Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1907

voor aan den Sakaischen koning om tot de Lathersche landskerk over te gaan opdat hjj zonder bezwaar zal knnnen hertroawen daar liet volk om een landamoeder roept Beloie Een eigenaardig verscbjjnael doet zicli voor by de meeste Belgische hoogescholen al maar meer vreemdelingen laten zich als stadenten inschrijven en daarbij un tal van Rassen Te Laik begint bet leerjaar met 1299 Belgische on 1094 vreemde studenten Er zgn 71 vrouwen onder van wie 43 Raasische SpiS B Uit de provinciën Barcelona Gerona en Lerida komen voorldorend Jobstydingon omtrent overstroomingen die ontzettende schade hebben aangericht aan velden halben en labrieken Duizenden arbeiders zjjn broodeloos De regeering vraagt een crediet van een oen miilioen om de bevolking te steunen RuSLiND Te Wacschan en te Lodz hebben de arbeiders van drie grooto labrieken don arbeid na een staking van drie maanden op de oude voorwaarden hervat Te Warschau en te Lodz hebben de candidaten van de nationale democratische party Poolsch by de doema verkiezingen gezegevierd Marokko De Pranscbe gezant te Casablanca heeft geweigerd een aantal verzoekschrift van bandelaars in ontvangst te nemen waarin zy er op aandringen dat Santo Olalla de Spaansche commandadt door een ander wordt vervangen tn een telegram aan de Fransche regeering doet genoraal Drude verslag van eou onderhoud dat hy heeft gehad met den maraboet Boa Djehed Deze maraboet die 26ÜÜ rnitera by zich beeft stelde zich ter beschikking van den generaal om hem te helpen tot heratel van den vrede met do nog niet onderworpen Cbaoja stammen binnenlandT STATBN CJ ENEÜAAL T U Êi K It K H s n K n Zitting van Woensdag 16 October Stelling van Amsterdam By de voortzetting van de beraadslagingen over het wetsontwerp tot instelling van een fonds tot spoedige afwerking van de stelling van Amsterdam betoogde de heer Merchant dat de kosten voor de afwerking vermoedeiyk veel booger zullen zgn dan 8 miilioen dat de verdedigbaarheid van het laatste reduit twyfelachtig is dat we daarin zullen zitten opgesloten als in een muizenval dat de gedachte dat ons leger zich daarin moet terugtrekken een verkeerden invloed zal oefenen op den geest van ons leger en dat de stelling dus niet te sterk moet zgn De heer Verbey acht fortenboi w gewenacht juist in het belang van de vrgheid van beweging van ons leger zelfstandig en los van stellingen Op de uitbreiding van ons leger die slechts geleideiyk kan geschieden mag de versterking onzer stellingen niet wachten Spr achtte de bezwaren tegen de verdedigbaarheid der stelling geopperd overdreien en was dus bereid viior het ontwerp te stemmen De heer Dnymaer van Twist achtte afwerking der stelling gewenscht daar de Amsterdamsche linie is een of en defensieve linie waarachter het niteengjalagen leger zich weer kan vereenigen om gezameniyk een uitval te doen in het open veld Spr had echter sneller afwerking der stelling gewenscht en betreurde dat het fonds de kustversterking niet omvat Hy wenscbte daarom schorsing van het ontwerp totdat een stuk knstversterking voor ons ligt De heer Tyderaan betoogde dat bü dit ontwerp zal worden beslist Zullen we de stelling behouden zoo ja iu welken vorm f een vraag van het hoogste gewicht voor de geheele inrichting van ens defenaiewezen welke daarmee ten nauwste samenhangt Spr bed geen bezwaar tegen het denkbeeld van een fonds voor afbouw doch opperde bezwaren tegen den financieelen opzet dei zaak en betreurde dat de approviandeerings kwestie een levens kwestie voor de stelling niet in het fonds is opgenomen Spr achtte bet zeer gewenscht dat de uitgaven voor de kustverdediging met de andere uitgaven