Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1907

i W ter aldoenin b aan allen die dit jaar zoo bizonder hebben la f 1 n jr X xr in den nacht is het klaverblad bg de Breestraat door een rechercheur aangehouden Vermoedelijk heeft men hier te doen met de Idi die eenige weken geleden op eenzelfden avond op de Stadhouderskade een kind en daarna een man aanrandden Het kind hadden zij toen een prop in den mond gestopt om hem het schreeuwen te beletten Ook toen was het op het horloge gemunt Voor de Provinc Staten in Noord Holland vacatureTak werden gisteren in Amsterdam in uitgebracht 7107 geldige stemmen waarvan verkregen J W Smit Kath antirev en Chr hist 1390 St H Wertheim v d en lib 2101 St en J Van Zntphen s d 3616 st zoodat de sociaal democraat gekozen is Het aantal kiezers voor de Staten bedraagt 12 443 Bij de gister gehouden stemming voor een lid van den Raad in district III te Amsterdam vacatureTak werden uitgebracht 6874 geldige stemmen waarvan verkregen prol mr P A Diepenhorst anti rev Kath en Chr hist 1448 st mr M A H L Van Lier v d 918 st J Th Tinkelenberg lib 102 St en J Oudegeest s d 3483 St zoodat laatstgenoemde gekozen is Hat aantal kiezers voor den Baad bedraagt 12 238 Er waren een paar honderd stemmen van onwaarde De heer Piorson bad ernstige bedenkingen tegen dit ontwerp dat niet het ruilverkeor beoogt te bevorderen doch alleen een verkeersmiddel wil steunen Dit achtte spr protect waarvan hij de nadeelen schetste De minister van Landbonw betoogde tegenover den heer Pierson dat dit ontwerp geen protectie beoogt doch bevordering van bet natipnaal belang Dat door het toezeggen Van deze ifubsidie een nationale lijn onmogolijk is gemaakt was minder juist De minister heeft den persoon die hem er over kwam spreken in overweging gegeven zich te verstaan met de Amsterdamsche heeren die dit subsidie aanvroegen Dit is blpbaar niet geschied De minister betoogde voorts dat door rechtstreekscbe verbindingen de invoeren toenemen dat hetcontract aan de Zuid Amerika iyu door do Duitsche trust voorgelegd haar alle zelfstandigheid ontnam üit oen oogpunt van internationale reclame is een geregelde Nederlandscbe verbinding met Znid Amerika ook zeer gewensoht ïegen het verlies van zelfstandigheid dar aienwo onderneming is in het ontwerp voyóende gewaakt Hierna werd het ontwerp goedgekeurd met 39 tegen 23 stemmen Vragendag 1 De minister van Landbouw antwoordde op vragen lo van den heer Schaper dat h 1 een uittreksel van de rapporten der arbeids 1 inspecteurs omtrent den tien urendag za doen vervaardigen ter inzage der Kamer2o van den heer Blooker dat een nade jonderzoek zal worden ingesteld naar d oorzaken en de beteekenis der loodvergiltingals beroepsziekte waarbg de medieche advi senr d sr arbeidsinspectie van advies za 1 dienen 1 De zitting werd hierna gesloten RECLAME Dronkenschap bestaat niet me r Eea monster van hsmerkwaardige Coza poe I der wordt gratis tqegezonden 1 Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Ahaint Bier Water of in lie 1 ü dai de dronkaard er ieU van I a wett Met COZA POBDBR bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot he drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POMDEB warkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaalde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonde dat het noodig is dat de patiënt ooit behoof te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POMDMR heeft het huiselijk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizel ion personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg torug gAracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkryghaar in alle apotheken en in bet volgend depOt te Gouda WOLFF Co Onze depóthonders reiken het atlestenboek gratis uit aan beo die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt ü direct naar Londen COZAINSTITUTE id n rSlg eir d Wacht D voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Gemeng de Berichten Op het Haarlemmerplein te Amsterdam werd gisternacht een veekoopman nit Sloten aangesproken door een hem onbekend man die hem vroeg hoe laat het was Op hetzelfde oogenblik kwamen achter den veekoopman nog twee verdnchte personen te staan De eerste trachtte zich van het horloge van den koopman meester te maken Deze sloeg echter flink van zich al en maakte alarm Hierop kozen de reoveri het baienpad Later Nen meldt aan de N E Ct Gisterenavond om 10 uur is te Zaandam 1 afgebrand de plateelbakkerg der flrma van Amstel en Hnisenga Het vuur greep met groote woede om zich heen en doelde zich ook mede aan het aangrenzende pakhuis dat als bergplaats van hout bamboestokken enz gebruikt werd Beide perceelen brandden geheel af Van de fabriek bleef slechts het ovengebouwgespaard De oorzaak is onbekend Alles was verzekerd Sedert de komst van senor Perez de gedelegeerde der centrale regeering te Corriëntes is de verbittering der vijandige politieke partijen bedoard Bustverstoringen zp niet meer voorgekomen Men meldt nit Haarlem Gisternacht is dielstal met braak gepleegd in de chocoladefabriek Droste in den Veenpolder Er is eenig gold ontvreemd De brandkast heeft men te vergeefs getracht te forceeren KJtxi AUiakatuaui muUb iiivii I Gistercnnamiddag is door de politie een valsch bankbiljet van f 40 in beslag genomen hetwelk eergisteren door den looi or van een alhier gevestigd kantoor in betaling was ontvangen Men meldt aan de N E Ct Het parket uit Arnhem vertrok gistermiddag naar Harstkamp tot het instellen van een onderzoek aar een daar gepleegden doodslag Een gepensioneerd Oost Indisch militair heelt daar nl eergisteravond do vrouw van zijn hospes met een bijl gedood en don man mishandeld Te Zeist is een valsch bankbiljet van tien gulden aangebonden De vleugels bovenaan tnsschen de figuren van Arbeid en Welvaart zijn bijgewerkt de letters Nederlandscbe Bank zijn minder scherp en regelmatig en ook de vronweflguur vertoont in het gelaat eenige afwijking In do Wilhelminakazerne te Assen 3e kompagnie 4e bataljon werd door een man op de kamer met brood geworpen De I korporaal kok d E waarschuwde hem I daarmee op te houden daar hij anders I een klomp zou krijgen de koks dragen I klompen en hiJ voegde de daad bij het I woord maar trol ongelukkig den milicien I P die te bed lag in een der oogen en I zoodanig dat geneesknndige hulp moest worI den ingeroepen flWDESDÜEL 8AIIG Ii 0SË Vinum Sanguinosum in Vacuo De heer H H WEBER Keizerstraat te Scheveningon geeft ons inzage van het hiervolgend schryven Mynheer In het belang van andere arme lyders wil ik n mededeelen hoeveel goed my de Sanguinose deed die ik hy u kocht Ik leed aan hevige zenuwzwakte had last van hartkloppingen was vreeseiyk opgezet in de maag en soms zoo benauwd dat ik dacht te sterven My werd toen een weinig Sangninose gegeven en dat hielp my dadeiyk Ik ben het toen geregeld gaan gebruiken enzeg nit volle overtuiging het is een èénig middel er bestaat geen beter Myne benauwdheden en hartkloppingen zjn geweken ook het opgezet gevoelop de maag Ik ban beter dan ik had durven hopen Scheveningon Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gy last hebt van bloedarmoede zenuwzwakte malaria pyn in rug ol lenden pyn op de maag hooldpyn duizeligheid