Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1907

ploiteerd Ook spreker kwam tot de conclusie dat het niet wenacheiyk is de aangevraagd concessies te verleenen omdat in ieder geval voor Staatsexploitatie meer te zeggen is dan voor particuliere De heer van Citters bepleitte particuliere exploitatie als de grondgedachte van de Mynwet van 1810 Na de pauze werd besloten tot toelatiag van den heer Helsdingen De heer v Citters zgn rede voortzettende bestreed uitvoerig het betoog van dan heer van Kol ten gunste van Staatsexploitatie het een illnzie achtende dat Staatsexploitatie de beste wgze is om de consumenten goedkooper van steenkolen te voorzien Voorts wees spreker op de financieele gegevolgen van het op groote schaal exploreeren en exploiteeren van Staatswege want eenmaal op dien weg kan de Staat zich niot slechts tot Limburg beperken maar zal hy ook in de overige provincies moeten exploreeren I De heer Ruys de Beerenbrouck verklaarde zich voorstander van Staatsexploitatie daar particulieren een groot aantal vreemde werkkrachten naar ons land zullea trekken ten nadeele van de vaderlandsche industrie Ook in andere opzichten zgn de voordeden van Staatsexploitatie grooter dan de nadeden De heer Lely betoogde tegenover dan heer I van Citters dat onze Mgnwet zich geensI zins verzet tegen hot weigeren van conI cessies I De heer van Doorn zal tegen de motieI van Kol stemmen ook de heer Lohman I De minister van Landbouw onderschreef I veel van het betoog van den heer van CitI ters lid van den Mgnraad Trouwens I s ministers politiek stemt geheel overeen I met die van de meerderheid van den MgnI raad De Mgnwet laat thans de Rageering volkomen vrg concessies al of niet te verleenen doch moreel is de Staat zelf exploitant verplicht dan explorant schadeloos te stellen Hoeveel die vergoedingen zouden eischen kon spr niet zeggen Voor krachtige uitbreiding der mynindustrie zyn eenige concessies noodig De Staatsexploitatie vordert langzaam Aanneming der motie van Kol komt spr niet wenscheiyk voor al heeft hy zich ook niet vastgelegd De heer van Kol wgzigt zgn motie aldus De Kamer van oordeel dat er thans geen reden bestaat mgnbouwconcessies aan particalleren uit te geven gaat over tot de orde van don dag De heer Lohman betreurde ten zeerste dat de minister eventueel met een motie zal rekening houden omdat do Kamer niet mag en kan doen wat des ministers is De beer Schaper meent daarentegen dat men het recht niet heelt zich onbevoegd te verklaren De motie van Kol kwam eindelgk in stemming en werd met 33 tegen 23 stemmen aangenomen Morgen behandeling van het wetsontwerp betreflende de opsporing van delfstoften Daarna gaat de Kamer uiteen en zal 5 November de Indische begrooting behandelen Te Odessa ia een vereeniging gevormd die De witte adelaar met de twee koppen heet en ten doel heeft een tegenwicht te vormen tegen de ware Russische mannen Natuurlgk insinneeren dezen dat de vereeniging een Todenpartg is MiROKKO Volgens een telegram aan de Daily Telegrapa hebben de stammen Marakesch overvallen en een slachting onder de Joden aangericht Sultan Abdoel Azis voelt zich bigkbaar eenzaam te Rabat en heeft 60 vrouwen uit zyn harem over laten komen AziB fer eere van den Japanscheii kroonprins is te Sefiel een fakkeloptocht gehouden Te Yokosoeka is de Japansche kmieer I Koerama te water gelaten een schip van I 14 620 ton De bewapening wordt zoo modern I mogeiyk uatuuriyk Klanken uit Schoonhoven CXXII Het is ray gebleken dat verleden Zondag I do Zondagschool weer gehouden is in de I openbare school Komt van der Kop en Schenk I springt hier eens op den ketting Het is niet