voor de stelling in één fonda worden opgenomen Wat de zaak zelve betreft achtte hy het behoud in de afwerking der stelling gewenscht Die stelling zal slechts een mntzenval zgn als de kommandant van het veldleger en de chef van den generalen staf muizen zgn Na verder del at kwam de ministur van Oorlog aan t woord Hg betoogde dat het een elementaire waarheid is dat elk leger een versterkte basia iioodig heeft Die buil moet noch voor omtrekking nooh voor afsnüding vatbaar zgn Die basis ia Amsterdam dat daartoe èn door zyn ligging en door zgn beteekenis in alle eenwen is aangewezen Alle desknndigen van naam zyn het eens o er haar onmisbaarheid de ervaring heeft deze ook bewezen De aangevoerde bezwaren zal de minister morgen 11 uur behandelen VKEI3E SC0INPERRNTTE Algeraeene vergadering van gisteren By de opening der vergadering sprak do president de heer Nelidof in naam van zgn aonvereiu diens dank nit voor de aan tsaar Nikolaas in een der voorgaande vergaderingen gebrachte hulde en verzekerde dat de keizer van Rusland bereid bleef ook in de toekomst zgn steun aan het werk der Conferentie te verleenen De voorzitter constateerde vervolgens dat alle commissiearbeid was afgeloopen Indien ter zake van het Permanente hof voor arbitrale rechtsspraak en ter zake van de verplichte arbitrage geen overeenstemming was verkregen dan waren toch zeer ernstige rapporten nitgebracht die do eer der Coufiirentie bleven Spr bracht aan den president der commissie de verzekering over van aller hoogachting en erkentelgkheid toejuiching Het rapptirt over liet Pcrman nte hof van arbitrale rechtspraak komt nn aan de orde Do jWensch van sir S Try te dazer zake wordt aangenomen met 88 stemmen tegen 6 onihondingen die van België Denemarken Griekenland Euemenië Zwitserland en Uruguay Aan de orde is vervolgens de bespreking van het rapport Guillaume betreffende het reglement voor de vreedzame oplossing van internationale geschillen Eenige reserves worden gemaakt door Amerikii Brazilië Griekenland Japan Zwitserland en Tarkge Behoudens deze reserves werd het ensemble eenstemmig aangenomen Het voorstel Proter vreedzame invordering van schulden verwierf 89 stemmen waarvan 6 met voorbehoud tegen 5 onthoudingen België Roemenië Zweden Zwitserland en Venezuela De verklaring Tornielli ten aanzien der verplichte arbitrage werd eenstemmig aanvaard behoudens de onthouding der Vereenigdo Staten Roemenië en Japan Do heer Marchall Duitschland brengt warme hulde aau den eminenten staatsman den heor Léon Bourgeois die den arbitralen arbeid had geleid De heer do Martens H island sluit zich by deze huldn aan Het zon zgrf schuld zgn als men van hi r ging met den hartstocht voor een ideaal Men zou hem dan ook geen vaarwel toeroepen maar een tot weerziens Aanhoudend applaus De hoeren Barbosa Brazilië en Fry Engeland sloten zich bg deze hulde aan President Nelidof zeide dat men nog één kwaliteit van zgn vriend had vergeten diens geduld dat hg niet verder op de proef wilde stellen door nog langer zgn lof te zingen Applaus Onder algemeene instemming word vervolgens goedkeuring gehecht aan een door den heer d Estournelles voorgestelden wenscfa waarbg de regeeringen worden uitgenoodigd materieel en bgdragen byeen te brengen voorden bouw de inrichting en de versiering van het nieuwe Vredespaleis opdat dit in zgn bonw ornementatie ea versiering met kunstvoorwerpen een eenige collectie vormen van de nationale voortbrengselen van alle landen De heer Renault bracht alsnog rapport uit namens het comité van redactie Ton aanzien van de tootreding van nietvertegcnwoordigde staten stelde de commissie het stelsel van de open deur voor De Conferentie vereenigde zich hiermee De