenrijk kunnen warden augenomen zonder dat de waardigheid o da souvereine rechten van het Tarkiohe Rtjk daardoor zullen worden gtichud V De Londasiara hebbai Zatardag het militaire bestnnrbare Inchtsobip boven hun atad zien weven Bjj windstilte ateeg de Nilli Secundus zooals het nu heet Zaterdag kw rt voor elven bj Alderahot op Het lioU evaarte zette oostwaarts koers en vloog orer Ascot Staines Richmond noordwaarta n r Brentford toen ooatwaarts weer over ket Tratalgarplein naar de St Paul Het beschraal een wyden boog om den dom der kathedraal eo koerste toen zuid en znidwestwaarta bleef een tjjdlang boven Kennlngton Oral zweven en zatte toen zaidoostwaarta deo tocht voort naar het Crystal Palace waar het neerstreek De bladen zjjn vol lof over den walfé slaagden tocht die zeggen ztf bewezen beeft dal Engeland Frankr k en Dnittcbland oieta meer te benijden heeft Op een eersten tocht heeft geen luchtschip heet t zoo o langen afBtand afgelegd omtrent 80 K M in 3 nor OngetwyfeTd heeft ket luchtschip gelooa4 het lang te kinnen hooden volgens da beBtnorders had de reis nog wel zes uraa kunnen duren en goed beslourbaar te zijn Maar de lol dien de Engelscba bladen er aan geven is overdreven Vooreerst ia t niet de eerste tocht dien de Nulli Secundas ondernomen heeft en zjj is te Sydenham neergedaald omdat ly tegen den wind die inmiddels opgestoken was niet op koo Boveo de Oval was de wind even sterk ala de stuwkracht van den motor vandaar dat de ballon Btilstond Er zullen dus krachtiger motoren moeten aangebracht worden De gebruikte motoren yn nit Frankryk roorloopig kan men ze in Ëggelaod nog nial maken geiyk men xe noodig heeft Cody die hel mechanisme van het licbtschlp gemaaltt aan baron Bntzow geschreven en hem verzocht my een zQuer trouwe dienaren te leoden die net hem op yne goederen groot geworden is opdat wy dag en nacht bescherming hebben Ik zon u willen verzoeken by ons te biyren tot die man hier aankomt Randolph was zeer getroffen door het blaak gelaat en de bevende stem der sehoooe vrouw hy beloofde haar plechtig baar a de kleine Irma een treaw besohermar t zullen zyn QravlB Olga had het niet gewaagd Wera en Arthur mede te doelen welke beleediging zy van Zabow ondervonden bad zy had vermeden zgn naam te noemen en nn toen zy op een avond langs het Brtlhlsche terraa naar bals giag stond de Tataar eensklaps met een zegevierenden blik voor haar Ik geloof dat de vorat neg niet tkalt gekomen ia zei de lafaard Ironisch terwyi by met spotachtlge beleefdheid den hoed afnam Zonder hem met een blik t verwaardigen ging Olga verder Haar schrik over Znbow s onverwachte verschyning werd nog groeier toen baron Butzow haar uit Zwitserland schreef dat bU alle hoop opgaf Uaxatoft ooit weder te alen Wordt rarrolgdj