Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1907

Gemengde Berichten Ter Drakkery van dit Blad kan terstond wegens ziekte geplaatst worden een Letterzetter en een nette JONGEN Zich aaii te melden Lange Tiondeweg D 60 ieaw oaoveriroflen Prof Dr Liebers welbekend UKÜW KBACBT ILIZ12 AllHD eeht met Ftbriekimerk tot voortdurende radicale en tekere genezing van He zelts ie meest hardnekkige xenuW Kiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyi Ji t e eneztng van elke zwakte H otk Uacht Benauwdheid m Jfdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn I slechte spgavertering Ouvermogen Impotenz PoUotiono enz Uitvoerige progpeotussen iVj rcr leBpli fl 1 fl ft 8V dubbelefioeoli 11 f Oiifrn il Dep6t Mottb v d VoRto ZaUboram L piMi M Clëban k o Rottordam F Huppel VGravenhage ï H lnimaaa de Jonp J Cm Rolftr n n Wolff k Co OouiU co bi allo drosistöu Te Scheveningen zijn de volgende voor1 werpen ontvreemd I een zeer dun gouden heeren remonloir1 horloge de achtorkast geschelpt No 2ÜU7C I van de ürma Haas Pans een gunden hor1 logeketting met zwarte paarlen 4 of 5 waaraan een gouden medaillon met sifll r I waarin een g klMrd kinderportret met h iar 1 een gouden mêolmle waarop in cmaille een I Spiansche in idonna een kleine loup m t I gouden rand en een goudt n intiuisitiekiuis met emaille I Voorts oen gouden trouwring waarin 1 premier uoüL 18 een goudon ring niet I groouen steen een gouden ring mot kali tenoog I Keu belüoning van l 5Ü0 is uitgeloofd voor 1 het terugbezorgen van genoemde voorweri pen of aan hen die inlichtingen kannen ver1 irchaffen I Do commissaris van politie 3e afdeoling 1 Scheveningen verzoekt inbeslagneming van I gemolde voorworpen en boricbt Kon paar jaren geledon werd te Borly 1 de roofmoordenaar Hennig ter dood gebracl t I Heiinij hiold Vol onschuldig te zijo aan din I hem ten laste gelegden moord op den kelner iiernoth en beweerde dat oen zekere Frans 1 den man doodgeschoten had Do rechtbank I hield dezen geheimzinnigen Frans voor een j product van Honnig s fantasie toen Heinig I niet in staat bleek hot portret van dozen man aan te wijzen in het mi sdadigeisalbum I der Berlijnsche politie Hot heette toen wel dat deze Frans identiek moest zgn mut een I zekeren Frans Hoffman maar deze was spooiloos verdwenen I Nu heeft dezer dagen de politie in Wann S e een landlooper opgepakt die Frans 1 Hoffmann bleek te zijn en diu bekende dat 1 hy op den dag van den nioord op den kelner I Giernoth in hot gezelschap van Hennig is 1 geweest het doodeiyke schot was echter door Hennig afgevuurd I Toen do nachlsneltroin Monthison Pargs I door het bosch van Saintf Goneiiiéve stoom1 de werd aan den noodrem getrokken De I conducteurs snelden zoodra de trein stil t stond naar het compartiment vanwaar het j signaal geguvon was maar vonden dit leeg I In hun waggon teruggekeerd bemerkten 1 zy dat twee kistjes met geld waarin de I ontvangst van een paar kleine stations ver1 dwenen waren X Uit Enschede schryft men De vorige week zgn by de firma Gerhard Jannink en Zonen eenige arbeiders mot 14 dagen opzegging ontslagen onder wie de secretaris der atd Enschede van don Textielbond De Eendracht omdat zy niet voldoende stukken haddon geweven en dientengevolge per getouw te weinig hadden verdiend Gonoemde secretaris die van oordeel is dat ten opzichte van hem dezelfde maatregel in acht had genomen moeten worden als by anderen die eerst een of tweemaal worden gewaarschuwd v6ór dat ontslag wordt aangezegd heeft dit aan den patroon medegedeeld on hem verzocht hot ontslag niet te handhaven Dit ontslag is evenwel niet ingetrokken waarop de betrokken arbeider op grond van het labrieksreglcment de tusschenkomst heeft ingeroepen van het bestuur dor fabrikantonvoreeniging Gisteravond