voorzitter deelde moe dat de Conferentie morgen te 11 nur zon bgeenkomen ter behandeling van de ontwerp slotacte dat deze Vrydag in den loop van den dag zon worden geleekend en dat dan de slotzitting der Conferentie Vrydag middag kon plaats hebben terwgl misschien nog Zaterdag de verdragen zouden kunnen geteekend worden De vergadering werd daarna gesloten Het Haagsche telegraafburean In den Courrier de la Conférence van 12 dezer lezen we Door al onze confraters van de pers wordt ons verzocht aan het personeel van het telegraalbnrean in den Haag onze hartelgke erkentelgkheid nit te spreken voor zgn bnitengewone hoffelgkheid en onberispelgke bediening De telegraafdient was op bewonderenswaardige wgze geregeld en niets ontbrak aan de geriefigkheid der inrichting voor de journaliaten tot het opstellen hunner telegrammen noch aan de snelheid waarmee de dépêches verzonden worden In dit zoowel als in vele andere opzichten heeft den Haag een voorbeeld gegeven aan de geheele wereld Het is te hopen dat elk extra werk dat door het per oneel moeit werd verricht door de ofS cieele superieuren naar verdiensten beloond zal orden Gemengde Berichten Men m ildt nit Den Haag Omtrent den diefstal door middel van inklimming en braak in een z g huis van koop met recht van wederinkoop in de Ooststraat te Siheveningen verneemt men nader dat de bedryver s baitengewooa Criest moeten zgn te werk gegaan Eenmaal door het verwgderen van pannen door het dak binnengekomen zgn zg de trap afgegaan maar kwamen tuon voor de deur van het magazgn welke met drie sloten bevestig I was terwgl de paneelen door gzeren epglen beschermd werden Die gzeren afsluitingen werden eerst verbroken waarbg zelfs een gedeelte van den muur moest afgehakt worden terwgl vervjlgens de sloten een beurt kregen Eenmaal binnen kreeg de geheele inventaria e n geduchte beurt Alles we d doorsnuffeld en iiagezien maar de bedrgvers namen slechts wat naar hun gading was zoo lieten zg de zilveren hoofdyzers liggen maar braken er de gouden gespen af ringen en andere kleine voorwerpen namen zy uit de doosjes on van de kettingen smeten zg de koralen over den viuer en namen de sloten mede Kortom zg maokten zich den tyd en de gelegenheid welke hnn gunstig was geheel ten nutte Ëo toch had t slecht kunnen aHoopen maar een paar buurvrouwen die het bonsen en breken hoorden en opgestaan waren waren van oordeet dat daar t bg haar niet wa zg gerust weer konden gaan slapen terwgl een gewezen ScheveuiiU Sch politiediena ir wiens woning aan t pandjeshuis grenst niets van t nachtgerucht hoorde Tegen 2 uur kwam een politiedienaar op ronde duor het OosHtraatja en beantwoordde beleefd den groet van twee als boeren gekleede personen die om den hoek van een zgstraatje twoo huizen van het pandjeshuis af stonden te praten on hem eeu goeden avond toewonschten Het schynt der politie nog niet gelokt eonig licht in deze zaak te krggen Men meldt nit Den Haag In den afgeloopen nacht is ingebroken in twee bewoonde villa s aan don Ouden Scheveningschen weg Een aantal voorwerpen van waarde worden vermist Gistermorgen is uit de Schie te Schiedam opgehaalp het Igk vou een man verraoedeIgk een Scheveningsche visscher met een stevig geknoopt touw waarin drie knoopen om den bals on 2 wonden aan het achterhoofd Naar gissing lag de man reeds oen week in het water Waarsobgnlgk moet hier aau moord gedacht worden Men meldt uit Wageningen Dinsdag den tweeden dag der Nntsfeesten is er door leerlingen en niet leerlingen der Nutsinstellingen een gecostumeerden optocht gehouden Hoofdpersonen waren ds Jan Nieuwonboyzen en zgn zoon dr Martinus en vier opzichters van het departement Men trok langs het nieuwe gebouw voor