Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1907

i o 10407 Dinsdag 22 October 1907 40ste Jaargang Moderne Heeren Overjassen van de nieuwste Engelsche Fantasiestoften voor Herfst en Winter ftOUDSCHE COIRAIT JSieuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken ZEER BILLIJKE PRIJZEN ENORME SORTEERING DB ik F DE3E XJIl k Jongeheeren en Kinderkleeding f bevat verreweg DE GROOTSTE en ELEGANTSTE keuze terwijl de prijzen BESLIST de LAAGSTE zijn Wed A PmO MJlKKT A 58 GOUDA Tcletui N St De üitgtive dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zie en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF GENTEN Telelooii 8t ADVERTENTIEN worden gepliatsf van 1 5 regels a iO Centen iedere regel ine r 10 Centen Oroote letters wortien berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur U t inii il cf 1 NOTARIS N GAIBIEB VAN NOOTEN TR GOUDA zal op WOENSDAÖ 23 OCTOBER 1907 v m tl nnr in het hotel DE ZALM aan de Markt aldaar in het openbaar verkoupen No 1 Een onlangs gebonwd naar de eiechen des tgds ingericht WOONHUIS met afzonderlijke bovenwoning aan de Qonwe wijk C noe 104 en 104a te Oonda Verhnnrd boven voor 16i 50per 3 maanden tot 30 April 1908 met één jaar optie en beneden voor 1 3 84 per week No 2 Een WIÏÏKELHUIS ingericht tot broodbakker aan de Nieuwe Haven wijk N no 80 te Oonda op den hoek der Lange Dwarsstraat met nitgang in die atraat No 3 Twee HDKEN en ERVEN al Bouwterrein aan den Bleekerssingel R nos 243 en 244 te Oonda Nos 4 en 5 Twee perceelen Bouwterrein aan de Boelekade achter voorzegd No 3 elk breed 6 10 M en diep 13 H Nos 6 en 7 Twee naast elkander gelegen WOONHUIZEN aan de Boelekade E nos 167 en 168 te Oonda per week verhnnrd elk voor 1 2 50 No 8 Een WOONHUIS en ERF aan den Boschweg te Gouda wijk P no 561 per week verhuurd voor 1 1 20 Nos 9 en 10 Twee WOONHUIZEN en ERVEN In het Haagsche Poortje aan den Kleiweg E nos 36 en 37 te Gouda En no 11 Een WOONHUIS en ERF aan de Westzijde van den Raam O no 214 te Oonda Do perceelen zjjn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen zonde 21 No vembsr 1907 en te bezichtigen de laatste drie werkdagen vdór den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren vat perceel 1 aangaat Bits vooral belet vragende Nadere inlichtingen geett voornoemde Notaris ten wiens kantore van 15 October at Notities te verkrijgen ziJn 2v £ f AInT 3 = a 21 October 1907 De allernieuwste modellen HANDNAAIMACHINES splinternieuw naait voor on achterwaarts 10 jaar garantie voor 1 33 30 onde machines worden voor hoogeo prijs ingeruild bjj W VERMEULEN Hoogêlraat 78 Rotterdam INRICHTING VOOR REPARATIE Teleph 5263 Filiaal DORDRECHT Voorstraiit 267 oord Br banlsch Scheen cd UarzenmasazIJn KLhlWEG E m tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten üceren Dames en Kinder Winter Ullkeli B 8CH00LLAARZEN OVERSCHOENEN enz ent Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Oailda Drnk vu A BBINSHAN Zn Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen i Ter gelegenheid van de j Najaarsmarkten Woerdensche loopen op MAANDAG 21 en WOENSDAG 28 OCTOBER 1907 voor vervoer van reizigers derde klasse onderstaande extratreinen TIJÜ VAN GREENWICH ROTTERDAM M V 5 45 voormiddag WOERDEN V 2 18 namiddag KRALINGSCHEVEERV 5 53 CAPELLE V 6 OUDERKERK V 6 05 NIEUWERKERK V 6 20 MOORDRECHT V 6 27 GOUDA V 6 4B HEKEN DORP V 6 54 OUDEWATER V 7 01 WOERDEN A 7 08 OUDEWATER A 2 26 HEKENDORP A 2 37 GOUDA A 2 48 MOORDRECHT A 3 02 NIEUWERKERK A 3 09 OUDERKERK A 3 16 CAPELLE A 3 21 KKALINGSCHE VEEK A 3 27 ROTTERDAM M A 3 36 Met deze treinen kunnen ook vervoerd worden Wagens Paarden en Vee bevracht tegen Wagenladings en