vergaderden de arbeiders met de besturen dor textialbonden over verschillende grieven De uitslag hiervan wordt voorloopig geheim gehouden Dinsdag wordt er weer vergaderd Do O Haarl Ct meldt dat de Ministor van Justitie mot het geval van don wedstrgd op 27 September van eon auto met trein 482 van De bekende menagerie houder Hagenbeck uit Hamburg heelt tot het gomeentebostnur van Amsterdam het verzoek gericht gedurende de maand April voorslcllingon te ntogon geven Als terrein zal worden aangewezen het zg Marconi terrein aan het eind van de Overtoom Men seint aan hot Nws Een Amsterdamscho dame die te Wanne in Westlalon logeerde moest van daar naar het in de nabijheid gelegen Uesse Op aanraden van den hotelhouder nam zg een rgluig Na eenige uren kwam do koetsier met het rgtuig terug hg was gewond en vertelde dat hy overvallen was en vervolgens op de vlucht was gegaan Van de dame is nog geen spoor gevonden zoodat men voor een moord vreest Naar Haarlem zgn overgebracht C en A V d B die in de Haarlemmermeer betrapt werden op het alsngden van paardenstaarten RususD I Volgens de Times zjjn de pogingen en 1 bloc van constitutioneel democraten en Oc 1 tobristen te vormen algeatuit op bet verzet van hel comité dezer laatste partij 1 In een interview hyeft de voorzitter an 1 den Bond van Ware Russen verklaard dat 1 het om aan den toestand van anarchie in IRusland een einde te maken voldoende gnzou 3208 personen oen kop kleiner te maken Zfiü het verbond al niet meer moorden op I zijn geweten hebbenj I In Kiew blijven per dag ongeveer 80 cio1 leragevalleit voorkomen Onder de soUla en liggen er 20 ziek Ook in Moskou lig en twee munschen aan cholera in do barakken I De stedelijke pensioenkas van Petersburg 1 wijst een tekort aan van 2 millioen roebel Vermoedeiyk is er weer hevig geknoeid i In den trein van Warschau naar Biclos ok t is een gravin verdwenen vermoedelijk is zg 1 vermoord BIN NENLAND STATEN G EN KRAAL V Êf K K n K H M H K B Wijziging dor I ostwet In verband met de wijziging van do gcwicbtsgrons voor enkel porto voor het buitenland stelt de regcpring bij heden ingediend wetsontwerp voor ook voor brieven in het binnenlandsch verkeer deze gewichtsgrens te verhoogon van 15 op 20 gram ten einde zoo zegt de Memorie van Toelirhting n verwarring en klachten over geheven port te vermijden Bii deze gelegenheid werden nog enkele andere wijzigingen voorgesteld Zoo wordt de omschrijving van wat gedrukte stukken ziJn verduidelijkt met de vermelding dat papier perkament ol andore soortgelijke stoften moeten zijn gebruikt dus niet metaal bout eellnlosfl veeren enz Nieuwsbladen zullen voor het p fto voortaan niet alleen minstens éénmaal per week verschonende bladen zijn doch ook alle minstens eenmaal per maand verschijnende Voorts wordt een verlaagd porto ingevoerd voor brielkaarten in locaal verkeer Dit zal voortaan wordt hot ontwerp wet l i cent bedragen het stralporto voor ongeIrankeerde Irielkaarten 2 cent Ook het porto voor nieuwsbladen en gedrukte stukken wordt voordeeliger voor den alzender terwijl tot nu toe nieuwsbladen tot een grens van 40 gram voor Vi cent kunnen worden verzonden zal dat voortaan 50 gram zijn In de Memorie van Toelichting zegt de minister van waterstaat hiermee aan een billijk verlangen der kleine pers te willen tegemoet komen Eindelijk wordt ook de verzending van gedrukte stukken goedkooper Voor 1 cent zal men tot 50 gram knnnon Irankeeren thans tot 25 gram boven 50 tot en met 100 gram 2 cent thans nog 3 en 4 cent enz oodat men 15Ó gram zal kunnen verzendon voor 3 cent nu voor 5 cent en 250 gram voor 5 cent nu voor 7j cent elke 60 gram meer zal 1 cent kosten zoodat 600 gram evenals thans 10 cent zal kosten Voor do hoogere gewichten kon dan ook geen portoverlaging