Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1907

Woensdag 16 October 1907 No 1040S 40ste Jaargang mimm courant MeuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Telef eii Xa 9t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur ilcs iiiidil Telelom Mo 8 1 De üitg ave dezer Courant Ischiedt dag elijks met uitzondering van Z in en Feestdagen De prijs per drie maande i 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN J lUlil 35 JAktl bOOR MILUOtNEN ÏICHT EN RHEUMATIEKUUDCRS jVlEf SUCCES GEBRUIKT f VtRKMIGBIlAR IN FLESSCHENMN50da 7S CU Us BIJ H H Apothekers en Dnocisii iF Ad RlCHTERt C ROTTERiiAi T9 Gouda bü C LUtJER Xpoi Markt en bij WOLFF Co Westhav 1 heeft een aangename worden opgelost HAEMATOUKEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Eenige lal rikanien H v SCHAIR Co Den Haag Verkrijgbaar b Firma WOLFF E Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Houda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieumerkerk ad IJsseltk N VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCBBER Haattrecht K VAN DEB HEIJDEN Reeuaijk P v d SPEK MoercapeUe D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AUN v d HEIJDEN Waddingaveen P A de GROOT A UE JONGH Oudeaater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benêehop WAARSCaUWING Laat U met misleiden door Abdij Siroop Hst klooster5ane a Paulo Abdij bestaat niet flus Siroop van geeneHei waarde Te GOUDA wordt san de Ie Burgemehool voor meUjea Hoold da hoer B P VAN tïTERT gevraagd ecno ONDERWIJZERES met akte Handwerken Jaarwedde minstens I 5f 0 met verhooging van I 50 voor 4 8 12 16 en 20 dienstjarer in ol buiten de Wemoente Hoofdakta i 200 Stukken vóór 22 October a s franco aan den Borgemeesler Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Ko e Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iete va7t a weet Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz biJ den dronkaard op te wekken Het COZA POMOEK werkt zoo onopgemerkt en leker dat de echtgenoote de zaster oi de dochter van den verslaaldo het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan bj zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslnstige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7Ö i Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder ie verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depStbouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor leen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTE tS SlgeT a Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap ï DE OOEDKOOPSTE DE IHEEST PEACTISCHE i f DE MEEST VOLLEDIGE f zijn beslist die der Firma THE LADIES JOVRSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER f met een gratis geknipt patroon TUE liAÜAAR OJl CHILD RE SS FASHIONS Kiudermodes met vele gratis geJ knipte patronen i VRAAOT üw liookhandelimi ProetntimmerK Alle met hostel Holl Bijeoegael 1 Van alle in deze bladen voorkomende i modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN W I met Holl verklaring fr p p tegen J vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag § nrl Het b te onfchadelykate en ft jtffffcl maklcelyltite poetemlddet voor Heereo IfTll enTOoraldtraeaenKindcrschoenwerk O l9 de Appretuur van C M MUIIer Ca JÊW Berlin Beuth Str 14 Men lette goei Mih op naam en fabrieksmerk Vjkrygbl by Hiertn Wlnkelteri In lehainwark leltiterlie eiwveneM ei OBiiepMt DBPetfcï W BwdwtBn Arnhw Gouda Druk van A BRINKMAN Zn SIER OW HUIS IN DEN WINTEB UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiuiier Bloembollen Na ontvangst van postwissol groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze over il bekende Hormal Colleetle 80 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 60 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 pollen of ecno collectie voor den tuin van 250 stuks of eone collectie voor kamer ou tuin van 240 stuks ieder bevallende eene prachtige konze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocas Scillas Snconwklo iji S cm Kijk geillustreordo pröslijst mei specificatie onzer collecties in hel Hollandsch en onze vele wonkon voor