Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1907

Zaterdagmiddag heelt tnsschen Beekvliet fen Borcnio op de Ign dor Geld üvoryaselsche stoomtrammaatschappg een botsing plaats gehad tusschen een goederen en personentrein tengevolge van een verzuim van een dor ambtenaren aan het station De botsing kon door geen der beide machinisten 1 voorkomen worden omdat de ontmoetiug Ja plaats had in eec bocht van den weg Eene Ij jonge dame nit Neede brak een arm terwyi een der conducteurs een vrg ernstige hoold1 wonde bekwam De machinist van een der machines sprong bytgds er al De materieale schade is vrjj aanzienlgk i k M De grobtate hoogte waartoe de NalU jüéatHB8 IIB I UII l U i8l l II wg l lMii 00 M aemidgMMW titrKtMrtm 20 M Een scMer IHlooiiyi Hend bsricbt dat ecbter to Bchönt rte zgn komt uit Petersborg l staat pnti meer n nieta minder u da Hat niet zoo beel lani gelede de Heele Ainoer rloot verbrand is Tii na n oVrloj met Japan was n l besloten een vloot van kannonneerbooten voor den dienst op de Amoer te bouwen Het bevel over die vloot zon kapitein Klado Virdw opgedragen Sinds heelt men echter niets meer van die vloot geboord En na kuiM het bericht dat einde Jnli in Sretentk teven kanonneerbooten een prooi der vlammen zgn geworden Zg waren nog niet van stapel geloopen M i Verspreide Berichten Frinkbijk Naby Tonlon is en torpedoboot op een klip geloopen Ferroal is herkozen tot bnrgemeester van Narbonne De vroegere minister van oorlog en roiniiter president De Freycinet is ernstig ziek DuiTSCHLAKD Ta Stl aatabnrg worden twee nieuwe locht chepen voor graal Zeppelin gebonwd één er van zal vier motoren krligen van 100 p k elk De keizer zon gisteren na de begralisuis van den groothertog van Baden een proeltocht met den eersten ballon bgwonen Bj de begralenia van den Badenicben grootliertog zallen in het slot behalve de llaitsche keizer te gast zyn twee koningen een koningin een aartshertog een grootvorst twee kroonprinsen vier regeerende groothertogen 6 regeerende hertogen en vorsten 12 koninklijke hoogheden en 21 andere vorstelijke personen OoSTKKBUK Hoxa KUii De politie heelt op verzoek van den president van het Hongaarsche Huis van atgevaardigdan de groote betooging van werklieden op 10 dezer te Bo dapeat ten gnnste van algemeen kiesrecht verboden De 1 arbeiders znllen na in kleine groepen naar iet parlementagebonw trekken ESOELVKI f e üalcDtta zjjn 4en veertigtal opstandelingen gearresteerd Hen heeft een inval gedaan in een huia waar de menachen zicli konden laten inspuiten met cpcaine daar wemelde t van opstandelingen De liekou halzen liggen vol gekwetsten Een der ge Uenigde agenten moet overletlen zgn RUBLiRD Te Petersburg ib de Scïlaeselbargwilk werd de politie bt een huiszoeking met revolverschoten Ontvangen Twee agenten werden gekwetst Een der bewonen die geen Itans meer zag te ontvlnchten tchoot lich dood Te Bakoe is een directear der Nobelwerkenvermoord een lagere beambte is gewond In de stad is een commissaris va politiedoodgeschoten BALKlS STATEIt Zondig hebben te Belgrado eenige protestvergaderingen plaats gehad t gen het vermoorden van de gebroeders Kowatkowitsch Milan Nowakowitsch moot in tegenwoordigheid van den minister president zeil zgn vermoord Zgn IJk vertoonde 14 wonden Als het Sobranja bijeenkomt zal de geschiedenis wal vervolgd worden 1 AliK i liTen bataljon Turken heelt na op 1 Oc tober het district Somai bezet te hebben ook de districten Basdoeet en Desljer bey ingenomen Een tweede bataljon rukt op de stad Delman in het district AserbeidBjan los Door de bezetting van deze stad dreigt de telegrafische verbinding met Oer nia verbroken te worden De bevolking