worden toegestaan naar we in do Memorie van Toelichting lezen met het oog op het porto voor postpakketten Kindolijk wordt de wet aangevuld met eon stralbepaling tegen het insluiten van andere stukken bij die voor welke vrijdom van brietport bestaat Het Hangsche correspondentie bureau meldt Wy moonen zeker t weten dat het votum van de Tweede Kamor in zake het wotiontwerp betrolïendo do stelling van Amsleidam geen politieke gevolgen zal hebben in den zin van godoeltelijko ol goheele ministerincle crisis Het is thans vastgesteld dat het Duilscho Koizerspaar door de Koninklijko Familie te Amsterdam zal worden ontvangen Nog niet zekor is of het Keizorluk jacht dat in elk geval te IJmuider zal aankomen naar Amsterdam zal opstojmen Indien dat niot het geval is wordt de reis daarheen por trein gedaan Tgdena het verblijl van de Keizerlijke gas ten zal behalve H M de Koningin en Prins Hondiik ook de Koningin Moeder te Amsterdam vertoeven Waarschijnlijk zal het bezoek twee d gi n duren t Is nog niot zeker o do dug van aankomst 11 ol 20No ouber 7al zijn Het gevolg van den Keizer en de Keizerinzal uit ongeveer 120 personen bestaan diedeels ten paleize deels in hotels zullenlogeeren N v d D Vrgdagavood even voordat oen trein naar Amsterdam het station Den Haag zou binnenkomen ging zoo verhaalde een ooggetuige aan het Hbl een locomotief mot twee wagens langs de Idn op hol in de richting van Amsterdam achtervolgd door machinist stoker en witkielen die uit volle borst riepen Houdt em Houdt em Maar niemand toonde lust de hollende wagens te houden zoodat het bleef by een steeds toenemende reek roepende achtervolgers De rneltrein naar Arasterdam had tengevolge van het incident vrg belangryke vertraging daar men natuurlgk enkele malen geruimen tgd moost stilstaan om een botsing met don vluchteling te voorkomen Eerst ter hoogte van Voorschoten slaagde men er in de ontsnajite machine en wagens te grijpen De personentrein had er ruim een half uur vertraging door In het Zwitsersche kanton GrauwbunderI land wordt de 8taatsver ekering teg in 1 I brandschade ingevoerd Een desbetreflendeu 1 I wet door verzekeringsraaatschappyeA on I I vlugschriften en advertenties fel bcstrcatin 1 I is bg volksstemming met 83t 6 tegen 5128 I stemmen aangenomen I Met 11 137 tegen 2032 stommen werd I verworpen een voorstel tot verzachting der 1 strenge bepalingen tegen het rgden m t I automobielen 1 I Een OO jariga juffrouw elders woonachtig 1 dio te Amsterdam bg familio op bezoek was 1 I geweest is Donderdag oj het perron va i I het Cenli aalfitation door een beroerte g 1 I troffen Bg aankomst in hot gasthuis waar1 I heen zg werd vervoerd was de vrouw roods I overleden 1 Te Apeldoorn was dezer dagen een mei j i I op den dag van haar huwelgk terwgl alles I al in gereedheid was gebracht spoorloos I I verdwenen zy is na te Zutphon teruggeI I vonden Zg was mot haar ouders naar 1 I Groningen vertrokken oin geld op te nemen I I op een lyfrente waarmede zg haar meubelen 1 I wilde betalen maar te Groningen vernam zy dat zg op die Igfrcnte geen geld koi 1 I krygen en dit moet haar zoo bobben aan gegrepen dat zy gevlucht was 1 I Te Rotterdam stond Donderdag terecht I L 1 Hommes zich noemende doctor Hen II mes van beroep uroscoop beklaagd dat hg II in zgn woning van twee patiënten de urine 1I heeft onderzocht door die te schudden tegen 1I het licht te bezien en dan te bepalen wat j I de patiënten mankeerden In het eerste ge I val waar bet een kind betfof had hy ge i I ze d dat het kind zand onder de nieren 1I had en had daarvoor een recept gesebreve II en afgegeven waarna hy zich f 1 50 betalen liet I I In het tweede geval had hy de urine op I geiyke wgza onderzocht en geconstateerd 1I dat de patiént malariakoorts en pyn