Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1907

o J0473 Dinsdag SO October 1007 46ste Jaarfi ang meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeletoinH St De Uitgave rtezer Courant g cschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prys per drie maande is 1 25 tranco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN hMtn n St A D V K 11 T E N TIEN wowlen fc Uatst van 1 r regels i 50 Onten iodcre regel nie r 10 Centen roote letters worilen berekend naar plaatsruimte inzending van ttlvertentiën ot 1 uut ilfs midd 9i ERFHÜIS TE GOUD t ten overstaan van den Candidaal notaris F VAN DER 8TRAATEN te Good a als plaatsvervanger van den notaris H GROENENDAAL aldaar op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1907 des voormiddags nor aan de Boawmanswoning aan de Graal Fiorisweg ttyic a 130 te Oouda bewoond door J MATSE van 8 kalfdragende Koeien 1 Vaarkoe Bouw en Melkgereedschappen waaronder DEENSCHE en GEOOTE KARN voorU GIEBBAK GIEHGOTEN BEEEDE en SMALLE SCHOUW en wat meer ten verkoop aal worden aangeboden Contante betaling s Morgens ï66r de verkooping gennmmerd te beiichtigen lolichtingen ten kantore van Notttli GROENENDAAL voornoemd 6EBR mnm GOUDA Goederen van PEEK CLOPPENBÏÏEa Telefoon Interc No 56 Op het gebied van Moderne Heeren en Kinderkleeding Is en blijf I de Firma GBBJri BISPINQ het grootste soliedste en m ee8t betrouwbaarste adres voor Gouda en omstreken Volgens de laatste mode zijn alle Demi Sialsous Wluler en Regenjassen getailleerd van onderen wijd ullloopend met gewone zakken en de mouwen met opslagen Demi Salsons en Winleroverjasscn gereed d r m ar in prijze van f 7 50 f 9 f 12 f 14 f 16 f 18 f20 f 32 en hooger tiegCIIJdSSeil gegarandeerd waterdicht van TorreiUproof of gulta percha of giimiolstof f 7 50 f 9 f 12 f 16 f 20 en hooger Heeren en Jongeheeren Capes van waterdichte Lodenstof f o f 7 f 8 f 9 f 10 f 12 Tot JaAuarï a s zijn onze Magazijnen os Zondags ITA 1 UtJE GESLOTEU Let wel Gen ware aitkomet voor beter licht en weinig gaaverbinik is de aanschalflng van het langend Echte Graitzin licht MET SUCCES GEPLAATST KRING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Waeht u voor imitatie Beleeid aanbevelend M M VAN LOON Aaalegger van Oas Water en Eiectrische geleiding Dtabbelebuurt B 13 Telefoon No 117 HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND Dijkgraaf en Hoogheemradpn van Rijnland c aTb bantzincir Markt A 66 c d 67 Prachtige keuze PelteriJeL Eztravoordeeligeprijzen ONTVANGEN voor Pelrelenm Terliohtiog en verwarming de nieawita modellea UCIBLS UVGLilPII Staaode Lampeo Km HOOK STELLEN Aanbeveleod P P SOOS SAMOSWIJN S eemt per JUfeh Aanbevelend Firma Herman Zoon brengen b deu ter kennii ren iDgeliadea lo dat de befrootiDg roor bet dienstjur 1908 gedarende veertien degeo Ttn 29 Ooiober toi en net U November eanetnende op eiken werkdag ran del morgeui 10 tot dei namiddagi i are op de Secretarie van bet Hoogbeemraadeobap voor een ieder ter intage lal liggen en aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar ia 80 dat de ingelanden bnnne beiwaren tegen deie begrooting bioneo acht dagen nadat die ter viiie keelt gelegen en dus v66r 80 Noveiaber aan taande aao de Vereenigde Vergadering moeten inieuden 80 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 23 November 1907 dei róórmiddagi ten U ure ia eene openbare litting lal overgaan tot bebandeling van de bovenbedoelde begrooting Üjjkgraal ea Hoogbeemradeo van Kjlniand EGBERT DE VRIES Dtjkgraal A PUNACKER HORDIJK Secretarit Lelden 19 October 1907 in nitslnitend loUede soorten KackelsJidhaArileD DiUraaieoilelQslDitkacliels u pof k h d t P ROND Pi Zeiigestraat G 91 92 T ten lèente Aanbeveelt 7 a i4i Di TM k BBimUIAMAZi Bulteolaodscb Overzlebl Reoter seint nit Parijs dd 26 Oct De ministerraad in het Elysée vergaderd nam kennis van de tüiegramuien uit Marokko meldende dat de Mehalla van Moulay Hafld licb Donderdag te Tafeteb 80 K M van Mogador bevond Het is mogelijk dat de Mehalla morgen in botsing komt met de lieden van den Ka d van Anflores die de toegangen tot Mogador bewaakt De raad beraadslaagde