Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1907

è No 10458 Vrijdag 11 October 190T 46s e Jaargang DE OOEDKOOPSTE y DE MEEST PHACTISCHE 1 DE MEEST VOLLEDIGE f zjn beslist die der Firma TUIS LAOIBS JOUHXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleotde plaat TUB XLL DBBSSIUAKEH met een gratis geknipt patroon THB BkKAAB Of CBILOBBW a BASUIOSS T t indermodes met vele gratis ge i Ènipte patronen VBAAOr Vw Boekhandelaar Proetnummer Meuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Telef 31 St ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Cej ten iedere regel meer 10 Centen Groofe letters worden lierekontl naar plaatsruimte Inzending van Advertentie tot l uur d a midd Teletota II SS De üilgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 franco per l 0gt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Alle met koatel Boll Bijvoegsel f I Van alle in dese bladen voorkumeudo modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring Ir p p tegen vooroitbetaling van 0 50 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Uen Haag é Noord Urabaolsch Schoen en Laarzenmag KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten ileercD Dames en Kinder Wioter Artikelrn SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiën n aangemeten werk n Molarls niOIlTIJIV TE GOUDA i Toornemooa om op MAANDAO 4 NOVEMBER 1907 sTooriD 11 nnr ln HET SCHAAKBÜHD a d Kleiweg aldaar publiek te veilen en te verkoopen Perc 1 Een modern ingerteht HËËItGi ll liS met KRF en TUIN a d Van Beverningblaan Van Bergen IJzendoorn Park Q no 271 te Ounda Verhoord tot 1 Joli 1908 aan den beer W A Piel Perc 2 Ben modern ingericht HEEREIVHULS met ERF en TUIN naast bot vorige perceel Q no 270 Verboord tot 15 April 1908 aan den beer P Broer Perc 3 Woonhuis Een met ERF en TUIN a d Breede zijdo vaa de Karnemelkiilaot R no 601 te Qonda Vrjj van boor Perc 4 Eeu Woonhuis mot EEK en OROND a d IJssellaan R lio 783 te Qonda Verboord per veek aan H Pepers Perc 5 Beu vrooubuls met ERF en ORUND a d IJssellaan R no 785 te Oonda Verboord per week ann B Z Beyi De perceelen 1 3 zyo voorzien van ijOS n jWaterleidiug en percoelen 4 eu 6 van waterleidioR Breeder bg biljetten en nadere inlicbtiogen ten kantore van den notaris J J A MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg wtjk B o Hl Ie Qouda Sociëteit Ons Oenoegen OOUUA Zaal KUNSTMIN Zondag 13 October 1907 leckf Mne BDITEH6EW0NE T00R8TELUN6 te geven door bet ENSEMBLE ARTI8TIQUE onder leiding en met medewerking van de Heeren filolser eu Hessc de popolaire Homoristen Opvoering van Do begrafenis van Oom Nanus NioDwe Karak terse DO van de heeren H0L8ER on HËSSE ÖE HAND Parodie op het Franscbe Drama La Main enz eni Zie verder Aanplakbiljetten en Strooibiljetten Prijaen der plaatsen Ie rang O VS 2e rang I SO 3e rang O Sft tot een beperkt aantal H H Leden gewone redoctle Barean t nor Aanvang 8 oor Plaatsbespreking Zondag 13 October van U tot 4 oor k 10 cent extra per plaats GEVRAAGD net gem Zit en Slaapkamer met PENSION Brieven mot prijsopgave en volledige inlicbtiogen a b Bor v d klad onder 1 L J SAMOSWIJN S emmt t er JUteh Aanbevelend Firma Herman Zoon Qonda Drnk van A BRINKUANAZh Liefdadigheids üitvoeringen voor de Algemeen e Armen van Gouda Zaal COITCOHDIA gel E C Leesvereeniging Westhaven Oouda Illusdag 15 en Zoudag 90 Oeiober Ie en 2e OPVOEUING VAN Goudsche Toestanden Rtvne sntiriqno in 2 bedrijven door de GDUDSGIIl DILLËTTANTKNCLUK m Tcrschilleade 11 11 Invite s Dobbel Orkest van de Orkestvereeniging MODBBAIO 60 Personen m Aanvang 8 uor precies lüT 60 Personen PLAATSKAARTËN k ti cta aan de zaal verkrijgbaar Plaatsbeepreking k 10 ets per persoon