in de 1I spierim had bovendien was hy ziok maar II niet zoo ziek dat hg het bed behoefde te l I houden Ook in dit geval schreef hg ee i 1I recept en liet zich f 1 50 betalen I I Qetnigen verklaarden dat het kind na I dl ie koeren van de medicgnen te hebben 1I gebruikt zoo ziek werd dat opneming in I j het ziekenhuis noodig was Een apotheker II weigerde het tweede recept klaar te maken 1I omdat het voorgeschreven smeerlapperg I was en dat hg niets klaar maakt op voor II schrift van een kwakzalver Beide slach 1I offers vroegen den doctor het betaalde II geld torug dat zg na veel moeite ook kr 1I gen Hg weigarde echter de 80 cent voor I B de betaalde medicgnen terug te geven 1I Daarop gingen zg aangifte bg de politie J dcBn I I Het O M eischte twee geldboeten van I f 150 of 30 dagen hechtenis voor iedere 1 I boete I Men meldt uit Oldebroek I Verleden week ging de sigarenifandelaar I B uit Elburg per fiets van Zwolle naar zgn I woning Tusschen Wezep en Oldebroek werd I hg door 2 personen die hem reeds den ge I heelen weg over gevolgd waren aangegrepen I waarvan de een beweerde dat hg 35 jaar I veldwachter was geweest en toen wegge I jaagd was en nu eens eve i met hem Wilde I afrekenen Zg hebben hem meer dan een I uur vastgehouden zonder iets te doen De Zaterdagmorgen omstreeks halftien ia een Ijalkschip geladen met pulp komende van Rotterdam en bestemd voor Alphen aan den Kgn gesleept wordende door een sleepbootje van Van der Garden ter hoogte van het KralingBcho Veer door een windvlaag afgedreven en op een kribbe gestooten waardoor het aan den grond is geraakt Persoonlgke ongelukken hadden niet plaats De schipper en zgn knecht trachten het dekgoed en de scheepainventarig te redden Optocht op Zondag 1 De buriemeeiter vao Amenioort baelt I zuek is in handen der politie den raad een antwoord toegezonden op de interpellatie van het anti revolutionnaire raadslid Vels Hevn in zake bet bonden van een optocht op Zondag ter gelegenheid van de uitvoering van het middengewest van het gyranastiekvorbond Bevestigend antwoordt do burgemeester op de eerste vraag ol hg de bevoegdheid beeft de voor de Zondagsiust en heiliging hinderlgke optochten te keeren Naar aanleiding van de tweede vraag Zoo ja waarom worden deze tegenwoordig toe elaten zegt de burgemeester dat dit do eerste optocht op Zondag ia geweest onder zgn burgemeesterschap van ruim O jaren Met terzgdestelling van alle persooniyke gevoelens omtrent Zondagsrust en heiliging van den Zondag heeft hg zich plaatsende op het standpunt dat hg geroepen is de belangen van allo ingezetenen te behartigen en verstoiing der openbare orde te voorkomen zyn toestemming tot het houden van een optocht op Zondag verleend omdat hy van oordeel is dat het belang van de gemeente zulks vorderde en verstoring van de openbare orde niet te vreezen was Ten slotte doolt de burgemeester moe dat hg er niet aan denkt algemeen geldende maatregelen te nemen tot beperking van openbare leesten op Zondag De N Limb K meldt Donderdagavond kwam de goederentrein van Sittard naar Kerkr ide die te 8 uur te Keulen moet aankomen met ruim een uur vertraging ongeveer kwait na negen hier aau Door verkoorden wissolstacd liep do trein op een stilstaanden en ontspoorden 2 wagons die zoo goed als geheel vernield werden terwgl nog wel een tiental andere meer of minder schade leden Gelukkig kwam het remmend personeel met den schiik vrg wat waarlgk eifn wonder heelen mag Aan de opruiming en herstelling is bgna den eheelen nacht gewerkt De materieele schade is aanzionlgk Het blad zegt dan nog o a Gelgk gezegd is verkeerde wisselstand de directe aanleiding lot de botsing en de ontsporing maar de oorzaak van het kwaad moet alleen gezocht worden iu de veel te kleino ruimte van ons emplacement