Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1907

i o I04T1 Zaterdag 26 October 1907 40sie Jaars au r mimm mum IMeuwS en Adrertentiebiad roor Gouda en Omstrek en Teleioin o 8t I De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 iranco perjwst 1 70 Afzonderlijke Noir D ers VIJF CENTEN lelelonn kii Wf D V E U T E N ï I E N worden gepliafst van SfC 1 i pgels a 50 ïenten iedero regel iiioijr k s ï 1 Centen Oroote letters worikni Iwrckend naar plaatsruimte Inzending viui Adt ertenliën ot 1 uur dis miild i il IVoord Brabantscti Schoeo CD LaarzenmagazUo KLKIWEG E 0 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten DeereD Dames m Kiader Wlnter Arlikeli a SCHOOLLAABZEN OVERSCHOENEN eni enz Aanbevelend C SMITS Alle repAratien en aangemeten werk iMomraÊË Hen UIT aiT MlSUUX TAH aOBXNOH£tf De TU fiBN worden afgele rd in rerzegelde pakjes ran twee en een half en n Ned on met rermeldioft run Nommflr er iPrge voomen van nerenRtaan IMerk Tolgeni de Wet gedepo peerd Zich tot d uitroe la van geëerde orden aanber ende J C BIJL TOorHeen J BEEEBAAKT Lz OOBDKOOPSTE DE MEEST PBACT180HE i DE MBB3T VOLL EDIQE f lyn beslist die det Firma TUE ZADIBS JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL UBBSSUAKEU met een gratis geknipt patroon XHB BAZAAU OV CHILD HBS a FAHUIONH Kindermodes mot vele gratia geknipte patronen VHAAOT Vu Boekhandelaar Proe nummem AUe met koatel BoU BUuoeauel Van alle in deze bladen voorkomende modellen i jn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 1 0 6ü verkrijgbaar btl MILLY SmONS Den Haag Bohte Oade Jenerer Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS z £ op eatAtt 9 hirttnmi Ruim U j Aii tM muuookn JICHT CN ftHCUMATIEKUIOCRS MET succes KBHUIKT VCRKRIJCMMt m nE$stwiiVM50di ncli ca fUS Hi HH AnTHCKBB EN DlWCmEll lr iU IUCHTERfcC R nEMMM I Te Gouda bj C LUGBB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 198 aoBda Dnk van A BHINKUAN Zi SIER nw HUIS IN DEN WINTER ÜWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl SAS zenden wj Jranco door Nederland onze overal bekende yormal CoUeettes 30 Hyacinten voor glazen o 40 voor pollen of 50 voor don tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 pelten of eene coUectie voor den tnia van 260 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige kenze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Sciliss Sueenwklo cjes enz Bijk geïllustreerde prgslijstmet specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cnllnur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wy desverlangd gratis en franco TQiobouw EtabllsseineDt Huis t er Duin XoordwUk bIJ Haarlem aemalogeeii Poedervorm is het eenigste helpend middel tegen Hloedarmtie KHeekmueht Menuiemicalcle HooféplfneH HkipelootheU BumaekleH rermagerltta t fermlmlerliiff lier Uckaamikraehlen aomatogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HaKMATOÖEEN in P0EDERV0R I is het praeperaat wat U spoedig eeneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ëeblge fabrikanien v SCIIAIK Co Den ilaag Verkriigbaar by Firma WOLfW Co Westhaven 198 GRENDEL E H VAN MILD Veeratal üouofo A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieumrkerk ad Umi A N VAjJ ZES8KN Schoonhoven B t WIJK P W t EDE Oudewater A SCHEER HaatIreét K VAN DEB HEIJDEN Raumik P v d SPEK MoercapelU D v p STAR We4 J HOLST M KOLKMAN ARN d HEIJDEN Waddinatveen P A ds GROOT A lil JONQH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Benichop WAARSCHUWING Laat V niet misleiden door Abdy Siroop Het kloosterJanrCa Paulo Abdij bestaat niet due Siroop van geenerlei waarde SAriGLIi OSE Vinuni 8anguinosum in Vaeuo De heer H G WEBER Keizerstraat te Scheveningen geeft ons inzage van Het hiervolgend schrijven Mijnheer I In het belang van andere arme lyders wil ik u mededeelen hoeveel oed my de Sanguinose deed die ik by u kocht Ik leed aan hevige zennwzwakte bad last van hartkloppingen was vreeselgk opgezet in de maag en soms zoobenauwd dat ik dacht te sterven Mg