Goudsche Courant, woensdag 23 oktober 1907

dan regeering en bofpartij meenen kan men reeda na met vrg groote zekerheid aannemen In regeerir gskringen wordt thans veel gesproken over het programma waarmede het kabinet voor de derde Doema zal verschiinen Tot nog toe schjjnt overeenstemming te zgn verkregen over de volgende vragen Wat de agrarische aae8tie betreft zal de regeering aan de Doema mededeelen dat tjj in geen geval kan toestemmen in onteigening van particolier grondbezit doch dat zg den overgang tot klein grondbezit en het nittreden nit liet gemeenschappeiyke bezit der gemeenten zal bevorderen en iedere poging tot verbetering van het lot der boeren zal beschermen De invoering der progressieve inkomstenbelasting zal de regoering niet voorstellen zg vreest daardoor den onwil der agrariërs op ts wekken Indien echter de Doema die vraag zelt aan de orde stelt en met meerderheid van stemmen zich voor de invoering er van nitspreekt zal de regeering het indienen van een wetsontwerp tot invoering van die belasting niet beletten Wat de nationale vraagstukken aangaat lal de regeering er op w jzeo dat zg de antonomie van Polen als een tegen den staat gericht denkbeeld aanziet zoodat zjj daartoe niet kan medewerken In de Joden qnaestie wil de regeering in beginsel de gelijkheid van rechten erkennen maar van meening dat de ingewikkelde toestand geen plotselinge wgziging toelaat wil zg de hervorming slechts geleidelijk invoeren Verspreide BeriehtCD FBAKiaUE Panl Bronse van de gennileerd socialistische party opent in zijn nieuw blad Frolétaire den strijd tegen het anti militairisme in de socialistische gelederen Hij heelt vele medewerkers Ook Janrëa neemt na zijn draai weer biykens een Zondag door hem gebonden rede DüITSOHLlKD De keizer heelt zoo gemeld is wel degelijk ook een antwoord telegram gezonden op de begroeting dépêche van den nationaalliberalen partijdag Uaar aangekomen is het niet I Rebas waar is hot telegram gebleven f Na weer heelt de anto van prins Eilel tweede zoon des keizers iemand overreden een wielrijder die aan hoold en boenen gekwetst werd De Poolsche schoolstaking is nu dood en ter ziele De laatste vier stakende jongens hebben zich te Kosten bereid verklaard in het Dnitsch by het godsdienstonderwgs te antwoorden Oemeld wordt dat de nitlevering van prinses Pia Monica aan het Saksische hol op 30 Nov is bepaald Einde Januari begint de concert tonrnée door de Vereon Staten van het echtpaar Toselli Eergisteren zonden de socialistische landdagleden in Baden Kolb en Frank zich wegens deelneming aan de begrafenis van den groothertog te verantwoorden hebben Toor een partijgererhtshot iTALr Het spoorwegverkeer wordt weder geregeld De socialistische partijleiding en het uitvoerend comité vnn de vakvereeniging van spoorwegbearobten hebben besloten het personeel de algemeene staking te ontraden OoSTEHBIJK HOHOAaUB 8et wil met den keizer toch niet erg Het bulletin van eergisteren meldt dat hij door hoestaanvallen en slapeloosheid een minder gnnstigen nacbt doorbracht Maar de catarrh wordt betlist minder en de koorts is niet ternggekeerd terwgl de eetlust goed ia en lyn krachten bevredigend zyn RUSLIHD Van 1 Juli tot 15 October hebben zich in verschillende plaatsen van Rusland 8299 choleragevallen voorgedaan waarvan 3995 doodelgk tyn verloopen Oraal Witte die te Biarritz verfoeit heelt ten stelligste verzekerd niet in een complot betrokken te zgn zooals de Petit Farisien gemeld had Te Kozlow in het gouv Tambow had de polilHkhel den Joden verboden op stralle van arrestatie gedurende de verkiezingen op straat te verschgnen Gevolg