Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1907

in uitsluitend soliede sooten i o 10470 Kacbels Volkarlen Ditdraaiende iDsloitkacliels i u n P RO li D Pï Zengestraat G 91 92 dia Zl Tl Vrydag 1 Novembef 1907 i 46sle laar Aiig eo WHE coubiit en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Teletot n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z f en Feestdagen De prijs per Irie maande is 1 85 franco per post 1 70 Afzonderlijke Non ir ers V IJ F C E N T K N Teleroon Ho Ü A D V K U T E N T 1 K N wordfin gepbalst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meei 10 Oenten Gwote letters wor len berekend naar plaatHruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur iIcs midd dat er te Napels tusschoü koning Victor Eraanaol en president Lonbut warme toosten op de vriendschap van Frankrijk en Italië waren gewisseld vertrok hij rechtstreeks naar Doitschland en kwam op een gooden dag te Karlsruhe aan waar bjj zijne beroemde rede hield over het kruit dat droog gebonden moest worden Deze lezing klopt vrijwel met de gisteren medegedeelde van de Echo de Paris Men mag benieuwd ziJn merkt een van de Duitbche bladen op welken indrnk het in Frankrijk zal maken dat een president van de republiek den eersten slap heeft willen doen om den Dnitichen Keizer te ontmoeten Hot proces dot de vorige week dagen lang in Berlijn werd gevoerd en in en bni ten het Dnilsche rijk zulk een opgang maakte is geëindigd Het vonnis van het 8chSffengericht doelden w j mede Het sprak Mal Harden vrü Dat vonnis wordt door de Berlgnsche bladen deels als van zelfsprekend deels als een verrassing en een onaangename rerrassin beschouwd Verwacht werd do vrijspraak door de Neuesten Nafhrichten de Post de Germania een onaangename verrassing is het voor ds National Zeitnng de Deutsche Tagea Zeitnng en vooral voor de KreusZeitnng Het laatstgenoemde blad bet orgaan van de Jonkerparlü schrijft flet vonnis is niet in overeenstemming met het rechtsgevoel van het volk en hoe betreurenswaardig eene hervatting van het proces moge zijn de klager heeft geen endere keus dan hooger beroep aan te teekenen zoo ten minste het openbaar ministerie de zaak in het openbaar belang niet verder voortzet De jTageszeitung is boogelijk ontevreden over de wjize waarop bet proces is geleid en noemt het vonnis een misvatting steunende op eenzijdige en zeer wankele grond De Post acht het juist dat Harden van jnridiseb standpunt wordt vrijgesproken ai meent bet blad dat zgn optreden moreel te veroordeelen is Zelfs de Freisinnige Jïeitnog noemt de rol die Harden vervulde heklageoswasrdig Het aftreden van het Noorweegsche ministerie en vooral dat van den heer Michelsen is van groote beteekenis zoowel om de rol die Micbelsen gespeeld heeft bg de scheiding als wijl er moeilijk een staatsman kan trorden gevonden die in staat wezen zal de Ik wilde n een klein aandenken geven voor nw trouwe ridderlijke toewijding aan mi en aan het onderlooze meisje voor wie gij jaren lang gestreden hebt ik hoop dat gg het niet zult afwijzen Arthurs hart dreigde te bersten van stille smart hg bleef zwijgend met gebogen hoofd staan wachten terwijl Wera Narychkine hem eveneens zwijgend gadesloeg Een lichte voetstap deed hem verraat opzien en op hetzelfde oogenblik legde gravin Olga de sierlgke hand der prinses van Alaska in de zyne Ik zou u goarne een klein geschenk geven Arthur Dit is het En ziJ glimlachte ik kan a onbetwiste rechten verzekeren Zaal KUNSTMIN Socioteit Ons Ge noegen Donderdajr 31 October 8 nar Buitengewone Voorstelling DOOE BKT RËSIDEKTIE TOOlËLGeZELSGB P Directie HENEI BBONDGEEST Enorm Succes De Vrouw van den Maarschalk Madame Sans Gêne als Moeder Bljjspe in drie bedrijven van LEMONNIEE P r y z e n voor Niet Ieden der Sociëteit f 7 en 10 7 Leden 10 60 