Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1907

i o 10470 Vrijdag 25 October 1907 40ste Jaarfi ang ftOüMHE mum J iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeletomNe 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z e en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Norumers V IJ F C E N T R N TelefeM M A DVE 11 TEN TIEN worden gepUatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mitltl IVofarls MOMTIJi TE GOUDA is voornemens om op MAANDAQ 4 NOVEMBER 1907 9 vüorm II nnr in HET SCHAAKBOHD a d Kleiweg aldaar pabliek te veilen en te verkoopen Perc 1 Ben modern ingertcM HKKIti llVIS met ERF en TUIN a d Van Beverninglilaan Van Bergen I Iiendoorn Park Q no 271 te Gouda Verboord tot 1 Jnli 1908 aan den heer W A Piet Perc 2 Ben modem ingericht HEF RE1 I1UI8 met ERF en TUIN naast het vorige perceel Q no 270 Verhaard tot 16 April 1908 aan den heer P Broer Perc 3 Een Woonhuis met ERF on TUIN a d Breode zöiie van de Karnemelksloot R no 601 te Bonda Vrö van haar Perc 4 Eeu Wooubuli met ERF en QRUND a d IJssellaan R no 788 te Ooada Verhaard per week aan M Pepers Perc 5 Ben Woonhuii met ERF en ÖRÜND a d Llssellaan R no 785 te Gouda Verhaard per week aan B Z Beyi Üe perceelen 1 3 zijn voorzien van gall en waterleiding rn perceelen 4 en 5 van waterleiding Voor bezichtiging tie biljetten Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den notaris J J A MONTIJN voornoemd aan den Kleiweg wp B no Ut te Gouda alwaar notitien verkrijgbaar ztju SociETBiT 0NS6BN0B6IN 1 ABONNEMENTS VOORSTELLING DoDderdag Zi October 1907 NtDERLtNDSCHE T0ÖNKKLYIREENI6I1 van Amsterdam Bestuur A VAN DER HORST DirecteurVootzilter M J TERNOOYAPÈL Seoretoris J Q W HOMEIJER Penningmeester BE WEBEELIlim Blijspel in 3 bedrijven van J B P MOLIÈRE Gevolgd door De Ceremonie Unziek van CHARPENTIER Orchest onder leiding vu 8 PRAEOER Aanvang 8 uur IJfP Gewone bepalingen en prezen Noord Brabaolsch Scboeo m LaarzeomagazUD KLEIWEG E 80 tegenover de Kl eiwegstoeg ONTVANGEN alle soorten lloerea Utities eu Klaüer Wlolcr Arllkelii SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS I HM b tt iMluultlyltali luklulykita fOMnMM voor Hmim a vooral damM o KUkdafMbocnwark lidiAppntiiiirTue M MIMrftet Will I wnimr M nWB Httt OM tttMm n hMtkuMTk MTM WMtMwt ta MM trt taiUrM Qoada Drak van A BHINKUAN Zn Alle reparatifin en aangemotou wurk WERELD SUCCKS De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoninfr Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verlcouilheid iSlijmhoect Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UELUNTIIB is verkrggbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MBLIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medaiiles bekroond UKLIASTHB in acons f 0 40 I 0 70 en f 1 UBLIANTOE in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo KoninklSke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOhVf C Cm Westhaven 198 Gouda GBËNUKL Gouda E H VaN mild Veorstal B IZÜ Oouda A BOUMAN Moordrecht PWKÜV Nieuaerterka d 1 iel A N v R ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudewairr A SCHEEB Ilaaetrecht V W v EDE Oudeaater K tan dsi HEMDEN te Reeuwijk P v o 8PKK UoercapelU D t o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER H iV V HWadding veen P A o GROOT A t iOmü OudemUer i P KASTELEIN PoUbroekerdam ü BIKKER te Bemthap WAAIISCHUWIJVCi Laat U niet misleiden door 4 S roo Het klooster SanrtnPaulo AbdU bestaat niet du SIrmip van gennerlel waarde Let wel Een ware nilkomst voor beter licht on weinig gasverbinik is de aanschaffing van het haugeiid Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht H voor imitatie Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electrischa geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 SIER OW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiiiier Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wg franco door Nederland onze overal bekende XormalCollect