Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1907

So 10472 Maandag 2S October 1007 40sie laal fi nll JMienws en Advertentieblad zoor Gauda en Omstreken DE nOEDKOOPSTE DE MEK8T PRACT18CHB UE MEEST VOLLEDIOE MODEBLAIIEM ïö beslist die der Kirni niK LAUIKH JOVHNAL iiiüt rainstcnx drie gratis goknipte patronen tin een gckloarde plaat TUK ILL liUBHHMAKKlH mot een grutls goknipt patroon TUB UKXA IU or CUlLli HESS fASUlOXS KtndermodeH met vele gratis geknipte patronen rUAAOT Vu Boekhandtlaar Proefnnmmerii Alle utci koitel UoU BlJi oeg el Van alle in deeo liladen voorkomende modellen a in OKKNIPTE PATKONKN met Holl verklaring tr p p tegen vooraitbotaling van 1 U 5U verkrijgbaar b j HILLY SIMONS Den Haag Onnavolgbaar x n thans door nieuw gevonden toepassingen oai B lu ollrverl getcMMerdf Ê ortrelleu felulureUogaerlt Aij geien kraclit on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte to ontvangen Gelll Prijscourant mot eeu aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel U BOOAKKJH £ Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen z n Dronkenschap bestaat niet meer E a moniter van het merkwaardige Coia poeder wordt gratia toogeEonden iW ytfv n uordin Thee Melk Likeur Kan Ko Alitint Bier Water o in hei voedeet tonder dat het fioodig ie dat de dronkaard er itte van af weet Uet COZA POEDEU btzit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier w jn absint ent by den dronkaard op te wekken Het COZA POEOEU werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zuster ol de dochter van den verstaalde het bent toe kan dienen zonder lUn medeweten en zonder dat het uoodig ia dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zyne redding te danken heeft ƒ CO J OA Üifii heeft bet huiselyk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappy herschapen liet heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig geuiuukt en hot leven van talloozun met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het puedor wordt gewaarborgd volkomen onachadeiyk te ryn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Cota poeder ia verkrygbaar in alle apotheken en iu het volgend dopAt te Gouda WOLFK Co Onze depOthouders reiken liet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor iloeii maar geven geen gratis proeven Üm deze te bekomen wendt U direct naar Londen C0ZAIN5TITÜTE t l L l IYac r ï d Wacbt U Toor immHakselK Het Coza Poeder is Itet eeniga afdoonde middel togeu droukuuscliap tI V H b tt onKhaddykata an makfctlykatt potUmlddcl voor Hatraa tn vooral daroei o IQiHterMhotnwark tf da Appntuur vu C M MUIItr ft O NHIa ttflitli Str M Mco lattt go 4 tii w op ataiQ en rabrttkamark Virtrrthaarhi Rmtm WhkaHarthiMk M artt ail uitMia raatrvM tr OwMTMl OaHt t W aartHwaa AroM Gouda Druk van k BBINKUAN Zx SAiüGUIi OSK Vinuin San iiiiiosiim iii Vacuo Ue beer H G WËBËR Keizerstraat te Scbeveningen geeft ons inzage van het hiervolgend schryven Mynheer In hot belang van andere arme lyders wil ik n mededeolen hoeveel goed my do Sangoinose deed die ik by u kocht Ik leed aan hevige zeouwzwakte iiad lasl van hartkloppingen was vreepelgk opgezet in de maag en soms zoo benauwd dat Ik dacht te sterven Mu werd toen een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp my dadeiyk Ik ben het toen geregeld gaan gebruiken enzeg uit volle overtuiging hot is een éénig middel er bestaat geen beter Hyne benauwdheden en hartkloppingen zgn geweken ook bet opgezet gevoelop de maag Ik bsn beter dan ik had durven bopen Scbeveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer gy last hebt van bloedarmoede zennwzwakte malaria pyn in mgof lenden pyn op de maag