Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1907

INo 10400 Maandag 14 October 1907 40ste Jaargang fiOüDSCHE mwm JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleloin No 8 De üitg ave dezer Courant gaschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 8t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plg ttsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd J Sociëteit Ons Genoegen lOUUA Zaal KUNSTMIN Zondag 13 October 1907 tlecMê ééne BUITENGEWONE VOODSTBLIING te geven door liet ENSEiMBLE A RTI8ÏIQUE onder leiding en met medewerking van de Heeren f lol§er en llessc de populaire Hamorlstcn Opvoering van De begrafenis van Oom Manos Nieuwe Karakterscène van de hoeren SOLSER en HESSE DE HAKDÜ Parodie op het Pranscho Drama La Main enz enz Zie verder Aanplakbiljetten en Strooibiljetten Prgzen der plaatsen lo rang 1 O 75 2e rang 1 O BO 3e rang 1 0 35 tot oenbeperkt aantal H H Leden gewone reductie Bureau t uur Aanvang 8 uut Plaatsbesprekiog Zondag 13 October van U tot 4 uur il 10 cent extra per plaats IMoord BrabaDlsch Scboen en Laarzenmagazyo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg ONTVANGEN allo soorten lleerea Dames en Kinder Winler Arlikelen SCHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratlën en aangemeten werk mieuw onorertroflen Prof Dr Liebem welbekend AllwD echt n t FalmoksBicrlt tot voortdnreide radicale en zekere genezing van Ue zelU WWB de meest hardnekkige tenuwfiflKÉ Kiekten vooral ontstaan door jQjjSi aidwalingeo op jeugdigen leeftgi J oïa e enezing van elke zwakte Bloei iiicht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spyavertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz uitvoerige prospectussen rtijipor fenoh fl 1 2 S dubbele flewli II 61 OnirailDepöt Milth d VoRte Zaltbomra DipOli M Oléban Co Eotterdam F Happel s Gravenhage lUlmmani de JoD J Gzn Bottar UiD W 1S k Oo ouda D bii alle droi istea i DE nOEDKOOPSTE f DE MEEST PBACTISCHE X WEM i DE MEEST VOLLEDIGE f zgn beslist die der Firma WEL OI Til E LADIES JOURNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon THE liAHAAR OJ CHILD REN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw lioekhandelnat Proelnnmniern Alle ii t iMstel Uoll Bljeoegael Gouda Dfuk van A BRINKMAN Zn Van alle in di ze bladen vooi komende modelion zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag SIER OV HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot f i 4lf zenden wö franco door Nederlnnd onze overal bekende Normnl Onlleeties 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor polten of 50 voor don tnin of oene collectie voor de kamer van 150 sinks vour 45 pollen of ceno collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamor on tnin van 240 sluki ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyiicinlhen Tulpen Narcissen Crocus Scilhis Sncenwklo ji s enz Ruk goillustroordo prijslijst mul speciücalie oiuer collecties in het Hollandseh en onze volo wenken vopr de cullnur bovatlonde groote catalogus in het Duitbch zondenwij desverlangd gratis on franco Tuinbouw Etabllssement luisterDuin NoordwUk bIJ Haarlem SAi1Gl li 08Ë Vinum Sanguiiiosum iii Vacuo De heer H G WEBER Keizerstraat te Scheveningen geelt ons inzage van het hiervülgend schrijven Mpheor In hot belang van andere arme Ijders wil ik n mededeelen hoeveel goed inji do Sanguinose deed die ik bij ukocht Ik lood aan hevige zenuwzwakle had last van hartkloppingen was vreeseldk opgezet in do maag on soms zoo benauwd dat ik dacht te sterven My werd toon een weinï p Sanguinose gegeven on dat hielp rajj dadelgk Ik bon het toen geregeld gaan gebruikm en zeg uit volle overtuiging hot is oon éénig middel er beslaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zgn geweken ook het opgezet gevoel op de maag Ik ban beter dan ik had durven hopen Scheveningen f Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gij last hebt van bloedarmoede zennwzwakte malaria piJn in rug of lenden pg op de maag hoofdpijn duizeligheid of benauwdheid toot