Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1907

Omtrent de moeiiykheden waarin de Wea tingbouse Electric Haalschappyen rerkeeren wordt gemeld dat de door baar in het I boekjaar 1906 1907 opgenomen orders 85 1 millioen bedroegen tegen 75 millioen in bet 1 voorgaande jaar en 41 tot 49 millioen in de daaraan voorafgaande jaren Zg is de 1 eigenares van een aantal belangrgke patenten op elektrisch gebied waarvan de Wettinsihonse Lncht rem Air brake de Weatingbouse antomatische lacht stoom coupler de meest bekende zgn Bovendien heeft zy een groot aandeel in Ënropeeiche maatscbappgen o a in de Britsh Westinghoose de Euasle Wettinghonse ElectricitSts Actiën Oeselschaft roor Duitschland OostcnrykHongarye de Balkan stalen en ïnrkye en een tiental andore Enropeesche maalschappyen In haar eigen fabrieken die der onderhoorige maattchappgen niet medegerekend waren op 31 Maait 18 386 arbeiders werkzaam De rekening van het voorgaande jaar wgst na betaling van rente op obligaties en ruim 2 i millioen afschrgving een saldo winst van ruim 6Va millioen aan waaruit 10 pCt dividend op de aandeden betaald is en nog ruiii millioen over bleef De daling van den koporprys heeft niet onwaarschyniyk de waarde van den voorraad grondstoffen enz aanmerke lyk doen slinken en by den tegenwoor digen flnancieelen teestand in Amerika zal op het geregeld inkomen van de invor 1 deringen niet kunnen gerekend worden I maar ook indien daarmede rekening ge j honden wordt biyft h t een raadsel hoe I deze maatschappy in drie maanden tyds zoo I achteruitgegaan kan zgn dat zg oi der bet I beheer van een receiver moet gesteld wor I den schryfl het Hbi De Prankl Ztg I metdt uit New york dat de onmiddeliyke I aanleiding tot de staking van betaling by I de Westinghouse maalscbappgen moet ge I zocht worden in de onmogolgkheid om een I beleening ran 10 millioen terug te betalen l i jaar resttngatrai wegena hoograrraa I nit te zitten EsOELiüB 1 De Natalscbe niini ter Labiatonr ia doo 1 een lirokodil opgegeten Een troep inboorlingen Tan Bengalen heef een aanval gedaan op een trein waarmed koelies nIt Assam worden binnengebracbt om op de theeplantages te weken De koe lies verklaarden zich van angit bereid naa bon vaderland terng te keerek RVILIIID 0 Exi bange Telegraph Company ontTangt nIt l cteri bnrg bericht dat onder het bootdpoliiii burvan aldaar een m jn ontdekt werd Tulryke personen zyn naar aanlei ding daarvan gearresteerd UlBOKEO De zoekgeraakte Franecbman bü wiens opsporing de Cranscben een ernstige botting mot de Marokkanen rond Casablanca hebben gehad zooals verleden week gemeld is biykt vermoord te zjjn Men heelt z jn gekerfd en ODlbootd lyk gevonden AllZEIKl Blooker Washington de neger prolcssor on vriend van pr dettl Roosevelt heeft zjjn plannen gereed agr een neger kolonie in Alabama waar 2S 000 acres vrncbtbaar land voor katoenbdnw beschikbaar zijn en waar de negers zich op gemakkelijke condities eigendom zullen kunnen verschaften BINNENLAND Biykens een nit Nederlandsch Indië ontvangen telegram zijn de colonnes die in Ilanggai Toboengkoe en Mori Oostkust ran Celebet geageerd hebben van daar teruggekeerd In deze landschappen it het verzet geëindigd en alles rustig Stct Een 15 jarig Duitsch jongmensch afkom 1 stig uit Huntrop bg Bochum had het ouderiyk 1 huis verlaten en wilde zeeman worden Met dit plan voor oogan trok hy naar Rotterdam doch werd Vrydag te Zntphen aangehouden en daar hy geen papieren be I zat en zonder middelen van bestaan was zond men hem terug naar den grenscommissaris Ie Enschedé Het jongmensch dat in het bezit