stukstarief ZOIlder vcrhooBins 0fiSS tb Bestrijding van Bloedarmoede Bleekzaoht Malaria mnMnkoons i S Algemoene Zwakte voortdurende Hoofdpijn en Qebrek aan eetlust m De Echte KINADRUPPELS van Dr DE VRIJ dragen buiten op de roodedoos den naam J Nanntng onder neveiistaandfabrieksmerk Men lette daarop Zij zijn overal verkrijgbaar b f 0 75 Ook rechtbtreckö en franco van de fabriek tegen inzending van postwissel k f 0 75 ChemiBohe Fabriek van Dr H NANNZNG den Haag Vraaict overal l r NlNNI s EIWITSfAAL di f 1 05 perliterflesch peri merfleBchf0 70 Let wel Een ware nitkomst voor beter licbt en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht H voor imitatie Beleefd atnbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT trM KOMIMKL IJKE FABRIEKBfl Voedert nw Vee met de u v r murwe merk en W ti nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Dlpioma Parift 1900 Sege aoud n MadaUle SoGiETEiT ONS6fiNOEGEN Ie ABONNEMENTS VOORSTELLING DoDderdag 24 October 1907 NEDERLtNDSGHe TOONEELVEREENieiSe van Amsterdam Beatnnr A VAN DER HORST DirectenrV rïilter M J TEHNOOY APÈL Secretaris J G W HOMEIJER Penningmeester BE mEEELB ZIESE Blijspel in 3 bedrijven van J B P MOLIÈRE Gevolgd door De Ceremonie Hnziek van CHARPENTIER Orchest onder leiding van S PRAEGER Aanvang 8 uur H p Gewone bepalingen en prjjzen G A B BANTZINGSB Markt A 66 e p 67 Prachtige keuze FelterjjeD Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bü PEETERS Jz lAl cp ötitl hurttrtmd SKÏ 5 va PAIN EXPEÏLEI TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN é EztraToordselig eprijzen Ruim 3S jaar doo miluodicii jicht en rheumatiekluocrs ii met succes ciruikt VEnKKIiCBAAR IN FLESICHENVA l50di nct CH LZ5 lU H H kmwiOKi EN DflOCmEN F Ad RlCHTERUik RonERDAM Te Gouda bü C LDGES Apotheker Markt en bü WOLFF Co We th T B 198 Bultenlandscb Overzicht De Echo de Paris bevat weder een artikel over de verschillen van meening tnsscben Frankrjk en Spanje in de Marokkaansche qoaestie Het artikel van den correspondent van dit blad te Madrid bespreekt de mogeiykheid dat Spanje een andere Marokkaansche staatkunde zal volgen wijl do meeoingen van den Spaanschen minister president Manra niet meer in overeenstemming zgn met die van de Fransche en Engelsche regeeringen en ook met die fan zü Spaansche ambtgenooten In het Spaansche kabinet heerscht klaarblgkelgk ontevredenhuid over de staatkunde die Manra tot dnsver volgde De Echo de Paris zegt dan Zoo Engeland Spanje kon overreden om zich niet meer te storen aan Ie Acte van Algecirai ion Manra wel genoodzaakt worden ziJn staatkunde te wözigen Weigert hy dan is een verandering van ministerie en de vorming van een conservatief kabinet door een der andere ministers niet uitgesloten Voorloopig moeten de leiders der monarchale parti in het parlement groote voorzichtigheid in acht nemen en geen beraadslagingen pogen uit te lokken ol een verklaring eischen over de Marokkaansche staatkunde daar de regeering deze beslist zal walgeNB Welk belang Spanje en Frankrgk f er bü hebben zouden met Engeland in overleg Ie treden om de Acte van Algeciras als niet geschreven te beschouwen is uit deze niteenzetting niet dnidelgk Een ding staat echter vast Dnitschland zal zich daarbij niet neerleggen maar zich krachtig varletten tegen tlke poging die in den geest van de meening der Echo de Paris zou worden aangewend Nu Europa eens beslist heelt op een gemeenschappelijke conlerentie dat de Marokkaansche qnaestie volgens de regelen door die conlerentie vastgesteld zal worden behandeld gaat het niet aan dat twee oi drie mogendheden die bepalingen overboord gooien omdat deze niet in hjn kraam te