Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1907

No 10474 Woensdag 30 October 190T 46sie Jaargang Het Moderne Borduren en Stoppen op de Singer Naaimachine Op HAAXDAO den 11 NOVBMBBB 1907 zullen wij alhier weder met een op 14 dagen berekenden IkeareUtelieH en praetlteUe GIRSUS IK BOKDVRÜK Ë STOPPKN beginnen De lesnren zullen zijn voormiddags van 9 12 en des namiddags van 2 5 uur Het onderricht zal door eene dame idie een en ander grondig verstaat verstrekt worden en geheet kQitelmma Zy die aan dezen cursas enschen deel te nemen worden beleefd nilgenoodigd ons biervan spoedig mondeling of schriltelijk kennis te geven Singer ïaatscliappij te G OÏÏJA Kleiweg o 100 GOüDSCHE mium IMieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Telelet n ha 8t De Uitgave dezer Courant ge8chie lt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdag en De prijs per drie maande is 1 25 Iranco per jwst 1 70 Afzonderlijke Nnn ii crs V IJ F CENTEN l r TeIrfOM sa X D V E 11 T K N T I E N worden gppüni s vim 1 5 regel n AO Centen iedere regel mtvr 10 C nten Oitw p letters worden Itorskend naar laat ruiinie Inzending van Advertentiën ot 1 uiir d s inidd Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons ge noegen Donderdag 31 October nnr Buitengewone Yoorstelling DODE nüTRESIDR TIK TOONEELGEZELSCHIP iJireclie HltNRI HRÜNDGKE ST f0f Enoj in Succes pg üe Vrouw van den Ma schalk Haüime Slns GiDC als Moeder Biyepel in drie bLdrjjven van LËUUNNIKK Pryzen voor Niet ledoii dtr Sociëteit 11 en 1 0 7 1 Leden f 0 00 en 1 0 4 J Plaatsbevprekliig van et Maandag Tc huiÉr gevraagd op een der dorpen a d spoorlijn KotterdamWoerden voor net klein gezin een BümfWOOHEDISJE nut aTALLlSa met daarbij gelegen een oi meerdere banden WKILAND Aanvaarding terstond ol later Drieven Iranco met opgave van hnnrprys onder letters H 8 P Algemeen AdvertentleBoreaa NUQH jSi OITMAR Rotterdam TPi HU IV GEVRAAGD met recht op koop op een der beste htandea te Oouda een Winkelhuis met PAKHUIS en aebternitgang Br onder No 166 aan den boekh S GOniU QUINT Arnhem DE O0BDKOOP8TB I DE MEEST PBAOTISCHE DE MBBST VOLLEDIOB MODEBLAIieni lijn beslist die der Firma WELDOE TUa LADIBS JOVUXAL met nitnsteiis drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat TUB ILL DUESaiaAKBU met een gratis geknipt patroon THB BkZAAH OF CUILU UBS 8 PAsniojia Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen rUAAOT Vu Moekliandtiaar Pro nummer Alle met ko tel HoU Bif oiig el I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p togen voornitbetaling van U 6U verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haa miSBEFOTTAHTlEE Hen iirJt veriaclit t MKItK te lettan DIT HST MtSUlJX T4II M HAVKN8WAAY ZONEN UOKINOHEM I uu TIIKKGN worden afgelererd iu vsrtegelda pakjes van if IwM m Mn kalf en am Ntd ma met Tenneldiug van Nommor ei iPrüi voorzien van neveustoan Merk volgeui ds Wet gedepo neerd Ziob tot de nitvoe m van ge terde orders aanbev eade J G BIJL voorncwi J BREEBAAKT tz II 20 cent per 11 cent per pak Overat verkrögbaar HLiSMÖËDERS narht It voor namiuilc Ziet naar het Coulrólemegel ür v HAMEL ROO S en HABMENS en den naam P IIIOLEI AAll Co neUmaam Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste UnderscLeiding den CIIAWW PMIK A T T E 8 T OSTENDE U September 1907 Hgnheer Ik heb het genoegen U te melden dat ik de beste resultaten met het gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom hot kind het gaarne neemt De voeding en de toepassing zQn volmaakt De gewicbtstoename is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd bg een zuigeling van 5 maanden en ik ben mün kind van 2 maanden op geiyke wyze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik mij slechts by dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zyn zoo U mg nog eenige pakken Kindermeel zoudt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal my tevens een groot genoegen doen Uw product bg mgn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prgs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappg knn worden voorgeschreven Met