was van tentoneergereedschappen on een aantal aesch jes met gekleurde inkten wist by het verwisselen ran trein te Hengelo den inhoud van een dezer flescbjes leeg te drinken I blgkbaar uit vrees van weer naar zyn Heimath terug te moeten keeren In Enschedé werd hem echter een braakmiddel gegeven dat dusdanig resultaat bad dat de jongen Vrijdagavond nog naar Duitschland teruggevoerd kon worden Aan de Handelskade te Dordrecht waren eenige lal eergisteravond laat een aldaar liggend schnilje bieten aan het lossen voor I de suiiierfabriek der firma Meous Co Een der tgdeiyke arbeiders nit de gemeente Ürerelduin by Capelle Gerrit Zwart genaamd had het ongeluk van de gladde door de regen natte loopplank te rallen zoodat hg Ie water viel Tweemaal kwam hg nog boven doch de schipper die direct mol een haak toeschoot slaagde er niet in den man te grgpen De ongelukkige was 44 jaar oud gehuwd en laat een weduwe met 5 kinderen I na Het Igk is nog niet gevonden men is I nog steeds aan het dreggen Oemenifde Berichten I By de opgravingen op hot eiland Sicilië 1 ter plaatse waar de oude Qrieksche stad 1 Qela heeft gestaan ia jteo vaas te voorschgn geltomen waarop defatryil van een Oriek I Bchen held tegen een Amazone die te paard tzit is afgebeeld De fraaie teekening is biy I kens het merkteeken door Polygaotos ver I vaardigd een der beroemdste Attische scbi dert uit de 5e eeuw v6or onze jaartelling van 1 wii n tot dosver nog slechts drie werken als overgebleven bekend waren 1 Vrydagnacbt is te Oudenbotch ingebroken 1by den heer 1 v Aken De dieven hebben oen bezoek gebracht in bet kantoor en in de slaapkomer derbewoi ners Ontvreemd is een bedrag van ongeveer I H 600 waaronder dejjelden welke ingeza1 meld waren voor het feest van het ExterI na it aldaar welke pas den avond te voren 1 in het bezit van den heer T Aken gekomen 1 waren Hoe brntaal do dieven geweest zyn 1 biykt uit bet feit dat een papegaai welke 1 in de slaapkamer ttoud éirst naar de schuur gebracht werd I Verschenen is het eerste nummer van het 1 maandblad I et Gehoor een tydschrift voor I dooven en hardhoorenden onder directeur 1 boofdredacteutscbap van den beer Ott Bul man te Aalsmeer De kolommen staan open voor leder die ieta heeft op Ie meiken in t belang van hen die met bardhoorendheid zQu geplaagd In verband hiermee wil men een bond voor dooven oprichten en roept daartoe be langstellenden op Op de Tentoonstelling van Voedingsmiddelen ehonden Ie Brussel in de maanden Sept ct is do it irma P Molenaar Co te Westzaan wederom bekroond geworden voor haar artikel Kindermeel met de hoogste onderscheiding den Qrand Prix Ze kan in België zich dan ook gelukkig gevoelen aangezien ze medewerking onderTindt van den heer dr Kesteloot te Ostende en andere hoeren Doctoren en haar artikel tevens gecontroleerd wordt door DoSoclété D Hygiène De Belgii ne wat een waarborg ia voor ieder verbrniker De heer J llakhnizeii kassier en commissionair in effecten te Sliedrecht heeft de betalingen gestaakt Faillissement is of zal worden aangevraagd Burgem en Weth hebbeu zgn kas boekenen bescheiden als gemeente ontvanger volkomen in orde bovenden D Cl Stadsnieuws OOUÜA 28 October 1907 Heden morgen geraakte door bet schrikken van zgn hit van een aankomende railniswagen bol gebeele gf ry van de Jong in het water van de Karnenielksloot Door het lossniiden der strengen werd de bit daaruit gehaald en de voorraad strengen enz en de kar weder op het drooge ge bracht zoodat de man alleen waterschade heeft aan zgn medegenomen voorraad Tot lid van bet Isr Kerkbestuur i gisteren gekozen de heer S