op vertoon van toegangsbewijs voor de uitvoeringen van 15 en 20 October van al beden Zie verder groole annplakblljeiten HET DESTUUn WESSANEN öe LAANj Wormerveer OFOERICHT Wi KOilllMKL MKE F nniKHEIf Voedert nw Fee met de zuivere murwe merk er en W l oitmnntende door boog eiwit en vetgebalte on grootste voedingswaarde Bere DIploma PartJ t900 liegen Gouden Medailles ADVERTENTIES in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKINKHAIV ZOON MAGCr GEKORRELDE BOUILLON met de Kruisster maakt het mogelijk zoowel de grootste als de kleinste hoeveelheid uitstekendenbouillon dadelijk te bereiden Bij voorbeeld voor 1 liter losse men 3 i 4 theelepeltjes ca 13 gram korrels in kakend water op heeft men 1 eetlepel bouillonnoodlg zoo losse men slechts eenige korrels op Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster Is volkomen uiigedampte in korrelvorm gebrachte bouillon naturel Maggi s Gekorrelde Bouillon Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster heef een uitstekenden natuurlijken Frltschen smaak en la van goede kleur met de Kruisster maakt het zoowel den kok als dehulsvrouw mogelijk ten allen tijdeverschen bouillon bij de hand tehebben r l Maggi s Gekorrelde Bouillon 3E fieko met de Kruisster BolllllQtl wordt in goed gesloten glazen potten i rfw verkocht en blijft In leder jaargetijde en In leder klimaat volkomen goed PRIJZEN WOEFWTJE voor 1 Ut r bonlllon W i el eiiZEII POTJE h I voer 2 UM 3S Ct = 14 et p Utor 6UZEII POTJE M 3 voor 13 liter 1 60 = 12 t t Uxr II J 6 85 13 POT lil 4 33 3 S=11 UZEI POT m 5 voor 71 Utor ƒ 7 50 = loy ei p Uter VorkrlJibasr to kroldsnl tn eomestlbloswia ls GENERAAL AGENTUUR de FABRIK YON MAGGI s NAHRUNGMITTELN te KEMPTTAL ZwitserliniOi yPAUL HORN AMSTERDAM iiuiloiiliiiiiisch Overzicbl De Franscbe gezant in Uarokko Regnaolt is gisteren eindel jk door Saltan Abdel Azis te Rabat in andientie ontvangen Vergezeld door een schitterend gevolg kwamen Regnanit en generaal Lyaotey te Rabat aan B j de ontvangst door den Sultan voor wien Regnanit h grootkrois van bet Legioen van Eer had medegebracht werden toespraken gebonden waarin de Saltan beloolde te 7ollen midewerken om orde en veiligheid te lierstellen elk spoor van belgeen vroeger goacbiedde te doen verdwijnen en de bervormingen in te voeren bg de Acte van Algeciras voorgeschreven Bg rekent daarbjj op den welwillenden atenn van Frankrp Het spreekt vanzelf dat deze goede voornemens van Sultan Abd el Azis in Frunkri k met groote ingenomenheid worden begroet maar men stant nog altoos voor de vraag oi bfj in staat zal irezen die voornemens nit te voeren De stemming in bet land onder de Kalde en Sberifs is niet zoo vredelievend en meegaand als die van den Sultan biykt te zöo Voortdorend blgkt dat tcB diepgewortelde baat tegen de Christenen en een hevig wantronwen tegen Frankrök bestaat Het optreden van de Franseben in Algiers en in Toni wordt op allerlei wijzen vergroot en verergerd aan de Marokkanen ten voorbeeld gesteld Hen vreest voor Frankrijks bedoelingen en de vryheidlievende Berbers willen zich liever doodvechten dan het Franscbe protectoraat of do Franscbe overheersching te verdragen Wil Frankrijk werkelijk bi dragen tot herstel van de orde en de rast en tot het doen herleven van bet vertrouwen in zgn goede bedoelingen dan moet het door daden toenen dat het niets anders wil dan de bepalingen der Acte van Algeciras oitvoeren zonder bggedachtea Hoe daarover gedacht wordt kan blijken nit bet telegram aan de Daily Telegraph nit Casablanca waarin verzekerd wordt dat Frankrijk streeft naar bet protectoraat in Marokko Frankrijk volgt zijo gewone absorbeeringspolitiek in Uarokko zegt het Engelsche