vervolgens over het wetsontwerp op de ovurdrscht der ker kelijke goederen die Maandag in de Kamer zsl worden behandeld De minister van onderwijs drong aan op aanneming van den tekst dien hg aao de Kamer voorlegde De Lnsitania is voor de tweede maal nit Amerika torng Ze heelt de reis New York Qneenstown gedaan in i dagen 22 nnr 53 minnteu de vorige oost ttrsche reis dnarde 5 4 19 De laatste westwaartsche reis doords 1 19 52 Aangezien de reizen oostwaarts gewoonlijk korter doren dan die westwaarts heeft bet schip t ditmaal niet loo best gemaakt als de vorige maal De gemiddelde vaart was 23 61 knoop tegen 24 knoop op de vorige rei De Engelsche bladen bevatten weer artikelen vol lof over de Maoretania die op haar tocht om Schotland heen gemiddeld 22 knoop heeft geloopen Op het eerste gezicht leek de inrichting van de kajuiten niet zoo fraai ais van de Lnsitania die in wit met gond betimmerd is terwtji voor de Maoretania donker bont is gekozen Maar op den daar bevalt de deftige klear goed De Engelschen die van korte namen bonden noemen de twee schepen al Lncy en Mary De verklaring van Lord Clande Hamilton heeft veel kwaad bloed gezet in de kringen der spoorwegmannen leden van de A S R S Men acht bet daar onwaarschijnlijk dat bjj alt naam van alle directies gesproken heeft want dan zon de weg ter verzoening geheel en al afgesneden tin De leider der poorwegbeambten het parlementslid Bell heeft getracht nit een reeks voorbeelden aan te toooen dat jaist die maatschappijen wier speciale woordvoerder de heer tlamii ton W het tyranniekst tegen bonne beambten optreden llZser heftig protesteeren de leden der Am Society tegen de aantijging dat de agitatie FKVILLETOX ZWSR ELIN6fiN Maar het EaBiiseh H j schoof de schetsen door elkander alsof hem onaangename gedachten kwelden eo leide peinzend Ik zon wol een scbilderi van de grootste goadmijn der wereld willep hebben zoudt Kij die naar de schets die n zoo goed bevalt Diet kannen maken als gg de kleuren volgens l e herinnering aanbrengt Ja uker antwoordde Randolph j bet is wel geen booge kunst maar Dat hindert niet lndieng j het doen kunt wensch ik ean kanèstok Ik geef u carte blaacha en neem def schiidery zoodra gy mjj die unden kant M dat eiland heb ik myn iorloin gemaakt dat kan ik nimmer vergeten En ik weueb dat g het ook nooit doea ZDlt dacht Randolph toen by afscheid nam Gy moet Olga dadal$k In het vertronwea nemen ried Wera aan toen Arthur haar itjae ODtmoatiag mededeelde Ribeanpierre a MUMk BMt 8lt Mt ld worden tU d eigenlgk het werk dor sociaal democraton zoo liJn met dj geheiiuo bedoeling om de spoorwegmannen naar haane zjjde over te halen Zg stallen daartegenover de bewering dat het gaat om znivere spoorwegaangelegenheden en dat het eenig dosi van de beweging is verbetering der arbeidsvoorwaarden Beweegredenen zooals die welke Lord Hamilton aan do vakvereeniging toeschrgft zonden in Igiirochten strijd zijn mot Oe veeljarige tradities van dien bond Do Rnssische regeering treedt voortdurend krachtiger op tegen het streven naar aatonomie in Rossisch Polen en het is mugeljjk dat ziJ daarbjj steun vinden zal by de nieuwe Doema die binnen enkele dagen moet bgeonkomeo Een teer merkwaardig bewgs van Slolypin i opvattingen is te vinden in het besluit dat de katholieke bisschop van Wilna baron Von der Ropp van zjjn ambt ontheven wordt Baron Ropp was In de eerste Doema afgevaardigde voor Wilna en trad op als beslist verdediger der Pooisch katholieke belangen Thans wordt hg door de Russische regeering beschuldigd dat hij het Poolsche volk opzet tegon het bezoektn van Rnssische scholen en dat hjj de bevefen der Rasaischo overheid niet opvolgde De bisschop verklaart hiertegen dat reeds onder het ministerie Doernovo gepoogd werd hem te bewegen zp ambt neer te leggen hiJ werd toen beschaldigd een Poolsche katho liekconstitulioneele partg te hebben gesticht met het doel de reactie ds rnssiflcatie en het socialisme te bestrijden Dit werd voorgesteld als yijandig optreden tegen de regeering Onder Stolypin s bestaur werd de bisschop nogmaals voor de keuze gesteld zjjn ontslag te vragen of ten minste z