werd toen een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp my dadelgk Ik ben bet toen geregeld gaan gebruikt n enzeg uit volle overtuiging het is een éénig middel er bestaat geen beter Milne benauwdheden en hartkloppingen zyn geweken ook het opgezet gevoelo p de maag Ik bsn beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gg last hebt van bloedarmoede zennwzwakte malaria pgn in mg of lenden pgn op de maag boofdpyn dnizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebrnik de Sanguinose I Wat zg voor honderden gedaan heeft kan zg ook 4oen voor u I Maar zorg dat gg de echte krygt van Iien H g VAN DAM Co M Prys f 1 50 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gonda by WOLFF Co Westhaven Cevensoerzekerind niaatscbappij ga t DordrtcM OM riel t In Wli HUatoclwpptiijk KaïHtaal eitt k nd i 2 000 000 VtrcalMrd Bcdraa ruim 9 mllliaao Resem raiiii m trflHsen WKSSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOHIMKM KB FABRIKKEIV yoedert nw Vee met de taivere murwe x iT3iTz i iDii oE K E 3 Nr merk Ster en W I 1 oitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde erfi Diploma Par f 1900 Segeu Gouden Medaülea ADVEETMTIM ii aUe Couranten worden aangenomen door het AdYerleotle Bureaa vaa A BKIi KMAN di ZOON Het Correspondentschap van momOUOimOH Ned Vereenlging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevrouw M HOOGENDIJK DiRKZWAflEE Wachtel straat No 234 alwaar ten allo Igde Vei plci gstcrs en VcriHe its voor particuliere verpleging beschikbaar zgn Dronkenschap bestaat niet meer Een monster vaa het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Abiint Bier Water o in hel voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van a weel liet COZl POBDEB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Het COZA PUEOEB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiSot ooit behoeft te weten waaraan hg zgno redding te danken heeft Het COZA POEDBB heeft het huiseIgk geluk van dnizenden gezinnen hersteld duizenien persot en van schaamte en oneer gered on deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onBcbadelgk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrygbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depOthonders reiken bet attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U diftct naar Londen C0ZAINSTITUTE in 7 gï S d Wacht U voor namaakaels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap i a HI Cacao te jM fariijtin i iu n sji tol 1 BD na ïoio pr j fiiOnungon in Jci h tadel gt fejmen ciidu vm x r n de aitriuder Dr Mlohaeiw v rTaii lig l op de boste uai lJncs iii het ivereldbememde étabbhsaeiwnt vur Qeöi Stoll werok t Keulen Ischs J pTI2icÏ5SierH Eikel Cacao in vierkanten busaen Den Eikel Cacao mot melk gekookt eeas aangeuuae gcionda drank voor U lykacb gebruik een t i ihetleptb vu 1 pgsder Togr een kup Choailato Ala ceneeekracbtlgo diank bg f vil w diarrhoe tlnnts Ket water te gebrui isn Verkrijgbaar bij £ e lournajuaat E TL Apotnalcers a 0 a Mlvgrt g nwoordig r toot Kaoera land Mm MattenkiMll inwterdam K lvci8tr iU 103 Vereeoiglng ARMENZORG Afdecling BnOHHKNHtJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie inrichting stelt zich ten doel om oade gebruikte en overtollige bnishoadelgke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdxakelgk aan rniggegoeden voor goedkoops prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutriile Vereenlging Ar m H org Klelobandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 13 i der L rankwct Ier openb ire keania dat bt hen is ingekomen het navolgende verloek om verlot voor den verkoop van alcoholiioudenden drank anderen dan sterken drank van W J Borst te Gouda m het perceel aan de Westhaven Wijk B no 1J7 Binnen 3 wejten nadat deze bekendmaking 13 geschied kan ieder tegen het vcrlecnen van het verlof schriftelijke bezwaren inbrengen Gouda den 25 October 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscb Overzicbt De Popular het orgaan van Vilhena