blad V De Engelschen hebben zooveel lot over bon Dreadnoaghl gehoord dat zij wel raar znllen opkgken van bet atkenrende oordeel dat de Franscbe scheut bij nacht Germinet er blijkens het Journal over oitspreekt Ds admiraal vindt nl verkeerd dat alle kracht is gezocht in de bewapening met tien FEVILLETOX WER ELIN6fiN Naar het Rassiscb 43 Handel onvei w8W W an alles m gevaar brengen Ik zal mjjn andere brieva door Milotin s vtüenden die naar bet bnitenland gaan wegsmokkelen T f P f onder oom Butzow s adres zoodra Beatnoe goed In Zwitserland aangekomen is m nevind mi wol Wera Naowelgks had Olga deze ongeloksboodschap gelJzen of e n bediende elddeb ar de aaikomst lTin Daron Butzow De onto heer kon zijne ontrteltenis temanwemooa A bf biste vriendin wat zal er gebenren f Ik ben door den Rnssischen gezant gewekt geworden die dadeiyk hier zal zgn Een telegraphlsoh bevel draagt hem M lle papieren van vorst MaintoB in beafMnemm en te verzegelen on vorstin Beatrice aan te zeggen met haar kind op het naif Petersborg te vertrekken öregonr Uaxotoff U opeiüSk on wetteiyk g 4 ft durd ID iïaVl Ott DiM nowg 4rHM Iwaalldnims kanonnen Man is in dat zware geschat ign heil gaan zoeken onder den onjotsteu indruk dat de Japanners aan die groote voormonden schietende atop grootell afstand hon overwinningen ter zee te dan ken badden Dat was een vergissing zegt de admiraal gelijk hem nn ait offlcieele stokken gebleken is In het begin van den oorlog gebroikten de Japanners twaalfdoimsgranaten met betrekkelgk geringe lading bestemd om de pantserbescherming op de vijandelpe schepen te doorboren Toen echter bleek dat dat weinig uitwerkte maakten zij jlings granaten mot eeo hoog ontplefflngsvermogen En met die granaten wonnen z j don slag van Tboesjima De nieuwe granaten ontploften bg den geringsten weerstand veroorzaakten een geweldige hitte waarin het hardste metaal smolt en verspreidden een groote boeveelheid gassen waarin de menschen verstikten Die gassen drongen door alle openingen de Rossischo schepen binnen en vergiftigden de bemanning zelfs in het raim Het gevecht werd daarbij meest gevoerd op een afstand van tosschen de 1000 en 3000 M Ket mikken van de Japanners was goed maar niet baitengewoon De aard van bon granaten deed them Om de vijandelgke schepen zooveel mogelijk met dergelgke granaten te ovorstelpen schijnt de schont bg nacht t niet noedig of zelfs verkeerd te vinden schepen te bouwen als de Dreadnonght Heuler seint ait Brnssel dd 9 Oct De Fatriote zegt dat de ongonstige berichten over de gezondheid dos konings komen nit officieose bron te Brnssel in de ministerieole kringen beweert men volgens het blad dat de koning werkelgk ongestold is De koning vertoeft te Royat in Frankrijk Oisteren zijn do onderhandelingen te Boedapest geëindigd en zijn de ministers Wekerie KosiOtb Daranyi en Saterenyi met de Oostenrijkache ministers naar Weenen vertrokken Daar znllen de laatste besprekingen plaats hebben nadat Wekerie in andientie ontvangen is om den Keizer verslag te doen van den stand der onderhandelingen Te regelen zjjn nog de staatsrechtelijke qoaosties die voornamelijk samenhangen met de artikelen 2 en 3 dar Overeenkomst betreffende de tol en handelsverdragen tosschen Oostenrijk en Hongarije Het wetsontwerp tot goedkenring iler aan de weeskamer om voor zgne familie beheerd te worden wanneer het niet blijkt dat zg aan zyne misdaad medeplichtig is Ach daar is hy reeds t Arthor Randolh die te gelgk met Batzow bionengekon en was en diens mededeeling vernomen bad greep de hand der gravin die als van den donder getroffen geen woord kon uitbrengen Ik zal my verwyderen fluisterde hg haar toe Neen jal antwoordde Olga