Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1907

No 10463 Donderdag 17 October lOOT 40s e Jaar angf GOUMHE wmm DlieuwS en Advertentieblad r oor Gouda en Omstreken Teleloon Xe 89 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 inir des niidil TeIctMii No S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 26 iranco per IK 8t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tr KOSIWKMJKK FABHIICHEIV Voedert uw ree met ao suivere jnuru XHiTa Z a iD K oE szE iNr merk Sler en W Ij uitmuntende door hoog eiwit en vatgehalto en grootste voedingswaarde Berth Diploma PartJ 1900 Negen Gouden Stedaüle IVnls Departemenl GOl DA TOOÜIRAOBT ATONl VAS 1 11 Heer HENRI DEKK1N J OP DONDERDAG 17 OCTOBER 1907 des avonds ten 8 ure in Ie Sociëteit DE HKUNIË Oostliaveii VOORDRACHT VAN DE NARREN Les Bouffons Bljlspol in vier bodrüvon metriscU vertaald met bekortingen naar het Fransch van MIGÜEL ZAMACOIS door den spreker Daurna enkele kleinere voortlraehteii Entree voor niet Leden t 1 Voor Leerl öymn en H B S wier ouders ol verzorgers geen Leden ün t 0 50 Bovendien zijn voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten 4 10 Cts verkrijgbaar voor on en minvermogendsn ten huizo vau den Heer T CEEBAS Wgdstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 10 October 1907 van namiddags 2 tot namiddags i ure De Secretari ï C J M K ROON Zaal Kunslmlir Sociëteit ONS GE NOEG EN ZATEBDAE 19 OCT OBER 1907 HET VRIJE TOONEEL Directie J H SPEENHOFF en NAP DE LA MAR Opvj ing van ZijK Edelachtbare ol Het Vrije Tooneel in 1000 Vreezen Satyrieke klucht in I Bedrijf o De Tante van Charley Klneht in I Bedrijf Groot Lachsuccès o Verder optreden van J II Spahoff Nap ile la Har Dichtor Zanger Humorist Mevr Speenholf PriDZ in hunne liedjes en voordrachten Voor prözen der plaatsen en verdere bijzonderheden zie groote biljetten Leden gewone reductie DE OOEDKOOPSTE DE IttEEST PRACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE HIODEBLABEl zijn beslist die der Firma WELDON l HJÏ LADIBS JOVUyAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKUn met oen gratis geknipt patroon THK BkZAAlt OV CHILD HEN S t ASHIOnS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAOT Vu JioekhandelaatProefnummer Alle mrt koatel Holl Bljooeyiiel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zyn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring tr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 vcikrggbaar bu MILLY SIMONS Den Haag V Het bntc onichadelykitc en c t makkelylute poetamlddd voor Heereaen voorildimef en Klnderwhoenwerlt Is te Appretuur nn C M MllHir L Cft i r wllri Beulh Str 14 Men lette joed iVÜiVV op naam en fabriekimerk ¥ rtry y Ht f i Wl i JZrJïTi SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaiarleiiHiier Bloembollen Na ontvangst vnn postwissel groot fl 3 4S zenden wj franco door Nederland onze over il bekende Xormal CoUeetleg i 30 Hyacinten voor glazen of 40 vonr polten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 sinks voor 45 polten of ceue collectie voor den tuia van 250 stuks of conc collectie voor kamer o tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpon Narcissen Groens Scillas SnceuwklokjfS enz RlJk geïllustreerde prijslijst mei spocifioatie onzer colleclies in het Holinndarh en onze vele wenken voor de cultuur bevallende groote catalogus in het Duitsch zenden wj desverlangd gratis en franco TuiobouW Etablissement HuisterDuin SAI GIJIi OSE Viiium Sanguinosiim in Vacuo De heer H G WEBER Keiïerstraat te Scheveningen geeft ona inzage van het hiervolgend schrijven Mijnheer In het belang van andere arme lijders wil ik u mededeelen hoeveel goed miJ de Snuguinose deed die ik bij u kocht Ik leed aan hevige zenuwzwakte hart last van hartkloppingen was vrecselijk opgezet in de maag en soms zoo benauwd dat ik dacht te sterven Mg werd toon een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp mij dadelijk Ik ben het toon geregeld gaan gebrnikfn en zeg nit volle