Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1907

fSo 10461 Dinsdag 15 October 1901 40ste Jaargang Nuis Departemenl GOÜDA MDSACST ATONI ViN den Heer HENRI DEKKING OP DONDERDAG 17 OCTOBER 1907 des avonds ten 8 ure in de Sociëteit DË REUNIE OostbtTeD VOORDRACHT VAN iDE NARREN Les Boufïons Biyspol in vier bedrijven metrisch vertaald met bekortingen naar het Fransch van MIGUEL ZAMACOIS door den spreker I Daarna enkele kleinere voordrachten I Entree voor niet Leden f 1 I Voor Leerl Gymn en H B S wier ouders I of verzorgers geen Leden £ ün f 0 50 I Bovendien zijn voor de Tribune een zéér I beperkt aantal kaarten 4 10 Cts verkrjjgI baar voor on en minvermogenden ten huize I van den Heer T CREBAS Wgdstraat alhier I en wel nitslnitend op Woensdag 16 OctoberI 1907 van namiddags 2 tot namiddags 4 ure I De Secretarii I C J M KROON Waarschuwing I Geen gelden at te dragen aan mijn geI wezen Colporteur en Filiaalhouder L H VERVEnnii I thans nog verbljjt houdende aan de Korte I Groenendaal 4 Gouda Redenen van ontslag I zijn lederen dag bij W VERMEULEN I Hoogstraat 78 BoUerdam I aan het Hoofdkantoor verkrijgbaar fMwm mmmi Mieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teletom No 99 De Uitgave dezer Courant g 8chiedt dagelijks met uitzondering van L n en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 Iranco per jiost ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommcrs VIJF CENTEN Telefoon St ADVERTENTIEN worden gepkatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte nzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PAIN EXPCLLER 1 TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN I Ruim 35 jaar door millioenen U jichten rheumatickludcrs i met succes gebruikt i VeRKRIIGBAAR in FLE$SCHENVAN50c s 7 ii 5l j EN U5 Bil H H Apothekers en DrooistdiI iF Ad RlCHTER8 C Rotterdam Te Gouda bj 0 LÜGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 rrTBANOTfii Markt A 66 e n 67 Prachtige keuze PelteryeD Extravoordeoligeprijzej VAN Blommesteins nkj ie prouf TiclerVnuoiiik de BESTU en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLAND SAMOSWUN S cent per fleaeh Aanbevelend Firma Hörmaii S Zoon Sonds D k vaa A BBIKKMAN4Z N0TARI3 N F GAIBIER VAN NOOTEN TE GOUDA zal op WÖENSDAÜ 23 OCTOBKR 1907 v m It nar in het hotel DE ZALM aan de Markt a dUr in het openbaar verkoopen No 1 Een onlangs gebouwd naar de eischen des tgds ingericht WOONHUIS met afzonderlijke bovenwoning aan de Gouwe wijk C n08 lOi en 104a te Gouda Verhuurd boven voor 162 50 per 3 maanden tot 30 April 1908 met één jaar optie en beneden voor 3 84 per week No 2 Een KELHUIS ingericht tbt ïroodbakkerü aan de Ni uwe 1 Haven wyk N no 80 te Gouda op den hoek jder Lange Dwarsstraat met nitgang i die 1 straat 1 No 3 Twee HUIZEN en ERVEN als Bouwterrein aan den Bleekerssingel R nos 243 en 244 te Gonda Nos 4 en 6 Twee perceelen 1 Bouwterrein aan de Boelekade achter voorzegd No 3 elk I breed 5 10 M en diep 13 M 1 Nos 6 en 7 Twee naast elkander gelegen 1 WOONHUIZEN aan de Boelekade R nos 167 en 1 8 te Gouda per week verhuurd elk voor 1 2 50 1 No 8 Een WOONHUIS en ERF aan den Bosohweg te Gouda W k P no 561 1 per week verhuurd voor i 1 20 Nos 9 en 10 Twee WOONHUIZEN en ERVEN in hot Haagsche Poortje aan den Kleiweg E nos 36 en 37 te Gouda En no 11 Een WOONHUIS en ERF 1 aan de WeBtzgde van den Raam O no 214 1 te Gonda I De perceelen zgn te aanvaarden op den I betaaldag der kooppenningen zjjnde 21 No 1 vember 1907 en te bezichtigen de laatste 1 drie werkdagen v66r den verkoopdag van 110 tot 12 en 2 tot 4 uren en op dien dag I van 9 tot U aren vat perceel 1 aangaat I mits vooral belet vragende I Nadere inlichtingen geelt voornoemde I Notaris ten wiens kantore van 15 Oo ober 1 al Notities te verkrijgen zijn Sociëteit Ons Genoegen GOUDA Zaal KUNSTMIN j Zondag 13 October 1907 ilecM ééue BUITENGEWONE VOORSTELLING te geven door het ENSEMBLE ARTI8TIQUE onder löiding en met medewerking van de Heeren