Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1907

schryving dat op aanvrage aan genoemd ondar opgaaf van redenen verzocht het bi t Tragen ol de beklaagde niet op het oogenblik van haar misdrüt in lalk een opgewonden toMtand verkeerd had dat i niet wiat wat zg deed Op zekeren keer kwamen een man en een vronw voor hem die oen week na hon trouwen uiteen waron gegaan Zy hertrouwden beiden en deden oeriyk bun beet om in de wereld vooruit te Iconen Twintig jaar later werd een aanklacht wegens bigamie tegen hon ingediend Sir Henry Hawkins beslisle dat aangeiien niemand nadeel had geleden geen rechtsingang noodig was Van deernis getuigde ook ign vrgnpraak van een gevangene die een gevangenbewaarder met oen tafolmes te lyt was gegaan Die bewaarder had een muis die de man in zyne gevangenschap getemd bad dood gemaakt Lord Brampton was bevriend met kardinaal Manning en deto heeft ook den dienst geleid waarin de rechter in de roomschkatholieke kerk werd opgenomen Heoigeeu In Oonda lydt En kan genezen worden zooals deie inwoner van Waddingsveen Oe Hoer A van Os Noordkade C 71 te Waddingsveen meldt ons Nn ik door het gebruik van Foster s Rngpyn Nieren Pillen geheel genezen ben van een niortiekte waaraan ik reeds raim tien jaren geleden had gevoel ik my tegenover andere lyders verplicht U myn genezing bekend te maken Steeds bad ik van een hevige pyn in den rug en lendenen te lyden terwgl ik doorloopend met myn maag sukkelde Ik at zeer weinig en wat ik nog met moeite naar binnen kreeg verzuurde in myn maag zoodat ik zoor weinig nut van mgn voedsel had De nrine was meestal vuil drabbig en bevatte veel bezinksel ook myn slaap was niet zooals zy behoorde te zyn want ik sliep zeer onrustig Het gebruik van Uw pillen heelt een algebeele ommekeer in myn gestel gebracht en ik kon na drie weken met dit geneesmiddel te zyn doorgegaan niets meer van myn pynen en verdere kenteekenen mSnor ziekte waarnemen Ik ben dan ook overgelukkig met Uw weldoende pillen te hebben kennis gemaakt Ik ondergoteekende vorklaar dat bet bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op Olke wyze die U goeddunkt Wenk aan koopers Foster s Rngpöu Nieren Pillen worden niet los verkocht enkel in doozen waarop de naam van bet geneesmiddel voluit voorkomt Vraagt uitdrnkkoiyk Foster s en gtj zult de goede hebbon Zy zyn te Gonda verkrygbaar by de hoeren Verspreide Berichten Frjlskbuk Als protest tegen de verhooging van de beioldlging der Kamerleden van 9000 tot 16000 Iranos hebben de kiezers van het arrondissement Crenze het socialistisch radicale Kamerlid Delnmade eenstemmig tot senator gekozen Delumade had namelgk in de Kamer tegen die verhouglng gestemd In Orau Algerie hebhen zich weer twee nieuwe gevallen van pest voorgedaan DulTSOULiSD Het is mogeiyk dat advocaat Man die te Karlsruhe ter dood veroordeeld is wegens moord op zyn schoonmoeder deelen zal in de amnestie welke de nieuwe groothertog van Badeo zal alkondigen Waarscbgniyk krygt by dan levenslange gevangenisstraf Heden zal te Leipzig terechtstaan de bekende socialist Karl Liehknecht onder beschuldiging van hoogverraad Hy beeft nameiyk do Dultsche nitgave bewerkt van Hervé s boek Het vaderland der ryken waarin bet leger wordt aangevallen OoSTKHBUK HOXaABUK Tengevolge van den passieven tegenstand op de Uostenryksche spoorwegen komen de gooderentreinen met acht tot tien do personentreinen roet drie tot vier uren vertraging aan üp sommige stations staan honderden waggons Nn verluidt echter dat onderhandelingen gaande zyn om er een eind aan te maken Rusland Bon gewapende bende heeft don sneltrein van Molilew overvallen maar men was van don overval onderricht en de politie doodde den bende aanvoerder ea arresteerde vyf bandieten Een aantal dwangarbeiders overviel gedurende een transport van Tjoemen