Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1907

o 10406 Maandag 31 October 1007 40sle Jaarj aiig fiOlDSCHE COIRMT I ieuw8 en Advertentieblad coor Gouda en Omstreken Teletoi n Wo SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z Il en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jtost 1 70 Afzonderlijke Nomir ers VIJF CENTEN Telefeon M A D V E R T E N T ï E N worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adverteu tj ii taU 4inm de iijii Zaal Kuiistinlir Sociëteit ON8GRNOEGEN ZATERDAG 19 OCT OBER 1907 HBT YRIJE TOONEEL Directie J H SPEENHOÏ F en NAP DE LA MAK Opvoering van Zp EdelacMare ol Het Vrije Tooneel ia 1000 Vreezen Satyrieke klacht in I Bedryf o De Tante van Charley KIncht in I Bedrijf Oroot Lachsnccès o Verder optreden vaa i H Speeshoff Nap de la lar Dichter Zanger Hnmorist leTF Speenholf Pw in hnnne liedjes ec voordrachten Voor prjien der plaateen en verdere bglonderheden tie groote biljetten Leden gewone redactie OCUIKT A klit PAiN ixPËLLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN ANKER y Ruim 3S jaar boor miuioenik jicht tn rheumatiekluoem 1 met succes ebrtpikt Verkruobaab im flesschoiv k50cIs 75cIs tH US BU H H dPOTHEKERS EN DROOISTEN Ir Ad IUCHTERliC RonERPAM To flouDA bï C LüdEB Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhaven 198 Wie l Aöt ïgo 4 ób EdltA liXiftll Cacau t outnuigcn teeamt g ü toM eo na v U pra iomingen ia düi mdol gekomen unUei uoa niarn den iiit icdeni Dr Miohaellji vermrdigt op de bestu machines in het ttaldb roHodo Êtabblissement van Oebij BtoUVWOk t Kenlen itcbt J rT121cl2SLcriy Cikel Cacao n vierkanten busaen tee Eikel Cacao i met melk gekookt eos3 cangenaiae gezonde drank voor dag i ik8cti gebruik een k 2 theelefdi van t jnxler voor een kop Ohooolate Alt gODocBkrAchHge drank by nl w diorihoe sleuitii met water t gebrul ten Yei bijgbaar by de voornunuti B t Ap ithaksrs ens Prii t Kq V K prceftniijea f 1 80 o 0 90 a a35 Qenr MlvertegenirooidigMr nn IMera land Julius Mattenkltdl ninterdeun £ alve siraat lOS BEMIEFOTTANTBEE Men w r U vorjKnilit t t MKIIK te letleii UIT HIT MAQiZlJH TAH M llAVENSWlAY ZONEN OORINCHEH L u7 e THEEËN worden fgeleferd in verzegelde pakjes van r j ttete n een half en een Ned oru met vermelding van Nommer e KPrgs voorsien van nevenstaan l Serk volgens de Wet gedepo PBÓerd i Zich tot de nitvoe ing tan geeerde orders aanbev eude 3 C BIJL vooiniseB J BBESBAABT Li SAÏ GUr iOSE Viiitim Sanguiiidsum iii Vacuo De heer H G WEBER Keiiersirnat te Schoveningen geeft ons inzage van het biervolgend schrijven Mijnheer I In het belang van andere arme löders wil ik n mededeelen hoeveel goed mö de Sangninose deed die ik bij n kocht Ik leed aan hevige zennwzwakte had last van hartkloppingen was vreecelok opgezet in de maag en soms zoo benauwd dat ik dacht te sterven M i werd toen een weinig Sangninose gegeven en dat hielp mij dadelijk Ik ben het toen geregeld gaan gebruiken en zeg uit volle overtaiging het is een éénig middel er bestaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zjjn geweken ook het opgezet gevoel op de maag Ik bsn beter dan ik had darven hopen Schoveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gij last hebt van bloedarmoede zennwzwakte malaria pjn in rng of lenden pjn op de maag hoofdpijn daizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebruik de Sangninose Wat zü voor honderden gedaan heeft kan zö ook doen voor n I VAN DAM Co Maar zorg dat gij de echte krjgt van Den Haag Prijs f 1 50 6 4 f 8 12 f 15 Te Qonda biJ WOLFF Co Westhaven SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiHiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 45 zenden wiJ franco door Nederland onze overal bekende yormnlColleetiea 30 Hyacinten voor glazen ol 40 voor polten ol 60 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 160 atiiks voor 4 potten of eene collectie voor den tuia van 250 stnks of eene collectie voor kamer en tuin van 2iO sinks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hvacinlhen Tulpen Narcissen Crocns Scillas Sneenwklo tjes enz RÜk geïllustreerde prUsliJst met specificatie onzer collecties in het Hollandsen en onze vele wenken voor de calluar bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wij desverlangd gratis en franco n TuInboHW Etabllsseoient HulsterDulo NoordwUk bij Haarlem Zijl ge niel tevreden met wat ge thans gebruikt neemt dan eens proef tot ongeveer dezelfde prijzen roet GIESELER s Rooinboter GIKSELER s Mélang es GIESELEB s Margarine i deau GIESELER 8 Kaag et Cadeau GIESELER s Koffie ÜIESELER s Thee In de bekende eigen winkels HET WAPEN VAN ASTEN De kwaliteiten ziin de puikste de prijzen de laagste en de cadeaux de mooiste en voordeeligste Na ééne proefuarao behoort ge wis en zeker tot onze vaste klanten HET WAPEN VAN ASTEX M GIESELE R Ta QODDA Wlldatraat 1B7 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoningr Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijji Keelpgn Heeschheid enz MBLIASTBB is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten a Nederland Franknik Duitechhnd Engeland Amerika Ned Indil Oran e Ae r Kolonie UELIASTBB werd Tma l met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELldSTBB in flacons f 0 40 V ri UBLIAVTBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eeniffe fabrikanten H N VAN SCHAIK o KoninklSke Stoomfabriek De Bontngb en Dea ifi e VorkrÜRbaar bn Firma WOLF £ Jb Co Westhaven 198 Oouda GRENUËL flouda E U VAN Mlbü Ve rst 1 B 126 ff u ia A O AI A o r cA PINK8E rÏJJjJeel A n V ZESSEN Schooniwven IJK 0 d r A SCHEER HEIJDEN Waddingeveen P A o GROOT A d JONGH Oud a r J P KASTELEIN PoUlmekerdam D BIKKER te BenKhop h 1 Hnnstnr WAAUSCHVWIiVe Laat V niet misleiden door Mü Siroop Het klooster Saneta Faulo Aidii bestaat niet dus Siroop an geeneHei teaarde WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KO l KM K F BniEKBIf Voedert uw ree met de ulwere murwe merk er en W I aitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste J S Xüi BereDt ma Parlji 1900 Segen Gouden MedaUles Ter Drukkerij van dit Blad kan tersto wegens ziekte geplaatst worden een Letterzetter en een nette JOXOMM Zich aan to melden Lange Tiendeweg D 60 DE nOEDKOOPSTK DE MEEST PUACT18CHE i DE HEEST VOLLEDIGE ▼ MOBEBLAIIEM zon beslist die der Firma WELUOl I IIE LADIES JOÜHNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TBE ILL DBESSMAKEa met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAli OF CBILU UES S FASBIONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen FKAAGT Uw Hoekliaiidelnai Proef niimmem Alle met koatel Itoll BIJeoeyael i Van alle iu deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag ê i Dronkenschap jbestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven i orden in Koffie Thee Melk Liktur Absint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ia dat de dronkaard er iete van a weet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bü den dronkaard op te wekken Bel COZA POEDEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster ol de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hö zijne redding te danken Bet COZA POBDEH heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatsohappo herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terng gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar yarlanDTQ Het Institnat waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aanhen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkr gbaar in alle apotheken en in het volgend dep6t te Gouda WOLFF Co Onze depêlhonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAINSTITUTE ir 7lïngeUnd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Onnavolgbaar liin thans door nieuw gevonden toepassingen onze IH oUevert getcMUlerAe Por trelteu PelutareBogaertê Zb geven kracht en diepte dfe namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOGAKBIH J Co Agent voor GOUDA Firma A QtJANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen U bezichtigen ijn Gond Druk van A BBINKMAN4Z Landweer JAARLIJKSCH ONDEltZOEK BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA maken ingevolge art 30 tweede lid der Landweerwet bekend dat het onderzoek van de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers van de Landweer zal worden gehouden in het Gymnastieklokaal van de Kazerno alhier Voor de verlofgangers behoorende tot de Landweerinfanterie lichting 1903 i November 1907 des voormiddags 