de cultuur bevattende groole catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tuinbouw Ktabllssemcnt Huls t er Duin NoordwIJk bIJ Haarlem Mnatschaj ij lol Exploilalie vanj Staalss oor wegen ïer gelegenheid van de Woerdensche Najaarsmarkten loopen op MAANDAG 21 en WOENSDAG 23 OOTOBBR 1907 voor vervoer van reizigers derde klasse onderstaande extratreinen TL I VAN GREENWICH WOERDEN V 2 18 nfmiddB OUDEWATER A 2 26 HEKENDORP A 2 37 GOUDA A 2 4a MOORDRECHT A 3 0 NIEUWERKERK A 3 OUDERKERK A 3jÏ6 CAPELLE A 8 21 S KRALINGSCHE VEER A 3 27 1 ROTTERDAM M A 3 35 IVfpt deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wagensj P aarden ROTTERDAM M V 5 45 voormiddag KRALINGSCHEVEERV 5 53 CAPBLLE V C uur OUDERKERK V 6 05 NIEUWERKERK V G20 MOORDRECHT V 6 27 GOUDA V 6 45 HEKENDORP V 6 54 OUDEWATER V 7 01 WOERDEN A 7 IVfpt deze treinen kuinrou uun vc v en Vee bevracht tegen VTag enladings en stukstanefJöOUdei vcrboogliig j acraalogeciisPoedei voi iii is het eenig ste helpend middel tegen nioeaarmoeae BleehKUcM Xeunicititakte UoofdiUlnen Slapeloottield Oumachteu t ermagerlng en Vermindering der Uehaamtkrachten aemalogeen in Poedervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen Let vooral op de ECHT lajtdiaékaainff met roodo letterA JDberlahnstein OmCCTEURDHtVICTOKlABROH OBeRlAHIISWH Overal 42£E£Slft erkrijgbaar Maatsehappij tot ExploUeUie van de VtetorUuBton Santvn voor ffederittnA Boompiea éO Botterdam Onnavolgbaar ziin thans door nieuw gevonden toepassingen onze Il oUevert geBcMIderdf for treilen felutnre Hogaerl Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geüll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratie op aanviaag Boxtel H R06AER113 Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QDANT junsthandel Kleiweg bij wien modellen te izichtigen zün tf ANKERV 1 PAINE fELLER TEGEN RHÉUMATIEK I EN V RK9 t 0HEDEN jt onovertrolteni Liohers wolbokdiiid i 1 NIenir Prof Dr Alleen echt met Fftbrtekunerk L jkot Toortdoreode radicale u I i ekere genezing van aUe zh i4 de meest hardnekkige zenu iMiekten ooraï ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgi u e genezing van elke zwakte BI fih i doht i Benauwdheid Hoofdp n Migraine Hartklopping Maagpfln slechte spgsvertering Onvermogen Irapotenz Pollutione anz Uitvoerige proapectussen Pr JTrcr each fl J fl 3 fl 3 diibbole flt ficli ll r Oen ra l epSt Matth v d Vogto Zaltbomm j O pot M Cléban k V n Hottordam 1 Happol VGravenbage 1 llalmmans de Jong J O n KoUerUm W Iff fc Co Gouiia n biï alle drot istoa 1ENIBBE70T7A1IIEEE lieii wordt verzjclit oi H ffEIlii te lettüii UIT HBT MaOVZIJH TA H lUVËNSWAAY ZONEN aOBINCHEU Deze THEEËN worden aCgelcferd in verzegelde pakjes van i ttoee en een haif en een Ned one met vermelding van Nommer e iPr H voorzien van uevenataan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe ing van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL voornoen J BEEEBAAET Lz Schoeo en LaarzcnmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Ueeren Dames en Kinder Winter Arllkekn SCHOOLLAARZBN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiSn en aangemeten werk Het Correspondentschap van IVOSOKOiMOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ton huize van Mevrouw M HOOÖENDIJK DiEKZWAOEE Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tijde Verpleegsters cd Verplegers Toor particuliere verpleging beschikbaar zün Bultenlaiidscli Overzicht De beroeps vereebiging Fédéif tion Ma ime moe§t Maandagavond uitspraak doen br de eischen der stakers en bmlooljjvoor ut en graanbooten een verhoSging van oentimes daags toe te staaii en voor ajid en losbooten der stukgoederen een i j omissie te benoemen die piteriijk jl De uber een loontaric f zal vaststellen en Urdere werkvoorwaaf den tal onderzoeken i t de gansche ha el I i I Igelpopen In vonden KÉzet Franl fofk was iiï den nacH veel kalmer ie gepemheeri gi telmorgen den toeetand b vtediiend Tmkenjoop van den dag asd toestand vaiiiten Keizer vrij KOQStigtii 1 IT t I i O den Ifensch van den Dhitsch n troonpritm om op uitgebreide wiJze btkend te woBén met het burgerlek bestuurljy