ol benauwdheid tool niet maar gebruik de Sanguinose I Wat zg voor honderden gedaan heelt kan zy ook doen voor n I Maar zorg dat gg de eehte krygt vanDen Haag VAN DAM Co Nabij Edinburg reed een autobus vol passagiers zoowel binnenin als bovenop van de helling van een heuvel toen door slippen bet zware voertnig omviel waardoor 12 passagiers verwond werden 5 zoo ernstig dat ziJ naar het hospitaal gebracht moesten worden Stadsnieuws GOUDA 12 October 1907 Met ingang van 1 Januari a s is tot chef van het armhnis te Rotterdam uit 260 Bollicitanten benoemd de heer 3 E Stok leluitenant adjudant van het 11e regiment inlanterie te Nijmegen In garnizoen Naar wij vernemen zal op Woensdag den 6 November e k dei namiddags van 6 tot Prg sl 1 60 6 fl 18 12 11 1 15 Te Gouda by WOLFF Co Westhaven oltcleel plaimpje gekregen De zee olflcier ol dien men daarvoor houdt zit nog altijd gevangen Zijn identiteit schijnt niet geheel en al vast te staan Graal Zeppelin heelt het e re bnrgerschnp gekregen der stad Kriedrichshalen voor zijn vliegproeven natnurliik Men wil een directe spoorwegverbinding Dnitschland Zweden maken De treinen zonden per veerbout van den eenen naar den anderen oever worden gebracht Enoemsb De gemeenteraad van Windsor besloot don Daitsohen keizer en de keizerin een begrootingsadres aan te bieden biJ hun komst op hot kasteel Windsor Balko Statk De Perzische gezant in Constantlnopel die getracht heelt het Tnrksch Perzische geschil uit den weg te ruimen vreest een dreigende verwikkeling in den toestand De gepensionneerde stadsprolect van Belgrado stelt den minister van binnenl zaken verantwoordeiyk voor het doodschieten der gebr Nowanowitsch omdat hijzelf den gen darmes bevel tot schieten zou hebben gegeven Belangrijk nieuws 1 Zwelling der enkels der voeten en der beenen en blazen onder de oogen Water 1 zucht Deze gevaarlijke kwaal dient te wor 1 den toegeschreven aan het overvloedig water 1 alkomstig uit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weefsel der hnid en dat eigenIgk had moeten worden uitgedreven door de 1 flitreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare menseben werd ons medegedeeld dat I dergelijke gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rugpijn Nieren Pillen Mejullronw M Bonman Voorweg te Zoetermeer chrglt ons üit dankbaarheid voor de genezing in mijn nierlijden bekomen door I Foster s Rugpijn Nieren Pillen wil ik ü hiervan gaarne melding doen Acht jaren 1 lang ben ik met deze nierziekte opgescheept 1 geweest en hoewel ik reeds verschillende geneeskundigen hiervoor geraadpleegd had 1 was het miJ niet mogen gelukken een gunstige wending in mgn ziekte te brengen totdat ik met üw pillen begon Ik leed veel aan een stekende pgn in den rug en beenen en zells waren bg tgden mijn enkels opge 1 zwollen Ik had last van duizelingen en I zweetingen gevolgd door huiveringen De 1 nrine had een bruine kleur en bevatte mees 1 ïoe Te ir mg fe s v toi W fT s dikwijls te algemat om mgn huiselijk werk I te kunnen verrichten De eetlust was zeer 1 gering en ik leed veol aan maagkramp U knnt mijn blijdschap dus wel voorstellen I toen ik na drie dagen slechts üw pillen ge 1 brnikt te hebben bemerken kon dat deze 1 pillen mij goeddeden En thans na vier doozen geledigd te hebben is mgn gestel veel verbeterd De pgn is bgna geheel weg en miJn enkels hebben hun normalen vorm aangenomen terwijl ook do overige kenteekenen zoo goed als verdwenen zgn ik kan ook niet anders dan met de grootste lol over Uw weldoende pillen spreken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig D het publiekte maken op elke wgze