Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1907

bel het niijj ei nboïr Vingej lipUsj zg 1 wel mind r en jedeelten van or Ie zijn maar woSt voor op de spf iken over den die naar de parijen tot welke ijj behooren aldus verdeeld kunnen worden 80 leden der reehtorzljde 50 Octobristen 66 leden der opposilie partijen waaronder 26 Kadetten en 10 leden van onbekende kleur De nitiilag van dezen eersten verkieztngsdag is hoewel de roactionnairo recbterzyde een grooter aantal kreeg dan verwacbt werd voor de vrüzinnige groepen in Rusland niet zdo teleurstellend als bg wei scbgnt De liberale bladen wgzen er op dat de verkiezingen der eerste categorie in de gouvernementen naar een scherpzinnig opgesteld kiesplan plaats badd n zoodat daarvan een zegepraal der rechterzijde bet gevolg mucst zgn Maar de liberale groepen verwachten dat met elke nieuwe verkiezing de oppositie zal toenemen in sterkte Er zelfs zoo in de derde Doema de oppositie die in de vorige Doema 54 pCt der leden telde en by deze eerste hoofdverkiezing op 38 pCt werd leruggebraclit in de minderheid zou bljjven dan nog meenen de vrgzinnige bladen dat daaruit niet mag worden afgeleid dat de geest in bet land veranderd is Want de eerste verkiezingen badden plaats in 19 gouvernementen en dit waren de gouvernementen der groot grondbezitters de gouvernementen waarin een volkomen overwinning der rechterzijde ontwijfelbaar was In 10 gouvernementen rekent de oppositie op eene besliste overwinning in 12 gouvernementen is de uitslag twijlelacbtig Nog drie weken moeten verloopen voordat bot Belgische parlement bijeenkomt voor de zitting waarin de koloniale quacstie bet verdrag tot overneming van den Congoslaat door BelgiS aan de orde zal worden gesteld Maar reeds maanden lang duurt thans do bespreking van dit vraagstuk buiten hat parlement in de pers en in vergaderingen En geleidelijk is do to in waarop die besprekingen worden gevoerd zoo scherp en zoo heftig geworden dat liet vooruitzicht op een kalme en zakelgke afwikkeling van dit belangrgke vraagstuk in bet parlement zeer verminderd is In partijbladen en vergaderingen is de stemming van wantrouwen tegen bet bestuur van den Congostaat en tegen den ♦ oning als sonvorein van dien staat zoowol als tegen de commissies tot vaststelling van do overeenkomst die aan bet parlement zal worden voorgelegd steeds toegenomen en in de heftige uitdrukkingen toont zich dat wantrouwen De groote grief tegen de commissies uit den Kamer en den Senaat is dat deze niet benoemd zgn door de wetgevende lichamen maar door het burean der Kamer of door den koning Daarom moeten de rapporten dier commissies zoo zeggen de tegenstanders van het naastingsontwerp met groote voorzichtigheid worden opgenomen want ziJ meenen dat de leden der commissies zoo gekozen zijn dat ziJ onder den invloed van het bestuur van den Congostaat staan Het moge waar zgn dat de verkiezing der bedoelde commissies door de Kamei leden zelf beter ware geweest dan de thans gevolgde wijze van benoeming in de aanvallen op die commissies gaan de tegenstanders te ver en schieten zj ban doel voorbij Eerst als de rapporten over de overeenkomst bekend zijn kan blg ken in boeverre de regeering met de bezwaren en meeningen van bet parlement rekening heeft gehouden zonder in botsing te komen met de wenschen van den koning betreflende de zeltregeering van den Congostaat eu van het behoud der kroondomainen Als beide partijen werkelijk een oplossing zoeken te vinden is zulk een polemiek volkomen overbodig en zal zij eer schadelijk werken dan tot een bevredigend resultaat leiden Verspreide Berichten Frankrijk Do Pargsche gemeenteraad beeft een motieaangenomen waarin broederlijke sympathie betuigd wordt met de soldaten die in