pas komen V De E ln Ztg wüdt een artikel aan de ontwerp Overeenkomst tnsschen Oestenrük en Hongarüe waarin het blad zegt Als men de roncessies nagaat die elk der beide staten doet dan moet men do juistheid erkennen van baron Von Beck s woord Er Is gerekend gewikt en gewogen Maar er is goed gerekend billgk gewikt en zorgvuldig gewogen En de hoofdzaak FtViLLETODI Nau het Bustisch 62 Daarna dreef hg de oproerige bevolking naar buiten en gat het laatste bevel Geen pardon meer Terwijl E T den Czaar nog trotsch Toor de oogen der tü wapperde zag generaal Apraxin des nachts naar bet vüandeiyke legerkamp dat hem omringde Van de vüandig gezinde Afghanen en Engelschen in het zuiden of van de Chineezen in het oosten was geen halp te vorwschten dat waren geheime vüanden die zich verheugden in den tegenspoed der Rassen In het westen was het dal van den Oxns door de wilde horden van den emir van Boekhara en den khan van Kliwa bezet deze fanatieke niters waren bezield door den wensch de Boniiehe indringers in de Syr Darja te drüres Geseraal Apraxin s blik verduisterde toen hü naar de vlakte zag waar MacadonUn Arabieren Mongolen Bossen ChinMMD liihiaw MUI rood erokt Én blijtt dat de beide staten die op politiek en economisch gebied zoo dicht bu elkander staan na een verbitterden stryd die nu al meer dan 12 jaren heelt geduurd elkander hebben teruggevonden wellicht is de beide staten wat te veel gezegd en moet men vooralsnog zeggen de beide regeeringen Maar men mag wel aannemen ondanks de ontstomining iu Hongarge dat het Parlement de overeenkomst die de zelf gekozen regeeriiig opstelde zal goedkeuren vooral wgl de naam van Franz Kossntb den leider der onafhankelgkheidspartij onder dit stuk staat In Oostenrijk is de toestand minder doorzichtig maar men mag verwachten dat baron Von Beek die al vaak getoond heeft d jaiite man te zün ook dit zware stuk werk ten einde zal brengen Niet alleen hoeft Pranz fteasnth in de vergadering der Hongaarsche onafhankelijkheidspartg dnidelgk te kennen gegeven dat de verwerping van de overeenkomst tot het aftreden van de regeering ion leiden ook de ministers Andrassy en Apponyi hebben beslist in hnnne uitingen Ie verstaan gegeven dat de ministers van de beslissing over de Overeenkomst een kabinotsqnaestie willen maken De geheele linkerzüde weet nu zegt de Vosa Ztg dat haar macht ten einde is als zij de Overeenkomst verwerpt en reeds uit zacht tot zelfbehond zal zg das de Overeebkomst goedkenren Een der beste kenners van Hongaarsche toestanden zeide dat een scheuring in de Hongaarsche onafhankelijkheidspartö mogelijk en waarschgnlgk is maar zelfs de uiterste vleugel die zich van de party afscheidt zal tegen de Over eenkomst geen obstructie dorven voeren In zgne redevoering te Sheffield heeft Lord Crewe de president van den Privy Couuoil niet alleen gesproken over de resultaten van de vredesconferentie maar heeft hg met vriendeiyke warme belangstelling molding gemaakt van het aanstaande bezoek van keizer Wilhelm en keizerin Augnsta Victoria aan Engeland Ik ben overtuigd 100 zeide Lord Crewe dat het Engelsche volk den keizer en züne gemalin een hartelyke ontvangst zal bereiden niet alleen wegens de bloedverwantschap bestaande tnsachen het Dnitsche vorstenhuis en de Engelsche koninklijke familie maar ook wgl wü den keizer voor een idealist en een man van de daad een denker en een uitstekende bestuurder en boven alles voor een man van beteekenis honden Zalke woorden moesten even gezegd worden na h t zonderlinge artikel van de gelachen sedert onhengigke tgden streden om het Altai gebergte don sleutel tot Centraal Azië in handen te krggen Ik zal het