niet maar gebruik do Sanguinose Wat zu voor honderden gedaan heelt kan zg ook doen voor u Maar zorg dat gij de echte krijgt van D e n H a a g VAN DAM Co Prijs f 1 50 6 fl 1 8 12 4 f 15 Te Gouda bij WOLFF Co Westhaven X WERIXD SLCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenhorsthonino Kxtract IMmMTai wordt aanbevolen tegen Borstaandoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihocst Borstpijji Keelpijn Heeschheid enz MELIANTUE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grooteen kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuiUchland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz I UBLIANTHE werd O maal met Gond on 3 maal met Eere Medailles bekroond atELlANTBE in flacons f O iO t 0 70 ep f 1 MELIANTBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkigke Stoomfabriek De HonlnfiMoem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLVM Jb Co Westhaven 198 ffouJo GRENUKL Oouda E H VAN MILD Veerstal U 12li orirfa A BOÜMAN oor c i PINKSK Nieuaerkerka dlJiel A N v M ZESSKN Sc iooiiAoticii B v WI TK Ondeim rr A SCUEElt Ilaatlredd P W v EDE Oudewaler K van obe HEMDEN te Rteuwijk P v D SPH K Moercapelle D v o STAll Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER imUD VWaddingeveen P A uK GBOÜT A o JON H 0 d u a r J P KASTELEIN Potshroekerdam D BIKKER te Benickop JuuidteaJtoainff met rood l0tt rtii Vr AllSCIlCWIit C Laat II niet misleiden door JtHlO Siraof Het klooster SauotaPaulo AbdlJ bestaat niet dus Siroop van geenerlel waarde Maatsehapp0 tot XkepUdtatie van de Fietorüt Brmi KarUnor voor SederUmO Boompjes êO Rotterdam ADYEETEmEN in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKINKMiN ZOON Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toe ezoudoa Kan ingegeven worden in Kojjie Thee Melk Likeur Ahsmi Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ïs dat de dronkaard er iets van a weel Het COZA POEDER bezit da wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijD absint enz by den dronkaard op te wokken Het COZA POEDER werktzoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het heni toe kan dienen zonder ziJn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiseluk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gerod en d ze personen tot levenslustige en nuttige leden der mant schappg horschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is veikrggbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLEP Co Onze depêthoaders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor toen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U ditect naar Londen COZAINSTITUTS ttd iTl SCïïd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is tiet eenige afdoeode middel tegen dronkenschap beste onachadelykrte en ga É maklcelykate poetamlddet voot Heeren en vooral datnes en KlnderBohocnwerk Is de Appretuur van C M MUIIer Ca Y Berlin 8euth Str 14 Men lette £ oed füa op naam en fabrieksmerk Vflfkrygkair by Htiran WinhalUrt In iihoinwerk MlaatmM reiaryMMt iir QsHnrul Dipat by W fiBrdiiniiin Ariih EN VERKOUDHEDEN H ANKER v x Rum 35 OAAR COOR MILUOENCN JICHT EK nHEUMATIEKLUDCnS MET SUCCES GEBBUIKT VERKRUGBAAR m FLESSCHtNVAK50cl3 75cts EN us Bil H H Apothekers m Drooistek F Ad lUCHTER8iU Rotterdam Te GouDi bjj C LÜGEH Apotheker Markt en bü WOLFF Co AVesthaven 198 LAilDWEEIt ZAKBOEKJE De BUEGEMEESTFJl van GOUDA brengt ter kennis van do Verlolgangers die op 1 Augustns j l naar de Landweer zjjn overgegaan dat in verband met het tweede lid van § 11 der Landweerinstrnctie I hunne nieuwe Landweerzakboekjes tnsschen deu 16den en den 25sten dezer maand op de Secretarie dezer Gemeente benedenlokaliteit Afdeeling Militie moeten worden afgehaald Gouda den 12 October 1907 De Burgemeester voornoemd 1 L MARTENS Buiteiil andscti Overwicht Kenter seint uit Weenen ddJu Oct Het Fremdenblalt meldt fle berichten over de gezondheidstoestand v n den Keizer zijn zeer gernststellend Hg heeft verschillende personen in zijn werkkamer ontvangen De katarrhale aandoening neemt eenigszins at