Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1907

8AIIGUIi 0SE Viiium SaDguinosiim iii Vacuo De heer H G WEBER Keizerstraat te Scheveningen geelt ons inzage van het liiervolgend schryven Mynheer I In het belaag van andere arme lyders wil ik o mededeelen hoeveelgoed mg de Sanguinose deed die ik bg u kocht Ik leed aan hevige zenuwzwakte had last van hartkloppingen was vreeselgk opgezet in de maag en soms zoobenauwd dat ik dacht te sterven Mg werd toen een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp my dadeiyk Ik ben het toen geregeld gaan gebruiken enzeg Dit volle overtuiging het is een éénig middel er bestaat geen beter Myne benauwdheden en hartkloppingen zyn geweken ook het opgezet gevoelop de maag Ik ben beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gg last hebt van bloedarmoede zenuwzwakte malaria pgn in rugof lenden pgn op de maag hoofdpyn duizeligheid of benaawdbeid toef niet maar gebruik de Sanguinose 1 Wat zg voor honderden gedaan beeft kan zg ookdoen voor o 1 Maar zorg dat gy de eehte krygt vanDon Haag VAN DAM Co Prgs f 1 50 6 fl f 8 12 fl 1 16 Te Gouda bij WOLFF Co Westhaven WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KON NHL IJKK VABHIICHKI Voedert nw Vee met de xuivere tnurwe merk Ster en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Sere Diploma Parljê 1900 Segen Oouden Medatllei orerstroomiogen veroorzaakt drie personen verdronken OOSTKNRIJK HONQARIJE 11e berichten omtrent den keizer zgn volkomen geruststellend s Nachts hoeat hij alleen nog wat Keizor Wilhelm laat twee keer per dng telefonisch inlichtingen inwinnen Rusland In Smolenako oen voorstad van Peterburg zijn vgf huizon verbrand en hebben tien menschen den dood in de vlammen gevonden terwijl negen anderen levonsgovaarlgk zgn gewond Het beurscomité te Odessa vroeg minister Stolypin telefonisch maatregelen te nemen om aan den onboudbaren toestand van onveiligheid een eindo te maken BINNENLAND VUEDESGON FERENTT E De Eerste Commissie behandelde Vrijdag hel volgende voorstel ingediend overeenkomstig het den vorigen dag genomen besluit De commissie zich gedragende naar don geest van overeenatemming en wedorzgdBcbe toegeeflijkheid die de geest ia der Conferentie zelve heeft besloten aan do Conferentie de volgende verklaring voor te leggen die aan alle der vertegenwoordigde Staten het voorrecht der door hon uitgebrachte stemmen voorbehoudend aan allen veroorlooft do beginaelen te bevestigen die zj vls eenstemmig erkend aanmerken de commiasio is eenstemmig lo in bet erkenoen van het beginsel der verplichte arbitrage 2o in de verklaring dat zekere geschillen en bepaaldelijk die betrekking hebbende op de verklaring en do toepassing der internationale verdrag bepalingen geschikt zijn om zonder eenige beperking aan verplichte arbitrage te worden onderworpen ZiJ is eindelijk eenstemmig in de meening dat zoo het niet gegeven ia geweest om reeds thans een verdrag in dezen zin te sluiten de gerezen verschillen van meening niet de grens zgn te buiten gegaan van juridischo bedenkingen en dat alle Staten der wereld hier gedurende vier maanden samen gearbeid hebbende niet slechts geleerd hebben tot elkander te naderen maar er in geslaagd zgn aan den loop dezer langdurige samenwerking een zeer verhoven gevoel te doen uitgaan voor hot algemeen heil van de menschheid De heeren Beldiraan Roemenie en Vandcnhenvel België verklaren zich bjj deze verklaring aan te sluiten De heer Choate Vereen Staten doet uitkomen dat de resultaten der Conferentie beperkt zgn gebleven tot een deel van bet terrein dat zij vóór zich had doch wat overblijft kan het punt van uitgang worden voor volgende conferenties die den vooruitgang stap voor stap zullen bevorderen Zgn inatmcties legden hem op prjjs to geven of voor een volgende conferentie over te laten die onderwerpen waarover geen overeenstemming werd verkregen Hij was zoo ver gegaon als hg