naar Tobolsk in Siberië de soldaten die de menschen begeleidden Gr onstond een algemeen gevecht waarin 22 gedeporteerden werden gedood elf ontvluchtten met medeneming vun zeven geweren Van de bewaking werden zes man verwond onder wie een swaar In bet gebied van het Balkalmeer ligt tê haeli sogit ondar 1 snMUW Ü regeering zal 6 millioen moeten gaven ter ondersteuning Op elke spooriyn worden twae gepantserde waggons in dienst gesteld voor geldtransport AziE De Cbineescha regeeridgstroepen hebben in de provincie Kjangsi overal de opstandelingen overwonnen de zendelingen zyn in veiligheid Over eenige dagen zal de rust volledig hersteld yn Amübiiia Do adjnoct postmeester generaal Hilchcok beeft de republikeinen van Alabama opgewekt om op de herkiezing van Reosevelt als president aen te dringen Men acht dit van beteekenis omdat Hitchcok een vertrouwde van Roosevelt is Do zaak Thaw komt 2 Dec opnieuw voor Slanken uit SehoonlioTen cxx Oouverner c est prévoir Voorkomen is beter dan genezen Deze wyze spreuken ontleend aan de ervaringen van regeerders en genceshoeron zyn niet minder van waarde voor het geregeerde en gecureerde publiek waarvoor als een dreigende waarechnwing ook geschreven staat Men dempt den pat als bet kalf verdronken is Al moor eu moer begint het publiek 6Ak de burgerg van Schoonhoven Ie bogrgpon dat WO zoo maar niet alles moeten slikiien wat do iieeren voorzetten Wat de heeren wyzen moeten de gekken pryzen begint ook hier een afgeleefde versleten spreuk te orden Evenwel hot moest nog beter ter harte genomen dat by elko belangryke zaak het publiek zyn stem iu de raadzaal bg de Overheid moet laten k inken Te lang hebben wy dat verzuimd in zake de Tram de Belasting do Bedryven Er begint toch leven in de brouwerg te komen Niet in don zin van Jan Steen maar opgewekt frisch leven dat gezonde critiek wil octeneo en invloed op don gang van zaken die aan de orde zyn Qeen napkitm wat dikwyis ontaardt in mop irtn maar m lijd zich laten hoeren Zoo beeft de Cbr Werkliedenvereeniging De Hoer is Onze Banier zich pas laten voorlichten in zake de belasting voorstellenSchrouder en de motie daarna aangenomen opgezonden aan den raad Zoo ook hebben een zestigtal ingezetenen gehoor gegeven aan den Jonj sten oproep v an Vinck en het adres in zake da ingediende belastingvoorstellen geteekond Ziodoende moet hot volk zich uiten teneinde lo zyn wil kenbaar te maken en 2o tot rngsteun te zgn van ben die in den raad dikwyis te kampen hebben met vooroordeel en eenzydige bevoorrechting Het is niet genoeg dat men dezen of genen van zyn party helpt kiezen om het beginsel te zien zegevieren 4r moet ook gemerkt worden En tot eigen nadeel ondervindt men maar al te dikwyis dat jnist de partygenooten in den raad zoo bedroefd tegenvallen Dat komt omdat by de Stembus ó6k by de geraeentestembus te veel de partg pdlitiek de anti these domineert neen alUi belieerscht Zoo zullen we stellig zien dat Schreuder tegen eigen geestverwanten het hardst zal moeten stryden om ze tot zyn zienswyze over te halen zoo dit al niet onin I it zal biyken Maar er is nog een derde reden waarom het volk zich moet laten hoeren bij gewichtige belangen En deze reden ofschoon laatstgenoemd is niet de minst gewichtige Door adressen en vergaderen voelt man de raadsleden aan den tand Men leert de uare trundm kennen En als dan eenmaal de tyd van herkiezen d ttr is dan kon bet kiezersvolk zelf de rekening opmaken en het mene tekel uitspreken over hen die zulks verdientn Op die wyze zal er veel hateiyks In vorkiezingsdagen verdwguen en de eiseh der piaotische politiek zal het winnen van de starre party politiek In dezen zin zag zich biykens zyn lnstal latiespeech do heer Van der Kop gdkoien door een groep kiezers die kerkeiyk niet tot zya richting behooren En zoo moet het meer