overtuiging het is een éènig middel er bestaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zijti geweken ook het opgezet govoel op de maog Ik bin beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gij last hebt van bloedarmoede zenuwzwakte malaria pijn in rug ol lenden pi n op de maag hoofdpijn duizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebruik de Sanguinose Wat zi voor honderden gedaan hetft kan ziJ ook doen voor u VAN DAW Co Maar zorg dat gij de echte krjjgt van Den Haag Priis f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bjj WOLFF Co Westhaven aeinalogeen Poedervorm is liet peiiigstc lielpend niiildfl tcg eii Hloetlar moede IBleekaiucM Xeuuwawakle Hoo dpifuett HIapeloothetd Onmachten rermagerlng en Fermlnderlng der Uchnamtkraehlen aeinaloffeen in Poedervorin heelt een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMAT06EEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEM TOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs pev doos met gebruiksaanwijzing f 1 50 Ecnige labrilianten H v SCHAIR Co Deo Haag Verkriigbaar bij Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Gouio A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nuumerherh ad IJmel N VAN ZESSEN Sehoclwve B v WIJK P W v EDE Oudewaler A SOBBER Haastrecht K VAN DEB HEIJDEN Beeuwijk P v d SPEK Moercapelle D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingiveen P A DB GROOT A o JONGH Oudeaater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Bentchop WAARSCHUWING Laat U niet misleiden door AbillJ Siroop Het klooslerSnneia Paulo AbdU bestaat niet dus Siroop vau geenerlei waarde Onontbeerlpis het genot van een BAB INltlCETlHS zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af f 14 en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOON Voedert uw Vee met do sutoere murwe DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze Il oHecerf geêcliHderdr Portreilen l elutareHogiierlM zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor do echte te ontvangen Gedl Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel H HOQAElil Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zijn Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kojjie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van af weet Uet COZ I POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier w jn nbsiüt enz bj den dronkaard op te wekken Het COZA POJSOEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken heeft Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld daizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbapp j herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht on gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeévenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadeiyk te gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in allo apotheken en in het volgend depêt te Gouda WOLFF Co Onze depölhonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUT£ L e n 7 g Z d Wacht U voor numaakseis Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Wormerveer HOULANÖT CC Het Correspondentsohap van JVOSOHOMOS Ned Vereenlging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DisKZWAOBR Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging bescUkliaar zijn Goada Drak TU A BRINKMAN A Zi Kleinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art ia i der Draakwet ter openb ire kennis dat bij hen is ingekomen het navolgende verloek om verlet voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank van de aideeling Gouda der Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland in de bovcnlocalitelt van het ptrcoel aan de Vest wyk O no 555 Binnen 1 weken nadat dexe bekendmaking is geschied kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 16 October 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MAfeTENS De Secretaris BROUWER KEl I ISGEV IXG De BUKGEMEESTEE van GOUDA brengt overeenkomstig art 16 2e lid dtr Wet van 26 Mei 1870 Staatsblad