van deze stad zond weer een verzoek om hnip aan de regeering te Teheran De keizerin moeder ifan Japan Makayama is goatorven BINNENLAND V BEDE8C0N FERENTT E De Eerste Commissie stemde Zaterdag over bet beginsel der verplichte arbitrage hooiu dat s neergelegd in het eerste artikel viin het Amerikaansche voorstel Dit beginsel is aangenomen met 30 tegen 6 Btemtben 4 onthoudingen en 4 alwezigen Tegen stemden Duitscliland Ooatenrgk Griekenland TurkQe Cbina en RnmeniC terwijl Japan Luxemburg Montenegro en ZwiiMrlanl tlob oatUaldan De heer Drago verdedigde in die zitting de verplichte arbitrage voor de geheele wereld De mogelgke conflicten van het internationaal verdrag met de nationale rechtsspraak zei hg zgn niet zoo belangrijk als men zegt Een verdrag heelt altgd twee kanten een politieken en een juridiachen van lokale toepassing De rechtbanken beschunwen het politiek karakter van een verdrag niet en indien en parlement een daarmee strgdige wet vaststelt is het de taak der diplomatie die te doen veranderen De Amerikaansche algevaardigde Choate verweet in de vergadering den Dnitschen gedelegeercio von Marschall dat hg vroeger andera over de verplichte arbitrage had geoordeeld dan thans Baron von Marschall dankte den heerChoata in zgn antwoord hartelgk voor de welwillende woorden aan zgn adres Spr is naar hg verklaart eer te oude parlementariër om er gevoelig voor te zgn datmen hem tegenspraak verwgt Uat is eengewoon en bekend procédé Indien h j zichwerkelijk had tegengesproken zon lig hetopenlijk bekenden Dat zon dan alleen bewgzen dat hü wijzer is geworden in denloop der debatten en in het gezelschap vanden heer Ohoate Maar er is werkeiyk geentegenspraak tnsschen zijn eerste en zgnlaatste redevoering Om dit te bewijzen boodhg don heer Choate een exemplaar van hotprocesverbaal aan dat die eerste rede bevat gelach De heden gebonden vergadering van de Eerste Commissie nam met 30 tegen 9 stommen en 5 ontkondingen de 8 gevallen aan waarin arbitrage verplicht js De najaarsvergaderingen der Provinci ile Staten van Zuid Holland znllen aanvangen den 19en November a s De 8t Ct no 235 bevat een Kon Beslnit van den 18en September Staatsblad no 262 tot wijziging van het Motor en Rijwielreglemeol 1905 Slbld no 294 Deze wgzigingen Iniden als volgt I Aan artikel 9 wordt toegevoegd alsvierde lid Het derde lid is ten aanzien van wegen buiten bebonwdo kommen der gemeenten niet van toepassing op de zoogenaamde sirene en de mecfianische jluit mits gehandeld worde overeenkomstig hetgeen in het eerste en het tweede lid omtrent het gebrnik van hoorn ol trompet is bepaald II Aan artikel 20 wordt toegevoegd alstweede lid Ten aanzien van militaire oefeningen is het eerste lid niet van toepassing voor zooveel alwgking van het daar bepaalde is gelast door het militair gezag III Art 23 wordt gelezen ais volgt Met uitzondering van kruiwagens kinderwagens en daarmede geiyk te stellen rg ufvoertuigjes moet elk ry of voertuig geenmotorrgtuig ol rgwiel zgnde dat zich tnsschen een uur na zonsondergang en een narvoor zonsopgang op een kunstweg bevindtzonder dat het achter een ander ry ol voertuig is gekoppeld voorzien zyn van minstenséén lantaarn die vooraan geplaatst is aando linkerzyde en voorwaarts een helder witlicht uitstraalt Ten opzichte van voertnigen op vaste assen in het landboawbedrgt gebezigd wordt de in het eerste lid omschreven verplichting in zooverre gewyzigd lo dat het licht ook kan wordeageplaatst a aan de voorzgde van het voertuig zooveel doenigk naar links b links aan het gareel van het trekdier ol van het meest linksche van meer trekdieren c aan hel vooreinde van den disselboom d bg voertuigen