Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1907

408 e Jaargang Donderdag 10 October 1007 No 1045T MDSGHE mmm JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TMalMi ADVERTENTIEN worden gepUatat van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 itur de midd Telelain No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prgs per drie maande is 1 25 franco per IK 8t 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN schiedde aan het spoorwegstation te Lake Prc idence waar de president een kleine schare bewonderaars die in een felle atortbui waren opgekomen om hem te tien aldns toesprak Mannen en vrouwen van Louisiana het presidentschap ia raisachlen het drukste ambt in het heele land en dit is een van de weinige gelegenhoden die ik heb om er eens nit te komen Ik wil eens een veertien dagen geheel vry zgn van alles Ik hoop dat ik beren zal tegenkomen maar ook tonder dat zal ik tevreden zyn als ik maar eens gied tot rust kan komen Toen riepen de omstanders hoerah de trein stoomde voort en de President was weg Toen hy uit het gezicht verdween werd nog flauw waargenomen dat de groote man vriendeiyk met zyn zakdoek zwaaide Het Bchynt dut de President nn jaagt in verwilderde snikerriet bosachen aan de Tensaa rivier Daar in de bunrt zgn uitgestrekte wonden welke bgna geheel liggen buiten het bereik van de beachaving Er zgn nog i$een wegen en geen menacben Maar wel beren De Norddeutsche Allgemelne Zeitung bracht gisteravond bericht van een groote 1 wyzigiog in het hooggeplaatste ambtenaars 1 personeel van het Duitsche ryk 1 De stadhouder van Elsas Lotharlngen prins Hohonlohe Langenbnei heeft zgn ontslag gevraagd en verkregen hy wordt opgevolgd door den gezant te Weenen graa Karl von Wedel De gezantschapspost te Weenen wordt vervuld door den tegenwoordigen minister van buitenlandeche zaken Von Tachirschky uud Bógendorll de gezant te Petersbnrg Von Schön is tot minister van buitenlandsche zaken benoemd Prina Hohenlohe die thans ruim 75 jaar oud ia beeft een veelbewogen leven achter zich In zyn jeugd was hy luitenant en ritmeester bg de Wurtembergsche rullery i in 1854 ging hy over by het Oostenrgkache leger in 1862 was hy generaal in Badiachen dienst Den oorlog van 1870 maakte by mede by den stat van generaal Von Werder toen kreeg hy het IJzeren Krnis Ie en 2e klasse In 1871 werd hg generaal der cavalerie in Pruisen Van 1871 tot 1880 was hg lid van den Ryksdag een tyd lang vicepresident In 1894 na de benoeming van prina Chlodwig van Hohonlohe Schillingafflrst I tot Kgkskanselier werd prins Hermaan zyn I opvolger als stadhouder van het Bgksland I en daar heeft hy de vertoenende humanlI taire staatkunde van zyn groeten voorganger I voortgezet I zyn zoon prins Ernst von Hohenlohe is Een beer i b b h b rraagt net iaiang ran 1 NoTenber Bette emeubileerde Kamers met bedlening lumder middageten Brieven franco onder No aiiWi aan hot Bnruo deur Courant A4KBESTËDING VAN Steenkolen en Friesche Turven VOLOENS M0N8TEKS tei dienita der gemeente Qonda op DINSDAQ 16 OCTOBER 1907 del namiddaga ten halt twee are De voorwaarden liggen ter leiing op de Secretarie bovenloealitelt Onnavolgbaar ilii thana door nienw gevonden toepaaaingen ome lm tllêtierf geêeMUerde i ortrellem felmiureHogaerU Zij geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtaige lich geen imitatie Toor de eeJkfe te ontvangen Qelll Pryiconrant met een aantal ongetnagde getaigschritten graiü op aanvraag Boitel a BOG A RB J6 Jt Co Afent voor OOUOA Firma A QCIANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te beiicbtigon ijin êëmïëtöttItëIï Mak wtrdt veriookt op t KEKK t lettan DIT HIT llUeUini Tkt M IUVËN8WAAY ZONEN OORINOHBH Dan THB8SN worden afgelererd in versegelde pakjea van p Hm n kal en iin Nut ont imet Termeldin0 ran Nommer e Prul Toonien van nerenetaan Herk volgeni de yf i gedepo neerd Zioh tot de aitroeiing van ge tfti orden aanber ende J C BIJL Bohta Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETER8 Jz voornoen J BREEBAAKT Li Itt Of cuktt tn ImrHrfni DE GOBDK00F8TB I DE MEB8T FRAOTISOHE DB MEEST VOLLBDIOB MOBEBLAÖEli lya besUat die der Firma WELDON THB ZADIBS JOVBKAL met minatena drie gratia geknipte patronen en een gekleurde plaat TUB ILL DBBaSMAKBU met een gratie geknipt patroon THB BKZAAB OV CHILD BBS S FASBIONS Kiudermodea met vele gratis geknipte patronen TBAAQT Vu Boekhandelaar Proefnummer 4atCmH koilel Bolt Büpoegtel Van alle in deae bladen vowkomende aodallen sUn OEKNIPTE PAtKONEN met Holl verklaring r p p tegen vooruitbetaling van t Ü 50 vekkrügbaar I MtLLY SIMONS Den Htag Qni Dnk Tu A B£ IXMANAZ WERELD SÜCCES De Wereldberoemde Superior Druiveniorsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoemng en Kinkhoest Zware Verkoudheid 81ijmhoe t Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UBLIANTHB is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten Ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Ifedtrland Frankrijk Dmluhland Engeland Amerika Ned lndil Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz UBLIANTaB werd 9 maal met Oonden 3 maal met Eere Medaillea bekroond UKLIASTUB in flacons I 0 40 i 0 70 en t 1 UBLJAKTBB in dooien tabletten 1 0 40 en f O rO Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek De Honlngbloem Den Haag VerkrHgbaar bg Firma WOLW Jb Co Weathaven 198 Qouda ORENUKL Gouda E H Van MILU Veental B n amula A BODMAN Moordrecht PINK8B NieuuerkerkadlJeel A N v ii ZESSEN Schoonhoeen B t WIJK hideaai A SCUEER Uaattreeht P W T EDE Oudev Ur K tah Dta HEMDEN U Reeumjk P r d 8PBK MoereapelU D t d STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER ÜKliOt Waddingeveen P A ui OROOT A d JONUH OwinmOr J P KASTELEIN Polebroekerdam O BIKKER te Benxhop WAAIISCnVWIJVe Laat U niet misleiden door 6d Sirooi Het klooster SanetaPaulo AbdIJ bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde 8AIIGI li 08Ë Vinum 8aDguiiiosiim in Vacuo De heer H Q W£ ER Keizerstraat te Scheveningen geeft ons Inkage van het btervülgend achryven Münfaeer In het belang v n andere arme Igdora wil ik a mededeelen hoeveel goed mu de Sangninoso deed die ik bg u kocht Ik leed aan hevige zennwzwakte had last van hartkloppingen was vreeselgk opgezet in de maag en soma zoobenauwd dat ik dacht te sterven Mg werd toen eon weinig Sanguinose gegeven en dat hielp ray dadoiyk Ik ben het toon geregeld gaan gebrnikrn enzog uit volle overtuiging het ia een èénig midilcl er bdstaat geen beter Myoe benauwdheden en hartkloppingen zgu geweken ook het opgezet gevoelop dd maag Ik ban beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagonslag 21 H DE JONG Wanneer gy last hebt van bloedarmoede zenuwzwakte malaria pyn in rug of lenden pgn op de maag hooldpyn duizeliglieid ol benauwdheid toef niet maar gebruik de Sanguinose I Wat ig voor honderden gedaan heeft kan zg ook doen voor ui Maar zorg dat gy de echte kt gt vanDen Haag VAN DAM t Co Prya f 1 50 6 f 8 12 fl f 15 Te Qonda by WOLFF Co Westhaven X t yoora 1 op da ECHT Jtandt ék0aia $ mot rood letters