9 uuren lichting 1904 des voormiddags lOVi uur Voor de verlofgangers behoorende tot do VestingArtillerie Pontonniers Genie en Hospitaalsoldaten lichting 1903 en 1904 i November 1907 des namiddags l i nnr lichting 1905 en 1906 des namiddags 3 uur en voor de lichting 1907 5 November 1907 des voormiddags 9 uur Voor de verlofgangers behoorende tot de Infanterie wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met L lichting 1907 6 November 1907 des voormiddags 10 unr Voor de verlofgangers behoorende tot de Infanterie wier geslachtsnamen beginnen met de letters M tot en met Z lichting 1907 6 November 1907 des voormiddags 11 nnr Voor de verlofgangers der gemeente Gouda behoorende tot de Infanterie wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met Z lichting 1905 5 November 1907 des namiddags 1 nar Voor de verlofgangers der gemeente Gouda behoorende tot de Infanterie wier geslachtsnamen beginnen met de letters A tot en met Z lichting 1905 5 November 1907 des namiddags 3 unr Aan dat onderzoek behoeft niet te worden deelgenomen door a verlofgangers die in het loopende jaar overeenkomstig art 11 van voornoemde wet voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn geweest b verlofgangers in het genot van ontheffing van den werkelijken dienst artikel 15 eerste lid van voornoemde wet c verlofgangers die het onderzoek niet behoeven bij te wonen als behoorendetot categoriën bedoeld bg artikel 15 tweede en derde lid van voornoemde wet d verlofgangers die bg de toestemming tot verblijf buitenslands vrijstelling hebben verkregen van de verplichting tot het bijwonen van het onderzoek artikel 27 van voornoemde wet FEUILLETON ZWSRVEUNGfiN Naar het Russisch 51 Het andere schip ging in de haven van Esquimau voor anker de lading werd gelost en de kostbaarste vracht die ooit naar Europa verzonden is werd over Amerika verduisterd Het was toen een ganttige tijd want het Russisch eskader liep nimmer een Engelsche haven binnen en na het vertrek van den gonvernear was er geen Russisch ambtenaar meer in Alaska Het eenige oorlogsschip dat zich nog in den noordelijken Stillen Oceaan ophield was de Barik die zich op reis naardeAmoer bevond en het Rnssisch Aziatisch eskader had in Japan overwinterd Nataurlijk heeft alleen vrees den mond der getuigen gesloten gehouden want vorst Zabow was gouverneur van Kamschatka en niemand kon zonder ijne toestemming het chiereiland verlaten Toen de Nevikv vermist werd en men Ttnam dat iQ hit laatit ttjdeni een itorm e verlofgangers die bg de toestentming tot het aangaan van eene verbintenis voor de buitenlandsche zeevaart vrijstelling hebben verkregen vnn de verplichting tot het bijwonen van het onderzoek artikel 20 van voornoemde wet Voorts wordt de aandacht gevestigd op de volgende wetsbepalingen r dat de verlofganger van de Landweer bó dit onderzoek moet verschonen in uniform gekleed en vooriien van de hom uitgereikte kleedingen nitrnstingstnkken en van zjjn zakboekje met daarin gehechte verlofpas dat een arrest van twee tot zes dagen te ondergaan in de naastbg gelegen provoost of het naasthij zijnde huis van bewaring door de Landweerdistrictscommandant kan worden opgelegd aan den verlofganger lo die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschgiit 2o die daarbij verschenen zijnde zonder geldig reden niet voorzien is van de hiervoren vermelde voorwerpen 3o wiens kleeding of uitrustingstukken bg het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4o de kleeding of aitrnstingstnkken aan een ander behoorende als de zjjne vertoont dat het personeel van de Landweer wordt geacht onder de wapenen te zgn niet alleen gedurende den lijd dien het onderzoek dnurt maar in het algemeen wanneer het in uniform is gekleed zoodat degenen van dat personeel die ongeregeldheden plegen of zich aan strafbare feiten schuldig maken hetzij bij het gaan naar de plaats voor het onderzoek bestemd hetzg gedurende het onderzoek of bij het naar huis keeren te dier zake vallen onder de toepassing van het Crimineel Wetboek en het Reglement van krggstncht voor het krijgsvolk te lande De verlofganger die bg herhaling kleedingof nitrastingstukken aan een ander behoorende als de zijne vertoont wordt in