Ma rokko de zaak van beschaving en menscheIgkheid dienen en de verfoeilijke anti militaristische theorieën van Hervé worden goedgekeurd Generaal Cautbier is gisteren te Nancy door iemand die blijkbaar niet goed bij het hoofd was met een parapinie geslagen Hg deed bet ook al om de aandacht op zich te vestigen verklaarde de dader want hü had een aantal grieven tegen een hoogen officier die familie van Jiem was DüITSCHLAND Men vertelt dat het niet onmogelijk is dat de schoonzoon van president Roosevelt Longworth als gezant vamkAirerika naar Berlijn komt De keizer zou met de over moedige Alice Roosevelt zeer ingenomen zijn Admiraal Qalster heeft een geschrift in bet licht gegeven waarin bij de noodzake lijkheid bewijst de Eemsmonding en de daarvoor liggende Friesche eilanden in staat van verdediging te brengen Vooral acht hij het onverantwoordelijk voor Duitschland Borkum onversterkt te laten Enoeund Volgens te Londen ontvangen telegram is generaal Booth te Tittsburg aangekomen HiJ was erg verzwakt en moest zicb onder dokters behandeling stellen Hg hoopte echter vandaag in staat te zjjn naar Washington door te reizen en bg president Roosevelt te eten OOSTENKIJK HOSOARIJK Volgens de Epoca is tliaiis het bezoek van bet Spaaiisübe koningspaar aan keizer Fruns Jozef vastgesteld op 27 28 en 29 November a s Waddinxveen en Gouda Waar onze buren te Waddinxveen belnng in stellen interesseert ook ons wat meer is bet beeft waarde voor ons wanneer bet een bericht is gelijk bet volgende dat ons nieuws geeft dat heilzaam voor menigeen hier tir stede zal ziJn Mejuffrouw L Boon wonende Noordkade te Waddinxveen meldt ons Ik geef ü het onderstaande bericht om ü miJn dankbaarheid te toonen voor de wonderlijke genezing die ik bekomon heb door het gebruik van Uw Foster s Rugpijn Nieren Pillen die ik niet genoeg kan roemen Het is thans tien jaar geleden dat ik bet eerst de pijn in den rug voelde aankomen langzamerhand werd deze pijn erger ltütdat ik miJ ten laatste haast niet meer kon oprichten na het bukken Ik wist dat mijn ziekte voortsproot uit de nieren daar de urine niet in orde was bet water was steeds vuil troebel en bevatte veel bezinksel Verschillende geneesmiddelen werden mg voorgeschreven doch niets scbee i een gunstige uitwerking te hebben totdat ik ten slotte Uw pillen begon in te nemen Deze hebben injj kolosaal veel goed gedaan na eenige dagen kon ik dit reeds bemerken en toen ik twee doezen geregeld had ingenomen was tot mijn onuitsprekelijke vreugde mijn pijn geheet en al verdwenen Dë urine was weer helder en met verlrouwen kan ik dit voortreffelijk geneesmiddel aan iedereen aanbevelen die op dezelfde wgze mocht lyden als ik voorheen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig ü het publiek te maken op elke wijze die U goeddinkt Indien gij op de een of andere wijze Igdt aan de nieren loopt giJ gevaar een ontsteking aan de nieren te bekomen sleeneii in de blaas waterzucht suikerziekte enz want aangetaste nieren genezen nooit van zelf indien men ze verwaarloost en zonder hulp laat is het einde noolottig Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die mejulfttuw Boon gehad heeft Wg waarschuwen tegen namaak en maken keepers er op attent dat op iedere doos de hundteekening van James Foster voorkomt Zg zijn te Honda verkrijgbaar bg de Hoeren Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen Slanken uit Schoonhoven CXXIII 30 Oct 1882 30 Oct 1907 Medeburger Sperna Weiland 1 Bij dezen druk ik U de band Uit naam der Stadgenooten En wensch geluk U met het feit Dat Gij sinds 25 jaren zgt De groote Wekker onzer kleine stad Joegen duizend honderd dertig dagen 2 X 2 848 560 klokkeslagen Zijn door den tjjd verslonden ZiJn in de lucht verzwonden Sinds GiJ den torentrap beklimt Al deed de klok der Groote Kerk Niet altijd even trouw haar werk De nienwe van t Stadhuis Bezorgde U minder kruis Vervul uw stille nutte plicht Nog vele jaren met eau blij gejicht En zal de klok voor U eens t doodsuur slaan Dat dan uw ambt mag overgaan In een der kind ren hand Zoo blijve Stad en Land Het uur des tijds gebracht Door het Sperna geslacbt De eeuwen door I Nu ik toch aan de jubilarissen ben wil ik van deie gelegenheid gebruik maken om den dag te herdenken waarop eoj der grootste mannen van Nederland zgn 70stea verjaardag viert 29 October Als politiek tegenstander breng ik op dez n dag gaarne hulde aan de groote talenten en werkkracht van den genialen man die trots alles ziJn einddoel in de politiek heeft woten te bereiken eenmaal Ministtrpresident te worden De mjze waarop de weg naar t Torentje is afgelegd kan ik minder roemen want deze is gevolgd ten koele van karakter en beginsel Ën als de man heden een terugblik sladt naar het begin van zjjn loopbaan als hü van uit den Haag een blik slaat op het kleine Beiisd waar bg als vrijzinnig dorpspredikant reeds de schare boeide door zijn buitengewoon redeniiaralnleut als bij in de garderobe zijn rose roode politieke jasjes nog eens aanscliouwt dan zal uit dit alles allerminst BEamsELVASTiiBii en hoogheid van Karakter spreken Wg herhalen bier de slotwoorden van De Klerk s studie vnn Dr Kngper Als Dr Knijper litteratuurt dan tlieologiseert bij in het Concertgebouw zoo goed als in zijn vrijo hoo s c inol zijn genidi eit is voor liet Sclioone onvruchtbaar zijn virtuo siteit in de letterkundige critiek is de triomf van liet Sophieme En hiermede koeren wij tot onüen eigenlijken arbeid terug de reorganisatie van het onderwijs Hebben wg in de vorige Klanken meer den nadruk gelegd op de wetenschappelijke zijde van het onderwijs bet aanbrengen van kennis en daarbij aangetoond dat bot onderwijs uitgebreid dient te worden naar twee kanten do zedelijke waarde van bet ouderwgs stelt ook haar eiHohen Zal het onderwijs ten goede komen aan do zedelijke vorming der leerlingen dan mag den onderwijzer zoo maar niet het maximum getal leerlingen der wet worden toebedeeld De goede scholen hebben dit getal van 1889 reeds lang als veel te hoog laten vallen Zal er werltelijk wat gedaan kunnen worden aan de zedelgke vorming der ieoilingen dan mag liet getal leerlingen per onderwgzer de veertig niet te boven gaan En nu zegge men niet dit is overdrijving Want dan vragen wij n Is hot dan geen overdrijving dat aan de Fransche school voor + 70 leerlingen vier leerkrachten verbonden zgn f Dat zelfs een leerkracht geheel ten koste der gemeente komt Van die leerlingen moet wat gemaakt worden is uw antwoord En volkomen terecht Aan elke inrichting moet het aantal onderw izers verbonden zgn dat bet belang der leerlingen eischt Maar ovenzoo staat bet mot de lagere school Wilt go dat bet onderwijs zedelijk en maatschappelijk vruoMen dragen zal blgf dan niet hangen aan vooroordeel en verkoerde zuinigheid Jarenlang is a in de Bijbelscbool een onderwijzer boven bet wettelijk maximum aangesteld en die voor Cbr Volks Onderwijs heeft er van bgna bare oprichting af een gehad Wg prijzen dat Maar laat het dan de openbare school niet aan de noodige leerkrachten ontbreken Bij deze beschouwing sluit zich naUfV aan een andere kwestie die dreigt bet onderwijs voor sommige leerlingen zoo niet gansch en al dan toch grootendoels met onvruchtbaarheid te slaan Ik bedoel de lichamelijke gesteldheid der leerlingen gedurende het onderwgs Even onmogelijk het is om van een zieken leerling de noodige geestkracht en ijver te vergen even dwaas is het te meenen dat een kind met leege of half gevulde maag met de hersentjes bg hot onderwijs is