op twee wielen onder aande as en by voertuigen op vier vielen onderaan de vooras e gedragen voor de borst ol in de hand door den bestnurder ol door een geleider mits deze zich ter linkerzyde op ol nevens het voertoig bevindt 2o dat bedoelde verplichting in de provinciën ol gedeelten van provinciën waarvoor dit door Gedeputeerde Staten wordt bepaald niet van toepassing is van 16 Hei tot en met 15 Aagustas De beschikkingen van Gedeputeerde Staten als bedoeld in het tweede lid sub 2o behoeven de goedkeuring van onzen met de uitvoeringen der Motor en Rgwielwet 1905 Stbl no 69 belasten minister en vervallen van rechtswege drie jaren na goedkenriug zg worden geplaatst in de Staatscourant in bet Algemeen Politieblad en in het Provinciaal Blad Ten opzichte vnn vunrmouden en caissons van de artillerie der landmacht en ten opzichte van de overige voertuigen by het leger inigabruik wanneer deze laatste bg oefeningen deel uitmaken van een militaire troepenmacht is bet eerste lid niet van toepaiaiug voor zooveel alwyking van het4aar bepaalde is gelast door het militair gefag IV Aan artikel 31 wordt toegevoegd ala twttda en darda ltd i Uit reglement is niet van toepassing op mutorrgtuigen door openbare besturen gebezigd ten dienste der brandweer Op rg ol voertnigen geene motorrgtuigen ol rgwielen zynde en duor openbare besturen gebezigd ten dienste der brandweer ie § 4 niet van toepassing V Artikel 32 wordt gelezen als volgt Dit reglement kan worden aangehaald on der den titel Motor en Rgwielreglement Gemengde Berichten De Clnb de Bienlaissance te Amsterdam Het N V N meldt dat de in 4ructie tegen de Club International de Bienlaissance het speellinis in de Vondelstraat thans gesloten is Zaterdag ontving het beslnur van de Club de kennisgeving van do justitie dat de instructie gesloten was en dat de olflcier van justitie aan de Rechtbank verwgzing der zaak naar de openbare terechtzitting zon Vragen op grond van art 140 van het Wetboek van Strafrecht Bg dit artikel wordt slrafb iar gesteld do deelneming a in een verboden vereeniging De olflcier van justitie moet van meening zgn dat de Club de Bienfaissance ean verboden Vereeniging is omdat zy aan haar leden gelegenheid geelt tot hazardspel Ook voor den olücier van justitie moet het vaststaan dat er geen publiek tot de club wordt toegelaten dat men er alleen kan binnenkomen als men lid van de club ia Toch is het Openbaar Ministerie bg onze Rechtb van oordeel dat hier artikel 140 van toepassing is en dat de club is een verboden vereeniging Te Zoetermeer Zegwaart zyn Zaterdagnacht ongeveer 2 uur door de politie drie verdachte personen aangebonden die by lonilleering bleken ongeveer 130 aan zilvergeld benevens dolkmes revolver en eenige inbrekerswerktuigon bg zich te hebbon Zg werden in het cachot opgeborgen Ongeveer 4 nur s nachts kwam de winkelier I e Bruin aan den Voorweg te Zoetermeer zeggen dat bg hem waarschgnlgk door openschniving van een raam ingebroken was en ongeveer 1100 ontvreemd Natunrtiik werd een en ander met elkaar in verband gebracht en de personen in verhoor genomen waarna ze per trein s avonds naar Den Haag vervoerd werden waar do zaak verder onderzocht zal worden In een der personen heelt men iemand herkend die vroeger bg een landbouwer te Zoetermeer gewerkt heeft Men meldt uit Amsterdam De Nederlandsche Vereeniging tot hulp aan Inpuslgders alhier hield dezer dagen hare gewone driemaandeiyksche bestnursvergadering ter behandeling van de nieuwe aanvragen voor onderstand aan Inpuslgders Daarin werd medegedeeld dat zg sedert hare oprichting subsidies toegekend heeft aan 122 lupuspatienten 28 wonende in de provincie Noord Holland 