I noodig dat de openbare school daartoe I wordt afgestaan terwgl die van Chr VolksI onderwys er op aangewezen is niet alleen I maar de Zondagschool is te beschouwen als I een verlengstuk dier school Bovendien beI grgp ik niet hoe dat bestuur der ZondagI school gebruik wil maken van de openbare I el het moet zgn dat de boeren wel weten I wat voor kwaad er in dat uur wordt uitI gehaald en zy de school van Chr VolksI onderwys daarvoor sparen wil Haar dan is het ook niet kwaiyk te nemen dat de raad I de school verder voor dat doel niet wil afI staan na bet zonde en jammer zou wezen I als dat gebouw werd geschonden an eiken I Maandagmorgen het klachtenboek met enkele baldadigheden moest verrgkt worden Voorts vind ik het noodig dat de buitenmuren door een hek voor bekladden met de smerigste dingen worden behoed en dat de Doelensteeg door een hek te plaatsen aan den ingang Varkenmarkt worde afgesloten Op die wyze alleen kan de openbare school tegen baldadigheden beschermd wordeoikan het Vhderwys zonder stoornis gegeven worden De heer Kooiman zy hier nog eeojs op het hart gedrukt do beide Wethouders te herinneren aan de centrale verwarmin als de begrooting voor 1908 behandeld wordt Thans willen wy Overgaan tot de inweydi e regeling van het onderwys wy willen den leden van den raad er vooraf aan herinneren dat zy als raadslid geroepen zgn ta zorgen voor de belangen van het openbaar onderwys en zyn onderwgzers In den raad zitten krachtens hun eed geen Ugtmtanderi van de openbare school Als zoodanig zyn dan ook allen verplicht de belangen van die school naar volle vermogen te behartigen door alles wat den bloei kan bevorderen aan te wenden en alles wat het onderwys belemmert te verwgderen Én nu stellen wg in de eerste plaats bg de reorganisatie van het onderwys de vr ag I Moet het uitgebreid worden of niet met het I oog op liti begin n Ut eind 1 En dan zeggen I wy met het oog op wat in de huidige onderI wyswereld omgaat op het gebied van reorgaI nisatie in de naaste toekomst in drieërlei I oplicht moet verbetering komen I a De leerlingen worden toegelaten op I vyfjarfgen leeftgd tot de voorbereidende klas I De leertyd worde uitgebreid met een I venolgklaue I c De acbteriyken werden vereenigd en I hun zooveel mogeiyk koojdtlijk ondetwgs I verstrekt I a Als men nagaat hoeveel gewicht er I gehecht wordt aan dat voorbereidend el I Bewaarschool onderwga welke ischeucgeI Bteld worden aan goede bewaarschoolonderI wyierassen dan zal wel niemand durven beweren dat bet onderwgs op onze bewaarI school in de goede richting gaat Het hoold I dier school kan met den besten wil het onderwys niet vruchtdragend maken waar de I helpsters voor die betrekking totaal geen I opleiding hebben ontvangen I Het ware daarom wenscheiyk dat aan de vyijarigen tenminste door een bevoegde I Friibelonderwys werd gegeven in aansluiting met het onderwys op de lagere school Dan werd ook daardoor ondervangen het groote nadeel dat er gelegen is voor de openbare school in het toelaten van leerlingen op de byzondere scholen beneden den zesjarigen leettyd De heer Valk heelt altyd geroepen van etrlyke conturMnlK welnu op dat punt bestaat een zeer oneerlijke concurrentie in het nadeel van de openbare school Bovendien is boven aangetoond dat op pedagogische gronden een FrObelkloase eiscb des tgds is i De leerlingen die thans boven de twtalj Jatm i iclio lU tv nbtu kM iitt ii B4 Ding Tohtrekt niet gevaariyk voor bet leven der Doema Inmiddels heeft zicb ook een Rnsaitcb regeeringsperüoon orer de kwestie nitgeUten nl Kokottief de minibter van Snanciën Deze beelt volgens de TowarUjtsj gezegd dat de regeering