Goudsche Courant, vrijdag 18 oktober 1907

o 10405 Zaterdag 19 October 1907 468te JaaFgang fiOüMiHE mmm JSteuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoi n o Ht De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zir en Feestdagen De prijs per drie maande is ƒ 1 25 h anco per I Ost 1 70 Afzonderlijke No ir trs VU F CENTEN Telefoon o 8 A D V r U T E N l 1 E N worden geplaatst van 1 5 icgels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsrtiimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur ilcs midd Zaal Hniislinlii Sociëteit ONS GENOEGEN ZATERDAG 19 OCT OBER 1907 HET VRIJE TOONEEL Directie J H SPEENHOFF en NAP DE I A MAR Opvoering van Zijn Edelaclitbare ol Het Vrije Tooneel in 1000 Vreezen Satyrieke kincbt in I Bedryt o De Tante van Charley Klaclit in I Bedrgt Qroot Laclisaccès o o Ferdor optreden van J II ifmM Nap de ia Har Dicliter Zanger Hnmorist Mevr Spghoff Prigz in bnnne liedjes en voordrachten Voor prijïen der plaatsen en verdere bjzonderheden zie groote biljetten Leden gewone redactie Ter Drnkkerii van dit Blad kan terstond wegens ziekte geplaatst worden een Letterzetter en een nette JONOMV Zicli aan te melden Lange Tiendeweg D 60 Hrt Correspondentschap van JVOIOHOJWOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten hnize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiKKZwiOKE Wachtel straat No 231 alwaar ten alle tgde Verpleegsters n Verplegers Verpleging beschikbaar voor partlcnliere ztin DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISGHE DE MEEST VOLLEDIGE zijn beslist die der Firma H ELDON l UE LADIES JOÜKSAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TBE ILL DUESSUAKEU met een gratis geknipt patroon THE BkZAAR OV CBILO RBS a FASaiOlfS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOT Ow Boelthandelaai Proe nutnmer Alle mH kastel HM Bljvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen Z jn GEKNIPTE PATKONEN met Holl verklaring Ir p p tegen vooraitbetaling van J 0 50 verkrijgbaar b MILLY SIMONS Den Haag EEHISDEFOTTANTSEE Heil w irlt ver£ c1it n t HERK te lettoii UIT HRT MA 01IUJN TAK l ll VK S VAAYZO K QORINCHEM Uoze THEEËN worden al g el rerd lil verzegelde pakjes ran o j twee en een ImI en een Ned one met vermelding ran Nomm r er Prys voorzien van nerenstaan Merk volgens de Wet gedepo rneerd Ztch tot de uitvoe in van geeerde orders aanbev eude J C BML Goada Drok van A BRINKMAN li Zt vooraeen J BBEF4BAART Lz 8IEE ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wg friinco door Nederland onze over il bekende Xormttl CollecHes 30 Hyacinten voor glazen ol 40 voor polten ol 50 voor den tuin ol eene collectie voor de learner van 150 stnks voor 45 potten ol eene collectie voor den tui van 250 stuks ol eene collectie voor kamer en tuin van 240 stuks iuder bevattende eene prachtige keuze van Hyacintben Talpen Narcissen Groens Scillas Sneenwklo ijes enz RiJk geillnstreerde prgsiyst met specificatie onzer collecties in hel Hollandsch en onze vele wenken voor de callnnr bevallende groote catalogus in het Dnitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuiobouw Etablisseaient Huls ter Duin Nonrdwijk bU Haarlem acmalogeeii Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegen Htaeilarmoeae Uleekmuehl XeiiHtcmieakie Hoofdptftteu fibtpelooiheld Oumaekteu rermagertttg eu l ermtnOerlHg Oer UchaaiuMkrachU n aemalogeen in Pocdervorm smaak en kan in alle drinkbare vloeistolfen n H H H heeft een aangename LJI L worden opgelost HAEMATÜWEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per iloos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eeiilge labrlkaiucii 11 v SCHAIK Co Deu Verkrögbaar bjj Firma WOLFF Co Westhaven 193 GRENDEL E B VAN MILD Veerslal üouda A BOÜMAN Moordrecht PiNKSE Nieuuierkerk ad IJteel A N VAN ZESSEN Sciwoiiltoven B v WIJK P W v EDE Oadewater A SCHEER Baattreehl K VAN DEB HEIJDEN Beeuaijk P v n SPEK MoercapeUe D v o STAB Wed J HOLST M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingiveen P A dbGKOOT A DB JONQH Oudemater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Beneehop WAABSOIIÜWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klooslerSaneia Paulo Abdij beitaat niet ilus Siroop