tea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 patten of eene collectie voor den tnii van 250 stnks of eene collectie voor kamer eu tuin van 210 sinks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz R jk geillnstreerde prysiyst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch eg onze vele wenken voor de cnlluur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tuiobouw Etablissement Uuts ter Duin KoordwUk bU Haarlem ECHT op d met rood lettmrm Jïberlahnstein OIJtterCUMOK t ierOKUBIlOM OBtRUHMSWH Maaltfhaffp M XxpMtatte mn de VUioria Bnm Kanttor voor JfoierkmA Boompiea êO Sottardam WESSANEN èc LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOI ll Kl lJttE r BniKHBI Voedert uw Tee met de nuivere murwe merk er en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Pary 1900 Segen Gouden MedaUleê ADVERTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentle Bpireaii van A BUINlLMiN ZOON Dronkenschap bestaat niet meer Een moDstar van het merkwaardige C o a poeder wordt gratm toegalondan Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk LUn Abeint Bier Water o n voedtet zonder dat het nMéj ie dat de dronkaard eriet vm a weet liet COZ4 POEDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgo absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA POBOBK werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgo medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zgne redding te daakeu heeft Bet COZA POBDBU heeft het huiseIgk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenien personen van schaamte en eneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der raantschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen mot menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan ben die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te 7gn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend dep t te Gonda WOLFF Co Onze depótbouders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraa voor doen maar geven geen gratia proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Louden Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE i DE HEEST VOLL EDIGE ▼ MOPEMLAI E¥f zgn beBiistwTder Firma WELDON TUB LADIES JOVKSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat CUE ILL DUBSSMAKEK met een gratis gekuipt patroon TUE HAZAAU Or CUlLli liBS S Jf AS a IONS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAOT ütf Boekhandelaar Proetnummera Alle met kostel Holl BUvoegael i Van alle ia deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Don Haag pT $ 1 AIN EXretlEll TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN ANKER Ruim SS jau i OICHt CN aHEUIUTICKUJaCM MET SIKCES CnUIKT VERKRiJcatu m msscMn VM 50 dsT ds 1 Di L25iullRAraTwniis IN DM nai F iU IUCHTERl C RnTDinw I Te GouDi bü 0 LUdER Apotheker Markt en bjj WOLÏT A Co WeithaTea 198 KEIMKISGEVIKG I i iCHTINGIN WELKE GEVAAR SCHABE Of HINDER K UNNKN VKROORZaKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GÜUÜA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat lij vergunning hebben verleend aan de firma P vin der Want Gz en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van de pijpenfabnek door vergrootmg en bijbouw in het perceel aan de KUiperstraat wgk K Noi 94 en 94a K adaatraal bekend sectie D Nos 371 en 372 GOUDA den 23 Oclober 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemrl R L MARTENS De Secretaria BROUWER BuiteplaDdsch Overzicht Reuter seint uit Lissabon dd 23 Oct Het stoomschip Bornssia van de Ham burg Amerikalgn dat op de thiisreis vau Brazilië naar Hamburg wan beeft gisteravond tgdens het innemen van kolen door den sterken stroom slagzg bekomen tengevolge waarvan bet water de kolenpoorten is binnengedrongen Het schip zonk daardoor ia diep water loodat er thans niets van te zien is Men beschouwt het schip als geheel verloren Passagiers en bemanning zijn gered behalve drie man die vermist worden Reuter seint