kon Het ontwerp voor de verplichte arbitrage was aangenomen met groote meerderheid en moest z i dos voor de conferentie gebracht worden en in do slotakte worden opgenomen De vooigealelde resolutie was een stap achteruit een teruggaan na het vermeesteren van een vooruitgeschoven post Spr zou zich dus onthouden Do heeren Tsndzuki lapan en Rechad Bey Turkije zonden zich eveneens onthouden Sir Edward Fry Engeland betreurde do houdidg der Vereenigde Staten De verklering constateerde immers slechts onloochenbare feiten Hg zou er vóór stemmen De heer Nelidoff zou het debat niet rekken Hij bracht hulde aan de weigebouwde redevoering van den heer Choate misschien zou bg in diens plaats evenzoo gehandeld hebben Maar het ging om het lot der Confenntie Een diplomatieke bijeenkomst was een terrein van tegemoetkoming van compromis Van ganscher harte deed hij een betoep op aller goeden wil Allen moesten üit voorstel bijvallen De conferentie had nieuwe elementen vereonigd die aan iedereen belangstelling en sympathie inboezemen Een bgeenkomst als dezo moest niet uiteengaan zonder zich vcreenigdl te hebben op een kwestie die de belangen van niemand deert By de stemming dio nu volgde werd het voorstel aangenomen met 40 stemmen tegen 4 onthoudingen Wij vernemen dat zich onthielden Japan Amerika Turkge en Haïti Na de atemming sprak de heer Bourgeois er zgn voldoening over nit dat het werk der commissie eindigde met een bgna eenstemmig besluit De taak waa een langdurige geweest de commissie en haar on derafdeelingen hadden 62 vergaderingen gehouden Na een uiteenzetting van hetgeen tot itand waa gebraobt bracht bjj dank aan do rapporteurs do heeren Guillaumo Renault en Scott nan den beer Fnsinato voorzitter van bet comité C aan den heer Duudo vnn Troostwgk en do overige heeren van hot secretariaat Do hoeren Nelidoff do Meroy Choate Fry Tsndzuki dezo nit naam van bot verre Oosten en Loo Tsiug Taiang brachten in welsprekende bewoordingen warme hulde aan den pre sident der commissie don beer Bourgeois hnn bewondering uitdrukkend voor zgn onpartgdigheid vriendsclufl on geduld waarna do heer Bourgeoi i constateerend dat een pre iident de vergadering hooft die hg verdient nogmaals aun allen zgn dank uitsprak Geraeng le Berichten Een wachtmeester te Amersfoort benoorad tot conducteur biJ de H IJ S M kreeg op zgn aanvraog vervroegd ontslag uit deu militairen dienst en vertrok op een goeden middag mot zgn paspoort in den zak uit do kazerne Maar toen hg even buiten de poort is komt een luitenant van zgn korps 0 hcm af en maakt hem een ongezoaten standje wijl hg hem het saluut niet had gebracht De wachtmeester antwoordde den luitenant niet to bobben gezien maar de luitenant nam dit niet aan van het eene woord kwam het andere en ten slotto zoi do wachtmeoster Ik bon gepasporteerd en heb per slot van rekening niets moer met den railitaiten dienst te maken Dit zon hem anders worden beduid I ïerwgl do man als condnctenr zijn proeltgd doormaakte alvorens een offlcieele aanstelling to krijgen kwam er een klacht bij do dinclie in over het met den luitenant gebeurde en do H IJ S M ontsloeg den leerlingconducteur onmiddeHgk daar zg de handelwijze van den ox wachlmeester al te indisciplinair vond om hem als conducteui te willon hebben zoo verhaalt de Maasb De correspondent te Alkmaar van de Tol meldt nader Ter aanvulling van het bericht omtrenthet overdi ukken van het kohier van den hoofdolgken omslag alhier kannen wij thans melden dat de uitgifte van de bedoelde büekj a wel tgdelgk is gestaakt geweest maar niet op last der jolitiG zooals ons van do meest bevoogdojzgde werd medegedeeld De bewering van den boekhandelaars onzenzegsman was dua onjniat t De bookjea zgn thans weer overal verkrijgt baar en vinden gretig aftrek Dat ook velen ze sterk voroordeelen is te begrgpen Do zaak geeft in ons rustige stadje heel wat stof tot praten Naar wg vernemen heeft