fiiol§er en Hessc de populaire Humoristen Opvopring van De begraïenls van Oom Manus Nieuwe Karakterscène van de heeren SOLSER en HESSE DE HAND Parodie op het Fransche Drama La Main enz enz Zie yerder Aanplakbiljetten en Strooibiljetten Prijzen der plaatsen Ie rang f O SS 2e rang J 0 0 Se rang I 0 3 tot eenbeperkt aantal H H Leden gewone reductie Bureau 1 uur Aanvang S uur Plaatsbespreking Zondag 13 October van 11 tot 4 nnr 4 10 cent eitra por plaats t U Het t nle oiuehadeljrlaM en c makkelykttepoetamlddelTiioTHeereo en vooral d me en Kinderechoenwerk i de Appretuur Tan C M MUIIir Ca BtrllO BmthStr 14 Men lette oell op naam en fabriekimerlc Vfrtrnlur i Heeru WlntWeri li iiuiri erli vlieUnw eiar f ii na OeierMt DepBl by W Serleiieae ArahM Liefdadigheids Uitvoeringen voor de Algemeene Armen van Gouda Zaal COUCOUDIA get E C Leesvereeniging Westhaven Oouda IMnsdag 15 en Zondag 20 October Ie en 2e OPVOERING VAN i Goudsche Toestanden Revue satirique in 2 bedrijven door de GDUDSGHE DILLETTANTËNCLUli en verschillende 11 11 Invilé s Dubbel Orkest van de Orkestvereeniging MOZ JBJB4TO 60 Personen m Aanva ng 8 uur precies il 60 Personen PLAATSKAARTEN i 7S etst aan de zaal verkrijgbaar Plaatsbespreking è 10 ets per persoon op vertoon van toegangsbewijs voor de uitvoeringen van 16 en 20 October van al heden zie verAm groote aanplakbiljetten y HBT B EST H Maatschappij tot Exploitatie van Staalsspoorwegeii Ter gelegenheid van de Woerdensche Najaarsmarkten loopen op MAANDAG 21 en WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 voor vervoer van reizigers derde klasse onderstaande extratreinen TIJÜ VAN GREENWICH WOERDEN V 2 18 namiddag OUDEWATER A 2 26 HEKENDORP A 2 37 GOUDA A 2 48 MOORDRECHT A 3 02 NIEUWERKERK A 3 09 OUDERKERK A 3 16 CAPELLE A 3 21 KRALINGSCHE VEER A 3 27 ROTTERDAM M A 3 36 ROTTERDAM M V 6 45 voormiddagKRALINQSCHEVEERV 6 53 CAPELLE V 6 nnr OUDERKERK V 6 06 NIEDWEEKËRK V 6 20 MOORDRECHT V 6 27 GOUDA V 6 45 HEKENDORP V 6 54 OUDEWATER V 7 01 WOERDEN A 7 08 Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wagens Paarden 1 en Vee bevracht tegen Wagenladings en stukstarief ZOnder verhooging ai Onontbeerl kis het genot van iiH INEIOHTlHB zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN PriJB van compleete inrichting Bad en prima Geiser van al f 7S en hooger Beleeld aanbevelend M M V LOOÏT DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 1 SIER DWHüÏsIn DEN WINTER UWEN TÜINVOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4B zenden wij franco door Nederland onze overal bekende Normal Colleetlea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuii van 250 stnks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz RiJk geillnstreerde pr slfjet met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cullunr bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wii desverlangd gratis en franco Tuinbouw Etabllssement Hu ls t er Duin XoordwUk bU Haarlem WESSANEN LAANj Wormerveer OPGERICHT irM HOt II KL IJKB VABRIEHBM Voedert uw Vee met de xuivere murtve merk Ster en W t uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parijs 1900 Segen Gouden atettaüUa UulteDlaDdscb Overzicbl Het jFremdenblatt meldt dat gisteien geen merkbare wy iging is gekomen in don toestand van den Oostenriikselien keizer Tijdens de audiënties sprak hij niot De catarrhale verschijnselen p niot toegenomen De temperatuursverboogiog door de ongesteldheid veroorzaakt is nog niot geweken Uit AnbeniiB in het departement Ardèche komt de vreeseluke tjjding dat een berg die op volkanischen bodem stond ton gevolge van de buitengewoon heftige regeils aan het glijden is geraakt alles op zijn weg verwoestend De schuivende aardraassa wordt op 1 niillioen M geschat In 26 uur tüd werd 900 meter afgelegd terwyl de massa nog niet tot stilstand is gekomen Twee honderd meter van een chaussée en twee bruggen zijn reed bedolven Verscheidene ingenieurs wenden pogingen aan de verwoesting te koeren