Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1907

Hiirlijk irfrisscU C inserveeri di l anden Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hnishoudeiyke voorwerpen weUke ook zoo veel noodig te epareeren en hoofdzakelgk aan iningegoeden voor goedkoopo prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Vereeniging Armenforg WIM en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Po ilarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GUTTBLINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM I Telephoon Interc No 2031 hankelgkheidapartg wilden de overeenkomst goedkeuren doch niet de verhooging d r HoDgaarsche bijdrage Doch hoe de partyen ten slotte over de Overeenkomst zulten oor deelen zal bg de behandeling der onderdeelen wel btgken Een merkwaardig geval doet lich by de besprekingan voor De Znidslaven Clnb in den Oostenrfjktcben Ryksraad besloot een deputatie t zanden naar Budapest om te onderhandelsa met de Hongaarscbe Kroaten over de oversenkomst En de Kroaten zgn van meening dat voor het alelniten der economische verdragen tUBScheu Oostenrgk en Hongarye de koninkryken Kroatië Slavnnie en Dalmatië als derde gelgkberecbtigden hadden moeten worden gehoord Dat is en bemoeilijking van de qnaestie die de goedkeuring wel piet zal belemmeren maar die toch weder tot nieuwe moeilgkheden aanleiding kan geven Verspreide Berichten Frahkruk De Petit Parisieu vertelt dat sedert September voortdurend verdachte dingen gebeuren bg de opslagplaatsen van kruit in de vestingwerken van Vincennes Er sluipen heel wat verdachte lieden rond die het vaarschynlijk vooriien hebben op den voorraad aan ontplofbare stoHen om deze in de lacht te laten vliegen Ook in Verdun zag een schildwacht een verdacht individu de kruitkamer naderen Toen hy vnur gaf werd hg door twee anderen aangegrepen Allen konden ontkomen DuiTSOHLiKD Bebel veegt in de Yorwirts Kolb en Frank den mantel uit de twee soci s die in den begrafenisstoet van den groothertog van Baden als leden van den Landdag hebben meegeloopen Zy hebben de waardigheid der party afbreuk gedaan toornt Bebel Vorsten laten zich immers ook niets aan doode sociaaldemocraten gelegen liggen Het is treurig dat er in onze gelederen altyd nog menschen zyn die niet weten wat zg aan de party zichzelf en bun positie verschuldigd zyn Rusland In het Westen van Rusland i het zoo warm dat de bopmen voor den tweeden keer uitloopenl En in Frankrgk sneeuwt het all Te Minsk hebken do Ware Russen de overwinning van een partygenoot bg de verkiezingen gevierd met et n Jodeovervolging Vele mannen en vrouwen zgn gekwetst Perzik De Turken hebben weer een znidelgk van Oormla gelegen district bezet Men krjigt in Ferzie den indruk dat de Russische diplomatie zonder invloed is Zoo gemeld is laat men dan ook den Rossischen gezant iu Constantinopel maar praten I BINNENLAND STATEN GENEttAAL T W K K I B K M n K H Zitting van Donderdag 17 October Stelling jan Amsterdam De minister van Oorlog zette zgn redevoering voort en betoogde dat liet onjuist is dat we niet te gelgk voor het leger en de stellingen geld knnnen nitgeven de feiten weerspreken die bewering Voorts zette de Minister uiteen dat er een onverbrekelgke schakeling bestaat tusschen alle deelen der defensie Er is een vestingstelsel in harmonisch verband de kustdefensie is onderhanden de sperliniön worden in oogen chonw genomen Het plan voor de stelling kan niet worden beperkt De verdedigingswerken vertoonen thans zulke gapingon dat alle punten zwak zyn Open veldwerken zgn □ iet voldoende permanente werken zyn noodig Slechts voor de vjeugels kan men met tydeiyke werken volstaan De kosten achtte de minister in vorgeiyking met het buitenland zeer gering Herinnerende aan de oneervoile wgze waarop wg in 1795 in Fransche handen zgn geraakt en de millioeuen welke ons die vriendschap der Franschen