Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1907

No 104T5 Donderdag M October 1007 468te Jaargang fiouMHE mwum l ieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Teletoi II Ho St De üitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Notnincrs VIJF CENTEN Telefoon to S9 A D V E U T E N T 1 E N worden geidaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel irieer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 uur ik s mi ld lïvp i Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genpegen Donderdag 31 October S nur Buitengewone Voorstelling DOOE BET RËSIDENTie TOONEELGEZELSGBiiP Directie HENRI BRONDGEEST Enorm Succes De Vrouw van den Maarschalk Mailame Saus Gêne als Moeder Blijspel in drie bedrijven van LEMONNIER Prijzen voor Niet leden der Sociëteit 1 i en f 0 7 i Leden 10 60 ml 0 4S Plaatabespreking van al Maandag Te buur gewrUagd op een der dorpen a d spoorlijn RotterdamWoerden voor net klein gezin een EUmBWOONIÜlSJE mei NTALLINQ met daarbg gelegen een o mi erdere bnnders WEILAND Aanvaarding terstond of later Brieven franco met opgave van huiir iriJ8 onder letters H S P Algemeen AdvertenlieBurean NIJGH i DIÏMAH Rotterdam Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van hel merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan inaegeven worden in Ko e Thee Melk Likeur Ahaint Bier Water of in het voedsel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van a weet f il Uet COZA POEDER Bczit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijo absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POBDEH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zaster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Het COZA PO E DHR heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld dnizecien personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Institnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depöthonders reiken het attesteu boek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V direct naar Londen COZA IN5TITUTB C£ ï ïng ïïa Wacht U voor uamaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap i Het txiU nKliultlyUte en e malclcelykste pottenüddel tooi Heerea en TOoral dtmei en Kinderiehoenwerk de Apyretuur T n C M Mllntr fc Ca larila Bntk SIr 14 Men lette foed op naam en fabriekemerk Vertryllaar by HearH Wlflkellirt In nkeeewBrt lalMttrMi r e rven Ht a If QtMeual Oeeatbv W SaNamaaa Arahaa Gouda Drak van A BRINKMAN Zn SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET llaarleiiHiier Bloeiiibollen Na ontvangst van postwisael grrfot fl 3 4S zenden wiJ fr inco door Nederland onze over il bekende yormnt Colleolles 30 Hyacinten voor glazen of 40 vonr potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer vail 150 stuks voor io pollen of eene collectie voor den tuia van 250 B uks of eene collectie voor kamer en tuin van 240 stnk ieder bevallondo eone prachtige ki uze van Hyacintben Tulpen Narcissen Crocos Soillas Siioeuwklo ji s enz Ruk geillustreerde pryslgstmet specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de culiuur bevallende groolo catalogus in het Duitsch zondenwii dosverlangd gratis en fianco t Tulnbou w Etabilsseoient Huls ter Duln NoordwUk bIJ Uaarleio WERÈLÜ SÜCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoniiju Exfract iilïiï41ï wordt aanbevolen tegen Borstaiindoemngfen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijii Keelpijn Heeschheid enz MELldNTBE is verkrijgbaar bg alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine sleden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitachland Engeland Amenka Ned Indiè Oranje Rivier Kolonie Transvaal ent MBLIASTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eero Medailles bekroond MELIANTHE in flacons f 0 40 i 0 70 en f 1 UELIAHIHB in doozon tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De aontnyhloeia Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLJB Jl C Ci Westhaven 19S ionda GRBN UEL Oouda K H VaN mill Veorstal B 120 tfoiW i A BOUMAN Moordrecht V KA Nieuwerkerka d IJsel A N i N ZESSEN Schoonhoven 13 v WIJK Oudemi rr A 8CUEKK Haastrecht P W v EDE Oudewater K tan dbe HEMDEN te Reeuwijk P v o 8PKK Uoereapelle D v d STAR Wed J HDLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEIJDEN trarf iiy M i P A uu GROOT A o OflQll Owiemater i P KASTELEIN Polsbrtekerdam D BIKKER te Benschop Wt inSCHUWIiWC Laat U niet misleiden door 4M Sicoo Het klooster SanctnPaulo ibdij bestaat niet dun Slrooi van yeeneHei wnarile 20 cent per ll cent per j pak y Overal verkrijgbaar HIHSMOËÜEKS uacbl U voor namaak Ziet naar het tlatilróle Heget Dr v HAMEL ROOS en HAliMENSen donnaam voor namaak Ziet naar het I ir V HAMEL ROOS en HAliMENS P MOLEI AARifcCo IWetlaiaan ijekroond in October jl te BRÜS SEL met de Hoogste Onderscheiding den miAM PKIX ATTEST pSTENDE 14 September lSf07 Mijnheer Ik heb het genoegen C te melden dat ik de beste resultaten met bot gebruik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind bet gaarne neemt De voeding on de toepassing zijn volmaakt Do gewicbtstoename is zeer normaal Ik heb üw Kindermeel beproefd bg een zuigeling van 5 maanden en ik ben mijn kind van 2 maanden op gelijke wijze mot Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik miJ slechts bö dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zijn zoo U miJ nog eenige pakken Kindermeel zoudt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal mij tevens een groot genoegen doen üw product bij miJn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag ia gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven Met hoogachting verblijf ik w g Dr KESTELOOT Chocoladii eii Cacao iVBimatige aoar Je o ew v it g i d n ï nitaluitend gobiuil v ui hirp i i ii nstt t jp ri a hmaol gobiod Terbotorde hbricatle jriinilaMren garandeerei lei rbruiker van Stoüwerck s Ohocolade en Cacao eet ftanbeveionsfl narilig fnbjiLiat Duuwccung beantwoordende euu ien inhoud éa reep Etikotieo l t irnin bti juilc 27 lïieveis Ala ITofleverftiielerj 44 Eere Dipioraa s gouden enz Medailles een iwwija ran uitmuntend fij i tabritatt Kceds 1874 sohreef de Accademiv national de Faris Nous TOW dóoomoua une IHi ditllle d r prftmtère elwHHe en consideration Ae vatra oxoellonba fe brloatlon de Obooolat bonbons totIób eto to ttetfWftrdr e fiilnkoat is v rkrijgbaar bij K H Conliseui S Banketbakkeiv ios enz 0 neraaIvertegenwoordiger voor ï ederlabd Jidins H tteimlodt Amsterdam Kalvei straat 103 ADYEETENTIEN in alle Couranten worden aangenomen door het Advcrteutlc Bureau vao A BUIiVkMAN dl ZOON Vmenigln $ AailR ZORG Afdeoling BHOKKENHUIS KOZENDAAL HOEK PARADIjJg GOUDA Deze inrichting stolt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welh e uoh zoo vei I noodig te repari ereii en hoofdzakelijk aan iningogoeden voor goodkoope prijzen te verkoopon De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrile Veroeniging Ar menxorg lOEDKOOPSTE i DE 50EDK00 i DE MEEST PUACTISCHEA MEE ST VOLLEDIGE mTTd iTi 4 E zijn beslist die der Firma WKL Oi TUE LADIES JOURNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklemde plaat THÉ ILL DRESSHAKEli met oen gratis gekurnji patroon TUE UAZAAR OJj CUILÜ REN S