leger van den Czaar verliezen het zoo moeilgk verworven Toeran moeten teruggeven zuchtte Apraxin ter wgl hg het dal der Jaxartes met zgn verrekijker onderzocht want dagelgks tanrde hg naar het noorden of hü het likkeren van Russische bajonetten gewaar werd Vol hoop wachtte hy op de reddende troepen van Tasjkent doch de eene dag verliep na den anderen zonder dat de twee getacheerde colonnes terugkwamen Zelfs daarmee zon ik mg nog slechts door de vganden konnen heenslaan Ehokan opgeven is den Czaar verraden sprak hg zuchtend Den volgenden avond riep hg een krggsraad bgeen en met somber gelaat luisterden de officieren naar de woorden van den generaal Weet iemand nog een anderen uitweg De chef zweeg even Wü moeten beslissen 6f ons hier tot het nitorste verdedigen 6f trachten ons door den vgand heen te slaan Willen wü daarover stemmen heeren F Een hevige strüd woedde in Apraxin s bont nog nimmer in zün dertigjarigen leeftüd htd bü MO poit opgagoToa Times dat in alle Engelsche kringen de grootste ontstemming heelt gewekt Bgna geen Engelschman neemt de woorden van het Cityb ad in bescherming telkens weer hoort men hot kenschelspn ali het meest aanstoot gevende artikel dat sedert jaren in een Engelsch blad verschenen is Tal van bladen hebben artikelen gewgd aan do bestrgdmg van de hoadiog door de Times ingenomen allen spreken do hoep en de verwachting uit dat den üuitschen keizer een hartelgke ontvangst zal ton deel vallen Nu het eenmaal gelukt is het wantrouwen in Engeland weg te nemen wenscht men algemeen met Dnitschland op een goeden voet te komen Veel zal nu afhangen van den persoonlgken indruk dion de keizer en de kanselier in Engeland op de olflcieele kringen zullen maken van den toon dien de keizer zal aanslaan in openbare redevoeringen Elke letter van zgne toespraken zal natunrlgk door de Engelsclien worden gewikt en gewogen en men kan er zeker van zgn dat do nitingon van den keizer van grooten in vloed znllen wezen voor de stemming ook in de toekomst Volgens een telegram nit Rome gaat het spoorwegverkeer naar wenach Het is nergens tot bctoügingen van weikon aard ook gekomen Letterlgk de geheele pers verklaart zich tegen staking De bladen waarschuwen het spoorwegpersoneel dat de openbare meening zoo sterk tegen een staking is dat dsze nood akelgk op een nederlaag moet nilloopen Zooals Reuter trouwens reeds seinde zün volstrekt niet alle leiders voor staking op t oogenblik De socialistische algevaardigden Treves en Tarati hebben zich in een gesprek met de voormannen van het spoorwegpersoneel beslist tegen staking verklaard Verder hebben de Kamers van arbeid te kennen gegeven dat het hun onmogeiyk is ondersteuning toj te zeggen Met dat al echgnt het personeel met nieuwe eischen voor den dag te willen komen Het 56 000 leden tellend syndicaat veilaogt naar men nit Rome meldt o a een werkdag van acht uren en een wekeiykscben rnstdag en het zon van plan zgn der directie zes maanden tijd te gunnen voor de overweging dezer eischen Daarna zon een referendum gehouden worden De directie der spoorwegen heef i inmiddels besloten de leiders der staking te ontslaan degenen die gestaakt hebben op de promotieIgst terug te zetten en den niet stakers gratificaties te geven Algemeen acht men deze Eicellentie ik heb bg mgne compagnie een man die eeni een hoogebetrekking bekleed hoeft Hg meent dat een paar dappere mannen als kameel of bnffeldrijvers vermomd naar Tasjkent zouden kunnen komen Hij heeft aangeboden het geheel alleen te doen doch dat wilde ik niet toestaan hy denkt in drie dagen te Tasjkent te knunen zyn Wanneer hg levend de Russische voorposten bereikte zou er in den