Wg vernemen dat na bet gebeurde van Donderdagavond waarscbyuigk besloten zal worden het rangeerterrein zoo spoedig mogelgk met een paar lijnen uit te breiden Stadsnieuws GOUDA 21 October 1907 Zaterdag traden in zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen voor een stampvolle zaal op een gezelschap artisten onder directie van de boeren J H Speenhof en Nap de la Mar wier naam zoo hekend is dat velen zich gehaast hadden kaarten te koopen daar men anders wel eens geen toegang zou kunnen krijgen En wg geloovon ook wel dat allen zich goed geamuseerd hebben want er is flink gelachen bg de verschillende liedjes en geestige zetten Allereerst werd gespeeld De Tante van Charley waarin Nap de la Mar Peter de huisknecht was die voor taite Isabella zou lungeereu toen de werkelgke tante haar bezoek uitstelde Hg speelde zyn rol uitstekend evenals de heerjA Sohmitz als Charley die telkens de domheden van zgn tante moest verbeteren en hem nog al eens een stomp toediende wanneer bg uit zgn rol van tante viel Ook de anderen waren goed Emmy de verloolde Greet de dienstmeid die voortdurend geld moest voorschieten en Van Noorden die nog verliold raakte op de tante voor haar millioentjes Na deze klucht verscheen Speenhol op het toonael en gal eenige aardige liedjes ten beste wat ook Mevr Speenhof deed waarna Nap de la Mar behalve het couplet In Mei ook nog een gedicht op Julius Caesar declameerde Alle drie hadden veel ancces en het applaus was dan ook welverdiend Na de pauze werd gegeven Zyn Edelachtbare ol het Vrge Tooneel in Duizend Vreezen van den heer A Schmitz De burgemeester van een boerendorp had het optreden van Speenhol in zgn dorp verboden vooroamelgk omdat de President van de Vereeniging Voor Eer en Deugd er op aangedrongen had Toch wilde Speenhol de voorstelling laten doorgaan en zou nu voor proel eenige liedjes zingen waarna Zön Edelachtbare en de President zouden oordeelen ol de voorstelling zou mogen pliati hebben ol niet De burgemeestersrol werd gespeeld door Nap do la Mar die een echt type was van een boerenbnrgervader Na ieder coaplet sprak hg zgn goedkeuring uit en vond heelemaal niets gemeen in de versjes van Spien ol Ook de president van Eer en Dengd de heer A Schmitz vond ze wel aardig toch wol eens wat bedenkeIgk maar t kon er mee door Mevrouw Speenhol mocht toen ook wat op de proel ilDgeD en dMrna vanclMea Iiadort Danoaa JJerr de la Mar Klopper waarmede ten slotte de burgemeester op het tooneel ronddanste Ook verscheen nog eeu lid van de Vereeniging voor Eer en Dengd Mevrouw Schmitz die in de zaal de liedjes had gehoord en nu besloot om ook aan het Vrjje tooneel te gaan Deze satyrieke klucht verwierl een stormachtig applaus zoodat het scherm nog eenige malen gehaald moest worden Wg gelooven dan ook stellig dat wanneer Speenhol met zijn gezelschap nog eens onze stad bezoekt hij zeker weer kan rekenen op een volle zaal Gisterenavond had de tweede uitvoering plaats van Goudsche Toestanden in do zaal Concordia die evenals die van Dinsdag goed voldeed De zaal was flink bezet on het aanwezige publiek amuseerde zich uitstekend getuige het daverend applaus Naar men ons mededeelde zullen nog een tweetal voorstellingen plaats hebben en wel tegen verminderd entree Hedenmorgen brak een hontwagon van den heer Vergeer in de Spoorstraat door midden het eene gedeelte bleel slaan en h4 paard ging mat het andere gedeelte er VM door Een jongen die op het geladen h t gezeten was raakte daartusschen maar heelt zich niet bezeerd Ook de koetsier kwam er best al loodat alles nog al gunstig afliep De afdeeling marsch en velddienst van Volksweerbaarheid hield Zaterdagavond een narhtelgke oeiening tegen Volksweerbaarheid uit Rotterdam Door de Goudsche aldeeling werd in de huurt