als uit een bedwelming ontwakende Wacht mg in owe kamer Arthor ik kan n ieder oogenbllk noodig hebbeo De jonge kunstenaar maakte een buiging en zgn donkere oogen flikkerdon van stille deelneming In het trapportaal ontmoette hy een secretaris en twee beambten van den gezant zy zagen elkander terslniks aan toen Arthor de trap opging In zyne kamer gekomen stak bg een plotselinge ingeving volgende een revolver in zgn borstzak het was een karakteristiek teeken der natie die steeds gereed is tot het gebruiken van vanrwapenen Het hols lag io diepe rost slechts het helder gelach van den kleinen graaf Staphan dia met de vroolijke Irma speelde liet iloh hooren De gezant van Zyne Keiieriyke Uajaateit d n Oüur ll r BotNn ksclit m wu ileht Overeenkomst zal op 16 October aan den Hongaanüfaen Rijksdag worden voorgelegd De agenda zal zoo worden ingericht dat dit ontwerp qnmiddellgk aan de orde kan worden gestald Men verwacht dat do behandeling in de commissievorgaderingen ongeveer eeo maand zal daron In dien tgd zal do regeering bg het parlement een indom niteitswelje indienen voor eenige maanden omdat door de behandeling der Overeenkomst de begrooting voor 1908 niet op don grondwettelijk voorgeschreven tjjd kan worden aangenomen De beraadslagingen ever de Overeenkomst kannen dan half November beginnen en znllen waarschijnlijk wel tot het einde van het jaar daren In verband daarmede zoo melden telegrammen nit Boedapest zal in dit najaar geen bgsenkomfl van de Delegatie plaats hebben In December zal bet Hongaarsche parlement de voorlnopige begrooting bobandelon in liet volgende voorjaar komt dan na du aanneming der definitieve bogrooting do wet tot invoering van het algemeen kiesrecht in Hongarije aap de orde Mevrouw Toselli heeft tegen een persman verklaard dat de Doitsche regeering Zaterdag l l met het ministerie van bnitenlandsclie zaken te Rome onderhandelingen begonnen Is over de nitlevering van prinses Monica In een bericbt uit Milaan lezen we intnsschen dat de advocaat Frans Ivers te Florence is gekomen tot bet voeren van onderhandelingen met mevrouw Toselli over de uitlevering van haar kind Mevrouw Toselli had echter geweigerd hem te totvangen Ivers moet in een interview veiklaard hebben dat de Koning van Saksen een apanage van 40 000 francs heeft aangeboden voor de overgave van Monica Het kind zon jaarlijks een maand lang b j de modder mogen vertoeven Laatstgenoemde zon echter hare andere kinderen te allen tijde mogen zien Het aanbod werd beslist geweigerd Eergisterenmiddag kwamen weer twee agenten der Saksische geheime politio te Fiesole aan Zy werden echter herkend en het volk trad zoo vijandig tegen ben op dat z j zoo spoedig mogelijk de stad moesten verlaten De gewezen kroonprinsos is begonoen met het schrijven van gedenkschriften die zich naar verluidt aan znllen slaiten bij een dagboeki dat zij als kroooprinses heeft samengesteld Ten slotte willen we nog vermelden dat Toselli naar men ait Rome aan de Fri ikf baar verlegen toen hö eonige oogenblikken later zyn ouden collega begroette Baron Botzow stond kaarsrecht voor bem er volgde een oogenblik van pynigke stilte Hot spgt mg mevrouw de gravin dat ik om een oogenblikkelgk onderhond met vorstin Maiutoff verzoeken moet zei de gezant doch wy yn allen Rossischo onderdanen en myn geachte voorganger Baron Botzow weet hoe ernstig deze aangelegenheid is Ik heb bem verzocht als geinige van myoe correcte handelwyze hier tlgenwoordig te gn Ik ben aangewezen o e particaliere correspondentie van vorst Mazatoff aan een onderzoek te onderwerpen en de vorstin in kennis te stellen met een gewichtig bevel van den Minister van Binnenlandscbe Zaken dat bare