E Cats Zaterdag 26 October hield de CoSperatieve Broodbakkerg en Verbraiksrereeniging Ons Voordeel een algemeene ledenvergadering in de Sociëteit Ons Genoegen Aanwezig waren raim 400 leden de voorzitter Begeer opende deze rergaderin met te wyzen op de belangrykbeid der agenda en verzocht de l leoratorii de notulen t lezen welke onTW ECHT JJberlahnsteIn OIIUCTtURBlR yiaOHIMBBOH OBtBUHBSWH Maatêehapp tot BxpMtatU Mn de rtetotia Bron XtuOtor 90or StdtrianA Boampjtê éO Botterdam Hen meldt nit a Qravenhage Zalerdag oor3iiddaK is een vrouw naby de brug aan de Laan van Meerdervoort te water grraakl Pogingen om haar te redden bleven vruchteloos Ne een half uur dreggen werd het luk van de vroaw die bleek een Indische bediende te zyn opgehaald en door de politie naar de algemaene begraafplaats vervoerd Wie heeften kind verloren f Donderdagmiddag we door een agent van politie achter het Rykamoaenro te Amsterdam een lutapjt nn BgarHt vitr Jaar aaBgatrofien Ondervraagd kon hg naam noch adrea op I geven Het venijo werd aan het poslb is I onder het Kyksmnseom gebracht en vandaar 1 nit werd onderzoek naar de ouders gedaan I D ch tevergeefs Niemand heeft zich tot heden 1 om het kind aangemeld zoodat men v r 1 moeden krygt dat het kind daar met op et 1 il neergezet en verlaten Tel I T Amersfoort moest Vrydagarond een I nog jonge ongehuwde vrouw die daar k r imis was komen houden en in verregaande I staat van dronkenschap verkeerde n2ar het politieborean worden geleid en daarjin een I der cellen worden ingesloten Hair vgl 1 jarig zoontje werd door de agentJn met groote zorg in een der vertrekkei voor 1 nachtverbiyvers naar bed gebracht ff en toe 1 ging er een eens kyken of de jonfren wel 1 rustig sliep Toen er weer een kwam 1 klaagde de kleine man over dorst Een llesch 1 melk wird voor hem gebaald 1 Ik heb liever bier zeUie toen de dreg I mes die nu ook vertelde dat hg dikwgls 1I jenever met water dronk 1 Men meldt I Het keizeriyk jacht te Hohenzollern met I het Doitsche Keizerpaar aan boord wordt I den 19en November nA zonsondergang te I IJmniden verwacht en zal aldaar tot den I volgenden ochtend naby of in de haven 1 I biyven liggen Het is verneemt men de I wensch van Keizer Wilhelm dat by zyn aanI komst tot het oogenblik waarop de KeizerI lyke familie IJmniden verlaat ten einde aan boord ran het ja cht naar Amsterdam op te stoomen het incognito worden geëerbiedigd Dientengevolge zal de marine geen eerbewg zen aan een keizeriyk rorst rerscbnidigd geven r6or dat het schip naar Amsterdam vertrekt De Keizer reist Woensdagarond 20 November rechtstreeks ran Amsterdam naar Beriyn terug Te Amsterdam werd roor de rechtbankgepleit in een zaak die voor huiseigenaren welke lastige huurders hebben van groot belang is 1 Moet een hnurder van een jaarwoning waarvan de hnur per jaar betaalt wordt komen betalen ten huize van den rerhoar I der of is de verhuurder verplicht by h m I de buur te gaan halen f Deze vraag heeft I aanleiding gegeven tot twee procedures t s 1 schen den I nisoigenaar W C Q en den I huurder L B beiden W nendie U Amst rdam i De hnurder had de gewoonte den ver I huurder berhaaldeiyk te vergeefs om de 1 huurpenningen te laten loepen Dit werd zóA erg dat deze besloot daaraan een e n I de te maken en zich tot dat doel tot een rechtsgeleerde wendde Op diens adv es schreef by gn hnurder in Maart 1906 dat voortaan de buur op den eersten dag van I iedere maand rrompt te zynen huize moest 1 betaald worden en hy stelde hem by n et voldoening aan die sommatie in gebreke 1 en aansprakelgk voor alle daaruit voo t 1 vloeiende