van geenerlei waarde Gebr Stollwerck s Chocolade en Cacao IVw matifje door üe nieuwHto iiitviodingan op ma hinaal gebied TOrbeterde fbbrieatie en Tiit8lwtoi J gebruik vud fijM on fijnste gp HidfitoÜeu parandeerei Ie erbruiter van Stollwerck s Chocolade en Cacao eer aarbeve enswaardig fabnLoat nauiMvfjuri bciuitwoordond t An xien tlihoud der reap Etilntten Ik irma biliiuildo 87 Brevets als HofleverAHcier 44 Eero DlpIoma B gouden enz Hedalllrs een Iwwijs n uitmnnicnd tij i fiibnj a it Keeda 1874 schreef de Accademie national de Taris NouB vouB déoemono uae nediiIUe d T première cla f e en oonslderatton üe votra excellente fabr oatlou de Gliooolftt bonbons varies eto eto mVvnrïIr o falrikaat is ve knjgbaar bij K il Cunfisenrs Banketbakkerr ioa ni fleneraaJ eitegenwoordi er oor ïederlaisd Jolins Hatleinlodt Amsterdam Kalverstraat 10 9 8AK i li 0SE Vinum Sanguinosiim in Vacuo De heer H O WEBER Keizerstraat te Scbevoningen geelt ons inzage van het hiervolgend schrgven Mijnheer t In bet belang van andere arme Igders wil ik n mededeelen hoeveel goed mii de Sangalnose deed die ik bjj o kocht Ik leed aan hevige zenawzwakte had last van hartkloppingen was vroeselgk opgezet in de maag en soms zoo benauwd dat ik dacht te sterven Mg werd toen een weinig Sanguinose gegeven pn dat hielp mg dadelgk Ik ben het toen geregeld gaan gebruiken enzeg uit volle overtuiging het is een ééaig middel er bestaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zön geweken ook bet opgezet gevoelop de maag Ik b n beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gg last hebt van bloedarmoede zenawzwakte malaria pgn in rug ol lenden pgn op de maag booldpyn duizeligheid ot benauwdheid toe niet maar gebruik de Sanguinose I Wat z $ voor bonderden gedaan beolt kan zjj ook doen voor n I Maar zorg dat gg de echte krijgt vanDen Haag VAN DAM Co PriJB I 1 60 6 fl 1 8 12 fl I 15 Te OoDda bg WOLFF Co Westhaven AIVEETBlfTlElI in alle Couranten worden aangenomen door het Adverlentli Bureau vao A BKIiMKNAIV ZOO Wild en Gcvoi elte Van al heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippem Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboenders Beevleesch enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklaar schoongemaakt Iranoo door geheel Nederland Aanbevelend T G OTTBHAa Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telophoon Interc No 2031 Dronkenschap bestaat niet meer Bea moDster vao het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie nee Melk Likeur Abeint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van a weet Het COZ4 POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgii absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verslaalde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit bekoelt te weten waaraan hij zijne redding te danken keelt Het COZA POEDER heelt het hniseIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heelt menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onscbadelgk te rgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t t l Gonda WOLFF Co 1 Onze depöthouders reiken het attestenj boek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direc naar Londen C0ZAINSTITUTE 1 d 7 X d Wacht ü voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige aldoende middel tegen dronkenschap WEJbjfClS p= CAO WORPIERVEER HOLLAMÖT OnnaYolgbaar liin thans door nienw gevonden toepassingen onze lii Hecerf geteMUerde Wor treilen feIntiireBogaerU Zjl geven kracht en diepte die naaiakers nietknoneo bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de eckle te ontvangen GelU Prijscourant met een aantal onge vraagde getuigschriften gratie op aanvraagt Boxtel a BOQABBJB Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bü wien modellen t bezichtigen ziJn liullenlaadscb Uverzicbt Reuter seint ait Weonen dd 17 Oct De algemeene toestand van den Keizer is verbeterd Reuter seint nit Parijs dd 17 Oct In den ministerraad deelde de minister van bnitenlaudsche zaken Pichon mede welke maatregelen door den Sultan van Marokko 7ijn genomen om troepen uit te zenden tegen de vijandige stammen Do minister van financiën Caillaud diende de begrooting van 1908 in waarin het evenwicht verkregen