iemand gebruik gemaakt van de drie maanden dat het kohier ter inzage ligt om het over te nemen of dit geheel zonder fouten is geschied wordt door sommigen betwgfeld Wg zouden naar aanleiding van deze zaak willen vragen of hot niet beter was dat hot gemeentebestuur hot kohier dat feitelijk toch openbaar is verkrggbaar stelde Men had dan ook de zekerheid de officieele cgfers voor zich te zien Men meldt uit s Gtavonhage Naar aanleiding van verschillende geruchten en omstandigheden wordt door de politie een ernslig onderzoek ingesteld of Iret vinden vnn het Igk van een vrouw in een der Boschvgvers verband houdt mot misdrgf Zooals gemeld ia bedoeld Igk herkend als dat van een bewoonater van de Hoefkade die zetjuffrouw was in een melksalon aan het Bezuidenboul Uit verschillende omstandigheden wordt nu afgeleid dat hier mocilgk aan zelfmoord valt te denken Integendeel wijst veel er op dat do juffrouw s avonds omstreeks 10 nnr do melksalon verlatende het vooroemen heeft gehad naar huis te gaan Zoo worden op het Igk gevonden of later opgéilregd verschillonde voorwerpen als oen kookpannetje een kopje enz welke de juSroow gewoon was e avonds mede naar hare woning te nemen I5r zgn ook bij de politie personen komen verklaren dat zg de juffrouw a avonda het salon hebben zien verlaten en dat een man blgkbaar op haar stond te wachten Weer anderen meeiien haar met een man van gelijk signalement ala van den bovenbedoelden te hebben zien wandelen zelfs moet iemand gehoord hebben dat do man tegen do juffrouw bedreigingen uitte De juffrouw had sedert een paar weken relatie met iemand aangeknoopt Personen in de omgeving wonende van het melksalon hebben haar s avonds wel eens met bedoelden persoon zien wandelen Door de politie die meent te wie deze persoon is wordt bedoelde man thans opgespoord Teekenen van geweldpleifing zgn niet op het Igk waargenomen Uit Enschede wordt aan de Prov Gron Ct gemeld Op de textiellabrlekan Kremertmaten der firma Van Heek en de labriek van de heeren Ë ter Kailo en Zoon is een spanning ontstaan tuaschen de directie en do werklii den wijl de eersten de werktijden willen verlengen Bij den heer Ter Knile enkel Zaterdags oen half aar Vele werklieden van Kromersmaten verlieten Zaterdagavond om hall zeven in plaats vnn om acht aar do labriek In do Zaterdagavond gehouden vergadering is besloten om vjjf nar op te houden met werken in plaats van om acht nnr zooals de directie beslist wenscht De heer Ter Kailo dreigt allen to beboeten als ze om hall vij in plaats van om vijf nai ophouden De werklieden besloten om halt vi t op te houden Een gevaarlijk individu Ds te Haarlem slecht befaamde J 1 Koll ard reeds geruimen lijd uit de gevangenis ontslagen had voor ziJn in hechtenisnomiiig kennis aan een mci je dat Igdens zijn opiluitiiig echter getrouwd is met een bakker hier woonachtig Kollaard had de gulhartige belofte gedaan toen h j dit vernam dat hg dien bakker een kopje kleiner maken zou bij gelegenheid Welnu die gelegenheid deed zich heden voor Dicht bij de spoorbrug over het Spaarne to Haarlem ontmoette hij te één uur ongeveer den bakker aohtor zjjn kar met diens broer Het kwam dra tot woorden en van woorden lot daden Kollaard had oen revolver by zich doch aarzelde er meo te schieten Van die aarzeling maakte des bakkers broer gebruik om hem het gevaarlijk wapen te ontnemen doch ontving bij die poging met oen inmiddels bliksemsnel uit een binnenzak van zijn j is door het sujet te voorschijn gehaald mes een steek in do zij onder den bovenarm zoodat ziJn slachtoffer ineenzakte en weggebracht moest worden Kollaard werd gearresteerd waardoor naar wij hopen de maatschappij en mot name onze veste en haar omstreken weer voor een tijd van een gevaarlek individu zal verlost zijn In het laatst van Augustus werd htj te Heemstede des nachts aangetroffen en kon op de vraag wat hg daar moest doen geen voldoend antwoord geven