en 10 45 Plaatsbespreking van af Maandag DE OEDKOOP8TE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE MODi Bl7AirKi zjjn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOÜIiSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBli met een gratis geknipt patroon THE BkZAAH OW CHILDHEN S EASHIOJfS f Kiudermodes met vele gratis ge M knipte patronen rilAAGT Vw Boekhandelaar ê Proefnummers § f Alle met Icootel Holl Byvoeauel 4 A Van alle in dese bladen voorkomende f modellen zjjn GEKNIPTE PATKONEN É met Holl verklaring tr p p tegen vooraitbetaling van 1 0 50 verkrijgbaar MILLY SIMONS Den Haag u TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN t ♦ P AIN EXPEUER Ruim 35 jaar bom MiLUOCNCtl jicht en rheuhaatiekluoers met succes gebiiuikt Verkrijgbaar in fi£5scheii an50c1 75cIs EN LZS BIJ H H ArOTHEKEIB Ql DROSBTEN F Ail lUCHTERliC ReTTEROAH Tc öoi Di biJ 0 LUiiER Apothekor Markt en biJ WOLFF Co Westhaven 198 Zenuw n Maajflijders Kordt nil overtuiging als een werketgke bul in den nood het boek X3aa cLgre ©3 ititbevolen Na üntvaagat van adres per briefkaartnordb d t boekje franco per post toegezonden door BI OKPOEL a Roekhan Zaltbomnooï Gouda Drak vaa A BRINKMAN Zv PRIXSVERLAGIUG Om de ook bij ons in Nederland thans zoo gewilde MAGGI PRODUCTEN onder ieders bereik te brengen zijn de prijzen van MAGGPs AROMA GGrs SOEPTABLETTEN en MAGGI s BOUILLON CAPSULES van af l Moi en 6 f a D als volgt verlaagd h MaggI s SpUïen eo Soepen Aronaa Grootte 0 70 No O f 0 2S II MaggI s Soepen r die van af 1 November in pakjes van 5 vierkante tablettei in den handel komen ƒ Per tablet voor 2 porties 5 ets Gewone soorten Pikante soorten Per pak van 5 tabletten 35 ets I Per tablet voor 2 porties 8 ets Per pak van 5 tabletten 40 ets ill Naggl s oujllon Capsules Consomme Per cspsnle voor 2 porties 10 ets Per doosje van 5 capsules 50 ets I Per capsule voor 2 porties S ets J O i Per doosje van 5 capsules 40 ets Oeneraal Agent uur der Fabrik von Mnggi s Nahrungsmltteln Kempttal Zwitserland PAUL HORN Amsterdam WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenbursthoning Extraet MlMAlf i wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijji Keelpijn Heeschheid enz MELIANTUE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gohaehten in Nederland Frankrijk Duitechland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Trantvaal enz XELIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere M dailles bekroond MELIANTHE in flacons I 0 40 f 0 70 en f 1 lUELlANTHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninkipe Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrögbaar bfl Firma WOLPW tS Co Westhaven 198 Gouda GEENUEL Gouda E H VAN MILU Veerstal B 126 douda A BOÜMAN Moordrecht PINlfSE Nieuwerkerka d JJeel A N v s ZESSEN Schoonhoven B v WUK Oudem rr A 8CHEBE HaattrecU P W v EDE Oudewater K liN due HEMDEN te Remwijk P v d SPKK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AH f VAN DER HEIJDEN ITaddmysMen P A uk GROOT A o JONGH Oudewoiw J P KASTELEIN PoUbrtekerdam D BIKKER te Benuhop fVA inSCHUWIJVO Laat U niet misleiden door 6 i y Siroop Het klooster SanctaPaulo AbdIJ bestaat niet dus Siroop van geenerlei waarde Aa Let wel JGB Een ware uitkomst voor beter licht en weinig kZJÜ B t gaaverbinik is de aanschaffing van het V JjUV liaugeiid J H Echte Graitzin licht pH H MET SUCCES GEPLAATST i B GERING KOUSJES VERBEDIK B j n PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitatie Jl H Beleefd aanbevelend K Ê M M VAH LOOIT fc r Jf Aanlegger van Gas Water en Electrische geleiding r Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 ADVEETENTIEN in aUe Couranten worden aang enomen door het Advcrteutl Burean van A BKIi KMiN b ZOON Dronkenschap bestaat niet meer Een monster ran het merkwaardige Oot