al het hare zal doen om normale betrekkingen tasschen Doema en regeering in het leven te roepen Uj sprak het vertrouwen nit dat de derde Doema bekwaam ion zijn om ta arbeiden Ernstige conflicten met de Doema voorzag de regeering niet Ook het vermoeden dat het bü de beraadslaging over de begrooting tot een conflict zon komen was volgens Kokoftsel niet gewettigd Ken dankbaar inwoner van Schoonhoven 1 Wanneer de inwoners van Schoonhoven 1 denken dat z han dankbaarheltt toonon 1 moeten talmen zg niet daarmede wat be wezen wordt door verklaringen als de vol I geode die van week tot week in dit blad 1 voorkomen I Hejallroaw J Kshuis wonende Kortendgk 8 te Schoonhoven meldt ons Sedert langen tyd heelt mijn dochtertje geleden aan de lastige gewoonte om s nachts haar bed na U maken Wij hadden reeds verschillende geneeswijzen aangewend doch alles gal niets totdat ik ten slotte hoorde van Foster s Hogpijn Nieren Pillen Nadat ons kind deze pillen veertien dagen had inj enomen konden wü tot unze groote blijdschap zeggen dat liJ geheel en al van haar lastige kwaal genezen was en ik darl dit geneesmiddel dan ook proefondervindelijk als afdoend aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig V het pnbliek te maken op elke wijze diii Ij goeddunkt De bovenstaande verklaring zoo eenvoudig en oirecht bewijst ons het doeltreffende van Foster s Rugpijn Nieren Pillen Het is een zeker middel voor alle ongesteldheden der nieren en der blaas evenals voor hunne eerste kenteekenen als pijn stramheid en zwakte in den mg opstopping overvloedige rineloozing bezinksel der urine rugpijn veroorzaakt deer een koude aandrang van bloed in de nieren of blaas onti teking enz en al de ziekten daaruit voortvloeiend zooals suikerziekte waterzucht verlies van eiwitstoffen ooreinheden in het bloed enz Vermïd dus de ziekte terwijl gij direct biJ de eerste verschijnselen de kiemen doodt welke zich voordoen Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Eshuis gebad heelt Zg zijn te Gouda verkrijgbaar bij de Heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt iranco n ontvangst van postwissel k F 1 76 voor itn ol F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten DVITSOBUSD I Hst rl Tageblatt verneemt dat de rQks I regeertiig nog in de komende zitting van 1 den ryksdag een voorstel tot instelling van een brandewijnmonopolie zal indienen De I groote distilleerderyen zouden door den staat I orden gekocht 1 De nieuwe vlootvoorstellen zgn thans klaar 1 Naar verluidt zal de leeftgd der linicSchepen 1 van 25 tot S20 jaar worden verlaagd en zal een groot bedrag voor onderzeeiche booten worden gevraagd Te Mttochen hebben de bierdrinkers zich toch niet kunnen neerleggen by de prysverhooging van dien Beiersohen volksdrank Sedert twee dagen staken 60 000 bierdrinker Dat wil zeggen alleen met het drinken van bier Ze drinken nu limonade I BSLOIE Koning Leopold moet door zyn verbiyf te Boyat niet voldoende zyn opgeknapt Men ichryft hem nn het voornemen toe den gebeelen winter te vertoeven op zyn bezitting aan kaap Ferrat ËNOBLAND Alle kuststations hebben bevel gekregen tot mobilisatie in de veronderstelling dat es vreemde mogendheid een aanval op de Ëngelsehe kusten wil ondernemen De vijand wordt voorgesteld doer het Kanaal eskader onder bevel van admiraal Beresford De spoorweg Dover Deal zal door een tunnel met de haven van Dover verbonden worden ten einde in tyd van oorlog de haven van levensmiddelen en oorlogstuig te kunnen voorzien Wie gedacht hebben dat door het alsiniten van bet Russisch Engeiscb verbond Engeland zou kunnen besparen op zyn leger in Indië zal bedrogen nitkomen