Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1907

beide landen heeft bestaan en een physiek beletsel dat bijna onoverkomelijk is de Stille Oceaan Japan zal nooit met oorlogszuchtige bedoelingen zjjn oorlogsvloot naar de Araerlkaansche knst zenden Hawaï zou voor ons in plaats van een aanwinst een verzwakking zgn En wat de Philippgnen betreft wij hebben er geen behoefte aan In Europa meent men dat wiJ in Japan overbevolking hebben en dat wij behoefte hebben aan expansie Dat is volkofticn onjuist In Japan is 60 pCt van de bebouwbare gronden nog onbebouwd Er is das nog plaats genoeg in ons eigen land dut zeer vruchtbaar is Japansche kolonisten z8n nit Korea teruggekeerd omdat de grond in Japan beter en vruchtbaarder is dan de grond in Korea Alle alarmeerende artikelen in de Amerikaansche bladen zullen ons niet afbrengen van ons vaste voornemen den vrede te bewaren dien wij vooral na den MandsjoeriJBchen veldtocht zeer noodig hebben voor de ontwikkeling van onzen handel en onze nijverhei4 V Toen minister Caillanx Zondag te FertéBernard zijn wetsontwerp op de inkomstenbelasting verdedigde heeft hg zeker geen oogenblik gedacht dat de pers zgn woorden uitgesproken in dat kleine stadje als van ondergeschikte beteekenis zon laten rusten De inkometenbelasting is een van die onderwerpen die in den tegenwoordigen tijd niet genoemd knnnen worden of er rloeirn stroomen inkt De Franschen zijn op het stak van belastingen wonderlgk vasthoudend Caillanx heeft een belasting op het inkomen voorgesteld Is een rechtvaardige maatregel De Temps n De Journal des Debate hebhen felle artikelen om elke zinsnede te weerleggen die maar met mogelijkheid bij de Franseben sympathie zon kannen ontmoeten De inkomstenbelasting is iets iifschnwelijks Het is de fiskale inquisitie Inkomstenbelasting beteekent bet einde van de individneele vri heid De belastingschuldige wordt de slaaf van den fiscos zegt de Dóbats en daartegen komt het gemoed van het Fransche volk het diepste rasinstinct met woede in opstand De groote bladen zjjn vermoedelijk in bet bijzonder geïrriteerd over den gematigden toon van Cailloux Da heele toon van Caillanx was van iemand die ziJn stelling eigenlijk niet meer behoeft te verdedigen Er moeten enkel eenige vooroordeelen opgernimd eenig misverstand weggenomen Dat is onverdraaglgk De bestrijders van de inkomstenbelasting laten zich niet afleiden naar ondergeschikte kwesties Het is voor ben niet de vraag of do inkomstenbelasting op billpe wijzc kan worden ingericht maar bet ding zelf is een monster Weg ermee Verachrikkeliike nachtelgke folteringen De ondervinding van een inwoner van Den Haag Jeukende benanweiide dolmakende aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zg ü niet veroorzaakt I Welk een doodsangst gednrende den dag I Te vergeefs hebt gg een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en tóch bestaat er een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een Uwer landgenooten legt Mejuffrouw A Zaalberg Bembrandtstraat 168 te Den Haag deelt ons mede Ik ben xeer verheugd dat ik spoedig genezen ben van mijn uitwendige aambeien door het gebruik van Foster s Zalf Deze aambeien hebben mg lang doen lijden en alle hiervoor aangewende middelen bleken te vergeefs Thans zijn ze geheel verdwenen na een enkel doosje te hebben gebruikt Ik dank ü van harte en zal de goede werking Uwer zalf gaarne bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt Zie toe dat gij de èchle Foster s Zalf bekomt dezelfde soort die Mejnffronw Zaalberg gehad heeft Ze is te Qonda verkrijgbaar by de hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doezen Verspreide Berichten Frankrijk Te Bordeaux