schade De op 1 April vervallen huur werd echter niet gebracht en dientengevolge dagvanrde de verhuurde zgnihunrdcr tot betaling van die huurpei iingen De gedaagden verscheen voor den kantonrechter bood de huurpenningen aan weigerde de kosten der dagvaarding te betalen beI werende dat de buur by hem had moeten I gebaald worden en hy niet verplicht was ten huize van den verhuurder te gaan be II talen De kantonrechter stelde hem in hetgeiyk I De gelderisls in Amerika I Morgan c i moeten volgens eenige BritI scbe bladen run plan zyn een vennootschap I op te richten met een kapitaal van 1260 I millioen galden Die vennootschap zon dan I het beheer overnemen van alle HarrlmanI lynen om Harnman uit do Union Pacific I en andere groote spoorwegmaatschappyen te dringen De geruststellende verklaringen van voorname bankiers en van den secretaris der schatkist hebben Woensdag betrekkeiyk weinig invloed gehad tot kalmeering van de opgewonden volksmenigte te New Vork Een groote nenschenmassn belegerde den geheelen dag de kantoren van de banken en de trastmaatXchappyen De inleggers eischten hun geld terug Ook de kantoren i van de Knickerbocker trnstmaatschappy had een belegering te verduren binsdag nacht hebben de teleurgestelde depoaitahoudera gekampeerd in den omtrek van het hoofdkantoor der maatschappy in de op dat Woensdag de deuren weder zonden worden geopend Het kantoor bleef echter geelotec Hierop trokken de nachtelgke belegeraars vloekend benen Eldert werd een kleine banicinstelling belegerd door Italianen en andere vreemdelingen Na hevige gevochten werden de deposito honders binnengelaten en kregen alles uitbetaald Evenals Dinsdag werden Woensdag vele gelukkige inleggera door straatdiaren en zakkenrolden bareoM TtD het looeraB ternggehtald geld anderd werden goedgekeurd Daarna laa de secretaris Roepers het verslag waaruit wg rtanstippen dat het ledental ieta voornit is gegaan en thans 1978 bedraagt en dat de winkel een omzet beeft van f 2200 wekeiyks verder wat te constatesren uit het verslag dat de vereeniging zich steeds uitbreidt De behandeling der agenda nu volgende was bel voorstel van pensioneering aan de orde dat was ingediend door 11 leden der rerordening Nadat verzchlltende leden daarover gesproken hadden en het lid v d Halst zeer flink had toegelicht werd het rdorstel echter verworpen en de motie aangenomen welke de commissarissen gesteld badden dat het pensioen vraagstuk aan bet bealnur zon opgedragen worden Ier verdere oilwerking Punt 4 der agenda was een voorstel van 10 leden strekkende hot bestuur te machtigen een schrgven te richten aan de Directie der Spoorwegen verzoekend goedkoope reis gelegenheid door het beslaar was bereids al geschreven naar de Directie en het antwoord was dat aan ve eenigingen en bondea geen racantie kaartep werden verstrekt Hierna volgde de rondvraag aarvan door velen gebruik gemaakt werd en nadat allen door den voorzitter waren beantwoord werd Je vergadering ten circa 11 uur gesloun Gisloren peelde Olympia I een voetbalwedstrgd tegen Quick II te s Hage welke wedstryd door Olympia verloren werd met 2 1 Gijterenarond gaf de Goudache Tooneelvereoniging Nut en Genoegen in de zaal Kunstmin een uitvoering gevolgd door bal Opgevoerd werd het in twee bedrgven door A A V d Stempel Jr geschreven biyspel Bruno de Spinner De rol van Bruno was in goede handen en werd zeer goed vertolkt de andere rollen zooals die van Blainville en de Notaris werden eveneens goed weergegeven Oustaaf hadden wg gaarne Wat losser gezien meer in overeenstemming met zyn karakter van losbol Na de panze