i den StaM stond de Keizer toe dat de kroonprins vootj den ti d van een jaar werkzaam zal worden gesteld in het minisfprie van binnenlandscho zaken met vrptelling van de militaire dienstverrichtingen Re kroonprins aanvaardde gisteren zün nie n arbeid ïer gelegenheid van do inwiding van het stadhuis te Laterto Bernard Ji besprak de Minister van Financiën Caillaux de flnan cieele hervormingen Hij zei dat men gednid moest oefenen en rekening houdende met den socialen toestand de begrootingen moet ontwerpen De successie belasting en de ontlasting van de eerste le ensbenoodigd heden zijn een bewijs van de groote beteekenis eener staatkunde die er in toestemt de belastingen die op de minst begunstigdsn drukken die verminderen en meer van 4e verworven rijkdommen te vorderen Hö wil met voorzichtigheid een hervorming van de directe belastingen tot stand breqgen en ze leiden op een weg waarop alle groote beschaatde landen hun fiscale wetten hebben gebracht Van Sewastopol hooren we niet veel meer Vooral de ambtelöke berichten zwggen er geheel over Maar dat neemt niet weg dat de toestand daar na de jongste muiterij nog lang niet in het reine is De particuliere berichten al zijn het er niet veel zijn welsprekend genoeg om ons de overtuiging te schenken dat de bevolking en het garnizoen te Sewastopol zoomede de bemanning FEViLLETOlX ZWSRVELING£N Naar het Russisch 47 Op zgn terngreis naar Petersburg om tot gezant benoemd te worden en zijne bekoorIgke bruid weg te voeren hield Narychkine zicli korten tijd te Dresden op Hij beproefde de ongelukkige vorstin Maxntoff een weinig op te benren eu het herstel van haar echtgenoot in zijn rechten als slechts van den tgd afhankelgk voor te 8tellen aGiJ zilt zien dat men hem eindelgk moet vrijlaten zeide htj Dat zati ik niet meer beleven Dimitri antwoordde de vorstin weemoedig ik zal hem eerst aan de andere zijde van het graf wederzien Dat voel ik ik weet het Waarde vorstin gg moet die droeve gedachten Dit nw hoofd zetten HiJ zal gered worden ik kan n helpen als ik Wera s echtgenoot als ik Russisoh gezant bent troostte Narychkine Arthnr had eveneens veel vertronwen op de toekomst en zei Op het oogenblik dat de vorst weder rrS der schepen in een toestand van gisting ziJ dioi elk Oogenblik tot een B uitbarsting kal komen Bijna geen dag gaat er voorbij t zoo verzA t de Roeq of er heeft eeji moord op e ni beambte plaats en nooit wordt de moordenaar gevat Het volk heulf met de moordeiwars De revolutionaire propaganda onder het garnizoen en de matrozen 1 neemt hand over hani toe Eigenlijk is t j alleen het ègiment uit Brest waarop men I kan vertranwon De irest is allemaal min of j meer doorfden revjolutiouaiten geest aange Mken Dè krjgsjfét v ordt nog altijd zoo dnaamd keliandllüfd maar het resultaat t van is Inihil Srag op slag worden geheime ijérgadaringen van revolutionnairen ontdekt A hetjjeelóke van het geval is datopverl iAhilleride dezer vergaderingen zoowel soldaf n als bdrgers aanwezig waren er is dus weling Uchen het garnizoen en de bjrgers Hen berichtgever voorspelt binnenkort een nijeuweni opstand te So astopol die in omytlng alle voorgaandel zal overtreffen en waarin Hurgers en soldaten zich zullen vereenigen tegen het gezag In hoeverre deze voorspelrang op goede gronden berust kunnen we wooielijk beoor eeleu maar als het tot een revolutiounaire uitbarsting komt te Sewastopol dan liuUen we er niet veel van hooren De censuur zal er wel weer vooi zorgen dat het nieuws er over gesmoord wordt evenals do vorige maal Zaterdagmiddag beeft in de Arena te Milaan een vergadering plaats gehad waaraan meer dan dertig duizend personen deelnamen ViJf sprekers voeren heftig uit tegen de regeering en het kapitalistisch stelsel dat leidde tot vermoording der arbeiders De gedelegeerde van de Kamer van Arbeid drong er op aan dat de staking zoolang zou duren tot de schuldige karabiniers in hechtenis zooden zijn genomen iets wat inmiddels gebeurd is de verantwoordelijke beambten afgezet alle wegens politieke vergrijpen gearresteereen vrijgelaten zouden zijn en de regeering de verzekering zou gegeven hebben dat