Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1907

Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiilermanlels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOÜSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concnrreorende prijzen geen bewgs voor de onjaistheid ervan is Beslissend ia in dit opzicht de Finsche grondwet die slecbts met toestemming van den Finschen Landdag mag worden veranderd Dat Rusland een tijdlang gemeend lieett zicb daaraan niet te beboeven storen i i bekend maar nu de keizerlijke oekase lot opbotiing dier grondwet tpelijk bniten werking is gestoM raag men verwacbten dat de grondwettige bepalingen ook zullen worden nageleefd Of zon de in Rusland veldwinnende reactie zich ook weder uitstrekken tot Finland en de pas borstelde vrijheid geleidelijk weder inkorten om een Russische schrikbewind onder een nieowen Bobrikof in Finland in te voeren f Sultan Abd el Azis heeft in Rabat behalve den BVauschen gezant Regnault een aantal journalisten in gehoor ontvangen en deze zijn meeningen over den toestand in Marokko on de onlusten die daar heerschon medegedeeld Merkwaardig zjjn de kleine afwijkingen die des Sultans meening toonen al naar mate deze door Fransohe of Engelsche correspondenten werd opgevangen Do Reuter correspondent te Rabnt meldt dat de Sultan zeide Zoo de Fransche troepen het land ontruimen sta ik er borg voor dat de Cbanjas stammen zich rnstig zullen houden blgven de troepen echter in Marokko dan vrees ik voor herhaling der nlusten De Fransche correspondenten daarentegen verstonden des Sultans uiting aldus Do onlusten in het land zullen wel weer voorbijgaan en de vriendelijke steun van Frankrijk zal in bet herstel der orde een groot aandeel hebben Dit verschil van opvatting is zeer belangrijk Want zoo de Sultan werkelijk van het langer verblijf der Fransche troepen in Marokko herhaling der onlusten vreest dan ware het beter zoo hij de gronden voor die roeening ruiterlijk en uitvoerig aan Regnault mededeelde en tegenover de Fransche bezoekers geen vriendelijkheden zeide over Frankrijke steun die hiJ in waarheid niet op zulk een hoogen prijs stelt Ook over Monlay Hafid en zjjn optreden liet Abdel Azis zich nit In bet Eeutertelegram wordt gemeld dat de Sultan Mou layHafld niet als een enstig tegenstander aanziet en zeker niets tegen hem zal ondernemen zoolang de diplomatieke onderhandelingen over de regeling van den toestand voortduren Volgens de Fransche mededeelingen zeide de Sultan Mijn in den grond ttan zijn hart loyale broeder Moulay Hafid die door zijn omgeving is opgezet zal spoedig de overtuiging herwinnen dat zgn plaats niet bij de rebellen is V erspreide Berichten Frakkrijk De Petit Parisien verzekert dat Frankrijk en Engeland een verdrag sluiten om de inwoners van die landen wederzijds in de sociale wetgeving van beide te doen deelen DüITSCILAND Naar de Mtinchener Neueste Nacbrichten melden zal den rijksdag dezen winter een nienw vlootontwerp bereiken vragend 40 raillioen mark meer dan aanvankelijk bedoeld was uit te geven en 60 millioen mark aan buitengewone uitgaven De minister van koloniën Dernburg heeft de terugreis uit de Afrikaansche koloniën aanvaard Bü Krupp ia wegens gebrek mb werk de arbeidsduur van 8 tot 3 uur per dag verminderd Ehgelasd De doos waarin het begroetingsadres aan den Duitschen keizer bij ziJn bezoek aan de City van Londen wordt aangeboden ia een kostbaar stok werk Het wordt versierd met edelgesteenten Aan den bovenkant draagt het t wapon van den keizer met smaragden en diamanten Op de vier zijden zijn figuren die muziek becldhouwl Unst schilderkunst en litteratuur symbojiseeren De Engelsche regeering gaat tien