Den eersten leerling wordt dan ook in zijn eigen belang zoo spoedig mogelijk naar buis gezonden als patient voor den geneesheer Maar bolaas den tweeden moet op de schoolbank de schooluren bigven doorbrengen want de onderwijzer mint het recht om dezulken ook als patient een ernstigen patient aan den dokter over te leveren En toch hoe goed zon het zijn dat de dokter vpor dezulken een recept kon afgeven SciiooLVOEDiNa En nu verblgdt het miJ dat er eindelijk een begin gemaakt wordt met de Schooivoeding Jarenlang hoeft de heer Kooiman in den raad er voor gepleit met telkens nul op rekest onder vet wijzing naar bet particulier initiatief of met de verzekering dat het heusch niet noodig was en dat iedere kerk maar voor de zgnen moest zorgen Welnu het particuliere initiatief heeft gewerkt Do Bond van Nederl Onderwijzers hoeft deze zaak aangepakt en thans komt de afdeeling biJ den raad aankloppen om steun Zal die geweigerd worden P Zal men onder kerkelijke dogmen sophistische redeneering of partijbelangen de zaak doen schipbreuk lilden f Neen dat zal de raad niet doen Wg beloven ernstige tijden Het vulk ziet nauwlettend toe op de daden van hon die zeggen hun belangen te behartigen niet met woorden maar daadwerkelijk En ten anderen wat kan er wezenlijk tegen aangevoerd worden In de bijeengebrachte gelden ligt tevens al de erkenning der bnrgerij dat er behoefte aan zoo n instelling bestaat En daar geen enkele richting wordt nitsloten dat de kinderen der R K School der Bijbelscbool en der School voor Cbr Volksonderwijs evengoed kunnen proflteeren als die der openbare dat stempelt de inrichting tot oen van algemeen nut Nog nooit zal de raad van Schoonhoven f 50 subsidie nuttiger besteed hebben I JAN BAZUIN Gemeng de Berichten Sedert 1879 beeft in Rotterdam geen bankinslelling ondervonden wat vanavond is geschied met de Spaarbank Zjj beboorende tot de krachtigste banken in ons land de grootste na de Rgkspostspaarbank omtrent welker organisatie en controle buitenlanders uit Oostenrgk en Italië haar bezochten heeft vanavond een stormloop te doorstaan gehad Het begon omstreeks half vijf Daarna nam de toeloop gestadig toe en ontaardde in een paniek Het publiek door leugen en laster die in niets zg n grond heeft of kan vinden opgehitst ontaardde in een woeste aan krankzinnigheid grenzende menigte De oen zweepte den andere voortdurend op En zoo was tegen zevenen de geheele Botoraloot vanaf de Meent tot aan het bordes van het raadhuis één groote mehschenmassa die telkens nog aandikkende ook de Nienwemarkt en aangrenzende straten bezette Te midden van die inenscben zee was vóór bet grootsto geboow van de Spaarbank recht tegenover de Prinsenkerk golgk een oase een stuk van de straat vrjj gebonden door een sterke macht van politieagenten bereden en te voet en huzaren Daar regelde de waarnemend hoofdcommissaris van politie de heer J J Soer bijgestaan door den commissaris den heer D A Caspers en tal van inspecteurs de toeloop van mensolien Zg worden opgesteld in dichte rjjen Krankzinnigen leken het allen Met hun spaarbankboekjes in de handen drongen ij maar steeds op moordgeroep weerklonk vrouwen vielen üiuw het zweet liep van do verwrongen gezichten der verdwaasde mannen en vrouwen van lederen leeftijd Geen vrees voor de paarden der ordebewaardors deed bon n stap wg ken zg lieten zich dringen tegen do muren op op de voeten trappen pal blevon zij staan tot weer gelegenheid gegeven werd om een groep van dezen schrikaanjagenden troep binnen het gebouw te laten en hun geld te halen En in zoo n oogenblik waren bet furies Men liep elkander onder den voet vrouw noch kind werd ontzien ieder repte zicb om bot hok te bereiken Het dierlgke in den mensch toonde zich In alle opzichten En