wordt zonder nieuwe belastingen ol do uitgilte van obligatifin op korten termgn De Matin correspondent keelt na een langen en moeilijken tocht Marakesj bereikt en een onderhoud gehad met Moalay Hafld den Marokkaanschen pretendent sultan De indruk die correspondent opdeed is dat de bevolking zeer oorlogszuchtig gezind is Het reobtgeloovige Zuid Marokko staat op tegen Noord Marokko dat aan de Franschen verkocht is Monlay Hafld is de sultan van het Zniden die het rechte gelool verdedigt tegen Abd el Ais Sedert de bijeenkomst te Algeciras hebben alle godsdienstige hooiden in het Zuiden een soort geheim verbond gesloten om den regeerenden Sultan ten val te brengen Twee der ministers van Abd el Azis maken ven dien bond deel uit Na den moord op dr Manchamp kwamen gezanten van den machtigen stam der Rehammas biJ Moulay Hafld en zeide tot hem Aanvaard de regeering ol wg maken een omwenteling en stellen een anderen Shitan aan Dat zon den opstand van alle Mohammedanen de moord op alle Christenen den dood van uw broeder en het einde der dynastie beteekeuen Den volgenden dag werd Moulay Hafld op het plein vooi de groote moskee door tweehonderd krggslieden omringd die van hem eischen dat bü de sultanswaardigheid zou aannemen Zoo hg geweigerd had zonden zij allen bun geweren op hem hebben gelost Dus nam Monlay HaSd den titel van Sultan aan De groote Kaids van het zuiden en de stammen die zich bjj Ma el Ainin nit Magador hadden aangesloten juichten hem toe In den Dar el Makhzen het regeeringspaieis te Marakesj werd een schat van 80 mill Irs opgegraven Uit alle deelen van het FtUlLLETOX mmmmr Naar het Russisch 60 Ik went zeker dat de Keizerin dadelgk om onze getuigen uit Sitka zenden zal ik zal den Cz r den geheelen morgen gadeslaan en Boria zal hem Fersen s rapport voorleggen met de mededeeling dat commandant LiniefI een andientie verzoekt om Maiatoll s onschuld te kunnen bewgzen De vrienden scheidden vol hoop dat de dag zon naderen die den verlatene gevangene in de gloeiende woestynon van Azië de vrgkeid bracht Olga Orioll betrad met kloppend hart het Winterpaleis gtleid door Wer Narychkine die een onwankelbaar vertrouwen in hare genadige Keizerin stelde De onrustige droomen van den eersten nacht in het paleis der Orloffs doorgebracht hadden Olga zoo bleek gemaakt dat zg een narmeten engel van een graftombe tleek In hare blauwe oogen waren nog de iporen der tranen zichtbaar die zjl in diepe smart vergotta htd om de levendeD die door hur land stroomen gitten naar Marakesj om MoulayHafid gelegenheid te geven zich voor den strgd tegen de Christenen toe te rusten Zells uit Fez kreeg hg geld en beloften van erkenning Het eerste wat Moulay H ifid denkt te doen als zjjn toebereidselen geëindigd zgn is Fez in bezit te nemen en de Tadlas de meest onalhankelgke en vrijheidlievende stam van Marokko zond schatting aan Monlay Hafid en opent hem den weg naar de hoofdstad Uit Tanger zgn 400 Marokkaanache soldaten onder bevel van UId Tebil en van eenige Fransche onderolficieren instructeurs naar Mogador ingescheept om daar den toenemenden invloed van Moulay Hafld te bestrijden Enkele telegrammen zeggen zells dat deze aldeeling den strgd aanvaarden moet met de roehalla die Moulay Hafid tegen Mogador afzond Het zil dan wel spoedig blgkeo in hoeverre berichten over de toenemende macht van Monluy Hafld op waarheid berusten In elk geval is zg optreden en dat van bet zniden een ernstiger bemoeilijking van de pacificatie van Marokko dan Frankrgk en Spanje tot dusver meendep Zij behandelen Moulay Hafid en zijn macht wel wat en bagatelle en het blijkt steeds meer dat zü in hem een ernstigen en geducbten tegenstander zullen vinden Twee jaar geleden heeft de kantonnale raad van Bazel de Zwitsersche regeering uitgenoodigd te overwegen of er niet wettelgke maatregelen ter voorkoming van werkstakingen dienden te worden genomen Sedert zgn de werkstakingen in het kanton elkaar zoo snel opg ivolgd dat men ging spreken van een algemeene plaag De kantonnale regeering evenwel deed niemendal van zich hoeren De zaak behoort tot het departement van den heer Wollschleger het sociaaldemocratische lid der kantonnale regeering Had de heer Wullachieger persoonlijk