is dat geen ukele Israëliet heelt kannen stemmen Marokko Nau Uogador heeft sultan Abdoel Azis nieuwe versterkingen gezonden Moelay Hafld zit bjj Moerakesch leelgk in de knoei omdat de stammen die hg ten h iligen oorlog heeft opgeroepen nu een belangryk bedrag eischen in ruil voor de vervulling van Hafld i wenich den Franschen toch maar geen kwaad te doen Andere getrouwen verlaten hem BINNENLAND V H K K U ÊC U M M K H Koninkigke Marine Reserve H M de Kiniiigin heeft den Minister van Marine gemachtigd tot intrekking van het aan de Tweede Kamer ter overweging aangeboden ontwerp van wet tot regeling van lo den rechtstoestand van bet personeel der Koninklijke Marine Reserve 2o do bevordering en het ontslag van de officieren der Koninklijke Marine Reserve 3o de pensionneering van de officieren onderofficieren i n mindere militairen der Koninkigke Marine Reserve en van hunne weduwen en kinderen De correspondent van de N R Cl te Batavia seinde gister In overleg met den resident v n Timor gaat kapitein Christoffel van Ai Mareb naar de Noordkust om den weg te nemen over Nanggalai Roso Rioero naar Rin doe Endoru en N ingga Fandan Drie brigadfs marechaussee bigven onder luitenant de Vries in de Rokkastreek Patrouilles werden grzonden naar Bomba en Sarah waar 7C vijanden sneuvelden en veel buit werd gemaakt De gewapende politiedienaren uit de Endebstreek namen de vijandig gebleven kampongs wa irbg de vijand een verlies leed van 16 doeden en 33 geweren werden buitgemaakt Gemengde Berichten Zaterdagnacht worden op de Hoogstraat te Rotterdam drie korporaals der huzaren nit Roermond aangevallen door een tiental bootwerkers Een der korporaals bekwam een blanw oog een ander kreeg een messteek in den mond Onmiddellgk trokken de bazaren de sabels en werden vele klappen uitgedeeld Het werd een algemeen straatgevecht waaraan door de politie met sabels werd deelgenomen Het gevecht strekte zich uit tot Korte Hoogstraat en Schiedamsche DiJk De hui aren trokken terug op het politiebureau Panwensteeg Van daar uit werd toen een algemeene charge gericht onder aanvoering van den inspecteur Dietz op de kwaadwillige en nieuwsgierige menigte en verscheidene sabelhouwen uitgedeeld Een schipper moest in het ziekenhuis worden verbonden de beide koriioraals en een bootwerker werden door de politie verbonden f Uit £ nschedé meldt men In verband met het door de firma Jannink gegeven ontslag aan een barer arbeiders die de tusschenkomst inriep van de fabrikantenvereeniging beeft de firma beden in baar fabriek een schrijven aangeplakt waarin zg aan haar arbeiders bekend wenscht te maken dat de ontslagen arbeider is de slechtstevan alle wevers die het volle 3e kifnrtaalop O zwtre touwen bg de firma beeft ge werkt dat hi is tevens de slechtste van 1 Januari af Hg is sedert 1 Januari 22 maalte laat op zgn werk gekomen waarvan 3 keer met geldige redenen In 1906 en 1907 zgn nitsluitend voor onvoldoend werk ontslagen zonder waarschuwing zeven met waarsuhnwiug tien was get Berhard Jannink en Zonen N R Ct Men meldt nit Den Haag De beslaglegging Zaterdagavond ten huizevan den beer F J J W O directeur der Algemeene Wissel en Ellectenbank gevestigd aan het Prins Hendrikplein hoek Prins Hendiikstraat geschiedde door een deurwaarder bijgestaan door een commissaris van politie op last van vier commissarissen der naamlooze vennootschap voor een vordering van I 9500 op den directeur der bank Toen de dt nrwaarder en de politie bet bnis binnenkwamen vonden zg slechts senile gordijnen en enkele stukken van geen waarde De gansche inboedel was kort tevorenovergebracbt na ir een