millioen pond verbouwen aan de militaire verdedigiiigawerken van Dover Gisteren begonnen groote vlootoofeningen in het Kanaal en de Noordzee België Aan 1000 bont en graanwerkers in Antwerpen is de loonsverhooging van 50 centimes toegestaan Er zjjn echter nog 7000 andere havenarbeiders ZwiTSERLiHD De grootste stadsraad van ZUrich heeft besloten tot oprichting van een kostelooze tandkliniek voor ichoolgaande kindaren OoaTENRUK HOHOARIJE Naar verluidt wordt ter erkenning van Hongarije s staaLsrcchterlpe zelfstandigheid aan het ministerie van buitenlandsche zaken te Weenen een afzonderlijk departement voor staatsrechterlijko aangeljjenheden van Hongarije ingesteld Bü de verkiezing van commissies in het Hongaarsche buis van afgevaardigden zijn alle Joodsche leden van de candidatenlijsten geschrapt BINNENLAND Door de Regeering zijn drie wetsontwerpen ingediend tot bet in overweging nemen van een voorstel tot verandering van de Grondwet Behoudens een aantal wijzigin en van meer ondergeschikt belang zijn wat de hoofdzaken betreft de door de Regoering voorgestelde nieuwe bepalingen de volgende Art 80 De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de kiezers die do wet aanwijst ArI 81 Alles wat do uitoefening van het kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft wordt door de wet geregeld Art 82 De leden der Eerste Kamer worden gekozen door de Provinciale Staten Art 85 Ie lid De ledon der Tweede Kamer worden gekozen voor vijf jaren Artikel 88 benooming van den voorzitter der Tweede Kamer door de Kroon vervalt Art 89 Ie lid De leden genieten roisen verblijfkosten volgens do wet Art 90 Om lid der Eerste Kamer te kunnen ziJn moot men voldoen aan do veri ischten voor het lidmaatschap vari de Tweede Kamer gesteld de verdere eischen vervallen dus Voorts wordt voorgesteld dat een lid der Slaten Genoraal het ambt van minister aannemend daardoor bet lidmaatschap niet verliest En in art 128 Ontbinding van de Eerste Kamer heeft van rechtswege ontbinding van de Provinciale Staten ten gevolge binneji vijf en Jertig dagen Kaniervorkie ing Schiedam Aan het bcsinur der antirev kiesver Nederland en Oranje te Vlaardingen is oen sclirijven ge zonden door het comité van voorstanders dor candidatuur Idenbnrg ala gevolg van een samenspreking over de herslemniing tnssehen jhr De Geer en dejl heer Ver itceg op 22 October a s Hot comité staande buiten de organisatie der antirev partij als zoodanig meende dat bet allereerst op den weg ligt der plaatselijke kiesvereeniging de gedragslijn voor de herstemming aan te geven om eerst dan wanneer het zicb daarmee eventueel niet zou kbnnen vereenigen zjn eigen houding te bepalen Het comité kan wel verklaren dat het tenzij dit opnieuw onmogelijk werd gemaakt door de bonding der Chr Hist het liefst zou zien dat het kon adviseeren tot steun van den Chr Hist cnndidaat De octie hunnerzijds by de eerste stemming was een protest tegen de bonding der Chr hist in eersten termijn en een opkomen voor het recht en de zelfstandigheid der antirev partij Het comité zon gaarne zien dat van Chr hist zijde nu blijk werd gegeven dat daar bet recht der antirev partij wordt erkend Met opmerkzaamheid heeft het comité gelezen het ingezonden stuk van den heer M De Heer voorzitter van Nederland en Oranje in de Vlaardingsche Oonrant van 12 October en speciaal de in dat schrijven voorkomende zinsnede Misschien weten zj nl de Chr hist vóór de horstemuiing nog wel oen middel aan de hand te doen om een oplossing te vinden die nan de antirev partij voortaan recht en billijkheid verzekert door de Chr hist en haar hoofdbestuur Zulk een middel ter oplossing zou ookdoor het comité wenschelp geacht