Lord Kitchener vraagt integendeel verhooging en wel oventjes 34 millioen galden ten behoeve van het leger RUSLAXO T Wuiohau zyn zeven revolutionntlren n tWM roeven la d oittdd opgtliMgea By de gisteren gehouden herstemming voor de Tweede Kamer in het district Schiedam werden uitgebracht 6878 geldige stemmen Gekozen Jhr mr D J DE GEER chr hlst met 3667 stemmen De heer H J Versteeg lib kreeg 3211 stemmen De Eerste Kamer der Staten Qeneraal is ter vergadering byeengeroepen tegen Maandag 28 dezer s avonds halfnegen Gemengde Berichten De werkzaamheden by den bouw der nieuwe Groningache Academie voor zooverdie stil lagen tengevolge van de staking der metselaars zyn Maandagmorgen herval Do aannemer de heer R Jansen heeft nieuw personeel in dienst genomen Maandagmiddag werden deze werklieden door de politie naarhuis gebracht om hen tegen de stakers te beschermen Deze van hun kant verspreidden Maandagmorgen biljetten waarin zg de mannen die door den heer Jansen zyn aangenomen onderkruipers noemen en hunne namen pubiiceeren N Gr Ct Men meldt uit de Krimpenerwaard Joelend en schreeuwend uitbrullend hun straaldennen keerden de lotelingen naar hun buurt terng De gezichten versnit bleek zwaaiden ze over den weg vol jenever Al een paar uur vóór t loten een aanvang nam waren de jongelieden g ezameniyk opgetrokken naar t dorp Wie vrgstelling hadden moesten trakteeren en lastig ging de jeneverflesch al rond op de uitreis Een paar waren reeds versuft van den drank vóór het dorp bereikt was En daar liepen ze alle kroegen al tot eindeiyk t lotingsuur aangebroken waa En un zat van de jenever ging bet bsiiwaarb Vooruo U p ar md I leiding van den onderwyzer die de hoogs e I klasse tot haar einddoel moet brengen al 1I leveren voor het leven Wy weten allen d t II de leortyd voor de kinderen des volks e I kort is dat dientengevolge u vul en daarI door te vluchtig moet aangeleerd worden n I kennen en kannen waardoor bet geleerde I te weinig beklglt en te spoedig na het ver II laten der school vervluchtigt Amsterdam I levert daar juist een frappant bowgs van II Is bet wonder dat bg leerling en onder 1I wyzer het verlangen wakker wordt het on 1I derwys nog een jaartje voort te zetten I Maar wal is het geval f De onderwyzer d e 1I met dubbele kracht zich wgden wil aan hel 1I laaute leerjaar die zgn leerlingen zoo graag I lul miette en beiie wil meegeven op zgn 1 I levensweg ziet zich thans ook nog genoodI zaakt zyn oog te laten gaan ovor de verI volgklasse Gevolg hiervan is dat belde 1 I klassen niet krygen wat zg hebben moesten I een volle man die met hen alle krachten kon I inspannen Want o dat 13e jaar kan zoo I ryk zgn in vrachten vooral bg leerlingen I wien de ernst des levens in sombere trekken I reeds aanstaart de kinderen der volksklasse I Eo daarom is het zoo te bejammeren n I voor de twaalljarigen die de school moeten I I verlaten om in het huisgezin reeds mee te ver j I dienen èn om de twaalljarigoD He nog een I jaartje wenedién tr projiteeren van hei onderwijs I dat niet elk een onderwyzer hebben I Door dezen maatregel zou het onderwgs I 50 pCt meer vruchten afwerpen Da HerhaI lingsschool j ou het kunnen merken en de I Teekenschool zon er stellig niet miqder op I worden I e Niet minder storend dan het vorig I geschetste werken de achterlijken op don gang I van het onderwys Zg maken het onderwgs I voor zich zelf en hun medeleerlingen ongeI nietbaar Zyn er veel achteriyken F En is het I nadeel groot P Hierop geven de scholen voor I achteriyke kinderen in de groote steden het I antwoord En ook heeft de wetgever het I mogeiyk gemaakt dat aan zulke scholen 1I subsidie gegeven