Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1907

i o I04A4 Vrijdag 18 October 1007 46s e Jaargang IMieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletai a So M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nomir ers VIJF CENTEN TelelMB Ka M A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vak Adveltenfiën tot 1 mr de midd MacMne Eaiikwerker Aan een Stoomwaschinrichting WORDT ÖEVHAAGD een Machloe Bankwerker bekend met alb voorkomende praktiscbe werkzaamheden Brieven onder No 2606 bnrean v d blad Eeo dep6t saak in Froll eo verduarzaamde Leveosmlddelen met straatbediening waarbij wagen en hond is van den eigenaar over te nemen Prjjs en haar zeer billjik gelegen te Schiedam nette stand geen concarentie Br Ir te Schiedam Hoofd No 177 Op alle brieven antwoord Ter Drakkerg van dit Blad kan terstond wegens liekte geplaatst worden een Letterzetter en een nette JONOHX Zich aan te melden Lange Tiendeweg D 60 Zaal liun§tiiilu Sociëteit ONS GENOEGEN ZATERDAfi 19 OCT OBER 1907 HET VRIJE TOONEEL Directie J H SPEENHOFF en NAP DE LA MAR Opvoering van iijn EdelacMbare ot Het Vrije Tooneel in lOOOVreezeu Satyrieke klucht in I Bedrijf o De Tante van Charley Klncht in I Bedrgl Jroot Lachsnccès o Verder optreden van J II iipeenlioff Nap de la lar Dichter Zanger Humorist ievr SpÉoff Priiiz in hunne liedjes en voordrachten Voor prgien der plaatsen en verdere bgMinderheden zie groote biljetten Leden gewone redactie ÊimöTTMTËEE Hen woriU verzocht op t IIGItK te letten QIT HIT MaO ZIJN tak M IIAVENSWAAY ZÜ K OOBINOHBK Deie THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v tw e 0n een half en een Ned om met vermelding van Nommer e aPrys voorzien van nevenataan Merk volgens de Wet gedepo Fneerd Zich tot d aitvoe iuK van ge eerde orders aanbev eode J G BIJL voornèen J BBEEBAART Li Kleaw anovertroOen 1 Frof Dr Liebers welbekead I lSIQW EBACBT lZ IXia AUmd Mht met Ftfarieklliiurk tot voortdurende radicale rii zekere genezing van alle zelN de meest hardnekkige xenuivtttekteiif vooral ontstaan door afdwalin n op jengdigm leeftfi 1 Totale enezing van elke zwakte Blot idcht Benauwdheid Rooidp n Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz uitvoerige prospectuseen l tij3r 1 8 S Bdubhelelleech n f Onira I lepöt M ttli v d Vejle Zaltbomra D póh M ClébftD k Co Uotterdaro 1 Hkppel Gratenhage I llalniniani de Jonj J Cm Sotler tm W If k Jj aouda B bH Ua dro iltan Oonda Dmk van A BRINKMAN Z WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoningr Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoest Borstpijin Keelpijn Heeschheid enz JUELIASTHB is verkrggbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in NederUnd Frankrijt Duilseïiland Engeland Amerika Ned Indiè Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enx UELIANTBE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIASTHE in flacons l 0 40 l 0 70 en l 1 UBLIAJITBE in doozeo tabletten 1 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De HonlngUoem Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLTW Jb Co Westhaven 198 Oouda QBENUEL Gouda E H VAN MILD Voerstal B 126 Goada A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuuerterk a d IJ tel A N v i ZESaBN Schoonhmen B v WIJK Oudeuaier A SCHEER Haattrechl P W v EDE OudtwaUr K vis nsa HEIJDEN te Reeuvnjk P v d SPEK UoereapelU D v n STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN TTarfdiBynpéni P A ut GROOT A d JONOH Oudewatór J P KASTELEIN Polebroekerdam O BIKKER te Beneehop VTAAIISCHUWIWe Laat U niet misleiden door J6 t Siroop Het klooster 8anetaPaulo AbAIJ bestaat niet du Siroop van geenerlel waarde Maatschappij lol Exploilalie van Slaalsspoor wegen Ter gelegenheid van de Najaarsmarkten Woerdensche loopen op MAANDAG 21 en WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 voor vervoer van reizigers derde klasse onderstaande