Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1907

40s e laai £ aii £ Woensdag 23 Octobei 1007 o 104 8 miwm mium iSwHWS an Adverientiehlad umr Gouda pn Omstreken Telelo 11 o I c Uitgave dezer Courant fjeschiedt dagelijks met uitzondering van Zn en Feestdagen De prijs pet li ie maande is 1 2 5 franco per post 1 70 Aizbnderlijke Kor ii crs V 1 1 A I V K U T R N T l E N worden ne l i t st van 1 regels a 50 t enten iedere ivg el iiiewr 10 Onten roote letters worden berekend naar plaa iniiniteK liizeudiny van Advertentii ii oi I iiiii li luidil fF CENTEN Noord BrabaolSGh Schoen en LaarzenmagazIjD KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegateeg ONTVANGEN alle soorten lleeren Dames en Kiniler Wiiiter Arlikelen SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratiên en aangemeteB werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratia toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Abaitii Bier Water of in iet voednei zonder tot liet noodig ie dat de dronkaard er iets van a weet liet COZA POKDBB bezit de wonderbare eigeniohap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA PUEOEU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgonoole de znster of de docbter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder z jn medeweten en zonder dat bet noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken beeft Bet COZA PO OiCiJ heeft het huisell k gelnk van duizenden gezinnen hersteld daizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlevenslasttge en nuttige leden der maatschappij he rschapeo bet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het InstituDt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te yjjn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depOt te Gouda WOIjFF Co Onze depOlhouders reiken het attestenboek gratis nit aan ben die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUTE SrSI Wacht ü voor namnaksels Het Coza Poeder is bet eenige afdoende middel tegen dronkenschap ziJn beslist die der Firma TUU LADIBS JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THB ILL DBBSSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OIT CUILV KBXS rASBlONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen ritAAOT Vw lioekhamlelaai Proefnamniem è Alle mi t koDtel Bolt Bljvoegnel A Van alle in deze bladen voorkomende f modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN é met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar f bii MILLY SIMONS Den Haag s axs ketu BBUWird obo nwiMk VerkrVKbMi f wlDkeliuH m nfaoeitwark U lu l i DroEBiyan ank Usn UU 1 op suili D C W kam tk WïmMVlfflffiTln nllukroonil Tentooii HBUSBH B Hftge Aug Itm i Wanldbwoemd HohoMjAppr tnor Iiipftriii SKtin ent lyo d Uits bet ondet moslu SIER ÜW HOIS IN DEN WINTER UWEN TCIN VOOB DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze oveml bekende Xormal CoUeettea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stuks voor 45 potten of eene collectie voor den tuis van 260 stnks of eene collectie voor kamer eu tnin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneenwklo ijes enz RiJk geillnstreerde prgslijstmet specificatie onzer collecties in hel Hollandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tülnbouw Etabllssement Hols ter Duin NoordwUk bU Haarlem WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoningf Exfraet wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borstpijfl Keelpgn Heeschheid enz UBLIANTBB is verkrijgbaar bj alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gebnchten in Nederland Frankrijk Duiticltland Engeland Amerika Ned IndU Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz UBLIAJfTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eero Modailles bekroond MKLIAJITHE in flacons f O iO f 0 70 en f ï UBLIANÏBB in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Bonlngbloem Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFE £ Co Westhaven 198 Gonda GRENUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 120 fforirfa A BOVUAÜ Moordrecht PlUKSK Nieuwerkerka d IJeel A N v b ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudê a rr A SCHEER Haaitrechl P W v EDE Oudewater K tan dbb HEIJDEN t Reeuimt P v d 8PKK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN VAN DER aï UDEtl Waddingmen P A uk GROOT A d JONGH Oudewa cr J P KASTELEIN PoUiroekerdam 1 BIKKER te Benxhop AAII8CHUWIJV4 Laat U niet misleiden door M Siroo Het klooster SanctaPaulo Abdii bestaat niet dim Siroop van geenertet teaarde Jt Let wel M Een ware uitkomst voor beter licht en weinig gasverbiuik is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING K0CSJE8 VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waoht u voor imitatie Beleefd ainbevelend M M VAÏT LOOl Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 GebrS StoU werck a Chocolade en Cacao D niatig6 door üe nieu vBt uiKmdiugen op machinaal gebied verbeterde hbrlraUe OB urtaluitoad gebruik van fljnn en fijnste grondstofien garandoerei Ie erbruiker van Stoliwerck s Chocolade en Cacao oen iiacbeveienswaardig fcvbrikaat oauwkearig beantwoordende uu den inhoud da nap Etiliitten Dt rnia behaalde tl Brerets als IIofleTeraHcler 44 £ oro I iploma 8 gouden enz Medaillfs een liewijs n uitmuntend flj i 6bri £a it h eeda 1874 schreef de Accadomi national de laris Nous vous déosmotia unu HeditHIe d r première elamie en ooiialdirttion 6 votre exooUenba f brloation do Ohooolnt bonbona varlèB eto to tfclIwitrolt B fal rita f ie verkrijgbaar bij II H Confiseurs Banketbakkoi nu u Generaalvertejenwoordiger toor KedorUnd Julius Matteimlodt Amsterdam Kalvorstraat 103 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT tr ft KOMINKLMRE F tBniEKEW Voedert uw Tee met de xuivere murwe merk Sler en W li uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere IHploma Partje 1900 Negen Gouden Medallleê ADVEEmTlElfiii aUëlöüraMen worden aangenomen door het tflvertentl Riirean van i BKiNKNAN ZOON Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepassingen onze IH olleeerf getchlUertlp f r trelleu Pelnlare Hognerlt Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eekle te ontvangen Geïll Prgscoorant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOGAHItla Jt Co Agent voor GOÜDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg vi n modellen te bezichtigen zijn iOïS sis PAIN EXPEILEII TEGEN RHEUMATIEK $ EN VERKOUDHEDEN i Ruim 35 jaar MOD miUikrix JICHT CN RHEUMATIEK1 U0CRS MET SUCCES eCBRUIKT VcaKRIIGBAAIt IN FLESSCH VAN 50di 7Scls IHftSS BU H H ArOTHEORS EN DROOSTEN lr Ad lUCHTERliC RoTTEiUAM Te Gouda bg C LÜGER Apothekor Markt en bij WOLFF Co Westhaven 198 EEinSBEFDTVAlITIEE Hen war it veroieUt i t HliltK te letten ini HBT MiOlïUll VIK H IIAVËNSWAAY ZONEN QOBINCHEH üme THBBEN worden afgelt rerd in verzegelde pskjas tan Iwee en een half eo een Ned on met vermekling van Nommor iPryB voorzien van nevenstaan Merk volgeuB do Wet gedepo neerd Zich tot A oitvoe io van ge eerde orders aanbev eade 3 C BUL voorheen J BKEEBAART Lz Eobta Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bQ PEETERS Jz Ltt op eatket en ktirHr md VereeolgiDg ARMENZORG Atdecling BnOHHENBUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOCDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen weifce ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel teo goede aan de neutrale Vereeniging Armenmtrg a Htt ttMa mOuMifMm ft malünljrkMpsatifflMddToaiHtma 111 vooral danus n KtndcfMliomwork Udi Appnt utvue M IHII r k e will tnHl SIr 14 Mn Mti oW oo aaun ra Urlckjiiucli SAMOSWIJIN 5 MMt per JUêeh Aanbevelend Firma Herman Zoon Gouda Drak ran A BRINKMAN A Z Uultcnlandscl Overzicbl Er is in do laatste ilagen een gerncljt gegaan dat Trolle als minister van buitenlindscüe zaken in Zweden zal aftreden cii gezant te Kopenhagen worden Poliliken verneemt na uit Stockholm dat men er de waarheid van kan aannemen Genera il Brandslióm nu gezant te Petersburg zou Trolle als minister opvolgen Ook m Noorwegen gaan geruchten vnn het aftreden van een minister en wel van nio mand anders dan Michelscn den eersten miniBlfr Het heelo kabinet 2ou zelfs rai t hem heengaan en Berner of Gunnar Knud sen zegt men zou dan een nieuw