Ambachtsonderwgs waar een gedenksteen werd geplaatst evenals in het nieuwe blok arbeiderswoningen door het departementen ge plaatst op den Gravinnekamp Br was veel publiek op de been In Zomerhoff werd een concert gegeven en s avonds oen voordrachtavond hoofdzakelgk door eigen krachten Men meldt uit Haarlem Heden de dag der loting zgn alle cafe s in den omtrek van bet lotingslokaal oplast van den burgemeester gesloten In de straat hg bet lokaal worden door anti militairisten blaadjes vei spreid De wapens neder De politie nam die in beslag In den Doelen zelf had de geheelonthoudersvereenigings een zaal ingericht tot restaurant Daar was koffie melk en brood te verkrggen voor luttelprgs daar werden voordrachten gehouden en heden zou er ook een goochelaar zgn In verband met den diefstal van patroonhulzen te Arnhem ten nadeele van het rgk zyn door de Arnhemsche recherche gisteren te Rotterdam aan den Schiedamscben Dgk in de imetaalwarenfabriek van de firma V een gfoote hoeveelheid patroonhulzen in beslag genomen De koopman die daar de patrooiihulzen verkocht heeft is bekend Een ander koopman te Arnhem mede in deze zaak betrokken als verdacht van heling is aangehouden Stadsnieuws GOUDA 17 October 1907 Aan de technische hoogeaohool te Hannover ia tot ingenieur bevorderd de heer Leo C Becking alhier Zondag a a apeelt 01ympia I etn voot balwedstrgd tegen Victoria I te Hilvcrsam Op het terrein aan den Rotterdamschen dgk alhier zal dan eon wedstrgd plaats hebben tusschen Olympia II en B V V I uit Boskoop De afd Maracfi en Velddlenst van Volksweerbaarheid zil by gnnstig weder Zaterdagavond een oefening liouden in vereeniging met de afd Rotterdam Ten 9 nur zal de afmarsch plaats hebben naar Kortenuord waar de oefening zal pjpats hebben Gisteren slaagde te Rotterdam voor de Acte examen vrje en ordeoefeningen der gymnasliek de heer G N Zancn te Ammerstol VERGADERING VODEPiGEMEmERHID VRIJDAG 11 OCTOBER 1907 Vervolg Aan de orde Beroep op een beslissing van B en W inzake aanvraag vergunning tot het bouwen van een ovengeboaw De heei Herman M de V ik heb straks gevraagd om dit adres nog in deze zitting te behandelen omdat da heer van der Want by mii om spood verzocht heelt In welke richting het besluit ook zou worden genomen hg zou het gaarne spoedig weten met het oog op zgn zaak De heer van der Want heeft mg mee edeold dat door den achteruitgang der pottenbakkeryon liet hem moeilgk valt oin zijn pgpen gebakken te krggen Hg heeft nu gevraagd zelf een ovengebouw te kannen plaatsen Ik heb die plaats persoonIgk bezocht ik bon daar eens wezen onderzoeken en nu komt de bonding van B en W my zeer correbt voor het Igkt mg heel juist gezien dat wy die toestemming niet zoo aanstonds gaven Wy hebben het meer gezien dat een verordening iets niet toeliet dat op bepaalde punten wgzigingen werden gemaakt omdat ie bezwaren opleverden voor de industriej dat is echter een zaak van later onder de gegeven omstandigheden konden B en W niet anders doen Iets anders is i om oeps te zien of t toch nog niet mogelgk zou zgn vergunning te geven Daar zou ik iets toor voelen in de eotste plaats om de grobte behoefte voor de industrie Hg Iheeft mg meegedeeld dat hg geregeld een 100 potten pgpen moet gebakken hebben Kan lig die niet meer geregeld bg verschillende pottenbakkers laten bakken dan moet hg do fabriek stop zetten wanneer hg zelf geen oven kan bouwen Dit zou dunkt mi zeer te betreuren zgn voor een industrie waarin een 60 menac ien hun brood verdienen Nu kunnen B en W op liet oogenblik geen toestemming geven omdat een der muren niet op minstens 5 M van het belendend perceel verwgderd is Aan den kant van de christelgke school de school van da vrge