die ü goeddunkt De naam Foster s Rugpyn Nieren Pillen staat voluit op iedere doos Zg zgn te Gouda verkryghaar bg de Heeren WollI Co Westhaven 198 Toezending geschielt franco na ontvangst van postwissel 4 F 1 75 vooréén ol F 10 voor zes doozen BINNENLAND I STAT ENG EN ER A AL T W K K U E U M M B U Zitting van Vrgdag 11 October ZuidAmorikalgn Bö de voortzetting der beraadslagingen over het ontwerp tot toekenning van een voorschot aan eea stoomvoortverbinding tnsschen Nederland Brazilië en Argentinië bestreed do heer Plate het wetsontwerp er op wijzende dat door het ingrgpen van den minister hot tot stand komen van een nationale lyn vanuit Rotterdam zonder subsidie olimogelgk is gemaakt Spr betoogde dat men om den toestand der Ign te verbeteren minder lage vrachten moest hellen en dat het niet aangaat door protectie een enkele Ign boven andere te bevoordeelen te meer waar de Nederlandscbe lyn slechts één haven in Brazilië aandoet do Duitsche Ignen meerdere Als middel van opvoeding deugt het snbsidieeren ook niet Spr zet voorts uiteen dat ook uit politiek oogpunt met het oog op onze verhouding tegenover het buitenland de thans voorgebtelde subsidieoring oener nationale Ign geen aanbeveling verdient waar wjj steeds begunstiging van vreemde Ignen in onze havens hebbeu geweigerd en ontwikkelde ten slotte een aantal bezwaren tegen den financieelen opiet der laak 8 nar de stemming plaats hebben voor de verkiezing van een lid en een plaatsvervangend lid van het scheidsgerecht bedoeld in artikel 31 van het werklieden reglement dezer gemeente Voor de Ie Abonnements Voorstelling in de Sociëteit Ons Genoegen op Donderdag 24 Uctober a s zal worden gegeven Een Ingebeelde Zieke Blijspel in 3 bedrijven J B P Molière vertaling v n S J Bouberg Wilson gevolgd door De Ceremonie Muziek van Charpantier Orohest onder leiding van S Praeger Door de verschillende bladen ziJn deze stukken uitmuntend gerecenseerd Üe medespelende personen daarin zijn de dames van der Horst van der Lugt Melsert de Boer van Rjjk Tilly Lus jongej S van Dük en de Heeren Ternooy Apèl Bron Stoete Holkers van Warmelo Musch en Brandenborg De onderstands commissie van Armenzorg zal Maandagmiddag om 2 uur een vergadering houden AEBEID8BEURS Aangeboden 1 Winkelbediende 1 Reiziger 1 kantoorbediende 1 Pakhnisknecht 6 Losse werklieden 3 Loopknochts q werksters waarvan 2 voor enkele dagen GEVRAAGD 1 R K dienstbode genegen mede naar Haarlem te gaan 1 dienstbode V g g V 2 Werksters 1 Loopmeiaje 1 halfwas Schoenmaker 1 Loopjongen 1 kin dermeisje De gemeente Boskoop heeft ten behoeve van een te maken drinkwaterleiding bjj het pensioenfonds voor weduwen en weezen te sGravenhage een leening aangegaan van f 225 000 rentende 4 pet togen een koers van 98è 11 111 Stolwijk 10 Oct Zaterdag j l werd door het bestuur van den polder Stolw jk de gewone jaarlijksche ri6tverpachting gehouden De opbrengst van 33 perceelen riet en diepzand bedroeg 1 221 60 tegen 1223 50 in Lekkerkekk U Oct De werkliedenver eoniging Onderling Belang alhier hield haar ü driemaandeiyksche vergadering Bg acclama 3 tie werd tot voorzitter gekozen de er C f de Boom üit het verslag van den penning meester bleek dat de ontvangsten waaron oer een gm van I 10 hebben bedragen 1 160 00 terwijl de uitgaven f 228 70 beliepen zoodat de rekening sloot mot een nadeelig saldo van f 68 10 Besloton werd dat aan een zieke nog drie maanden verlenging van ziekengeld voorde hellt was toegestaan Gedurende dezen winter zon getracht worden een of meer sprekers voor de leden te laten optreden ter behandeling van het onderwerp coöperatie