den leider der regeneradores in Portugal verklaart dat minister Franco kiezen moet of de Cortes bgeenroepen of dosr de partgen gedwongen worden tot de orde terug te keeren Wg verlangen bgeenroeping van de Cortes tfgt het blad en da zullen wg bereiken ook Voor de monarchisten is het parlement een Igfwacbt zonder welke de koning geen constitutioneel beslaan heeft Voor de rnpnblikeinen ia het parlement een waarborg dien de grondwet aan de Portngeesche burgers toezegt Als bet waar is dat Franco de openbare meening op zgn hand heeft dan moet hg dat bewgzen door middel van de wettige volksvertegenwoordiging Zoo schryft de Popular Men denkt dat het artikel van Vilhena zelf is De Turksche minister van landbouw Ssliu Pasja die zich in byzondere opdracht van den Snltan naar Rome begeven heeft om Koning Victor Emmanuel behalve kostbare geschenken ook de hoogste Turksche orde aan te bieden zal naar men nit Konstantilopel meldt ook door den Faas in bgzondere audiëntie worden ontvangen Men weet niet of het hier eveneens een speciale opdracht van den Sultan geldt dan wel of Selim Pasja die tot de streng katholieke secte der Syrische Maronieten behoort als particulier den Paas zal bezoeken Reuter seint uit Rome dd 24 Oct De Messagero meldt dat de berichten die over de aardbeving ontvangen worden van zeer hevige schokken spreken De FEVILLETOX ZWERVBLING£N Naar hst Russisch 56 Haar ik zal gedurende de zes volgeniie jaren de meesteresse van het gezantschaii jn uw geboorteland zyn Dan heb ik een plan zeide Randolph Wg mogen de Keizerin niet in den weg komen maar op smeekenden toon Vorstin Wers gg knnt ona allen redden noodig gy Irma nit gedurende een seizoen aw gast te zyn Ik kan gravin Olga wel overhalen om naar Amerika te gaan en daar onderzoek te doen naar bet aan Maintoff afgestane gebied ds belangtn van haar eigen zoon zyn daarby betrokken Zoo kan ik tyd winnen om Irma gelegenheid te geven my lief te krygen Wilt gg my helpen V Lachende stemmen riepen om de schoons gezantavrouw Wers trok het voorhoofd quasi voornasD ap Ge zyt een achteloos minnaar geweest gs verdient het niet maar ik zal d helpen Arthur Kom te Petersbarg sn de goede f ui nw trtawe Ixndfsnoot itto aardbeving had hetzelfde verloop als in 1905 Te Monteleone Roecella Jonica Reggio en andere plaatsen hadden verschrikkeiyke looneelen plaats Te Geraci stortte een monumentale toren in de kathedraill werd ernstig beschadigd Te Brancaleone is de halve stsd verwoest Een hevige stortregen maakt don toestand nog erger door den regen storten do gescheurde en bAchadigde hnizen in Ferrozano scbgnt verwoest Speciale treinen brengen bnlp De ontstelde bevolking van Medina bracht den nacht in de upun lucht door Te Sinupoli in Calabrië werd een geheel huisgezin bedolven onder een ingestort huis Volgens een telegram nit Beggio di Calabrin aan de Triruna zouden 100 personen in de gemeente Furruzana zgn omgekomen Het bericht is echter nog niet bevestigd Een nader telegram uit Reggio di Calabria meldt Ferruzano is geheel en al verwoest 200 personen zgn omgekomen onder de puiphoopen liggen nog tal van gekwetsten Te Zopardo zgn een man en een kind by de aardbeving om het leven gekomen een groot aantal personen zgn gewond In de gemeente Santillario zgn vel huizen ingestort vgf personen gidood en een groot aantal gekwetst Troepen on ingenieurs zgn naar de plaatsen van bet onheil gezonden Oe bgna volslagen Berichten nit Calabrië doelen mede dat de kathedraal te Gerace een oud eerwaardig gebouw met kunstwerken versierd ingestort is De Koning beeft minister Glolitti in audiëntie ontvangen deze stelde den vorst ie kennis met de laatste tgdingen V Uit den tekst van de gedachtenwieseling tusschen Ottawa en Tokio aangaande Vancouver biykt dat de gouverneur generaal niet afzonderlgk opgetreden is Sir W Laurier de eerste minister seinde den Hen dezer aan den Engelschen gezant te Tokio Het zal den gonvernasr generaal van Canada en de Canadeesche regeering aangenaam wezen indien