OlltmeUIIDtK VICTOKIAêROM OBCHLAHHSTtlll o JDberlahnstein f Overal SCEEI werkriiflbw Maataehappy tot XlxploUaUe van de FMoHa Brom ManitMtr voot XedtrtattA BoouHfie éO BoUerdam SIER OW HUIS IN DEN WÏNTEJR UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van poatwissel groot fl 3 4a zenden wy franco door Nederland onze ovor l bekende yormal CollectleH 3Ü Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 48 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 sinks ieder bevattende eene prachtige kouze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklo jes enz Kyk geillnatrMrde pryalgat met specificatie onter collecties in bet Hollandacb en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogue in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en franco TuiBbouw Etabllssemcnt Huls ter Puin XoordwUk bQ Haarlem ADVEETMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverleotle BiireaH vaa A BKINILMAN di ZOON Noord Brabaotsch Schoen en Laarzennagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg ONTVANGEN alle soorten lleeren üames en Kiader Wioter Arlikrlra SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS AUe reparatitn en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Ben moDiter van het merkwaardige Coza poe der wordt gratia toege zonden ingegeven worden net MeUc Likeur Kan Koffie Akeint Sier Water of in liet toedeel tonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete van af wat Hel COZA POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinen van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Itet COZA POBDBH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de ecbtgenoote do znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig ia dat de patiënt ooit behoett te weten waaraan hy zgne redding te danken heeft Het COZA POBDBB heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlon peraonen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onacbadelgk te zyn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze dep thouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratia proeven Om deze te bekomen wendt U diiect naar Londen COZAINSTITüTE t ri ï g ra Wacht U voor nnranaksels Het Coza Poeder is het enige afdoeade middel tegen dronkenschap mieuw onoreriroBen I Prof Or LieborH wetbekoiid I KXOW XaACBT ILIZIS Ullm nil mat Fibrickiiuak tot voortdurende radicale in I zeker genezing tan alle leiU de meest hardnekkige enuW elekteiif ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyj OU e deneiing van elke iwiüite Bleci Isdchi Benauwdheid Iloofdpyn I Migraine Hartklopping Maagpyn alechta spyavertering Onvermogen ImpoteDE Polltttione enz Uitvoerige proip otn en rigarcr lewh 1 1 B 1 87 ilabiMig I rl n 6 Oenlnil UepS M tth v d VsKts Ziillmmm Di póU M CKban k Co Bottardaia V H ppel Grftvenb ga ll lmniaoi itt JonfT J Cio Rotlwl m Wllf k Cl noad I D bit Ue droitisteii Wild eii Gevai$ell Van at heden en verder dageiyk vorsch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korboendera Reevleeseb enz tfnz tegen de meest sterk concurreerende pryzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T QOTIBLIVQ VaeWtt OoaUratraat 18 ROTTERDAM Telephooi Interc No 2Q81 Huitc nianilscli Overzicht 1 Reuter seint dd 8 October uit Rabat Do Fransche gezant Regnanlt vergezeld I door generaal Lyautey bevelhebber van de I Orandivisie en een schitterend gevolg kwam gisterochtend per Jeanne d Aro te Rabat 1 aan Zg werden aan de kade door al o I Moorsche ministers ontvangen Hedenochtend 