no 82 ter algemeene kennis dat gedurende dertig dagen van den 16 dezer maand tot en met den 15 November a B ter Secretarie dezer Gemeente ter inzage van belanghebbenden is nedergelegd de Staat aanwgzende de uitkomsten der meting en schatting van gebouwde of ODgeboawde eigendommen welke vernieawlBg wjliiging van grenzen of eenige andere verandering hebben ondergaan alsmede de uitkomsten en uitspraken bedoeld in de artt 23 40 41 en 43 der bovengenoemde Wet Gouda den 16 October 1907 De Bargemeester voornoemd B L MARTENS Buitenlandsch Overzicbl Te Milaan en te Bologna is geluk reeds gemeld is de arbeid allerwege hervat Maar DO is te Tnrijn de algemeene staking afgekondigd als protest tegen het optreden der gendarmes te Milaan De staking wordt intOBschen slechta gedeeltelgk uitgevoerd en men denkt niet dat ze lang zal duren Bgua de geheele pers veroordeelt deie stakingsbewegini als een voor de belangen der gemeenschap schadeljike en voor de arbeidersbeweging onnntte demonstratie Staking aan de spoorwegen is bg de wet verboden en men is daarom nieuwsgierig hoe de algemeene apoorwegdirectie de overtreding van dit verbod tal atrallen FEViLLETOX ZWBR ELIN6fiN Naar het Buseisch 48 Aldns beste Olga kunt gg wellicht spoedig goede berichten ontvangen doch laat nietB blgken aan Beatrice totdat wy haar zeggen kunnen De lange nacht van verdriet is Toorby Gregory is Tr j zgn onschuld 1b bewezen vn Veertien dagen na de ontvangst van Wera s opwekkenden brief trad de oude baron Bntzow de kamer binnen waar de kleine familie de aankondiging dat de tafel gereed was afwachtte Op zjjn gelaat lag eene uitdrukking die Olga aanleiding gaf Arthur door een wenk uit te noodigcn gravin Maxntofi aan talel te geleiden Sleehta één oogenbnk voor een particuliere laak leide de oude diplomaat Zoodra ly alleen waren reikte hy haar een telegram over Da azpreitrein rertreU am all nar Oy Zondag heeft de plechtige 600 jarige herdenking van den Rtttli eed plaats gehad Op den Bttlli of Ortttii de mooie bergweide in Uri die beschouwd wordt ala de bakermat der Zwitsersche volksvrgheid waren tnsachen de 5000 en 6000 menschen samengekomen Eerst hield dr Gisler een godsdienstigetoespraak Daarna zong een koor van 600 zangers uit de kantons Uri Schwyz enUoterwalden vaderlandache liederen envervolgens hebben de voorzitter van denStendenraad de heer Wirz en de Bondspresident de heer Muller van een onderoude beuken opgericht preekgestoelte redevoeringen uitgesproken Toen de Bondspresident sprak liet ook Urfa oudstelandsman de föhn zich hoofen en dezewas de stem van den Bondspresident ver debaas De voorzitter van den Standenraad en de Bondspresident spraken beiden van vrjjbeidszin en trouw aan het vaderland en roerden ook beiden de nieuwe militaire wetten aan waarover het Zwitsericfae volk in het begin van de volgende maand zgn oordeel zal hebben uit te spreken De Bondspresident prees voorts de verdraagzaamheid in het godsdienstige als een hoog goed En wg willen zoo sprak hg verder geen inmenging van de kerk van welke kerk ook in de aangelegenheden van den staat Zoo zal de godsdienst vrede in het land behouden bijjven ten zege voor allen De heer Muller eindigde met bet dichterwoord Aus Vaterland ans teure schliezt ench an das haltet fest mit eurerm ganzen Herzen Hier sind die starken Warzein eurer Kraft V De Marokkaansche qnaestie geeft aan tal van Fransche bladen aanleiding der regeering van goeden raad te dienen Het merkwaardigst is zeker wel de meening van den Eclair die zegt De ervaring heeft bewezen dat Frankrijk aan het verdrag van Algeciras niets heeft De regeering moet derhalve ten spoedigste de staten van Europa verzoeken mede te werken tot het bgeenroepen van een nieuwe conferentie tot wgziging van het Marokkaansche verdrag op een wgze waardoor Frankrgk s gerechtvaardigde belangen worden erkend Janrès heeft nit een artikel in den Temps opgemaakt dat tnsschen Frankrgk en Spanje een geheim verdrag bestaat dat met de Acte van Algeciras