extratreinen TIJD VAN GREENWICH OUDEWATER A 2 26 HEKEN DORP A 2 37 GOUDA A 2 48 MOORDRECHT A i$ 02 NIEUWERKERK A OUDERKERK A CAPELLE I A 3 2 KRALÏNGSCHE VEEft A 3 27 ROTTERDAM iM A 3 35 ROTTERDAM M V 5 46 voormiddag WOERDEi V 2 18 namiddag KRALINGSCHEVEERV 6 63 CAPELLE V 6 uur OUDERKERK V 6 06 NIEUWERKERK V 6 20 MOORDRECHT V 6 27 GOUDA V 6 46 HEKEN DORP V 6 54 OUDEWATER V 7 01 WOERDEN A 7 08 Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wag ens Paarden en Vee bevracht tegen Wagenladings en stukstarief ZOUder verhoogln § X0t yooral op d ECHT heuaStmtlkmntnif laet rood lettmrm JOberlahnstein omteTeuKDtK viero tUB to ob£riahiiswii v ny Overal S£É £ verkrijgbaar Maatseltappy tot JBxpMtaMé van de I MoHa Bnm KtmtQor voor SedarhuiA Boompjeê éO SoUerdam Onontbeerlgkis het genot van een MD INEICETIIIQ zoaals SCHOMMEL ZIT STOBT en GEWONE BADEN Prijs van compleete inrichting Bad en prima Geiser van af r 15 en hooger Beleefd aanbevelend M M 7 LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 DE OOEDKOOPSTE DE MEEST FRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE M O O K B ÏTa 8 K 1 zgn beslist die der Firma TUE LADIES JOVUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBSaSMAKBH met een gratis geknipt patroon TBE BA ZAAR OI CHILDREN S BASBIOyS Kindermodes met vele gratis geknipte patronenPuil O 7 Uio Boekhandelaar Proefnummer Alle met koitel Hotl Byvoegeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Dronkenschap bestaat niet meer EoD moDstar van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven teorden in Kofie Thee Melk Likeur Abeint Bier Water of in het voedeel zonder dal het noodig ie dat de dronkaard er iett van a weet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zgne i edding te danken beeft Bet COZA POEDER heeft het hniseIgk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeSvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend dep6t te Gouda WOLFF Co Onze depötbonders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE L è ï J X Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar liin thans door nieaw gevonde n toepasaiigen onze In oUeeerf getehilderde fortrelleu Feluture BogaerI Zg geven kracht en diepte die namakers nietkaanes bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de cikfe te ontvangen Gelll Pryscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOQAhBIO Jb Co Agent voor GOUDA v HM knii ODKkMdjkM n i makktljrkttepaMfialddilvoorHwrcl n vooril damM tn Kladenehotnwarki op otav tn fiibritktintrk VlrbnUIf Ilt iWMl ir ltM t mrt ltftf £ J Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien fflodellen t betichtigen zgn Buitcniandscb üverzicbt Nadat de algemeena staking te Turijn geSindigd Is besloten de industrieelen daar tot eeu uitsluiting van 48 unr om aldus er tegen te protesteeren dat een betrekkelijk gering aantal deugnieten de sluiting der fabrieken tegen den wil der ernstige arbeiders wist af te dwingen en dat de regeering bg dit alles werkeloos toezag Het Giornale d Italia zegt dat de fabrieksdirecteuren tot de overheid een verzoek richtten om ben tegen gewelddaden te bef chermen maar dat de overheid antwoordde dat ze er niets aan kon doen Te Asti moeten de treinbeambten geweigerd hebben een trein met soldaten naar Turijn te laten vertrekken Te Bologna waar gelijk gister gemeld werd de staking eveneens geëindigd is is de ingenieur Lambertini een van de leiders der conservatieven op straat door eenige kerels aangevallen en door een dolksteek gewond Naar Reuter meldde is inmiddels te Milaan opnieuw de staking afgekondigd De Perzische minister van justitie Moesjir elMoelk heeft den titel ontvangen van Moesjirel Dowlé Moekber es Soeltané is berbenoemd als minister van onderwus Moestasjan Soeltané is benoemd tot hoofdgedelegeerde der Perzische regeering in de commissie die zich zal bezig honden met de