gemeente Heb ik dat niet goed gezegd daar is de afstand maar 2 75 M Ja heb ik dat niet goed gezegd De heer Vingerli ig Wg begrypeu het wel U bedoelt de vrye school op gereformeerden grondslag De Voorzitter Laat de heer Herman gerust zgn betoog vervolgen Ik zou dan ook om het hooge belang van de zaak in overweging willen geve af te wgken van dat minimum van 5 M en behoudens bepaiingon door de bouwpolitie te maken den heer van der Want ter wille te zgn die andera genoodzaakt ia te atoppsn wg moeten als wg kunnen de industrie steunen Daarom stel ik voor met het oog op het groote industrieel belang om toestemming te geven tot het bouwen van het ovsnhuis De heer Viugerling M de V Ik voel heel veel voor hetgeen d e heer Herman hier gezegd heeft Wy moeten de industrie steunen Maar ik heb alleen iets te vragen omdat ik in deze zaak ook betrokken beu door een andere poBitie Wordt nog de gelegenheid gegeven tot het inbrengen van bezwaren Heeft de vrge gereformeerde school nog eenigen tgd tot het indienen van bezwaren eventueel Ik geloof wel niet dat die onoverkomelgk zullen zgn want ik ben ook van meening dat wg moeten trachten te voorkomen dat verordeningen den voortgang der industrie zonden belemmeren De heer van der Want heeft mg als voorzitter der schoolcommissie gevraagd of ik hier zon willen verklaren als voorzitter dier schoolcommissie dat wg tegen het ovenhuis geen bezwaar hadden Ik heb die qoaeatie echter nog niet kunnen overzien Het bestuur is sindsdien nog niet bg elkaar geweest Ik wensch dus hier geen verklaring te geven zg zou ook buiten de orde zgn Als n kunt toestemmen dat er nog tgd komt om eventueel bezwaren in te dienen dan zonik mg als lid met het voorstel Herman knnnen vereenigen De Voorzitter Ik geloof dat de heer Vingerling thans twee zaken verwart In de eento pUata het verioek om TergaunlDg tot het bonwen van een woning waarop B en W afwgzend hebben beschikt en daarover worden belanghebbenden niet gehoord B en W beslissen daarover zelfstandig Tegen die afwgzende beschikking komt de beer van der Want in beroep bg den Raad Doch een geheel andere zaak is nog het verzoek om vergunning tot het bouwen van een oven die aanvrage wordt volgens de bepalingen der Hinderwet behandeld en daaromtrent schiyft de wet voor dat belanghebbenden binnen zekeren afstand moeten worden in de gelegenheid gesteld bezwaren in te brengen Do beide vergunningen staan loj van elkaar zelfs kunnen er termen aanwezig Zgn om de een te verleenen en de andere te onthouden Het is zeer goed mogelgk en ten opzichte van voorbarige bouwers is dat wel voorgekomen dat toestemming voor de eerste werd gegeven terwgl volgens de bepalingen der Hinderwet dan geen toestemming kan worden gegeven tot het plaatsen van drgfkracht of een oven of iets dergelgks De heer Herman Maar volgens de ingekomen stukken hebben de baeren ar geen bezwaar tegen De heer Viugerling Een dier buren heeft echter niet voldaan aan het verzoek van mgnheer van der Want en dat is juist de voornaamste aan wiens kant de afstand het geringste is dat is de school maar die kan nog later komen zooals ik straks reeds zeide De heer Desaing Ik ben ook in de gelegenheid geweest de teekening in te zicc met het terrein zelf En nu moet ik zeggen dat de toestand niet zoo erg is Weliswaar is de afstand van den muur 2 75 M maar dat is van de portaalmuur Van de schoolmuur is da ontworpen muur meer dan 5 M verwgderd Daarom durf ik gerust mee te werken om een bestaaude industrie te steunen in den geest zooals de heer Herman dat heeft betoogd Die leege portaalmuur zouden we ons dan best weg kunnen denken De heer Dercksen Er zgn toch meen ik bepalingen opgrond waarvan wg dispensatie knnnen geven