heelt gekost verklaarde de minister de voorkeur te geven aan betaling van 8 millioen boven een oneervol ondergaan üitvoerif betoogd de minister voorts de kracht van permanente versterkingen welke zonder aanzienlgke offers door den vyand niet kannen worden genomen Een commissie van onderzoek als door den heer van Kol gewenscht achtte de minister overbodig Vervolgens ging de minister de rede na van den heer van Kol en bestreed de verschillende door dezen aangevoerde argumenten betoogende dat een vyand die zou dreigen de Lekdijken door te steken de pu blieke opinie van geheel Europa tegen zich zou krggen Den heer Merchant bestrydende merkte de minister op dat deze meer waarde hecht aan het oordeel van niet deskundigen dan van deskundigen dat zgn oordeel omtrent ds stelling van Amsterdam in strgd is met dat van den heer van Kol waaruit de minister afleidde dat die stelling toch wel iets verblindends moet hebben Den heer Talma gaf de minister te kennen geen uitstel van behandeling van het ontwerp te wenschen Laten we niet wachten op een gemeenschappelgk fonds ook voor de kustverdediging loch afdoen wat onze hand vindt om te doen Het moeras op defensiegebied waarin we ons zonden bevinden beschouwde de minister al een rhetorische ïgnur Door samenwerking van Kamer en Regeering kunnen we er gemakkelgk uitkomen De minister concludeert dat de stelling onmisbaar is De vergadering ging hierna over in co mitégeneraal Te half vgf werd aan de pers meegedeeld dat do vergadering heden niet meer werd heropend en dat de voorzitter zon voorstellen i aar morgen ochtend 10 nur voort te zetten De vergadering zal dan dadelgk weer overgaan in coicité generaal Gemengfde Berichten Men meldt uit Eindhoven De werkman die Wegens slecht werk hg de firma van der Nahmer te Stratam ontslagen doch voorwaardelgk weder wab terug genomen is thans door de firma wegens oubehoorlgk optreden jegen de patroons voor goed ontslagen Bestuursleden van St Severus en Unitas hebben een verklaring onderteekend dat dit ontslag ten volle gerechtvaardigd is Overigens zyn alle ontslagenen weder geregeld aan t werk Een ernstig ongeluk viel gisteren te sGra voland op hot bulten Swaenenbnrgh voor Jhr Tindal bewoner van dit buiten was met een vriend nit jagen geweekt en had zgn geweer even neergezet Hg vroog later aan den werkman Bakker hem het goweer even te brengen Dd tninknecht A die in de stollige overtuiging verkeerde dat het niet geladen was roept Schiet vrö op want hot is toch niet geladen Bakker ook in die meening trekt nit de grap aan den trekker en de tninknecht wordt met een schot hagel in het hoofd getroffen De geneesheeren Jonker en Brouwer werden Béiden ontboden doch konden weinig hoop ffeven Hedenmorgen lag de getroffene nog hewnsleloos Gisterochtend is in de Anjelierstrat te Amsterdam een driejarig meisje Mgntje E uit het raam der tweede verdieping van perceel 60 gevallen De arme kleine bloedde zwaar uit het hoofdje en werd bewusteloos naar het gasthuis vervoerd Vader en moeder niet thuis een vgfjarig zaaje dat de kleine oppaue men kent de droeve geschiedenis Hbl Men meldt aan do N R Ct Te Kopstukken Gr is gistermiddag de boerenhuizinge van den heer J Klompmakers in den asch gelegd De inboedel on de geheele oogst koren gingen verloren De inboedel en de geheele oogst koren gingen verloren De bewoners die afwezig waren hadden alles verzekerd Poldervergadering aan het ziekbed Dit niet alledaagsch geval deed zich hier 11 Zaterdag voor Ziehier de oorzaak Het bestuur van den Stichtsch Ankeveenschen polder bestaat nit 3 leden benevens een secretaris buiten het bestuur Volgens het reglement moeten 2 leden aanwezig z n om te kunnen vergaderen In de vacature Van Dgk was voorzien door de verkiezing van mr van Lennep doch daar Z Ed nog niet beëdigd was kon hg niet als lid van het polderbestnnr zitting nemen Wgl het derde