bezwaar tegen maatregelen ter voorkoming van werkstakingen of vreesde hiJ het ongenoegen van partggenooten die ongaarne eei goede verhouding tosseben werkgevers en werklieden zien P In de laatste zitting van den kantonnalen raad heeft dr Feigenwinter het sociaaldemocratische lid der regeering uit zijn tent gelokt De heer Wnilschleger gedwongen kleur te bekennen liet zich afkeurend uit over enkele stakingen die gepaard gingen met contractbreuk Maar ten aanzien van de vraag of stakingen den vloek der schande droegen en om den dii ode die zgn leven gegeven bid voor hare liefde en toch hoe smartelük het verleden ook was voor haren geest steeg het bloeiend gelaat van den krachtigen kleinen erfgenaam der Orloffs op en de jonkvrouwelüke lieftalligheid der prinses van Alaska wier zorgen in den kring der jonge aristocratische dames vervlogen waren Met een gebed op de lippen voor die beide beminde jonge wezens die in den bloei hunner jeugd waren betrad de gravin het keizerlgk paleis Wera fluisterde Wees nu moedig Liniell en Dimitri hebben reeds een audiëntie Toen de vrienden een uur later zich gezamenlgk naar het slot Orlotf begaven wees commandant LiniefI met verheugd gelaat op het kruis dat de Keizer van zgn eigen borst genomen en op de zijne gehecht had met de voorden Voor trouw en waarheid Voor edelen dienst I Voor het onthullen van Zubow s schnrkerüen Hg schünt mgn gezant Fersen evenals mg misleid te hebben commandant I De telegraaf was reeds in werking om van Astrakan uit vorst Maxutoff het besluit van den Keiier mede te deelen Ik zal een koerier naar mevrouw MaxntoU te Dreeden zenden om brieven eo groeten en contractbreuk verhinderd zouden kunnen word door wettelgke maatregelen liet hg zich zeer sceptisch uit Men zou enkel de wijze van bemiddeling kunnen verbeteren en ook en sclieidsgerecht kunnen invoeren Voorsiellen daartoe zouden eerlang den raad worden voorgelegd Dri Feigenwinter vergeleek in zijn antwoorf het standpunt in deze van den heer WulUchleger raet het laisser laire der Man chesterschool In ien Ousterriikschen Rgksraad en in het Hongaarsahe Huis van Algevaardigden werd Woensdag door de ministe r presidenten baron Beek en Wekerle het wetsontwerp op de vaststelling der Overeenkomst tuaschen de beide deelen der Monarchie ingediend De eerste indruk is over het algemeen gunstig Al krggen Oostenrgk en llongaröe niet wat zg gewenscht badden in beide landen moot men tevreden zgn met lietgeen bereikt werd overwegende dat ook in dit geval 1e mieni serait l enneraie da bien Een igiv reenkomst 0 te maken die geheel aan de wenschen van de beide landen zou voldoen is een onmogelijkheid daar de belangen en de wenschen op zoo menig punt niteenloepen Twee belanvrgke bepalingen verdienen al dade j l 4e aandacht In de eerste pl iita dat Hongarge toegestemd heeft in een verhooging van de bgdrago in de gemeenschappelgke uitgaven met 2 pCt En daarnaast de instelling van een scbeidsgericht voor de beslechting van geschillen over de economische of fluancioeie regelingen tasseben de beide landen Tot nog toe werden over die geschillen onderhandelingen gevoerd tusschen de beide regeeringen Aan de scbeidsrechterlgke uitspraak zullen worden onderworpen alle quaesties betreffende het sluiten en opzeggen van economische tractaten met het buitenland en alles wat belrekking heeft op het veoverkeer op de veterinaire politie op de overeenkomst betreffende de rente en de quotenregeling en op de bijdragen voor de gemeenschappelg ke staatsschuld Het proces van luitenant generaal Kuno Multke tegen Maxirailiaan Harden den redacteur van de Zukunit wegens de bekende beschuldigingen betrelfenJe homosexueele neigingen of althans ziekelijke vriendschap tusschen mannen zal den 23sten dezer voor de Echepenrechtbank te Charlotlenburg dienen Sedert eenige dagen wordt in enkele bladen gezinspeeld op het sensationeeie karakter voor haren echtgenoot in ontvangst te nemen Hg is in het hoofdkwartier te Khokao Ik zal vorst Gregory Maialoff dadelgk na zgn teiogkeer in bgzondero audiëntie ontvangen en beproeven het gebeurde weder goed te maken hü kan mg nog lang in eere dienen Met u Narychkine spreek ik vol trots als met den zoon van een mgner