in strgd is wat ten gevolge had dat Spanje bezwaar maakte om de geheime bepalingen ten uitroer te moet op reis het is van Wera Olga Orlofl zuchtte Naar Petersburg I en las het bericht Dimitri heeft ontdekkingen gedaan Kom dadelgk Breng Arthur mede Overwinning aanstaande Zy liet het papier uit de hand vallen Ik vrees de vuurproef Zy hniverde Liet kind zeide Butzow ernstig by Narychkine s invloed en nu Znbow s lippen gesloten zyn kunt gg gerust graat Feraen te gemoet treden Zyn eigen toekomst staat op het spel Qy kent Dimitri niet hy is zeer bekwaam en een Griek in slimheid Nu is de beurt aan n Het is zeer natnnriyk dat gg uwen zoon bezoekt en wel nu Wera te Petersburg is Denk aan Beatrice en aan de kleine prinses van Alaska Ik zal gaan ik mag den tyd in het slot Baranofl doorgebracht niet vergeten 1 Toen het nnr van scheiden gekomen was en de vorstin de schoone gravin in de armen Bloot werd het der laatste dnideiyk dat het doel barer reis wel eenigazins door mevrouw Haxutoff vermoed werd Laat my de volle waarheid weten zoodra gy kunt liefste al wat ik te hopen heb te vreezen heb ik nteta meer Toen gravin Orlott eindeiyk het oude fanitliekaiteel binnentrad klopte haar hart onstuimig by de herinnering aan vroegere tyden brengen en dat de Spaanache troepen in Casablanca werkeloos bleven In de Hnmanitë dringt Janrès er by de regeering öp aan op dit punt het volle licht te laten vallen Tnaschen Pargs en Madrid wordt nog steeds onderhandeld En het resultaat dier besprekingen is nog in ondoordringbaar duister gehuld Maar de oflciense Epoca wpt een lang artikel aan de uitingen der Parfische pers die men in Spanje toch vooral met moet aanzien voor uitingen der Fransche regeering De regeering poogt met Spanje tot een vergelgk te komen maar de pers wil over alle internationale overeenkon sten heen Marokko voor Fraukryk veroverd zien Het artikel erkent niet alleen dat tnsschen Frankrijk en Spanje verschil van meening bestaat het erkent ook dat Spanje tegenover Frankrgk verplichtingen op zich nam die in een geheim traetaat zyn neergelegd Men dringt er by de Spaaniche regeering op aan om in de Cortes van den inhoud dier overeenkomst mededeeling te doen Volgens don Times correspondent heeft Sultan Abd el Azis ziek beklaagd over de nieuwe opvattingen der diplomatie Vroeger zeide de Sultan waren de onderhandelingen tnsschen den Makhzen en de Europeesche mogendheden geheim Da inhoud der Conventie van Madrid ia nooit aan het Moorsche volk bekend geweest De Acte van Algeciras daarentegen i in het Arabisch gedrukt en onder het volk verspreid en daar dit van de politieke en diplomatieke dingen geen begrip heeft worden de bepalingen dier Acte verkeerd uitgelegd Hier zien wy het merkwaardige verschgnsel dat Sultan Abd el Aiia zich beklaagt over de openbaarheid der diplomatieke overeenkomsten die volgens hem misverstand webt en tot onlusten aanleiding geeft terwgl in Europa daarentegen wordt aangedrongen op openbaarmaking van de diplomatieke overeenkomsten wijl de geheimhouding misverstand wekt en tot allerlei overdreven geruchten aanleiding geeft Ondanks de geruststellende offloieele berichten over den toestand vaa den keizer van Oostenryk is het begrypelijk dat In Oostenrgk een zekere bezorgdheid heerscht De Neue Freie Preise geeft daaraan aldus uiting De ziekenkamer op Schönbrunn is het kruispunt van allerlei mogelijkheden Wat de eene dag brengt kan door den volgenden wellicht weder ongedaan worden gemaakt maar dit is nog niets in vergeiyking met de Aan den vorstelgken disch waren een aantal schoone vrouwen en meisjes vereenigd vriendinnen der meest bekooriyke gezantsvrouw in het ryk van den Czaar Later toen Olga met Arthur door Dimitri begeleid de schatten van het oude slot in oogenscbouw nam gevoelde zy zich voorde eerste maal eene Orloff De hartelgkheid der personen die haar omgaven die haar getroffen door haar treurig lot welkom heetten deed haar weldadig aan In de groote feestzaal bleef Wera Narychkine voor