bjj dit hek gekomen liet men zich liever slaan en trappen dan het los te laten voor men binnen de hal was Hat was meer dan erg zoo als de paniek die lieden grootendeels uit de mindere klasse bad aangegrepen Herhaaldelijk vielen er bovendien vooral op de Nienwemarkt kloppartijen voor Met stukken hout en steenen werd naar de politie gegooid Met de sabel werd de menigte niteengedreven Bij dit alierkrankzinnigst tumult stak zeer gunstig af de rnst en regelmaat die in het gebouw van do Spaarbank heerschte Een ieder was op zgn post Bg groote kalmte heerschte er volmaakte orde Het bestuur met den directeur mr O H M Delprat bgeen had racbtige en afdoende maatregelen genomen Toch voelde men zich diep gegriefd door het getoonde wantrouwen van bet publiek dat allerminst verdiend is Geen enkele flaancieele actie is gedaan die hiertoe aanleiding geeft Gisterenochtend zoo doelde men ons mode werden in de Spaarbank de eerste verschijnselen geconstateerd Een vrouw uit de Zandstraat vertelde in de bal van het gebouw allerlei praatjes over de mindere gegoedheid van do Spaarbank Ook Zondag moet er in de Zandstraat al over gesproken zijn Gisterenavond was het aantal dergenen die hun spaarpenningdn opeiscbten al meer loodat het bestuur eenigszins voorbereid was op meerdere terugbetaling op dezen avend Deze terugbetaling geschiedde ondanks de enorme drukte regelmatig Aan alle opvragen van geld is voldaan Zg die hun geld ontvangen hadden verlieten het gebouw aan de zijde der Eerste Lombardstraat nadat hen te voren in het gebouw de gelegenheid gegeven was bun geldswaarde weg te stoppen met het oog op de velen die ook aan deze zijde de Spaarbank belegerden Op de acht bijkantoren iu de verschillende wijken der stad gevestigd is het vanavond eveneens zeer druk geweest Ook daar zgn tot 9 uur of zooveel later als er publiek binnengelaten was alle opgevraagde bedragen reglementair uitbetaald De bijkantoren zijn voortdurend met geld geforneerd door het hoofdkantoor Da buitengewone medewerking van bet korps adjunctcommissarissen werd daarbij oP hoogen prijs gesteld Uit het maandelijksch overzicht van dan staat der spaarbank op ultimo September j l blijkt dat het actief bedroeg f 12 300 688 tegen een oblige van f 10 382 386 zoodat er een reserve van bgna 2 millioen is Alle waarden zgn volkomen aanwezig zoo verzekerde bestuur en directie Het aantal inleggers bedraagt ongeveer 80 000 Nog zij vermeld dat te midden van deze door leugen en laster voorbereide overrompeling van een dolzinnige menigte een kalm bedurd mannetje z ja apaardaltjee kwam brengen in plaats van te halen Zjjn vertrouwen in de spaarbank is rotsvast Morgenochtend Je 9 uren te beginnen zal met de uitbetaling op geheel denzelfden voet worden doorgegaan zoolang bet publiek blijft loepen De uitbetalingen gescbieden morgen in het hoofdkantoor op de Botersloot van 9 tot U i namiddag eii van 5 tot 8 uren s avonds Aan alle aanvragen zal kunnen worden voldaan Transparanten aan het gebouw bevestigd vermelden Morgenochtend 9 nur zal bet hoofdkantoor elk bedrag ten volle terugbetalen Om twee uur was men nog bezig met de terugbetaling van opgevraagde gelden Het totale bedrag van bet terugbetaalde bedroeg toen zeer rnw geschat ongeveer een balt millioen Het N V d D schrijft thans In ons bericht aangaand het voor onbepaalden tijd stop zetten van de twee grootste dlamantslgperijeu alhier stond een naam verkeerd vermeld door een zetfout De juweliers die aan het einde dezer week geen werk voorloopig meer zullen uitgeven zgn de bekende firma s I J Asser en Ed Van Dam Naar de voorzitter van Jen A N D B ons mededeelde zullen pl m 500 dus geen 700 arbeiders zonder werk komen Van eenige actie zal naar de beer Polak ons mededeelde geen sprake