menbelmagazgn tevens ezpediliezaak in de Kepplerstraat In het kais waren aanwezig de echlgenoote van den directeur en een dienstbode Noch bg de politie Jioch bg de justitie is overigens aangifte gedaan van ontdekte ouregelmatighedenin het beheer der bank Voor het hof van Worcestershire in En geland hebben terechtgestaau een 84jarige oudgediende van de marine zgn vronw en zgn dochter wegens oplichting ten nadeele van verschillende neringdoenden De dochter ging door voor een in afzondering levenden Italiaanscben prins met een stamboom die in de achtste eeuw voor Christus wortelde De moeder heette de bediende van den prins De prins zoo vertelde zg had onmetelgke rgkdommeu die hem in staat stelden elk jaar 12 millioen gulden aan bet Vatikaan te schenken Maar met dat al bleef betaling van het afgeleverde uit De oude mu kwam er met een dag gevangenisstraf af do twee vrouwen kregen drie maanden harden arbeid In een Zondagmiddag gehouden vergadering der Coöperatieve Broodbakkerg en Verbruiksvereeniging te Tiel welke voor de pers toegankelgk was gesteld werd vastgesteld dat verschillende jaarboeken zoek waren en dat een gerechtelijk iogrgpen in de werkelgk bestaande of vermeende verdaisteringen alleen kon voorkomen worden doordat het bestuur volledige opjnbaarbeid geeft aan bet sedert 18 jaren gehouden beheer Openlijk werd uitgesproken dat grootboeken en andere bescheiden verdwenen zgn Men meldt uit s Oravenbage De schrgver van do briefkaart waarvan in verband met de vermoedelijke misdaad in bet Haagsche Bosch in de plaatseliike bladen een facsimile heeft gestaan heeft zich aangemeld by den commissaris van politie der 2e afdeeling Het is gebleken dal hij niet de persoon is waarmede de uit den Boschvgver opgevischte vrouw den laatsteu avond dat zg dun melksalou aan bet Beznidenhout had verlaten in gezelschap is gi zien De persoon toch met wie zg dien avond is gezien is volgens verschillende verklaringen een ongeveer 40jarig man terwgl do schrgver der briefkaart een jongeman is Men meldt nit s tiravenhage Noar aanleiding van zeer verzwarende omstandigheden en uitlatingen welke haar nader ter oore waren gekomen klopte de recherche vnn het hoofdcommissariaat van politie gisteren ochtend andermaal aan de woning in bet Achterom waarin de politie een paar weken geleden een inv l deed ia verband met de gernchtmakende inbraak oenige maanden geleden s nachts in den juwelierswinkel van den heer GouJsmit in de Passage geplce d Ditmaal was de politie gewapend met een bevel tot inhechtenisneming van een viertal personen die naar vermoed werd zich in bedoelde woning bevonden Alleen twee dezer verdachten werden in het huis aangetroffen de beide anderen werden elders in de stad opgespoord Alle vier goede bekenden vandejastilie zgn naar het hnis van bewaring overgebracht In de jongste zitting van den gemeenteraad van Wamel was aan de orde een adres der gemeentepolitie om verhooging van salaris Aan de veldwachters aldaar wordt op 65jarig9n loeftyd f 1000 uitgekeerd een sem die zooals de voorzitter opmerkte legen 4 pCt slechts f 40 inkomen per jaar geeft Op dien loeflgd komt meende de voorzitter den politieman een behoorlgk bestaan toe De heer S Dan ète ze de duzend galde mar op Voorzitter En dan in bot armbuis P De beer S Ze hebbo t béter dan do missie mienscbe in ons daarp I Voorzitter Dan ziot bet er mei do bevolking treurig uit I De heer S Qe mé mar is zien war hoeduk ze in de baarrebaarg zilte en hoovul borreltjes ze kOope wor f Do hoer v d V En de billejette vur D wille ze ginnens mir rondbrenge en lije zo daor nou onder F De voorzitter Dat beeft zgn