hoogachting verblgl ik w g Dt KESTELOOT WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Kxtraet iiiiiiêMTei wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid 8 ijmhoegt BorstpiJD Keelp n Heeschheid enz ÜBLIAIITHB is verkrygbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nedtrland Franhrijk Duitickland En iland Ammka Ned Indii Oranje Rivier Kolonit TVanwoa tru MBLIANTBB werd O maal met Gouden 3 maal met Eere Hedailles bekroojid MBLIANTBB in laoons 1 0 0 1 0 70 en 1 1 UBLIAVTBB in doozeo tabletten I OAO en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninkiyke Stoomfabriek D Boningbloem Den Haag Verkrögbaar by Firma WOLFF Jb X Westhaven 198 Gouda GRENUBL öoudo K H VAN MILD Veerstal B I26 ffoi do A BOUMAN oordwcAt PINK3E Mrower ivthai JJul A N V ZBSSKN Schoonhovm B v WIJK Oudiwa cr A SCBEBR HaailruM P W v BDE AuinmUr E vu dbk HEIJDEN te Ileeumjk P v o 8PBK MotreapelU D v n STaR Wed J BOLST M KOLKMAN AHN VAN DEB HKUOTitiWaddinjnuH P A d GROOT A d JOHGH Ow2 it r J P KASTELBIN PoUbrtiitrdam 0 BIKKER t Bttuehop WA HI CHUWI CI Laat U niet misleiden door ylMO SIroop Het klooster Sanet iPaulo AbiHJ bestaat niet 1 m Siroop van geenerCel teaarde SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiuuier BloeiiiboHen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wg franco door Nederland onze overal bekende yormal CoUtetie i 30 Hyacinten voor glazen ot 10 voor potten of 60 voor den tnin of eene collectie voor de kamer van 160 stuks voor 16 potten of eene collectie voor den tuil van 360 stuks of eene collectie voor kamer en tain van 240 stuksj ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacintben Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeawklokjes enz Ryk geïllustreerde prysiystmet specificatie ojiier collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de cullnar bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wy desverlangd gratis en franco TuInboMW Etablisseuiept Uuistet Duin ADVMTMTIffl in alle Couranten worden aangenomen door het A lverteiitle Bureau vao A BHINKMAN ZOON Dronkenschap bestaat niet meer Een moDiter van het merkwaardige Coza i oeder wordt gratia toegeion den Kan ingegntn vordén in Kofie Tiet Mttt Uktur Abtirit Bier Waitr of in het Toedul zonder dat het noaüg il dat de dronkaard er iete van afweet Bet COZ I POBIiKB bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wgn absint enz bg den dronkaard op te wekken Bet COZA PU EO EB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgonoole de znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hg zgne redding te danken beeft Bet COZA POBDJB heeft het huisaIgk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizcslon personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige eu nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelgk te ryn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in het volgend depDt te Qonda WOLFF Co Onze depötbonders reiken bet attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜT£ itfnd rJ C SJ Wacht U voor namaaksel Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Moord Brabaolsch ScboeD eD LaarzenmagazUo KLEIWEG E 30 tegenover do Kleiwegsteeg ONTVANGEN die soorten Heerea Daines en Kinder Wioter Artikelcn SCHOOLLAAKZEN OVERSCHOENEN eni enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratien en aangemeten werk Zenuw en Maa lijders wordt ait overtuiging als een wwkelgke hul in ilen nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco por post to goK nden dool BLOKPOBL 8 Boekhan Za tbommal v Hm bcfti asKkaddruU l ro atlyk i f ai uiiiM di l voorHMWS n Toonl 4uM Kla4 ra hMB m b lil AMtKiur vu e MRsr fc a rils Isiük S M Mm Mti uam VMmUvlf tnnaWli Soida Drmk van A BRINKMAN Z SiMnaKtNMtr iNRJCHTOTGBt WCI KS GEVAAR SCHADE OF UmOER KUNHEN VEROORZAKEN DURGKMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie lijn gelegd verzoeken met bijlagen van C Teckens te Gouda ora vergunning tot oprichting ernei Slachterij annex Rookenj vanvleesch en spek m het perceel gelegen aan den angen Tiendeweg wijk D No 30 Kadastraalbekend