poeder wordt gratig toegezonden Kon ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in tet voedsel zonder dat het noodig i dat de dronkaard er iels van afweet liet COZ L POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bij den dronkaard op te wekken Het COZA POBDEH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoole de znster of de dochter van den verslaafde bet hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hiJ zijne redding te danken beeft Het COZA POEDEli heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered epfieze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wofdt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ÜU Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in bet volgend depot te Qonda WOLFF Co Onze depöthouders reiken bet attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZ A INSTITUTEar 4 a a Wacht D voor namaakscls Het Coza Poeder is het eenigé afdoende middel tegen dronkenschap IMoord Brabanlsch Schoen en LaarzeninagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten lleereo Dames en Kinder Winter Artikelen SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle repAratiën en aanKemeten werk fHM Het httU üKhadtlylctte tn loftkkelykatB poaUmlddol voor Hetrai en TOOTAl dames en Kinëenwhoenwerk te de Appretuur tm C M Milltar Ct Birlltt Be tb 8tr 14 Mwi Wte co p naam eo fabriekataerlc Vwkrygfeur by HewM Wliikttlwi hinhMiiiirtrt alMtfrtM aiwr i III IC eBRarui Bt Ir w t flleuw onovertroffen prof Dr Liebers welbekend ZiSDW SBACBT ILIXIE Allwn echt nut F bri l iiitrli tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuW Kiekten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftSd enezing van elke zwakte Bleek Benauwdheid Hoofdpgu Hartklopping Maagp n slechte spijsvertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz uitvoerige prospectassen rnjarw fo oh 1 81 dubbel ÏMCll 1 C I Centr iil Dep6t M tth t d Vegte Zaltbomm 11 pull M Clébsn k Oc Eotlerdam F Happel g Grarenbage Kalininans de Jong J Osq Botter Uia Wolir fc Oo ouda n bit alle drogittm iifc iSGit vi G Is BJCflTlNGBN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTKR en WETHOUDERS vau GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten liat zij vergunning hebben verleend aan J Vergeer en zijne rechtverkrjjgenden tot het oprichten van eene ijsiabriek gedreven door eene stoomm ichine van 34 P IC in het perceel aan den K ittensingel wijk Q No 173 Kadastraal bekend sectie A No 4056 GOUDA den 31 October 1907 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris UROUWER Uuilenlandscb Overzicht Renter seint nit Parijs 30 Oct Dl bespreking over de vervallenverklaring der kerkelijke goederen wordt voortgezet de minister van eeredienst tracht aan te toouen dat in het ontwerp geen sprake is van onteigening en dat de verantwoordelijkheid voor den huldigen toestand op de onverzoenlijke katholieken valt die de associations cultuelles weigerden te aanvaarden De goederen door de Kerk onbeheerd gelaten moeten ten bate van de armen komen Daarop wordt besloten met 441 tegen 163 stemmen over te gaan tot de artikelsgewijze behandeling waarna de zitting wordt opgeheven Reuter seint ait Wjatka 30 Oct Hedenmiddag werd naar het rötuig van den ceremoniemeester den plaatsvervangenden gouverneur prins Gortschakof een bom geslingerd die echter niet ontplofte De dader een gewezen gymnasiast werd op het oogenbUk dat hiJ zjjn revolver op den gonverneor aanlegde door een den gouverneur vergezellenden Tjerkesj neorgeacboten V DIS de Fransche Kamer is een wetsontwerp ingediend om Marseille met een staatspolitie Ie helpen Men weet hoe onrustig bet is in die stad de landsregeering moet er helpen er ziJn nn 903 agenten de gemeentebegrooting trekt vojr de politie 1 699 378 francs nit waarvan ten