Knnnen wy hier met een dezer bepalingen te doen hebben das zou ik vóór anders zou ik tegen moeten stemmen De heer Herman Zeker De heer Dercksen Welnn dan zon ik my er voor kunnen verklaren Ik ben ook op dat terrein geweest en heb daar gezien dat de heor van der Want de hoogte van do muren ook met klampjes heeft aangeduid Hg vertelde ook dat hg alle mogelgke voorzorgsmaatregelen die gewenscht worden in acht wil nemen ook betreffende de hoogte van den schoorsteen Ik kan dan ook niet zooveel gevaar zien voor de school die er aan grenst Daarom zal ik dan ook voor het voorstel Herman kunnen stemmen De heer Nederhorst De aanwezige school die daar ligt heeft twee klachten Inde eerste plaats het bouwen over de grensscheiding en in de tweede plaats binnen hot rayon der school Beide bezwaren werden door de meerderheid van B on W overwegend gevonden Ik acht die bezwaren niet zoo heel juist te meer waar bgzondere maatregelen toch door B en W kunnen geëischt worden Wordt vervolgd JOOIvrBEL Gisterenavond voerde de Dilettantenvereeniging Fritomya Liefdesdnel op het bekende van echt Fransche geest tintelende bigspel Bataille de Dames van Scribe en Lo gouvé Door de recensie van Frans Netacher waarvan een gedeelte werd afgedrukt in deze krant waa onze verwachting hoog gespannen En waarlgk des ondanks gingen we hoogst voldaan naar huis want de opvoering was een waar succes Van Mej W Schmidt Crans die de hoofdrol vervulde zonden we niet golooven dat zg dilettante is zoo men ons dit niet van alle zgden had verzekerd Bewonderenswaardig artistiek spel merkwaardig ongedwongen elegante manieren Wjj knnnen ons niet voorstellen dat een beroopsartiste t haar verbeteren zou De overige personen waren allen ook zeer goed In waarheid dit dilettanten gezelschap is er een waaraan verscheiden beroepatroepen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen Het tooneel zag er keurig uit Men kon zien dat geen moeite gespaard was om t zoo veel mogelgk in atgl te krögen Het geheel gaf een indruk van deftige gezelligheid De zaal ofsoluion tamelgk bezet vertoonde hier en daar ledige plaatsen Dit zou ons bgna apgten voor degenen die daar badden kunnen zitten Ze hebben werkeiyk veel gemist Da G V V Oez Kol kan trotsch zgn op deze uitvoering d zg op tonw zette Wg hopen dat de baten dusdanig zullen meevallen dat zg zich voor baar moeite roimschoota beloond kan achten 385 Staats loterij 6e Kla e Trekking van Donderdag 17 Oct No 6949 f 100 000 3232 f inOO en premie van 1 30 000 13517 16036 en 16863 ieder f 1000 2085 on 6926 ieder f 400 809 7442 13946 14004 14146 19910 19928 en 20666 ieder f 200 1014 2272 3842 6424 7349 9784 12735 13035 14585 17313 18769 18834 en 208 3 ieder f 100 Prgzen van f 70 173 3362 6668 9511 13231 15569 17976 95 3425 6827 9663 65 81 18189 230 32 84 9826 13311 15606 18261 58 3534 6932 10172 3 i 26 18346 493 3647 62 10405 13433 57 65 803 78 7107 22 13501 75 18635 904 3800 7281 76 13606 15757 18603 1011 3936 7815 10669 81 60 18853 lUÖ 4222 54 10777 86 16826 18960 1448 4347 98 11099 91 29 19029 1536 68 7578 11157 13712 36 30 66 4440 85 85 82 16236 66 84 86 7613 11240 13882 96 82 1662 4625 15 56 83 16418 19101 1733 68 7711 63 13995 64 11 1849 80 33 67 14074 88 28 62 4705 7865 90 14201 96 19240 2041 4836 7911 11364 62 98 19304 2210 83 67 97 14301 16521 9 16 4903 75 11504 21 86 75 2414 4 8098 17 78 16681 19453 90 5011 8251 11678 14443 16750 19684 2530 85 8329 11789 70 16847 19722 64 91 78 11903 14690 60 29 2646 5181 8599 77 14736 16910 64 78 5301 862S 88 68 20 19907 82 66 72 12011 14839 17003 20060 3006 69 8716 90 62 17242 20142 11 86 8888 12216 14920 17309 68 3109 5922 8959 12482 66 59 86 33 6106 9008 12630 15052 95 20318 62 6222 