zjjn De 500 diamantbewerkers verm ierderen het aantal warkloozen Zg znll n bet tijdstip moeten afwacijten dat de geölepen markt i weer beter wordt Eerder zullen de juweliers er waarschgnlgk niet toe overgaan nrnw te laten verwerken Tijdens de godsdienstoefening viel Zondagmiddag eensklaps een groot deel van het plafond der Hervormde kerk te Hardenbergnaar beneden Natourlijk veroorzaakte ditgroeten schrik onder de toehoorders Gelukkig was het gebouw niet erg bezet zoodat de aanwezigen spoedig buitetf waren Niemand is door het vallende puin ernstig gekwetst een of twee personen hettben eenkleine verwonding bekomen ij Rseds voor 20 jaren werd de befeekenis van den goeden smaak als pbysio giscbe noodzakelijkheid van de voMlngs of genotmiddelen door Julius Maggi uitgevoiMen en die naar hem genoemd zgn erkend De groote diensten welke hjj daardoor de volksvoeding bewees werden ook in Frankrijk naar waarde geschat President Fallières heeft hem thans van ridder tot Officier van het Legioen van Eer bevorderd Gisteren moest al het vee op de groote markt te NiJkerk aan een onderzoek worden onderworpen met het oog op mond en klauwzeer Dit geschiedde op last van den Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland Men meldt aan do N R Ct De afdeeling Amersfoort van den Volksbond tegen drankmisbruik is hier in de afgoloopen kermisweek actief opgetreden door in een achttal scholen en in de kazernes der infanterie en der huzaren niet minder dan 9000 geschriften van den Volksbond te verspreiden Gisteravond omstreeks half elf word de 64 jarige van Lente wonende te Diemen sab j Oud Roosenburg biJ Amsterdam door twee mannen aangerand Er ontstond een worsteling en daarbij werden van Lente een gouden balsketting een nikkelen horloge en een sigarenpijpje ontrold De beroofde werd bovendien mishandeld Een uur later ongeveer werden door de politie op Amsterdamsch grondgebied twee personen aangehouden zgnde de gebroeders B wonende te Amsterdam verdacht de aanranding gepleegd te hebben Zy werden door van Lente als de daders herkend Hbid Van particnliere zijde meldt men aan de Alkm Ct nit Antwerpen dat Vrgdagavond bjj het vertrek van een Harwichboot een reiziger ingeschreven onder den naam Carl Walther geboren te Erfurt in 1885 weigerde de politie zgn papieren te toonen Ondervraagd gal hij eerst vier verschillende namen op Toen hij zag dat men hem ziJn krieventasch wilde ontnemen haalde hij een beitel uit zgn zak bedreigde er de agenten mede sprong van de boot achtervolgd door de agenten die op hnn noodhoorntjes bliezen Hg werd aangehoaden en naar een j olitiebnreaa gebracht waar bleek dat hij bij zicb had nog een beitel een bos valsche slentels een partij groene zeep kaarsen een dievenlantaarn een geladen revolver en een doos met 40 kogels 90 mark Maar het merkwaardigste was dat op hem werdni beroadeD ottcisele papieren met ver schillende namen ingevuld tal van naamkaartjes De Duitsche politie is met deze in verband met de Richter Waltherzaak eigenaardige aanhouding in kennis gesteld Stadsnieuws GOUDA 30 October 1907 G a s c o n t r 6 I e 29 Octet er 1907 9 uur namiddag Druk 39 m M Lichtkracht 13 99 Knarsen Warriitegevend Vermogen 5255 CaloriSn De inwoners dezer gemeente in t bijzonder ziJ die er bun werk van maken kostgangers te houden worden gewaarschuwd voor een55jarig boerenman genaamd W van Dommelen zich noemende van Dam en voorgevende rentenier te zijn DezOj persoon die blijkbaar niet toerekenbaar is woont teBodegraven en bezocht meermalen dezegemeente met et doel kosteloos onderdaken voeding te Irjjgen om dan na een paar dagen spoorlooi te verdwijnen zooder zijne verteringen te Aebben betaald InJ do gistiren èiiouden vergaderiiig opgefotepen ddjir eoM paar werklieden