boofdpgn duizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebruik de Sanguinose I Wat zy voor honderden gedaan heeft kan zy ook doen voor ui Maar zorg dat gy de etshte krggt van Don Haag VAN DAM Co Prgs f 1 50 fl fl f 8 12 I 15 Te Gon lii by WOLFK i Co Westhaven Zljt ge niet tevreden met wat ge thans gebruikt neemt dan eens proef met GIKISELER s Rooiuboler k 37 l et per hairpondspakje GliBSKLEH s Mélange a 24 d per lialf pondspakje GIEfSELKR Margarine i 48 et 54 cl 56 et 60 et 64 et en 79 el per anderhalfpond Gll ttRLKKs Gondsche kaas k 35 d eii 46 c per pond GIKi ei Kn s Leidsebe kaas a 35 C per pond GIEfilELER s Hoffle i 3S Ct 45 Cl 48 Ct 59 Cl en5SCt per pond GIESIELCR s Theea 17 Ct en90Ct p Ons Alles met Cadeau Waarde der Isons tien cents ook in geld Wy verkoopon slechts ééne kwaliteit Boomboter maar beslist de n te gegarandeerd xuiuer en met watergehalte volgens de Ge meenteVerordening De kwaliteiten zgn de puikste de prgzen de laagste en de cadeanx de mooiste en de voordeeligste Na ééne proefuame behoort ge wis en zeker tot onze vaste klanten OET WAPEN VAN ASTEN M GIESELER To OODDA WUditraat lfi7 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Kxtract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpü Keelpyn Heeschheid enz MELIANTBE is verkrygbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkiyko Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Vorkrügbaar bn Kirma WOLPf Jb Co Westhaven 198 Gouda URENUKL Goada K 11 VAN MILIJ VeersUl B 126 omAi A BOÜMAN Uoordretkt PINK8K finiicerkerkad Lleel A N v ZKStiBN Schoonhoven B v WIJK OudMUrr A SCUEEB Haaelreehl P W KDB Oudmater K v D a HEIJDEN te Réeuwük P r o BI HK lUotrcapelU D d STAIl W l J OUST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN trarWinomM P A u GROOT A o lOSHa OudtuaUr J P KASTBLEIN PoUbrMlirdam ü BIKKER te Beneehop W AHIiClllIWI C Laat U niet misleiden door IMtf SJpoop Het klooster aanclaPaulo AbdiJ bestaat niet rlim atroon van goeneHei maard Noord Brabanlsch Scboeo en Laarzenoiagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstoeg ÜNTVANGK V alle soorten Heereo Uinies en Kinder Wioler Arlikel i 8CH0ÜLLAAHZKN OVERSCUÜKNKN enz enz Aanbevelend C SiHlT8 Alle reiitratil B en aangemeten werk WORMERVEER HOLUAfldf SEMBEfOTTAKTSEE Wen w r It ver ticUt i i t MEUK ie li iteii DIT HIT MlSUUN vm IMUVËNSWAAY ZONEN aORINCHEM Uuzfl T 1KE£N wordeo afgeltrerd in Terzegelde pakjes van f i DU tn € tn halj en m N om met TermeMing van Nomiu r er iPrÜB voorKÏen van neveaiUan lUerk Tol Qi de Wet gedepo neerd Zich tot da aitTOo in van geeerde orders aauber ondo J C BML voornoen J BEKEBAART Lz 4 B AtA Wit il ji au u w jis uaamm I ji 1 n n v Jo ofuomuigen la doe 1 fcaaiU pikoiüisi uiijj o jc naam dee j aUv iiJ ro Dr Mioiiioüa verrawdig 1 F de beste ni tj jino3 m Het wereldbeI famde abblissoment van Qebi 8toUI WMrck t Keulen Isclis J p n2ieftjiell5 Cikcl Cacao n vierksntoc busMB Bete Eikel Qacaa it nut melk gekookt WB ung nui s gezond drink vsor it l kiKh gebruik een t 3 tlioelcpda raa t poeder voor een kop CaiooaUta Ah geaeeakracbtige drank by gml w diarrhoe alecAta met water t gabruiien Verkrijgbaar by ie Toomiamata B 1 Apotheken dx 1 1 86 cVw TasT 0 B raalv rt genwoordI W mot II Mro land Julius llttBnUtdl vmntsrdam Kalverstraat lOS Eobte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz Lél op ethêt ra h Hrtmi BnlteDlaDdsch Uverzichl Beuter seint uit Pargs dd 35 Oct De heer Gauthier de Clagiiy interpelleerde de regeering over de onthullingen van Hombert betreflende de gebreken in de nationale verdediging en vroeg of diens mededeeliugen juist zgn Generaal Picquart daarop het