vun Kortenoord een veldwacht betrokken De aldeeling Rotterdam rukte op langs s Qravenweg tot aan de glasblazerg waar zg op patrouilles stuitte Deze trokken spoedig terng gevolgd door de Rotterdammers Deze vielen biJ het stoomgemaal echter in hinderlaag en hiermede was deze interessante velddienst weer geëindigd Uit Gouda namen 40 leden deel Gisteren speelde Olympia I een voetbalwedstrgd tegen Victoria V te Hilversum welke wedstrgd door Olympia met 3 1 verloren werd Olympia II speelde een wedstrgd tegen B V V I uit Boskoop op bet terrein aan den Rotterdamschen dgk Voor de rust moest Olympia tegen wind in spelen zoodat de stand 2 0 in Olympia s nadeel was Maar na halftime ging het beter zoodat na een spannéndéb strgd het gelgkmakende pnnt werd behaald Hierna kon Olympia niet meer tot doelpunten komen zoodat de uitslag was 2 2 De uitslag der heden gehouden aanbesteding voor het driejarig onderhoud der Mallegatsluis alhier is als volgt Ingeschreven werd door A Oosters te Bolnes voor 1 12622 J Slegt te Gouda 12300 G L Bos te Utrcht 12220 J iJ Dngm te Gouda 12150 Gebrs Dessing 11880 J H de Wild 11833 W Bokhoven Begrooting 1 12600 INOSZONDEN Buiten verantwoovdelijkheid der Redactie Mijnheer de Bedactmrl Nog eens het Gemeente werkliedenreglement 1 Door mg werd een biljet ontvangen waarin de Heer J L Belonje een nitnoodiging zendt tot een vergadering op Donderdag 24 October a s in de achterzaal van café Unie ingang Naayerstraat Deze vergadering is alleen ioegantelijk voor gemeenlemrklieden Doel is het oprichten van een vereenigingcrj Mn poUliek 111 f Spreker zal zgn de Heer J L v d Voorden nit Rotterdam Wie en wat hg is staat er niet by Het bevreemdt me dat de Heer Belonje Voorzitter der Vrgz Democr Kiesvereeniging die toch voor zoover ik weet geen gemeentewerkman is ons met bovengenoemd doel oproept Zijn we zeil niet in staat onze zaken te behartigen P Waar bemoeit die man zich mee I 01 wil hij misschien de algevaardigde worden van ons In dat geval roep ik mgn mede gemeentewerklieden toe pas goed op en bedenk U wel vóór ge Uw stem uitbrengt U mgnheer de Redacteur dankend vdor de verleende plaatsrnimte heb ik de eer te ign EEN GEMEBNTEWERKMAN Gouda 20 October 1907 Vennarkt te Rotterdam Maandag 21 October 1907 Vette OHea en koeien goede unvoer prijzen waren voor iste kwal 36 ade kwal 3a 3de kwal 27 cents per balf kito Vette kalveren goede aanvoer tste kw 27 ade kw 24 3de kw 21 cent per half kilo Vette varkens gpede aanvoer iste kwal 25 2dc kw 24 3de kw 20 cents per half kilo Vette schapen en lammeren goed aangevocnl De handel had voor alles een traag verloop BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K 11 KMAANDAG 7 OCT Staat9leeMn ien PoKToaiL Oblig 3e Serie fr 050 N 3 59 Oblig 3e Serie tr 2500 3 59V RosLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatien 1899 4 77 44 Colombia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i i Hypotheek BankenAandb idem idem 4 9 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO Pandb Zuid Holl Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 100 Pandb Noderl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowgzon van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 967 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 99 Pandb HoUandsche Hypb 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland önll Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spaorwegleeninge Italië Oblig ZuidItaliaanschoSpw lMy A 367i Premieleeningen buLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 DiVereen My tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89V Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiitennantels COS rJUMES TAILLEURS JAPONSTOFPENl BLotfsEN PELTERIJEN enz tegen d eestytoncurreerende