Volgens de bepalingen van de jongste Encycliek zullen in het diocees Rome twaalf censoren belast worden met hot toezicht op de verschillende periodieken De Katholieke bladen zullen hun artikelen aan de censuur moeten onderwerpen of indien dit onmogelijk is daar de verschijning dier bladen daardoor vertraagd zou worden zullen zij raadgevingen en aanmerkingen ontvangen indien zÖ artikelen opnemen die den censoren mishagen De Katholieke uitgevers moeten alle manuscripten aair de censuur onderwerpen op straffe zich den titel Paoseljk of Bisschoppelijk uitgever ontnomen te zien De namen der censoren blijven geheim De lijst dier namen door enkele bladen gepubliceerd is geheel uit de lucht gegrepen V Reeds maakten wy melding van het feit dat de Shah van Perzië de nienwe grondwet beeft onderteekend Zoowel de rechten van den Vorst als die van do geestelijkheid worden er door beperkt Op Europeesche leest geschoeid waarborgt zy gewetensvryheid vryheid van drukpers van onderwys en van het woord Ook de parlementaire werkzaamheden worden in groote trekken geregeld De Ministers zyn nu ook in Perzié de verantwoordeiyke personen De Volksvertegenwoordiging moet van de Ryksgrooten een som van 10 millioen francs geëischt hebben om tot de oprichting van een Nationale Bank te komen Als directeur FEVILLETOX ZWSRVELINGfiN Naar het Rnssisch m De ster der hoop straalde opnieuw boven de arme kleine Irma de prinses van Alaska Een week later bracht de Russische gezant te Dresden eigenhandig een van het zegel der Keizerin voorzienen brief aan vorstin Maxntoff hot gelaat van den brenger straalde van vreugde toen hij de arme Igflores het papier overhandigde Het verheugt mg mevrouw er nog te kunnen bgvoegen dat ik van den particulieren secretaris der Keizerin de opdracht ontvangen heb u mede te deelen dat uwe benoeming tot hofdame n het recht geeft u direct tot Hare Majesteit te wenden Het lal mg genoegen doen uw pas voor een oogeiyk bezoek te Petersburg te viseeren nw verbigf alhier te beveiligen en aangenaam te maken en voor zoover dit in myn macht ligt u te dienen Nadat de gezant vertrokken was zei de vorstin De goedheid der Keizerin ia wtarmk edel toob breekt mï liet bert Olgi wut van deze nieuwe instelling zon een te Teheran vertoevend Franschman worden benoemd De audiëntie van den Hongaarschen ministerpresident bj keizer Franz Josef kon niet piaat hebben Dit is volstrekt goen bewijs dat de gezondheidstoestand van don Keizer ouruslwekkend is Graaf Julius Andrassy die over do goedkeuring van het wetsontwerp tot vaststelliog dor constitntioneele waarborgen kwam spreken werd door den Keizer ontvangen in een onderhond dat een uur duurde Maar toen meenden de gcneesheeren met het oog op de keelontsteking en de heeschheid van den Keizer de tweede audiëntie te moeten afraden Maar de Neno Freie Presse verneemt dat de Keizer toch door graaf Andrassy aan de ministers Wekerle en Kossuth beeft doen mededeolen met hoeveel instemming en bigdschap hy vernomen had dat de onderhandelingen over de overeenkomst tot oen goed einde zjn gekomen Het Weenerhiad zet uiteen dat de goede aüoop van de onderhandelingen ton slutto uitsluitend te danken is aan de liberale opvattingen die do keizer in het Aprilverdrag met de Hongaatscho coalitie heeft getoond In dat verdrag toch werd door den keizer de grondslag erkend dat bg in de besluiten der parlementaire meerderheid de uiting van den volkswil zou zien Daardoor werd de verantwoordel kheid voor de politiek van het land op Je schouders van de parlementaire leiders gelegd De onafhankeiykheidsparty moest daardoor nit het tydperk van de historisch geworden ontkenning overgaan in dat der onvermydelgke toestemming zj moist zich bekennen tot de positieve staatkunde die het leven van een volk eischt En toen bleek het dat de onathankeiykheidepartg in de practiik als regeeringsmeerderheid toestemming moest geven tot een overeenkomst die zg als oppositieparty waarschgnlgk zou