lid de heer H Verhoeven reeds geruimen tyd ziek en thans bedlegerig is was men wel genoodzaakt de beëdiging van den heer V L aan het ziekbed van den heer V te doen plaats hebben Hierna kon de vergadering op een geschikter en minder sombere plaats worden voortgezet VliRG4DliRIN6V NDEN6EHËËNTERA4D VRIJDAG 11 OCTOBER 1907 Vervolg De Voorzitter Ja ik kan meadeelen dat toen de meerderheid van het college van B en W besloot geen dispensatie te verleenen dat er toen behalve de qnestie van den afstand der afscheidingen ook dit bezwaar bestond de onmiddeiyke nabgheid der school vooral met het oog op brandgevaar De toegang langs het gebouw wordt dan Biet eens een meter Dat is bet hoofdbezwaar en daarom hebben B en W voornameiyk geen dispensatie gegeven De heer Herman De zjigang zal inderd lad breeder worden de heer van der Want laat het bestraten waardoor de fipniten bg brandgevaar er gemakkelgker duor zullen kunnen Het voorstel Herman in stemming gebracht wordt aangenomen mot algemeene stemmen op twee na Tegen stemmen de heeren van Galen envan de Velde De heer van Egk Alvorens n de openbare vergadering sluit wilde ik a even een vraag stellen Er is reeds meen ik meermalen op gewezen dat op het pontje aan de Turfsingelgracht ongepermitteerd veel menschen worden toegelaten Dat levert groot gevaar op en ongelnkken kunnen op den duur niet uitblgveu Soms gaan 30 40 menschen gelgk over Ik heb ook al gehoord dat er iemand te water is geraakt Is dat alles bg B en W bekend en zgn B en W voornemens afdoende maatregelen te nemen f Ik vraag het juist in openbare zitting om betrokkenen er eens attent op te maken De Voorzitter De klachten zgn ook my ter oore gekomen ik heb den commissaris reeds last gegeven voor streng toezicht te zorgen De heer van der Ree In aansluiting van het gesprokene door den heer van Egk kan ik nog meedeelen dat het hoofdzakeiyk bg het uitgaan der fabrieken is dat die pont zoo overladen wordt Do Voorzitter Dat was ook my bekend Aan de orde De bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1907 De zitting wordt nlanu voortgezet met gesloten deuren Na heropening deelt de voorzitter mede dat de volgende beslissingen zgn genomen Woonpl Namen Be Gebracht drag op A 137a H M Deegenaar f 1200 f 900 B 3a D Hoogenhoom 800 handli 76 Dr J H Bakker Niemeger 6000 f 5000 109 N F Cambier van Nooten 16000 14000 120 Jhr H A A Meyer 4000 3300 126 E H van Mild 2500 2200 145 C G A Koog 10000 handh 163a E Rgkaart 30001 1000 174a J A Lutjenhossink 800 475 204 J Zielstra 2400 handh 0 1 A J van Dantzig 2300 17 J de Raadt 1300 30a A den Hertog 700 f 500 61 J L Bruns 22000 handh 67 A van Waas 1800 75 Wed Stigter Pinkse 3500 f 3200 143a J C F K de Nobel 600 royeeren 146 T van Egk 600 2224 J C den Hoed 700 handh 235a J S Wieling 950 D 64 A Trgbits 2500 80 B W vandePavoordt 3200 93 Wed van Wgngaar den Pniik 1500 93 C M vanWyngaarden 900 E 23 Th A van de Laar 1200 f 900 23 H J Maas 1000 800 86 H A Diestelhorst 4000 3600 F 64 A de Busschere 500 royeer n H 38 W Kreenwen 1400 handh 52 L üuweneel 2500 94 N van Krimpen 3400 f 3200 98 L G Bruns 1000 handh 171 N Souffré 3000 1 8 B A Holleraan 500 118a Wed V Velsen Lies hout 1500 f 1200 K 8 G de Raadt 2500 2000 71 D Schotel 550 royeer 184 L M Kaptein 1200 handh 233 T Bos 1400 M 122 D van Stavel 600 royeer 258 E Lafeber 600 handh N 19 Wed van Dorp van Riemsborgen 450 royeer O 204 D de Jong 675 P 31 W F Willemse 550 113 H de Heide 750 handh 113a J Th van der Geld 700 royeer 276 J Kriek 700 handh 277 C Bout 500 royeer 432 A Elshout 450 550 C Spruyt 600 f 550 572 J Bunschoten 575 royeer 586 a Brouwer 450 596 A J van der Schoor 600 639 B van der Melde 450 707 L de Beg 450 794 D A van Waas 800 f 650 893 P Danens 500 royeer Q 51 J de Jong Wzn 2500 handh 132 H Egssen 15000113000 193 W Streng 450 royeer 209a Wed Dries Zuüdvold 600 216 J H Teeling 2600 