19 in Utrecht 16 in Gelderland 16 in Noord Brabant 13 in ZuidHolland 13 in Friesland 6 in Overgsel 6 in Zeeland 4 in Drenthe 2 in Limburg zy steunt dus lupuspatienten in het geheele land aan den patient de keuze van bevoegde medische hulp vrglatend Verder werd mededeeling gedaan van het Kon Besl waaibg uit het crediet voorkomende op de Staatsbegrooting van het loopende jaar tot beairyding van lupus eene subsidie van f 300 van rykswege aan de vereeniging is verleend Men meldt uit Leiden Stammers de moordenaar van Elisabeth Aalbersberg die Zaterdagavond uit het Academisch Ziekenhuis ontslagen en eerst naar de gemeente Zoeterwoude gebiacht werd waar by den nacht onder het dak van den gemeente veldwachter van i r Stel heeft doorgebracht is Zondagmorgen per rytnlg naar het Hnia van Bewaring naar den Haag vervoerd De kogel is nog niet verwyderd Een gemoedeiyke gemeenteraad In den Wgchenscben gemeenteraad was Zaterdag aan de orde de vraag of een stukje land openbaar ol nit de hand verpacht zon worden meldt De Tel Er was verschil van gevoelen De voorzitter Dan zullen we overgaan tot het benoemen van een commissie van onderzoek Hiervoor worden de jongste leden benoemd de heeren Hnbers De Kleyn en Verhoeven De Kleyn Het zal voor ons moeilijk zgn dit te doen daar wy te Kiltrik niet zoo goed bekend zyn als Huisseling en Myen de Kleyn Van Huisseling en De Klegn Wy blgvan er liever buiten daar het by ons ia Van Gemert Als a daar niet bekend ben De Kleyn dan ga maar even bg Jan aan die heelt altyd wat in de flesch en hy zal u den weg wel wSzan D roonittar Ik moat a ook sog mada deelen dat de ambtenaar ter secretarie in Ewgk les gaat balen Hier zal toch wel niets tegen zgn Van Gemert O neen Hg heelt groote ambitie en is nogal vlug op de fiets hy fietst heel aardig De Midd Ct bevat het volgende verhaal van haar Haagschen Torenwachter Pe Vredesconlerentie is nog maar steeds niet uitgedineerd De vermelding van da gastraalen blgtt nog een vast nummer in de bladen en de hotelhouders benevens de attache s en secretarissen die bg deze leesten de denkende hooiden zgn raken bgna uitgeput in het verzinnen van nieuwe schotejs en nieuwe arrangementen Men hoort anders curieuse dingen over het leven en de avonturen der heeren Hier in ons burgerlgk landje zal men b v oenigszins vreemd opkyken over het jit dat er één kleermaker is die al de Russische heeren bedient in dier voege dat steeds een coupeur tnssclien Pargs en den Haag reizende ia met een kolter soms twee koffers waarin de spulletjes zitten Elke week kumt de mau om de orders op te halen en die koffer met broeken en jassen circuleert bg de Russen precies als bg ons een leeatrommel Die heeren honden er dus wel van zich met fraaie gewaden te omhangen Verleden week heelt men den armen cnnpenr echter Igna den nek laten breken Een van de klanten was nl niet tevreden en die ontevredenheid uitte zich op een manier dat het slachtoffer langs verschillende wenteltrapjes evenals een bal naar beneden werd gegooid Terwgl de coupeur beneden wat opgelriscbt werd stapte een kwartier lati r de voorname klant het hotel nit sigarette in den mond met een gezicht alsof er niets gebeurd was Rare klantjes toch om dun wereldvrede tot stand te brengen ja zeUs tut homanisoering van den oorlog zon men zoo zeggen dat zulke gasten niet precies de geëigende personen zyn Maar men moet billgk zgn Wie zon erin Rusland nu ook niet boos worden als een broek niet goed zit Iemand die hem zoo iets levert moet men bepaald de ruimtegeven t Het Nbl van Ned schryit WÊ Toen eenige maanden geloden de inspecteur wÊ van politie I J Hulseboom hot onderzoek V in da zaak der valsche munters in