wordt I I Denk bovendien aan het onderzoek naar 1 de adenoide vegetatie bg kinderen der school 1 I ingesteld onder minister Kuyper Denk aan de storende invloeden op den I geestelgken weerstand der kleinen gebrek 11 aan voeding en kloeding Over dit punt I wenschen we afzonderlgk te spreken in ver 1 I band met de opgerichte vereeniging Kinder 1 I voeding I I wy kunnen natuurlgk voor onze achte I lyken en spraakgebrekkigen geen afzonde 1 I lyke school eischen ze ook niet naar zoo n j school elders zenden Maar wat wel bereik 1 1 baar is Wg kunnen daze kinderen in h t 1 I belang van zich zeil on hun medeleerlingen i I stellen onder toezicht en leiding van een 1 I bekwaam onderwyzer Wordt vervolgd 1 JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENEUAAL I Vergadering van Dinsdag 22 October 1 I De ingekomen geloolsbrieven van het I nieuw gekozen lid voor Franeker den he r I Helsdingen zgn in handen eener commiss e I gesteld I Staatsexploitatie van mgnen I De bespreking van dit onderwerp dat I by de behandeling der vorige begrooting tot I nader werd verschoven werd bedan aangeI vangen I Eerste spreker was de heer van Kol die I uiteenzette dat het de zedelgke plicht van I den Staat was de schatten die de grond I bevat dienstbaar te maken aan de gemeenI schap Het is een nationaal belang daar I de economische onafhankeiykheid van NeI derland er door gewaarborgd biyit Winst I behoeft echter by Staatsexploitatie niet op i I den voorgrond te staan maar Staatsexploi I I tatie is noodzakelgk uit een oogpunt van I betere zorg voor den arbeider o a zal 1 I werkloosheid worden tegengegaan Verd r 1 I zal gnnstbetoon by het uitgeven van conces 1 I Bies voorkomen worden bg Staatsexploitatie 1 I alsmede roofbouw I Spreker bestreed uitvoerig de particalie e I I concessies die leiden tot roofbouw en di 1 I wgls niets anders ten doel hebben dan sp I I culatieve beursmanoeuvres Hy hoopte dat 1 I de Regeering de onmiddeliyk aan het Staats 1 terrein grenzende myngronden niet uit ha I den zou geven en de aangevraagde conces II cies niet zal verleenen Spr eindigde m t I het voorstellen van de volgende motie Do I Kamer vw oordeel dat Staatsexploitat e 1I van mynen regel moet zgn dat er tha g 1I geen reden bestaat om mynbonw concessi s I aan particulieren uit te geven gaat over tot I de orde van den dag 1 Deze motie kwam in dadelgke behand I ling I De heer Nolens verdedigde de stelling dat I I de Staat de delfstoffen opspore en daarna 1 I worde beslist wat met de mynvelden moet 1I geschieden nl ot zy van Staatswege dan i wel door purticaliaren uUeo worden geOx een bloode jongen anden een groenegsrd Haar nu bralde hy vuile liedjes en sjokte voort zoo goed als zyn zware boenen het toelieten hg mocht wel wat praats hebben vandaag hg was vrygeloot Geen banggammer msar t allerhoogste Een renbode per flets was hem reeds vooruitgesneld en moeder bad dadelgk haar iukoopen gedaan bg den bakker wittebrood en krentenbrood en koek Want naar oud gebruik kwamen alle lotelingen by den uitgelotene te gast Eindeiyk was de joelende troep aangekomen omzwermd door de lieve jeugd niet alleen uit belangstelling maar ook hopende op een lekkeren hap t Feest binnenshuis was weldra in vollen gang Er werd gehost en gezongen gegeten en melk gedionken Doch de luisterende kinderschaar buiten zag van tyd tot tgd een der aanstaande landsverdedigers bleek en benauwd naar buiten komen Onder groot lawaai werd de maaltyd opgeheven en de vader van den gelukkigen vrgloter verscheen aan de deur de armen vol boterhammen en hy strooide ze rond tusschen de grage kinderschaar Viel t brood ook op den drassigen grond