9155 49 15186 17707 78 86 6317 9249 12629 64 26 20589 3216 21 81 64 15273 77 20607 95 6603 9303 12913 87 83 20753 3305 12 45 13004 90 17839 20806 6 6601 9401 13144 15488 17907 18 20990 5e Klasse 15i Lgst No 1 207 m z f 70 HARETBERICHTBSi Qouda 17 October 1907 GRANEN De aanvoeren waren belingrijk kleiner en de prijken der meeste artikeleo belangrijk hooger dan de voriije week Tarwe Zeeuwsche ƒ 9 75 a 10 25 mindere dito 9 10 i 960 Afwijkeiide 8 a 8 50 Polder 7 75 a ƒ 8 50 Rogge Zeeuwsche 7 35 4 7 5 Polder f 6 75 i 7 Buitenlandsche per 70 kilo ü Gerst Winter s 75 i 6 25 Zomer 5 7o i 6 Chevaher 6 50 4 7 20 Buitenl voergerat per 70 kilo i Haver per hectoliter 3 90 4 4 60 Per 100 kilo ƒ 8 25 4 8 75 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 K iio ƒ 6 90 4 7 30 Kananezaad 8 4 10 Karwijzaad per 50 Kilo 4 Koolzaad X i f per Hectoliter Erwten Kojkerwten 10 25 4 II Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen brame Boonen 12 51 4 I4 Witte boonen 4 Paarden boonen h Duiven boonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amarikaansche ƒ 8 4 ƒ 8 25 Kleine ronde 8 a 8 50 Vebmarkt Melkvee goede aanvoer Hande traag prijzen minder Vette varkens goede aanvoer handel vrijw 22 4 25 et per hall K G Biggen voor Engeland redel aanvoer han lel matig 20 4 31 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vlug I 4 1 40 per week Vette Schapen redel aanvoer Handel traag 22 4 28 Lammeren goede aanvoer handel traag 7 V O Nuchtere Kalveren eenige aanvoer handel matig 8 4 10 Graskalveren goede aanvoer handel beter ts 4 104 Fokkalveren niet aanwezig Kaas aangevoerd 95 partijen handel vrij vlug ie kwal 27 4 29 ade kwal 24 4 26 Zwaardere f a f NoordhoUansche Boter 1478 stukken van KG Handel vlug Goeboler 1 95 4 155 Weiboter 1 25 4 1 85 VERSCHEIDENHEID Men meldt nit Hoek van Holland Het Zaterdag hier aangespoelde Igk is heden herkend als dat van den heer A Hein uit Liscard een plaatsje in Engeland De ongelukkige ia met do Berlin verongelukt Maandagmorgen staakte te Venray veel werkvolk van het in aanbouw zgnde Vronwenkrankzinnigengesticht Verhooging van loon schgnt de oorzaak hiervan te zgn Gedurende den gebeelen dag grootendeela teogerolge van de markt waa er heel wat drukte en herrie in het dorp Een drietal dat het wat erg gemaakt had werd door de politie in verzekerde bewaring gebracht L K Ben 15 jarige loodgieter jongen W J genaamd te Hilversum had het ongeluk van het dak van een huis te vallen Hg brak beide polsen Men meldt aan de N R Ct Gisteren brak to Sliedrecht bg den brooden beschuitbakker V brand nit welke brand zich aanvankelgk zeer dreigend deed aanzien doch door het doelmatig optreden van den brandweer mocht het gelukken don brand spoedig meesier te worden en 0 a groote schelften spannen te behouden Mes vamTeottëedam 9 i 69 96 77 L K H KMAANDAG 7 OCT SiaaUletmnQm PoETUoii Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2600 3 RosLiKn Iwang Dombr Obligatien 4 4 4 AziB Japan Obligatien 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis IV 24 L 100 90 10 1 977 lüü 99 100 Hypotheek Banken Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb ütrechtsche Hypb i i wPandb Westlandsche Hypb 4 IOO7 Pandb ZuidHoll Hypb 4 9 Pandb Ie Algem GroningerSoheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned ScheepsHypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 9GV Pandb flataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotheekbriefbank 44 Pandb Hollandsche Hypb 35 100 Seheepvaart Maatsrhappijen Pand Holland Gulf Stv Mg Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teArasterdam 4 SpoorwegUenitiiieu Italië Oblig Zuid Italinansclic 367 Spw lMg A Premieleeninqen büLOiE Loten