alle stilte aanving vernam hg dat Hendrik Cornelissen j eenigen tyd te voren in een dronken bui 1 aan de deur van zgn woning te Amsterdam 1 staande een valschen ryksdaalder uit zgn zak bad gehaald en tot de buren zou hebben I gezegd dat ding deugt niet 1 Hierop boog hg het doormidden en wierp 1 het den Achterburgwal in met de bedreiging dat hg iedereen zou vermoorden die er een S woord over zou reppen Gisterenmorgen is 9 onder leidiog van den rechercheur Visser de Achterburgwal Voor het perceel afge Ê dregd intusschen zonder eenig resultaat De 9 politie heeft echter grond te vermoedeo dat 9 in de gracht behalve de bewuste rgksdanim der nog tal van valsche guldens liggen temeer daar bg het onderzoek ten huize van m Cornelissen geen enkel valsch muntstuk gefl vonden is WÊ By een winkelier in de Stoolsteeg is door 9 iemand wiens signalement overeenkomt met MÊ dat van Hendrik Cornelissen indertyd een Ê valsche ryksdaalder in betaling gegeven M Cornelissen moet eenigen tyd geleden ban9 gende het onderzoek van den beer Hulseboom wM de lucht gekregen hebben dat men naar hem J zocht Daarom vermoedt men dat er valsch H geld in de gracht gevonden zal woYden In H privaten onder de vloeren tnsschen de naden j der zoldering kortom op alle plaatsen welke hy een huiszoeking bg een valschen munter i duchtig worden onderzocht ras geen spoor van valsch geld te vinden De politie on dervindt overigens nog al wat last van menM schen die den man met en zonder valschen H baard meenen gezien te hebben doch die ten JH slotte steeds alschrikken voor het afleggen WB van de besliste verklaring S Vast moet evenwel staan dat men hier S niet te doen heelt met de makers van het 1 valsche geld hetwelk op groote schaal vet1 spreid werd doch het kan zeer wel dat dit S filiaal in verbinding stond mot da labriek 1 Door onbakanda oonuk btak Zaterdag dat nog niet ontdekt is 1 middag een lalle brand nit in bet calé W Gerth te Leersum alwaar tevens het agentschap van da Otoster stoomtram is gevestigd In korten tgd brandde het geheele perceeltot den grond af alleen de aanwezige bestelgoederén de voorradige reisbiljetten eneen kast konden worden gered Huis esinboedel waren tegen brandschade verzekerd Hbl Men meldt uit s Gravenhage De rechtbank alhier gister uitspraakdoende in d ï zi ik van Simon Polak vcrklaarJe dezen schuldig aan poging tot moord gepleegd op den minister van justitie mr van Raalto doch achtte hem niot toerekenbaar en gelastte zich vereenigende met hetrapport der deskundigen prof Wuikler c s zgn plaatsing in eon krankzinnigengestichtvoor den proefiyd van ten hoogste éénjaar i Te Soefabnja is een bende valpche munters door de pc litie in hechieni genomen Zg bestond uit een Europe win zekeren Veldhnyzen en zes Chineozen van wie twee hebben bekend Alle gereedschappen werden achterhaald inleen huis te Pengampon diit gpiitiurd was door Veldhnyzen Naar men verneemt heeft de olflcier van justitie hg do Haagsche Rechtbank hooger beroep a ngeteekend tegen het vonnis dier Rechtbank waarbg het bestuur van de Sportingclnb Inteujjttionaal was vrggesprokeu van de aankl van h t hooden van een gelegenheid voor hazardspel Stadsnieuws GOÜDA 8 October 1907 Mej C F Van Genderen te Slolwjik is benoemd tot ondern yzores te Heien Boeikop INGBZONDEV Buiten verantwoorIfUjkheid dar Redactip Bond voor Staatspensionnepringf Goedgekeurd by Kon besluit Aan Neêrland s Pensioengerechtigden I Nu een woordje tot U Gy hebt reeds pensioen of gg hebt daar recht op niet wair P Hoc heetiyk tocii Zoo na een wélbesteed leven in dienst van Staat Gerooente openbare ol particuliere iustelling op wélvordien do lanweren te kunnen rusten of welgemoed