is een bom ontploft in het raam van een kapitein diens dochter rolde achterover van de pianokruk af Overigens ie er alloen raatoiicelc schade Sinds Zaterdagavond wgst do Eiffeltoren door middel van rensaehtige lichtende cgters die op het tweede platform in de richting van Parijs zgn geplaatst het nnr aan De cgfers veranderen elke minuut en zjjn op groeten afstand goed leesbaar ENOELAilD Lord Bouberry die Zattrdag te Lelth een standbeeld voor Koningin Victoria out hnlde gaf deze vorstin de titels van Moeder des volks en Ware koningin der Schotten terwgl hg er van sprak dat Eduard de Vredestichter Victoria de Goede had opgevolgd De eenige peer van Amerika lord Fairriax of Cameron zal zich als Engelschman laten nnturaliseeren teneinde zitting te krjigen als peer van Schotland in het Hoogerhuih Hy begon te New York zgn loopbaan als klerk en is nu liJ eener groote niakelaar firma OOJITEKKIJK HONGAIUJE Do voorstellen omtrent het Vergelgk hebhen door s keizers ziekte diens voorloopige goedkeuring nog niet verworven zoodat zg heden nog niet bij het parlement knnnen worden ingediend maar er zal een verkorte inbond van worden hekend gemaakt De passieve tegenstand op do Nordwest Baho is geëindigd RUSLAHD De grensregeling van Sachalin het eilind dat by den vrede van Portsmouth half aan Japan is toegewezen is afgeloopen Balkas States Op do Bulgaarsch Turksche grens hebben eenige heftige schermutselingen tnsschen grensposten plrals gehad In Macedonië bgzondere werkzaamheid der benden van alle nationaliteiten In Jiabovan hebhen Bulgaren een Turkschen toren met dynamiet in de lucht laten springen Zuid Afrika Generaal Botha spreekt te Randfonteid heeft verklaard dat geen enkele Engelschman Van zgn post verwSderd is om voor een Hollander plaats te maken De Volkstem van Pretoria verwacht dat het volgend jaar Dingaansdag weer evenals als vroeger van staatswege te Paardekraal zal worden gevierd Klankea uit Sclioonlio7en CXXI Alvorens tot mgn eigenigk toegezegd onderwerp over te gaan moet ik amice Valk c s even wijzen op het Oostelgk van ons gelegen plaatsje Ameide Wat zien we daar gebeuren deze week vrienden Doet niet in alle kranten het bericht de ronde dat daar tengevolge vervroegd sluitingsuur afschafjing der kermie hg dominee raadsleden en andere ingezetenen de ruiten zgn ingegooid Wonderlgk spel van het noodlot I Dat ia nu hetzelfde plaatsje waar van Lomwel verleden jaar een rustige echuilplaata vopd toen hi uit Schoonhoven verjaagd werd om het uitbrengen van zgn stem vóór uitstel der kermis in verband met de toen heerschende epidemie De ingezetenen van Schoonhoven gaven toen een voorproefje een ernstige waarscbnwing aan hen die het zonden durven bestaan om de kermis af te schaffen En gelukkig zgn Valk c s ervoor terug gedeinsd Want hetzelfde tooneel als nu Ameide te aanschouwen geeft zou ook hier zgn afgespeeld Woarom ik dit in berinnering breng P Om nogmaals te wyzen om de kleinzielige beginselverzakkende taktiek der kerkelijke hoeren die den burgers van Schoonhoven alles in den weg leggen om den Zondag naar hnn believen door te brengen als ontspanoingsdag reisdag oefeningsdag Niemand kan meer dan ik den dag zegenen waarop het volk geen kermisdrukte meer verlangen zal En om daartoe te komen zonder iran r I of dwang daarmee bereikt ge altgd het tegenovergestelde moet den zin van het I volk geleid worden door middel van sport I op allerlei gebied naar Volksvermaken zonI der bachanalen of dwaze ontspanningen I En gg met uw overdreven Zondagsrust I waarna zelfs de Roomschen spotten en lachen I staat het komen van betere tgden in den I weg Maak in Brabant en Limburg onder I de coalitie broeders eens propaganda