Gefouilleerd werd op hem gevonden een geladen revolver met vier scherpe patronen en een boxjjzer O H Ct Het conflict op de bakskinstotfentabriek der firma E v d Nahmer te Eindhoven begint ernstiger verhoudingen aan te nemen Een 10 tal werklieden weigerden achtereenvolgens do twee weefgetouwen to bedienen waarmede een thans ontslagen werkman belast was Don weigerachtigen arbeiders werd hierop ontslag aangekondigd Dezen moeten aldns gehandeld hebben op order van de bonden Qnitas en St Severius waarbg zg waren aangesloten welko order in de laatste gehoadene verg idering moet zjjn uitgevaardigd De ürma R v d Nahmer meent in baar recht te zijn door de onwillige arbeiders te ontslaan daar zij verklaait meester te willen blijven in het uitgeven en opdragen van werk terwgl de werklieden aanvoeren dat zij geen zg onderkruiperswerk mogen verrichten tegenover een mede arbeider bondslid vooral waar in deze het noodige besluit was genomen Omtrent den to Harskamp gepleegden doodslag meldt men het volgende De dader de 3 jarige v d W een gepensioneerd militair die vroeger in IndiS was geweest hoeft zgn misdrijf bekend Hg was er toe gekomen verklaarde hg omdat men hem plaagde en de directe aanleiding was geweest het feit dat terwgl hg op het land aardappelen stond te rooien bg zgn overbuur het fornuis was aangemaakt en de rook daarvan in zijn richting kwam Daarover is v d W ernstig boos geworden Hij dronk niet minder dan acht borrels en vroeg bg zgn thuiskomst aan zijn kostvrouw om de bijl die lang gestoeld en zeer zwaar was Die bijl is v d W op den slijpsteen gaan slijpen om vervolgens naar zgn overbuur te loopen den zoon van zijn kostvrouw in wien hij den schuldige zag van het roeken van den schoorsteen Deze stond met een spamaag hout te zagen bij een heg Onverhoeds bief v d W de bijt op en bracht den niets kwaad vermoedenden man er een slag mee aan den schouder toe De houtzager nam terstond de vlucht en kroop door de heg zoodat een tweede bijlslag van v d W hem niet trof doch in de heg terecht kwam Toen draaide v d W zich om en zag op een vijftig meter afstand zjjn kostvronw aankomen Toen de vrouw dichtbij l om was bracht hg haar een doodolijken slag op het hoofd toe V d W is Vrijdagavond naar het htiis van bewaring te Arnhem overgebracht Een zeer volle extra trein die tusschen Halmstad en Nitszjö in Zweden reeds op verschillende tusschenstations stil moest honden vertrok op tijd maar reed voorbij alle op onveilig staande signalen vloog voorbij de stations en liet zichzelf niet door een waarschuwingssignaal tot staan brengen Onder de passagiers ontstond een vreeselijk t paniek vrouwen sprongen verschrikt uit den trein men schreenwde voortdurend om halp maar do snelheid van don trein veranderde niet Ten slotto liot men den trein op een doodloopend eind rails loepen en daar tornde hy eindelijk tegen een zandheuvel op zonder dat er ongelukkon plaats hadden üit een onderzoek bleek dat de machinist onderweg zoo gedronken had dat hij totaal dronken was en ten slotte was ingeslapen De stoker die met de lokomotief niet overweg kon waagde bet niet den machinist te wekken daar hjj bang voor hom was Beiden werden gearresteerd Men meldt nit Delft Aan de glasblazerij alhier ia een 15 jarige jongen op verzoek der Haagscbe politie aangehouden omdat hg ten nadeelo van zijn vroegeren patroon te s Gravenhage een aanzienlgk bedrag had verduisterd Te Stoppeldijk word Donderdaguamiddag de landbouwer J V door zg n grooton varkonsbeer aangevallen on zoodanig in dij en buik gebeten dat do ingewanden er nit puilden Ten slotte wierp het woedende dier hem over do poort van het hok die hg vast had on waardoor deze gelukkig toesloeg zoodat het boost hem niet meer kon genaken Do vreosolgke wondon moesten dichtgenaaid worden door den geneesheer die levensgevaar niet buitengesloten achtte M Ct Stadsnieuws GOUDA U October 1907 Gisteravond traden