ministei ie vormen üat zou echter eerst in lauuaii gebeuren Een ander gerucht zegt dat Michelsen alleen om gezondheidsredenen eenigen tyd verlof zal nomen en Levland de minister van buitenlandsche zaken hem tijdelijk vervangen Reuter seint uit Johannesburg 21 Oct De Chineezen van de Nieuw Modderfonteinmün zün gisteren in opstand gekomen Zij verschansten zich in hun kamp en verwoestten de kantoren De politie die met en hagelbui van steenen ontvangen weid was niet bq machte door den hoofdingang binnen te komen en trachtte zich das toegang te verschaffen door de keukens waar zij in een door do koelies gelegde hinderlaag viel Ten slotte was zö gedwongen te vuren kreeg eindelijk toegang en schoot toen weer op de koelies die uit hunne kwartieren werder gedreven Negentien Chineezen werden gewond een gedood en 24 gevangen genomen De mniterii was veroorzaakt door opruiers die de Chineezen hadden verteld dat zü niet verplicht waren om op Zondag te arbeiden De Servische Skoepsjtina is Zaterdag geopend en onmiddellijk daarna verdaagd B j de voorlezing van het openingsbesloit bleef de oppositie in strijd met de gewoonte zitten Nadat de secties waren samengesteld deelde president mede dat de ministerpresident een offtcieele mededeeling had te doen Paajitsj stond op en onder het stormachtig protest van de oppositie begon hij te lezen Wij Peter I FtVil LETOI ZWSRYELINGEN Naar het Russisch 53 Vier dagen lang woedde het krggsgewoel om Khokan De honden wachten zeker op hulp raasde Abuheg het hoofd der rebellen maar de dieren der wildernis hebben hnnno dwaze boden verslonden En opnieuw dreef hij zijne srijdinstige troepen tol een glorierijken dood Door de straten van hel schoone Tasjkent in de rjjke vlakte van Jaralka droeg men dienzelfden dag in een draagbaar een zwaar verwonden man die slechts uog de woorden iitte Naar don generaal Op leven en dood Hat garnizoen van Khokan wordt belegerd Berichten Eer de zon onderging was de stad in rep en roer de Russische bezetting greep naar de wapenen en stelde zich in beweging om Apraxin te hulp te komen Koeriers waren reeda in wilde haast vertrokken om de buitenpoittn t osdertlchten en een iterke eq Verder kon Pasjitsj niet komen Het was onmiddeliyk een leven ah oen oordeel en dö stem van den minister president werd door het woeste rumoer van do oppositie volkomen onhoorbaar gemaakt Eeu aanslag op het parlement Weg met de misdadigers Moordenaars Moordenaars werd er geroepen Maar zundar zich daaraan te storen las PaRJitsj zijn koninklijke boodschap borgde toen hot document in zijn portefoallo en veiliet met den president dor Skoepsjtina de zittingzaal Dg oppositie bleef echter in do zaal en liiöld een stormachtige beraadslaging over de vraag wat haar te doen stond Het denkbeeld werd geopperd bg den koning te protestceson maar do afgevaardigde dr Welkowitpj meende dat dit dwaasheid wezen zon daar de koning zelf medc schiildig is aan de verkorting der rechten van het parlement Ten lotte werd besloten dat do beraadslagingen uver de leste wijze van protesteeren gisteren zouden hervat worden De stemming is door dit besluit van de regeering zeer opgewonden Men verbaast zich dat koning Peter die altoos wijst op zijn trouw aan de constitutie zich door Pasjitsj liet overhalen om zulk oen uoodlottigen stap te Hoen In het geheele land zoo wordt uit Belgrado gemeld heerscht groote ontstemming over de houding der regeering Overal worden proteslbetoogingen voorbereid Volgene de offlcieolo mededeelingen waren Zaterdag in Rusland gekozen 5443 kiosmanuen die aldus werden ingedeeld 2670 gematigden 400 rechterzijde 508 linkerzijde 165 onbekend De verkiezingen in eersten aanleg waren nu zoovr gevorderd dat men geen belangrijke wijzigingen in deze verhoudingscijfers meer verwacht Maar ot die cijfers in overeenstemming zijn met de waarheid is een andere vraag De groote moeilijkheid bü het overzien van den toestand is de vraag wat men ïn ofScieele kringen verstaat onder gematigden men neemt aan dat onder die benaming ziJn samengevoegd de Octobri ten en de Constitutioneeldemocraten Maar nu doet zich het merkwaardige