sectie C No 1460 j De firma J J Verdries te Gouda om vergunning tot uitbreiding van hare machinefabriekdoor plaatsing van een g isinotDr in het perceelgelegen aan de Drapicrstccg Wijk ü No 293 Kadastraal bekend Sectie ï No 3278 Dat op Dinsdag deu 12 November 1007 des na middags ten i i ure op het Raadhuis gelegenlieid 18 om beswaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vói r dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 39 October 1907 Iturgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bulteniandscb Overzicbi Beuter seint uil Pargs dd 28 Oct De koning en do koningin van Spanje kwamen te 11 06 aan zg werden begroet door den president der Hepubliek Fallières aan wien zg later een bezoek brachten waarby de militaire eerbewgzen werden gebracht President Fallières brac it een dronk uit op den koning en verklaarde zich gelukkig te achten dat de banden van solidariteit en intieme vriendschap tusschen de twee landen weder nauwer toegehaald zgn bg sprak zgn voldoening uit over de eensgezindheid die Frankagk en Spanje vereenigt in het beschavingswerk en die bewijst dat er vertrouwen beerscbt en wederzgdsche geneigdheid tot steun De koning bedankte den president en verklaarde dat de Frsnsche gevoelens in Spanje weerklank zullen vinden daarbg voegend dat ook hg zich verheugde over de nieuw gelegde banden die beide landen verbinden De koning en de koningin vertrokken te 11 uur naar Londen FtVILLETOlVa immmm Naar het Russisch 59 Tot zjjn groote verbazing stond Bradford tegenover de gezantavrouw als een tgger tot den sprong gereed terwyi gravin Orioff met de handen voor het gelaat aan de tafel zat Wilt gy zoo goed zgn de deur een oogenblik te sluiten f zei de vorstin tot Ranilelph Ik wenschte niet gestoord te worden voor mynheer Bradford n aangehoord heeft Mevrouw Narychkino zette zich neder en oe gelgkmatige beweging van haar waaier bewees dat zy uiterst kalm was doch Paul Bradford verloor al zone zellbeheersching ea met een van woede bevende stem snauwde hg Randolph toe Wat hoor ik van Rassirehe aanspraken op den eigendom van myne mgn Het beduidt mynheer Bradford gaf Arthur kalm ten antwoord dat ik onmiddeliyk aan het staatsdepartemenl de papieren VU priuM Irma Uuntofl zal overlaggra Kenter seint uit Petersburg ÜS Oct Hedenmiddag kwam een onb akcnde vrouw het bureau van den ebel van bet ryksgevangenisbestuur staatsraad Mazimowski binnen en loste zeven schoten op hom naardoor hg duodelgk gekwetst werd De daderus werd in hechtenis genomen De heer Maiimowski overleed te 6 uur s nam in het hospitaal Tusscben Oostenrgk en Hongarye Is een nieuwe onrenigh i 1 ontstaan De ministers diT beide landen zgn te Woencn bgocn om te beraadslagen over de gumeenHchappelgke begrooting voor 1908 voor de Monarchie Wekerie en do Hongaarscbe minii t r vi n floanciên zgn daarvoor naar Wcenen vertrokken Maar nn de besprekingen geopend zgn blgkt dat op die bogrooting door Von Aehrenlhnl en zgn lalopgeimakt bedragi U wor eo aangevraagd oiu VVckerIe meent niet te kannen goedkeuren Diu uitgaven betreffen vooibttmeiyk de departementen van oorlog en marine belsngrgke bedrugi ii worden noodig geacht voor Iractementsvorhoogingen nieuw uniformeii on bt langrgkc aanschaffingen op maritiem gebied Het totaal bedrag van do daarvoor gevraagd 1 golden beloop 30 niillioen kronen Minister Wekerle meent dat hg daartoe geen toestemming kan geven hy wgat er voornamelijk op dat Hongargo in het volgende jaar door do verhooging van de bgdrage in do gemeensohappeiyke uitgaven locli reeds zoo zwaar belast wordt dat er niet meor bg kan Wekerle heeft langdurige conierunties gehad met do Oostenrijksche ministers baron Von Beek en Von Korytowski om hen te bewegen ook namens Oostenrgk aan te dringen op bet schrappen van deze posten van de begrooting Het gevolg daarvan is dst de begrooting voor de monarchie waarschgniyk binnen den grondwettigen Igd niet zal worden goedgekeurd want nu wil Wekerle de meening vragen der delegaties wier samenkomst aanvankeiyk niet noodig werd geacht Waarschynlgk zal een voorloopige begrooting