Uw levensavond te zien naderen wetende dat alsdan een behoorlgk pensioentje ook als loon voor Uw langdaiigen arbeid voor U klaar ligt Heerlgk Ja zeker is dat heerlgk evengoed als het gevoel van na een wolbesteeden dag te kunnen uitrusten aan den vriendelgken huiseiykon haard met welgevallen den kalmvredigen nacht te zien aanbreken heerlgk lal En dat heerlgk genot zg U gaarne gegund Maar en daarover wenschen wy met U to spreken er zgn in ons lieve vaderland lief omdat bg zooveel wat ontslerat toch ook zooveel is waardoor wc ons gelukkig prgzen als Nederlander geboren tezyn er zgn in ons lieve vaderland nog attgd duizenden oude menscheri die óók hun leven wèlbesteed hebben óók hard werkten voor zichzelven en de gemeenschap en zullen biyven werken totdat zg niet meer kannen omdat voor hen geen ouderdomspensioen klaarligt Qg pensioengerechtigden rust op Uwe lauweren of staart met donkbare kalmte in do toekomst Zg niet pensioengerechtigden Igden honger als zg de bevende banden niet uitstrekken om een aalmoes óf ze zien dat vreeselgke spook onderdomsarmoede al nader en nader komen I En zg hebben toch óók zoo verdiend olverdienen t zoo op hunne laaweren te kunnenrusten Hun langen werkdag was óok zoowèlbesteed Hoe treurig toch Zoo na een wèlbesteed leven wel niet in dienst van Staat ol Gemeente maar toch bedenkt dat wel 1 in dienst van de Gemeenschap zich te moeten voeden mot de afgevallen kruimels van den levensdiach anders gezegd in t leven te moeten worden gehouden door openbare liefdadigheid Treurig I Ja zeker ia dat treurig evengoed als het gevoel van na een wèlbeateeden dag geen vriendelgk thuia te hebben om uit te rusten da vermoeienissen treurig is En daarom een woordje tot U lensioenï fwbtigden in den lande 1 wy meenen dat Gg het treurig Jot van die vele oude werkers van He standen wel dnbbel moet voelen Zelf dat heeriyk voorrecht bezittende t ook die andere breede schare zult toewenschen Voelt Ga dat t Wenscht ge dat f Ja Gelakkig 1 1 Gelukkig Want dan komt de Bond voor Staatspensionneering ü opeischen om mede te werken aan een algemeene Staatspensionneering waardoor alle Nederlanders vrouwen zoowel als mannen pensioengerechtigd worden niemand meer oud en arm ia of zal worden wy die Bond met zjjn 40 000 leden en aanhangers in 225 aldeelingen in Bonden en vereenigingen wg streven naar een allemanspensioen zonder premiebetaling waarvoor de kosten zallen worden gedragen door iille Nederlanders vanaf zekeren leeftgd en wg zgn overtuigd dat langs dien weg dit sociale vraagstuk op de meest radicale wyze kan worden opgelost ol althans het beste verkregen zal worden wat maar te krggen is t Zal veel moeite kosten die wet te krygen wil beseffen t maar onmogelgk is t zeker niet als het Nederlandsche Volk zelf maar wil t Is voor allen dus moeten ook allen medewerken En vooral Gg pensioengerechtigden die feetor not dan anderen voelt het onrecht dat die vele duizenden misdeelden wprdt aangedaan Gg inoogt kunt U niet onttrekken aan het str ven naar dit heerlgke doel Redenen waarom wg U aansporen om U aan te melden aan het adres van den Bondsspcretnris A Voorbrdod lid van den Gemeenteraad to Arnhem Naluurlgk wordt Uw bgzonder recht op pensioen niet nanget vst Wg nemen aan dat Gg dat verdiend hebt zooals zg die ziclizelvcn voor pensioen hebben verzekerd Maar daarnaast komo spoedig een algemeene pensionneering waardoor we zeker weten dat niemand wordt overgeslagen die t noodig heelt en dus voorgoed broodsgebrek op don ouden dag uit ons vaderland wordt verbannen Diin wordt t kleine Nederland groot Het lidmaatschap van den Bond kost minstens 50 cent dat door U zeil verhoogd kan worden Het