woord nemend verweet Humbert gebrek aan reserve en teik ltf T mt aan tegen de bewering dat de artillerie gebleken zon zgn in onvoldoenden staat t zyn Uidiater Picqaart verdedigde bet beheer Tan het departement van oorlog en verklaarde dat er maatregelen zgn genomen om de dekkingstroepen in staat te stellen hun taak te vervullen Uet Fransche leger is in de mindorheid wat hel aantal stukken geschut betreft maar de voorgestelde kredieten zullen daarin verbetering brengen Ëen oiverwachte oorlogsverklaring kan alleen in de verbeelding bestaan Wat het moreel van den troep betreft zeide de minister dat de jongste manoeuvres hebben bewezen dat de krygstucbt in het Fransche leger goed is Wy hebben zoo lelde hy onx doel bereikt n l om de militaire eischen met het democratische stelsel in overeenstemming te brengen De minister sprak daarna zyn vertrouwen uit in officieren en manschappen De heer Humbert boudl de juistheid vol van de geleverde criliek De president weigert een voorstel van Humbert in stemming te brengen om een legercommissio te benoemen die de generaals Brugère en Hagron zou hoeren over de redenen van hun ontslag Ken motie bet vertrouwen uitsprekend dat de regoering de noodige hervormingen zal invoeren ten bate van de nationale verdediging wordt M r fM alKtMMMM aten men aangenomen Daarna wordt de zitting Ofgeheveo Het biykt steeds meer dat de Marokkaanscbe pretendent Houlay Hafid de broeder van den Sultan oen man ia waarroede iu de toekomst rekening zal moeten worden gebonden Gisteren deelden wg mede op welke legertroepen Moulay Hafld rekenen kan thans wordt het door het onderbond dat de Hatin eorrespondent met den prelandenl te Harakesj had duidelgk waarop de oorkear steant die hem iu vele plaatsen gegeven wordt boven zyn broeder Honlay Hald begon uiteen te zetten dat zyn optreden met de boitenlandsche staatkande niets te maken heeft maar uitsluitend van binnenlandscben aard is Hy verklaart geen yand te zyn van Europa maar van en bestuur dat het land te gronde richt n tot anarchie voert Het volk is een groote familie wier vermogen door het slechte bekMr van ean lid der familie te niet gaat De familie heeft nu besloten den sultan het beheer over het vermogen te ontnemen Zy zegt thans Wy hebben n vryheid gelalen FtUlLLETOK ZWSRVEUNGfiN Maar het Baaslscb 67 Jaren geleden had hy de papieren doorgelezaa dia nu veronachtzaamd in de Keilariyke Bank te Petersburg lagen Hg loosde een diepen zucht toen hy aan Irma s gestolen erlgoed de beroofde 01g t Orloff den Tidtrloozen Stephen dacht en aan het verraad dat Maxutoft a dood ten gevolge bad Ja nu herinner ik my deze man bracht gekeele nachten met Zubow op dieni ichlp door daeht hy Oy hebt zeker oa mgn vertrek uit Alaska dt ayn gekoekt r Hebt gy Pierre Leiranc dan tooh gevonden P De mlllionnair ontroerde en zag den niets kwaads veraoedeoden kunstenaar doordringend aan 0 dia Miert vele jaren later in de myn zeide hy eindeiyk Hjj keelt de geheele Atlantische kust lang gezworven en onze agent heeft eindelijk zyia aigendomsbawjizan voor vierhonderd doUar orargnomra Hy laad aan dalirium van beheer eu u naar onze beste krachten gesteund maar wg zien nu dat allea in t honderd loopt ga daarom hesn dan tal een ander pogen de zaak te redden onze schulden betalen en het vermogen weder byeenbrengcn zooals onze vooronders het ons hebben nagelaten Zgn wg daarom revolntionuairen o aerzuchtigen Mag een volk niet handelei als een familie Hebbeu ook de Franschen geen koningen verdreven I Brengen zy thans niet ministeries ten val Wat denkt gy zelf van AbdelAzis f Zoo spreekt Moulaj HaUd en hy haalt oordeolen van Franiteben aan om zyn