handh 217 Wed Molenaar van der Poort 7000 f 4000 246 C J V Haansbergen 4000 f 3750 256 Wed V Kekom Brink 4000 handh 365 J N Both 6000 f 2600 6500 handh 650 royeer 450 royeer 3000 f 2500 4500 4000 2400 2000 6500 4900 4000 3750 2500 handh 1500 f 1200 800 600 475 450 450 royeer 600 2000 600 450 266a R156 208 239 302 329 656 660 683 687 S 50 107 117 156 F128d P279 606 H S H van Pelt B van Asten A C Vergeer Th de Graal L J Jaspers J Voorend Dr L A Kesper H Rgsping A H van Gelder Wed IJpelaar van Steel W Ooms G van Wgk A Brewel A Hunik TE LAAT J M van Leeuwen E Betzold A Vugk Stadsnieuws ÖOODA 18 October 1907 VERGADERINGVAN denGEMEENTERA AD op Woensdag 23 Oct 1907 dea namiddags half twee nur zoo noodig voort te zetttn s avonds acht nur Aan do orde De benoeming van een leeraar in hetFransch en Dnitsch aan de Handelscursus Het voorstel tot verhuur van grond aanA Nederhof Hot voorstel tot verhuur van grond aan I van der Want Het voorstel tot verhuur van grond aan het R K Kerkbesiuur van St Joseph en aan I Cats Het voorstel tot wgzigiag der gemeentebegrooting voor 1907 Het nader voorstel in zake do bestrating van de Krugerlaan De ontwerp begrooting der gemeente voor 1908 De ontwerp begrooting der gemeente gasfabriek voor 1908 Hot voorstel tot nadero reguling derbezoldiging van den boekhouder opzichter der fabricage Aan de Raadsleden zgn de volgende inkomen stnkken toegezonden Gouda 15 October 1907 Wg hebben do eer den Raad hierbil aan te bieden do volgende vooraf door den Minister van Binnenlandscho Zaken goedgekeurde voordracht voor de benoeming van een leeraar in het Fransch en het Duitsch aan den Handelscnreus C J DE RUWE hoofdonderwgzer aan de lo Burgerschool voor jongens alhier en W J ENDENBURG hoofdonderwgzer aan een openbare lagere school te Rotterdam De betrekkelgke adviezen van den bevoegden Inspecteur van het Middelbaar Onderwys en van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs gaan hiernevens Gouda 15 October 1907 Gedeeltelijk als een gevolg van uitbreiding van bestaande en aanleg van nieuwe gasleidingen in de scholen voor gewoon lager onderwys Nrs 2 en 3 doch in hoofdzaak doordien de prgs der steenkolen wederom zeer hoog is bigkt h t noodig den post op de GemeenteBegrooting voor het dienstjaar 1907 uitgetrokken onder volgnummer 145 als Kosten van verlichting en Vfrwarraing en van het schoonhouden der schoollokalen met f 1000 te verhoogen terwgl het grootere aantal vacatures bg het lager onderwgs oorzaak is dat ook de post Kosten van examens en proeflessen der ondervgzora te vinden onder volgnummer 148 nadere raming behoeft Op laatstgenoemden post zal vermoedeiyk f 40 meer worden uitgegeven dan de geraamde som bedraagt Overeenkomstig het voorgaande hebben wg de eer O voor te stellen de QemeenteBegrooting voor het dienstjaar 1907 als volgt te wgzigen lo te verhoogen in uitgaaf a Artikel 8 van Aldeeling I van Hoofdstuk VII Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der schoollokalen Volgnummer 146 met f 1000 Artikel 11 van Af deeling I van Hoofdstuk VII Kosten van examens en proeflessen der onderwyzers Volgnummer 148 met 40 Te zamen f 1040 2o tot dekking dezer meerdere uitgavena U tchrijven van den post voor Onvoorziene uitgaven Volgnummer 203 f 1040 Gonda 16 October 1907 Uwe vergadering nam den Un dezer het besluit ons voorstel van den lOn September 11 No 95 betreffende eene bestrating en rioleering van het bebouwde deel der Krugerlaan voorloopig van de agenda af te voeren en dj zaak opnieuw naar uni college t resToyeeren Aanleiding daartoe gal een op bedoeld voorstel ingediend amendement de strekking hebbende dat de heer F Ooms alhier wat het nog niet bebouwde deel der Krugerlaan betreft voor zich zelvenenvoor zgne rechtverkrygenden afstand zou doen van het bestaande contract ouder verplichting bg eventueele bebouwing of in ieder geval binnen vier