PASUIONH Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vwy k miideiaa Proefnummern Alle mit kastel Uoll Bljmeyael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zun GEKNIPTE PAÏKONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 5ü verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag £ leu lï ii ll viT i l II i IBitiv Ie letten UIT HkT MlOlzIJN TAN W UAVK S VAAY ZONEN ÖOKINCHEIÏl üiM TtlEEKN wordon afgeleferd lil verEegüldo pakjes van ti iwee en een halj en een Ned ons niet Termeldiug van Nommer e Prij8 voorzien van nevenstaau JMerk volgeus de Wel gedepo rneerd Zich tot da uilvn ini van ge eerde orders aanbev ciiil 1 G BIJL ff tó ft ¥ ANKERV PAIN EXPELLFR 4 TEGEN RHEUMATIEK W EN VERKOUIHtEDEN t £ voorneen J BEEEBAAET Lz Ruim 35 jaar ddoii miuioenck jicht en rheumatickluders met succes gedruuit VCRKRIJC A R m FI£SSCHÉNVAN50cl3 Kcts m f 135 BU H H Apothcicdb en Oiiocisien r Ad mCHT£R C Rotterdam Te Gouda biJ C LüGEB Apotheker Markt en biJ WOLPF Co Westhaven 198 IVoord Brabaalsch Schoen m UarzeomagazUn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Daaies en Kiader Winter Arlikeli n SOHOOLLAAEZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk 5lommestein s n ONSCHADELIJK ORNHOLLAND Buitenlandsch Overzicht Reuter seint nit Londen d d 29 Oct De Spaanscbe Koning en de Koningin met den infant kwamen hedenavond te Londen aan en werden daar begroet door prinses Henry van Battenberg en den hertog en de hertogin van Conuanght Het bezoek van het koninklijk paar dat van zniver particulieren aard is zal ongeveer een maand daren Renter seint uit Wladiwostok d d 29 Oct Hedenochtend nam een afdeeling der soldaten van het minenrsbataljon aangevoerd do r in den nacht aangekomen agitatoten on oen groep burgera hare geweren uit de kazerne weg en begon daarop te schieten op de kazerne waarin twee compagnieën van het 10de ii anterie regiment lagen Dit de kazerne werd dit vuur met machinegeweren beantwoord De opstandelingen stoven daarop uit elkander en leverden later hunne geweren weder in Van het minenrsbataljon werden gewond twee officieren en twee sergeants majoors en werd een schildwacht gedood Van de compagnie van het infanterieregiment werd een soldaat doodgeschoten de opstandelingen verloren twee man aan doeden en vijf aan gewonden terwijl ook ean der bargerlpe agitatnieji went gedood Renter seint nit Petersburg d d 29 Oct De districtskrtjgeraad veroordeelde de moordenares van den Staatsraad Maximowsky chef van het rijksgevangenisbestanr tot den dood met de atrop V Vannacht is het centrale telefoonbnretn té Antwerpen afgebrand Het telefoonbnrean is gevestigd in een hoog gebouw aan de Melkmarkt Boven is het telefoonbnrean onder is het groote magazijn van Tietz Het hnis is gekroond met zware toestellen waarop de draden samenkomen van de heele stad Rnim één nur ontdekten de beambten van den nachtdienst dat er brand was n een van de vertrekken de kahelkamer Zij waarBohnwden onmiddellijk de brandweer door de telefoon Het dnnrde even voordat de brandweerman die aan den anderen kant aan de telefoon stond begreep waar er brand was want de telefoonbeambte riep maar steeds Hier is brand en pas na herhaald vragen waar hier was kwam de brandweerman te weten dat het telefoonbnrean zelf in brand stond FEVILLETOK ZWBRVBUN6EN Naar het Russisch 60 Bradford verbleekte en zijne lippen trilden toen de wrekende Nemesis zonder erbarmen vervolgde Fedor Orioft was mijn geliefde oom en de Czaar heeft alle trenrige herinneringen nitgewischt en den dood van Fedor 8 oom Stephan als een bloot toeval arkend Gij hebt geweigerd goed te maken