meening te versterken Het schiereiland Calabrifi dat pas twea jaren geledeu het tuoueel was van een sterke aardboving ia opnieuw duor cuu zware ramp geteisterd Opnieuw heeft een aardbeving in bet toen reeds fel bezochte gewest verwoestingen aangericht en tairyke offers gcëiscbt Pas een paar dagen geleden keerde koning Victor Emmanuel van een inspectiereis in Calabrie terug waar hy zgn ontevredenheid uitie over het talmen met het wuder opbouwen van eenige door de aardbeving van 1905 verwoeste plaatsen on thans komt wederom hol bericht van een dergeiyke ramp Hoofdzakelgk zgn de districten Catanzaro Cosenza en Keggio door do ramp getroffen Overal speelden zich vreeselgke tooneelen af Te Catanzaro vluchtte de bevolking gillend dikwyis half naakt uit in huiien om op het open veld een toevlucht te zoeken De gevangenen in de stedelgke gevangenis wilden in wanhoop de deuren bunoer cellen openbreken on kouden slechts met groote moeite door don directeur gekalmeerd worden met de verzekering dat het gevaar voorbg was De tolegraafbureau s waren overvol en werden bestormd door mensclien die berichten wilden bobben van vrienden of verwasten in do geteisterde streken t Zgu intnsschen meest fragmentarische berichten die we ter onzer bescbikking hebben Do plaatsen die het ergst geleden hebbun zgn Ferruzano Zoparto en Brancalnone Volgeus een telegram uit Beggio di Calabria zyn te Ferruzano 200 lyken gevonden courantenberichten spreken zelfs van 300 terwyi men onder de i ninhoopen 100 gewonden heeft gevonden üe troepen zyn overal onder leiding van ingenieurs aan het werk doch het leddingswerk wordt zeer bemoeilykt doordat het water van het naburige riviertje zeer gewassen is en bet omliggende land oudergeloopen is De bevolking lydt de grootste ontberingen door den aaohoudenden regen en het ruwe weder Minister Lacava heeft zich vergezeld van generaal Alibrandi in allergl er heen begeven Te Brancaleone tgn tal van huizen ingestort velemenschau zyn begraven onder de pninhoopen Het dorpje Zoparto is geheel verwoest Het aantal slachtoffers dat zeer aanzienliik meet zgn is nog niet vastgesteld De bevolking die telkens opgeschrikt wordt door lichte aardschokken kampeert in de open lucht Te Casalnovo d Africo zyn 22 hulzen ingestort en nog 16 stonden volgens een telegram De myn was outdekt in een landstreek die den eersten echtgenoot mgner vrouw toebehoorde Ik heb die toen oog verbeterd en de ontginning uitgebreid Wel wat veel pochery dacht Bandolph en hy zich zelf deed hy de gelofte Ik zal naar Rusland gaan en de papieren van Olga vragen dan reis ik naar Washington om voor het recht van den overleden staatsman op te komen Maar ik moet alles geheim houden en Bradford zand in de oogen strooien Ik zal het portret maken eu hy zal ook den Spartacas koopen Ik ben van plan voor veertien dagen op reis te gaan myoheer Bradford als het u gelegen komt zon ik het poseeren nwer vrouw tot myu terugkomst willen uitatelien Wy biyven een maand te Dresden on ik ben steeds tot uwe beschikking zelfs indien ik myn rerbiyt in Dresden daarvoor verlangen moest zei de aenatorsweduwe opgetogen Zoo gy ons het genoegen wilt doen heden met ons te dejeuneeren dan kunnen wg gemakkeiyk de zaak verder bespreken Bradford ondersteunde het verzoek tyner vroQW zoo yverig dat Arthur ten laatste eenige regelen aan zyn goede fee zond Plotseling kwam er een gedachte in hem op teen hy het echtpaar met nienwsgieriga blikken naar h t gordyn zag kykes waarachter lyna achattea Tcrborgtn waran BV van gtiterenavond laat op het pont van in te storten Daar zgn een doode en 6 ernstig gewonden Te Blanco zgn 2 menschen gedood en 7 gewoed