en meer worden Wg moeten niet den man kiezen omdat hg aanbevolen en mede gecandldeerd is door dominee of pastoor nis zoodanig Daarom dead de bons aan jongeheer van Baaren my zoo goed Niet om hem maar om pastoor dominee en kiesvereenigingen die zoo iets durfden bestaan tegenover hun kiezers geestverwanten Over het hoofd van den jengdigen candidaat beeft het kiozerscorps den heeren een blauw oog geslagen Een goede les voor de toekomst Ons volk wordt op rampzalige wgze door die verderfeiyke antithese politiek vaneen gescheurd in elkaar vgandige kimpen De practische geraeentopolitiek toont dat het anders kan en moe Van onderop kan en zal de verbetering komen met eigen oogen moot het volk zien dat die kerkeiyke dry vers ons land ten verderve voeren Wilt gy thans tien taatbaar tmUn hoe vooe die anti these lens in de gecoaliaeerde partyen is f Sla dau het oog naar Schiedam wau da tallrafolitionatra klNvaraaaigiiig te Vlaardingen da rolgaiida motie heeft aaigenoman De antirev kiesvereeniging N en O te Vlaardingen betreurende de bonding der Chr Hist party inzake het aanbieden van een zetel in de Tweede Kamer aan Dr A Knyper zich te diep gegriefd gevoelende door de smaadheid den eminenten leider onzer party daardoor aangedaan om het beslait der centrale kiesvereeniging in bet district Schiedam tot steun van den Chr Hisl candidaat uit te voeren acht onder de gegeven omstandigheden gewenscht zich van allen offlcieeien steun te onthouden on de leden der veraeniging in het uitbrengen van hun stem geheel vry te laten Wat een broederiyke samenwerking tusschen Loliman en Kuyper Kuyper is van dezen slag zoo beduusd dat hy zyn spreekbeurt op het Nationaal congres van den Ned Boerenbond verleden week te Ngmegen gehouden heeft moeten afzeggen En van den weeromstuit vergeet men in Leeuwarden den anti rev Kunia candidaat te stellen voor Provinciale Staten vacatnre Bloembergeo Eu om tot onze gemeente politiek terug te koeren hoe meer het volk getrokken wordt in de vraagstukken van den dag hetzy door adresseeren of door besprekingen hoe meer het by verkiezingen de practische bekwaamheid der candidaten op den voorgrond zal schuiven waardoor de party politiek meer en moer in de schaduw zal gesteld worden Kies en Vakvereenigingen en andere oori Oraties hier ligt een veld dat niet lang r Iraak mag liggen Volgt het voorbeeld van bovengenoemde vereeniging De tgd der begrooting der belastingvoorstolien de school reorganisatie nadert Weest op uw post Laat niet meer gezegd kunnen knnnen worden Zg dempen den put als bet kalf verdronken is Niet langer gemopperd Ook wy willen een paar artikelen wyden aan do vraagstokken van den dag en onze meening kenbaar maken ten opzichte van het ondorwgs JAN BAZUIN BINNENLAND De Tweede Kamer is tegen Donderdag 1 uur in openbare zitting byeengeroepen Men meldt uit s Qravenbage Behoudens eventueele latere wgziging wordt ais datum van de komst van het Dultsche Keizerpaar in de residentie aangenomen Woensdag 20 November Gemengfde Berichten Men schrytt ons Mevrouw Annie Besant die sedert het overiyden van den President Stichter der Theosofische Vereeniging Henry Steele 01cott met overweldigende meerderheid van stemmen tot zyn opvolgster als Presidente dier Vereeniging gekozen werd zal den 16en en 17en October éns land bezoeken Ter gelegenheid van dit basoek zal zy den avond van den 16en October In bet gebouw van Do Vrye Gemeente Weteringschans te Amsterdam eene opeobaie voordracht honden Het onderwerp zal vermoedeiyk zyn Vrye wil en lot Mevrouw Besant vierde juist den len Oct I l haar 60en verjaardag doch zy is krachtiger dan ooit en van vermindering van haar wereldberoeind talent als redenaarster is zeer zeker niets te bemerken Zy keerde dien dag terug van haar campagne in de Amerikaansche Afdeeling der Theos Ver