gegronde reden I De heer S Mar borreltjes drinke ze burde t De voorzitter bestrgdt dit en vindt by andere leden instemming De heer S steekt zgn vinger in den mond en de heer v E zegt Ik bin slaark vur rair sollaoris mar ik vyn toch det verkeerd is d dë wor berekend nor t getal kgnders De heer S Ze hebbe nog f 25 van de nagwag 6k Slot Ze krygen niks Men verzoekt ons mede te doelen De bekende Fritz Reuter recitator Max Knntze uit Mecklenburg zal binnenkort in ous tand eeuige voordrachtavonden honden Max Knntze een oer Mecklenburger neef van Fritz Reuter die door zgne gelgkenis aan den schrgver doet denken verstaat de knust meesterïgk de stem en het geluid van de personen en dieren die in de stokken voorkomen te karakteriseeren Met belangstelling wordt deze interessante avonden te gemoet gezien Het arrangeeren dezer avonden is opgedragen aan het Concert en Theater Bureau M J de Haan den Haag Eed rnmoerige zitting hield de vorige week de raad van Winschoten Ingekomen was een adres van iemand die klaagde over een onderwgzer w jl die kwestie zou hebben gehad met een diaastbode en deze had weggezonden zonder niar UI weken loon extra aft te keeren Onder instemming van elf der twaalf raadsleden keurde de voorzitter de strekking van dit adres af dat niets anders bedoelt dan een huishoudelgke zaak in bet openbaar te doen behandelen Oeen enkel blad zon bet geschrevene als ingezonden stuk opnemen zei hg en bg stelde voor bet voor kennisgeving aan te nemen De beer Brader noemde dat nitvluchleo Voor een advokaat heeft die man geen geld Spr acht de zaak hier op haar plaats De onderwyzer is ambtenaar en de raad is over hem gesteld Als de burgemeester meehelpt krggt dat dat meisje baar geld Spr wenschte daarom dat B en W den onderwgzer ouder banden nemen hem een waarschuwing geven dreigementen zelfs De heer Kwant deurwaarder van beroep heeft het meisje bg zich gehad en een onderzoek ingesteld Hg kreeg den indrak dat de onderwgzer groot gelgk had De heer Kenter zei daarop dat t den schgn beeft alsof men hier te doen heeft met een politieke afzetterg door een der raadsleden die er munt nit wil slaan om een onderwgzer die hem tegenwerkte te treffen Het adres werd nu met op één na algemeene stemmen voor kennisgeving aangenomen De heer Brader stemt legon De voorzitter constateert dat zgn voorstel is aangenomen De hoer Brader Ja en daardoor bevorderd dat er meer zulke dingen gebeuren t Ib De voorzitter hamert De heer Brader zegt niet te willen zwgg n De voorzitter En als u weer spreekt ala ik het u verboden heb dan schors ik de vergadering De verslaggevers gaan dan heen en er wordt geen nota meer genomen van wat u zegt De heer Brader k doo het tóch weer t Is een schande dat de arme man zoo wordt behandeld Evenals Spanje en Zaid Frankrgk beeft ook Zwitserland van overstroomingen te lijèen Door een soort van wolkbreuk is t Lago Maggiore deze week zóó gestegen dat de stad Locarno aan den noordelgken oever van dat meer gelegen ten deele onder water staat wat in de laatste 40 j ren niet was voorgekomen De Piazza Orande was de vorige week tot voorby het postkantoor overstroomd Naar de Prov Nbr verneemt is naar aanleiding van onware mededeelingen door de directie der s Hertogenbossche Bank by de justitie een aanklacht ingediend tegen het dagblad Het Volk dat omtrent die bank bad medegedeeld dat zg hair betalingen bad gestaakt Ook tegen de bladen die bedoeld bericht hebben overgenomen is door de directie een aanklacht ingediend dit Dellzgl meldt men Donderdagavond arriveerden hier vier jeugdige avonturiers van 14 k 15 jaar per st Anna Meika Zy waren flink van