jaren tveneens f 2 per M in de kosten van bestrating en riolee ring van gemeentewege bg te dr gen en het over de volle breedte volgens het oude contract kosteloos en om niet in eigendom beheer en onderhond aan de Gemeente over et dragen Wy hebben de eer U met betrekking tot deze aangelegenheid mede te deelen dat ons nit een onderhoud van onzentwege met den heer Ooms gevoerd gebleken ia dat hg bezwaar heeft tegen den bg het amendement gestelden termgn van vier jaren aangezien de rao elgkheid bestaat dat de Krugerlaan niet binnen dat tgdsverloop geheel bebouwd wordt Zoo dit laatste werkelgk het geval mocht biyken dan zou bestrating groot nadeel voor hem tengevolge hebben omdatr deze gepaard moet gaan met demping den sloot die zgn eigendom van den openbaren weg afscheidt waardoor dit eigendom als grasland vrgwel waardeloos zou zgn De heer Ooms kan derhalve met deze voorwaarde geen genoegen nemen doch wel is hg bereid daaraan zooveel mogelgk tegemo t te comen doch zich tot overdracht en betaling te verbinden ook irdieo de verdere bebouwing van de Krugerlaan niet aan aantengalotm mocht plaats hebben en dan van gemeentewege werd overgegaan tot bestrating en rioleering hetzg naar de z de van het thans bebonwdp deel hetzg naar de zgde van den Goejanverwelleodgk Wg zgn van meening dat thans op ons voorstel van 10 September 11 No 95 aangevuld gelgk hierboven is omschreven kan worden ingegaan zoodat wg de eer hebben U in overweging te even het volgende besluit te nemen lo Van P Ooms c s kosteloos en om niet iu eigendom beheer en onderhoud over te nemen de Krugerlaan voor zoover deze thans bebouwd is en nog niet aan do Gemeente toebehoort namelgk de perceelcn kadastraal bekend gemeente Gouda in Sectie A Nos 3561 3644 3650 4088 4082 4084 4086 3747 4117 4119 en 3562 water 2o de Krugerlaan voor zoover deze thans bebouwd is van Gemeentewege te doen bestraten en rioleeren waarvan de kosten bg gebruik van Waalklinkors geraamd worden op f 4500 en bg gebruik van Vechtsche klinkers op f 5500 en den heer P Ooms daarin te doen bgdragon een som van t 1874 onder voorwaarde dat met wgziging in zoover van het tusschen hem en de gemeente gesloten contract van 28 Mei 1900 de heer Ooms ook voor zgne rechtverkrijgenden zich verbindt bg verdere bebouwing van de Krugerlaan het voor de verbreeding noodiga terrein langs het te bebouwen gedeelte en bg niet aaneengesloten bebouwing ook het voor de verbreeding noodige terrein van dit te bebouwen gedeelte tot aan de bestaande bestrating of tot aan den oprit naar den Qoejanverwellendgk aan de gemeente kosteloos en om niet af te staan om het door haar te doen dempen rioleeren en bestraten en in de kosten daarvan bg te dragen f 2 per M afge ttaneu grond 3o ons college te machtigen van gemeentewege over te gaan tot verdere overneming bestrating en rioleering van het thans nog onbebouwde deel van de Krugerlaan telkens en zoodra de heer F Ooms voornoemd in de kosten daarvan l 2 per M heelt bggedrageu en den weg over de volle breedte kosteloos en om niet in eigendom beheer en onderhond aan de Gemeente heeft afgestaan Op de heden alhier gehouden vrije paardenmarkt waren 1200 paarden aangevoerd Veel vreemde kooplieden waren aanwezig en er werd veel handel gedreven De prgzen waren voor 1 arige van t 190 tot f 325 300 400 3 6 400 600 Luie paarden 600 700 Werkpaarden 200 350 Veulens 100 210 öisterecavond ten ongoveei 11 uur werd brand ontdekt in de sigarenfabriek van den heer de Morrée in de Stoofsteeg Spoedig werd de brandmeester van de slangenwagen opgeroepen die met zyn personeel aanstonds begon het bedreigde punt ouder handen te nemen Het midden gedeelte van de fabriek i uitgebrand De brand is ontstaan in de droogkamer Ten half twee kon de blangenwagen inrukken en was de brand gebluscht Alles is tegen brandschade verzekerd Gisteravond trad in de eerste uutsavond