laste der stad 1 590 778 francs komen Volgons dit FEUILLETOX Naar het Russisch 61 Naar men miJ zeide moet Paul Bradford plotseling vertrokken zijn Ik kan nu naar nijn land terugkeeren Morgen zal ik prinses Irma nog kunnen vaarwel zeggen vandaag bh ik het zeer druk met de toebereidselen mor mijne reis Zijne stem scheen geheel veranderd in het diepst van zijn bart gevoelde hg een droefheid die bij niet geheel kon verbergen De Keizerin beeft bare tienden aan de kleine prinses van Alaska aan Irma als hmidsgift geschonken Het hnwelgk was dus bepaald Dat klonk l8 een doodsgelui voor al zijne verwachtingen Ah De Eibeanpierre zal de gelukkigste man in Rusland Z n dacht hg toen hiJ eindelgk vrij verlegen opstond Daarop volgde en awjjgen waarbj de vronwen elkander naagen Gi zult one toch niet zoo spoedig verlat Artliiit uUt gnTla Olga opataandt ontwerp zou de politie 2 880 000 francs kosten waarvan de stad 1 600 000 francs zou dragen het aantal agenten zou op 1503 worden gebracht het aantal commissarissen van 24 stjjgen tot 37 hot aantal agenten van den veiligheidsdioList van 167 tot 267 Van alle kanten komen berichten van een opleving van het bondenwezen in Macedonië De Bnigaarsche benden wier aantal pas nanzienljk verminderd scheen rijzen weer als paddestoelen nit den grond en vooral do Griekeche bevolking moet het deerlijk ontgolden Men meldt weder de vermoording van zes Grieksche boeren en de ontvoering van anderen In t bijzonder het district Seres wordt door de 1 enden onveilig gemaakt Men hetreart de vernieuwde actie der Bnigaarsche benden te moer omdat de Grieksche bevolking juist pas besloten had zich niet te wapenen daar ze meende dat de rust in het land was teruggekeerd Nu het spelletje van de zijde der Bulgaren echter opnieuw begint zullen ook de Grieken naar de wapenen grijpen en wordt hit moorden over en weer In Griekenland is men inmiddels zeer bezorgd over het lot der stamverwanten in Macedonië De Petit Parisien die in nauwe betrekking tot de Fransche regeering staat geeft nn do volgende uit gezaghebbende bron geputte lezing over de mislukte samenkomst tnsschen den Duitschen Keizer en president Loobet die bij het geding tegen Harden ter sprake is gekomen Toen de president is 1904 ten Igde dat Delcassé minister was aanstalten maakte om den koning van Italië een bezoek te brengen verklaarde hü aan den Duitschen gezant prins Radolin dat indien bet zoo uitkwam dat bet keizerlijk jacht Hotaenzollern en bet Fransche smaldeel elkaar in Italiaansche wateren hoesten ontmoeten hiJ niets zon doen om zolk een ontmoeting te vermijden De president vond zelf goed dat hö zich ondanks ziJn hoogeren leeftijd naar boord van de Hohenzollern zou begeven en aldus den eersten stap tot een daad van hoffelijkheid te doen Prins Radolin bracht deze woorden naar Berljjn over waar zjj goed opgenomen werden en men dacht dat de ontworpen samenkomst ter hoogte v n Napels zou plaats hebben daar keizer Wilhelm II op Sicilië met bestemming naar Genua zich aan boord van ziJn jacht zon inschepen De ontmoeting ging met dat al niet door De heele verantwoording daarvoor rnat op Wilhelm II Toen hü hoorde HET immnmi Roman naar bet Russisch I Het was acht uur in den morgen de tjd waarop de officieren ambtenaren en vreemdelingen gewoon waren na den verstikkend heeten nacht een bad in zee te nemen daarna gingen ze in het paviljoen om koffie of thee te drinken Iwan Andreitch Lajewsky een tenger blond jonkman van acht en twintig jaar net de ambtenaarsmnts op het hoofd en pantoffels aan de voeten vond hü zgne komst aan bet strand reeds vele ambtenaren en daaronder ook den militairen dokter Samoylenko Deze Samoylenko met zgn groot hoofd op een korten hals zijne stoppelige zwarte wenkbrauwen en grijzen bakkebaard zgn langen neus dik broramerig en