worden De Standaard ontkende dezer dagen het recht der antirev op den Schiedamschen zetel op dezen grond üitruiling van diensten tegenover Leiden kan evenmin gelden dit zou alleen zoozgn zoo te Leiden de afspraak was gemaakt om kwam er van Chr hist zijde een zetel open dien aan ons af te staan Nu er geen regeling getroffen is ontbreekt hier ook het recht Welnn het comité zag gaarne dat er nn wèl een regeling getroffen werd en het hun op die wjjze mogelp werd gemaakt te adviseeren tot steun van den Chr hist candidaat biJ de horstemming opdat de zetel voor reobtB behoude bljve Daarom wendt het comité zich tot u als bestuur van de plaatselpe organisatie der antirev artij met het voorstel dat nwerzijds eventaeele pogingen van Chr hist zijde om tot een vergelijk te komen worden gesteund ol zoo noodig pogingen in dien geest vordeu gedaan van nw kant opdat aio d antirev partij die plaats worde toegekend waarop zjj krachtens haar positie recht heeft Het comité behoudt zich voor ziJn houding nader te bepalen bijaldien pogingen in die richting andermaal mochten falen maar meende met dezen voorslag te moeten komen in het belang van de antirev partij en de samenwerking met de andere Chr partijen Indien n op dit voorstel wenscht in te gaar zag het comité gaarne dat bet resultaat van uw bemoeiingen zoo tydig te zgner kennis wordt gebracht dat bet in een vergadering niterlyk a a Vrijdag te houden daarvan mededeeling kan doen Gemeng de Berichten Volgens aan de politie verschafte inlichtingen moet Johanna Kerknm de vrouw wier lijk in t Haagsclie Bosch gevonden is zich een paar weken geleden tegen eenige personen erover hebben uitgelaten dat een man die van z jn vrouw gescheiden leeft baar ten huwelak had gevraagd Deze man is door de politie opgespoord doch bij een confrontatie werd hg door een paar personen niet herkend als de man mot wien Johanna K dezer dagen en ook Maandagavond aan het Bozuidenbout in gezelschap is gezien Met zekerheid wisten de getuigen te verklaren d it de geconfronteerde niet de bewuste man was Laatsbedoelde wordt door hen beschreven als iemand van ruim 40 jaren gewone lengte met sluw vrij ongunstig niterlijk Bi het bovenstaande voegt de Nieuwe Cl nog een bekendmaking van de polilie toe waarin wordt gezegd Op Maandag 7 October j 1 des avonds tnssehen 10 en 10 i uur heeft do 48 iarige Jobanna Kerknm houdster van den mell salon van de Siorkan aan de Beznidenhout No 136 haar inrichting verlaten blijkbaar om naar baar woning aan de Hoefkado te gaan Zij is echter niet thnia gekomen doch haar lijk is Woensdag 9 October opgevischt uit een der vijvers achter de Societeitstent in het Haagsche Bosch Uit verschillende omstandigheden blijkt dat het werkelijk haar voornemen schijnt geweest te zijn zich naar huis te begeven zoodat gegronde twgtel bestaat aan zelfmoord Er is voorts gebleken dat zjj op den bewnsten avond biJ bet verlaten van haar inrichting in gezelschap was van een als beer gekleed persoon met fantasieboed op De commissaris van politie der 2e afdeeling verzoekt degenen die bedoelde vrouw op dien avond na 10 uur in gezelschap van dien man hebben gezien vermoedelijk aan bet Beznidenhout zich aan te melden aan zijn bureau Nieuwe Haven No 6 In aansluiting aan bet bericht betreffende de vermissing van 18 000 patroonhulzen welke zouden zoek geraakt zijn tjjdens het vervoer van Arnhem naar de Herabrug wordt dear De Tijd het volgende volledigheidshalve nog vermeld Do zending bestond in hoofdzaak uit hulzen afkomstig van losse patronen tjjdens do manoeuvres verschoten Door het 8e regiment infanterie te Arnhem waren blijkens do bggevoegde bowgzen 60 000 messingen hulzen afgezonden doch in