werd gegeven het kluchtspel Heer en Knecht dit werd zeer goed uitgevoerd Wg zouden de spelers wel willen opmerken dat zy minder boekentaal moeten laten hoeren hun spel zou er door winnen terwyi daidelgk spreken een eerste vereischle is Men honde ons deze opmerking ten goede wy gelooven dat de leden er hun voordeel mede kunnen doen De aanwezigen hebben zich teer goed vermaakt en het bal hield velen nog labg bgeen Moderne Borduurkunst Aangezien het reeds als bewezen ipag worden aangenomen dat door het borduren op de Singernaaimachine als het ware een nienw veld voor vronweiyke bezigheid geopend is zullen voorzeker vele onder onze lezeressen met groote belangstelling boeren dat de Singer Maatschappg binnenkort in onze stad weder n volledige cursus in het moderne bordaren zal doen bonden In deze cursus znlien geheel gratis de meest verschillende soorten van borduurwerken onderwezen worden zooals byv plittsteek puntsteek kooi dbordaren monogrambordureu Smyrnabordoren enz enz en vestigen wg daarom de attentie van bezitsters van Sin gernaaimachines op deze uilslekende gelegenheid om zich in het moderne borduren en stoppen te bekwamen en zoodoende nog veel meer nut dan tot nog toe nit de Singerm bine te trekken zy die van dezen cursus wenschen te pfoflteeren dienen zich aan te melden aan hit kantoor van it Singer Maatschappj Kleiweg No lOO te Gouda Woensdag vierde de heer A J Fijan hoofd der late openbare schooi te Nienwerkerk a d IJsel onder vele blgken van belangsfelling zyn 25 jarig jabilenm Van verschillende vereenigingen en oud leerliogen werden hem prachtige cadeaux aangeboden Men heeft dien dag voor den heer Fyan tot een onrergeteiyken gemaakt I De klok die in den toren hangt die hy de Her kerk te Krimpen a d Lek staat is het eigendom van die kerk Het touw waarmede geluid is echter eigendom van de bargerlgke gemeente Nb heeft de Raad besloten dat de kerk f 30 per jaar moet betalen voor het gebruik van dat touw by het luiiMnilsr godsdienstoefeningen Zonder touw kan Biet geluid worden mtar zonder klok nog minder Men wil nu dat de kerk zelf een touw zal aanschaffen en debargerlyke gemeente dan f 30 per jaar laten betalen voor het gebruik daarvan Heeren kerkvoogden met het college van BotabeloB zullen daarover hebheo te beslisten rilMIIIINIiVUBINGINEEIITEIlAAD WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 Vervolg De voorzitter Ik kan u meedeelen dat de weekbladen die n daar hebt genoemd het Advertentieblad van de firma Kocb en Kntiltel en de Nieuwe Goudsche Courant slechts zeer zelden advertentie i krggen en dat wanneer naar die maat staf ook de beide andere weekbladen advertenties werden aangeboden een verbooging van den post met f 1 zeker voldoende zon zgn Er bigft toch nog aliyd f 32 orer zooals de heeren weten dus daaruit kan toch ook nog heel wat geadverteerd worden OU dezen post worden de advertenties voor op reepingen enz betaald de heeren kunnen dus wel begrypen dat daar na niet zooveel op orerscbiel en dat roor annonces in de plaatselgke bladen slecbit een klein bedrag wordt besteed De heer Dercksen De qnaestie staat zoo Ik weet niet of dje post rerhoogd zal worden en hoeveel of daarvoor noodig zal zgn maar dat laat ik eenvoudig daar Het gaat by my eenvoudig om het beginsel We hebben hier te doen met bladen die in lezerstal alle ongeveer gelgk staan ik laat dat van de firma Koch en Knuttel er buiten want dat wordt gratis verspreid Wanneer we nu eens heel rationeel gingen handelen dan adverteerden wy in dat blad alleen dan werkten wg het meest in de richting van een zuiüig beheer Maar M de V