worden overwogen voor een half jaar Tenzg Von Aehrenlhal nu volgens Weecer telegrammen ook de Oostenrjjksche ministers zir tegen de verhooging willen uitspreken de nieuwe uitgaven ditmaal van degemeenEchappelgke rekening afvoert By de bespreking van de Marokkaanecbe qnaestie in de commissie voor buitenlandscbe zaken uit de Fransche Kamer deelde waaruit de schenking door Kusland blgkt en die vier jaren vroeger gedateerd zgn dan uwe eigendomsbewyzen Dat is een verzinsel mtjoheerl riep Paul wy hebben inderfgd met de Russische regooring gecorrespondeerd enaien wist van dergeiyke vorderingen absolnilt niets bovendien hebben wg het eigendomsbewijs van den eigeniyken ontdekker Pierre Lefranc Bradford stond als versteend toen Randolph zich als een woedende leeuw tot hem wendde Ik doorzie uwe gemeenheid koelbloedige hnichelaarl Qg hebt met dien schurk onder één hoed gespeeld om het ouderlooze kind te berooven De beide mannen zagen elkander aan met een nitdrnkking van doodeigken haat in de oogen De maskers waren gevallen I Ik heb de oorspronkeiyke schenkiogsdocumenten en het desbetreffend patent van den Czaar sedert wy Sitka verlieten onder mgne berusting gehad ik weet nu Paul Bradford dat gg een schurk zyt Waarom zyn ze dan toen njet te Petersburg wetteiyk ingeschreven f riep Bradford triomfantelgk Het is slechts sluw bedrog Ze waren ingeschreven en uw medeplichtige Zubow heeft al de boeken der te Sitka gehouden beroofde administratie vernietigd toen hu de peinchapen beroofde Toen gy de minister Stephen I lchon mede dat hg d i uitgave van een Qeelboek voorbereidt waarin alle documenten betreffende Marokko zouden worden gepubliceerd Dat Oeelboek zal weldra het licht zien De Petit Parisian is in staat gesteld don iuhoud van de voornaamste stukken mede te dealen Uit die docnmenten blgkt dat de Fransche regeering van den aanvang at een besliste en volkomen doelbewuste staatkunde volgde en niets anders wilde dan herstel der orde bestraffing dor moordenaars van de Friinscha onderdanen en nauwkeurige naleving der Aole van Algeciras Hut Oeelboek geeft don verder aan onder welke omstandighodao de reis van Sultan Ab el Azis naar Kabai en do ontmoeting mot Regnnnit pla its hadden en betoogt waarom Ahdel Azis aan wiens zgdo volgens de Franscht opvatting het recht is door Fiankrgk financieel geslouiid werd tegen MuuLiy Hafid Krankigk hoeft den Sdltau voor zgu onmiddellgke behoettnn 2 millloen francs gt leeod Frankrgk beeft maatregelen genomen om te zorgen dat van dit geld geen verkeerd gebruik kan worden gumaakt V ider blgkt dat btj de besprekingen tusscben den Sultan en generaal Liautcy overo ingokomon ia dat de politie aan do Algeiiliinch Marokkaanscho grenzen ral georganiseerd worden op de wjze zooals in 1901 Is overeengekomen bg de vervolging van rooverbenden op Marokkaanscb gebied zal de Fransche politie gesteund worden door een gemengde politie wior kader nit Fransch zal bestaan Frankrijk zal bet toezicht krggen op de douane inkomsten de Mehatln van Abdul Azis zal onder gel ido van oen Fransch officier naar Casablanca worden gebracht zoo tal Frankryk dos den meesten invloed krggen op de financijin en op den persoon dos Sultans In een onlangs verschenen aftevering van dB Missions Catboliqges oen Ie Parijs nitgegevi n lydschrift deelde Regis Gervaiz een zeudeliog in Kwantoeng byzonderbedon mee over de nieuwe Chineescho leger reorganisatie plannen Oerraiz verhaalt dat China zal worden verdeeld in 20 nilitaire districten Do centrale provincies vormen samen 18 districten terwiil Toerkestan on Peking met zyn omstreken elk als een afzonderiyk district worden beschouwd in elk district zal een legerkorps komen yjQ twee divisies Do divisies zullen bestaan gjt 12 bataljons infanterie een regiment de aanvraag deed waren vorst Maxuloff s rechten wol ongeldig verklaard doch niet die zgnor vrouw zyncr erfgenamen die eveneens in de documenten genoemd zjn die rechten bloven bestaan want do bezitters waren onschuldig Bradford ontstelde toen hy deze ivnorden vernam en stond als van den donder getroffen toen gravin