de kisten bevonden zich bij aankomst aan de Hembrug pl m 40 000 stuks zoodat ongeveer 20 000 hulzen ontbreken Uit het onderzoek is tlinns gebleken dat op de patioonkisten stond vermeld een grooter aantal dan die kisten kunnen bevatten bovendien bleek dit ook nit het gewicht Aan ontvreemding tijdens het vervoer naar de Hembrug moet niet worden gedacht het geheel berust Wellicht op een administratief abuis van den afzender De New York Herald meldt dat Paul Vreeswijck een Nederlander Zaterdag te Hartford in Connecticut is in hechtenis genomen toen hij aan iemand van het Leger des Heils een schilderij van Cimabue toebehoorende aan den heer O M Wright ver beneden de waarde trachtte te verknopen De gehuwde ambtenares Een ambtenares der Rijksverzekeringsbank gaf den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel kennis van baar voornemen om te bnwen en verzocht hem om inlichting of ziJ na haar huwelijk zou worden ontslagen Het antwoord luidde naar Het Volk verneemt Ik heb de eer u te berichten dat er bij mij voorshands geen bezwaar bestaat n in uw betrekking van klerk bij de Rijksvorzekeringabank te handhaven nadat giJ bet hnwelgk zult hebben aangegaan Mochten evenwel de omstandigheden medebrengen dat gii na uw hnwelgk minder geschikt of ongeschikt voor den dienst wordt hetzg tijdelgk hetzij blijvend dan behoud ik mg voor te uwen opzichte de maatregelen te nemen welke noodig Zullen blijken Men meldt uit Amsterdam BiJ het kabelhuisje vSn de Maatschappij Ëlectra staande op den Singel biJ de Torensluis had gisterochtend oen noodlottig ongeval plaats Toen n l de ingenienr der Maatschappij de heer Henri Oldigs de deur had geopend om eene inwendige inspectie te verrichten men vermoedde eene onregelmatigheid werd hij door een geweldigen electrischen schok getroffen 6n bewusteloos achterover geworpen Men droeg hem aanstonds in de Ibierbottelarjj van de heercn E in waar men gedurende een unr trachtte de levensgeesten op te wekken Doch tevergeefs Do dood was reeds ingetreden Ment meet de oorzak in kortsluiting te moeten zoeken Zaterdagavond wilde te Lisse het negenjarig zoonije van den vrachtrijder Scheepmaker aldaar ter hoogte van de Slalen Brug op de in gang zijnde tram springen Hij struikelde en viel zoodat de achterste wagen een goederenwagen hem over het lichaam sm Vreeselijk verminkt werd hij opgenomen en naar de ooderlijko woning vervoerd en daarna naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden waar hg dienzelfdon nacht te 1 uur aan de verwondingen ia overleden L D Men meldt uit a Gravenhage In den nacht van Zaterdag op Zondag j l is ingebroken in een huis van koop met recht tot wederinkoop van v Mierio in do Ooststraat te Scheveningen Er wordt vermist vermist voor een b drag van pi ra f 5000 aan gouden zilveren en andere kostbare voorwerpen zoomede aan kleeding stukken De dader of daders zijn niet bekend Men meldt uit de Krimpenerwaard aan het Vad t Heeft op een der dorpen in den polder gespookt t Joggle van den slager had t spook het eerst vernomen toen hg tegen middernacht wakker lag Uit het naburige onbewoonde huis weerklonk een getik gezncht on gekerm dat overging in een helsch gekrijacC Natuurlijk werd het verhaal s morgens aan baas en vrouw verteld die het meedeelden aan de klanten Algemeen was weldra t praatje t spookt lederen nacht in het huis naast den slager En menigeen die s avonds voorbij tet fpookhnis moest Inisterde sidderend of t zicb zou doen booren Soms vernam iemand een geheimzinnig geluld maar gewoonlijk bleet t spookachtig stil Een interpelleerde den koster een wijs man die veel gelezen had in oude geheimzinnige folianten Die wist er alles van 01 er spoken