Do laatste berichten over den gezondheidstoestand van den keizer van Oostenrijk zijn volkomen geruststellend In Macedonië beleven we zoo van die perioden Er zjn tijdperken dat er rust heerscht of althans heet te hoerschen En er zijn tgden dat de eene bloedige botsing op de andere volgt en het onweer om zoo te zeggen niet van de lucht is Zulk een periode schijnt nn weer in aantocht In den laatsten tijd is er weer hier en daar danig gevochten vooral in het district Seres hebben de benden weer leelijk huis gehouden maar deze gevechten schijnen nog slechts de voorboden te zijn van hetgeen komen zal In verband met den minder goeden nitslhg Tan den oogst is men zeer beducht voor 4en opnieuw oplaaien der revolntionnaire beweging in den loop van dezen winter De antoriteiten honden zich dan ook ernstig bezig met maatregelen tegen het komende gevaar Te Saloniki heeft een conferentie plaats gehad van militaire attache s van Ensland Frankrijk ItaliS Dnitschlan OostenrSkHongariJe en Engeland ondet voorzitterschap van den Italiaanschen genev raal de Giorgis Er ziJn op die biJeenkomstV van militairen verscheidene belangrijke kwesties besproken die aan hun oordeel waren onderworpen door de gezanten en die betrekking hebben op de gendarmerie de FEVILLETOIV ZWSRVELINGfiN Kaar het BusBiach 45 Do diepe ernst waarmede de eerste gelantschaps secretaris mr Peyton bij het verlaten van het hnis voor den Knsiischen gezant boog maakte het den laatste duidelijk dat Arthur Randolph volkomen recht had op bescherming Arthur werd ook niet meer lastig gevallen toen hg later in een gesloten rijtuig met allerlei schilderstukken wegreed zou men gedacht hebben dat hij eenstndiereis ging ondernemen Hö keerde evenwel spoedig terug en toen bij bet salon bintfeatrad zag hjj hoe Irma ten zeerste bedroefd met het hoofd aan de borst harer beschermster Olga rustte Heb maar geen vrees lief kind fluisterde de goedhartige jonkman het snikkende meisje toe Ik ben hier en je kunt op gravin Olga veitrouwen en op mj ook er zal je geen leed geschieden Da kleine prinses gal haar verdriet lacht aan het trouwe hart van haar ridder De payleran Sn in twea mijner icUlder hervorming der rechtbanken en de ontwapening der Mohammedaansche bevolking Ook werd de vraag besproken of het zaak zal zijn de contracten der Enropeesche ofScieron die in Mac donie zijn aangesteld ter reorganisatie der gendarmerie nog met twee jaar te verlengen Zoo wordt er al maar beraadslaagd in en over Macedonië zonder dat er feitelijk verbetering komt in den toestand De laatste hoop is nu gevestigd op het jongste hervormingsprogram van von Aehrenthal en Iswolski Of dit inderdaad een remedie zal brengen voor do ingewortelde kwaal waaraan Macedonië lijdt zal de tjjd moeten loeren De vergadering van het groote verbond van spoorwegpersoneel te Middlesbrough in Engeland heeft Donderdag een besluit aangenomen waarin op staatsbedrijf van de spoorwegen aangedrongen wordt Gisteren vergaderden de spoorwegbestuurders In een bericht dat blgkbaar van hen uitgaat heet het dat het niet zeker is dat hel verzoek van Bell om een onderhoud aan de orde zal komen De heeren hebben veel te behandelen en Bell s brief staat onder aan de dagorde Men zon haast zeggen dat de bestuurders het personeel goed wil overtuigen dat zg nfet bang zgn voor de nenreiging iSef siaKing of zouden de bestuurders zoo zeker van hun zaak zijn dat een staking van de leden van Bell s verbond hun niet onwelgevallig is nl teneihde zich van een lastig element te ontdoen F Men zou t haast denken als zü het verzoek van Bell gedaan om een staking nog te voorkomen met zoo n minachting behandelen Over mevrouw Toselli nog steeds allerlei berichten De Nuovo Giornale verneemt uit iesole dat de advocaat Frans Ivers ensdag twee uren tevergeefs aldaar is goAeest De heer en mevrouw Toselli waren metl Monica en do gouvernante naar Florence geg aan Men zegt dat Ivers het kind in aam van den Koning van Saksen heeft willen opeischen doch hjj moet in een brief de verzekering hebben