daar ben ik niet roor Ik wil in dit opzicht roor alle bladen die hier verschynen en gelukkig mogen zg zich alle nog al in een flink aantal lezers verhengen daarin staan ze alle nagenoeg gelgk ik wil roor alle bladen die hier verschynen geiyke monniken gelgke kappen en dat niet er een paar uitnemen en die de adrortenties geren doch ze bg allen plaatsen en daarvoor desnoods de post met een f 50 rerhoogen De roorzilter De heer Dercksen steil dus voor den post rolgn 82 met f 50 te rerhoogen Het vo irsteld wordt voldoende onderstennd Het roorstel Dercksen wordt aangenomen met algemeene stemmen De heer van der Torren verlaat te 3 uur de vergadering Volgnummers 83 94 worden zonder discussie of hoofdelgke stemming goedgekeurd Voljnnmmer 95 De heer IJsselstyn M de V ik kan mg niet vereenigen met bet antwoord neergelegd in de memorie Wanneer ik inzie een verslag van 1901 dan merk ik daaruit dat er destgda een raadsbesluit genomen is nl 31 Aug ran den rolgenden inhoud De commies ten kantore van den gemeenteontranger heeft ons verzocht te willen bevorderen dat ook roor hem erenal is geschied voor de ambtenaren ter gemeente secretarie een regeling werd getroffen waardoor hg in het genot zon worden gesteld ran periodieke tractementsrerhoogingen Wy erkennen de biliyklioid ran het verzoek en zyn ran oordeel dat er alleszins termen zyn om dezen ambtenaar in dit opzicht geiyk te stellen met de ambtenaren der gemeente secretarie Het wil ons roorkomen dat hem dan de rang en de bezoldiging van een len commies wiens jaarwedde f 750 bedraagt met 5 tweejaar lyksche rerhoogingen ran f 50 waren toe te kennen en dat roet het oog 0 i de hem eerst roor enkele jaren verleende vry belangryke rermeerdering zyner belooning zon kunnen worden bepaald dat zulks geacht wordt te zyn ingegaan op 1 Januari 1901 zoodat de eerste periodieke rerhooging zon worden toegekend mat 1 Jannari 1003 Wy geven Uwe vergadering derhalve in overweging te bepalen dat van 1 Januari 1901 at de commies ten kantore van den gemeenteontvanger in rang en bezoldiging is geiyk gesteld met een eerate commies ter secretarie der gemeente M de V l volgens die laatste alinea heeft de Raad het baslnit en men om den commies van de gemeente ontvanger geiyk te stellen met de commies ran de gemeente secretarie en waar my onbekend is dat een dergeiyk besluit is herroepen Ijiyit bet roor my rast staan dat ook onrerschillig welke tractementaregaling werkt ook de commies ran den gemeeBte ontranger daarin moet worden opgenomen zoolang althans hel genoemde raadsbesluit niet is vernietigd of ingetrokken i Het is daarom M de V l dat ik in den Raad gaacBO zou zien uitgemaakt of myn zienswyze dienomtrent al of niet juist it en ik gaarne zou willen voorstellen om den commiei ran den gemeente ontranger gelet op dit rudibeslnit te doen doelen in de laattte tnctemeBttregeling roor den eertten commiei ter gemeente iecretarie De Voorzitter Dut de heer IJttelttyn ttelt derhalve roor dat op den heer Vermey commiei ten kantore ran den gemeenteontvanger ook de nieuwe tractementirageling ran toepasdsg zal zyn en hy das moet biyren geiyk geateld met den eertten commiei Ier geoeenteteeretfrie Uyne Heeren de gevolgen vbb dat EaadsbeiItU MBden itja dat o omd poet hoaderit gilden neer zou moeten wordea uUcetrokken dit voorstel moet dus ook fijn voor deze post f 100 meer nit Ie trekkeo Wordt dit voorstel onderslennd t Voldoende ondersteund maakt dit roorstel dus een onderwerp van beraadslaging nit In stemming gebracht wordt op een na algemeene stemmen die van den heer van Galen het voorstel en daarna de