VERfiiDERINGViNDEPiGeHËËAITEIUiD VRIJDAG 11 OCTOBER 1907 Vervolg Ingekomen 11 Een adres van I van der Want zichbg den raad beroepende wegens de weigering van B en W om een ovengebouwtj te mogen bouwen De heer Herman M de Voorzitter ik zou willen voorstellen dit adres nog in deze zitting te willen behandelen De heer van der Want is bg mg geweest en zeker bg alle raadsleden ook dus die zgn voldoende op de hoogte om over deze zaak nu wel te kunnen oordeelen Het voorstel van den heer Herman wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen en dit aan de orde gesteld na punt 6 der agenda 12 Een brief van B en W voorstollende eenige wijzigingen te brengen in het Reglement der muziekschool Ter visie 13 Een adres van den heer K J vanIngen verzoekende eervol ontslag tegen 1 December a s Wordt eervol verleend 14 Een adres van Mej E P J Jager verzoekende eervol ontslag als onderwgzeres tegen 1 December Wort eervol verleend tegen 1 Januari a s 15 Een adres van O A van dor Want verzoekende de Willemsteeg met klinkerbestrating te willen beatraten In handen van B en W ter afdoening 16 Een adres van J H Kok en 61I anderen verzoekende de toogbrng tnsschen I de St Anthoniestraat en de Zengestraat te I willen verlagen I In handen van B en W ter aldoening I De Voorzitter ik kan nog mededeelen dal I reeds in den loop van dit jaar genoemde I brng zal worden verlaagd 17 Een adres van den Ned SchildersI gezellenbond verzoekende het gebruik van I loodhoudende verran te verbieden In handM van B Gouda van kermis op 18 Een adres van de aid Patrimonium verzoekende de Zondag al te schaffen Ter visie 19 Een adres van de afd Gouda vanjlen Nod Bond van Onderwgzers verzoekend subsidie voor de opgerichte cursusvoor de boofdacte In handen van B en W om advies Aan de orde De benoeming van een Concierge voor het politlebuieau op üitgebdacbt worden op M Lnnenburg 9 P Leemoyer 7 en op Roos 2 stemmen De Voorzitter Daar geen der voorgedrogenen de volstrekte meerderheid heeft moet een tweede vrye stemming plaats hebben uitgebracht worden op M Lunenburg 11 St en op P Leemeyer 7 stemmen zoodat benoemd is M LUNENBURG Aan de orde De benoeming van een leeraar in het rechtiynig teekenen aan de Amtjachts avondschool De Voorzitter B en W stellen voorde benoeming te doen voor een jaar üitgebraclt worden op J Doets 9 en op P H van Üinschoten mede 9 stemmen daarop gehouden mef daarop benoemd de heef lerdam i Tweede wge stemming do beide genoemden verkregen weder ieder 9 stemme Herstemming heiVellde r ultaai Bg het lot wei i DQETS te R wgziging di 907 ï in vem essie van di i Aan de brdHet voorstel t rooting voorIntrekking der Co t BmwegMaatschaJlpg if Wordt zonder h b fdeiyke ste keurd Aan de orde Het voorstel tot het verleend op gemeente grbqd ten behoe perceel sectjie C m 404 Wordt zopder hódfdeiyke stei nrd j Wordt vervolgd I il QEZONDEN Buiten verantwoordelijkfieid der Redoctie I 1 Mijnheer de Btdacieur Mag het Bestuur van de Kinderbewaar Jaats alhier ü weder een plaatsje vragen in uw blad voor het jaarlgks verslag van deze Inrichting F Het Bestuur mag ditmaal met groote dankbaarheid aan leden begunstigers en verdere stadgenooten gunstige mededeelingen doen omtrent den llnantleelen toestand van deze nuttige Inrichting Moest het vorige boekjaar sluiten met een tekort van 1 181 05 thans mocht het eindigen met een voordeelig saldo van 1 125 92 De inkomsten bedroegen 1 2535 78 De uitgaven 2409 855 Heerlgkl zoo mogen wy zeggen dat er dan toch nn eens geen reden tot directe bezorgdheid is en de Kinderbewaarplaats het verloopen jaar zooveel hiyken van sympathie mocht ontvangen Om te beginnen