belangen zoowel als die van haar kind betreft Wilt gg zoo goed zyn haar te verzoeken my onmiddeliyk een onderbond toe te staan Olga had zich hersteld Gy weet Etcellantie dat myne vriendin einatig lydende is dat zy niet in staat is een plotselinge aandoening te verdragen en dat zware zorgen haar drokken In Olga s oogen stonden tranen doch hare stem beefde van verontwaardiging Helaas gravin Orloff ik moet myn onaangenamen plicht nakomen het is de wil TiD dra Ouarl D tmbt niu legda d ZIg meldt dezer dagen eeo contract lal sloiten met den Ame ikaan schea impressario Oaspar De tonrnéel begint Januari Naowelijks hebben we dit neergeschreven of we krijgen een ifkicit in handen ait Florence dat mevrouw Toselli zich vrijwillig bereid zon verklaard hebben haar kind aan het Saksische hof oit te Idveren De prinses zoo voorloojiig naar Liodao naar hare grootooders het groothertogeiyk paar vao Toaeane gebraofit worden Terwijl vroeger ie Torksche regtering zich placht te beklagen over Griekscho benden die over de grenzen trekken speciaal om in Macedonië de revolntlonalren te helpen gebaart no het omgekeerde Da Grieken worden lastig gevallen door de Tarken In den Itatsten tgd komt het voortdorend voor dat Tnrksche bonden over do Griektobe grenzen trekken daar een plnndertocht oodernemen en vervolgens weer mot den behaalden bolt zich op Torksch gebied terogtrekkeo Dat dit apelletie de Grieken begint te vervelen laat zich begrijpen Er znllen nn maatregelen genomen worden om de grenswacht te versterken en tevens zal naar men z igt oen nota naar Konstaatinopel worden gestoord om deo Tark op de eoveldaden der Torksche benden te wijzen De Grleksche regeering bedt no In geval weer Grieken de reroloViennaire gelederen In Macedonië gaan verstkrken en Torkye zich weder voor de zooreehte maal beklaagt oen mooie vorontacbuliUging Zo kan dan met volle recht tegen qo Porto zeggen ge hebt my niets te Verwyten want aw onderdanen doen precies hetzelfde Verspreide Berichten FmxKRUK De torpedoboot die by Tenlon op een rots geloopeo was Is weer vlot gekomen By de arreatalie van drie antimllltariiten aan het Gare de l Ooest te Parys dia propagaoda hadden gemaakt onder een transport roeraten bracht een banner een agent van politie een meisteek toe Toen de burgemeester van Orao Girand van een reis terogkeereod hoorde dat In zyn stad drie gevallen van pest waren voorgekomen werd hy getroffen door eeo beroerte en stierf onmiddeliyk DDITS0Mr llCD Het Beiersche ministerie hoeft het verzoek van bet gemeentobestoor van MUncben om hand op hel hart terwyi hy een diepe buiging maakte om de bliksemende oogen dor gravin te onlwUken Ik zal de vorstin roepen nam Olga weder het woord en zy verliet de kamer Zy zag de betmbten In den corridor staan ga reed om de groote zegels te leggen en nam een kloek besluit Toen zy Beatrice MaxotoH s kamer binnentrad legde zü den vinger op de lippen daar Randolph die in zyne door stond baar toewenkte Arthor wachtte met kloppend hart toen hy Olga hoorde reggen Beatrice ga dadeiyk naar beneden naar baron Botzow bet Is vao het grootste be lang dat gy dadeiyk gaal Ik volg o neteen Met eene oitdrukking val groote verwondering in hare droevige oogen ging vorstin Beatrice de trap af Wat kan Olga met deze handelwyze beoogen P dacht Arthor De schrik kan de vorstin doeden I Hy had den tgd niet om een antwoord op zyn vraag te vinden want een schoono vrouw gleed hem voorby in zyne kamer Olga wees op een met leder bekleed kolferlje dat zjj zacht op de tafel had neergezet terwyi bare oogen op de Amerikaanscbe vlag rustten die Arthur in een vlaag van jeugdigen overmoed aan den ehoersteen had vastgemaakt Wordt vervolgd