en haar eerste bezoek daarna is dus ons land In Australië Azië en Amerika ja in byna alle landen van Europa is zy geweest en heeft xy gewerkt zy is geliefd door hen die haar kennen vereerd en bewonderd door velen een werkkracht als zelden de wereld oplevert zoowel schrgister als redeuaarstera van eersten rang Zeer zeker is deze vronw een der merkwaardigste figuren dezer eeuw Bovoudien is baar uiterlgk leven volkomen in overeenstemming met de gedachte zy predikt wysbegeerte maar leeft ook het leven van den wysgeer zelfbeheersching maar is ook volkomen evenwiohtig en zeUbeheerscht Zg is eene groote edele ziel waarvan niet alleen thans als een grootsche flgnnr wordt gesproken doch wier naam onder de nakomelingschap als die van een der grootste geeston van onzen tgd lal voortleven adres gratis te bekomen is Men meldt uit Amsterdam Ia kiBaiiütUig net bat barioU dit in dan Voor hen die gaarne Iets naders van haar leven en werken wenschen te weten gaf de Theosofische Ditgeversmy Amsteldyk 79 Amsterdam een blaadje uit met hare ievensbe pacht van Zondag op Maandag aan 16jarige knaap aan de Prinsengracht zon zyn te water gegooid meldt thans het politierapport dat uit een nader door de politie ingesteld onderzoek is gebleken dat bier van opzet hoogeoaamd geen sprake was doch het ongeval eeu gevolg is geweest van oen gewone Btoeiparty Ter beschikking van do Jastitie te s Gravenhage is gesteld de 25 jarige koetsier E een berucht individu een goede bekende der justitie en die zich zou hebben schuldig gemaakt aan een ernstigen moordaanslog Omtrent de toedracht der feiten vslt het volgende te melden Do dader had indertyd kenni aangeknoopt met een meisje die dezen omgang echter na eenigen tyd bad afgebroken Toen zg kort daarna met een ander zich ophield scheen E daarover wrok te koesteren Tenminste op don avond van het aisdryf toen zy zich in gezelschap van den broer van haar nien volgen totdat zy even na middernacht op den Schenkweg naby het Bezuidenhont waren gekomen Daar trok hy na een korte woordenwisseling een mes en stak daarmede naar zyn vroeger meisje Hy raakte haar echter met maar trof haar geiaidor die een diepe steek in den buik kreeg De getroffene de 2 jange B kon zich noj voortslepen naar het nabugelegen poiitieposthuis aan het Bazuidenhout Van daar werd hy per raderbaar overgebracht naar het Gemeenteziekenhuis waar zyn toestand tengevolge van het groote bloedverlies zich aanvankeiyk ernstig liet aanzien De dader op wien het met bloed bevlekte mos is bevonden werd pog donzeHden nacht overgebracht naar het politiebureau aan de Nieuwe Haven en den volgendon dag naar het hnis van bewaring Stadsnieuws GOUDA 9 October 1907 VERG ADERINQvAH dbhGEMEENTERA AD op Vrgdag 11 Oct 1907 des namiddags half twee uur Aan de orde 1 De benoeming van a oen Concierge van het Commissariaat van politie b een leeraar in het rechtlgnig teekenen aan de Ambachts avondschool Het voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting voor 1907 in verband met de intrekking der Concessie van de IJssel stoomtramwegMaatschappg Het voorstel tot het verleenen v an nitzichtop gemeentegrond ten behoeve van het perceel sectie C No 404 Het nader voorstel in zake de bestrating van do Krngeriaan Het voorstel tot opheffing van het overzotveer op de Kattensingelgracbt Het voorstel tot beschikbaarstelling vaneene bydrage in de kosten der voorbereidende werkzaambeden voor eene aan te vragen concessie voor een spoorweg Gouda Leiden De bezwaarschriften tegen aanslagen in de piaataeiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1907 Aan de Raadsleden zyn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda den 1 October 1907 A Nederhof te Gouda verzoekt by het hiernevens overgelegde adres Uwe vergadering om den achter zgne percoelen kadastraal bekend