gg aan Z K M den keizer van Japan hun oprecht leedwezen wil betuigen over de ongelukkige voorvallen te Vancouver Enz Zonder tnsschenkomst das van den vertegenwoordiger der Engelscho kroon in Canada veel minder door tnsschenkomst van de ministers van koloniën en bnitenlandsche zaken te Londen richt de Canadeesche regeering zich rechtstreeks tot den vertegenwoordiger der Engelscho kroon te Tokio Het telegram kwam den 12en in het bezit Denkt gy dat Irma mg liefheeftf vroeg Randolph opgewekt Ik geloof dat dit een vraag is die gg aan de jonge dame zelve richten moet Maar gy knnt hopen denk ik Zult gy komen P Ik ben blind geweest dwaast Is het te Iaat F riep Randolph opgewonden uit toen Wera verdween en hem nog een spotachtig vrooiyken blik toewierp Den volgenden dog was Arthur mi lden in zyne voorbereidselen tot de reis toen zgn vriend Hugh Wilde een slecht kunstenaar maar een goed mensch zgne kamer binnenstormde Hallo 1 Wat is dat PakkenP Hond op daarmede Arthur I Groot nieuws I Haal je zinnen by elkaar 1 Ik wil slechts een toertje naar de Oostzee maken gaf Randolph ten antwoord Dat gaat niet moet je opgeven Heb jnist Bradford den groeten Californischen millionnair in de club verlaten Zegt dat hg een ond vriend van je ia Enorm ryke kerel Gondmynen aan de Noordpool Komt dadeiyk hier om je op te zoeken Ah I Randolph liet een handvol schetsen vallen Paul Bradford I De man die eens een invloedrgk journalist wasi Ia die hier P Het woord gondmynen bracht hem Paula TSffoek t Sitka la de geduhte van Sir Claudo Macdonald te Tokio en dezo antwaordde don 19en dat hg denzelfdon dag dat hg t telegram ontvangen had do boodschap had overgebracht aan den aaatrsecretaris niet den Engelschen maar den Japanschen van wien hy den 19en bot antwoord kreeg dat wg gedoeltolgk reeds konden mededeelen Op die boodschap van den keizer loat graaf Hsjiisji volgen dat de Japanscho rogaering de ongelukkige gobeurtonisson te Vancouver diep betreurt maar zg ten volle vertrouwen stolt in de eeriyke handelvyie van do Canadeesche overheden waar zg voor den vervolge maatregelen beramen om een herhaling van dergelgke betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen Het is dus zooals wg gezegd hebben de regeering van de kolonie Canada stelt zich lechtstreeks in verbinding met een gezant en deze baast zich do opdraclit hem gegeven uit te voeren Te Konstanlinopel wordt nog steeds obdorhaudcld over do wgze waarop de hervorming dor rechtspraak in Macedonië kan worden ingevoerd de jongste baspreking der gezanten leidde tot geen resultaten zoodat besloten werd dat elke gezant do moening zgner regoering zou vragen Oostonrgk en Rusland stellen voor dot een uropeesch rechtsgeleerde van naam aan het hoofd der jnstilie zol worden gesteld met bepaling dat hy onder de bevelen zal stsan van don generaal in specteur Hussein Hilmipasja Engeland daarentegen wonscht dat die jurist onder de bevelen zal staan van de flnantioele commissie en dat deze commissie ook over het ontslag der rechters zal kunnen beslissen Een derde voorstel wenschtllo beslissing over het toezicht uit te stellen totdat do noodzakelgkheid daarvan zal biyken bjj de door Turkijj ontworpen rechtelgke hervorming In een nota over artikel 3 van het program van MUrzsteg en de onlangs door Rusland en Oostenryk daaraan gegeven uitlegging wordt door Griekenland de vraag gesteld of die uitlegging nu wezenlgk strekken moest om aan de onlusten in Macedonië een eind te maken In dat geval is de uitwerking wel heel anders dan de bedoeling want sedert het verschynen der RussischOostenryksche nota werden 107 Grieken door Bulgaren vermoord Trouwens Bulgarye heelt besloten de Bolgaarache propaganda heelemaal niet op te geven maar militair geschoolde aanvoerders met de vorming van Ja zeker ging Hugh voort Uy speelt nu den groeten mynheer Ik wilde wel dat by mgn Spartacna en de gladiatoren kocbt Woet je wel dat hg een ryke senatorawoduwe getrouwd en daardoor een enorm vermogen verkregen hoeftP