Te Bovamarina zgn alle huizen min of meer beschadigd In de berichten uit tal van andere plaatsen in Jalab j lazen we van beschadigde huizen omgavallen kerktorens enz maar op vele plaatau is het tenminste zonder persoonigke slachters atgoloopcn D miaisterrnad heelt den minister van financiin gemachtigd naar de geleisteido plaatutt gelden te zenden ter leniging van den nood De regeering beeft alvast boudcrddaizend lire ter beschikking gesteld van de overheid in Dianconovo De directeur van de aardbovingswaoht te Florence heeft de volgende medodeelingen gedaan over de aardbeving De scbokkrn zgn begonnen rergisterenavond te 9 31 Zy duurden 20 minuten Het centrum is niet betzelfde als dat van de aardbeving van 1905 Het is verder af terwgl de hevigheid der schokken minstens dertig maal minder was dan twee jaar geleden Dat er lutusschen zeer bovigo schokken by geweest moeten zgn biykt wel uil oen bericht uit Milcto volgons hetwelk de naalden der instrumenten von het obsorvulorium aldaar gebroken zgn V Merkwaardig i hot dat juist in de laatsto dagen nadat wckenlan do be sto bolrichten uit den omtrek van Casablanca verspreid werden plotseling van een lerUKlocht der Franschen melding wordt gemaakt waarbg verschiilendt duoden en gekwetsten gevallen zyn De Fransche bladen honden langdurige bespifckingen over deze gebeurtenis die opnieuw den indruk wekt dat lang nog alles niet in orde is iu Marokko en do Temps gaat zelfs zoover ti erkimnen dat niemand elgeniyk uit de berichten zich een juist oordeel over den stand van zaken kan vormen De radicale partg heeft op haar congies te Nancy besloten dat zy noch van een militair expedilie noch van uitbreiding van hot koloniaal bezit weten wil De sociaiiHien hebben gisteren een protcst mi eting gehouden waarin zy eveneens krachtig waarschuwden tegen het Marokkaansche avontuur waarin zy een aanleiding voor een Eiropeescb conflict meenen te zien De regeering zal moei e genoeg hebben om de opposanten in de linkerzyde te overtuigen dat de Marokkaansche qnaestie niet zulke ernstige gevolgen kon en lal hebben als zu meenen Nu Is het waar dat de radicalrn op het oogenblik geen Clemenceau bezitten die in staat was bet kablnet Ferry ten val te brengen na de nederlaag by Langson Clemenceau is nu minister president in een kabinet dat de Marokkaansche geschiedenis begonnen js en dat niet meer terug kan De kamer president Brisson wees In zyn redevoering by de opening der kamer op het Marokkaansche avbntuur als op eene nationalen plicht en riep de gevoelens van vaderlandsliefde op voor de heldendaden van het Fransche leger en de radicalen juichten trok aan het koord en sloeg Paula gezicht gade Ach hoe verrukkeiykl Wie Is die schoone vrouw 1 riep mevrouw Bradford git 0 dat is hst slot Baranofll zej Paul snel naar voren tredende Dat Is zeker de Rusaische gravint Waar ia zy nnP Ik dacht dat zy dood was Ehen Tomlinson heeft haar tevergeefs te Petersburg gezocht Ik maakte jaren geleden hot portret dier dame toen zy van Sitka terugkeerde antwoordde Arthur kalm Die acbildery heeft onder den titel Verwachting groeten opgang gemaakt toen zy te Parys werd ten toon gesteld De millionnair zag den kunstenaar scherp aan Da andere ii vorstin Msxutoff maar wie is dat schoone meisje Hare dochter destgds het bekooriyke kind dat men de prinses van Alaska noemde Wonderiykl mompelde Bradford Zg zyn beiden dood de ooders Een zeer treariga geschiedenis Ik hoorde In Amerika door myn compagnon Philippi daarover spreken Arthgrs bloed kookte over de onbeschaamdbeid waarmede Paul Bradford op de slachtoffers dar oagestratte schorkery van jaren htr Duizag by zwoer een helllgan