waren Had t vroeger niet gespookt op de begraafplaats om de kerk en wisten de zalmvisschers op de Lok niet te verhalen van spoken die s nachts rondzweefden op de rivier langs rietvelden en grienden P Dat getik en gezucht t was Vast de ziel van iemand die zich aan den duivel verkocht had In de oude kronieken las je van eenzekeren Jan van Arkel Heer van Haastrecht Die bad zijn ziel aan den duivel verkochten wandelde in goddeloosheid en onrecht Maar eindelijk kwam de vergelding Toenbij eens zat te hengelen in een bootje naderde in woesten galop oen zwarte hengst diesprong in het schuitje en de heer verdronk Dat paard was natuurlgk de duivel die Jan sziel kwam halen I Een dergelijke rusteloozeziel spookte in het huis op t dorp Docher kwamen nieuwe bewoners die zich omden geest niet bekommerden Het spookscheen gevlucht Maar toen de huurders op een zooien hertstavond oen luchtje scheptenaan de voordenr zeiden hijgeloovige buurvrouwtjes tegen elkaar zie je wel ze dnrveiiniet in huis te blgven voor t spook ze gaanop de vlucht i De bewoners wisten echter wel waar t spookachtig geluid vandaan kwam t Word voortgebracht door oen draaienden ventilator op t huis boven een inrichting die men ook wel met den Franschen naam cabinet aanduidt Gisteravond is er op het Noorderhoofd te Hoekvan Holland een lijk aangespoeld van een man Men vermoedt dat het nog één der verongelukten van de Berlin ia Op het Igk zgn gevonden een zilveren cilinderhorloge met een ketting met medaillon waarin een kinderportret Voorts ejn knipmes met sleutels waarop staat Return to 98 Hopestr Glasgow or nearest police office De valsche munters te Amsterdam I Dezer dagen zijn voor de rechter van instructie in de zaak tegen de als valsche munters verdachte gebroeders Cornelissen geleid de vrouw van H Cornelisaen en Dina 8 de kellnerin die een paar weken bij C In huis Is geweest en wier verblijfplaats thana bekend ii Beide vrouwen hebben thans volmondig bekend dat Cornelissen haar valsche kwartjes en guldens heeft vertoond die hjj zelf had vervaardigd De muntstukken zagen dan nog geheel blauw en moesten voor de uitgifte nog een bewerking ondergaan Vrouw Cornelissen en Dina g beweerden biJ de instructie dat in de zaak nimmer valsch eld is uitgegeven Beide verdachten hieromtrent nader ondervraagd konden dit feit tegenover twoe getuigenissen niet ontkennen maar zochten zich te redden met de bewering dat die munten hadden gediend voor broches en voor fletspetten in welk betoog ze werden gesteund door de eveneens verhoorde vriendin van Cornelisaen Trui Kepler Beide verdachten nemen bjj hun verboeren oen zeer brutale houding aan en volharden bij hun ontkenning De vraag waar de aan anderen vertoonde valache munten gebleven zjjn beantwoorden ze met een schouderophalen Toch zullen de heeren den dana niet ontspringen want de nitgebreide instructie moet materiaal genoeg opleveren om hnu de aanmaak van va scbe munt met de bedoeling deze als echt en onvervalscht uit te geven ten laste te leggen al blijkt het moeielgker hen ook aan te wgzen als uitgevers der vele valache munt Beide verdachten gingen ook veel om met kwartjeavinders en het moet door tusschenkomst van dezen zjjn geweest dat ze van veel valsche munt konden afkomen op de volgende wjjze Zij traden op als handlangers gooiden hun valsche munt als inzet bij het goede geld van anderen om zoodoende dit goede geld er uit te kunnen pikken en hun valsche in andero banden te kannen spelen In zg gok gelegenheden werd dezelfde truc uitgehaald Het huis op den Achterburgwal is gesloten Vrouw C is verhuisd na heftige ruzie tegen de buren over het verraad te hebben gemaakt Er was dua toch wèl wat te verraden