Olga met bliksemende oogen opsprong en met den vinger op hein wyzeode uitriep Gy en uwe moordzucbtl ge D ügezellen vergat dat ik en mün kind eveneens in do stukken genoemd zyn en dat vorst Maintoff Mr zgn dood door don Czaar in nl zgne rechten hersteld is Uwe scharkenstreken hebbon Maintoft ontydig in het graf gebracht en uw deelgenoot heeft myn Fedor vermoord I Een zeer onwnarschyniyke geschiedenis antwoordde Bradford In Baron Slilckel s officieele overeeukomston werden private vorderingen niet uitgezonderd Ik trotseer u allen I Doch het eind verdrag dal drie jaren later In 1870 van kracht werd en dat hel eenige door beide staten officiei I erkende is vermeldt dal alle rechten die uitdrukkeiyk door den Czaar verleend werden gehandhaafd biyven en zal l i voorgaan aan allo latere Amerikaanscho eigendomsbewyzen 0y hebt znlka oaniprakan niet Hat ia cavalerie drie battorycu artillerie en eon compagnie gonie Er moeten das in het geheel 40 divisiei worden in bot loven geroepen tot een zameoiyke sterkte van iSO OOO man Men verwacht het is tityd nog pater Gervaix die aan het woord is dat do organisatie in 1910 zal zgn tot stand gebracht De gewone soldaten kragen oen soldy van een taei per dag welke soldj tg nog biyven ontvangen gedurende volle 12 jiar na t vei laten van den actieven dienst Z j moeten dan echter elk jaar 6éa maand opkomen In het voorjaar en een maand lu den herfst Ue overbiyvende drie jaar zullen zy slechts enkele dagen behoeven op te komen Aan de spits van het nieuwe leger staat de president van don Oppersten Baad in dit geval prins Tsjing een lid van du KeizerIgke familie Deze echter is reeds hoogbejaard en boeit zQn bevoegdheden ovorg idragen aan dej onderkoning Tsji ll den bekenden Joeantsi Kai De Opperste Raad van het leger tal geheel onafhaokeiyk zyn van het gezag der onderkoningen De instelling vin een departemout van oorlog mol genrralon staf enz alles goheel geschoeid op Eurupeesche leest is in voorbereiding flok worden maolrogelen beraamd ter organisatie en verbetering vun de opleiding van otfioloren van hot Chineeaohe leger Verloden week hebbon wi medogodoeld tot wolko krachtige o iposilIe botoogingcn bet onverwaehte besluit tol vordaging der Kamerzitting in SnrriC heeft geleid Uistoren zouden die bctoogingen worden herhaald De rogeerlog had breedvonrigu maatregelen genomen om elke wanordeiykhoid togen la gaan In Belgrado was de staat van beleg afgokonkigd troepen waren uit Kraljewo Dubrowltza Waljewo Milanowalz en andere plaatsen naar de hoofdstad gezonden met een volledige oorlogsbewapening Do gendarmerie in Belgrado was eveneens viiratstkt door afdeelingen uit andore plaatsen Do troepen werden by aankomst In Belgrado toegesproken on na d inspectie werden scherpe patronen aan do manschappon att garclkt Hi t veheele aldus versterkte garnizoen stond gisteren den goheolen dag onder da wapenen alsof er zoo oen revolutie kon uitbreken Alle wachten waren versterkt alle posten verdubbeld Maar het bleek gisteren dat de bezorgdbeid in regeeringskringen overdreven wal Wellicht Ion gevolge van de genome maal te hnt on het is onmogoiyk Orioff wai een veroordeelde zöno vrouw en yn kind konden zulke rechten niet verwerven U kunt my geen vrees aanjagen mot vslsche documenten terwyi de origineele papieren veertien jaren geleden op zee verloren gingen Ik vecht hel uit tol den iaatsten dollar Arthur Randolph tiet wanhopig hel hoofd zakken doch de klank eener stem duideIgk en helder als een zilveren klok dood zelfs Bradford s bloed in hel oogenblik van zyn triomf tot ys vorstyven Mevrouw Naryhkine haalde eon samengeroowen papier te voorschyn on zeide koel oy zgt oen stout speler mynbeor Bradford gy speelt uwen troeven goed oil doch ik win met den Iaatsten slagl Oy hebt van mevrouw Orioff de moe ior van my gast cadet graaf Orioff die nu hel hoofd van ons geslacht is gesproken als van de vrouw eens veroordeelden vergun my eer gg myn hals voor altyd verlaat te zeggen dat ik n een enkele kans geef on n met de erfgenamen van graaf Orioff en prinses Maiul ff te verstaan Wordt vervolgd