met een heesche basstem maakte op eiken vreemdeling den onaangenamen indruk van epn echten bnmbeer waren er evenwel na de eerste kennismaking een paar dagen verloopen dan scheen zijn gezicht bgitengewoon goedig vriendelgk zelfs büna schoon Ongeaebt züna onbaholpenheid ea raws onder den naam ooalllle saamgevoegde conservatieven gemnohtigden en leden der vroegere llnkeriöde bijeen te houden In de jaren nn 1890 behoorde Michelaen tot de linkerzyde van den Storthing doch geleidelijk veranderdo hü van menning eii bii do verkiezingen in 1903 was hij de woordvoerder die het krachtigst het samengaan van conservatieven en gematigd liberalen verdedigde hy zelf werd toen te Bergen gekozen als vertegenwooreiger der cualitle In 1904 trad hiJ als minister van flnanciën in het kabinel Hagernp reedt in het volgende jaar trad hü gezamenlijk mot den minisier van handel Sohiining nf wjl de regeering de geboole onieregeling met Zweden wilde herzien terwyi een belangrfke Kamermeerderheid voorloopig alleen de oonfiutaatsqnaestie aan de orde wilde stellen Ten gevolge van bet mislukken der onderhandelingen werd Micbelsen in 1905 belast met de vorming van een kabinet dat de ontbinding der Unie zon tot stand brengen B8 besluit van den Storthing van 7 Juni 1905 werd de koning builen fnnctie gesteld en werd het kabinet Michelsen belast met het overnemen van de regeering Sedert beeft Micbelsen met vaste band de Noorweegsche zaken bestuurd Hg heelt de kenze van koning Hakoc Vlf doorgezet en de koning van dien koning geregeld b $ heeft het verdrag met Zweden gesloten d was beiig door het aangaan van bet nentralit itsverdrag z JQ levenswerk af Ie slul ten Volgens telegrammen nil Cbrisiiania is die zaak zoo ver voorbereid dal voor Kerstmis het neotraliteftsvsrdrag toch tot stand zal gekomen zgn I De hooggestemde verwachtingen ven de vrlJzinnigB partjjen in Rusland zjjn sedert gisteren vernietigd De partgen der rcactionnaire rechterzijde hebben bij de Doemaverkiezingen dank zg bet zonderling gehaspel met de kieswet wjjziging Over de gebeele linie overwonnen De derde Doema zal een reactionnaire Doema zö In het kamp der Eóhl Russiscbe Mannen beerscht opgewonden vreugde want de overwinning was voor hen even verrassend Is de nederlaag voor de KadoUen Reeds zijn 237 afgevaardigden van de rechterzijde gekozen tegen 90 der linkerzijds Er moeten nog 115 afgevaardigden worden benoemd De conservatieve Nowoje Wremga b rekent dat hiervan 33 leden der rechterzijde 82 der linkerzijde zullen zgn dan zal d j derde Doema ongeveer 270 leden der rechterzijde 172 leden der linkerzijdo tellen zooal Goetsjkof reeds dadolgk na het be manieren was hj een vredelievend grenzenloos goed en welwillend mensch Met iedereen in het stadje stond bjj op goeden voet hij leende iedereen geld genas alle menschen bood de behulpzame hand bij fanwelpsaanzoeken trad op als bemiddelaar bij geschillen en arrangeerde picnics ivaarbg hij scbascbliks braadde en een zeer smakelijke soep nit kefal kookte steeds was hü voor iemand bezig en altgd had hjj ieti waarover hij zich verheugde Volgens de algemea ie opinie had bjj geene gebreken en slechts twee zwakheden ten eerste scliaamde bjj zich over ijn goedheid en zucht die door een barscli gezicht en rnwn uitvallen te verbergen ten tweede had liij gaarne dat het tiospitaal personeel en de soldaten hem met Excellentie aanspraken hoewel hij slechts staatsraad was Wees zoo goed mij eens een vraag te beantwoorden Alexander Daviditcb zei Lajewsky toen ze beiden tot aan de s ïhonders in het water stonden Gesteld dal je op eene vrouw verliefd geraakt waart en met haar twee j ren geleefd hadt dat je zodals wel meer voorko ut haar niet langer bemint maar gevoelt dat ze je vreemd geworden is hoe zon j in zoo n geval handelen r Wordt vervolgd