zij bij oeconomische conflicten geen gebruik zou maken van de gewapende macht Tengevolge van een valscb gerucht dat er een nieuwe botsing tusscheu de arbeiders en de troepen bad plaats gehad Volgeus de jongste berichten hebben de arbeiders aan de gasfabriek eu de typografen en in veiiigheidis keer ik naar Alaska teing Onze regeering moet zijne aanspraken erkennen Doch eerst dwingt ons onze heilige plicht de gevangenisdeuren te openen die wij nog altijd niet vinden kunnen De jaren hadden Arthnr roem en eer gebracht en de kunstenaar wiens naam met bewondering genoemd werd wachtte slechtsop Irma s meerderjarigheid om het beslissende woord te spreken In zijn gouden droomen dacht hg nimmer aan de wijde kloof die de lieveling der Keizerin van een eenvoudig kunstenaar scheiden kon zgn trouw hart zeide hem veeleer biJ lederen slag dat de lieve prinses van Alaska de zijne moest worden Veertien dagen na Wera Orloff s hnwelijk trad Olga met een van gelnk stralend gelaat Arthur s kamer binnen GiJ brengt zeker goede berichten riep Randolph opspringende nit Met van vrengde trillende stem las Olga hem Wera s brief voor Deze eerste allereerste brief sedert onzen terugkeer nit Zarskojo Solo dient om n te melden dat Dimitri tot gezant in Griekenland benoemd is het wordt eerst over eenige weken ofScieel bekend doch de Czaar heeft ons met veel eer ontTasgen Ik heb dadelijk Irma opgezocht die reeds de lieveling der Keizerin la en o lieve Olga kan ik bericb het vork hervat Ook het spoorwegpersoneel hjeft volgens een bericht uit Milaan van gis Wenavond laat besloten het werk onmiJdellQI te l ervatten Te Bologna is eveneens het eicde der talglg geproclameerd Mde Engelsche spoorWeg maitschappgen naarl men vast gelooft in deli briefj aan Richard Bell het voorstel van een samenkomst met vertegenwrordigers van hot vakvenbond afgeslagen hebben klampen de EngelWhe bladen zich vast aan de hoop dat de reg ering een staking zal afwenden door gebri lfl te maken van da bevoegdheid die de fetzoeuingswet van 1896 haar geeft Kraeltens die wet kan het departement van arbeid aan t hoofd waarvan nu minister Lloyd George staat bjj een arbeidsgeschil een onderzoek instellen de partijen tot elkaar brengen een verzoening3ra id bijeenbiengen den icheidsrechtor benoemen enz Maar die bladen laten nu onvermeld ofschi oo zjj van de welbekende omstandigheid natttarlgk zeer goed op de hoogte z n dat er in die wet geen bepaling voorkomt die de partijen dwingt van de bemiddeling van het departement gebruik te maken Als de spoorwegmaatschappijen das niet willen geeft al wat de regeering doet niets Alleen zouden de sporen door te blijven weigeren met het vakverbond raad te plegen de openbare meening tegen zich krijgen en die vermag in Engeland veel In verband met de renzenbetooging voor algemeen stemrecht te Boedapest op Donderdag 10 October biJ gelegenheid van de bijeenkomst der Hongaarsche Kamer werd Zaterdag iu die Kamer een interpellatie behandeld van den socialistischen afgevaardigde Mezöfy over de indiening van de nieuwe kieswet en de plannen der regeering Graaf Andrassy beantwoordde de interpellatie en zette de plannen der regeering uiteen Hij verklaarde dat da regeering plechtig de indiening van een kieswet beloofd heeft en hg achte het onmogelijk dat zij deze toezegging waarvoor zQ haar eer verpand heeft niet zon houden Maar de regeering kan geen ijzer met handen breken De bewerking der kieswet vordert meer tiJd dan aanvankelp werd verwacht De oorzaak van de vertraging moet voornamelijk daarin gezocht worden dat het door de vorige rogeering bijeengebrachte materiaal met het oog op de indeeling der kiesdistricten moet worden omgewerkt Dit ten dat nw kleine Stephen er in zijn anJet tenunitorm in alle opzichten als een Orloff nitziet hij belooft even knap te worden als mijn oom Fedor Het papier beefde in Olga s hand en zachter ging zij voort Heden was het een gewichtige dag in de zaak van vorst Gregory en Dimitri verzoekt mg o te zeggen alles voor Beatrice geheim te honden totdat wjj de zege behaald hebben Het leven is toch een raadsel Toen ik met de Keizerin alleen was