ran dit seizoen op de heer Henri Dekking oor getrouwe nntsbezoekers geen onbekende tot onderwerp gekozen had De Narren Om Bosttoiii biyipel in i bedryreD me I trisch vertaald met bekortingen naar het Franéch van Migael Zanincois door den spreker benevens enkele kleinere voordrachten Aan zyne voordracht liet de heer Dekking een korte inleiding voorafgaan over het door hem voor te dragen werk In e nieuwere Fransche dramatiek zoo zeide spreker neemt Miguel Zamacois een voorname plaats in men heefi zyn werk les Bouffons zelf dikwgls vergeleken met Cyrano de Bergerac ofschoon volgens sprekers oordeel Bostand s meesterwerk noch in vroeger noch in later ti den overtroffen is Vervolgeus gaf de hoer Dekking een klein overzicht van den rol lie de Narren speelden van de vroegste tgden af bg de Romeinen en do Grieken in de grgze oudheid ja tot zelfs aan de tafel der Goden zat een nar aan Na de Romeinen geraakten zy in verval om tot bloei te geraken onder de Fransche koningen Daar beleefden zg een tgd van ongekend aanzien Hun taak was het door bun welsprekendheid hun geestige invallen hun meesters afleiding te bezorgen waarby zg ongestraft menigeen belachelgk konden maken De Narren nu speelt in dien riddertgd op een oud kasteel in het hart van Frankryk De edelman die bet bewoont is arm oorlogen en verkwistende leefwyze van zgn voorgangers hebben het familiekapitaal verslonden zoodat het den edelman aan de noodige middelen om te leven zooals het iemand van betaamt geheel ontbreekt Daardoor kan het kasteel niet onderhouden worden zoodat het in een zeer bouwvalligen staat verkeert daardoor kunnen zgne weinige bedienden niet betaald worden zoodat zy op den dag waarop de geschiedenis begint nog 18 maanden loon te goed hebben Daar om kan de 17 jarire dochter Solange van den baron aan geen enkel feest deelnemen want dat veroorzaakt kosten Daar komt een koopman het kasteel bezoeken trachtend eenige antiquiteiten te verknopen of te koopen Twee edellieden uit den omtrek jong en rijk hebben zich vermomd als zgne knechts om toegang te krggen en in aanraking te komen met Solonge Aan den maitre Olivier vragen zy hulp om in het kasteel eenigen tgd te vertoeven en Olivier die in een rjgk huwelgk alleen uitkomst ziet bedenkt een plan Solange zal z ch ongesteld houden en oln haar afleiding te geveu zal men een nar zoeken die deze taak op zich zal nemen Er melden zich 5 narren waaronder do twee vermomde edellieden Een maand lang mogen zg allen blg ven en wedyveren in welsprekendheid en geestigheid Na verscheidene proeven van hun talent getoond te hebben heeft Solange een dor narren Jacasse uitverkoren ondanks zgne mismaaktheid zg hjeft hem lief dan bIgkt dat hg niet alleen volstrekt niet mismaakt en ook geen nar is maar een jongen flinke edelman die haar hand vraagt aan haar vader Zgn rgkdom staat hem in den weg maar de jonge edelman gebruikt een list doet hem gelooven dat er een kist gevonden is gevnld met goud die Solanges vader toebehoort en dan geeft hg zgn toestemming Dit werk werd nu door den heer Dekking voorgedragen op eene wgze die zeker alle aanwezigen zeer voldaau heeft De verschillende personen werden duidelgk en keurig uitgebeeld o a den snorkenden Italiaan Veilcano do narren en de boersche dienstmeid Onafgebroken werd er geluisterd naar den spreker en het luide applaus drnkte zeker aller voldoening uit Na de pauze vergastte de heer Pekking ons op een gedicht van Albert Verwey t Stervend jaar 4at eveneens zeer mooi gezegd werd Daarna kwam aan de beurt Een avondje bg Juffrouw Pieterse vrn Mnltaluli uit de geschiedenis van Woutertje Pieterse Dit was een waardig slot van den zoo genoeglyken avond Den heer Dekking onzen dank voor wat hg ten gehoore bracht Hedenochtend heeft te Reenwgk oen treurig ongeluk plaats gehad Zekere S J mot M V R in een roeiboot gezeten tot vervoer van graszoden