voor I UU Zondagsheiliging f Ge zoudt gotroktoerd I worden als Ds van Grieken in Ameide I Daar zgn kermissen en lettiviteiten en Sociale I Congressen op Zondag Begeef u das eerst I naar de binnenlanden van Brabant en LimI burg om het volk te ienlenen eer gg den I banvloek uitspreekt over het op ZondagI sporllievende Holland I Ook kom ik aan Valk myn vraag herhalen over Oud Beierland Ik lees daar in I de krant Aangenomen het beroep bg de I Ned Herv gemeente te Oud Beierland door Ds S Renner En golijktydig verneem ik I dat Ds M H A van der Valk provisioneel I is geschorst na beëindiging der Ie schorI sing eindigende 14 Oct I Wat is daar toch gebeurd amice Van I der Valk was een in Schoonhoven nog al gewild persoon getuige zijn optreden in kerk I en vergaderingen Hij heeft zich in de laatste verkiezingsjaren ook duchtig geweerd om de boosheid van de vrgzinnigen van de daken I tt TtrkoodigeD Ed thau geachotitF Nog eens met aandrang Wat heeft bij aitgeToord En thans wil ik overgaan tot bespreking van miin aangekondi d onderwerp De reorganisatie van ons Onderwijs Wo ïollen dan tegen 1 IDecember a s krjgen een openbare school Ie soort bestaande nit 9 lokalen Voor het bnidige getal kinderen na een heftigen bitteren strijd van vijt lange jaren meer dan genoeg De verbouwde school zal er dank zS de zorg van aannemer en architect kenrig netjes uitzien De onderwiizers en leerlingen weten stellig niet hoe z j het in die larhtigc lichte lokalen hebben Wat oen verschil met die onde stinkhokken Wie van de belangstellende borgere dan ook een kjjkjo komt nemen in de rnime gangen en lokalen keert hoogst voldaan terng denkende nn krjjgen we tenminste ook een gezonde school Toch wensch ik in het belang der gezoni beid onzer kinderen op een en ander te wijzen dat volstrekt verbetering eischt In da eerste plaats moet ik mjjn bevreemding nitspreken dat niet in alle lokalen nieuwe vloeren worden aangebracht Want honsrh de oude die er nu liggen staan een flinke hygiènisoho reiniging totaal in den weg En wat dat zeggen wil als factor voor de gezondheid onzer kinderen moge blyken nit het volgende Het stof van de vloer als oorzaak voor besmettelijke zieklen By de bestudeering van de vraag van verontreinigde vertrekken is t belangrgk het oog te vestigen op den verschillenden graad van schadelgkheid van de onderscheidene gedeelten van een bewoond vertrek Reeds hebben Cornet en Flugo er op gewezen dat op de hoogte waarop de zieke zich bevindt op den muur bacteriën voorkomen en wel des te meer naarmate men de lagere deelen van den mnnr onderzocht en naarmate de bewoonde plaats donkerder is Dr Beischeim deed diepere nasporlngen Hjj onderzocht een groot aantal Sacohs met stof verzameld in hospitalen klinieken anti tnberenleuse dispensaires theaters sta tions en spoorwegen en hd vond erstreptoeoccen staphylococcen en tuberkelbacillen in Talróke inentingen bjj cavia s en konijnen geven positieve resultaten met de streptococcen en met de tuberkelbacillen Naarmate de vloer waarvan ze verkregen waren onder was de voegen breeder en de kamer donkerder in diezelfde mate gelukte de infectie des te beter Als middel tegen den toestand wil by den vloer zoo laten maken dat hg geheel sluit geen voegen of spleten bevat en dus gemakkelijk te vegen en te boenen is In hospitalen en dispensaires komen reeds vloeren voor bestreken met een cementachtige compacte massa maar een groot deel van dit soort stoffen mogen zo ook al heel doeltreffend zgn zgn te brandbaar In elk geval moet gestreefd worden naar stofvrije vloeren Blöven de onde liggen dan zal veel van het nuttig effect thans door volle openslaande ramen verkregen verloren gaan In dit