in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen de hoeren Solser en Hesse op voor een geheel bezette zaal zoo groot was de toeloop dat zelfs nog stoelen bggeplaatst moesten worden Behalve de heeren Solser en Hesse traden nog op de dames Resse Slauderof en Solser Willemsens en de heeren G v d Werf en A Bolhuis Het programma word geopend mot het blijspel in 1 bedrgt naar t b ransch 0 die Vrouwen dal heel aardig gespeeld bgzonder den lachluat opwekte er kwam geen eind aan t gelach als de pgpen aangezien werden voor dames waartoe hun bijnamen wel aanleiding gaven De heeren Solser en Hesse traden met een zestal nieuwe en mooie stukjes voor het voetlicht die oen zeer groot succes hadden aan het applaus kwam haast geen einde wel een bewijs dat de heeren bij het Goudsche publiek zeer gezien zgn om hun geestige liedjes Ook t Gemeenteraadslid van kom scèce door mevr Hesse Slauderof er den heer Solser viel zeer in den smaak even ils Do Hand Parodie op hetiTransche drama La Main dat zeer goed vertolkt werd De heer A Bolhuis Humorist had veel succes met zjjne voordrachten waarvan vooral de vergadering van de é ehoelont hoaders heel lonk was Een nieuw nummer of eigenlijk een weinig gegeven nummer was Niblettf een heer gekleed als dame die eukolu liodjo zong nu eens met hooge damesstem dun weer met diepe bassteni Rest nog het optreden van mevrouw Hesse Sla iderol Laten we hopen dat als die dame weer optreedt ze een beetje minder het genre suspect to hooren geeft er is altgd nog een deel van het publiek dat liever zulke dingen niet hoort Hetzelfde geldt van enkele coupletten van den heer Bolhuis Alles bij elkaar genomen was het wol oen aardige avond waar velen zich kostelijk vermaakt hebben Bij Kon besluit is de heer A van Reedt Dortland bevorderd tot majoor bü de opgeheven dd s hutterij en gerechtigd de aniform te mogen bigven dragen en is de benoeming van den heer Joh G Arentz tot luit kapel meester hij het opgeheven muziekkorps ingetrokken Gisteren speelde Olympii I een voetbalwedstrijd tegen de Dainoordsche Voetbal Vereeniging te s Gravenhage alhier op het terrein aan den Rotterdamschen dg k D V V en Olympia waren beiden nitstekend en lieten prachtig spel zien Na een spannenden strgd wist D V V twee goals te behalen Doch daarna zette Olympia flink op zoodat na eenigen tijd het gelijkmakende punt werd behaald Hierna was Olympia veel sterker doch kon niet tot doelpunten komen zoodat de wedstrgd eindigde met 22 De uitslag van de Zondag 13 dezer plaats gehad hebbende Israelietische Kerkeraadsrerkiezing ia ala volgt Uitgebracht 21 stemmen waarvan de heer S E Cats 10 de heer M A van Dantzig 9 stemmen en de heer J Markus 1 stem op zich vereenigden terwijl billet van onwaarde werd verklaard zoodot er horstemming moet plaats hebben tasseben de heeren S E Cats en M A van Dantzig viaDËRiNG m im mmnm VRIJDAG U OCTOBER 1907 Vervolg Aan de orde Het nader voorstel in zake de bestrating van de Krugerlian De heer van Egk Ik ben er voor dat een verbetering van de Krngerlaan tot stand komt maar acht het niet goed dat slechta zoover bestraat en gerioleerd wordt als er gebouwd is Ik zon aan de bepalingen nog een derde voorwaarde willen verbinden dat de Krngerlaan binnen i jaor geheel moet zijn bestraat met verbreking van het tegenwoordige contract met P Ooms daar dit alleen maar spreekt van een boharden weg De heer Herman Ik kan medegaan met het voorstel van B en W 4aar het niet zeker is dat in vier jaar de geheele Krngerlaan bebouwd zal zijn De heer van Ejjk Wanneer mgn voorstel wordt aangenomen dan kijgen wjj daar een goede straat en geen morsboel daar bg verbreking van het contract de heer Ooms niet kan zeggen dat hy alleen een beharde weg moet leggen De Voorzitter Wanneer de heer Ooms deze voorwaarde niet aanneemt en dat de Krngerlaan niet verder bebouwd wordt dan moet de gemeente toch bestralen ik geloof dat het amendement van den heer