geen nood zand schaart de maag Maar de pret was nog niet uit want nog één was er vrggeloot en de heele troep wat ofgeknapt door den maaltgd zette zich weer in beweging En tot laat in den vreegen Octoberavond bleef de buurt in opschudding wakker gehouden door het gelei der dronken lotelingen V Men meldt nit Waalwyk Zondagavond kwamen eenige brooddronken lummels het calé van den heer J v d W binnen Direct begon een er van een zekere V het den bezoekers en den kastelein lastig te maken Na eenige keeren aangemaand te zyn zich rustig te honden ol anders te vertrekken zag v d W zich genoodzaakt V buiten te zetten Hierover werd V zoo kwaad dat hy een groote ruit In de deur ituk sloeg waardoor hy zich zoodanig aan den pols verwondde dat de politie die inmiddels verschenen was overbrenging naar het gasthuis noodig achtte alwaar bleek dat een slagader was doorgesneden De heer J H Schoch slooper en koopman in albraak te Amsterdam werd op 28 Juli 1905 als passagier van een tram geworpen door een schok onUtaan door het plotseling stoppen bg zat op een bankje op t voorbalkon werd van zyn zitplaats geworpen en onder den ketting die toen nog alleen tot alsluiting van het vóórbalkon diende op straat geslingerd waarna de aanhangwagen die nog een eind voortreed hem een arm verbreizelde De heer S vroeg op grond van deze voor telling van de zaak schadevergoeding aan den raad maar kreeg een alwgzende beschikking op grond dat het electrische remmen was geschied en dus de schok ontstaan nadat en omdat 8 van den wagen was gevallen Mr A Levy jr heeft nu namens S de Gemeente gedagvaard tot betaling van 1 41 333 en 92 centen zonder hallje als vergoeding van kosten en schade Velen zullen zeker met leedwezen vernemen dat mevrouw van Kerckhoven Jonkers zich te Antwerpen heeft overspannen hare stembanden zyn aangedaan en voorloopig moet zy volstrekte rust nemen De Rnyter tostzegels De overgebleven de Rugterzegels zyn in portzegels veranderd door middel van den opdruk portzegels met de aanduiding van de waarde De aldus verkregen portzegels zgn aanwezig in alle waarden behalve in die van 20 cent Na 1 November zullen zy in gebruik worden genomen Deze portzegels met opdruk zullen mede op aanvrage aan het pnbUek worden verkocht Te Berlgn is een wielryder een arbeider uit Charlottenburg Zaterdag door de automobiel van prins Eitel Friedrich aangereden De Berlgnsche bladen meldden dat de man door de automobiel die in razend tempo kwam aangereden op straat werd geworpen Hg werd ernstig aan hoold en heup verwond De gewonde werd door den prins naar een ongelukkenstation gebracht en na daar verbonden te zgn naar zgn woning vervoerd Prins Bttlow die de vorige week by Hamburg een oude vrouw overreed heeft de kostea van de begrafenis van de verongelukte op zich genomen Men h it in Italië goede hoop dat het toch niet tot een staking van het spoorwegpersoneel zal komen Ongeveer de helft van de plaataeiyke vereenigingen der spoorwegbeambten verklaarde zich tegen de staking evenals het aooialistiich partybeatuar Er worden thans nog besprekingen gevoerd tus chen dan Bond van spoorwegpersoneel en lut lodtUitiiolt putVbeitnu E d bnlalt 18 nog niet genomen maar men meent dat het spoorwegpersoneel in alle geval eerst zal alwacbten ol de aangekondigde etrallen tegen de weerbarstige beambten zullen worden toegepast Hit de baziliek van San Lorenzo in Domase te Rome hebben inbrekers tal van kerksieraden en andere kostbaarheden gerooid Vooral hadden zy het gemunt op de rgke kostbaarheden van het altaar van de Madonna van Pompeji dat zg totaal leegplunderden De dieven moeten door het dak binnen zyn gekomen zich