pryzen Ü ZA v x iv VERSCHEIDENHEID Aan den Jnngfrau spooi weg die sinds een paar jaar tot de zoogenaamde Ijszee in gebruik is en den laatsten zomer ongeveer 72 000 reizigers beeft vervoerd is men verledenweek begonnen met de voortzetting naar den Jnnglranjuch 3400 meter boven de zee gelegen tusschen Monch en Jungirau en 700 meter onder den top Dit nienwe werk omvat een tunnel van 3700 meter lengte en moet in vier jaren gereed zgn Dan bestaat er by die spoorwegmaatschappy behalve het maken van een lilt naar den Eigertop nog het grootsche plan van dat joch een gigbaan aan te leggen over don Aletschgletscher naar het Rhonedal Of hieraan echter uitvoering zal worden gegeven hangt al van de vraag ol een ander dergelgk plan volbracht wordt waarvoor concessie is gevraagd Een nieuwe maatschappy wil n l van het Zuiden al een spoorweg aanleggen die van Brieg nit waar de Simplontnnnel begint een electrische baan wil bonwen naar den Aletschgletscher en van daar een giybain met electrisch kabelspoor opwaarts naar de Junglran De kesten zyn op 3i millioen francs geraamd en de aanvragers zgn vast overtnigd dat dit merkwaardig werk slagen zal Op de myn Oranje Nassau I te Heerlen is een mgnwerker in een 20 meter diepen schacht gevallen waardoor hg ernstige wouden kreeg benevens een lichte sohedelbreuk Men heeft echter nog hoop op behoud van zijn leven iB i HTrr ADVERTK TIEN Hot Correspondentschap van iVO i HOiWOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiKKZWAOER Wachtelstraat No 234 alwaar ton alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks vorsch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevloesch enz enz tegen do meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OVTTSLIXG PoelierOosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Zenuw en Naa flijders BairMoiIi op lo TiatMk MUiQiem ook U Hi t Üfi 1 nm S bMupp ilaar htrlN Glo SMio Gl nicrlmt tni tl it baitt mi Uitcn toot lutwnuWT MMU iMunfl IMtMO 1 D Ui iwtn KmibrMbMBM V rkriLgbur bl wliik li i 1 Scbótnwwk GtUaicrlta Vroev ta tüt H i m gati op htt fabrtelumvL ipOtfcAcMt W rtWHaiiii Arnh t ordt nit overtuiging als een werkelgke bal in den nood het boek aanbevolen Na nutvanj Ht viiu ndreM per briefkaartworiU d t boekje franoo per post toegezondon door l LOKPOEJL S Hookhan Zaltborom l CevensperzeKering IHaatscbappij atvMtlgd l Dordrecht OM ricl i in 1873 maaitebapptlijk Kapitaal oli k nd i 2 000 000 narsckcrtf Hedrag ruim M millloni Rexivc ruim Mt ntllllMn SAiliGUli OSE Viiium SaDguinosiun iu Vacuo De heer H O WEBER Keizerstraat te Scheveningen geeft ons inzage van het hiervolgend schrgvon Mgnheer I In het belang van andere arme Igders wil ik u mededeelen hoeveelgoed mg de Sanguinose deed die ik hg u kocht Ik leed aan hevige zenuwzwakte had last van hartkloppingen was vreoselgk opgezet In de maag en soms zoobenauwd dat ik dacht te sterven Mg werd toen een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp mg dadelgk Ik ben het loon geregeld gaan gobrnlken enzeg nit volle overtuiging het is een óénig middel er bestaat geen beter Mgne benauwdheden en hartkloppingen zgn geweken ook het opgezet gevoelop de maag Ik ban beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE lONÖ Wanneer gg last hebt van bloedarmoede zenuwzwakto malaria pgn in rug of lenden pgn op de maag hoofdpgn duizeligheid of henauwdtieid toef niet maar gebruik do Sanguinose Wat zg voor honderden gedaan heeft kan zy ook doen voor u I Maar zorg dat gg de echte krggt vanDen Haag VAN DAM Co Prgs f 1 50 6 fl f 8 12 f 15 Te Gonda bjj jVOLPP Co Westhaven I ECHT met roodm lattarm Xet vooral op d jOberlahnstein DIHECTEUROCItVICTOIilABItOM OBlIilAHIISWII MaaUehappiJ M BxptoUaMe van de VietoHa Bron Motttoor 900 SreOerkuiA Boompjtê AO JMterOam