gebeele post met algemeene stemmen giedgekeurd Volgnaramer 96 lot en met 105 zonder discussie of hoofdelgke stemming goedgekeurd Volgnummer 106 met een daarop betrekking hebbend voorstel van B en W om de jaarwedde met f 200 te verhoogen Goedgekeurd Volgnaramer 107 119 als reren Volgnummer 120 met een roorstel ran B en W om de jaarwedde van den bureelambtenaar van het Bouw en Woningtoezicht op I 600 to brengen en een nadere tractementsregeling van den boekhouder voor de fabricage De heer de Jong Met genoegen heb ik gezien door B en W is voorgeiteld een salarisregeling roor den Boekhouder Opiich ter van de Fabricage Maat het heeft myn aandacht getrokken dat het maximum van bet salaris dat wordt voorgesteld minder is als ran den Boekhouder en de Opzichter ran de Gasfabriek Volgens mgn bescheiden meening M de V is de kennis die voor de betrekking wordt gevorderd toch niel minder dan van de Boekhouder en den Opzichter van de Gasfabriek om die rede wensch ik voor te stellen het voorstel van B en W zoo te wyzigen dat in plaats ran 4 5 5jaar lykioho rerhoogingen i i 100 worden toegekend alzoo het maximum te biengen op f 1500 De Voorzitter De heer de Jong stelt dus roor een aanvangstractement ran f 1000 en 5 in plaats van 4 jaariyksohe verhoogiogen van f 100 Alzoo het maximum te brengen op f 1500 Als niemand het woord verlangt tlnit ik de beraadslagingen De beer Dercksen M de V Mag ik aannemen dat U het met de beschouwingen van de heer de Jong eens is De heer de Jong heeft gezegd dat hy de werkzaamheden van den boekhouder geiyk stelt met de weikzaamheden van den boekhouder aan de gatfabriek Ik zon wel eens willen vragen of U het met dat betoog eens Is De Voorzitter Wanneer my dat zoo woi dl gevraagd dan zeg ik neen mgnebeeren Ik heb de gelegenheid niet gehad om over het voorstel met B en W te spreken dus ik kan namens B en W niet spreken Persooniyk heb ik echter de indruk gekregen dat vooral de boekhouder aan de gasfabriek een grootere werkkring heeft dan de boek kouder van de fabricage ofschoon ook deze een zeer drukke werkkring beeft Het feit dat de boekhouder van de gasfabriek s avonds terug moet komen en dat de heer Spruit kan zyn leeraar aan de B argerarondscheol bewgst roldoende dat er wel een rerschil tasseben beide betrekkingen bestaat Wordt vorrolgd BEÏÏES VAK EOTTEEDaF L K H KMAANDAG 7 OCT StaaUUentfitren PoRTOOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 RnsLiSD Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligation 1899 4 77 44 CoLOKBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepii h too IV UVu Hfpot ueli Santen Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb atedeiyke Hypb 4 99 Pandb Dtrechtaohe Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid HoU Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheeps Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheept Hypb 4 101 Bewyzen ran Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafeche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekiriefbank 44 99 Pandb Hollandtche Hypb 99 Scheeppoart Maalschappijm Pand Holland Gnlf Str My 36 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O Hypotheekbank te Amaterdam 100 SpoormgUtningn iTiu Oblig Znid Italiaansche Spw lMy A 1 367 Premuleeningtn hïbo LotOB 8Ud Antwerpen 1887 8 02 1 Datrm Mg totiEzpl Laan raa Meerderroort 1902 89 II u jj Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wliiierinanlefs COSTUMES TAILLEDRS JAPONSTOFFEN BLOUSES PELTERIJEN enz tegen de meest concarreerende pryzen i ai ify Mv Veemarkt te Rotterdam Maaodag 8 October 1007 Vclte otKii