hebben afgekeurd en verworpen V Do Fransche minister van bnitenlandsQhe zaken Pichon zeide Zaterdag dat de toestand in Marokko uitstekend is Ds samenkomst van Sultan Abd el Azis met Regnault heeft de verwachtingen overtroffen en uiterst gunstige voerwaarden doen ontstaan die het vertrouwen in de toekomst rechtvaardigen Uit Marokkaansche telegrammen blgkt dat Regnault den Sultan heeft pogen duidelgk te maken dat hg gevaar loopt zgn troon te verliezen aan Moulay Hafld en Gregory s lot is beslist Ach mgn man I En onze bezittingen zyn zelfs wanneer zg aan ons blgven voor mij verloren Ik ben geruïneerd het land kan niet verkocht worden voor Irma meerderjarig is hare toekomst is verzekerd en ik de moeder hen nu straatarm Ik nietl riep Olga Orloff uit Tot op dit nnr heb ik nimmer den zegen van het door mg geërfde vermogen ondervonden Lieve Beatrice ik heb ow brood en zout gegeten ge moet ge moogt niet verder klagen Herinnert ge u mgne belofte in het slot BsranoflP Wera zal mg Stephen ontvoeren opdat hy de plaats inneemt die hem toekomt en nwe Irma zal twee moeders hebben Wy blgven bgeen Wö moeten de toekomst moedig in de oogen zien en op onze goede fee Wera vertrouwen Een nieuwe zonnestraal verhelderde nugmaals de sombere wolken toen or eèn van geluk overvloelenden brief van Wera kwam Hg komt schreef zg Zgn twee jaren in den Kaukasus volbrachte dienst hebben hem den rang van luitenant kolonel doen ververven en zyne plaatsing als militair attaché bg het corps diplomatique De Keizerin zelve heeft zyn terugkeer bewerkt en hg gaat eerst naar Berign en dan naar Londen Ik zal hem binnen veertien dagen zien Gij lalt hem ereneenB zien en daar de Ozarina dat het daarom in zgn belang is de hulp van de Franschen tegen dien pretendent aan te nemen Regnait gaf den Sultan den raad Fransche adviseurs te benoemen voor de departementen van binnenlandsche zaken en financiën en verder pen sterke militaire missie te verzoeken voor de logerorganisatie De Voss Ztg meent dat door de aanneming van dezü Fransche wenschen Abd el Azis geheel onder Franschen invloed zal komen Over Moalay HaSd meldt de Times dat hy voorloopig nog in Marakesj zal blg von Hg heeft een Mehalla van 600 man naar Casablanca gezonden om te pogen onder de stammen in de omgeving van die stad aanhangers te winnen Welke houding hg tegenover Frankrgk denkt aan te nemen is nog niet bekend ii aar een correspondent van den Matin die vermomd tot in Marakesj wist door te dringen zegt dat de pretendent besl st vgandig gezind is tegen Frankrgk en maatregelen beraamt om do Fransche troepen aon te vallen De door Moulay HaSd uitgezonden Mehalla wordt in een telegram van generaal Drude op duizend maa geraamd zg heeft vier kanonnen bij zich en zou Dinsdag te Dar Eer Resehied op 35 K M afsLind van Casablanca zgn aongokomen do Mehalla staat onder bevel van Moulay el Reschid de oom van Moulay Hafld In Servië is men over de nota vjn Rns land en Oostenryk Hongarge niet al te best te spreken Men is er kwaad om dat Oud Servië in het terrein der hervormingen niet is opgenomen Daardoor zeggen de bladen kunnen de Albaneezea zoo tegen hot Servische element te keer gaan t Is een bewering waar wel iets van waar is en ze ia vooral nu begrypelgk omdat jnist in den laatsten tgd de Albaneezen weder zeer woelig zgn en menig Serviër het heeft moeten ontgelden Denkeiyk zal dan ook de Servische regeering in haar antwoord op de uota met nadruk wijzen op de onbondbare toestanden en de anarchie in Ond Servië waartegen de Turksche overheden geen maatregelen treffen Er zal binnenkort te Belgrado een pro testmeeting worden gehouden door Macedoniërs en menschen uit Oud Servië waarbg men zijn stem er tegen zal verheffen dat in Ond Servië de Albanoosche benden en in Macedonië de Bulgaarsche bonden het Servische deel der bevolking ongestraft mogen vervolgen er in heeft toegestemd dat myn dienst aan het paleis eindigt kan ik u beste Olga zyn naam nn wel verraden hg