verband willen wjj er ook met nadruk op wjjzen dat de nieuwe lokalen niet in gebruik worden gegeven aan de Zondagsschool Deze gaat nit van de Qroote Kerk die óf in de kerk óf in de school voor Cbr Volksonderwijs onder dak kunnen komen Worden de lokalen op Zondag verontreinjgd dan helpt het vegen op Zaterdag niet Op Maandagmorgen vegen is onhygiënisch want het stof blijft 10 U uren hangen En dan de last die de onderwijzers hebben van dat volkje boeken en schriften stukgescheurd inktpotten volgestopt met papier de vloer bedekt met tekst briefjes de banken bekrast en besmeerd met inkt posten van deuren en privaten beschreven met de liefelijkste dingen Wij geren den raad in ernstige overWeging de school de mooie nieuwe lokalen niet moer voor dat doel af te staan Hoofd en personeel kunnen anders de verantwoording voor de leermiddelen niet dragen Het is al meer dan wel dat het christelijk deel van Schoonhoven school en omgeving bezoedelt aan den buitenkant laat hun geen gelegenheid meer om het inwendige te ontsieren JAN BAZUIN I BINNENLAND ST ATEN GENERAAL v If K IC n B u M n B H Zitting van Dinsdag 15 October Stelling van Amsterdam Aan de orde was het wetsontwerp tot instelling van een fonds tot spoedige afwerking van Amsterdam De voorzitter verklaarde het in overleg met de Regeering vooralsnog niet noodig te achten dat dit ontwerp in geheime zitting worden behaodald rartroawtnde dat niets zal worden gezegd wat het landsbelang schaadt BiJ de daarop geopende beraadslagingen verklaarde de heer Eland de stel ing noodzakelijk te achten haar verdedigbaarheid worct vergroot door de aardewerken der flirten te veranderen in bomvrge kazernes Alom in t buitenland worden de doode weermiddelen versterkt De heer van Bylandt vroeg of hot waar is dat de minister de Hollandscbe Waterlini e wil ontblooten van kanonnen ten bate der stelling Amsterdam of er voor de kanonnen voldo nde munitie aanwezig is en of als de stelling compleet ia er nog een sperfort bjj IJmniden zal komen De heer Thomson hostreedt dit ontwerp dat ons een brokstuk biedt buiten verband met het geheel der defensie Uit de geschiedenis valt af te leiden dat Amsterdam nooit van belang geweest is voor het behond onzer onafhankelijkheid Spr ontwikkelde een aantal technische bedenkingen tegen fortenbonw die in den tegenwoordigen tijd van ondergeschikt belang is voor de verdediging Maar hoofdzaak voor hem was dat we met een reduit knnnen wachten totdat WO den waarborg hebben Voor een leger waaraan we met volkomen vertrouwen de landsverdediging knnnen opdragen Do bear van Kol betoogde dat de kracht onzer defensie ligt in het polderland en dat de stelling Amsteidam waarvoor als dit ontwerp wordt aangenomen in enkele jaren eindelgk 60 millioen zal zgn uitgegeven in het stelsel van onze defensie veeleer nadeelig dan nuttig is Wordt de stelling afgebouwd dan zullen weldra weer 17 it 20 miliioen noodig zgn voor een tweede enceinte en voor vleugels Spr betoogde voorts dat als de vjand zich in Haarlem genesteld heeft hot lot van Amsterdam beslist is de innndatie niet verzekerd is en de approviandeering evenmin Veel beter ware het voor do 8 millioen 200 k 390 ballons te koopen Door het doorsteken van de Lekdijken en het openzetten der sluizen bjj Vreeswijk kunnen Noord en ZuidHolland door den vgand onder water worden gezet en zoodoende met bedreiging daarvan de kommandant der stelling Amsterdam tot overgaaf genoodzaakt worden Daarna bepleitte spr herziening van de Vestingwet instelling van een commissie om het geheele vesting stelsel te bestndeoron en tot zóo lang schorsing van het debat Een desbetreflonde motie trok spr later weer in De heer van Karneheek