geld voorzien en maakten op de kermis alhier goede sier Al spoedig bleek echter dit het met de heeren niet recht pluis was aangezien van nit Hannover getelegraphoord werd om wanneer de jongens zich hier ophielden hen aan te houden Al spoedig kwam na het volgende aan het licht Het bewuste viertal had al reeds sedert langen tyd plannen in het hoofd gehad om wanneer de gelegenheid zich voordeed gezamenlgk de wyde wereld in te gaan Toen nu een hunner voor zgn vader een wissel moest gaan innen van 4400 mark eigende hg zich dit geld toe waarschuwde zgn drie kameraden die direct bereid waren de reis mede te aanvaarden en weldra zat het waardige viertal in des trein van Hannover naar Bremen Hier voorzagen zg zich alle vier van nieuwe kleederen schoeisel wandelstokken reistasschen en revolvers De nieuwe spullen werden aangetrokken en de gedragen kleederen in de reistasschen gedaan en voort ging het weder per spoor naar Emdenjen vandaar per s s Anna Meika naar hier waar zg op de kermis veel geld verteerden Hun plan was om Zaterdagmorgen de reis voort to zetten via Groningen naar Amsterdam doch bgtyds kwam bet reeds gemelde telegram waardoor hun hotelier in staat was hèa voorloopig aan de praat te honden totdat des namiddags de vader van een der reizigers hier arriveerde om ze weder naar Hannover terug te voeren Zg hadden van het medegenomen geld nog ± 2100 mark overgehouden De echtgenoote van eeu Amerikaaosch millionair een mevr Romeike te Milwaukee heelt samen met een neger een aantal diefstallen gepleegd te Chicago Niettegenstaande zy in bet bezit was van automobielen prachtige japonnen en kostbare juweelen werd deze vrouw bebeersCht door een onbedwingbare tjebt tot stelen zy verfchaite ileh varmomil tU dliutioeid of verpleegster toegang tot de woning van rgke lieden waar zg dan haar slag sloeg Heestal werd zg in de uitvoering van haar plannen bggestaan door een neger Dienstweigeraar Zondagavond ongeveer 7 uur badden zich in de nabghoid van de strafgevangenis te Haarlem een 35 tal autimilitaristeu opgesteld om den dienstweigeraar Gorter van Zaandam een hulde te brengen Onder het zingen van anti militaristische en op den arbeid betrekking hebbende liederen werd bet gebonw omgetrokken tot men ten laatste aan den Harmenjansweg aan een der verlichte celraampjes handgewnit meende te ontdekken Dit gaf natuurIgk aanleiding tot een geestdriftig gejuich daar men meende de cel van Gorter gevonden te hebben Ten slotte trok men zingende weder stadwaarts Gisterenmorgen is Gorter in vryheid geiteld O Haarl Ct Dezer dagen bracht koning Victor Emmanuel onverwacht een bezoek aan het dorp Farghelia aan de kust van Calabrië waar voar twee jaar een aardbeving groote verwoestingen aanrichtte Toenmaals was door openbare inschrgving een groot bedrag byeengebracht om de schade te vergoeden doch thans vond de koning alleen de kerk wot opgelapt overigens was geen enkele herstelling aangebracht eu had men de verwoeste huizen maar gelaten in den staat waarin ze door do aardbeving waren gebracht De Koning liet zich door de overheid inlichten wat er met dat geld uitgevoerd was doch daar het antwoord Z M niet bevredigde gelastte bg een onderzoek PosterUeD en Telegraphic Benoemd 1 Nov totbrievengaarder te Midwolda Oidambt Haven Steenhuis 16 Nov tot directrice van het post en telegraafkantoor te Venrag 7 M C Hugs thans in gelgke betrekking te Monster Verplaatst 9 October de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse I van Biene van Rotterdam telegraafkantoor naar Gendringen 16 Oct de commies titulair dor posteryen en telegrafie C A de Broekert van Noordwgk