uit Madrid dd 23 Oct De door den minister van binnenlandsche zaken ontvangen telegrammen staan vol van hartverscheurende bgzonderhedeD over de ellende en de groote verwoestingen in de door watersnood geteisterde streken aangericht Ten gevolge van de vernieling der fabrieken zgn zeer veel arbeiJers zonder werk Te Mora de Hevro bereikt de Ëbro een hoogte van 11 meter Er Seerscht een algemeene paniek De verliezen zijn aanlienlgk De telegrafische verbinding ie verbroken Bisteren zou in het Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden de eerste lezing van den Ausgleich plaats hebben Niet minder dan 95 sprekers hadden zich tegen en 21 voor het ontwerp laten inschrgven Het is intusschen niet tot de eerste lezing gekomen Bg de opening der zitting lagen nl niet minder dan vgf nrgentie voorstellen ter tafel FEVILLETOX ZWSRYELINGfiN Naai het Russisch 55 Wera verzocht hem aan hare zijde plaats ta nenen Arthur betooverde ridder ik kan n slechts eenige minuten geveu val mij dus niet lastig met betuigingen van bewondering Morgen ga ik naar Fetersbnrg en zie Olga misschien ik heb gewichtig nieuws Ik zou n eerst slechts gevraagd hebben welke berichten ik van n aan Olga en Irma zoo overbrengen maar gisteren kwam baron de Ribeaupierre Dimitri s opvolger to Athene hier Zeer verbaasd was ik toen ik hem hcheud boorde zeggen dat hij hoopte dat de aanstaande vronw van den gezant even gelukig en bemind mocht ijjn als ik Daar n Ü zgne suikerzoete complimenten onvorachilHg lieten verliet ik het vertrek en boorde iliit nog lat hü tot Dimitri nide Ik zal eerst müne gelooiBbrieven als gexut indienen en na mijne audiëntie by den Koning geheel in den vorm by de Curini UBMtk d n OD d hud vu priani Ir waarvan twee door de radicale Tsjechen waren ingediend naar t schgnt op aansporing van do jong Tsjechen Laatstgenoemden hebben er belang bi de bespreking vau den Ansgleich nog wat uit te stellen daar zg hun standpunt ten opzichte van verschillende kwesties in verband met het ontwerp nog niet hebhen bepaald Het pl4n tot een vergelgk met de andere Tsjechische groepen door opoffering van minisier Forscht eu de benoeming viin den agrariër Prasjek tot Tsjuchisch Landsmannminister is afgestuit op de weigering van Prasjek om een benoeming tot Landsmannminister te aanvaarden In April 1905 werden door den tegenwoordigen Bondspresident den hoer Mttllcr toon minister van o rlog de militaire autoriteiten nitgenoodigd tot een conferentie te Langnuu in het Emmendal Daar is tien regenachtige Meidagen lang druk beraadslaagd en toen daarop naar gemoedelijke Zwitsersche zede de burgers van Langnau met de leden der conferentie een avondbgeenkomst hielden kon de minister van oorlog daarin de verklaring afleggen dat men het op de hoofdpunten eens geworden was en de grondslag voor niejwe militaire wetten was gelegd Deze wetten dit jaar na breed debat vooral over den duur der recratencarsussen door den Nationalen Raad en den Stendenraad met zeer groote meerderheid aangenomen znllen op Zondag 3 November worden onderworpen aan de vuurproef der volksstemming Ieder burger heeft den tekst der wetten thuis gezonden gekregen en allerwegen wolden volksdagen eu vergaderingen gebonden waarin de beteekenissen der wetten nader wordt uiteengezet Ook sommige ministers trekken er op uit om de wetten te verdedigen De tegenwoordige minister van oorlog de heer Forrer heeft dit met veel succes gedaan in een volksvergadering in het socialistische noorderkwartier van Bern De vergadering nam na ziju rede een motie ten gunste van de wetten aan met 551 tegen 21 stemmen een groep socialisten onthield zich van stemming Een vroolijke noot in deze bijeenkomst was de ontmaskering van een der debaters een socialistisch bestuurslid van een vakvereeniging die zich voor deze gelegenheid als boer had verkleed maar herkend werd toen hy zich op t geroep uit de vergadering genoodzaakt zag den hoed at te zetten De beweging van de sociaal