wierp ik mg door mjju groot geluk stoutmoedig geworden aan hare voeten en smeekte haar eens te denken aan Beatrice die vier jaren in angstvollo verwachting had doorgebracht ik sprak vol ijver want toen wij van den Czaar afscheid badden genomen leidde de ceremoniemeester juist graaf Fersen binnen die nog altijd in de gunst des Keizers staat Ik sprak van het steeds uitgesteld wordende onderzoek dat plotseling onmogelijk zon kunnen worden door vorst Mixntoff s dood Nadat ik geëindigd had had de Keizerin een onderhoud met den Czaar die daarop graaf Fersen liet terugroepen dat vernam ik van Milatin die dien dag de wacht had Mign lieve hooggeëerde Keizerin keerde terug en vervulde mg met verbazing toen zij met zachte stem zeide Wera ik hoop dat gij ons steeds lalke tronwe diensten bewjjien inlt Het is eischt veel tgd maar ook zonder den aandrang van openbare betoogingen zal de quaestie der kiesrechthervorming zoo spoedig mogelijk worden opgelost op zoodanige wgza dat met het nationale karakter van den staat rekening wordt gehouden £ it wetsontwerp zal het belangrijkste zijn dat in lange jaren in Hongarije behandeld is want van die wet hangt de toekomst van Hongarge af De minister kan thans over den inhoud van het in te dienen ontwerp niets mededeelen maar hij zal eerljjk de belofte inlossen die hij het Huis gegeven heeft Het vaak toegejuichte antwoord van graat Andrassy werd zonder verdere bespreking door het Huis voor kennisgeving aangepcnjen De kalme houding van den Franschen Landdag heeft tot dusver ernstige conflicten tasschen dit land en Rusland voorkomen en de mogelijkheid bestaat dat de zitting van den Landdag gesloten zal worden zonder dat over de belangrijkste quaeslies een beslissing is genomen De Petersb Herald verneemt dat de Finsche Landdag aan de Russische regeering de volgende eischen heeft gesteld lo Intrekking van bet manifest van 1890 waarbij Finland bQ het Russische postgebied wordt ingelijfd 2o Intrekking van het algemeene Rijksmanifest van 3 Febrnari 1899 dat thans voor Finland slechts tjjdelg k ia opgeheven 8o Herstel der Finsche troepenmacht en opheffing van de onwettig gewijzigde weerplicblweMran 1887 4o Uitvaardiging van hot verbod om Russen te benoemen in het Staatssecretariaat en in de Kanselarg van den gouver neurgeneraal 5o Uitlevering van Prokopé die den ritmeester Kromarenko vermoordde opdat hiJ volgens de Finsche wet kan worden gevonnisd Met is niet waarschijnlijk dat de Tsaar ook maar een dezer Finsche eischen zal inwilligen zelfs niet die tot ophelflng van de postgemeenschap Overigens beeft Finland op grond van de door alle Russische keizers ook deor den tegenwoordigen Tsaar bezworen Grondwet een beslist recht op een eigen troepenmacht en op het naleven der bepaling dat slechts Finnen in het staatssecretariaat on in de kanselarij van den gouvernenr generaal werkzaam mogen zgn Maar de Tsaar heeft verleden jaar dienzelfden eisch geweigerd wat echter nog ongehoord I Graaf Fersen beeft eindelijk op des Keizers directe vraag de waarheid bekend namelgk dat vorst Zubow in het afgeloopen jaar van Wladiwostok naar Kamschatka in zee gestoken is doch dat bij Kaap Lopatka het wrak van zijn schip gevonden werd hg is met de geheele bemanning omgekomen Men had evenwei geen nieuwe commissie van onderzoek in zake Maxutoft benoemd De Keizer heeft Fersen nu opgedragen hem persoonlijk binnen een maand een rapport met bewijzen voor te leggen en bevel gegeven dat vorst Maxutoff hierheen gebracht zal worden tot onderzoek dan al er een geheim verhoor plaats vinden Fersen was zooals de Keizerin mij zeide onaangenaam getroffen door de positieve bevelen van den Czaar Sire ik weet persoonlgk niets van de ten laste gelegde misdaad want ik was te dien tgde te Petersburg De Czaar was zeer verstoord en zeide kortaf Dan ia er een zwaar onrecht gepleegd en ik wensch dat Maxutoff dadelt k hierheen gebracht wordt Wanneer gij hem niet vervoeren kunt zal ik hem openlijk genoegdoening verschaffen want het komt mg voor dat hier geen vergiffenis noodig is Waarom heeft men den dood van dien Zubow voor mg geheim gebonden f Wordt vervolgd