werkelgken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden De duur van dezen dien 4 wurdt door den Minister van Oorlog bepaald die tevens het korps van het leger aanwijst waarbi de werkelijke dienst moet worden vervald De verlofganger die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelgken dienst wordt als deserteur behandeld Nog wordt den verlofgangers uitdrukkelijk herinnerd dat het niet ontvangen eener hoofdelijke kennisgeving hen niet ontheft van hanne verplichting tot deflneming aan bet onderzoek maar dat deze openbare kennisgeving eeuig en alleen als bewgs geldt dat de verlofganger behoorlijk is opgeroepen in de zee van Ochotsk gezien was droeg generaal Dachkoff mij op de kust te onderzoeken en miJ zekerheid omtrent haar lot te verschaffen De weinige overledenen die zich in deu vreeselijken nacht van Maxutoff s ondergang door de kokende branding gered hadden leefden bij de inboorlingen van kaap Lopatka van planten en visch De dood van den Tataar maakte de tongen dier lieden die nu niet langer zgne slaven waren los ik bracht ze allen naar Nikolajewsk en generaal Dachkóff s schranderheid had weldra het geheim van Maxutoff s schande doorgrond Daar hj veel van Gregory hield en vreesde dat Zabow s machtige vrienden de waarheid zouden verborgen honden heeft hi eenige der verstandigsten van de bemanning met my medegegeven en de getuigenissen der anderen op papier gebracht De slechtheid dier beide schurken Znbow en Philippi is voor de regeering van den Czaar een ware schande de kustbewoners van Siberië werden door die vermetele pelsroovers voortdurend gekneveld en mishandeld Nog vele andere misdaden bezoedelen da nagedachtenis van den man wiens requiem door de stormen der zee van Ochotsk gehnild werd zyn lijk ii nimmer gevonden het terwgl ingeval ziekte de opkomst mocht verhinderen daarvan moet Uijkon door overlegging van eene gezegelde en gelegaliseerde geneesknndigo verklaring Geldt hot verlofgangers aan wie wegens onvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven dan kan dez i aldus ter verzending aan wien behoort ter Gemeente Secretarie weiden ingeleverd Betreft hot verlofgangers aan wie in verband met een vorig onderzoek als hier bedoeld door denzelfdon geneeskundige roeds eene verklaring is uitgereikt dan knn ook voor niet onvermogendon met eene ongezegelde en niet gelegalisoordü verklaring worden volstaan Gonda den 19n October 1906 Burgemeester en Wolhonders voornoemd H h MARTENS De Secretaris BROUWER Uiiltcniandscb UvcrKichl Hoewel de toestand van den Keizer van Oostenrijk aanmerkelgk verbelurd is werd de zieke in den atgeloopon nacht herhaaldelgk dogr hoest geplaagd De keizer stond op het gewone aar op en had toon geen koorts maar was ietwat vermoeid Do h ieschhoid is bg oa verdwenen Vorschillondo bezoeken van lamilioloden zij op vorzook van de geneesheei en uitgesteld ♦ Renter seint uit Johannesburg dd 18 Oct Een pijnigkon indruk maakt hier de ontdekkinp van da schonding van hot graf von Kruger op hot kerkhof to Pretoria het witmarmeren borstbeeld van den oad president is losgerukt van het granieten voetstuk met het gelaat tegon don grond gesmeten op ongeveer een yard afslands van den voet van het graf da schouders zgn beschadigd de neus jebroken De grafsteen van Kruger s kleinkind die dicht daarbij staat is lirht beschadigd De statuette van een engel is nl van het voetstuk afgoworpon wat waarschijnlijk geschied is bg het wegdragen van het zware borstbeeld van Kruger ook da twee aangrenzende graven gn beschadigd Er is geen roden om hot gebeurde aan wraakzucht uit rassenhaat toe te schrijven De omstandigheden wg zen op een poging tot diefstal Op aanhouding van do daders is een belooning gesteld De geheele politie is in do weer om deze zaak tot klaarheid la brengen moet tusschen da rotsen der kust vastgeraakt zijn Da man dien ik meegebracht heb heeft mij verhaald dat Zobow en een Franschmtn Lefranc genaamd Maintoft s expeditie naaf een goad bevattend eiland hebben opgespoord ziJ landden op dat eiland en sloegen Maxutoff s lieden dagen lang gade De commandant hield eensklaps op want gravin Olga s hoofd zonk onmachtig op hare borst Eindelijk vernam zg Zubow s brutale wraak eindelijk wist zij welke