langs een touw naar beneden hebben laten giyden en kalm gedurende den nacht hetgeen van hunne gading was byeen hebben gezocht Stadsnieuws GOUDA 23 October 1907 In de hedenmiddag gehouden zitting van den Gemeenteraad waren alle leden aanwezig Tot leeraar in het Fransch en Duitsch aan den Handeiscursns werd benoemd de beer C J de Ruwe met 14 stemmen de heer W J Endenburg verkreeg 5 st Aan den heer F H Reebeen werd eervol ontslag verleend als onderwgzer aan school No 4 tegen 1 Januari De begrooting der gasfabriek wordt onveranderd vastgesteld De vergadering duurt voort WinDiNasvEEs 21 Oct Met zekere plechtigheid is de eerste lesavond van den Rykslandbouwcnrsas alhier geopend De heer J C V d Torren voorzitter der afd Waddingsveen en omstreken der Holl Maatsch van Landbouw wees op het groote belang dat de landbouwende stand bg zulk een cursus bad vergeleek het heden met het verleden en ïpoorde belanghebbenden ten zeerste aan om de goede zaak krachtig te steunen vooral ook met het oog op de kosten en de moeiten die het Ryk zich bg de oprichting van zoovele cursussen getroost De heer Koens Kyksinndbouwleeraar bracht op bevatteiyke wgze de jongelieden die zich hadden aangemeld onder t oog hoe een geregeld bezoek en onverdeelde belangstelling onvoorwaardeiyk aanbeveling verdienden terwgl de heei Neeb uit Dordrecht evenzeer de leerlingen op t hart drukte vooral de lessen niet te verwaarloozen Daarby sprak hg een woord van dank niet alleen aan de regeering maar ook aan t gemeentebestuur alhier dat welwillend een schoollokaal met verwarming en varlichting disponibel stelde waarop de heer Tuymelaar burgemeester alhier alles goeds toewenschte aan den pas opgarichten cursus Het onderwgs wordt gevolgd door 12 leerlingen en gegeven op Dinsdag en Zaterdagavond van 6 9 uur NiECWEBKEKK a d IJssel 21 Oct Zoodugmorgen had op de zoogenaamde Capelsche kerklaan een jong fletsryder het ongeluk met zgn kar in het water terecht te komen en wel met het hoold vooruit dat in de bagger terecht kwam Gelukkig reed J v d D met zgn zuster uit den PrinsAlexander jaist naar de kerk Beiden stapten uit en terwyi zy het paard vasthield trok hy den verongelukte aan diens beenen op het droge Nadat de flets ook uit het water gehaald was werd terstond opgestegen en de reis verder vervolgd Rechtzaken Voor de rechtbank te Rotterdam bad zich gisteren te verantwoorden P B 22 jaar bouwman te Lopik wegens het beschadigen van bet rywiel van zyn tegenstander Het O M vorderde f 20 boete subs 20 dagen hechtenis Daarna stonden terecht P v L 20 jaar sjouwerman A O 21 jaar scheepsklinker beiden te Capelle a d IJssel en P B 20 jaar sjouwer te Krimpen a d IJ die zich op 20 Juli te Ouderkerk a d IJ tegen den veldwachter H Mulder hadden verzet toen deze den eersten beklaagde vastgreep en naar zgn naam vroeg In aanmerking nemende het ernstig verzet vroeg het O U voor ieder 6 weken gevangenisstraf geeischt De eerste beklaagde uit de vorige zaak P V L bleek in denzeltden avond op den IJaseldyk onder Ouderkerk a d IJssel zekeren D Burger die hem met een meisje voorby was gej aan onverhoeds aangevallen te hebben Hg had dezen zonder aanleiding too gestooten en geduwd dat B van den dyk waa getuimeld Aanleiding hiertoe was niet gegeven Beklaagde dacht dat B ieta zeide van dooie Capellenaars zeker weet hy het echter niet B zeide nieta gezegd te hebben Seëiseht werd 14 dagen gevangenisstraf In de gisteren te Dtrecht gebonden openbare terechtzitting van de Centrale Raad van Beroep OagevalleDrerHkariBg bid o n de uitspraak platti in de volgende taak Hooger beroep van D G te Gouda tegen de uitspraak van den Raad van Beroep