Zoo zeide Randolph Ja dien man moet ik zien Goudmgnenl Hy weet wellicht van een goadland Kan ik hem vertrouwen P Wat zou hy van my willen P Hy wenscht een van ja fameuze schilderstukken het portret van de senatorsweduwe de goed geconserveerde stichtster van het geluk van het huis Bradford Dal heeft hg my gezegd hy is als Amerikaan trotacb op je groeten naan Zeg Arthur ging Hugh kalmer voort ik zou den Spartacus wel tegen klinkende ryksmuni willen Inwisselen vergeet my niet Daar komen ze al hy heeft een deftig gevolg Ik zal je kampioenen mee over zee nemen len m nste ala ik zgn smaak daarvoor kan opwekken Arthur zag rond doch Hugh was verdwenen Toen Paul zyne echtgenoote voorstelde monsterde Arthur snel het gezelschap van het begunstigde kind der godin Fortuna d a llnancieelen leeaw en zyn gevolg van kleinere dieren Na de gebrnikeiyke bezichtiging van het atelier wendde Bradford zich de schet bonden in Macodoui i te belasten En Servië doot eenigazios naief in oen breedvoerige nota aan Oostenrgk de vraag wat bedoelt wordt met de woorden status quo ante en gaat inmiddels voort den strgd in Macedonië te organisooren Het blgkt nu wel daidelgk dat Oostenrijk en Rnsland met hnn goed bedoelde niilegging van art 3 veel te laat komen en daarom niet om succes behoeven te rekenen Volgens berichten nit Boedapest ia de strgd over de bankquaestie nog niet geëindigd on dreigt deze zelfs de aanleiding te worden voor een nieuwe partycrisis Een aanzieniyke groep dor OnafhankelUkheidsparty dia onder leiding van de afgevaardigde Hollo staat heeft verklaard bereid to zyn om toestemming te geven voor het afsluiten der Overeenkomst met Oostenrgk als het Huis van Afgevaardigden of ten minste de daarin de meerderheid vormende Onafhankelgkheids partg tevens gelgktgdig besluit tot het stichten van oen eigen Hongaarscho notenbank De leden der regoering willen daarvan echter niets weten wyi dit besluit in stryd wezen zon met de overeenkomsten die met Oostenryk zQn aangegaan daarbg toch is bepaald dat in de bunkquaestie geen alzonderlgk besluit mag worden genomen zoolang de bank niet om vernieuwing van haar privilegie vraagt Voora l Aïidrassy en Apponyi verklarden liever partg en purlefcuille in den steek te willen laten dan na alles wat gebeurd is te willen toegeven op dit punt llollo en een aantal leden dor onafhankeIgklieidsparty hebben eveneens van do vervulling van hun wensch het bigven in de party afhankelgk gemaakt V Do Franacbe minister van bnitenlandsche zaken Pichon heeft verklaard dat Frankryk met Spanje overeengekomen ia slechtn den tegenwoordigen sultan van Marokko Abdel Azia te erkennen als den rechtmallgen Soltan Maar ondank die ovoroonkomit wint Monlay HaSd snol aan macht en zyn party aan omvang Een telegram uit Tanger meldt dat zelfs enkele kaids van hot by Rabat liggende Sultan leger mot Moulay Huild onderhandelen over het verlaten van de zyde des Sultans En terwyi Abd el Azia aan den t ronschen gezant Regnault moest mededeelen dat by wegens goldgebruk gunooduakt wus een deel van zgn troepenmacht te ontriluan liOeft Monlay Hafld tbnns reeds twee legers op sen van Hitka beschouwende lot den kunstenaar Schildert gg nog landschappen P Jh wel doch slechts voor tgdverdryf ik heb geen tgd voor natnnrstudiön antwoordde Arthur Deze hier zyn prachtig zeide Bradford Ik reis tegenwo irdig alle jaren daarheen om myne mynen te inspoctecren üe tad is weinig veranderd Zyn er goudmgnon in Alaska vroeg Arthur zich afwendende daar zyne stem beefde Onze vereeniging hoeft do grootste goudragn der wereld Tweehonderd en vgfiig hamera werken dag en nnchl op het Dungbiheiland het is do grootste kwartsmyn die ooit ontdekt is Ik heb nog nooit van oen gondmgn op een eiland gehoord hoe ziet dat er uil P vorschtu Arthur wiens bloed onstuimig door zgn aderen vloeide 0 zeide Paul bet is slecht een klein kaal groen eiiand hoog on rond nln een kameelrug Arlhnr herkende dadeiyk in deze bo ichrcving Msiulolfs verloren eiland Wordt vervolgd