in overplaatsing en toen bij dit weigerde werd hy ontslagen en hem tevens het verdere verblijf in Litthauwen ontzegd De bisschop is na naar Rome vertrokken om den Paus over deze arbitrage bojüssing van de Russische regeering in te lichten Het geheele geval toont opnieuw hoe weinig waarde door de Rassischs regeering ordt gehecht aan de onveranderlijke wilsuiting van den Tsaar in de Oekase van 17 30 October 1905 waarin onder andore vrPeden ook de vrijheid van geweten van denken van spreken en van vereenigen werden toegezegd Tegen elk dier toezeggingen is dit besluit der Rnssische regeering een vergr p Het gestolen kind Suzanne Berlin is te RossiBcbe gezant te Washington Irma s broidschat niet weet te redden wil ik hem niet meer als echtgenoot erkennen 1 En Irma s liefdel Dat is een teeder punt dat gy alleen moet trachten te doorgronden als gy te Washington mgn gast zyt zei de schoune vronw lachend Wanneer gg het portret der millionaairsvronw gemaakt en het eiland voor nw geheimen vyand Bradford in gloeiende tinten op het doek getooverd hebt kunt gy aan het Rnssische gezantschap te Washington komen Ik sta er voor in dat gg daar Olga Slophan en nwe Irma zult vindon om getnigen te zgn van myn debnnt onder de sterrenbanier De keizerin weigert my niets en ik zal dus ook den cadet Stephen als gast uitnoodigen maar Arthur geen woord tegen Dimitri want als men vernam dat de Keizer recht heeft op een tiende werd de zaak wellicht nit Dimitri s banden genomen Wy zullen tegenover de geslepen Yankee s te Washington optreden en ik zal zien dat de keizerin mfj zooveel mogeiyk helpt Wera gi lyt een eagel 1 riep Arthur nit terwMbhare ichoone hand kaste m Het woa nkar bet glanspnnt van het seilow tora lo h t bHlla van het jaar 1880 d ruggevoudün hg da koopmansvrouw van wie al vermoed werd dat zg liet kind had laten roovet Césaniye heet de koopman Iiy is krai euier te Marseille i n vrouw was een paac Yeken naar haar zuster te Aveyron uit logeeren gigaao omdat z j voorgaf zwanger ts ijjn n ten huize van haar laster de bevalling wilde afwachten Zoowel gastvrouw als lo ëe zijn na in hechtenis genomen Mevrou V Césanno bekent dat zy met hulp van een vroedvrouw de kleine Suzanne Berlin by zich heeft welen te krggen Mevrouw Cësanne kende madame Berlin de moedor van Susaiine Berlin omdat doze madame Berlin vroeger hg haar in dienst was geweest Madame Bsrtin is haar kind komen halen la Aveyron Men vermoedt dal mevrouw Césanne een dubbel doel had met het roovon van een zuigeling Deze mevrbuw Césanne is vroeger getrouwd geweest met een zeeot cier Van dien eersten man was zg gescheiden maar na de scheiding was hot vroegere echtpaar met elkaar blgven verkeercn Kngagement na het hnweiyk Nu wlldo mevrouw Césanne een bov lling voorwenden en oen kind hebben em baar eersten man frgs te maken dat die de vader van het ki d was om zeo geld van hem los te krygen Ze wilde das haar ersten gescheiden nas bedriegen Maar ook tegenover haar tweeden man wendde z j zwangerschap en mo derschap voor om oen hyzondere hemzelf betreffende reden Ilemself oflievorzyn geld betreffende De tweede man van mevrouw Césanne de kruldooior Césanne is zwaar ziek Uy Igdl aan longtering en zal bet misschien niet lang meer maken Die tegenwoordige zieke echtgenoot is ryk en voor mevrouw Césanne zon hel financieel veel voordeeliger zyu achter te biyven als weduwe met kind dan als weduwe zonder kind Vandaar do komedie van du bevalling en de diefstal van Suzanae Berlin Het proees dut thans te Beriyn tegen Maimiliaan Harden wordt gevoerd op grond van een aanklacht van graaf Kuno von Holtke ond adjudant generaal van den Dultscheu keizer en stadscommandant van Beriyn heeft een merkwaardigen kgk gegeven in het intieme leven vin de hoogstgeplaatste personen in het Duitsche Ryk de menschen die tot de onmiddeliyke omgeving des keizers behoorden en wier omgang de journa list Harden voor do eer en de waardighied van keizer en ryk verder teitelgk achtte niet alleen om den roactionnairen invloed hoogste kringen der Wasbingtonsche wereld in het gezantschapehotel byeen waren Nadat Arthur Randolph een half uur