en koeien goe le aanvoer pryieo waren voor utc kwal 36 aile kwal ja iitc kwal cents per halt kilo Vette kalveren goede aanvoer me kw 18 jde k j6 jile kw 11 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer iste kw 25 a le kw 4 j le kw 10 cent per hall K G Schapen en larameren goed aangevoerd De handel was over het jchecl prljahondeml VERSCHEIDENHEID Speelhuizen te Amsterdam Het is de politie thans ernst met bel uitroeien dor spiioUiuizen te Araatetdara Do volgende zeer zeker afdoende maatregelen zyn genomen en reeds mot succes in werking geateld De politie heeft voor ieder huis dat slechts eenigszins onder verdenking staat een huis van Hazard Ie zyn een politiepost geplaatst Ieder bezoeker die binoen wil gaan wordt nu aangehouden en verzocht mede naar bet bureau Ie gaan om zgne identiteit te kunnen bewgzen Het spreekt vanzelf dat do ambtenaar met dit onderzoek belast zich niet al te bar haasten Zöodut bet meermalen een anderhalf uor duurt voor Ie speler zyo speelhuis ongestoord kan binnentreden Dat de meetten de lust tot het afleggen van zulk een bezoek in den regel voor dien tgd reeds vergaan is vult licht In het oog Op herhaling van een dergehik bezoek behoeft de speelbnishoadnr althans niet te rekenen Dat dit stelsel haar aitworking dan ook niet ii ist bleek ona alt een bezoek vnn oi n der meest beruchte gokh iLshouders die ons dit verbaal kwam doen en vragen of daar niets togen te doen was Het besloar der Peonsylvania spoorwogmadschappU heeft besloten voor al haar ambtenaren ten getale van hgiia 200 0 X voordrachten te doen houden met oefeningen voor het rerleenen van eerste hulp aan gewonden en hen daarover later een soort van examen te doen afleggen AüVi ilTI TIIl l Ekihte Oudo Jenéirer Nightcap p HOPPE Verkrygbtar by PEETË118 H Ut op tMkit $ m kurhtrêmd Ltt roor t op d VereoDigiDg ARHE ZORG Atdeding BHOKHBMIIUIS ROZENDAAL HOEK PARADUS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gabrnikte en orertollige hnishoiidelgke voorwerpen Mlka o k zoo veel noodig te repaieeren en booldzakelijk aan iningegoeden voor goedkoope pryzen to rerkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan da n0§Urtlti Vereeniging 4r memorg I i i CiK i A vLt r uauuntn k Uil Ml t üd jai i iuiBistn ia d i haaib geioiuifl ndw uea uaam de iiitvliiAr Dr MlchaolUi lemariligt p de btale luwLir oa In het vroveidb r i de tabhlL n eiil van Gkbi StoUw ck i K i Irn eitche Bikel Cacao B vlerkantoa boeten Deze EiktJ Oacaj a met melk gekookt ent t aifiuix t geiunde drank voor 4 s i ik h gebruik wn t 2 tbf le ielt raa t j jHi r roer een top Chocolati Ah pTiemkraditige drank by eral diorrkoo ilooitK met water te gcbrolten VaUijgbtar by de voonuooate 2L 1 ipotbakaro eai Vt Kc TTSST ivy yq p ft t liencaalvertagmwoordlgn vaar naderland JIkIIui Mattenliltdt rr iiterdKm Kalrcstnit IM Onnavolgbaar zgn thans door nieaw gevonden toepassingen onze In oUerert geêeMMerilf far $ rrHe i eliHare Ht 0aerl zy geven kracht en diepte die nninakors niet kannen berei ien Men overtnige zich geen imitatie roor de aeiklo te onirangen Gelll PrgKconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gmlis op aanrraag Boxtel a HOGAKK li J Oo Agent voor GOUDA Fiiina A QUANT Kansth indel Kleiweg by winn modelleB te bezichtigen zyn 1 ANKCR M TEGEN RHEUMATI Xl EN VERKOtlWtOIN il Ruim IS JAaii noo MH noiCN JICHT CH aHEI MATICKLUOtllS i fT succn oEBiwiirr l IJCU ll IN FIESSCNDI VAN 50 cti TScts S US tUHH troTHEKim tN DMOtSIEM k Ad RlCHTEKiiCt RonuuiAM I Te GouBi by C LUiic H Apolhok t Markt en by WOLVF o Wrathavon 198 JUuaOtëélMutaff ja t roodm T y f