Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1907

misschien te verwachten algemeens her ziening van de Drankwet Het ontwerp bedoeH allerminst de minister verklaarde het zoo nadrukkelijk mogelijk ba deze gelegenheid eenig nieuw beginsel in de Drankwet te brengon Het ontwerp heeft geen andere bedoeling dan om een onduidelijk j gebleken bepaling te verduidelgken een I einde te makon aan tweeërlei tegen i elkaar indruischeude bepalingen tot oplos1 sing te brengen een conflict tnsschen hooge 1 administratieve colleges op te doen honden 1 een demoraliaeerend werkende toesttnd van 1 rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid 1 De minister betoogt in den breede dat de 1 de geest en het systeem van de Drankwet 1 toelaten dat een ander dan de vergunning1 houder zelve de zaak beheert De vergun I ning zelf is onafscheideiyk van den per soc n wien zjj verleend is dat recht kan hij niet overdragen noch op eenige w ze verI vreemden Maar tot beheeren van dat rechtkan hij anderen in handen geven Daarpleit niets tegen Bg verwerping van do oplcissing door do Regoering hier gevonden I zal een onhoudbare toestand bestendigd I worden Na de replieken wordt het wetsnntworp aangenomen met 2i tegen U stemmen De Kamer is daarna tot nadere bijeenroeping gescheiden 1 De minister van binnenlandsche zaken Overwegend dat ten gevolge van het I overlijden van den heer mr H Okma eene j verkiezing moet plaats hebben van een lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in hel kiesdiftrict Snoek Gelet op de artt 130 131 133 en 134 der Kieswet j Heeft goedgevonden te bepalen I dat die verkiezing zal plaats hebben op 1 Vrijdag 22 November a s de stemming zoo 1 noodig op Woensdag 4 üücember a s en de 1 herstemming zoo noodig op Vrijdag 13 December a s Stct Gemeng de Berichten üit Wageningen meldt men Nadat ziJ een paar dagen geleden hot werk voorloopig hadden neergelegd hebben thans de kruiers 15 op de steenfabriek van den heer H D Gideonse besloten het werk te staken De aanleiding is dat twee van hen zijn ontslagen omdat zp de ateenen die zij uit den oven haalden niet goed sorteerden De eisch der stakers is dat do twee ontslagenen weder in dienst zullen worden genomen Op de fabriek werken thans nog 13 arbeidere üit Amersfoort meldt men Bij de exploitatie van de Amersfoortsche tram zal het vijfcents tarief worden ingevoerd Voorloopig zal dit bij wyze van proef voor drie maanden geschieden Blgkt daarna dat het gebruikmaken van de tram er door wordt bevorderd dan kan daarna tot vaste invoering worden overgegaan Men meldt uit Rozendaal R eeds voor oenigen lyd was er bö de rökspolitie aangifte gedaan van het vermissen van verschillende voorwerpen voor de electrisehe installatie van het nieuwe station zonder dat men de daders kon vinden Door een toeval vond de politie echter een spoor en bet is haar gelakt de daders eenige monteurs van de installatie in hechtenis to nemen Bq een huiszoeking in hun kosthuizen zün een groot deel der gestolen voorwerpen gevonden Twee hunner zön nog Dinsdag naar het huis van bewaring te Breda gebracht terwiil er nog drie monteurs medeplichtig aan de diefstallen zgn Men meldt uit Oirmersohans Gisterenmiddag ontstond er brand in de boerderij bewoond door den landbouwer H Wilhaar De brand is ontstaan door een lek in de schoorsteen Toen de man even tevoren door zyn vrouw gewaarschuwd een begin van brand met een paar emmers water meende te hebhen gebluscht brak oen oogenblik daarna de brand zoo hevig uit dat aan blusschen niet meer viel ta denken In een oogenblik brandde de woning alsmede een hooiberg in lichterlaaie Alles is tot aan den grond toe vernield Het vee is gelukkig gered kunnen worden van den inboedel slechts weinig Alleen het huis was verzekerd Stadsnieuws GOUDA 31 October 1907 By Kon Besl van 28 dezer zyn tot voorzitters en bnrgeriyke leden van de onderscheidene militieraden en tot hunne