van Egk wel voordeelen aanbiedt maar ook nadeelen heeft waarom ik er in zou willen zetten de heer Ooms of zgne rechtverkrijgenden De heer Vingerling Ik geloof dat wg deze zaak zoo in eens niet moeten afdoen er liggen klemmen in ik zou er voor ijjn het niet hals over kop aan te nemen maar het uit te stellen De heer Jongenburger Wanneer het contract blijft bestaan dan kan bet niet anders of alleen de heer Ooms moet de weg bestraten maar wanneer hy daarvan stokken verkoopt dan moet er ook in komen zgn recbtverkrygenden De boor van Egk Ik heb juist het voorgestold omdat indien het contract biyft bestaan de gemeente afhankelijk ia van Ooms het is beter dat de heer Ooms afhankeiyk blgft van de gemeente bg het ziekenhuis als dat klaar is zal ook moeten worden bestraat en dan zouden wg krggen een gedeelte bestraat een ander deel weder niet en dan weer wel De Voorzitter De bedoeling schynt te zjjn dat de heer Ooms die strook grond ook atstaat al is er niet gebouwd binnen de 4 jaar De beer van Egk Mgn bedoeling is dat de gemeente den gebeelen weg kan bestralen De heer van Galen Het komt my voor dat wg wel wat haastig deze zaak gaan behandelen Ik geloof ook dat erjmoeilgkheden znllen komen Ik zou in overweging willen geven het voorstel van B en W te behandelen en dan verder dat bet college van B en W met Ooms in overleg treedt De heer Vingerling Wg kannen het voorstel zooals het nu bier ligt wel behandelen en kunnen dan verder met Ooms in overleg tredeq De heer Dercksen Ik zon de geheele zaak willen nit tellen en het opnieuw naar het college van B en W renvoyeeren Zonder hoofdelgke stemming wordt het punt van de agenda afgevoerd Wordt vervolgd BEÏÏRS YAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 7 OCT Staatateenmgen PosTuoii Oblig 3e Serie tr OBO 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 B9Vi RosLAKD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azw Japan Obligation 1899 4 77 44 CoLDHBiA Geconsolideerde Boitenlandsche Schold Recepis L 100 IV 241 Hypotheek BanktnAandb Idem idem 4 9CiPandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandache Hypb 4 lOO i Paodb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand brietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen tu Deelger Noithw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrietbank 44 99 Pandb HollaniJsobe Hypb 99 Scheepvaart Maatafkappijen Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italik Oblig Zoid Itttliaansche Spw IMg A 367 PremUleeninqen Bkloie Loteii Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten MgJ tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintermantels j COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOÜSEN PELTEfilJENenz tegon de meest concorreerende prgzen 385 Staats loterij 5e Kla=Ee Trekking van Maandag 14 Oct No 18645 f 2000 3845 8003 en 16385 ieder I 1000 8423 en U874 ieder f 400 2664 7015 11120 124 IC en 20828 ieder f 200 710 3646 11063 11146 11980 13443 13629 14553 19791 en 19799 ieder 1 100 Prgzen van t 70 155 4349 7465 10563 13683 16862 18737 351 4469 7558 10611 13711 16985 68 500 4652 7797 16 84 17024 79 26 4811 7841 31 13824 30 18820 47 48 48 10713 56 42 41 85 58 7908 67 13987 52 45 926 4931 50 89 97 66 84 1241 51 57 10832 14109 17122 18928 78 82 90 73 13 78 62 1561 5034 8045 10916 62 82 19014 74 5149 59 11145 14236 17200 93 1633 5230 8193 11201 14718 1 19194 1701 5337 8234 19 28 17323 19204 14 89 49 79 14850 67 19592 55 5430 74 11313 66 17480 19618 1917 5547 8301 55 90 84 54 36 5630 8 11471 14931 17549 97 2003 66 8424 11614 15006 71 19734 48 67 861B 36 80 17661 86 62 5726 8744 40 96 98 19827 2120 79 77 11644 16159 17720 19938 2276 99 8836 12072 1B244 62 66 2587 5808 8928 12199 78 64 73 2980 5970 9091 12211 15335 17822 20009 3242 6132 9164 12450 62 62 20164 3354 33 9246 12524 86 18037 20228 89 86 59 12647 15415 69 78 3413 6289 9309 79 15576 18299 85 17 6499 10 