Wg vernomen nog dat de justitie ook in het kosthuis van den anderen Cornelissen in de Warmoesstraat een huiszoeking heeft verriclit evenwel zonder daar valsche munt of verdachte ingrediénten to vinden Zooals men weet was de munt gevestigd in het souterrain van perceel 129 Achterburgwal De Duitsche Trui Kepler zal over de grenzen gezet worden Tel In tegenwoordigheid van een groote militaire macht heeft Zaterdag te Delfshaven de laatste uitbetaling plaats gehad aan de 200 ontslagen contractbootwerkera van C Swarttouw die Dinadag staakten Eén dag loon werd nitbetaald Het door hen verbeurde staangeld f 25 per man werd door den stuwadoor in de armenkas gestort Een wagenvoerder van een tram te Berlgn werd veroordeeld omdat hjj een wagen aangereden had die op de rails stond De man beweerde dat hij den wagen naast de rails had zien staan Op verzoek van zijn advokaat werden de oogen van den man onderzocht en nu bleek dat de veroordeelde die vroeger als soldaat goed geschoten had en al 10 jaren wagenvoerder was abnormale oogen had en wel zoo dat het heel goed mogelijk was dat hij wat werkelijk in rechten Ijjn voor hem was van opzg ziet Een tweede oogarts kwam tot dezelfde conclusie In Duitschland is op het oogenblik de toestand van de arbeidsmarkt niet gunstig voor werkzoekenden zooals blijkt nit de statistieken v n de arbeidsbeurzen Allereerst wijzen die aan dat de trek naar de steden nog steeds aanhoudt en niet alleen van mannen maar ook van vrouwen In 1906 en 1907 boden zich gemiddeld per 100 open plaatsen aan In Jnni 102 3 en 94 4 werkzoekenden in Juli 105 4 en 115 1 in Augustus 98 4 en 106 9 en in September 91 3 en 101 1 De minder gunstige toestand begint dus merkbaar te worden in Juli van dit jaar Ito maand vergeleken bjj Jnul per 100 plaatsen 17 6 aanvragen méér gedaan werden Augnstna was weer Iets gunstiger maar m September steag het getal werkloozen opnieuw Stad snieuws QOÜDA 15 October 1907 G a 8 c o n t r 61 e 14 October 1907 9 nnr namiddag Druk 46 m M Lichtkracht 14 49 Kaarsen ZT 5322 Calorlën Bjj Kon beil van 11 dezer ia goedgekeurd dat aan J G van Mierop burgemeester der gemeente Krimpen n d Lek met ingang van 16 September op zgn verzoek eervol ontslag is verleend als secretaris dier gemeente Bjj Kon beal van U dezer is goodgekeurdi dat A Verheul Azn burgemeeater er gemeente Bonthuizen is benoemd tot secret iris dier gemeente 385 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 15 Oct No 19432 f 10 000 1656 2803 3775 6596 6816 7152 8507 13903 en 19190 ieder f 1000 5395 5557 11876 en 16947 ieder f400 1821 4097 6640 9551 15690 en 16361 ieder f 200 651 1166 2869 3369 4330 10804 17214 17880 en 18050 leder f 100 Prijzen van f 70 196 3611 7136 9633 12426 15401 18066 316 3829 7279 9788 48 54 18128 77 54 7306 95 62 16516 31 442 90 7499 9819 12608 39 82 90 97 7525 9934 12657 15717 93 605 8956 7604 44 12885 15853 18201 42 4117 4H 10050 12900 16056 91 646 61 85 97 13042 16221 18445 794 4422 7707 10255 13138 28 77 926 60 77 10336 58 43 18516 91 78 90 45 91 16378 861118 85 7899 75 13288 80 18855 58 4571 8094 80 13320 90 68 1395 4636 8117 10473 13454 16581 83 1697 4769 33 10698 13661 16624 19248 1729 89 64 10778 68 33 59 53 4916 88 10865 84 16801 19382 73 43 8266 11029 13786 8 19531 80 5164 8382 44 13830 16998 69 1969 5343 8666 11180 13930 17007 72 2290 87 8735 11214 66 41 19642 2360 6624 81 24 70 17102 70 2452 5720 96 11377 90 17316 20094 2511 45 8852 93 14089 98 20174 32 66 8900 11405 14157 17437 20403 76 926 15 16 14251 89 51 2768 87 66 36 88 17534 62 70 6263 9216 12032 14342 17600 63 2942 94 55 97 14583 17718 20620 86 6837 9353 12162 14727 66 60 3320 655667 12212 14844 73 96 45 94 91 60 