beslechting der Turksch Perzische grensgeschillen Emir Bahadoer die eerst genoemd werd voor het ambt van eerste gedelegeerde in die commissie wordt belast met het bevel over de Perzische troepen in de provincie Azerbeitsjan De Amerikaansche tolcommissie die een onderzoek instelt naar de mogelijkheid een handelsverdrag te sluiten tnsscben de Vereenigde Staten en het Duitsche RiJk is gisteren aangekomen in Dnitschland Zü bestaat nit de heeren Reynoldts onderstaatssecretaris in het departement van financiën ifarion de Vries president der douane Bchattingscommissie en Byron Waite lid dier commissie De commissie stelt zich voornamelijk voor in Berlijn den Duitschen eiporthandel naar de Vereenigde Staten te bestndeeren zoowel door persoonlijke besprekingen met de Diitscke exporteurs en fabrikanten als met oflcieele personen met het doel de verbetering der handelsbetrekkingen tasschen FLVILLET01 ZWSRmiNGfiü Naar het Rassisch 49 Hy vermeldt voorts den dood vanZubow en merkt op dat de overledene de overige aaoklachten had kannen behandelen ten slotte betreurt bg het overlgden van den Rasaischen consul die de achtergehouden Keheime instructies op bevel van den gezant t WashiligtoD verder gezonden beeft Dit Is alles waartegen wg te stryden hebben Het is een zegen dat gy gravin Oiga en Randolph te dien tgde beiden te Si a waart en zweren kant dat de pels chepen in lee gegaan waren eer de Rurik met de achtergehouden bevelen binnenliep Zeer lekwl riepen beiden Onze boot groette de Rarik toen deie naar het Noorden ging en wel in de onmiddellgke nabyheid van San Franciaoo De vloot was reeds uitgevaren omdat de haven van Sitka orerTol was en de Alaska verlatende personen uer drongen om naar Rusland te komen De pelMcbepw ratUttu geltk met om d Dnitschland en de Vereenigde Staten voor te bereiden De heer Reynolds verklaarde gaarne bereid te zgn alle inlichtingen te verstrekken die voor de groote exporteurs van belang kunnen ziJn Het departement van financiën dat de commissie uitzond is niet zelf belast met de zorg voor de handelswetgeving doch heelt daarop wel invloed en het weoscht die wetgeving zoo breed mogelgk te maken zonder daarbg de belangen van de Vereenigde Staten uit bet oog te verliezen Het departement W3nscht voornamelijk bronnen te verzamelen over de werking van het voorloopig handelsverdrag met Dnitschland ten einde dit te verbeteren en zoo mogelgk tot een definitief verdrag Ie maken De commissie denkt een week in Berlijn te bigven en dan naar Londen te vertrekken Reuter seint uit Berlijn dd 16 Oct De Norddeutsche Allgem Zeit deelt mede dat hedenochtend de tolk van de afgezanten van Moulay Hafid op het ministerie van buitenlandsche zaken kwam om te informeeren wanneer het gezantschap ontvangen kon worden Namens den staatssecretaris werd hem door een ambtenaar van buitenlandsche zaken medegedeeld dat de keizerlijke regeering het gezantschap niet kan ontvangen Uit Rabat komen berichten van een ievendigen omgang tusschen de Fransche en de Harokkaansche ambtenaren die daar thans vertoeven De berichten spreken telkens van de geldverlegenheid van den Sultan Er staat een legertje van bjjna 2000 man klaar om een expeditie door het zuiden van Marokko te ondernemen maar heet het de Sultan beeft geen geld om dien tocht te bekostigen Dat is toch zoo jammer want met een militaire onderneming in het Zuiden zou bg zooveel kunnen bereiken Volgens de Temps hebben eenige ministers van den Sultan verklaard dat zg hoe langer hoe minder achterdochtig z n tegenover Frankrijk en hoe langer hoe beter inzien dat de Marokkaansche regeering hand aan hand moet gaan met de Fransche regeering Het wijst er wel op dat er onderhandelingen gaande zijn over een voorschot van de Fransche regeering aan de Marokkaansche Maar de Fransche bladen zijn niet beelemaal onpartijdig Zy dringen die richting uit Zy begrgpen heel