wil het Bestuur gaarne éérst melding maken van de giften die geschonken zgn om het tekort te dekken van 1905 1906 n l van mevr de wed Steens Zynen V d Doos 1 100 van mevr de wed T Viruly Ledeboer 1 50 en van een tooneeluitvoering gegeven door leden van de tennisclub Be Quick de verrassende som vai 1 194 35 bedragen die reeds ruim het tekort dekten Voorts mag het Bestuur melding maken van een gilt van 1 1000 geschonken door het Bestuur van de Spaar en Hulpbank alhier ter gelegenheid van het SO jarig bestaan der Instelling waarvoor aan H H Bestuurders hierbg nogmaals harteiyk dank wordt gezegd Deze schenking waarvoor direct een ellect is aangekocht zal thans ieder jaar onze inkomsten met 1 40 vermeerderen Ook nu mogen weder met dankbaarheid worden vermeld de volgende gilten van mevr de wed T P Viruly Ledeboer de jaariykache bijdrage van 300 van de Directie der Stearine Kaarsenlabriek de jaarIgksche toelage van 1 100 en van N N twee bankbiljetten van 110 om de kleinen op de K B een eitra leestje te bereiden Van een verlies geleden bg de laatste flnantieele catastrophe alhier is nog terug bekomen de som van 1 20 48 In het algeloopen jaar werden 4034 kinderen verpleegd Om de mazelen epidemie ia de Inrichting veertien dagen gesloten geweest In het personeel noch in het Bestnur kwam eenige verandering De St Nicolaas werd evenals andere jaren Tbor do kleinen herdacht Het Bestuur gaat steeds voort nieuwe leden te winnen in de plaats van hen die bedanken verhuizen ol overlgden immers ook nog met de bykomende rente van de 1 1000 bigft de kas zwak en niet toereikend voor alle noodige uitgaven daarom ook biytt het Beitanr na taatt mk duk t hebbeo geiegd gesteund de Kinderbewaarplaats warm aan bevelen in de sytnpathie van onze stadgenooten U Mynheer de Redacteur dankzeggende voor de gegeven plaatsruimte achtend Het Bestuur der Vereeniging tot instandhouding der Kinderbewaarplaats M J TEN BOSCH SoHOLTEKS lENSIJE m Presidente K A BRAATHooSecr KS JO NKER 1 SI VaasoBiiDE iLlDSIKO W J VAN WIJKili E DE BACKER M SCHUIT BESTS H VAN GAEDERB B J VAN BEEKf j Oct 6907 EOTTBEDAM L K K BEURS BAG 7 OCT l mn n Serie Ir 3 ÖOO 3 ibr Obli4 ierdÏBui Rwepis UAAi SU POHTOOIL Olil 59V 59 050 I Oblig Se Serie Ir RnsLiND Iwang gatien AziB Japan Oblit CoLCHBu Geconsojl tenlandsche Schl I L 100 ij ypoiheek Bt Aandb idem Jl J Pandb Rotterd W Pandb Rotterd B pl ndb Standaard Hyijb i ndb Stedfelgke flyfl ndb ütrdchtschk HW ndb WestlandschafllJ db Zuid Holl mpb db Ie llgem moni Indb lNed Hyp i brielbankJ 1 l i i i t ijMndB NediScheepalHypb 4 lOl fWwyS n v tt DeelgeUNor hw BPac HyR 3ankr 1 96V iijndb BataMscWIHUb 4 ilg HypotWir fér¥e Ned Hypotheekbrielbank 44 Pandb Hollandsche Hynb 35 98V 100 1867 1 Scheepvaart Mdataehap jyen Pand Holland Gnll Stv My Papdb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 SpoorwegUeningen Italië Oblig Zuid Italiaansche 9pw lMy A Premieleeninqen Bkloib Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 Dmerten Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintermantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOüSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prgzen VERSCHEIDENHEID Gemaskerde roovere 4 in getal drongen de stedeiyke bank te Sodden in den Amerikaanschen staat Alabama binnen en maakten zich meester van alles wat er aan waarde aanwezig was Toen zg buiten kwamen trachtte een aantal werklieden hen te grypen maar de roevers waren goed gewapend en hielden de werklieden op een alstand De cherill die met zgn agenten kwam werd door hen doodgeschoten en daarna vluchtten zy de wildnrnis in Er was voor een hall