plaatsvervangers voor de lichting der nationale militie van 1908 voor de provincie Zuid Holland in het derde militie district benoemd toli voorzitter W Pera lid der Provinciale Staten lot lyn pUattvervaoger kend vorden der kiearechtiegeling Toorspelde Het K D blad Rjetsj wijst er op dat de vflrhondinu ten slotte andera zal biyktn te ap daar in de berichten van de olflcieele Petersbnrgsche Telegraafagentour onnanwkeurigheden vawkomen Vele gekozenen die officieel tot de rechterzijde worden gerekend behooren volgens hanne eigen verklaring tot de K D ol een andere groep der linkerzijde Het blad betoogt dat van den Bond der Russische mannen slechts 18 leden gekozen zjjn Do overige leden der rechterzijde vormen een bonte onsamenhangende groep De Bond van 17 30 October daarentegen komt in de Doema met een vast aaneengesloten groep van ongeveer 100 leden Zoo dit jnist is zal de Bond van 1730 October de best georganiseerde en op zich zeil sterkste groep in de Doema vormen En zoo deze groep uit beschaalde personen bestaat en de lonten weet te vermijden die de K D partij in de eerste en tweede Doema beging dan zal zy een centrum kannen vormen dat op don gang Van zaken groeten invloed kan oefenen Verspreide Berichten Fbuisbijs Nog een ander wonder der wetenschap Voor de eerste maal zijn tijdens het vertoef van den Spaanschen koning te Parjjs toto s per telegraaf mot het systeem Kom naar Berlgn gezonden waar ze in een dagblad een plaats vonden DniTSOHLAKD Te Berlgn zijn bij vele anarchisten hniszoekingen gedaan om anti militaristische geschriften op het spoor te komen Duitschland moet in den laatsten tijd daarmede overstroomd zjjn ook van de hand van DomelaKieuwenhnis Het militaire lachtschip van majoor Farseval heeft een tocht door het lachtrnim gemaakt van acht nren achtereen Niettegenstaande de duisternis slaagden de tocht en de landing volkomen ËNQ£LAND Öisteren is te Londen de jaarvergadering gehonden van de Free Labour Association een vereeniging die zich tegen het socialisme richt en 68 000 leden met 185 verschillende vakafdeelingen telt De in Dnblin gestolen kroonjnweelen moeten naar de Dublin Mail meldt teruggevonden zijn en ook de daders zijn ontdekt Er zal voegt het blad er aan toe evenwel nog eenige tijd verstrijken voor de daders worden gearresteerd De juweelen werden gestolen nit het kasteel den avond voor de aankomst van den Engelschen koning naar men weet BINNENLAND STATEN GENEttAAL R 8 T E H A IM G II Vergadering van Woensdag 30 October Besloteji wordt ter griffie te deponeeren het adres van den heer Siroonnar bevattende diens bekende grieven wegens benadeeling door een vonnis Achtereenvolgens werden aangenomen zonder stemming verschillende kleinere ontwerpen 0 a dat tot wijziging van de grens tttsschen de kantongerechten Nos 3 en 4 te Amsterdam Bij de behandeling van het ontwerp tot wijziging van art 28 4o der Drankwet bestrpt de iheer van Wassenaer van Rosande het ontwerp dat z i bet geheele stelsel der Drankwet omverwerpt Dit ontwerp nu zal toelaten dat een ander als zotkastelein optreedt in de plaats van dengeen ten wiens name de vergunning staat Ook de heer t Hooft zal tegen het ontwerp stemmen daar de Drankwet niet toestaat dat een ander tapt dan hjj wien de vergunning is verleend Mpu kan voor of tegenstander eener Drankwet zgn maar zoowel voor als tegenstanders zullen het er over eens ziJn dat het niet aangaat een wet zoo betrekkelijk kort na haar in werking zijn geheel onderstboven te balen onder den schijn van een quasi weinig gewichtige wijziging Dat noemde spreker een onoprechte poging waaraan hij niet wilde meewerken De heer Bevers zal met volle overtuiging voor het ontwerp stemmen De eenvoudige strekking van art 28 la is niet anders dan dat B en W vergunningen moeten intrekken indien feiteigk binnen drie maanden niet getapt is De heer Hovy verdedigde het ontwerp op grond dat de wetsnitlegging vag de Regeering