wat aan prinses Irma misdaan werd daar haar vader door nwa medeplichtigen in den dood gedreven werd en hare moeder aan en gebroken hart stierf Weigert gij nog Trotg z $ met vlammende oogen Ik trotseer nl Qü kunt geen dnimbreed gionds aanraken gü zijt machteloos I riep Bradford die alle zeUbeheersching verloor Dan vorder ik nn den geheelen eigendom der mijn en een gedeelte van de opbrengst sedert ig ontgonnen werd zeide Wera Narychkine met een troostenden blik op Olga A rthnr Rudolph waa één en al verbazing Glfi zult geen rooden duit hebben antwootdd Brailoid toornig Ed na wenwh Het telefoonbnrean bleek een niterst ongunstig perceel om te blnsschen Van twee kanten ia het niet dan over daken te bereiken en op die daken kon de brandweer niets uitrichten door de telefoondraden De teletoondraden waren bovendien een beletsel om hooge ladders te plaatsen tegen de open gtvels van het huis Met het blnsschingswerk werd dan ook een aanvang gemaakt van binnen nil Daar lagen de bewoners nog te slapen terwijl het dak al rondom in do vlammen kwam te staan De bewoners vlogen verschrikt op en half gekleed kwamen ze builen geholpen door een paar agenten die met hnilende kinderen kwamen aanloopen Het was zaak het pul li ir v n van het brandende gebouw te hotfden wanCNweldr knapten do telefoondradeu Bü hojderden kwamen die aan alle kanten naar beieden Dat moet een prachtig gezicht geweest zjjn De vallende telefoondraden spatten yonken en zoo was het om het brandende iebouw soms een aanhoudend geflikker van Wiksemlicht Om een nur of drie was de brandweer den brand meester maar toen was het heele telefoonbnrean met hebben en houden vernield Het onderhuis waar de magazijnen van Tietz zgn is behouden maar dat drijft natuurlijk van het water De oorzaak van den brand U onbekend Men denkt aad de mogelijkheid van een gebrek aan de verwarmingstoestellen die er pas enkele dagen waren Antwerpen kan voorloopig niet telefoneeren Is het niet of de koopstad doofstom geworden is F De maatregelen die een paar bisschoppen tegen hoogleeraren van katholieke faculteiten hebben genomen zijn er niet op berekend de door don jongsten syllabus en de daarop gevolgde encycliek reeds opgewonden gemoederen van de z g moderne Duitsche katholieken te bedaren De SchwSb Merkur heeft nn een brief van een hooggeplaatst katholiek geestelijke aan den Paus waarin o m het volgende staat Wie geen gelgken tred houdt met den algemeenen voornitgang van ziJn tijd wie niet op de teekenen van zijn tijd let wordt door de ontwikkelden in onze dagen uitgelachen en oefent niet meer den geringsten Invloed op het behoad van de zaak van het Christendom wat wij tegenwoordig ook in Frankrijk te zien krijgen Men moet er vooral acht op slaan dat voor de leer van de Ch ig tns niet zekere menschelijke fabelen doorgj f die in den loop der eeuwen in den chrjgtg ik een einde te maken aan dit tooneel Ik niet 1 Ik wil n voor nwe onbeschaamdheid straffen zeide Wera ernstig terwijl zS op den knop eener schel drnkte Wees zoo goed vorst Narychkine te verzoekeif hier te komen Sergius aldns wendde zy zich tot den bediende J arna opende ziJ het papier dat zij in de hand hield terwijl een plotseling opkomend gevoel van angst Bradford bekroop De gezant trad haastig binnen en zag de ontstelde gezichten hij dacht dat men in de beste harmonie bijeen was Wilt gö zoo goed zgn Dimitri dien man te zeggen of het document dat ik n hier geef echt is of niet P De stem der dame klonk özig Wel loker Maar dat is De gezant was ten hoogste verbaasd Ja ja zeg hem enkel maar of het echt is en laat ons dan nog een oogenblik alleen