in Sectie D nos 2157 en 2158 eu plaatselgk gemerkt O nos 393 en 894 tusschon den Raam en de Vlamingstraat gelegen geriolaerden grond van de Gemeente te mogen huren De bedoelde grond zyndo een gedeelte van Sectie D no 2149 is ougeveer 25 H groot De Commissie van bystand in het beheer der Gemeentewerken door ons geraadpleegd beeft tegen het voldoen aan den wensch van adressant geen bezwaar Ook by ons College bestaat gsena bedenking tegen inwilliging van hat verzoek waarom wy de eer hebben U voor te stellen van den aan da Gemeente toebehoorenden gerioleerden grond kadastraal bekend iu Sectie D no 2149 een gedeelte groot ± 25 M te verhuren aan Nederhof voornoemd ao zulks onder de gewone hg da uitgifte van gerioleerde gronden gebrnikeiyke voorwaarden aangevuld met de bepaling dat da grond door den huurder zindelgk an rain moet gehouden worden haar tot uederopieggent in hoor zgnde gedeelte van den gerioleerden grond der Gemeente kadaitraal bekend in Sectie D no 401 ta Mogan horan root 10 arm mat varlanglag Gouda 1 October 1907 Door I van der Want handelende onder de firma P van der Want Gs pypantabrlkante alhier wordt by nevanagiind idrM talkans voor dan tgd van 10 jaren indien de hunr niet door aan der partyen minstens een jaar voor het varstryken van den gestelden termgn is opgezegd Zooals in het adres nauwkeurig wordt omschreven is bedoelde gerioleerde grond groot 56 cA gelegen achter adressantei s pypenfabriek iu de Kuiperstraat plaatselgk gemerkt K no 94 Hy werd krachtens Uw beslait van den 14en December 1877 in huur gegeven aan nn wyien O C van der Want en dieni reektverkrijgmden Evenmin als de Commissie van bystand in bat beheer der Gemeentewerken wier advies wy inwonnen hebben wy tegen inwilliging van dit verzoek bezwaar De Gemeente behoudt dezelfde rechten op den grond als zg thans hoeft Het eenige verschil is dat de hnur inplaats van elk jaar telkens alleen om de tien jaren opzegbaar zal zyn hetgeen naar het ons voorkomt niet het minste bazwaar opleveren kan wy hebben daarom de eer C in overweging te geven het hiervoor bedoelde gedeelte van den gerioleerden grond der Gemeente kadastraal bekend in Sectie D no 401 met tenietdoening van het bestaande contract opnieuw te verhuren aan I van der Want handelende onder de firma F van der Want Oz pypentabrikante alhier en wel voor een tydvak van 10 jaren ingaande 1 November a s onder bepaling dat do hunr telkens met 10 jaren zal worden verlengd indien deze niet minstens een jaar voor het verMryken van den gestelden termyn door een der partyen schriteiyk zal zgn opgezegd en voorts op de overige thans by de uitgifte van gerioleerde gronden gebrnikelgke voorwaarden aangevuld met de bepaling dat de grond niet gebruikt mag worden als opslagplaats en dat hy door de beurster zindelgk en rein moet gehouden worden Aan het Centraalbureau der Staatsspoor wegen te Utrecht is gisterenmiddag aanbe steed Bestek no 112 het maken van een locomotievenloode enz op het emplacement Gouda Begrootmg f 53 300 Ingekomen 25 biljetten Minste inachryver H J Nodorhorst Jr alhier Voor f 42 843 Sedert eenige dagen ligt in de Kattensingelgracbt naby bat hotel do Romein een groot woonschip de Zwerver genaamd bewoond door den heer W O J Nieuwenkamp en zgn gezin De heer Nieuwenkamp zeer bekend inde wereld der kunst als etser en vervaardiger van houtsneden stelt ook de Gondsche kunstvrienden in staat tegen een gering entree nl 25 cent de door hem georganiseerde tentoonstelling bestaande uit tal van prachtige etsen en houtsneden benevens kunstschatten verzameld op zyn reizen te bezoeken De Hollandsche Revue onder directie van den heer Frans Netscher bevatte in zyn nummer van 25 Mei 1907 een zeer waardeerend artikel over den levensloop van den heer Nieuwenkamp zyn werken en streven waarbg talryke illustraties