te Dordrecht houdende bevestiging eener beslissing van de Rgksverzekeringsbank waarby hem schadeloosstelling is geweigerd ter zake van een ongeval als niet bewezen De Centrale Baad verklaarde eischer niet ontvankelgk wegens te late instelling van het hooger beroep BEÏÏBS VM HOTTEEDAM L K H KMAANDAG 7 OCT StaatsleenxnQen PoBTDQu Oblig 3e Serie fr 050 3 59 ObUg 3e Serie fr 2500 3 69 Ro8Lun Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Az Japan Obligation 1899 4 77 44 CoMMBU Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24 i HyfDtheek Banken Aandb idem idem 4 99 Pandb Hotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Otrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hyph 4 100 Pandb Nederl Hyp ft Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Seheepvaart MaatKhapp en Pand HoUand Gull Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorvegleeningen iTiUK Oblig Zuid Italiaansche Spw IMy A SB7 Premieleeninqen b uais Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Diverten Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintermantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOPPEN BLOUSES PELTBEIJEN enz tegen de meest concurreerende pry en Afloop dor Openbare VerlcoopiHK van Onroerende Goederen gehouden door notaris N F Cambiet van Nooten op 23 October 1907 Perceel 1 Huis met alzonderiyke bovenwoning C 104 en 104a k de heer P G Teekens voor 1 4900 Perceel 2 Winkelhuis aan de Nieuwe Haven N no 80 k de heer L Biniendyk voor 1 2100 Perceel 3 2 huizen en erven aan den Bleekerssingel R nes 243 en 244 k de heer J Peetera voor 1 1550 Perceel 4 en S Twee perceelen bonwterrein aan de Boelekade k de beer D Hoogondoorn voor 1 1260 Perceel 6 Een huis en erl aan den Boichweg P nu 561 k de heer J Pb Schneider voor f 520 ADVERTEIMTIKIN VereoDiging ARMENZOaG Aldecling BROKKBUHIJIS BOZENDAAL HOEK PABADUS GOUDA Deze inrichting atelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige huiahoadeiyke voorwerpen uelke ook zoo veel noodig te repareeren en hooldzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoop pryzei te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de tuutnUt Vereeniging AriHêiumrg Sociëteit Ons ge noegen Commissarissen der Sociëteit Oks Giioioih brengen ter kenniase van HH Leden ingevolge Art 30 van bet Reglement dat by gelegenheid van de Ie Abonnementsvoorstelling op DONDERDAG den 24 OCTOBER 1907 I SOCIBTMIT van dt avond ZES VUB af g lot H Ml n GoonA 23 October 1907 Namens het Bestnar J VAN KRANENBURG Secraltria Omiavolgbaar lyn thana door nieuw gevonden toepassingen onze tm Heverf geaehUéerthi r rtretta Felmtmre BogaerU Zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen 0e U Prysconrant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratis op aanvraag Boxtel H BOOAKHia Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kanathandel Kleiweg by wien modellen U bezichtigen zyn WORMERVEER HOLUMIC Hrt Correspondentschap van iro 011 O HOS Ntd Vereeniging ter bevordering van Verpleegtters en Verplegers ia gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOÖENDIJKDmizwioca WachUI trut No 234 alwaar Un alle tyde Verpleegsters fD Verplegers voor particiUn verpleging beschikbaar zgn Echte Onde Jenever htcap P HOPPE VerkrVgbaar by PEBTER8 Jz Lst o issM a hirtSrst Wild en € ievogelie Van al beden en verder dageiyki varscb verkrygbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleeicb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prtjzen Panklaar schoongemaakt Iranco do r geheel Nederland Aanbevelend T QVTIBLlJUa VotWti Oostentraat 18 ROTTERDAM Telapboon Intarc Mo 2031 VAN BlOMM ONbCHADELUK