is door welk toeval dan ook de roeiboot gezonken is en S J verdronken M V B wist zich gelukkig nog te redden Do heer A T Veenstra gemeente secretaris te Schoonhoven komt als no 1 voor op de voordracht voor gemeente secretaris te Leeuwarderadeel In de Bodegravensche Moge te Bodegraven had een treurig ongeval plaats Twee kinderen van den arbeider v D een van 7 en en een van 2 jaar oud zgn dicht hg de oaderiyke woning in een sloot verdronken BEÏÏES VAN EOTTEEDAM b C H KMAANDAG 7 OCT StaaUUenlngen PoETüaAL Oblig 3e Serie fr 060 3 69 i Oblig Se Serie fr 2600 3 59 i RD8LAHn Iwang Dombr Obli 96 gatien 4 44 AziR Japan Obligatien 1899 4 Colombia Geconsolideerde Bui tenlandsche Schold Recepis L 100 IV 24i i 4 4 3 4 100 99 100 90 101 9TI aypotluet Banken Aandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Otrechtsche Hypb 4 im Pandb Westlandsche Hypb 4 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 106 Alg Hypothbr Eerste Ned 99 99 Hypotheekbriefbank 44 Pandb Hollandsche Hypb 35 98V 100 Seheepvaart Maalschappijen Pand Holland GnlfStv Mg Pandb Nationale Hypb 3 Pandb ö Hypotheekbank te Amsterdam 4 367 Spoorweglemingett Italië Oblig Zuid Italiaansche Spw lMg A 1 Premül€enin en bisLGiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 02 Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintennantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFPEN BLOUSES PELTERIJBM enz tegen lie meest concurreerende prgzen HfiArra s £ fffif£fy j ir Ais rtif s J i 385 Staats loterij 5e Kla o Trekking van Vrgdag 18 Oct No 847 f 70 en premie van f 3000 14645 f 400 18854 f 100 826 1464 2093 2177 Pryzen van f 70 4886 9589 13988 17049 18526 20791 5403 10335 15024 17427 20015 99 5885 11733 16102 18160 20701 20962 800611834 17034 Predikbetirt bij de Remonstrantaoli o Gereformeerde OemeeDte alhier Zondag 20 Oct s morgens lO i uur Ds H VAN ASSENDELFT ADVElim TII V De Heer en Mevrouw H J NEDERHORST Jr VAN Vrbümingen geven kennis van de geboorte van een Zoon Gouda 17 October 1907 Vereeaiglng ARMEiXZORG Afderling BIIOHHENHIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Hot Corrè spondentschap vao VOAOHOMOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten hnize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKZWAOER Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn IMooriI Brabanlsch Schoen m Liiarzenmai aziju KLEIWEO E tegenover de KIcIwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Daiiics en Kinder Winler Artlkelcn SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS X ie repiratlSn en aangemeten work MlewK onovertroDen Prof ür Liebera welbelcond AIlMD echt met Fabriekimerk tot voortdurende radicale tu zekere genezing van alle zoK de meest hardnekkige xenuuHekten ooral ontstaan dn ir atdwalingen op jeugdigen leefi l Cl 4 genezing van elke zwakte Bl r lacht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maogpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz Polluttone enz Uitvoerige prospectussen rniircr leirh L 11 8 B 3i ilubW Huw h II M Oi iilfi I Depfit Mattli v d Vagle Z ailiomiu I put 1 M Clélian k Co Roltonlam r Hnppol B iravenhaga Halmmaas lio Jonf J Osn Roljer in n Wolff fc Co Oouda n bji alle droiiistea SAMOSWIJN os cent ter Jleseh Aanbevelend Over dg geheele aarde vepsproid Pirma Herman Zoon Volgens den hedendaagsclien stand der wetenschap is Odol proeFonder mdelijkhetbestemiibkl voordevËrzorgmgvdnmndentanda AUSÊn SChi ü £ 3 Pal enl flacon a Eohte Oude Jenefer Nightcap P HOPPE Vcrkrggbaar bg PKBTER S h Let Op oachet en kurkbratid V Htt l i ti uchulolylutt n makkclykfte poetimtddel voor Hmtm RjH IB Toorat daniei en Klndericliof nwMlit mSÊi Il de Appretuur van C M MUIiflr L Ca Men lette od op naam en fabriekimerk Verkryikiv kr Mmtm liikelliri In MkSHwark iiliRtiriH 4ni r fen nr Ofliiiriil Dtaetby W SarfBininn Ar Hfif rlii B0uth Str 14