goed welke macht Frankryk als Bchnldeischer tegenover den schuldenaar Marokko zon kunnen laten gelden haven en kapitein Linieff beeft lat Maxutoff aan boord der Rnrik naar dbn Amoermond gebracht Dan zgn wi gered met Gods hulp zal vorst Gregory weder met eere voor den Czaar kunnen staan Dimitri greep verhengd de hand van gravin Orioff Luister eens Ik heb telegraphiech gecorrespondeerd met den secretaris van het gezantschap te Athene en zie dageiyke de berichten van het ministerie van Buitenlandsche Zaken in Twee dagen nadat Wera my van de bevelen des Keizers verteld bad zag ik de aankomst der Rurik te Athene onder kapitein Linieff vermeld Zi zon van daar naar Sebastopol en de Krim vertrekken om na den langen dienst in de Poolzee een deugdelgke reparatie te ondergaan Ik schreef au Linieff die weldra hier zal zyn en deelde hem alle byzonderheden der geheimzinnige geschiedenis mede Hg telegrapheerde mg omgaand Ik gaf de bevelen over lang na de afvaart der pelsschepen heb nu een man aan boord die met Znbow op de Koerilen was hoogst gewichtige mededeelingen Ik kom omgaand te Petersburg doorzoek de berichten Tan het mioiiterie van Buiteilandscbe Zaken Dit Tilt onM bawtjien vsor Qr ary Reuter seint uit Londen dd 16 Oct Het iuternatiouale congres van werkgevers op scheepvaartgebied heeft heden zgn zittingen gesloten Rapporten over quaesties op het gebied van den arbeid in de havens werden ingediend en besprokon Daaruit bleek ten dnidelgkste de uoodzakelgkheid om door gemeenschappelgk optreden het geraeenschappeiyko gevaar dat het havenbedrijf in elk land bedreigt te bestrijden Dientengevolge werd besloten tot het opmaken van een practisch plan voor de te nemen maatregelen ter wederzgdsche bescherming en tot samenwerking in de verschillende landen Bg toekomstige moeilgkbeden zal een comité tot dit doel ten spoedigste bgeenkoraen De besprekingen droegen het karakter van oprechte eenstemmigheid Bericjiten nit Konstautinopel melden dat de Tnrkscbe regeering genoodzaakt is de redifs de reservetroepen van drie jaren onder de wapenen te roepen Het maakt een zonderlingen indrnk dat de Porte daarvoor de klassen genomen heelt die geboren zgn in 1871 1872 en 1873 zoodat dus drie lichtingen soldaten die in het midden van hun leven staan aan hun arbeid worden ontrukt om naar de provinciën Van Erzeroem en Billis te worden gezonden Grootendeels is dit een gevolg van de groote offert die de ongelukkige opstand in Yemen nog voortdurend vordert eo door de troepenzendingeu naar Zuidarabiö Als oorzaak voor de oproeping van itii lichtingen wordt aangegeven de gespannen verhouding tusschen Turkge en Perzië Maar volgens berichten uit Konstantinopel is dit slechts een offlcieele waarheid Veel meer schgneo de troepen noodig te zyn voor de onderdrukking der onlusten die onder de bewoners van Noordelgk Kleinazië dreigen Reeds geruimen tgd komen uit die streek berichten van gruwelen de troepen sloegen er aan het muiten en sloten zich by de bewoners aan Thans is er ten gevolge van den mislukten oogst een hongersnood op til en dit geeft tot nieuwe onlusten aanleiding De opstand die in Kleioazië heerscht is ditmaal niet onder de christeiyke Armeniërs uitgebroken maar onder de Muzelmannen die ontevreden zgn over bet bestuur vau den Padisha Gernststellend is de toestand in Turkye niet Opstand in Yemen in Wan Erzeroem Bitlis gespannen toestand aan de Perzische grens voortdurende stryd met de benden in Macedonië in het geheeie land hongersnood en bg dat alles een chronisch geldgebrek dat den Sultan alweer noodzaakt pogingen onschuld aan Ik verschafte mg de vergunning om de belichten uit Washington en van het consulaat te San Francisco in te zien daarin vond ik dat de gezant te Washington nitdrukkeiyk bevolen had de depêches aan Maxutoff door kapitein Linieff te doen overbrengen omdat de Rurik hetsnelstvareiide schip