gegeven dat men Monica nooit met geweld zal ontvoeren Voorts zou hij der gravin een apanage van 42 000 lire hebben toegezegd Maar de gravin wilde niet op bet voorstel ingaan daar zij Monica niet wil uitleveren en ook omdat Ivers niet de noodige bewijzen kon pit bericht klopt weer niet met dat van kiaten vetdeeld en nu veilig in de gewelven der Koninklijke Bank gedeponeerd Arthurs gelaat str alSa v n geluk toen hiJ gravin Olga dit medeoTOlde Na zal ik steeds hier blijven Maar gj waart eenvoudig bewonderenswaardig in uwe voorzorgen waar hebt gij toch geleerd met zulk een tegenwoordigheid van geest te handelen I v Terwijl Butzow Randolph en gravin Olga te Dresden met beangstigd hart op betic iten uit Petersburg wachtten deed Wera alle mogelgke moeite om de Keizerin voor de ongelukkige Beatrice te winnen In den tuin te Petersburg wierp zij zich met kloppend hart aan de voeten der Czarine het bekoorlijke meisje maakte geschik gebruik van een oogenblik waarin de vorstin gevoelig gestemd was Sta op mijn kindi Een groot staatsgeheim kan toch onmogelijk uw jong hart bezwaren Gij draagt geen kroon zuchtte de Keizerin Een gunst P Mijne hulp P Wenscht gij dat zeker jong ofScier aan het bof teruggeroepen wordtf Is dat die gewichtige zaak f Do Czarina was verwonderd want geen verraderlijk rood kleurde de wangen der lier verioekater In haaillge woorden tel de Berliner Lokal Anzeiget die verzekerde at mevrouw Toselli zich vrijwillig bereid had verklaard haar dochtertje af te staan Uit Stockholm komen merkwaardige berichten Zweden heelt groote plannen voor militaire toeboreidselen en de Zweedache bladen geven onomwonden toe dat dit niet is om de grenzen te verzekeren tegen Noorwegen Het Zweedscho blad Nga Dagligt Allehanda zegt Bg do ervaringen die wjj van Noorwegen hobbjn ia het denkbaar dat dit land de eer van Zweden zal aantasten op een wgzo die Zweden zou noodzaken tegen Noorwegen geweld te gebruiken en het militair Ie tuchtigen En Zweden moet zich toerusten oin voor dat tuchtigingswork steeds gereed te zgn Dnt Noorwegen hierop zou antwoorden was te vootóon Het te Christiania verschgnende bla© Aftenposten bevat een hoofdartikel waartS op scherp afkeurende wjjze veroordeeld wordt dat de Zweedsche pers en openljjk op cyniacho wijze zegt dat voor het geval Zweden door Noorwegen moreel wordt uitgedaagd de Zweedsche regeering niet voornemens is de neutrale z6ne die bg het verdrag van Karlstad tnsschen de beide landen werd ingesteld te eerbiedigen van het voornemen hot bostaaLde verdrag te breken en besinit met een oproeping aan de Noren om met het oog op do vg andigo houding van Zweden ook hun kruit droog te houden en zoo Zweden tot de voorgenomen militaire toerustingen tegen Noorwegen overgaat op krachtige wijze de grenzen te versterken en te beveiligen opdat Zweden eens en vooral zal inzien dat van een militaire wandeling naar Chiistiania geen sprake wezen kan Voor het oogenblik is dit nog slechts oen strijd tusschen de bladen in de beide landen Maar wanneer deze door hun scherpe artikelen de stemming hebben verbitterd weet niemand wat daarvan het gevolg wezen kan In Rusland zgn de verkiezingen voor de nieuwe Ejjksdoema thans in het voorlaatste stadium gekomen De verkiezingen voor de kiesmannen die de afgevaardigden terDoema moesten benoemen zjjn afgeloopen Die verkiezingen toonen zoowat overal hetzelfde beeld de meerderheid is aan de zijde der gematigde oppositie Maar of dit beeld ook gewaard zal blgven wanneer de Doema bijjjukomt il een andere quaestie De nieuwe wijl tranen aan haar lange wimpers hingen sprak Wera tot het hart der machtige vrouw Diepe ernst lag op het gelaat der Keizerin toen zij het zjjdeachtigo haar van het jonge meisje streelde en zeide Lieve Wera wees zoo goed den tuinman te verzoeken den schoonsten bouquet voor u te snijden dien hij maken kan Laat mg alleen om over uw verzoek na te denken wanneer g j mg de rozen brengt zult gij miJn antwoord ontvangen Bij haar terugkeer zag Wera met doodsangst naar de Keizerin die voor zich