gevoegd waren naar etsen of houtsneden van hemzelven uit Nederland en het Buitenland ja uit Indié Ook Eigen Haard van 1905 bevatte een zeer belangryk artikel en talryke photografiSn van zyn werk het atelier en verdere gedeelten o a een antieke schouw Tan bet zoo praktisch ingericht schip Uit enkele grepen in beide artikels xtmen wy o a Hun woonschip is do zichtbare voorstelling van hun geeat van het ideaal huns levens Het vertelt van hnn leven het vertelt van hnn werken Het is bovendien hun schatkamer geworden Als Nienweikamp tochten heeft gemaakt naar verre werelddeelen ais hy teruggekomen is uit Indie brengt en ordent hy daar zyn schat Wie het schip da Zvarver in enkele jaren niat baiocht haaft vindt er veel nieuws veel unieks het een 1 aAooner dan het andere En dan verder Behalve deze beelden uit Bali medegebracht ziet men dat de knnstkamer verrykt U met veel nieuw werk van Nieuwenkamp etsen en teekeningen naar Indische of Nederlandscbe natuur Daar ligt op de tafel een boek boTattende verschillende houtsneden uit Nederland en uit het Buitonland en ludië uit de jaren 1900 1905 Geheel op de handpers gedrukt op geschept Hollandsch papier in perkamenten band Eeif kostbare uitgaaf verschenen in Mei 1906 slachta 50 genummerde en ondertaekenda exemplaren bestaan er van Dit boek is da eerste Zwerver uitgave De twaade dankt bet ontstaan aan Nienwenkamp s tweede teis caar Indie nadat hy te TOren Egypte had bezocht Uy had te Bali zooveel gezien bewonderd opge arkt ea geteekond dat het hem aanleiding heeft gagavan tot het aanvangen met het chryven van een boek over Bali en Lombok waarin 150 teekeningen zyn opgenomen Tot xaUs in Dnitschland heeft xyna knust an lyn aitiitUk maar ook praktisch ingetiebt woonieUp MdMht gatiskkao Eigeniyk kan men niet van ean tentoonstelling in het schip spreken want die is er niet maar het geheole schip van binnen is kunst En het eigenaardige van Niejwankamp is dat hy zyn atelier geheel heeft ingericht tot zelfs van het afdrukken Tan zyn werk toe Wg zullen besluiten met allen die in werkeiyke kunst belang stellen ten sterkste aan te raden de Zwerver te bezoeken Nader meldt men ons omtrent de opvoering van Lieldesduel door Fritomya Iu t Haarlemseh Dagblad van Dinsdag 5 Maart 1907 werd hetzelfde stuk gespeeld door hetzelfde gezelschap gerecenseerd door niemand minder dan Frans Netscher Ofschoon uiterst interessant voor hen die Woensdag 16 Oktober dit stuk gaan zien verbiedt de discretie dit verslag in zgn geheel over ts nemen èn tegenover de redactie van deze krant om zgn voor een tooneelverslag buitengewone lengte èn tegenover de spelers wegens het persoonlgke karakter van de over t geheel zeer waardeerende kritiok Hier en daar dus een greep Belangstelling in verwachting van kunst en niet in tooneel geliefhebber bad ons das naar den schouwburg gedreven En waar lyk we zyo in geenen deele teleurgesteld t was een bigde verrassing ook eens dilot tanten te zien die begrip van tooneel en macht over kunst bezaten zoodat ze wer keiyk tooneelknnst d w z kunst op bet tooneel lieten zien Gespeeld werd Bataiile de Dames Liefdesduel hot bekende biysjel van Scribo nn Legonvè We dienen bier in t licht te stellen ten einde te doen uitkomen welke eischen aan de medespelanden werden gesteld dat t een stok k diction is Om dergeiyk stuk tot zyn recht te doen komen moet t vooral goed gezegd worden de dictie moet alles er uit balen geen grove capriolen gezichtsvertrekkingen of maldoenerg kan hier iets uitwerken t moet alles komen van l art de dire van een perfekte zeggingskunst Geen gemakkelgke taak dus voor liefhebbers Maar de Hagenaars hebben er zich kranig eu knap doorheen geslagen en onze verwachtingen overtroffen Laten we beginnen met te zeggen dat een beschaafde toon van goede vormen over de gehoelo