democraten tegen de nieuwe militaire wetten wordt ge Maxutoff Daar myne moeder in de eerste dagen van haar huwelijk aan de zyde der Keizerin vertoefde twijfelde ik niet of deze zal mi de band van het bekoorlijke meisje schenken doch ik zou gaarne wenscheii dat de Keizerin zelve mgn aanzoek aan gravin Olga overbracht die onze genadige gebiedster toch geen afwyzend antwoord geven kan Kent gil prinses Irma F vroeg bil Dimitri die natnurfgk bevestigend antwoordde Randolph liep opgewonden de kamer op en neer hg kon de Stoïcgnsche onverschilligheid die hy trachtte te huichelen niet langer volhouden Wie is die Ribeaupierre vroeg hy somber Ah wordt ge eindeiyk wakker De knop is zelfs schoon in het ontluiken en trekt scherpziende liefhebbers aan Ribeaupierre is een nitstekende partg Jong schoon voornaam een voortreffeiyk karakter en zgne goederen in Finland zgn de schoonste bezittingen in Rusland hy is eeu man die het tet de hoogste betrekking brengen kan 0g behoMt hem niet verder op te hemelen ik zie wel dat hy iu n een machtige bondgenoote heeft De toon waarop de kunstenaar dit antwoord gat deed Wers in een vrooiyken lach sitbsnten Ik dncht dat tt met aw kuit gebnwd stenud door de radicalen in enkele westelijke kantons en sommige katholieke conservatieven Het besluit van de Bomlsregeering om in de begrooting voor 1908 een OH van 1 millioeu francs op te nemen voor het fonds ten behoeve der verzekering tegen ziekte en ongevallen welk fonds thans reeds ongeveer 16 millioeu francs bedraagt komt de sociaal democratische oppositie tegen de militaire wetten zeer ongelegen Een der meest klemmende argumenten van de tegenstanders toch was dat de hoogere uitgaven voor het leger geen geld zouden overlaten voor gewenschte sociale maatregeien In de commissie voor buitenlandsche zaken uit de Franscho kamer heeft minister Pichon eenige mededeelingen gedaan over de Marokkaansche quaeatie Dit stond in verband met het vaststellen van den datum waarop de aangekondigde interpellaties over die qnaesties in de Kamer konden plaats hebben Do heer Pichon deelde mede dat hy een Geelboek over de Marokkaansche qnaestle samenstelt en dat by nog niet in ataat is te bepalen wanneer dit gereed zal zyn Maar hy hoopt dat het voor het einde der maand zal kunnen verschynen Hg arht het noodig tot goed begrip vsn de mededeelingen der regeering dat alle Kamerleden bekend zjja met de documenten die in het Oeelboek zullen worden opgenomen omdat daarin alle inlichtingen over deh joisten stand der quaestie tot op den jongsten tyd zullen voorkomen De minister deelde in de commissie verder mede dat de betrekkingen van Frankryk tot alle bnitenlandsche mogendheden uitstekend zgn Frankrgk heeft in verleg met 8panje besloten slechts 8oltan Abd el Azis als den wettigen vorst in Marokko te erkennen de onderhandelingen door generaal Lyantay admiraal Fhilibert en den gezant Regnault met den Sultan gevoerd hadden een gunstig verloop en doen belangryke resultaten verwachten vooral voor de verbetering der toestanden aan de zyde der Alglersche grens De commissie besloot aan de Kamer voor te stellen de interpellaties aan te honden tot na het verschynen van het Oeelboek En de Kamer stelde gisteren de Interpellaties over Marokko in verband daarmede vast op den eersten Vrgdag in November Wy hebben reeds met een enkel woord melding gemaakt van de redevoering door John Morley den Eugelschcn minister voor Indie gehouden die nitslnitend over den waart antwoordde zy spottend Stel n nn niet belacheiyk aan beste vriend gy zyt toch genoeg man van de wereld om te weten dat gg niet verwachten kunt dat zulk een meisje geen aanzoeken krygt Indien Olga niet zoo door bare eigen zaken werd beziggehouden bad zy n reeds lang moeten waarschuwen maar hoewel zg jong en schoon is leeft zy slechts enkel voor de herinnering aan mgn oom Fedor Ik wilde dat zy eindeiyk gehoor gsf aan den wenich der Keizerin Aeneraal Aprazin zal weldra tot gouvei