vroeg of het niet raadzaam zon zijn een deel van het fonds eerst te besteden voor afwerking van de Nieuwe Hollandscbe waterlinie alvorens de reduitstelling van Amsteidam af te werken De heer Marchant betoogde dat de stellingAmsterdam ook zonder forten een sterk verdedigingsmiddel ts zoodat de uitgaven daarvoor niet noodig waren Morgen 11 nnr wordt dere de voortgezet Bij de gister gebonden herstemming voor de Tweede Kamer in het district Franeker werden uitgebracht 6356 geldige stemmen Qekozen de heer W P Helsdingen soc dem met 3310 stemmen De heer J v d Molen antir had 3016 stemmen Bjj de eerste stemming op Woensdag 2 October jl was de offlcieele nitkomat dat 6393 geldige stemmen waren uitgebracht waarvan do heer J v d Molen antir 2594 do heer W P G Helsdingen aoc dem 2326 en dr A van Raalte vrijz dem U73 kreeg Bij de herstemming bij de algemeene verkiezingen in 1905 ward de hoer P L Tak soc dem gekozen met 3943 stemmen tegen 3179 op den heer J Ankorman FriesoB ohr hist Gemeng de Berichten In een woning in de Mariastraat te Apeldoorn is naar het Der Dagbl meldt gistermorgen vroeg ingebroken Da dieven ziJn door het raampje van het privaat binnengegekropen en hebben de huisdeur van binnen opengedaan Er is een bedrag van f 1200 gestolen De daders hebben getracht door brandstichting hun misdrgf te bedekken Enkele raenbels waren met petroleum overgoten en in brand gestoken doch hebben geen vanr gerat Men meldt uit Eindhoven De kwestie in de fabriek van de firma von der Nabmer is opgelost op de volgende voorwaarden De werkman die dienst geweigerd heeft blgft ontslagen de geen die slecht werk leverde wordt voorwaardelijk met een proeftgd van vier wokan teruggenomen De derde die ongegrond van te weinig verdienste klaagde wordt onder de vroegere loonvoorwaarde weder in dienst genomen Verder is door het bestnnr van St Severns en van Unitaa met de firma von dar Nabmer het volgende contract onderteekend Strttsm 15 October 1907 Ondergeleekenden bestuursleden van Sint Severns en Unitaa zoo voor zich persoonlijk als namens genoemde bonden verklaren dat de firma Robert von der Nabmer en in het algemeen ieder patroon gerechtigd is een of meer werklieden te ontslaan mits 14 dagen te roren opzeggend volgens fabrieksreglement Voor dit ontslag behoeft de patroon in geen geval redenen op te geven staande dit vrye recht van de patroons tegenover het vrije recht der arbeiders om eveneens zonder opgaaf van redenen den dienst met 14 dagen op te zeggen Van weerszgde kan dus nimmer tegen zoodanige opzegging bezwaar of moeilgkhedon worden gemaakt Dit stuk is onderteekend door een bestuurslid van St Severns 9n van Unitas Stadsnieuws ÖOÜDA 16 October 1907 Bg de gisteren ten randbnize gebonden aanbesteding van de benoodigde brandstoffen ten dienste der gemoente waa da laagste inschrgver voor kachelkolen do heer D Vermg voor f 11 76 do 1000 K G voor faaardkolen de heer P de Vroedt voor f 13 do 1000 K G en voor Prieache turf de heer D Vermü voor 85 cent de 100 stuks Nog was ingeschreven dóór den heer P de Vroedt voor kachelkolen voor f 11 90 door do hoeren Joh Dessing Co voor kachelkolen voor f 12 88 en voor baardkolen voor f 14 50 en door den heer D Vermg voor haardkolen voor f 13 60 alles per 1000 K G Beroepen hg de Ned Herv kerk te Anlo Dr de heerKorevaar chnd toHaaatróbht Door de Rechtbank te Rotterdam werd gisteren veroordeeld J L 37 jaar los werkman te Schoonhoven wegens mishandeling tot 7 dagen gevangenisstraf Benoemd tot onderwijzeres te Polsbroek Mej A W H de Kobing te Stolwgk BoDEORAVEN In dou nacht van Dinsdag op Woensdag brak oen hevige brand nit in een pakhuis op de Overtocht gemeente Zwammerdam Het vuur vond