aed ter deze woorden toe nadat zg kort te voren in Nancy het optreden der regcoring hadden veroordeeld De voornaamste tegenstander die de regenring thans tegenover zich zal zien Is JanrAs maar veel zal afhangen van den steun dien hy vinden zal bg andere groepen Tot nog toe scbynl de lust om IMemonceau ten val te brenge niet groot te wezoii Ka daarin vindt de regeoring meer zekerheid dan in de goedkeuring van haar optreden dat bU de bevriendo partyen aelfs maar zeer malig ia De Fransche Kamer hoeft gisteren een begin gemaakt roet de bobandeling van het wet8onlwor i op da overdracht van de ker keiyke goederen Waar geen verenniging voor den eeredienat ia opgericht komen de kerkelijke goederen aan de openbare inrichtingen van lit fdadigboid van do geinocnteD De aanhangige wet treft een rog ling voor die korkeigke goederen die vermaakt uf gegaven zjin aan de kerk onder een lai l ol een vooiwnardo Dikwyis zyn er goederen aan de katholieke kerk vermaakt met don Inst uit de opbrengst van do goeduren zielmissen te lati n lezen Do burgeriyko gomeenio aan wie deze goedoren komen to vervallen kan zulke geestelgko opdrachten niet uitvoeren Ziohier een bron van processen 1 0 aanhangige wet bepaalt nu in artikel 2 dat vorderingen in verband met die geesleiyke goederen slechts kunnen worden ingesteld door de personen die zeil de goederen hebben gesclionkeo of die het contract hebben ondeitcekend wunrby die goe deren indorlud aan de kerk zyn overgedragan en door de rrlgenumoii in do rechte lyu van deze personen Het ontwerp is giatcren krachtig bestreden door Castolean on door Qrousaau Do Petersbnrgsche correspondent derOorrespondanco Kosno hooft een getieolografeerd exemplaar In handun gebod van de verklaring die do regeering in de derde Doena zal afleggen en deelt er den inhoud In groole trekken van mede De regeering zal beginnen met te wyzen op het biyvend karakter van de groote beginselen die in het Octobermanifest 7 yn neergelegd Voorla wordt de nadruk gelegd op de noo ka el jkheld om Knslands Internationale positie en zyn prestige als militaire mogendheid te horstellen Verder zal de regeering erkennen dat de hervorming van het plaatseiyk zulfbeslanr en de rechtapraak wenscheiyk is lot bevestiging van de grondslagen van het maatschappeiyk leven een bevestiging dio zich echter moet aansluiten by de hlsteriseba tradities en rekening moet houden met ds male van ontwikkeling der verschillende volkslagen Ten slotte zal de regeering in t kort nagaan welke oorzaken geleld hebben tot de mislukking der beide voorgaande Doema a en zal zy een beroep doen op bet volk om eendrachtig mot de regeering samen te werken tot welzyn des vaderlands Een eigeniyke troonrede tal niet gehouden worden wyi hy het gordgn vallen Het Zyn Tomlinson en Philippi noguliydnan het werk t vroeg de kuDSIenaar luchtig toen zy do trap afgingen 0 ja Eben behandelt alle aangelegenheden der compagnie te 8an Franc aco en Philippi ia nu op zyn inepectie rels Dan is de kust veilig dacht Arthur en ik zal overwinnen zoo Dimitri my helpen wil Toan het déjouner atgnloopen was en men afgasproken bad dat he poseeren eerst over zes weken een aanvan i aon nemen bekeek Arthur verschillende schetsen van hot Lynnkao lal Ah bier ia de beste zeide Bradford trotsch Dle kan ik u wel geven wnnl ik heb er oog een van Dat is het eiland en onze mijn Kostelijk Een bekoorlijke streek oompelde Arthur Maar Randolph zeide Paul eenkhips waar is die dochter van MazotoK gebleven Went gij dat ook Ik heb haar sedert jaren uit het nog verloren antwooriide de kunstenaar met v ute stem De millionnair voelde zich aiot op zijn gemak Wordt vervolgd