men ami zeide Wera op haar lietsten toon Het is een echt docament dat ik van het zegel der ambassade zon knnnen voorzien indien het mij niet verboden was de handteekening van den particulieren secretaris van Zgne Majesteit den Czaar te bekrachtigen zei de gezant hoogst ernstig Daarna maakte hiJ een buiging en verliet het vertrek Bradford nog een dreigenden blik toewerpende lijken godsdienst ingeslopen zijn Mogen al zulke sprookjes voor zwakke vrouwen onontwikkelde lieden of landlieden in het algemeen voor het lagere volk dal arm van geest is een bekoring hebben wie heden ten dage tot de verlichte en fijner ontwikkelde nienschen behoort die wil alleen van een verstandige gehoorzaamheid iets weten en verafschuwt zulke sprookjes Verder roept de briefschrijver den Paus toe Menigaei onder de geestelijkheid en onder de leeken wil ook de wjze niet biihagen waarop Gg aan onze bisschoppen bevelen geeft die nu niet meer de opvolgers van do apostelen schijneu te zgn maar veeleer slaven die den apostolischen stoel woordelijk moeten gehoorzamen Bedenk wel dat de menschelgke geest zich wel laat larngdringen maar geenszins op den duur luat onderdrukken Dit geldt vooral van hel karakter van de Duitachers Prof Schrörs de door kordinaal Fischer geringeloorde hoogleeraar bg de kaïhulieko faculteit te Bonn heeft bedankt voor een fakkeloptocht waarmee de studenten hem wilden huldigen on heeft om peraooulgke redenen met het geven van college nog geen begin gemaakt De Fransche Kamer heeft het grootste deel van de zitting van gisteren gewgd aan aanvnllingskredielen Daarna kwam het wetsontwerp op de overdracht der kerkelg ke goederen weer aan de orde Wij hebben al met een enkel woord medegedeeld wat do strekking is van het aanhangig ontwerp Het dient om den overgang te regelen van de kerkelijke goederen op de burgerlgke gemeenten Onder deze goederen zg n er vele bezwaard door schenkers of erflaters met lasten om nil de opbrengst zielmissen te lateu lezen Het aanhangig ontwerp kent enkel aan de schenkers zelf en aan de erfgenamen inJirechte Ign van de schenkers of erfiaters fétrèöbt toe om deze bezwaarde goederen van de gKmeenle op te eischen wegens nietnakomiiig jvan deze lasten door de gemeenten Nu komt jiet nog al eens voor dat het juist n zjjn die hun vermogenlje aan de kerk tiebben vermaakt met opdracht van zielmissen Katholieke geestelijken hebben gep nakomelingen Al die vicariegoederen van priesters afkomstig zullen dus het oubezwaard eigendom van do gemeenten worden H wetsontwerp geeft m a w een gedachten ha aan het erfrecht isrice Barrès heeft gisteren tegen het ontwkrp gesproken Met welk recht vroeg hiJ bVooven wij de dooden van de missen die zi elf bandelende in volkomen bevoegd NauweliJk B was de deur achter hem gesloten of Wera zei4e hoogmoedig Paul Bradford met onverholen minachting aanziende Hare Keizerlijke M jeateit de Czarina heeft op mijn verzoek bewefkt dat de den Keizer toekomende tienden van de opbrengst der goudmijn vervallen en worden toegekend nan mevrouw Orloff en hare erfgenamen zoomede aan prinses Irma Maxutoff dje haar eigen aandeel voornamelgk tot bruidsschat bg haar aanstaand huwelijk bestemmen zal Afthnr Ranekilph ontroerde toen hg deze woorden hoorde doch Bradford stamelde slechts Heeft de Czaar de eigendomabewgzen dan erkend F Hij scheen geheel verslagen GiJ zult de waarheid spoedig ondervinden daar ik den gezant verzoeken zal de deabetretfende papieren bü het ministerie in tentenden en dan tegen n en nwe deelgen t oten door middel der Russische weeskamer op te treden in het belang van prinses Maxutoff Mevrouw