ruim voedsel in de aanwezige groote hoeveolheid geperst hooi en stroo Weldra werd ook een aangrenzende schaar aangetast eveneens met voorooemde stoffen gevuld Een in den Rgn liggende bok beladen met pakken hooi onderging hetzelfde lot Gelukkig dat er geen wind was hierdoor en door het optreden dor brandweer werd verder onheil voorkomen Naar men ons mededeelt dekt assurantie de schade VERGADERING ViN DEN 6EMEENTEIt44D VRIJDAG 11 OCTOBER 1907 Vervolg De heer Dercksen Het protest van den hoer van der Ree laat mg koud daar genoemde heer zich niet ontziet op andere plaatsen de raadsleden unfair te noemen ik heb dat toen en zal dit ook na langi mgn kende kleeron laten afzakken De heer Nederhorst Ik kan wel medegaan met het voorstel van den heer IJsaelstgn maar moet opmerken dat wanneer die pont geen drie jaar dienst kan doen dan moeten wg een nienwe pont aanschaffen De heer Jongenbnrger Ik zon er wel voor kunnen zjn maar na er zulke groote kosten aan verbonden zgn zon ik bet niet voor drie maar voor een jaar willen verpachten De heer Dessing Ik voel ook wel iets voor het pontje al boewol ik daar geen vaste klant ben maar ik zon in overweging willen geven de verpachting nog voor het menwe jaar te doen plaats hebben dan kan misschien met de bestrijding der kosten voor een nieuwe pont rekening gehouden worden De heer van dor Ree Het schynt wel dat de heer Dercksen erg op mg gebeten is wanneer ik iets heb misdreven heb ik dit ia een comité vergadering erkend en nu dacht Ik dat dit na van de baan was en vind ik het niet mooi het hier weder op te holen Ik breng den heer Dercksen in herinnering toen hy voor do eerste keer raadslid was dat by toen zoo correct was D heer Dercksen Ik weet van geen comitévergndering af De heer van Egk Ik meende eerst niet Bede te spreken over de pont daar ik er oikwyis last van heb én dan wel eens gewenscht heb dat het weg was en dan was Mt ook wol weg maar nit medelgden met oen pachter haalden wg het weder boven water en da roai zal ik stommen voor het roorstel van den heer Jongenburger De heer IJsselstgn Ik kan nog zoo direct niet op het voorstel van den heer Jongenburger ingaan wanneer de wethouder Tu pnbUtke WMkan d kan rtritkertn dat die pont nog een jaar dienst kan doen zal ik medegaan met dat voorstel Da heer Nederhorst Er is moeiiyk een antwoord op te geven maar die pont kan nog wel een jaar nteegaan De heer van Galen Ik ben en biyf er voor om het pontje op te heffen dat pontje is niet noodig voor het algemeen en al kwam er iemand in de kracht van zgn leven en hg verdiende daar f 8 per week dan zou het tocir een sukkelpartg biyven De hoer van de Velde Ik kan myn stem wel geven aan het voorstel der bh IJsselstgn en Jongenbnrger Het voorstel van B en W tot opheffing wordt in stemming gebracht Tegen stemmen alle leden behalve de bh van Galen en Dercksen zoodat het pontje biyft bestaan Aan de orde 6 Het voorstel tot beschikbaarstelling van eene bgdrage in d3 kosten der voorbereidende werkzaamheden voor eene aan te vragen concessie voor oen spoorweg Gonda Leiden De beer IJsselstgn M de Voorzitter ik zou gaarne een vraag willen stellen en wel wanneer die f 600 wordt toegestaan worden die dan zoo maar gegeven o moet de aanvrager rekening en verontwoording doen aan het Comité waarin ü ook zitting heeft De Voorzitter Wg kannen nog bepalen dat het de bedoeling is dat daarvan rekening en verantwoording wordt gedaan Do beer Dercksen Wanneer B en W dat geld geven is het voldoende dat okzg daarop toezicht houden De Voorzitter De raad kan deze bepaling er bg opnemen dat er rekening en verantwoording moet worden gedaan De heer Dercksen Wanneer dat in de voorwaarde wordt opgenomen