Bondsblad wordt gratis toegezonden Namens het Hooldbestuur v d Bond V Staatspensionneering A VOÜRBROOD Alg Secr Arnhem Hovonierstraat 37 385 Staats loterij 5e Kil No 11 e Trekking van Dinsdag 8 Oct 15U0 1 50 000 5585 ieder 116 26 352 55 555 642 75 79 777 857 1058 74 84 1142 1208 1397 1447 89 1540 54 2006 92 2197 2234 57 2305 67 2402 75 2517 75 2745 57 10968 11636 en 14038 ieder 1 1000 24 2738 12531 16329 16652 17971 on 19183 ieder I 400 2714 3714 9297 9407 13129 16824 17845 en 19814 ieder I 200 1804 1809 2102 2418 4214 4980 9630 11585 12437 14217 en 18244 f 100 Pryzen van f 70 2844 6060 9479 12210 15156 17056 70 6157 9594 67 15313 57 2939 67 9684 64 40 18109 3098 6320 9754 12364 93 18266 3384 6445 87 76 16489 63 3710 7ö 9863 12576 15597 18434 45 6513 9940 76 15778 36 3904 6627 74 12808 16845 75 18 6874 10008 12915 15975 83 4094 97 49 86 16078 18509 4112 7091 10145 13051 82 23 98 7127 10277 13145 16116 98 4441 7389 10459 87 67 18678 44 7415 10799 13208 16217 18827 4511 98 10905 42 16366 18941 30 7584 11012 93 16464 19205 4711 7752 11108 13610 16543 19330 4867 7962 15 13762 16689 99 4960 81 69 97 16753 19630 51 8058 11366 13998 69 76 5283 8151 11468 14073 74 19773 5378 8286 79 83 16891 19881 92 8557 11636 14215 16948 20111 5463 8606 75 14431 70 12 64 86 11692 14557 84 20287 96 8707 11705 66 96 20339 5669 13 50 14643 17096 20465 5682 8886 11810 69 17277 20582 6780 8931 11969 14771 17339 20618 5872 69 12007 79 17450 79 75 73 67 14972 17697 20810 78 9357 89 15123 17701 29 5984 9443 12125 39 17853 20993 PosterUen cd Telegraphic Benoemd 16 October tot klerk der postergeu en telegrafie 2e kla ase de tydeiyke klerken M Wolf en J H Heespelink 1 Nov op verzoek tot commies der telegrafie Ie klasse de directeur van het posten telegraafkantoor te St Oedenrodo A J N T Aernout onder eervolle ontheffing vnn het beheer van dat kantoor Bevorderd 1 Nov tot hQOldcommies der telegrafie de commies Ie klasse H W Butenuth tot commies der telegrafie Ie klasse de commies 2e klasse C S de Wit Verplaatst 16 Sept de klerk der postergeu en telegrafie 2e klasse J J A Jutgens van Botterdam telegraafkantoor nur Lear 1 October de kierkan der posteryen en telegrafie Ie klasie D de Vries van OldenIial naar Heemstede en K de Jong van Zaandam naar Sqeok de klerken der posteryen on telegrafie 2e klasse J van der Brug naar Heerenveen C J Wiggelinkhuyzen naar Rosendaal telegraafkantoor M H Lint hout naar Anna Panlowna Jac de Jong naar Vlieland en W Koster naar Barneveld allen van Amsterdam telegraafkantoor J P M Korving van Anna Panlowna en A van Gerven van Heemstede beiden nftor Amsterdam telegraafkantoor L F Steehouwer van Sassenheiin naar IJsselmonde en C van der Meer van Sneek naar Zaandam de telefonisten W Lomei van Rotterdam naar Arnhem en A E Oroeneboom van Schiedam naar Rotterdam 16 October de klerken der posteryen en telegrafie 2e klasse P J Droogendyk van Uden naar Geldrop en G van Westen van Makkum naar Dokkum Tgdelgk werkzaam gesteld 160ctober by het Hoofdbestuur de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse L M van don Berge te Geldrop Ingetrokken 16 October de tydeiyke werkzaam stelling bg het Hoofdbestuur van den klerk dor postergeu en telegrafie 2e klasse K J G Aka on gejilaatst te Schovoningcn Haven rndiotelegraalstation Eervol ontslagen op verzoek 1 Nov de directeur van het post en telcgraalkantoor te Bergen op Zoom J F Verbist 1 Dec de hooldcomniies der telegrafie J C Hermann te Amsterdam bëïïÏs iKfmmmT L K H KMAANDAG 7 OCT StaatHtfprnnaen PouTUoir Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3 aerie Ir 2500 3 59 Rusi MD Iwang Dombr Obli gation 4 96 AziB Japan Obligatien 