millioen dollars gestolen De predikant van de Eriscopale kerk te Tottenvillo in den staat New York heelt iets nieuws bedacht om de menseben tot trouwer kerkbezoek aan te moedigen Hy heelt een roman geschreven maar in de plaats van dezen op de gewone wgze te doen drukken en uitgeven heelt hy van den kansel bekend gemaakt dat hy eiken Zondag na afloop van de preek een hoofdstuk van zyn roman zal voorlezen Het eerste hooldstnk reeds was zeer boeiend en werd met groote belangstelling aangehoord zoodat het te verwachten is dat dominee de eerstvolgende Zondagen zyn toehoorders vast heelt komen zy niet voor de preek dan toch om te weten hoe het verder met den held en de heldin van den roman zal afloopen Do iRassisohe anarchist Jakob Law die op 1 Mei op d Place de la Eèpnbliqne te Parijs op de soldaten vuurde is veroordeeld tot 15 jaren dwangarbeid en in aansluiting daarmee tot verbanning uit Frankryk voor een tgdvak van 20 jaren Gisteren by Boedapest een eipresstrein in botsing gekomen met een goederentrein Twee beambten werden dadeiyk gedood en een aantal reizigers gekwetst Een paniek onder de verschrifcfe passagiers bedaarde gelukkig spoedig Over de oorzaak van het ongeluk tast men in jbet duister üit Arnhem meldt men Tegen den ryksboekhouder 2e klasse J H die werd gearresteerd is door de rechtbank rechtsingang vek leend wegens verduistering en valschheid in geschrifte met bevel tot gevangenhouding en instructie der zaak I Bnrcerll k8 Stand GEBOREN 9 Oct WJllemina Elizabeth onderÉ J W Cabout on W Janssen 10 SimoB Willem ouders A S de Jong en A E deffiey 11 Margaretha Wilhelmina onder T Tak en 6 A Huurman 12 Michael Joseph Franciscns ouders J H Van den Eng en C M de Jdng OVERLEDEN 10 Oct J W Kroon 70 i G J Kap 61 j § Qens ag160ctober190i Zató KUNSTMIN Ifeteit 0N8 GENOEGEN Il OPVokEim VAN ONDERTROUWD 11 Oct A Bax enl door bet bekende difettanten gézelschap FRITOMYA teil bate v n de Goudsciie Vereenigiog voor GezoDdheidskoloDlSa Manvang a mur Kaarten te verkrggen bg de boekhandelaren VAN BENTÜM EN ZOON en J DE VEN Plaatsbespreking Maandag Dinsdag en Woensdag van al 10 uur s m Vereeoiging A RN E ZORG Aldecling BnOKKEMHUIS ROZENDAAL HOEK PARA DIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Armetumrg Hpt Correspondentaoliap ran m oaoUOimoS Ned vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKZWAOER Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tyde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn Noord BraltaDisch Schoen en LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Dames en Kinder Wlnter Artlkelen SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN eni eni Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk EENISBEF0T7ANTBES Hen wordt verzocht op t HEBK te letten UIT HIT MaSUUH vak H RAVËNSWAAY ZONEN OOBINCHEM Deie TBBEBN worden afgelererd in verzegelde pakjaa van twee tn een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Frgk vooreien van nevenstaan Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders Mnbev lende 3 C BIJL voorheen J BREEBAART Li Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze te oUeterf geêckUOerae fortretten IPeIntureBogaerU zy geven kracht en diepte die namakers niet kannen hereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratü op aanvraag Boxtel H BOOAMBJ6 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QCANT Kunsthandel Kleiweg by wlen modellen te bezichtigen zgn Wild eo Gevogelte Van af heden en verder dageiyks verach verkryghaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OOXXBLINO FoeVm Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 y