loop eener week hulp hier knnnen zgn én zoo lang kunnen wy het wel honden Ooedl riepen een dozijn stemmen Wg zullen die poging wagen laten wy ons verdedigen en wanneer wü na tien dagen niets boeren znllen we uittrekken na de verschansingen vernield te hebben Breng dien man hier 1 beval de generaal Wy znllen hem eens hooren Tien minuten later stond Gregory Maiutoll eens des Czaren trotsche onderkoning van Alaska in de nnitorm van gemeen soldaat voor de verzamelde officieren Zyne welbespraaktheid had het vertrouwen van den overste gewonnen en nn verbaasde hg de toehoorders door de helderheid en zekerheid zgner plannen Ik zal mü als derwisch verkleeden en daaronder de kleeding van een herder aantrekken wanneer ik eenige luchtknssens van huiden maenaem kan ik zoodra ik een stuk maatregelen onvoldoende In het Felketing heeft Raben Lovetzan de minisier van buiteninndsche zaken Donderdag over Dencmarken s buitenlandsche politiële gesproken De Deensche politiek moet steeds steunen zeide hg op het beginsel van onzgdigheid en behoud van vrgheid van handelon geen andere politiek wil het Deensche volk Maar togelgkortgd moet s lands weerbaarheid zoo sierk wezen dat Denemarken in voorkomende gevallen kan bewgzen dat bet over zyn eigen lot een woord kan en wil meespreken Te Kristiania werd in een circus een water pantomime vertoond voorstellende den oorlog tnsschen Rassen en Japanners Op een avond woonden de officieren van een paar Russische oorlogsschepen die in do haven lagen de voorstelling bg Zg ergerden zich aan de vertooning die te zeer in Japaoschen geest leek te z jn en verlieten op in hot oog loopende wgze het circUs Den volgenden morgen verbood de politie do pantomime weer op te voeren Later bleek het echter dat het hof s avonds in het circus zon komen joist om de pantomime te zien De politie trok toen het verbod in onder boding dat een tooneel geschrapt werd dat nl waarin een Russische vlag werd veroverd Verspreide Berichten ËNaELiSD Het comité voor het behoor der parken van den Londenschen gr tafschapsraad heeft na rgp beraad geen termen gevonden bet diaholospel alsnog in de openbare parken te verbieden In Lausanne Zwitserland en ook in Vevey is het spel echter al van d openbare straat verbannen Ken blad dat enkele berichten aangaande de diabolo craze geeft drukt er een afbeelding by af van de Venus van Milo maar met armen Zy is bezig diabolo te spelen I BiLon De auto van koning Leopold beeft nabü Parus een koeiendrgver overreden De Soir verzekert dat de koning het besluit van de Parlementaire Congo commissie dat alle leeningen voor den Congo door de Kamer goedgekeurd moeten worden weigert goed te kenren drgihont vind vgl Engelsche myien in het nur dryven mocht ik gevangen genomen worden dan zeg ik dat ik een troep Rnssische vinchtelingen ontloopen ben Zün kalmte maakte diepen indruk op generaal Apraxin Hoe is uw naam man F 1 wo papieren znllen binnen een uur gereed zgn Ik zon wel dadelgk willen vertrekken mgne makkers kunnen een paar nren later volgen en de andere zyde van de rivier nemen De ongelukkige vervallen soldaat wachtte op de toestemming om het waagstuk te gaan ondernemen Halt Hoe is uw naam Oregory Maxutoff antwoordde da oldaat Apraxin trad op den man toe Toch niet de man die rens gonvernenr wasP fiuisterde hg 7a wel Excellentie Nu slechts een veroordeelde van zyn rang beroofd Ga in Gods naam wanneerggTasjkent bereikt zal de Czaar n beloonen gy redt daarmede het Russische leger Ik zal traciiten mgn plicht te doen antwoordde de vrgwilliger eenvoudig en in het duister ontmoette hnnne banden elkander zü waren beiden soldaten in hun hart Wordt rervolgd