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandacho Schuld Rocepis L 100 IV 24i nyjïOtlieek Banhen Aandb idem idem 4 9 jPandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOüV Pandb Stedelgke Hypb 4 Pandb Utrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 4 J9 Piindb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Sclieepa Hypb 4 101 Bewyzon van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Schetpvaart MaattfJuippijen Pand Holland Gull Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegUeniiUfeu iTiLiE Oblig ZuidItaliaansche8pw lMg A 1367 PremieleenUiqen büboiii Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diversen My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennantels CSTüVI tH TAILLE IJR S JAPONSTOFFEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende pryzen i vMiwmv tW jr yj iJM JöÈr VERSCHEIDENHEID Dezer dagen had by de verbrande brug te Vilvoorde Belg een ernstig ongeluk plaats Een olficier met 8 manschappen waren daar bezig roet het leggen van een torpedo om do oude brug op te ruimen toen plotseling met oen geweldigen knal de torpedo niteensprong oen der soldaten doodde en er acht verwondde Da inbrakars in Haarlem an omstrakan gaan nog steeds voort met hun slag ta sliaa Thans weder is ingebroken in het kantoor der pulpen jamlabriek Kenan aan den Spaarndammerweg Daar is o a een heerenrywiel ontvreemd en verder een aantal postzegels Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 8 October iqo Vette ossen en koeien goede a iavoer prijien waren voor iste kwal 37 ade kwal 33 3de kwal aS cents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw 38 a e kw 35 3de kw 33 cent per half kilo Stieren goede aanvoer iste kwal 3I ade kwal 33 3de kwal 36 cent per hall kilo Graskalveren redelijk aangevoerd De handel as voor alles traag tot staande priiten BurgeriUka Stand GEBOREN 4 Oct Cornells 1 hannes Hendrikns ouders C H Hensbroek en H Slinkors 6 Marinna ouders A de Boom en A van Dam Johannes jiuders A Nederliol en M Stofwyk Adriana ouders J de Gruil en D Schouten Cornells ouders A C Schouten en M Kgas Hargaretha Martina ouders J Groenendyk en J Peek Johannes Wilhelmna oaders H Welters en M van der Horst OVERLEDEN 4 Oct E Stoel wed J Aartsen 61 j M van Rossam huisvr van J Voorend 66 j 5 L Blojmendaal wed S Brandse 83 j F B Scholten 34 j 6 C Rodeubach 41 j AüVEilTr NTIEN Vereeniging ARMI ZORG Aldei ling BIIOHHEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hutshondeiyke voorwerpen teelke ook loo vaal noodig te ropareoren en hooldzakelgk aan mingegoeden voor gocdkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging Armen org iV PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK f EN VERKOUDHEDEN J ANKER V Ruim 35 ja k Dooa miluouiin JICHT EN nHEUMATICKLUOCnS MET SUCCES GEBRUIKT I VERKMJCSttR IN FtESSCHtN VAN 50 C 3 7S cIs 1 a f Ui BUH H ÜPOTHtKERS EN DnoGtSTENl F Ad RlCHTERiiC RonERDAM I Te Gouda by C LUGER Apothekiir Markt en by WOLFF 4 Co Westhaven 198 H t Cor r es pond on t Beh ap van VOHOJÏOiVfOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKZWAURB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en VeriJlegers voor particnllere verpleging beschikbaar tyn Zenuw en Maaiflijders wordt nit overtuiging als een werkelyka bul in den nood het boek SSaad oro TT ex D kt iHag itf4 IM tcbMtM prm r SttU OUsKrloM M tlja Ié bui wMMim voor b t töoém laati po ta B Tan ilU iwvM D ktMir UK e a DMlN KiadtrMhocnan Vw ktifgbui U wlakalivn la S b Hnw fh OaiUntcrilfi Droftrlftn fn Hm UtM 0 4 op bat CibrUkiawh Na oDtvaagst van adrei per briefkoAri wordt 1 1 baelcie franco per poHt tongaKonileo dour BLOKPORL 8 Hookhan Za tbommni