voorstelling hing dat t met begrip door de regie in elkaar was gezet sommige groepeeringen en posities der personen tegenover elkaar waren zelfs zeer goed bedacht en in stand gebracht dat de rollen goed gekend werden en dat t vlot liept net lenigen gang Er zat spirit in Dan volgt de persoonbespreking waartegenover we bovengenoemde directie hebben in acht te nemen De heer Netscher eindigt met In t algemeen gesproken hebben we van dit Haagsche liefhebbery gezelschap meer aan kunst gehad dan de meeste beroi pstroepen ons dezen winter nog hebben kunnen geven Ga s c ontrol e 8 October 1907 9 uur namiddag 41 m H 14 65 Kaarsen 5603 Calorifin Druk Lichtkracht Warmtegevend Vermogen De eerste luitenant H Zeeman van het 4de regiment infanterie is met ingang van 1 November benoemd tot adjadant by dat korps Stoxwijk 7 Oct In de vergadering van den gemeenteraad van 30 Sept j l kwamen aan tafel lo het proces verbaal der kasopneming over het 3e kwartaal waaruit bleek dat er in kas was f 669 99 2e goedkeuring van het raadsbeslnit houdende verhooging raa kat naximum Tin dan hoofdonnlag tot f 6000 Besloten werd een schryven te richten tot den Minister van Waterstaat en den voorzitter der Tweede Kamer met verzoek do Maatachappy tot Exploitatie van Tramwegen te dwingen tot afmaken van de trambaan Gonda Schoonhoven iets waartoe de Regeering ingevolge art 14 der voorwaarden het rerht heeft Bovengenoemd besluit werd genomen op verzoek van Burg en Weth der gemeente Schoonhoven die tevens meldden dat een dergeiyk besluit ook door deo raad dier gemeente genomen was De toawsinger van O te Breda miste in de laatsten tyd voortdurend kleine purtytjes hennep Hy liep meermalen met speurende blikken door zgn toawslagerg maar ontdekte niets verdachts Op een keer was de vronw van een van de knechts aan de werkplaats gekomen met een kinderwagen zy zocht haar man eens op met den kleine Hierin zag de heer v O natuuriyk niets verdachts Toen hy echter de vronw met den kinderwagen herbaaldeiyk ontmoette welke ontmoetingen geiyken tred bielden met da Terdwgning van hennep vond de heerv O het noodig aena belangstellend naar het kind U kykan wairru uUt t gaiichtja niet onder het lakentje te voorschyn kwam Hg sloeg met een vriendelgk glimlachje het lakentje terug en vond geen kind maar hennep S de knecht en zyn handige vrouw zyn door de politie aangehouden In de woning van den knecht zyn ondertnsschen nog eenige partytjas hennep in beslag genomen Het kind is er de dupa Ton Dat wordt nu s middags niet meer uitgereden Bred Ct Rechtmaken Voor de rechtbank te Rotterdam werd gisteren behandeld de zaak tegen J L 37 jaar los werkman te Schoonhoven Beklaagde was niet verschenen In beschonken toestand had hy in den namiddag van 81 Augustus A U vsn Eek na een woordenwisseling geslagaa en tegen den grond geworpen Eisch 14 dagen gevangenisstraf P Visser te Oederkerk aan den IJssel is in een procedure gewikkeld metaea34 jarigen P V landbonwer aldaar over den eigendom van een stukje grond Op 31 Augustus nu na wilde beklaagde over dien grond zand doen vervoeren waarop Visser hem waarBchnwde dit na te laten daar de zaak in s rechters banden was Beklaagde had toen met een stuk hout Visser op zyn hoofd geslagen en verwond Do mishandelde verklaarde nog last te hebben van de hem toegebrachte mishandeling Aan de mishandeling was een woordenwisseling voorafgegaan gepaard gaande met verwgdering van eenige planken door Visser die door beklaagde over het bewuste stuk land waren gelegd Geiischt werd 6 weken gevangenisstraf Beklaagde vroeg schorsing der zaak daar z 1 een der getuigen zich aan meineed zou schuldig gemiakt hebben De rechtbank vond echter geen termen op dit verziek in te gaan Uitspraak over 8 dagen 385 Staats loteriJ 5e Kia ife Trekking van Woensdag 9 Oct No 10746 en 19368 