naar s öravenhage telegraafkantoor de adspirant commies der posteryen en telegrafie Jan van Dgk van Leeuwarden postkantoor naar Rotterdam postkantoor de klerk der telegrafie Ie klasse A C van Ham van Groningen naar Amsterdam do klerk der postergen en telegrafie 2e klasse G M A Standaert van Rotterdam telegraafkantoor naar Uden de telefoniste j Oawerling van Oss naar Amsterdam 1 Nov de commiezen der telegrafie Ie klasse A J N T Aernont van St Oedenrode naar Amsterdam en C S de Wit van Rotterdam hgiiost en telegraafkantoor Katendrecht naar Venlo de commiezen titnlair der posteryen en telegrafie L F Junge van Krommenie naar Zaandam N J Sieberg van Zutphen telegraafkantoor naar Heerlen en D N van Malssen van Ondenbosch naar Noordwgk de buitengewoon geëmployeerde by de Rykstelegraaf J W rinck van Amsterdam naar Zutphen de klerken der posteryen en telegrafie Ie klasse R H B ndenbach van Zaandam naar Vreeswyk enH Rotgans van Vroeswyk naar Krommenie de kierken der posteryen en telegrafie 2e klasse D van der Does van Heerlen naar Helmond en J F A de Wilde van Helmond naar Rotterdam telegraafkantoor de telefonisten W H Dnval van Haarlem naar Rotterdam en H C Thie van Rotterdam naar Haarlem 16 Nov de klerken der postergen en telegrafie 2e klasse M de Haan van Breskens naar Rotterdam telegraafkantoor H C h Stenz vn Breda telegraafkantoor naar Bresken H G Witmer van Waspik naar Breda telegraafkantoor en W Eelkema van Bavenstein naar Wstpik 1 December de klerkea der postergen en telegrafie 2e klasie J C J H Ex van Maassluis naar Rotterdam telegraafkantoor en A J E Sweep van Delft telegraafkantoor naar Maassluis 16 Jan 1908 de surnumerairs der posteryen en telegrafie W A J Doorniok A de Mooö W A van Goor G W Adriaansens T Nauta J P J A M van Dealen R C Gravestein H Heoseler E Fokkinga J C L Stallaert J Lammers A J van den Brandt A H van de Vgver B G van Elteren R Koiter P C Demmer en W M van der Reyden allen van bet telegraafkantoor naar het postkantoor te Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 November de brievengaarder te Hildwolda Oidambt Hindrik Steenhuis Stadsnieuws GOUDA 22 October 1907 In de gisteren gebonden vergadering van sigarenwinkeliers die belegd was om de vervroegde winkelslniting te bespreken werd aanvankelgk besloten tot een sluiting om 10 uur doch dan eerst er mede aan te vangen als er een vereeniging van sigarenwinkeliers waar de wenscbelgkheid van bleek opgericht is Een commissie werd gekozen bestaande uit de heeren Louis Bisschop J Marcus en B L Raastrop die zich met de samenstelling van een conaapt reglement zal bezighouden G a s c o n t r ö 1 e 21 October 1907 10 uur namiddag Druk 51 m M Lichtkracht 13 68 Kaarsen Warmtegevend jggg j Vermogen De dames H de Hoog P H de Hoog en E Kirscbenbauer te Schoonhoven en mej C A de Koning te Stolwgk slaagden gisteren te Rotterdam voor het examen vrge en ordeoefeningen der gymnastiek Uit Schoonhoven meldt men De slager A K alhier had voor enkele dagen een schier onbeduidend wondje aan de hand toen hg eene koe slachtte Er onlst d zoodanige zwelling aan hand arm en borst dat de geneesheer overbrenging van den patiënt naar het Ziekenhuis te Utrecht noodzakeiyk vond Na herhaalde operatie is de man gistermorgen aldaar tengevolge van bloedvetgiftiging overleden In de Zaterdagavond gehouden vergadering van de coöperatieve steenkolenvoreeniging te Moordrecht Gouderak zgn als bestnursleden gekozen de heeren J Eikelenboom G Stam H Do Winter C P Vleggeort M Evegroen C Hogerbrjgge en F H Vleggeort INGEZONDEN Buiten verantwoordelijk leid der Redactie Mijnheer de Redacteur I Mag