1 reed de Sultan met de ministers en een 1 klein escorte door de straten waar de troe pen opgesteld stonden naar het Kabiba I paleis aan het zeestrand om de Fransche missie te begroeten Nadat de gebruikelgke welkomatredevoeringen waren gewisseld en I het gevolg van Regnanlt aan den Sultan iwas voorgesteld keerde deze onder toe I juiching der toeschouwers naar het pale s I terug De heer Regnanlt zal hedenmiddag 1 of morgen een particulier onderhond met I den Saltan hebben I I I Het Bchynt te Sewaetopel nog lang niet 1 pluis te zyn Het gist te Sewastopol of liever het gist in geheel Znid Rnsland Telkens worden geheime bommenwerkplaataen en I wapendepots ontdekt en men kan er zeker van zgn dat de ontdekte depot geoo tiende gedeelte bedragen van die welke er in werkelgkheid yn Dat weet de overheid ook wel en daarom is ze allerminst op haar gemak Al wat we lezen van de maatregelen der autoriteiten getuigt van zenuwachtige onrust Er worden in de blinde weg hniszoekingen gebonden waarvan de meeste zonder resnltaat zgn Hoe de revolutionnairen de overheid weten te verschalken bigkt o m op frappante wyze hieruit dat onlangs in een achnur in een der buitenwyken twee machinekanonnen werden gevonden die uit do kazerne waren weggehaald Men weet nog niet hoe ze er gekomen zyn De revolntlonnaire comité s verzekeren in vlngschritten die ze allerwege weten te verspreiden dat het nog slechta een kwestie van tyd is en er tal een algemeene gewapende opstand uitbreken waaraan de bemanning der sche en zoowel als de vesting artillerie en het grootste deel van bet garnizoen zal deelnemen In de ofScieele berichten wordt over dat alles gezwegen maar ondertusschen I De Amerikaansche president Roosevelt is nu inderdaad weg verdwenen in de wildernis Maar even voor zgn verdwgning heeft by een woord van afscheid gericht tot de enkele bevoorrechten die tegenwoordig waren Deze afscheidsrede is te karakteristiek om haar niet even te vermelden Het ge FÊiViLLETO ZWSRVBLlNGfiN Naar het Rusaiseb 42 Een Russisch generaal dien hy in Zwitserland ontmoette had hem medegedeeld het angstvolle gezicht van den armen Gregory gezien te hebben op een ichip dat gevangenen over de Kaspische Zee bracht Wie heeft hem naar Atia getondenP Wie veroordeelde hem Hy moet op geheim bevel den Wolga afgebracht zgn Genoraal Ostrokoff durfde er niet over spreken Ik vloea dat gy Irma weldra een tweede moeder tuit moeten tyn aldua sloot de treurige mededealiBg Gravto Olga begreep terstond dat Zubow van Hantolfa val afwist en kort beslaten lond ty Bnttow a ouden koerier naar Petenborg om Wara van een an ander mededee Intnsachén lat Paul Bradford in San Francitcoj hy bezocht alk in de haven bimenkomeiid koopvaardjaehlp lederen waMtchTiardar ia hoop Plarra Lofranc te ontéMm DM Alaz Uo Uaoo ham badrogeo regent in Saksen Cobnrg Ootha on later een I korte poos directeur van de aldenling kuioniiin 1 in het Departement van huitenlandiche zaken gewooit I 1 te Engelache minister president lir Henry 1 Campbell Bannerman maakt een reis door I Schotland Zondag hield hy een redevoe 1 ring Ie Edinburg waarin hy breedvoerig de betrekkingen tusschen het gekozen Lager 1 hals en het Huis der Lords besprak Hy 1 vond voor zyn eisch dat de volkavertegen woordiging in Groot Britannio de eerste n I voornaamste plaats op wetgevend gebied moet innemen in Schotland een krachtigen steun I wat niet te verwonderen la want de demo 1 cratiacbe Schotten tyn zeer verbolgen over de verwerping van twee door Schotland I verlangde