Orloff kan voor zich zelve en als voogdease der prinses opkomen Gü zult nw rijtuig wel gereed vinden sir Ik had gedacht dat giJ toegankeljk zoudt zgn voor de eischen der rechtvaardigheid De Bchoone vrouw bood Olga den arm om haar weg te voeren Randolph snelde naar de dent om die te openen heid l ebben verlangd en betaald P Barrès eischte dat de wetgever deu laatsten wil der dooden zou eerbiedigen Hg vergeleek da zielmissen bg standbeelden Wie tot de parlementaire meerderheid behoort zeide hg halelgk ia zeker dal hij eenmaal een standbeeld hebben zal Barrèa ia lid van de Académie Ter snede riep men hem uil de vergadering toe Heb geen zorg U bent immers ouaterfelgk Barrès betoogde dat wal de regeoring nu wilde doen gelgk stond met naar het kerkhof gaan en daar de graftomben vernielen Barrès schold de linkerzijde zelfs uil voor Igkenroovers wat hoonend gelach verwekte Thans is ook een Spaausch gezantschap uit Tanger naar Rabat vertrokken om met Sultan Abd el Azia te raadplegen over de eischen die Spanie aan Marokko meent te moeten stellen Vi Die eischen betrelHtbjiiet alleen de regeling der politie macDl maar ook de grensquaeaties die gerezen zgn tuaachen Marokko en Spanje lu bet noordelgk deel van Marokko bezit Spanje eenige havenplaatsen hel heeft daar voortdurend te strgden tegen de Riff piraten die de omstreken der Spaanscbe havenplaatsen onveilig maken Spanje wil nu van de gelegenheid gebruik maken om te trachten met Marokko tot een overeenkomst te geraken waarbjj voor deze qaaestie een regeling wordt getroffen Bovendien heeft Spanje evenals Frankrijk eischen tot schadevergoeding gesteld die de heer Llaberia tegelijk aan den Sultan zal voorleggen Do commiasie heeft verder van de regeoring te Madrid de opdracht ontvangen bü den Sultan aan te dringen op spoedige en algeheele uilvoering van de bepalingen der Acte van Algeciras De heer Llaberia gezant van Spanje te Tanger heeft aan een correspondent van den Temps medegedeeld dat tusscheu Vrankrgk en Spanje volkomen overeenateiiiming beslaat zoowel wat betreft hel gemeenschappelgke optreden in Marokko als voor de diplomatieke bemoeiingen aan het hof van den Sultan Die overeenstemming zeide de heer Llaberia is een besliste waaiborg voor bet welslagen van mijne zending In Rusland hadden Zondag in een aantal gouvernementen de léatsle verkiezingen plaats voor de benoemingen van leden voor do derde Doema door de kiescolleges die in de laatste maanden gek izen werden Zondag werden 206 Doema leden gekozen Nog één woord zei Bradford die in groeten angst verkeerde Ik zal mal onze gevolmachtigden spreken ik zal de aandeelhouders bijeenroepen Houdt uwe aanklacht terug Ik bezweer n als dat alles waar is zal ik te vinden zijn voor een schikking Te laat sir Mevrouw Orloff is de gevolmachtigde van prinses Maxutoff Ik zal n nooit meer te woord staan Die heer op Randolph wgzende is de man tot wien gó u voortaan te wenden hebt Toen Panl Bradford naar zgn rütnig snelde aag hg aan den staalglans in de oogen van den kunstenaar dat hg op weinig barmhartigheid te hopen had Hg was eindolgk in zijn eigen net gevangen Drie weken later zat Arthur in een bedroefde stemming tegenover mevronw Narychkine in de ontvangkamer van hel gozaotacbapahotel hij aloeg in het geheel geen acht op de vriendelgke ernstige blikken van gravin Olga Ik ga morgen naar Europa terug zeide hg kalm Gij hebt mg niet meer noodig en mijn atelierplichlen roepen mjj naar huis Men schreef mij heden dat men n omtrent de gelden en papieren bericht gezonden bad hel overige wordt door het Russische gezantschap behandeld Slot volgt t 1