ik UEd beleefd eene plaatsruimte verzoeken in de Gondscbe Conraut Bg voorbaat mgn hoffelgken dank daarvoor Het laten doon inschryven van alle vrgwillig dienende Militairen bg de landmacht beneden den rang van officier zoowel gehuwden met hunne vrouwen als de ongehuwden in een verzekeringsmaatscbappy tegen ongelukken Als een militair in en door den dienst een ongeluk bekomt dat hg geheel of tgdeiyk ongeschikt wordt om zgn dienstbetrekking waar te nemen dan wordt hg gepensionneerd en dan zal dat pensioen geheel afhankelgk zgn van het bekomon ongeluk Doch het kan ook gebeuren dat een militair in zgn vryen tyd een ongeluk krggt door te vallen over een aardappelschil waardoor hg een been of arm breekt of een ongeluk in het spoor krggt als hg met verlof of permissie is in dergelgke gevallen kan hy zyn aanspraak op pensioen niet doen gelden Wil men hem evenwel een pensioen verloenen of gratificatie geven dan moet znlks als een goedheid van de zgde der regeering aangemerkt worden Uit hoofde van dien moesten alle militairen en vrgwilligers by de landmacht beneden den rang van officier zoowel de gehuwden met hunne vronwon als de ongehuwden in eene verzekerings Mg tegen ongelukken worden ingeschreven Overkwam dan den man of vrouw of beiden een ongoink dan had onmiddellgk een geldeiyke uitkeeriog plaats en was men niet plotseling broodeloos De premie der polis kon in s mans zakboekje worden ingeschreven en zoo hy gehuwd was ook die zgner vronw De gep Luit Generaal Graat Schimmelpenninck en de gep Oeneraal Majoor Jonkh van Marie beiden opperofflcieren die in bet bestuur van den Bilitiirea bond zgn heb ik bet artikel gezonden en beiden hebben my geschreven dat zy H H E G goedkeuring er aan hechtten Hoogachtend UEdr K SCHRAVER Gep Ie Luit Rotterdam 20 October 1907 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag a 2 October 1907 Vette ossen en koeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 36 ade kwal 32 3de kwal 97 cents per haU kilo Maniere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer iste kw a8 xde kw 34 3de kw 33 cent per half kilo Stieren redel aanvoer iste kwal 39 ade kwal 36 3de kwal a 3 cent per hall kilo GraikalweD goed ungevocrd Handel ia Ie kwaliteit f vee en melkvee prijs houdend Verder had de raarkt een traag verloop BEUIS VAN ROTTERDAM L K H KMAANDAG 7 OCT Staattleenxngen PoETooiL übüg 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 38 Serie fr 2 500 3 59 RnsLiiiD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziK Japan Ohligatien 1899 4 77 44 CoLDHBu Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24Vi HifpottieehBanktn Aandb idem idem 4 90 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb ütrccbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 lOO i Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Fand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Fac Hyp Bank f 967i Pandb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotbeekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Seheepvaart Maattcliappijen Pand Holland Gnlf Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb S 98 Pnndb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoortaegleeningrn Italië Oblig Zaid Ilaliaansche i Spw IMg A 367 Premi eninqen butiOiE Lotetr Stad Antwerpen 1887 2V 02 1 tïïVerMn Mg tot Expl L an van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wiiiterinantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz togen de meest concurreerende pryzen VERSCHEIDENHEID Een gevaariyk spelletje Gisterenmiddag omstreeks 5 uur verloor een U jarige knaap die op de leuning van de