landwetten door het Hoogerhals 1 I Zy vinden daarin voldoenden grond om voor I I de beperking van het vetorecht van hel 1 I Hiiogerhuin op te treden De redevoering 1 I van sir Henry wurd herhaaldeiyk onderbroken door biyken van inatemming n uitI roepen die getuigen van weinig IngenomenI held met de houding door de Lords aanI genomen I Verschillende bladen melden dat het HooI gerhnig om een vernedering door de VolkiI vertegenwoordiging te ontgaan In de aanI staande zitting van het Parlement wanneer I de Schotsche landwetten nogmaals tullen I worden ingediend deze zou willen goedI keuren in de hoop dat door deze erkenning I van de rechten van de Volksvertegenwoordiging het conflict voorloopig tal worden afgesloten I Haar air Henry Campbell Bannerman kan zich na wat hy zeide en deed met nik I een achynbare onderwerping niet tevreden I stellen Hy heeft eens A gezegd nu zal by het alphabeth moeten voortzetten of heaiigaan Dit laatste wordt hem echter door zyn groote meerderheid belet Eu zyn Schotsche redevoeringen maken ook niet den indruk dat hy regeeringsmoede is In de aanstaande zitting aal dna de itryd worden 1 voortgezet V Uit politieke overwegingen too meldt men uit Boedapest worden de renlttten der onderhandelingen taaachen da Ooitenrykache en Hongaarsche minliters over de Overeenkomst geheim gehouden totdat de beide parlementen byeen zyn Duffy knikte Maar Mc Mann kan het Ja altyd stemde Haley toe Maar het ver wo ndert my dat het ja hier niet verveelt dat eeuwig geimokkel van tyde en oiiin dwaasi gaf Duffy ten antwoord Hier groeit teifa geen radysje de plaat fs hier juist geschikt voor zoo Iets Te San Francisco zyn allerlei benden die elkander In de hand werken lader In zyc vak poliUci en bankiers kooplieden waivischvaarders en smokkelaars Nu is er weer een groote vereeniging tot stand gekomen om geheel Alaska uit te plunderen ze s senatoren en congresleden zyn daarbg l kerel Mc Mann heeft vele rgke lieden die hem helpen die zullen in de eerstvolgende tien jaren wel mm genoeg naar de Poolzee stiran om ieder stukje pels en leder pond balein in handen te krygen Ik ben daar aena geweest het is een woeste streek dal U hat dan wat waard f vroeg Haley zich een grogje makende Wel ja men vindt daar van alles telü goli meende Dufly ir genoeg vandaan halen Daa f wotUn ty kuinan naar hun algen tin han wiiarom hoi l n iJ dan dl 0 rm FriB Maar ondanks de stilzwygendheld der ministers kan worden medegedeeld dat de gemeenschappeiyke Bank wordt gehandhaafd en dat dna de ergste stroikelblok voor de totstandkoming van de Overeenkomst weg i had om zyne dollars machtig te worden wa i hem alras gebleken want toen hy Kodiak eindeiyk bereikt bad was de Franschman verdwenen Al wat de beschonken Eskimo hoofdman wist te teggen was dat een wal visehvaarder Pierre Lefranc met geweld aan boord gesleept had en daarna vertrokken wat Alex Mc Mann had zyn slachtoffe goed geborgen Op een woest afgelegen rotseiland had hy hem aan wal gezet slechts eens in het jaar naderde een schip dat eiland om den wachters van den lichttoren de eenige menscheh die daar woonden proviand te bren gen daar droomde nbow s slachtoffer den waanzin nabg van vryheid en wraak De zwarte Dnfty do wachter van den vuurtoren en diens kameraad Haley zaten behaagiyk in de wachtkamer van den toren I terwyi de nacht op de wateren neerdaalde Vettige speelkaarten lagen op de tafel een iwarte flesob stond daarneveni met byn plechtigen ernst maakte Duffy tich gereed de kaarten te schudden Wy