12742 15614 18391 20375 31 6669 9507 12801 53 18410 20405 74 96 9606 89 15946 14 32 87 6869 83 12987 16034 92 68 3827 6936 9889 13389 16210 18558 71 61 729810337 13509 16542 81 20523 4195 99 10403 85 16718 18660 20724 4201 7386 39 86 89 18713 62 16 745910548 13628 16861 Veemarkt te Rotterdam Maandag 14 October 1907 Vette ossen en koeten goede aanvoer prgzen waren voor iste kwal 37 ade kwal 33 3de kwal 38 cents per half kilo Vette kalveren redel aanvoer iste kw 38 ade kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw 25 sde kw 34 3de kw 31 cent per half K G Schapen en laminerËfe goed aangevoerd Handel in vet vee prijshoudend Vette kalveren en varkens iets lager in prijs Schapen en lammeren werden tol lagere prijien opgeruimd VERSCHEIDENHEID Aan alle lotelingen voor de nationale militie in de gemeente Kollnmerland is door de aldeeling der Ned Ver tot afschafflng van alcoholische dranken aldaar een briefkaart gezonden hoadende mededeeling dat op den lotingsdag roer hen gelegenheid bestaat gratis ververschingen te gebruiken Aldns hoopt men het drankgebruik op dien dag tegen te gaan In de R E parochiekerk St Jan te Bozendaal is diefstal ontdekt van verschillende goaden karkiieraden ah gooden baliketting van een beeld kelklepel paleen en andere kleine voorwerpen De diefstal schynt reeds daags te voren te zgn gepleegd tgdens de kerk open was en er geen bezoekers waren Aan de Donderdag te Bergen op Zoom gehondeo loting voor de nationale militie werd deelgenomen door een jongeling die de respectabele lengte had van 1 96 M Uit het Mnseom van Kanslngverheid te Haarlem werd dezer dagen een kostbare gebatikte doek ontvreemd vervaardigd door Lebean Het doek werd onlangs gereprodoceerd in het tydschrilt Elzevier van Mei 1907 pag 297 Het doek is versierd met twee kraanvogels en daarbg passende ornamentatie is ongeveer 1 50 M lang eo 0 60 M breed Zy die hieromtrent eenige inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te richten tot ben Directeur van genoemd Mosenm Men meldt uit Dinteloord Ken zesjarig meisje van den schaapherder K onder deze gemeente dronk Zaterdagmiddag uit een fleschje inhoudende vergif dat als geneesmiddel wordt aangewend bg het kreupelrot der schapen Het kind werd eenige oogenblikken later bewusteloos en stief kort daarno Tgdens de afwezigheid van de ouders nit bon woning aan de IsaSc Hobertstraat te Rotterdam geraakte een tweejarig knaapje spelende met iaciters in brand Ook vatten de gordgnen vlam een Bchildersjongen liep binnen en doofde het vuur Het knaapje overleed kort na aankomst in het Ziekenhuis De door de Liedertafel uitgeschreven Nat Zangwedstrgd voor Mannen en gemengde koren zal gehouden worden in de eerste helft der maand November 1908 Vereenigingen welke nog niet in het bezit mochten zgn van een kennisgeving gelieve hun adres op te geven aan t tloncours Secretariaat W J Korte Oranjestraat 31 Haarlem ADVEHTElNTIElN Vcreciilglng dRVlEXKORG Afdeiling BHOIiKEMHIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze Inrichting stelt zich ten doel om oode gebruikte en overtollige hoishoudeiyke voorwerpen welke oofe zoo veel noodig te repareeren en boofdzakeiyk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging drmenxorg wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrggbaar firaadknikens Soepkippen Duiven Poalarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTXMLING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telophoon Interc No 2031 WeJoiyc s Wormerveer HOLLAND SAMOSWIJN 95 cent per Jteêclt Aanbevelend Firma Herman Zoon VAN Blommestein s Inkt i jiiotfondei Vn dL i k de BESTE j en volkomen ONSCHADEILUK APELDOORN HOILAND Zenuw en llaa flijders wordt nit orertuiging ala een werkelgke bal in den nood het boek ISa aca gr© ver aaabeTolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt d t boekje franco per post toegesondeo dour BLOKPOEL S noekhan Za tbomnjol X