dan zal ik my er voor verklaren Het voorstel wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd Goudsche Toestanden Gisterenavond had de eerste uitvoering plaats van de Revue Qoudsche Toestanden in elkaar gezet door den Heer B K Deze heer is de dichter die tevens zyn versjes van pakkende melodieën heeft voorzien Heel eenvoudig zooals bg is nam bg plaats op den stool die voor hem als Dirigent was bestemd Eu t moet gezegd worden het ging hem byzonder goed af met veel nauwkeurigheid gaf hy alles voor t Orchest en voor de znngera aan Natuurgetrouw was het keurig achterdoek geschilderd deer den heer B luderdaad dit was waard om door ieder bewonderd te worden Wy dachten ons onwillekeurig in een Panorama dat tot in byzonderhedeii ons mooi Marktplein weergaf Het stadhuis de St Janstoren de mooie heldere lucht t is alles een lust om het te zien Den Heer B komt daarvoor een welverdiend woord van lot toe De rol van Jacob Hollander werd nitmnntend vertolkt en wekte menigmaal de hilariteit van t publiek op Do opzichter de aumobilist de Engelschman Jansen en vooral Toon de ontslagen machinist deden het hunne om alles goed te doen slagen In het Parlando kwamen leuke zetten voor die hier in ons stadje gerust gedebiteerd mogen worden en waarvan men Nota kan nemen De veegmachine en de trom waarom zegt men toch op hot Tooneel Tiam f kregen een goede heart Ook de ergerlgke toestand van de Ign Gonda Schoonhoven werd niet vergeten en terecht De groep Vegetariërs had al mee veel succes Het Nieuwe Park uitte den wensch om uitgebreid te worden tot do Nieuwe Vaart Wie zou dat niet willen Alles liep zeer goed van stapel De muziek kweet zich dapper van haar taak nu en dan was t oppassen doch we moeten niet vergeten dat hier geen musicus van professie als leider optrad Voor de regie die in handen waa van den Keer W kan men niet anders dan respect hebben Jammer dat er onder de aardige schooljongens ook niet wat meisjes waren Ook de koopvronwen en de boerinnen ontbraken op de Markt 1 Hadden niet enkele personen zich daarin kunnen verkleoden P Het geheel zoo er zeker bg gewonnen hebben t Alles te zamen genomen mag men de Dillettantenclub dankbaar zgn voor do grooj moeite die zg zich gegeven heeft en voor het goede doel dat zg er mee beoogt Den heer B K werd onder luid applaus een krans vereerd 385 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking van Woensdag 16 Oct No 10893 16884 en 17362 ieder f 1000 2477 4068 14600 17871 19306 en 20887 ieder 1 400 7161 8175 en 20245 ieder f 200 1537 6490 8570 11783 12233 13438 13637 137 r6 16077 16721 en 19702 ieder 1 100 Prgien t b t 70 2764 2820 60 3049 66 79 129 3222 228 45 61 97 67 3319 397 3400 546 81 610 3540 72 60 731 3736 3884 3919 866 34 923 4139 50 66 1034 4236 1195 4430 1256 4546 1377 5632 8966 12080 15773 18911 89 9064 12135 86 15 6742 71 12316 16802 32 77 84 74 5 64 5961 9130 98 79 87 83 9434 12596 91 19051 6107 45 12612 15916 19121 6381 9563 81 16302 24 86 9666 12878 16484 73 6461 9973 13355 89 19251 6506 10153 13496 16548 73 17 80 13617 93 91 43 10279 13886 16938 19384 88 10410 13967 17004 19422 6646 42 14019 60 46 60 89 47 63 19635 6871 10520 14244 17147 19743 92 33 63 17251 19803 7164 74 14324 17409 50 58 81 14415 17500 53 7256 98 32 44 19988 7529 10719 14671 81 20013 1791 94 4726 36 61 75 76 17650 4476 10833 14627 84 46 1968 4806 2317 12 69 77 2404 87 2527 5172 2603 5375 60 5418 7608 43 14770 99 58 7919 10991 14939 17823 20135 40 11005 15019 65 96 89 11123 44 95 20271 8030 11368 15211 18008 20391 8339 11498 30 18367 20433 2703 5 52 96 30 6525 54 97 6e Klasse 42 11616 15358 18416 98 80 64 63 18783 20594 8430 11703 15609 94 20873 8569 90 37 18806 20940 