hebben vandaag genoeg gedaan voor Uncle Sam zei Haley Wat een naehtl Ik ben maar biyde dat wy een solide rota hebben die een myi lang is en vierhonderd voet boven het razende wattr oitateekt Dat la hier werkeiyk de woonplaats van den I diival geen tien dagan In het Jaar dat aan I oaarvaran Josgan bier Itndan kas genomen is Dit resnltaat is te meer te waardearen wyi de hooding der Hongaarsobe onafhankeiykheidsparty geen toegeven in de banktnaestie deed verwachten Nu eenmaal de beslisBlng is gevallen achynt de Indruk hy de uiterste linkerzyde iu Hongarge niet ongunstig Kossuth hield gisteren een redevoering in Koermend en deelde daarin mede dat de onderhandelingen over de Overaenkomst een gunstig verloop hadden en dat hoop bestand op een algeheele ovareenstemming alle wenschen dia Ooatenryk en Hongarye op het oogenblik konden doen gelden zonden worden vervnld zeide hy Met de voornaamste wenschen van Hongarye en van de onafhankeiykbeldsparty is rekening gehouden het is niet ta verwondaren dat Ooatenryk In ruil daarvoor concessies stelde die de Hongaren noeaten inwilligen Kosanth verwacht naar hy telde dat de overeenkomst de vreedzame ontwikkeling der beide landen tal bevorderen en toodoende tot tegen tal sKtkkan voor de geheela Monarchie Eenzydige begonstiging tou geen vrede en voorspoed slechta baat en ngd wekken I In de laatste dagen hebben tusschen de I Hougaarsche ministers on de leiders der I onafhankelgkheidaparty besprekingen plaala I gehad die de verwachting wekken dat da I Overeenkomst ook door hal Parlement tal I worden goedgekeurd De Engelsche bladen wydao kolommen aan den op 90 jarlgen leeftyd gestorven ondrechter Lord Brampton die jaren lang een schitterend vertegenwoordiger eorat van de ttaande daarna van de zittende magistratuur is geweest Als advokaat vestigde hy tyn naam In het vermaarde geding van Tichborne en met de bekwame wyio waarop hy daarin het kruisverhoor tegen den voornaamsten getuige van den eiacher leidde beaft hy tich het rechtertambt vertekerd dat hy sedert 1876 bekleed heeft Lord Brampton voordien Sir Henry Hawkins had den naam van en itreng rechter maar de kranten brengen in herinnering dat hy toch dikwyis zeer goedertlerend kon zyn Dat was hy vooral voor ongehuwde moedert die hnn kind uit den wei hadden geruimd Onder V Engelsche gewoonterecht waren znlke rouwan del doods schuldig of moesten ty als de gezworenen aannamen dat ty In krankzinnigheid gehandeld hadden haar verdere leven in een geaticht siyten Lord Brampton zocht dlkwyis oen middelweg door de gezworenen schen drommel hier vast Ik zon byna medeiyden met hem hebben zei Haley Duffy lachte zacht en gaf da kaarten Ik denk dat Mc Mann hem voor tyn ryke makkers verbergt de een bewaakt den onder totdat ty wetten en een gouverneur voor Alaska hebben en deze knaap weet leU waarvan Mc Mann gebruik wil maken Die arme drommel 1 tei Haley Ver vol gena gat by lioh met allen yver aan het ipel ov r IV Het antwoord dat Wera gravl Olga ga was verpletterend De peltschepen zyn verloren gegaan vorst Gregory Matutoff is In ongenade gevallen en nu een geruïneerd man Men verdenkt ben staatsarchieven verdoisterd te hebben Feraen en Zubow zyn opgeroepen om nadere inlichtingen Ie geven Hoed n voor apionnen laat n in geen geval over de grenten lokken De vorst wordt voorloopig In Atie vastgehouden Ik raad n aan Beatrice en Irma dadeiyk naar Zwiuerland Ie zenden Oy moet te Dresden biyven het zon anders my en n en Stephan a toekomit kinnen benadealen Wordt rarvelf d