verBcbynsel voor dat rechter en linkerzijde reactionairen en socialisten zich in verschillende kiescolleges willen verbinden om de gematigde candidaten ten val te brengen De Times correspondent verwacht dat tengevolge daarvan de rochterzgde de reactionaire groep het voordeel zal hebben Wel pogen zoowel Dctrobristen als Kadetten zich lonne ging voornit en zon te Kojent wachten tot de artillerie den volgenden morgen aankwam De brave generaal trad vóór hij zelf wegreed aan hot bed van den heldhaftigen koerier Excellentie hy mag niet gestoord worden zei de dokter Alles hangt van de rust af lijj heeft een diepen lanssteek in de zijde en is uitgeput door vermoeienis en bloedverlies Kent ieuiand hem Hö is een dapper man Do generaal zag naar de hem omringende officieren Verpleeg hem alsof hy de Czarewitch was z ide hy vervolgens Deze man heeft de eer van het Russische leger gered als myne troepen Khokan nog te rechter tjjd bereiken De commaudeerende generaal wendde zich met een diepen zncht af Wanneer hy in het leven biyft zal hü het grootkruis van St Wladimir voor deze daad ontvangen Doe onderzoek naar zyn verleden de Czaar zal hem beloonen De oude soldaat yide naar het slagveld Ik vrees dat hy zich niet meer over aardBche lauweren verheugen zal zei de vriendeiyke oude militairendokter toen de generaal vertrokken was Bü de eerste voorposten vond deze laatste den tweede overlevende van de v jf vrgwilUgets die het viagBtuk onderDomen hadden oen groot slemmonanntal te verzekeren do oersten door zich openlijk voor conititutioneele hervormingen te verklaren de laatstcn door elko samenwerking mol do linkorzydö al te wijzen maar het z il do vraag zijn zegt dit blad in hoeverre die posiiigen zullen slagen Andere bladen zien den toestand anders in Do 8 owd verwacht do vorming van eoii sterk constitu inneel centrum do No woje Wrcmija zegt Ruods ihans is de verkiezing zeker van 200 afgevaardigden die links van de OctMbriolen znllcn staan on die naar wij vernomen voornemens zyn zich op een gematigd voornitstrevend proram to vereenigeii onder den naam natio naallibcrole p tilg ♦ Er is in Frankrijk een wetsontwerp in de maak tot be icliermiiig van de kunstvoorwerpen der katholioko kerk Men weet dat de minister van schoone kunsten op middelen zint om te voorkomen dat de familie Thomas navolgers vinden zal maar op welke wijze do minister zün doel zal trachten to bero ken is nog niet bekend Onder de plannen die besproken worden is er een dat in wijden kring schrik en ontzetting wekt Do wetgever zou moeten bepalen dat allo kunstvoorwerpen van do kerken naar do provinciale rauseoms zoaden worden overgebracht Het plan Is eigenlijk te onnoozol om over te praten en het is nanwolijks donkbaar dat minister Briand die een man van smaak is znlk een dwaasheid als ernstig zou overwogen Het is dan ook waarschijnlijk dat de minister enkel bezig is te overdenken hoe do wetgever op do beste wijzo de schatten m de kerken tegen inbrekers kan beveiligen Misschien overdenkt lijj daarbij of het ook aanbeveling zou verdienen als er verscheiden kerken zijn in een plaats niet alle kerken maar een kerk inbraikvrij te maken en daarheen de roofbare kostbaarheden te brengen Da laatste wet omtrent den eeredienst die in het bogin van het loopende jaar is tot itand gebracht tot wijziging van do scheidingswet van 1905 bepaalde dat de kerken en de goederen die er in behoorcn ten dienste van de geloovigen blijven Deze bepaling zon alvast te niet moeten worden gedaan als de wetgever kunstschatton van de kerken naar de museums mocht willen laten verhuizen De moeilijke positie waarin de Fransche geestelijkheid en da gemeenten verkeeren ten aanzien van de kerkgebouwen komt in deze aangelegenheid weer duidolp uit Was maar het contract tot stand gekomen dat de bisschoppen on de prefecten de drie overigen waren 61 in gevangenschap geraakt óf door wilde dieren verslonden De raven hadden zich reeds aan delyken van duizenden Turkomannen vergast eer generaal Apraïin na zyne bevrfding uit Khokan den heldhaftigen koerier van den Czaar wederzag die altyd nog ernstig verwond te