ieder f 1000 6982 14329 en 19844 ieder f 400 4253 en imn ieder f 200 1246 1736 3204 4000 5352 5431 6404 8370 8414 10445 1U809 11966 13479 13703 en 20175 ieder f 100 Pryzen van f 70 58 2536 123 2645 48 2744 47 3158 214 69 309 90 3298 3316 431 3477 501 3585 3 3698 677 3761 786 3906 16676 17430 15707 64 15856 17757 15927 17806 16093 43 16120 18003 21 23 65 72 69 18100 71 12 16251 76 54 18218 68 89 62 1853216439 18613 87 18895 16580 19064 16658 19182 63 19411 16704 19503 68 62 16804 77 42 19715 16944 19878 17006 20216 15 20302 68 5 71 74 96 76 17205 20571 10 93 37 20614 44 36 17305 20728 29 64 17403 20836 5659 9041 12666 64 5877 84 5982 6077 6169 74 6322 6435 36 69 74 9260 88 9312 12771 81 12849 9608 12962 25 13002 98 64 9861 98 9916 13223 52 28 6722 10283 69 6916 10429 13367 879 945 82 30 47 13416 79 70 52 7066 10552 13653 1012 4023 1181 99 1232 4127 89 48 1305 4220 41 23 99 4391 1580 4419 1682 23 1763 4537 1888 4689 1998 4740 2021 86 30 4866 98 4936 2188 87 94 6139 2206 6224 44 88 59 5567 2876 6639 69 59 13670 74 10848 13861 7101 54 60 7263 82 14269 7385 63 14818 7582 11068 48 7621 11269 90 81 11474 14424 7807 11609 14523 49 11670 14680 7968 11729 14726 8115 87 14886 8220 96 14928 23 11827 68 76 31 15017 81 87 72 8879 42 16181 8538 12038 16477 88 12147 78 8731 13302 15547 9016 12514 51 BEÏÏRS VAN BOTTEBDAM L K H K MAANDAG 7 OCT SiaaUleenxntien PoBTuaAi Oblig 8e Serie fr 050 3 59V Oblig Se Serie fr 2500 8 59V RntLAXo Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Az Japan Obiigatien 1899 4 WU 44 CotDHBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Kacepis L 100 IV 2 BmaUuehBixnlin Aandb idem idem 4 99 Pandb Eotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 99 ptadb ütraohtioha Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 lOOy Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb NederI Hyp Pand briefbank 4 99V Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelget Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafiche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nad Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 S etpvaarl MaaUehapp tn Pand Holland Gulf Stv My 85 Pandb Nationale Hvpb 3 98 Pandb G Hypotheekbank ta Amsterdam 4 100 SpooryeegUtningtn Itaub Oblig Zuid Italiaansche Spw lMy A 367 PrtmubratfiTm buboii Loten Stad Antwerpen 1887 VI 02 1 Dn My tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Win ter man Iels j l 7i jr srUMÊH TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN ent tegen de meest concurreerende prysao ADVKRTKIMTIKN Een heer b i b h h vraagt mat Ingang Tan 1 November nette gemeubileerde Kamers m btiianing onder mMdagtten Brieven franco onder No 2606 aan het Bureau dezer Courant Wild en Gevogelte Van ai heden en vardar dagaiyki varsch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesoh enz enz tegen de meest sterk oonourraeranda pryzen Panklaar tehoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTIBtlHO Poaliar Oosteritraat 18 BOTTEHDAH Telephoon Intarc No 2081 Vereeniging ARMENZORG Afdeding BnOKHBNIHUIS ROZENDAAL HOKK PARADIJS GOUDA Deia inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte ao overtolliga hnishoudeiyke voorwerpen ui IAe ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te Terkoopen Da daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan da neutrale Veraeniging Armetuwrg Werkt zoowel Toor als achterwaarts het allernieuwste model HANDNAAIIAGBINH splinternieuw zoo uit de kUt 10 u garantie te koop Toor f 39 S0 by W VERMEULEN Hoogitreuit 78 BoUerdam Telephoon 6263 Inrichting Toor Reparatie en inruiiing Zenuw en Maaglijders wordt ail overtuiging als ean werlnljjka ntIn dan nood bal boek j aanbevolen Na ontvangst van adreapei briefkaart woidt d t boakia franco par poat toegazondan dour BLOUPOILB UMkbiuz Zaïtbommsl