Stad Antwerpen 1 1887 2 02 D vneen Mg tot E pl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Winterinantels COSTDMES TAILLEURS JAPONSTOKFËN BLOUSE PELTERIJE f enz tegen de meest concurreerende prgzen PosterUeo eo Telegraphic Benoomd 1 Oct tot tweede klerk bg het Hoofdbestuur M J L Smout en J T F Brugn tot schryver bg den post en telegraafdienst te s Hertogenboach bureel Ingenieur J van Dort en te Amsterdam telegraafkantoor F T Pels M G van Frankenhnösen L A Derkaen on J do Boer B e v o r d e r d 16 Oct tot eerste by he Hoofdbestuur de tweede klerk J C Appeldoorn Verplaatst 16 Sept de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse M C Kloprogge van Lenr noar Ond Gastel 1 Oct de buitengewoon geëmplogeerde bg de Rgkstelograaf H F W Liqoaan van Rotterdam telegraafkantoor naar Vlissingen radiotelegraafstation do klerk der postergen en telegrafie Ie klasse E A M Brouwers van s Gravenhage bgpost en telegraafkantoor Prins Hendrikplein naar Oss De klerken der posteryon en telegrafie 2de klasse J D J de Rouw van Ginneken en C M C Zeg van Tiel beiden naar Rotterdam telegraafkantoor en J J Schoon van Rotterdam telegraafk naar Monster 13 Oct de commies der posteryen 2e kl M A Ramondt van Amsterdam naar Helmond de klerkea der posterijen en tele grafie 2e klasse H 0 Pasman van Doorn en M P HopuLins van Weineldinge beide naar Rotterdam telegraafkantoor E W F tVennink von Gendringen naar Doorn en H Goedhart vhn Amsterdam telegraafkantoor naar Makkum de telefonisten J B Dwars van Amsterdam naar Zntphen en M Grntterink van Rotterdam naar Hilversum 1 Nov de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse W A J M van Loon van s Gravenhage bgposten telegraafkantoor Prins Hendrikplein naar Hengelo onder intrekking zg nor verplaatsing naar Oss Do klerken der posteryen ek telcgraflo 2de klasse H Hazelhorst van Oegslgeest naar Hillegom en D C Zorgdrager van Viissingen telegraafkantoor nanr Llmoiden Ingetrokkan de verplaatsing van den commies der postergon en telegrafie 2o klasse C Eveublg van Amsterdant postkantoor naar Helmond Eervol ontslagen op verzoek 1 Oct de commies dor post ryon 2de klasse F K Baron van Dedem was met langdurig verlof Burgerlijke Staori GEBOREN 15 Oct Helena Martymje ouders J IJsselstein en M M Zwnnonburg GEHUWD 16 Oct J G van dor Steeg en W Verweg J van Mensch en J T Knlik A van Duyvendgk en M J Sas aseuffuk GEBOREN Cornells ouders L Dgksm in on P van der Starre Leendert ouders A Burger en J van den Heuvel OVERLEDEN M J Lomie echtgenoot van A J van Paddenburgh 61 j GEHUWD A Groot ndoist met C van Duiken A van Vliet met M 0 Klaverveld AüVI tiTi TIi Vereeiilglni ARMENZORG Afdeiling nnOHKKIVHlllS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudciyke voorwerpen welke ook zoo voel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede ann do iwutf tte Verocniging Armenxora PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK XI EN VERKOUDHEDEN n Ruim 35 jaar door millioencn 1 JICHT tN RHEUMATIEKLUDERS jl MET SUCCES OEBRUIKT Ij rr RiJCSAAn IH flesschenvan50cI3 75cIs J I LZS BIJ H H APOTHEKCKS EN DROOISTEN If Ad RlCHTER Cl Rotterdam Te Gouda bg C LIJGEH Apothek jr Markt en by WOLFF Co oor l Braban scli Scboen eo LaarzenniagazIJn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwcgstoeg ONTVANGEN alle soorten lleereo Dames en Kinder Winlcr trlikeli n 8CHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS AHe repAratif n en aanffcinetfin werk Xenuw en Maaiflijdei s wordt nit orertuiging als een werkelflke hnl in den nood het boek ISaad greTrer aiii bevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt d t boekje franco per post toogezondoa lo r DLOEPOBL S Xonklian Zaltbommel