der Gem fabricage en jÖlisfabriek um tq komeij tot bet daarstellen viM leden van het scheidsgereght werden tjptlcnnifldaten gesteld debeerin W A Pietje J H de Wilde iJ iEeii iergen en W Edeper W Vardar werd er j i voorloopig bestnup gek j en 3 leden van Me Fabrioaga en 3 vBn de lasfabriek tot hef vormen vannene vlr fi eenijiug in afdeelidgen i j i Haastrecht 28 Qct In de aff looMn week hield de aastpchtscbe IJsellib bUre October vergadering iwaarin o n l handeld j werd de bescorgvingsbrief voor df Algoi Mmeone Vergade ring van den Nederlolidscbftn I Scbaatsenrijderiiibond te Amsterdam Besloten I werd geen afgevaardigde te zenden r fi Tot leden vnn het bestuur werden lier kozen of gekozen d hoeren D Eeneman G Jongeling H Paul W Beukers en L Straver i Tot Eerevoorzitter werd benoemd de beerBaron van Hemert tot Dingshof burgemeester dezer gemeente ZE A aanvaardee welwillend het Eerevoorzitterschap In t aanstaande seizoen zal de clnb meer dan vroeger werk maken van en goeden verbindingsweg naar Gouda Door eenige leden werd de wenscheljjkbeid besproken om ook onderlinge vermakelijkheden op bet g s te organiseeren Het Bestnnr beloofde hierop zijn aandacht gevestigd te zullen honden OüDEWATER Ds J VBu Djjk predikant bg de Gereformeerde Gemeente alhier heeft voor het beroep naar Nunspeet bedankt VERGADERING ViN DEN GeMEENTERAAD WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 Vervolg De beer Nederborst M de V Ik kan mij wel vereenigen met dat amendement Ook in ons college van B en W is deze zaak ter sprake gebracht en is ook overwogen of we niet wat meer keien zonden nemen Ik heb vooral t oog op den Kleiweg en den Tiendeweg daar is de toestand inderdaad zeer slecht Daar is wel bestraat maar dat is niet afdoende gebeurd De keien die daar liggen zgn grootendeels zeer slecht Daarom M de V die keien zgn wel noodig ik kan goed meegaan met het amendement t is niet zoo n groot offer een f 3000 voor een 25000 keien Daar kunnen we inderdaad wel iets goeds mee doen De Voorzitter Nu moet de heer Nederborst het mg ten goede houden dat ik dat zoo zeg maar ik geloof toch dat zijn gehengen hem op t oogenblik parten speelt Ik weet me zeker te herinneren dat zoowel de gemeentebouwmeester als de commissie van fabricage geen andere bedragen hebben voorgedragen dan die welke hier nitgetrokken zijn Eerst toen bet antwoord op de afdeelingsVerslagen behandeld werd is door den beer Vingerling deze zaak besproken en gevraagd of t bedrag niet méér zou moeten zjjn dan 3000 Noch de gemeentebonwmeesler noch de commissie van fabricage hebben in bon advies meer keien aangevraagd B en W hebbey op de begrooting gebracht wat werd aangevraagd en meenden hierop niet te moeten snoeien De heer Vingerling Ik wil aannemen dat dat daar eerst toen over gesproken is maar ik geloof toch dat de ambtenaar die belast is met bet onderbond dan zeker niet meer steeoen heeft aangevraagd uit vrees dat de geldmiddelen geen grooter bedrag voor repa van vernieuwing ningen aan straten dat terwijl de ge ratie toelieten Of liever laat ik t maar in ronde woorden zeggin dat die ambtenaren vaak schromen veel voor te stellen nit vrees dat B en W niet te ruime voorstellen voor verbeteringen wenschen voor te stellen Ik kan dat heel goed plaatsen en ik weet daar wordt voor sommige dingen zoo veel gevraagd Maar als men de begrootingen van voor een jaar of drie geleden af tot nu met die van vroeger vergelijkt o a zal men zien dat voortdurend de kostei reparatie en andere vootj eer af dan toenemen meente zich uitbreidt Wu moeten niet 3n maar ook voor en achterbuurten en trachten betere loet er toch tegen Ijigerling doar maar wij de ambtenaren w niet vrijlieten t ziJ npodig achten beweert niet be onwaar Ik moet men Vooral