nenrgeneraal van Turkestan benoemd worden bil heeft zyne lauweren aan Olga a voeten gelegd en haar gebeden mede den troon van den onderkoning van Centraal Azie te bestggen maar zy heeft hem geantwoord Oeneraal Apraxin laat my uwe vriendschap met een trouw hart gedenken doch gy verdient volle liefde geloof mg myu vriend ik u zeg dat een vrouw slechts éénmaal bemint I Wera zag Randolph aan die zeer getroffen was Welnu Amerikaanscbe neel ik heb n steeds bewonderd Laat Dimitri niets van deze onthnllingen vermoeden Ik moet u zeggen die diplomatieke minnaar is zoo door en door aanbeveleniwurdig dat zelfs ik niets tegen hea na kanana inbrMgan mur ik toestand in Indie handelde D mededielingep van den minister zyn in verband vooral met dien toestand belaogrük genoeg om er wat breedvoeriger op terug te komen De minister bleek van meening te zgn dat de toestand nog weinig bevredigend ii ernstige waakzame aandacht achtte hy noodig geduld en bovenal krachtig handelen een vereischte Daarom wil hy elke onordeiykheid of rustveritoriig met Qzeren hand onderdrukken en acht hy het onmogeiyk thans de troepenmacht in Indie Ie verminderen wat door sommigau na het sluiten van het Engeisch Russische verbond wenscheiyk en mogeiyk werd geacht Morley betoogde echter tevens dat da bonding der Europeanen tegenover d inlanders gewyzigd moet worden Indie is h t eenige land waar ruwe aanmatigende manieren een politieke misdaad vormen Kun Engeland eiken Europeaan in Indie daarvan overtuigen dan zonden de onlastan spoedig geëindigd zyn Hy beeft nooit het vertrouwen verloren in de betere natuur van elke gemeenschap en op die betera natuur wil hy dan ook nu een beroep doen Haar tevens ziet hy een andere font in het Indische bestuursweten die verholpen dient te worden de regeering moet zorg dragen dat de inlanden meer gelegenheid krygen om met het bestuur In contact te komen Hy wil dit op zeer vooriichtiga wfie voorbereiden Het plan fi geenszins in t geheim een nieuwe grondwet voor Indie all te broeden maar de regeering wil pogan de meening in te winnen van ontwikkeld inlanders Die meeuingen zullen wordan onderzocht en besproken en dan lal da Regeering op grond van dit materiaal een regeling uitwerken die iu het volgende voorjaar zal worden voorgeattid De waarheid dat htt hinderiyk Is EngelBchen met groot vertoon van verontwaardiging te hoeren proteiteeren tegen het onderdrukken van inboorlingen door Boeren Duitschers eni terwiil ly zelf on dat itik zooveel op hun geweten hebben In verleden en heden mag ons niet beletten te erkennen dat er onder Engelscben mensehen lyn die eeriyk en met yver de zaak van inboorlingen lydende onder vreemde overheersching behartigen en er wat voor doen Dat biykt nu weer ten opzichte van de negers die op de cacaoplantages op de Portngeesche eilanden 8t Thomas en Principe gebrnikt worden gelgk ons reeda in een telegram gemeld li De drie groote Engelsehe cacaofobrlkanten Cadbury Rowntree en Fry weet dat gy het bekoorigke kind lielbebt en daarom zeg ik bet n bytyds Heb ik het niet rechtP Ja ik beirin baar ik mag er niet aan denken haar te verliezen antwoordde Hanmet droevig gelaat Luister dan eens naar myn raad Ik wil de goede fee spelen Schud uwe droefheid van u af een reis naar Petersburg zal a doen zien boever de natuur uw gesluierd beeld tot volkomenheid gebracht heeft Randolph kleurde Wera Narychkine sloeg vrooiyk met den voet de maat by de ma J ziek die uit de groote feestzaal tot hen doordrong i a mynheer ge aart nitgegaan toen ii den tempel nwer Diana binnendrong Hond nn eindeiyk op met uwe nuttelooze Fetischvereering Ik noodig n nit onze gast te Petersburg te zyn totdat wy naar Washington vertrekken ge moet komen of ga hebt kans Irma te verliezen Arthur Randolph sprong op jne ziel gloeide van vreugde en hoop Wera Narychkine beet zich op de lippen Hoe doni Ik wilde a mets zeggen voor bet door het ministerie van Buitenlandache Zaken bekend genaakt w j Wordt mvolgd