Kattenburger brug te Amsterdam liep het evenwicht en viel te water Eerst drie kwartier later werd ondanks alle onmiddellgk in het werk gestelde pogingen tot redding zgn lyk opgehaald Do knaap was de eenigo zoon van een op Kattenburg woonachtige weduwe In December van het vorige jaar strandde op Vlieland de Noorsche stoomboot Emerald Op de basis no cure no pay werd door de Maatschappy De Hoop gecontracteerd het schip af te brengen Men wist het zoover te brengen dat het schip vlot voor anker lag hot weer was toen echter zoo onstuimig dat het van voor de ankers wegsloeg en op een der steenen dammen geraakte Het werd zoo gehavend dat het afbrengen geen leenend werk zou zgn geweest Nu is men bezig het casco door middel van dynamiet op te mimen Een afdeeling van bet korps torpedisten verricht deze werkzaamheden Burgerlijk Stand GEBOREN 18 Oct Hillegonda Hermins ouders H Sliedrecbt en H Ketel Johannes Jacobus ouders F Stalenberg en B Hoeven Johannes ouders L Slobbe on J Nienwveld 19 Pieternella Hendrina ouders V H Lakerveld en R A de Jong 20 Elizabeth Johanna ouders W Hommels en J M A van Leeuwen Franciscus Adrianus Cornells ouders C J Leyorweert en C A de Beaumont Maria Cornelia ouders J J van Honweninge en M C Lafeber 21 Fieter Johannes ouders M J A Endenburg en P M van Mugeu Wilbelmns Hendrikns ouders H K de Wul en J Dubbel OVERLEDEN 18 Oct M van Hofwegen 3 10 m 22 M F C Qroenendaal 1 m ADVEllTKiMTIIlN Heden overleed tot onzu diepe droefheid onze lieve Moedor Behuwden Grootmoedor Mevrouw de Wed J MAST Jzn geb G W WutLtHD Los in den onderdom van 75 jaren C J LEUSSEN Mast H E LEÜSSEN K C L REESER LïussB Dr H E REESER D LEÜSSEN Rotterdam 21 October 1907 Spoorsingel 55 V Voor de vele blgken van deelname ondervonden bg het overiyden van onze Dochter Zuster Behnwdzaster en Tante betuigen wg hierbg onzen hartelgken dank Namena de Familie C G LANGERAAB Gouda 21 Oct 1907 Voor de vele biyken van deelname ondervonden by het overiyden van onze Moeder Bebdwdmoeder en Grootmoeder betuigen wy hierby zen harteiyken dank Namens de Familie ALBERT VOORMANN Breckerfeld i W 21 Oct 1907 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden gedurende de ziekte en het overiyden van onzen geliefden oudsten Zoon en Broeder betuigen wy onzen weigemeenden dank C J BRUIJNEL P BRUUNEL Gbkudkl Het Corrospondentschap van tlO OUOno Nod Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDUK DiKKZWAQSK Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Vcipleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zgn H lld en Gevogelte Van af heden on verder dngeiyks versch verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Dnivon Fonlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurrooronds prgzen Fanklaar schoongemaakt francs door geheel Nederland Aanbevelend T OOTIMLINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 leuw onoverirolten Prof Dr l ioburB welbukond iZXVW EBACBT ILIXSa AIImh eeht mat Kkbrleksiiiark tot voortdurtjude radicale i a Bekere geneziug van ftUe zalU de meeat hardnekkige xenui Mie eten vooral ootstaan dojr g afdwalingen op jougdigeoleef i i ioci e fteneÜDg van elke zwakte BI ir nacht Benauwdheid Hoofdpyn Migtaine Hartklopping MaagpjJQ slechte aipgavertering Onvermogen mpotenz Pollatione enz Uitvoerige prospectasun lij ifor fe cb fl 1 ft II S dubbele fiesoh n ia tiiUw4 H wM n Mighmi Uf wlaUtan bl SchMnwwl GtluiMtta I t rOg rl a tas Hu Imm load op bn UMAmmtA lOnln t OepAt Matth v d VöRto ZaUbominj 11 pi ili M lélian It Co HfittordaiD 1 llappol s Gravenhage lUIramsni ilo Jony i Csn Rotler Um Wolff k 0 ioixiU tn W aila droinstea