kameraden bg de garde uw dappere vader heeft gelgk met mg in den Kaukasus het zwaard voor Rusland getrokken De bemanning der beide schepen zal ik laten opzoeken en naar Sebastopol doen brengen om daar een nauwkeurig onderzoek te kunnen doen instellen den ministers van Binnenlandsche en Buitenlandsche Zaken zal ik tgzondere berichten doen toekomen want bet schijnt dat graaf Fersen systematisch onwetend is gehouden Met deze woorden liet de Keizer aller Russen Linieff en Dimitri vertrekken Het gelaat van den Czaar stond zeer rustig toen hg zgn secretaris opdroeg graaf Fersen tot het geven van persooniüke inlichtingen te ontbieden In de groote eetzaal van het slot Orloff was een vrooljjke kring om de tafel bgeen gravin Orloff zeide Ik durf uiet langer van Beatrice wegblijven want de vele goede berichten zullen haar overweldigen wü zullen morgen naar dat do zaak noodzakelijk moet aannemen en hare openbare behandiiling bejammerd De Neue Gesellsehaftliohe Korreapondenz zeide gisteren dat alle overtuigde voorstanders van het monarchistische beginsel het opzienbarende proces ten diepste moeten betreuren en noemde een heole reeks van getaigen die de heer Harden zal dagvaarden o a baron Alfred v Berger uit Hamburg prins Biron van Kurland den rgkskanselier prins Biilow prins Philipp Enienbnrg de twe graven Hohenau luitenant generaal graal Hillsen H seler den Franschen isgatieraad Raymond Lecomte bijgenaamd der Sttsse prins Reuss den ceremonie meester graaf Wedel onderolflcieren en m ii8ch npen van 4e regimenten der garde enz Venter zal het ook noodig zjjn daj verscheidene leden van in Duitschlandrogeèi endo huizen bü rogatoire commissie onder eede gehoord worden De aankondigingen in de bladen maken naar de Berlijnsche correspondent van de ïrankfnrter Ztg opmerkt bijna den indruk dat men door zulk een bgzonderon nadruk te leggen op de opspraak die het gnding zal govun den eischer graal Moltke wil bewegen op het laatste oogenblik de zaak nog te smoren In het Hongaarscho Huia van Algevaardigden diende eerst de minister van binneulandsche zaken graaf Jnlius Andrassy de voorstellen in tot versterking der constilntioneele waarborgen Deze hebben betrekking op de uitbreiding dor werkzaamheid van het administratieve gerechtshof tot I et beslechten van oneenigheden tusschen hestnurslichamen en de regeering op do instelling van een gerechtshof dat bevoegd is om konnij te nemen van dergolijke oneenigheden en op het wijzigen van wetten betreffende het staatsbestuur Daarna kreeg Wekerle het woord tot liet ihdieneu van de wet tot goedkearing der overeenkomst HiJ hield een redevoering die een uur duurde mt waarin hö de beteekenis dier overeenkomst voor Hongarije uiteen zette De redevoering van Wekerle wera met gomengde gevoelens ontvangen vooral de vorhooging der Hongaarscho jaurIgksche bgdrago verwekte ontstemming bü de onafbankelgkheidspartg Ook werd van die züde gevraagd naar een eigen Hongaarscbe bank In de couloirs poogde Kossuth de opgewonden gemoederen in zjjn partg tot bedaren te brengen door do aandacht te vestigen op de voordeelen die Hongarge bedongen beeft Een aantal leden der onaf Dresden erugkeeren Arthur Zoo spoedig reeds P riep Irma oen blik op Arthur slaande die verried dat haar hart in het geheim voor hem klopte Slechts om des te spoedig terug te komen prinses antwoordde Arthur opgeruimd Wg moeten toch allen hier zgn wanneer uw vader wederkeert ik moet nauwkeurig weten hoe die geschiedenis met de lelssohopen zich tieeft toegedrai en Dat is eenvoudig genoeg antwoordde Linieff Zubow heeft op elk der schepen eenige züner handlangers geplaatst Onder voorwendsel dat er reparatie noodig was is het eerste schip op de Koerilen binnongeloopen waar de Nevsky op de loer lag De lading w rd in het geheim op jonken overgebracht en naar Japan vervoerd vanwaar zü later in handen der dieven naar Europa kwam Daarna liet men het schip overrompelen Zobow nam de bemanning aan boord der Nevsky da officieren kregen h m deel van den buit en de bemanning trad in Znbow e dienst later zorgde Zubow er voor die mannen in Kamschatka achter te laten vanwaar zü niet wegkonden zonder pas dien hji hun onder allerlei voorwendsels weigerde Wordt vervolgd