8696 11822 73 77 14e Lyst No 17717 ra z f70 ï OSTERIJBlsr Postkantoor te Gouda Lijst van de aan dit kantoor rn de daaronder behoorende bulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gednrende de Ie helft der maand Octobei niet zyn kannen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland Advertentieblad Amsteid iin H Hartmaan Farmsum Briefkaarten C Schut Gouda B C Eomgnse Rotterkam H Haanemaayer Schinkel Nota Aan de afzendei s wordt aanbevolen hnn naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze by onbestelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven wordvn De Directeur v h Post en Telegraafkantoor M 0 HENNEQUIN BEÏÏES VAlf ROTTERDAM L K H KMAANDAG 7 OCT StaaUhenintjen PoETDOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59Vi RcsLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 Azii Japan Obligatien 1899 4 77 44 CoLOXBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24Vi HypotheekBanken Aandb idem idem 4 9I Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97V8 Pandb Standaard Hypb 4 i lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Nod Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bntaafacbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandscbe Hypb 99 Seheepvaart MiMtecluippijen Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Itaus Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 1367 Premieleéntntfen buuau Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Dtvenen My tot Expl Laan van Meer dervoort 1902 89 Burgert l k6 Stand GEBOREN 12 Oct Dirk Jacobas oudns C A traa HoU an T d Bons Johannes Nicolaos ouders N J Sojn en F de Vroom 13 Anna Catharina ouders J Geest en N G Brust Willem Marinus ouders W M van Wingerden en E Vis 14 Gerarda Johanna ouders J de Vrind en P Hooimeyer Gerrit ouders J de Raadt en W H van der Wart OVERLEDEN 14 Oct J H M van den Heuvel 17 m B Wassing 19 j P Ratten 2 m Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Winterinantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOÜSËN PELTERIJEN enz tegen de moest concarreerendo prgzen ADVERgrKi TII G O ü DiA f 700BBSACET AT0ND VAN den Heer HENRI DEKKING DONDERDAG 17 OCTOBER 1907 des avonds ten 8 ure in de Sociëteit DË REUNIE Ooslhtveo VOORDRACHT VAN DE NARREN Les Bouffons Biyspel in vier bedryven metrisch vertaald met bekortingen naar het Fransch van MIGUEL ZAMACOIS door den spreker Daarna enkele kleinere voordrachten Entree voor niet Leden f 1 Voor Leerl Gymn on H B S wier ouders of verzorgers geen Leden zgn f 0 50 Bovendien zyo voor de Tribune een zéér beperkt aantal kaarten 4 10 Cts verkrygba r voor on en minvermogenden fen huize van den Heer ï CREBAS Wydstraat alhier en wel uitsluitend op Woensdag 16 October 1907 van namiddags 2 tot namiddags 4 are De Secretaris C J M KROON IVoord Brabanlsch Schoen m Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heereo Dames en Kinder Wloter Artikelen SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz en2 Aanbevelend C SMITS Alle repAratiën en aangemeten werk f¥lld en Gevoj elle Van af heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkaikens Soepkippon Duiven Punlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoonders Reevloescb enz enz tegen de meest sterk concnrroerend pryzen Panklaar schoongemaakt francs door geheel Nederland Aanbevelend T OOTTELING PoaUer Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Vereetiiging ARH E ZORG Afdeding DnOKKCIWHUiS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige huishoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en boofdzakelgk aan mingogoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de 6 tri Vereeniging Armenaorg