den Ifstandigis henstb Ik geloof dat het Do Voorzitter Ik opkomen dat de heerfl sli laat doorschemeren aljwi be influenceeren en bert datgene aan te vragenïl Wat de heer VihgerMi wezen heeft is abso 4J daar dan ook tegen bouwmeester die al he ng dat de laati illjngj dan een dat uitgetriikken deze beworipg bter VirltóerliÖg j minr ik Z § hem pnfi dat 12 il l4 guldofi m i Itcgenwoordftï itiiig zie ii IJn fA dojn voorl men hel lOmgekberde h dfc Istaat if e zullen nimmer diifa btejiaren tracht n t influenceeren I Wat betreft de be ijlfen eer een veUii iljoerdering in het bei zon zijn te bespeu evenzeer onjnist ft zulks wel biy é kkeljk kunnen yjigeleden eejiige d erdeki aontevra nnt U ze in di at t niet lan he de hjer Hngerlïi SbbA aan e oond B beeül DessT n Ooi e voorstMng v n wa ifr I r on dl slitten i t wij m bqg ilblitiug Ik Kleiweg en den Tiondewog m ar men moet niet vergeten dal jbist voor den Kleiweg eu voor den Tiondeweg als ik ing niet vergis van de MoatBch ippij van de liquideorende tramweg f BOOO wordt afgedragen Dat komt ook nog biJ de gewone bedragen Ik geloof d t men dat tocli ook niet moet vergeten I1 I Wordt vervolgd Rechtzaken Door de rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld P V L 20 jaar sjouwerman A O 21 jaar scheepklinker en P B 20 jaar sjouwer allen te Capelle op d IJsel wegens wederapannigheid ieder tot 3 weken gevangenisstraf Voorts werd nog vrijgesproken P B 22 jaar bouwman te Lopik beklaagd geweest beschadiging van een rgwiel L K H KMAANDAG 7 OCT Staatsleeninoen PoRTOOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 38 Serie fr 2500 3 59 RusLAND Iwang Dombr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 241 BypotheekBanken Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid HoU Hypb 4 J9 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99V Pandb HollandBcbe Hypb 98V Scheepvaart MaatscJiappijen Pand Holland Gulf Stv Mjj Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen luuE Oblig Zi id Italiaansche Spw lMg A 1367 Premieleenimjen BuLQiE Loten Stad Antwerpenf887 2V 02 1 Dwersen MiJ totJExpl Laan vanMeerdervoort 1902 89 i Ontvangen de NOUyEAUTÉS in Wintei iiantels COSTUMES TAIL jEÜRS JAPO VSTOF EEN BLOÜSEN PELTEKIJEM enz tegende meest concnrreerende prgzen Vemnigiijg AKitlE ZOIlG Afdeelin BnOHKKWIlIIIjS ROiéïNDAAL HOEK PARAÜI IS GOUDA inrichting stelt zich ten dool om ondfijgobi nikte en overtollige huisbondoiyke v o forpoil i W B oo f fcoo vcol noodig to r pameereidl en hoofdzakelg aan inipge 1 voer goedkoope prijzen te verkoopelj 1 aroi behaalde Wiijst komt geboel ten Verkrijgbaar bü PEETERS z aai de neutéile Vereeniging jftc IM op CMcM en JcvrkhranA MMMMaiÉBNnM iimmmmm Hni worlt v rzr clif t HK tK te lofffii UIT HST MaG4ZIJN VAN W IMVE SWAAY ZOi E GORINCHEM Deze THKEEN wordoi afgele rerd iu verzegelde pukjesvaiir Xtsee en een half en een Ned om met vermelding van Nomoier ei PriJB voorzlöii van ueveiistaan Merk volgena de Wet gedepo ueerd Ach tot da aitroQ m vau o eerde orders aanbev cnde J G BIJL voorhtBn J BEEEBAART Lz Hot Correspondentschap van momOHOMOH Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten liuizo van Mevrouw M HOOGENDIJK DmKZWAuBB Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn Wild en Gevogelte Van af beden en vorder dagelijks verscb Verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Dolven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboondcrs Reovieescli enz enz tegen do meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco poor geheel Nederland Aanbevelend T OVTXELING Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Intorc No 2031 VAN Blommestèin s Inkt is procfóndeAintlelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APf LDOORN HOI tAND