Tasjkent lag In een rnim vertrek van het hospitaal lag Gregory Maxntoff door do koorts tot oen geraamte vermagerd by was stervende De namiddagzon schoec door de zachtjes ritselende bladeren van den genrenden tuin die vroeger tot een ouden harem van den overwonnen khan behoorde geen geluid werd in het vertrek vernomen behalve het getloister van eenige generaals die met allerlei teekenen van des Czareu gunst versierd waren Het is aan o generaal Apraxin heinde gratie van den Czaar aan te zeggen zei de hevelvoerende generaal Gy moet hem zeggen dat zgn rang hein wedergegeven is dat zijn naam in Rusland zal biyven leven als die van een man die een belegerde vesting een uitgeput dapper leger gered heelt Den brief het laatste bericht zjaor vrouw kan hy niet meer lezen kunnen wg hem dien voorlezen De dokter voerde de generaals naar een aangreniend vertrek na de aanneming der boven aangeduide wet van 1907 hadden ontweriien dan was het nu uitgemaakt wie voor do kerkoliike schatten had te zorgen Tluins heeft niemand wat over de kerk te zeggen klaagt de Journal de Débats De verkiezingen voor het aftredende deol der gemoentor idon in BelgiiUiadden gisteren plaats en voorzoover thans de berichten tot hier zyn doorgedrongen bgna overal zonder stoornis van orde Voor de regoering en voor don algoraeenen politioken toestand van het land zyn dozo vei kiezingen gewichtiger dan gemeentelgke verkiezingen plegen te zgn Do jilaateoiyke belangen zgn op den achtergrond gedrongen en bgna over il in het land waar de partgverdeeling stryd tnssclien clericanl en antidericaal toestaat ging het voor of tegen de clericale regeering Welke van de twee groote groepen die tegenover elkaar stonden gisteren de meeste overwinningen heoft behaald valt niet gemakkclgk op te maken uit de vele berichten De voroenigde liberalen en Bocialisten hebben bet gewonnen te St Gilles to Scbaerboek St Josso ton Noüde te Jette en te Vorst buitengemeenten van Brussel te Antwerpen te Soignies Ath Ninove Vise Hooi Do lihernleo hebben ernstige nederlagen geleden te Ngvel Diest Vilvoorde Blankenberg Dinanl en in vele kleine gemeenten van de provinciën Lniemburg en Namen In de Brusselacho voorstad Laeken zal vermoedelgk bet liberale dagelgksch bestuur omvergeworpen worden Te Diest hooft een kroeghoudor gisturavond by oen betooging van liberalen nit zgn venster geschoten op do botoogers en or een doodgeschoten In de stad Brussel biytt de politieke verhouding in den gemeenteraad ongowgzigd door de verkiezing van 7 liberalen 4 katholieken en 4 socialisten De vereenigde socialisten on liberalen hebben overwonnen in byna alle gemeenten die liggeu in hot nyverheidsgebiod Wnur het burgoriyk element overheorsehond is daar was het voordeel aan do katholieken Of de slotsom voor de regeering al of niet gunstig is kunnen wg nog niet zien Snol naderen wy den Ion November den dag waarop in Rusland volgens do bepalingen optfcnomon in do keizcriyko Oekase tot ontbinding der tweede Doeraa d nieuwo Doema moet bgeon komen Hue die Doema zal zgn samengesteld is nog altoos niet bekend maar dat zy er anders zal uitzien liy heeft nog een half uur in het gunstigste geval nog een uur te leven Des generaals stem stokte toen hgzeide Dan moet Apraxin hem alles modedeelon hy moet zgn begenadiging vernemen en Tan do onvergankeiyke liefde zyner vrouw hoeren Kent gg mg nog vorst Maxutofff zeide Apraxin ernstig teiwgl hy den stervende de portretten zgner vrouw en van zgn kind voor de oogen hield do bloeko man vesligdo zgn door koorts flikkerende oogen op den generaal die ham vorst noemde De Czaar heeft n gratie geschonken Eindelgk is alle bekend geworden uw onschuld aiin den dag gekomen De nu reeds doffor ge i orden oogen van den lyder helderden een oogenblik op Hy zendt u dit De dappere soldaat legde zgn eigen kruis in Maxutofl s nitget erde hand Do dunne vingprs aioten zich niet doch pinkten zacht aan de deken Maxototl poogde vergeefs te spreken de dokter kwam naderbg en bevochtigde zijn bleeke lippen ziJn hall gebroken oogen spraken Te laat 1 Haast nl flaistcrde de dokter den generaal toe Wordt vervolgd