der vloot is Verder heb ik een depêche van bet consulaat te San Francisco aan den gezant te Washington gevonden meldende De provisie voor de Amoer is eindelgk op de Rurik ik heb baar hier opgehouden daar zg het laatste schip in dit jaar is Dat schuift dus de verantwoording op den consul Het is duideiyk dat vorst Maxutoff de bevelen niet ontvangen kan hebben daar de vloot vyt wek n vroeger van Sitka vertrok dan de Rnrik San Francisco terliet het onheil is ontstaan doordat de depêches nadat ze door Washington slechts voor de Rurik bestemd waren weken lang in handen van den consul te San Francisco gebleven zgn Linieff alleen kan zeggen wie ze ham gegeven heeft en met welke orders dat verandert de geheele zaak Hg zal morgen met het aanbreken van den dag hier zgn t Vorat Narychkine zeide Randolph wien nn een lióbt opging Zubow wat te San aan te wenden om een leening te sluiten Sultan Abd el Azis verkeert als men de berichten over zgn ouderhoud met den Franschen gezant Regnault gelooven mag in zeer moeilgke omstandigheden Hg heeft gebrek aan alles in de eerste plaats aan geld Ds goede raad die Jago aan Cassiu geeft Pot money in your pocket kan de Sultan niet opvolgen Eu uit dit chronische geldgebrek komeu alle andere bjzwaren voor hem voort Hy kan niet voor zgn dagelgksche behoeften en die vau zgn hofhouding zorgen hij kan zgn troepen niet betalen en weet dus niet of hg hen vertrouwen kan bg zit in een woord iu zak en asoh en moet geholpen warden Die klacht vau den Sultan was te voorzien Reeds over eenige weken beschreef de Times corre8pondent den toestand aldus De Sultan heeft ongeveer twee millioen pond sterling schuld Niemand gehoorzaamt hem Hy is omringd door een baiidvol roevers die den hoogdravenden titel van Vizier dragen Eu verder vindt men er een leege schatkist een bevolking van zes tot zeven millioen menschen verdeeld iu stammen die met elkaar in voortdurenden strgd zgn en voor zich zelf een toonbeeld vormen van wanbeheer De staatsinkumsten zyn reeds voor meer dan zg opbrengen verpand een aantal eischen tot schadevergoeding wachten op afdoening Twee steden zyn reeds in handen der vreemdelingen De Sultan vraagt nu geld aan Frankryk geld en hulp voor het bestrgden van zyn tegenstanders Wat kan hy Frankryk aanbieden in ruil voor die hulp De Matin deelt mede dat de Sultan aan Regpault aanbood de Marokkaansche havens door Frankrgk te doen bezetten Dit bericht wordt van andere zyde echter tegengesproken Eu dat is duidelgk Door de aanneming van een dergeiyk voorstel zou Frankrgk in flagranten stryd komen met de Acte van Algeciras En dat loft Dnitschland niet kunnen dulden I Verspreide Berichten Fbaitkeuk Gisteren is de minister van bnitenlandsche zaken van Rusland Iswolski te Parys aangekomen DUITSOULISD In een Dresdensch blad komt een oproep Francisco en later te Victoria en is te Sitka van de Rurik op de Nevsky gekomen ik heb vau den overleden consul te San Francisco steeds als van een zeer soliden en correcten man hooren spreken het moet het werk van den Tataar geweest zgo dien consul over te halen tot het achterhouden der proviand en der depêches waardoor Zubow en Fersen iu de gelegenheid waren Maxutoff te ruineeren De consul is bedrogen de Czaar bestolen geworden en onzen armen vriend Gregory heeft men te gronde gericht Olga wierp zich aan Wera s borst De geschiedenis was zoo bitter treurig Eo om müneotwil heeft de gonvernonrgeneraal dien twist met dien duivel Znbow gehad en om uw oom Fedor myn man voor den knoet te bewaren Ach noodlottig gelnk van één jaarl Troost u Olga zei Wera mot vlammende oogen flOnze Czaar is rochtvaardig hg zal bet kwaad herstollen De Keizerin zal insgelgks een goed woord voor onze zaak doen Hair hoe zullen wy een gen spoed kunnen maken f 0a morgen met Arthur en Olga naar het paleis lieveling Arthur kan iu de groota voorzaal wachten Wordt vervolgd