een kostbare fluweelen draperie staan aller oogen richtten zich daarheen toen zif aan een koord trekkend vol trots zeide Hyn oom FedorI De ideale gardeoffl cier I Toen Olga eindel jk door een sluier van tranen het geliefde gelaat van haren Fedor lang genoeg beschouwd had wendde zy zich naar Arthur zoekend om doch de knnstenaar wuB verdwenen Naast het portret van Fedor hing nog een ander dat het kleine hoofd des hnizes in zgn keizerlgke pagekleeding voorstelde Morgen gaat ge naar hem toe en naar onze Irma doch heden behoort ge my fiuiaterde Wera teeder Nadat de gaaten Tertrokken waren deelde zorg die overal opkomt in het hart desvolks Voor de geheels monarchie is er sleohttéén feit dat diep in geest en gemoed vanallen dringt de ziekte des keizers Menscheiyke deelneming de groote belangenvan het r jk het samengroeien met eenheerschar die twee geslachten overleefde de onwillekeurige terugblik op een ernstig bewogen verleden al deze stemmingen omzweven thans ieder van ons en voeren onsdenken en gevoelen telkens weer terng totde ziekenkamer des keizers Een groot vraagteeken staat aan den drempel der monarchie niemand kan zich rekenschap geven van het antwoord en van de gevolgen voor den welstand den vrede de politieke toekomst En bezorgd vraagt men zich af of de monarchie gezond kan bigven als de keizer ziek is De Correspoodencia de Espana meldt dat de reis van den koning en van de koningin van Spanje naar Weenen voorloopig is uitgesteld Zoo de toestand van den keizer verbeterd is zullen zy na hun bezoek aan Engeland naar Weenen komen Het Wiener Fremdenblatt meent dat er geruimen tyd zal voorbggaan eer de keizer weer geheel hersteld is Dientengevolge zal naar de Nene Freie Prease verneemt het wetsontwerp op den Overeenkomst morgen niet aan de beide parlementen kunnen warden voorgelegd daar de goedkeuring ervan door de ziekte van den keizer aitgesteld moest worden Oa beide ministerpresidenten zullen aan de parlementen morgen wel den hoof din bond der overeenkomst mededeelen De eerste Japansche gedelegeerde ter vredesconferentie Tsudzuki en de Amerikaanse he gedelegeerde generaal Porter hebben den correspondent van den Matin te sGravenhage een onderhoud toegestaan over de betrekkingen tusschen Japan en de Vereenigde Staten Beide staatslieden verzekerden dat al het gepraat over een oorlog tusschen Japan en de Amerikaanscbe republiek dwaasheid is De betrekkingen tnsschen Japan en de Vereenigde Staten zyn uitstekend zoo verklaarde de heer Tsudznki De heer Taft heeft dezer dagen met zyn gewone openhartigheid gesproken te Tokio en gezegd dat het misdadig wezen zon de openbare meening op te hitsen zooals een deel der Amerikaansohe vellow press doet Tusschen Amerika en Japan is een oorlog onmogeiyk er is een moreel beletsel de langdurige en zeer diepe sympathie die altoos tusschen de Dimitri Narychkine mede hoe het met vorst Maxutoff s zaak stond Mgne vrienden begon de jonge gezant wy moeten dadeiyk en energiek handelen evenwel zonder de geringste vgandelgkheid tegen graaf Fersen Ik heb sedert de Czaar E enen het onderzoek opdroeg alles goed gadegeslagen en toen het rapport vóór acht dagen inkwam werd myn neef Boris aangewezen het te openen en in de portefeuille des Keizers te leggen Daar Boris door mg ingelicht was leerde hy het van buiten voor geen geld ter wereld zon hg het gewaagd hebben er een woord van op te sclirgven Fersen betuigt dat hg nooit iets geweten heeft van de handelingen van gouverneurgeneraal Maiutoff die diens eer konden benadeelea integendeel geeft hy toe dat hy Maxutoff s beheer van Alaska volkomen goedkeurt Hy bericht geheel onpartydig het noodlottig veriies der archieven die met de pelsBChepen te gronde gingen en beschuldigt dan vorst Maxntoff van nalatigheid ja zelfs van ongehoorzaamheid aan zgne bevelen daar hy het tot bescherming der schepen gezonden fregat niet heeft afgewacht Een lading is op de Koeriien verongelokt de andere is een bnit van roevers geworden Wordt vervolgd