heet Dimitri Narychkine Hg zal ons helpen vorst Maxutofl s verbanningsoord op te sporen ik zal er op aandringen dat bg het doet In de eerste twee jaren trouw ik evenwel nog niet Hg moot eerst Qp de volgende trede van de maatschappelgke ladder staan Zelfs de Keizerin zeide Hy moet oer gg trouwt tot gezant benoemd worden Veet gy wel myn kleine Wera dat Natalie Narychkine een dor voorouders van nwen verloofde de moeder van Peter den Groote was dat haar hoogmoedige trots en hare energie hem ten spoorslag dienden en dat haar raadgevingen Rnsland s lot beslisten I Zjj was het die den wilden Czaar Imet een Lapouchkine deed huwen en de voornaamste famiiiën van het oude Rusland om den troon schaarde en aan een uwer voorvaderen Orloff komt de dank toe den genius der groote Catharina opgevoed te hebhen Aan u en henl kunnen onze gewichtigste aangelegenheden toevertrouwd worden maar myn kleine hofdame moet eerst leeren de waardigheid te linnuen ophouden eer men haar die opdraagt Eu nn Olga als ge myn Dimitri ziet zult gg weten waarom ik hem lief heb waarom ik bet gelukkigate meisje in gantch Do correspondent van de imperialistische Globe te Kairo maakt zich bezorgd over den nienweiL koers dien hg sedert Lord Cromer s vertrek het Engelsch Egyptische bewind ziet nemen Tot nog toe kwam er elk jaar een bezending Engelschen in Egypte om daar iu den staatsdienst geplaatst te worden Van t jaar vooreerst na vele jaren zoo verlnidt in de Engelache ambtenaarswereld zullen er niet meer Engelschen aangesteld worden Nog geen tien maanden geleden zei Cromer in zgn rapport dat er wel verre van te veel gelgk mon gezegd had nog te weinig Europeanen in Egyplischen staatsdienst waren En nn houdt de toevoer reeds op Bigkhoar wti Sir Ëlden Gorst de nienwe Engelache bewindvoerder meer Egyptenaren in dienst nemen Do man van do Globe vindt het een hachelijk beleid Verspreide Berichten Frankruk Horvé is heelemaal niet verwonderd dat een vervolging tegen hem ingespannen wordt Hij zal dan gelegenheid hebhen zegt hy den financieelen ondergrond van de Marokkaansche operaties te ontsluieren en iets in het midden te brengen omtrent den moed van het Fransche leger in de roode dagen van Narbonne DtlITSOHLAHD De Franciscaner pater Nazarius die was aangezocht voor de nog altyd vacante aartsbisschopsplaats in Posen heeft voor de benoeming bedankt Het zal de Pruisische regeering niet gemakkelijk vallen een Duitscbeii candidaat te vinden die lust heeft in de Poolsche brandnetels te gaan zitten Enoelikd Einde September waren er aan den Witwatersrand nog 46 260 Chinoezen nadat er 66 gestorven eu 2746 gerepatrieerd waren Spanje De koningin moeder is in Pargs aangekomen Men rapportoort dat even na het vetrok van den expres waarmede Maria Christina reisde ontdekt is dat eenige rails ontbraken tusschen Quintaunalia en Sauta Ollala Italië De ministerraad moet besloten hebben 200 millioen lire uit te trekken voor den bouw van vier gepantserde kruisers I In het Lanzo dal hebben hevige regens Rusland ben VI Twee jaren waren sedert deze gebeurtenis verloopen toen Wera Oriofl s hnwelgk nieuw leven bracht in den kleinen kring te Dresden die tot nu toe vergeefs op een woord nit de geheimzinnige gevangenis van Gregory Maxutoft wachtte Hoewel Dimitri Narychkine eiken geheimen weg beproefd en zgn geld tot dat doel met kwistige hand gestrooid had scheen het onmogelijk de verblgfplaats van den vorst te ontdekken Ach Azië is een onmeteiyk land Wera schreef baar verloofde Wg hebben daar vgftig kleinere plaatsen en honderd verstrooide legerafdeolingen Ik weet evenwel dat de vorst nog leelt dat hy volhoudt onschuldig te zgn Vreemd genoeg dat er nog geenerlei bericht is ingekomen Van Znbow beeft liem sedert een jaar nieta meer ehoord Wanneer ik kom lieveling om u van de Keizerin te vragen verzoek dan als laatste gnnst dat hot zwy on verbroken en vorst Maxutoff tot peraoonigke ondervraging naar Petersburg gebracht worde Wordt vervolgd