80 17897 20610 64 6674 9416 63 15276 17992 20773 74 6714 78 97 15304 18025 20888 3596 6845 80 12319 52 56 158738601 6951 9591 5e Klasse 13e Ljjat No 585 f 70 ra z Rechtzaken De Rechtbank te s Gravenhage heeft gisteren den cbanftenr J P Bourdier die terechtstond ter zake dat in den avond van 15 Augustus door zi n roekeloos en onvoorzichtig rijden met een auto op het Kanaal aldaar een dame is overreden en gedood veroordeeld tot zes maanden hechtenis De eisch was vier maanden hechtenis De Hooge Raad vei wierp gisteren het cassatieberoep van 6 van D arbeider te Bergambacht door het gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstrpf wegens dl Istal VBRGADeillN6y4NDENGËMEËniTeRA4D VRIJDAG 11 OCTOBER 1907 Vervolg Aan de orde Het voorstel tot opheffing van het overzetveer op de Kattensingelgracht De heer IJsselstijn M do Voorzitter ik kan miJ niet vereenigen met het voorstel om dit pontveer op te heffen daar er nogal gebruik van gemaakt wordt De tegenwoordige pachter is oud maar indien wij een jonger pachter brengen dan zou daarvan veel meer gebruik wori gemaakt Ik wensch voor te stellen dit op nieuw nit te besteden voor een tjjd van drie jaar tegen b V een pachtsom van 5 per jaar De Voorzitter Wanneer er geen gegadigden komen dan zou bij aanneming hiervan de gemeente het moeten aanbesteden Do heer van der Ree Wanneer het niet verpacht zon worden zou ik het nog willen geven met een kleine bijslag van de gemeente Wanneer daar een jonger persoon komt zal bjj toch zeker daar nog wel een gulden ol 8 kunnen verdienen Wanneer de menachen naar het spoor moeten en de veerman ziet dit dan vaart hij reeds naar de overkant en daardoor zal er een drukker gebrnik van kannen gemaakt wordon De heer Derckaen Ik kan mij met het voorstel van den heer IJsseistgn niet vereenigen en ook niet met de toelichting van den beer van der Bee Het ligt niet op de weg der gemeente Iemand aan een broodje te helpen als ik een voorstel behatftel dan doe ik dat in bet belang van do gemeente ik zal dus togen het voorstel van den heer IJsseIjtijn stemmen De heer IJsselstijn De gedachtegang van den heer Darcksen is niet juist Ik kan rag n et begrijpen en dat heelt mij verwonderd dat de havenmeester hier den doorslag heeft gegeven De heer Dercksen Al ia de man aan den overkant dan komt er toch geen publiek De Voorzitter B en W hebbeu ook wel overwogen of bet zit in de bediening door dien ouden man maar gelooven dat het min der gebrnik daardoor niet komt De heer Vingerling Ik wensch alleen maar een lans te breken om het veer te behouden ik vind het een gemakkelijke zaak de clandisie gaat misschien wel oenigszins met den leeftijd op en neer De keer van der Ree Ik wensch een enkel woord legen de heer Dercksen te zeggen en wel dat Ik niet iemand aan zijn broodje wil belpen hg zegt dat hg in het belang van de gemeente werkt of ik dat niet zou doen daar teeken ik protest tegen aan De heer Hormin Ais bewoner van de Crabethstraat moet ik voor het voorstel van den heer IJsselatg n zg n het ia zeer gemakkeljk met dit pondje midden in de stad te komen on ik geloof dat wy hot publiek er een groote dienst mee doen daarom zal ik voor het voorstel van den hoer IJsseistgn stemmen Wordt vervolgd Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 15 October igoj Vette ossen en itoeien goede i invoer prijzen w aren voor iste kwnl 37 2de kwal ii dc kwal 28 cents per half kilo Magere ossen melkvee en v iarkoeien goedaangevoerd Vette kalveren goede aanvoer tste kw 28 2de kw 25 3de kw 22 cent per half kilo Stieren redel iinvoer iste kwal 3 1 2de kwal 27 sde kwal 22 cent per Inll kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel in vet vee