uit staarde De Czarina werd evenwel niet geboeid door de heldere zeflen die tegen de blauwe wateren der Finsche golf afstaken zij zag in hare gedachten het eenzame slot Baranoff aan de verre Poolzee want met jonkvrouwelgke welbespraaktheid had Wera de geschiedenis van het treurig leven harer familie te Sitka verhaald en de grootmoedige vriendschap geroomd van den nu te gronde gerichten Maxutoff Op een teeken zonk het jonge meisje aan de voeten barer gebiedater Wera begon de Keizerin meteen IWldevollen blik ik kan vorstin Ma mtofl slechts beloven dat zö niet zal worden lastig TfBc vallen dat hare goederen de rechten van haar kind en beider rang niet zullen worden aangetast Zeg haar dat zij n voortaan al hare wenschen achrijven moet waarvan de kieswet toch geeft aan de kiesmannen van enkele klassen bij de benoeming der afgevaardigden een groeten invloed en natuurlijkzijn dit de klassen van den adel on van de grootgrundbezitters de meesUconservatieveen roactionnairo £ Van de kiesmannen in de lleinere steden gekozen Lehooron er 300 tof de gematigde oppositie 92 tot de rechterzijde en 53 tot de linkerzijde Deze verhouding is ongeveer dezelfde als onder de kiesmannen der groote steden en der boeren Waar de arbeidersl n de verkiezing van kiesmannen hebben oftlgenomen is in den regel de meerderheid voor do linkerzijde en de uiterste linkerzijde geweest lu de constitutioneel democratische partij schgnt men met deze zwenking naar de gematigde oppositie rekening te willen houden De leider dezer partg de bekende professor iljoekof heelt in het blad Rjetsj een arMel geplaatst waarin hij de socialisten niet alleen als tegenstanders van de kadetton maar als vijanden van de hervormingsbeweging voorstelt en waarin hjj erkent dat de Kadetten vroeger groote fouten hebben De regeering schijnt niet ingenomen te zïn met deze zwenking der Kadetten naar rechts Het regeeringaorgaan Rossija neemt van Miljoekof s artikel geen notitie laadt de Ka eETen ineï v erwgtönT zg warëh altoos de tegenstandera der regeering onverbeterlijke revolutionnairen en zuilen dat ook wel blgven meent de Nowoje Wremija Of de nieuwe wending de Kadetteu bü deze verkiezingen nog wat baten zal moet worden afgewacht Verspreide Berichten Fraskbuk Op klacht van het ministerie van oorlog is de instructie geopend wegens beleediging van het leger togen den directeur van het blad La Guerre Sociale en deszelfs hootdredactenr Hervé De Perzische regeering heeft bil Grensolr 56 baltergen geschat besteld De eerste leverantie is gereed en wordt nn door twintig Perzische officieren die daartoe naar Parijs overkwamen op deugdelijkheid onderzocht DCITSCHLAND De onderofficior der gendarmerie Toudern die een Franschen zee officier heeft aangehouden in de buurt van Kiel omdat hjj dezen van spionnage verdacht heeft een vervalling in mijn macht staat Geef baar dezen ring als een teeken mg ner deelneming Raad mevrouw Maxutoff aan geduldig te Dresden te blijven tot de toekomst wellicht nieuw licht op dit geheim werpt Het is btna niet te gelooven dat zulk een net van misdaden om den vorat als onschuldig man geweven kan zgn maar hoe weinig weten wi l Gii kunt aan gravin Olga Orloff nit mjju naam schrüVen dat hare genegenheid voor hanr edele w ldoenster de toekomst van haar kleinen Stephan verhelderen zal Het is een treurige geachiedenis Ik zal een onderzoek doen instellen naar de door u genoemde patenten Wel mijn kind zjjt gg nu tevreden P Gil kunt onder het zegel van mijn pfirticulieren secretaris aan den gezant te Dresden schrijven De zonnestralen die door de heerlgke hoornen van het park drongen schenen de goede doch door zorgen gebukt gaande Keizerinnog veol helderder toe toen zij de grootedankbaarheid in de oogen der jonge hofdamelaa Wera a rozeroodo lippen drukten eon kus op de hand der Czarina echte menschenliefde en teedorheid knoopten den band tusschen de hooggeplaatste vrouw en het hartelijke jonge meisje nog vaster en in gepe ii j verzonken schreden zg naast elkander naarfhet slot VC Wordt vervolgd