in de eindèlooze reeks van rytuigen bad gewacht had hy eindeiyk het portaal bereikt De gezant in zyn schitterende nniform begroette hem in de zaal met de gefiiiislerde woorden Arthur gy blgft by ons in kleinen kring gy zult Irma s cavalier zgo Wera heeft haar vrienden de Bradfords verzocht by ons te komen Het beslissende nar was gekomen Waar is Irma vroeg de kanstenaar haastig Zg is de koningin van het bal Zy is eenvoudig betooverend En de beminneiyke Rus zuchtte omdat by hel schoone meisje niet zelf het hof kon maken 0m één nar moet gy in de kleine zaal op myn signaal wachten fluisterde Wera in het voorbygaan den ongeduldigeo kunstenaar toe De catastrophe was in aantocht Alles is gereed Ik zal Bradford ter rechter tijd alleen in de bibliotheek brengen Dimitri blijft bij de miliionnairsvrouw en Olga heeft veneeni mijne instracties wellicht hebben wi awa hnip noodig Arthur aiiterde niet naar de zoete toon der oaziek hy merkte de vriendelijk loehead oogen aiat op an sloeg geen acht dien zy op politiek gobied oefenden maar ook uit een moreel oogpunt wegens da ziekelgksensnoule neigingen die deze hooge vrienden des keizers toonden De artikelen van Harden maaktei la Duitscliland groeten indruk maar y zonden zeker niet onder de aandacht des keizari gekomen zQn zoo niet ds kraunpriiis na de weigering van graaf UuUcn Haiiselor den chef van het mililare kabinet om deze zaken aan dan keizer mede te dealen zelf lyn vader do artikelen van Harden had voorgelegd Hel gevolg daarvan was een onderzoek en het ontslag of de onginade van een aantal hooggeplaatele hotdignitarlssen Wat nu te Berlgn wordt afgespeeld ii slechts het naspel van dit drama Maar bet is van zoo groot belang nit een politiek oogpunt dat zelfs d keizer zich eiken dag een stenografisch verslag v in hel behandelde laat voorleggen en na dit gelezen te hebbrn door zyu ministeis zich laat verklaren wat er eigeiiiyk gezegd en bedoeld wordt Harden heofl hardo dingen moeten leggen vooral n by voor zyn uitingen terechtstaat onder beschuldiging van laster Haar toch kan hy do voldoening hebben door zyn optreden veler oogon te hebben geopend zyn optreden is het beat te vergeiyken met dat van den man die eeta ruit sinksiaal om eindeiyk wat trisscho bnilenlacht te doen binnendringen in de duffe afgestoten vertrekken waar in qnbegrypeiyke afiondering beslist werd over bet vel en wed vso het Duitsche Hyk Verspreide Berichten Hedenmorgen komt de koning vanSpanJ lo Parys aan den elgen avond gaal by doo naar Londen De chef van don Rassischen generalen staf is te Parys eo bogdt er conferenties met zyu Franseben collega Biyübaar Is dit bezoek een gevolg van de reis door een der hoogste Fransche stafofficieren naar Rusland gumaakl Kr schynt inderdaad een en ander waar te yn van bel gerucht dat Fiankryk nadere preeiseering wenschl van enkele militaire quaeatias in bet alliantieverdrag D0IT 0Ht A D De keizer heeft Vrydag een proeflocht van den bestnurbaren ballon van majoor Parseval te Tegel hygewoond Liebkiiechl is Vfydag begonnen met zyn op de wenkende waaiers en smeekende blikken Sedert eenweek bad hy mol mevrouw Narychkine zyn rol bostndeerd en zelfs nn nog begreep hy haar plan niet geheel ObIroerd had hy een buiging gemaakt voor Bradford toen deze hem aansprak met de voordon Ik moelu morgen zien met u over die bekoorlgke vreemdelinge spreken Dat is de kleine priusea van Alaska die ik sedert jaren gezocht heb ik heb haar sedert het eerste gezicht herkend Was Bradford reeds onrustig geworden f Tocli Ion Randolph vorstin Weranli t meer waartwhuwen want Bradford verloor hem niet oil het oog Ontroerd volgde Arthur iedere beweging der vorstin toen zy op Braodford s arm geleand kort na tafel de zaal veruit Een byna onmerkbare wenk van Wera schrikte hem op in de oogen der stralende Irma los hy dal zy een schuierende overwinning te gemoet ging Hij stond in gepeins verzonken toen een bediende op hem toetrad met de woorfen Mevrouw Narychkine verzoekt n een oogenblik In de bibliotheek te komen Het vasten tred kwam de kunstenaar Gel vertrek binnen waar de scboooa bondgenoole hem wachtte V ordt vervolgd