prijshondend Mager vee stieren vet e en Graskalveren werden worden tiaag verkocht BÉIJES VAN EOTTEEDAM L K H KMAANDAG 7 OCT StaatHleenmQeti PofiTiiOAi Oblig 3o Serie fr 050 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 69 RoSLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLDMniA Qeconsolidoerdo Bui tenlandsche Schuld Rccepis L 100 IV 24V Bypot ieekBanken Aandb idem idem 4 g Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsclie Hypb 4 lOO Pandb ZnidHoll Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 991 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van DeJiger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 99 Pandb Hollandache Hypb 99 Sckeepvaart Maatachappijen Pand Holland Guit Stv Mij 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb 6 Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweffleeningen Itaub Obllg Zuid Italiaansche Spw lMjj A j367 PremieUeningen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 l iMvergèn Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 VERSCHEIDENHEID De toestand te Milaan wordt met den dag ernati ger ïlauwelijka hadden de gasworkers te Milaan den arbeid hervat of reeds dreigt een nieuw en nog ernstiger arbeidsconflict in d ze stad Toen n l Zaterdagmiddag de door de directie van de gasfabriek aangeworven hnlpnrbeidera per spoor weer naar huis werden gezonden hielden do arbeiders van de groote machinefabriek Miani Silvestri een betoogiu tegen den deze fabriek voorbijstoomenden trein Zy wierpen met steenen waarrloor een gendarme werd gewond De gendarmen gaven daarop vuur waardoor zeven betoogors werden gewond Ten gevolge hiervan legden do duizenden arbeiders het werk neer Zg trokken de stad in om tot een algemeene staking op te wekken De gasworkers sloten zich onmiddellijk weer bg de staking aan Jj des avonds nog werd tot de algemeSw staking besloten len XV ïtwerk Zateidagavond was Milaan weer in donker gehuld Troepen stakers dwongen winkeliers en kofflehuishonders hnn inrichtingen te sluiten Uit omliggende steden zgn troepen requireerd Ook de spoorwet beambten kebhen hetlverk neergelegd zoodat de treinen naar Venetië niet konden vertrekken Men seint nader Een besluit tof hervatting van den arbeid op heden ia een gehouden meeting aangenomen Do lypografen en do gaswerkera vatten den arbeid weer op Ook het personeel van den spoorweg besloot om onmiddellgk het werk te hervatton ADVEiiTIJ L TII Vcrccüiging AII 1E Z0UG Afdeiling BnOHKENIIIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zicb ten doel om oude gobrnikte en overtollige huishoudelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt golieel ten goede aan de neiitrile Vereeniging trmenxorg PAIN EXPEllER § TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN ANKER M Ruim 35 jaar door millioencn jicht en rkeumatiekludcns met succes gebruikt VeBKRIJGBAAR in FLESSCHENV N50tlj 75cls LN 1 25 BU H H APOTKEKERS EN DROOISTEN lF Ad RlCHTERj t Rotterdam J Te Gouda bg C LUGER Apotheker Markt en bjj WOLFF A Co Westhaven 198 Wild en Gevo ëïtëT Van af heden en verder dngelgks vorach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleosch enz enz tegen de moest sterk concurroerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GDXTISLING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 ïmim 7AKTSEE l in wordt ver c oii t tli i K te I tUwi UIT HKT Magazijn Van M IIAVE SWAAY ZONEN OORINCHKIU Deze THEEËN worden algolirerd in verzegelde pakjes van twee en een half en ren Ned oi met vermelding van Nomnier e Prgs voorzien van neveostaan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe inj van ge perdo orders aanliev i nilo 1 G BML voornoen J BBEEBAAET Lz