laffe handen haren Fedor den dood gebracht haddan Toen Arthnr en Olga den volgenden morgen de teragreie aanvaardden was Arthurs laatste woord Ik denk dat wg allen terugkomen zoodra vorst Gregory hier aankomt Natuurlijk De Maxutoffs moeten tezamen voorgesteld worden aan onze gebieders die beloofd hebben het ilachtoftar van Zabow s misdaad te rehabiliteeren Maar ging de schalkscbe Wara op ernstigen toon voort een kunstenaar wiens naam in de gebaele wereld geacht is een man die de lauweren der beste Franscha school waard is zal wel zetr ijverig bezig zijn in zgn atelier Ik zou toch wellicht komen indien gg mg uitnoodigdet antwoordde de kunstenaar op eenigszins twijfelachtigen toon 0 in allen gevalle moet g j komen Dl Onlangs bracht de telegraaf tgdlng van de aankomst te Seonl van den Jap inschon kroonprins Dezo werd hg die gelegenheid hartelijk verwelkomd door de bevolking en inet eerbied ontvangen door den Keizer van Korea V6ór dien tijd echter had een Britsch onderdaan die te Seoul een Engelsch blad de Korea Daily News en een Koreaansche courant uitgeeft over de a s komst van den kroonprins zeer bittor geschreven Zijn ariikekn bevatten een directe opwekking tot rebellie tegen hot Japansch gezag Deswege voor den Britschen consul geroepen zng de schuldige zekere E ï liethei zich veroordeeld tot het deponeeren van een hoogan borgtocht Zot hg in zjjn couranten den nntiJapanschenJ veldtocht voort dan wordt hij uit Korea verwijderd en wordt de gestorte som geconüsqnoerd Het Verbond van het Rnssischa volk Is blijkbaar nog niet tevreden met zjjn invloed ten Hove het zoekt dien ook over alle partijen van rechts uit te breiden Kr is thans een interessante briefwisseling gaande geweest tnssohen dr Doebrowin den Voorzitter van het Verhoud en de leiders der bureaucralische groepen van rechts Doebrowin heeft zich ernstjg er over beklaagd dat vele groepen van rechts cokotteeron met do rovolaiionnairen en hg spoorde hen aan zich liever onder de vanen van hot Verbond Ie scharen Die liefdoenerO van vele mannen der rechterzijde mot de rovointionnairen zegt Doebrowin zal het land ten verdervo voeren terwijl e rechtstreeks leidt lot nilspattingen van de zjjde der reactionnairen die niemand kan tegenhouden Naar aanleiding nu vnn dezo waarschuwing der reaciionnairen hooit te St Potersburg een vergadering plaats gehad van bureaucraten Do meeston er van waren loden van den Egksraad een vergadering van hooggeplaalsten dus Do opkomst was overigens niet groot Een gebrek aan ijver dat volgens een berichtgovor hieruit te verklaren is dat men langzamerhand genoeg krggt van do beinoeizncht vnn het Verhond van hot Russische volk Men toonde zich ter vergadering weinig genegen aan do roepstem van Doebrowin gehoor lo geven Integendeel men was alles behalve ingenomen met den dreigenden toon die iu Daebrowin s brieven was aangeslagen llet wordt tijd eindelijk eens preciest vast te stellen wat dat Verbond is hetwelk beweoit te spreken in naam van het Uussischa volk zoo zeida een der sprekers Na oen korte gedachtcnwisseling werd besloten op da nitnoodiging van het Varbond mitri verheugt zich steeds als hg u ziet hg heeft eon groote neiging voor zgn Amerikaanschon broeder opgeval Terwgl de kleine kring te Dresden vol verlangen naar de terugkomst van verst Maxutoft nitzag werden de dalen der Oxns en Jaxartes door een groeten opstand verontrust de groote vinkte aan de Kaspische Zee en den Oeral scheen voor den Czaar verloren te zgn en in die woeslong waar des zomers tropische hitte en s winters strenge koude heerscht vonden de Europeeschn troepen weinig beschutting Toen de Russische generaal na herbaalde vergeefscho pogingen dor kooriers om de overige colonnes te bereiken zich in Khokan verschanste begreep hg dat de beide andera commandanten eveneens verhinderd waren om vooruit te komen Dat zal een belegering geven op leven of dood zei de dappere gmeraal toen hg niar zjjn hoofdkwartier terugkeerde nadat hij met den degen m de vuist de verraderlijke Khokaneezen gedwongen had barricaden op te werpen en muren en wallen in staat van tegenweer te brengen Wg hebben water en proviand voor een maand bovendien voldoende krnit en lood en ons goed zwaard Wordt vervolgd