niemand benadeelt De minister van Binnenl Zaken begint met te bestrijden dat dit ontwerp een voorlooper op en ondardeel loa yn van ean 5 W P van Wyk Thzn lid der Provinciale Stoten tot lid J P J Drioasen lid van den gemeenteraad van Leiden tot zgn plaatsvervanger S 7 lo Poole lid van den gemeenteraad van Leiden Bg Kon Besluit van 28 dezer is met ingang van 1 December benoemd tot inspecteur der registratie en domeinen van de derde klasse in de 15de divisie Gouda M W Klein thans ontvanger bü d it dienstvak te Hoorn De afdeelingen van Volksweerbaarheid uit den Haag Leiden Rotterdam en Godda met de afd Gouda vnn de Ned Weerbaarheid zullen Zaterdagavond bg gunstig weder in den omtrjjc vnn Nieuworkerkeennachteiyke velddienst houden Da drie eerstgenoerado afdeelingen vormen de otne partg en de afd Goud 1 met de weerbaarhoids vereeniging de tegenparty Het geheel staat onder leiding vnn luit Schmidt van het 3e balailjon van het 4de regiment Infanterie De alil Gouda zal met de nieuwe uniformen gekleed uitrukken Aan de oponb ire lagere scholen B en D to Waddinxveon zgn tot oodorwgzers benoemd respeclievelgk de heeren B van Gent te Nieuwerkerk a d IJsel en L Schippers te Den Ham Voor het examen vrije en ordeoofeningen der gymnastiek slaagden te Rotterdam de hh J van de Rotte alhier en P J Bikker te Boskoop Onderstaand adres werd verzondon door de Nederl Vereeniging van Kaashand laren goedgekeurd bj Kon besluit van 15 Juni 1907 no 19 Gouda 24 October 1907 Aan Zyne Excellentie den Minister van Landbouw Ngverheid en Handel s Gravenhage Excellentie Bö dezen veroorlooft zich de ondergeteekende de Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren gevestigd te Gouda goedgekeurd by Koninkiyk Besluit van 16 Juni 1907 No 19 het volgende onder de aandacht van Uwe Excellentie te brengen In de laatste jaren is van verschillende zyden de wenschelgkheid uitgesproken dat maatregelen genomen zouden worden ter bescherming der Nederlandsche Kaasindustrie waardoor do schadeiyke gevolgen veroor zaakt door den verkoop van kaas uit geheel of gedeelteiyk ontroomde melk gemaakt onder den naam van vólvette kaas voortaan worden voorkomen Reeds in een aan Z Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid den 30n Juni 1903 door de Vereeniging tot bestryding van knoeieryen in den Boter en Kaashandol gericht adres werd op de jkaaskwestie de aandacht gevestigd en gevraagd het daarheen te leiden dat by de Wet maatregelen OBden worden genomen Nadien heeft de Hollandsche Maatschappy van Landbouw deze kwestie door eene commissie doen onderzoeken in verschillende Algemeene Vergaderingen aan bet oordeel van belanghebbenden onderworpen en zich den 12n Juli 1905 eveneens tot Z Exc den Minister van Waterstaat Handel en Nyverheid gewend met hetzelfde doel Eindelgk heeft de eerstgenoemde vereeniging In November 1905 zich tot Uwe Excellentie gewend en in een nitvoerlg adres de kwestie nogmaals uiteengezet Adressante veroorlooft zich door dezen de vrgheid ook hare meening aan Uwe Excellentie kenbaar te maken De schade aan den goeden naam onzer Nederlandsche vólvette kaas berokkend wordt veroorzaakt door de in Nederland grootendeels in Friesland uit geheel of gedeeltelgk ontroomde molk bereide kaas bgna nitsluitend gemaakt in fabrieken wier ho ifdbedrgf de boterlndnstrie is Doordien deze kaassoorten waaraan soms alle vetdeelen zyn ontnomen dezelfde vormen hebben als onze sedert eeuwen bekende Gondsche en Edammer kaas en daarvan uitwendig dlkwyis niet of zeer raoeiiyk te onderschelden zyn behoeft het geen nader betoog dat daardoor de goede naam onzer vólvette kaasindustrie en handel schade lijdt Het zon naar de meening van adressante niet meer dan billgk zyn dat men den makers van deze namaakproducten de verplichting oplegde hnn product duiddiyk onderkenbaar te maken van de vólvette kaassoorten Evengoed aU deze producenten voor hnn hoofdproduct de boter destijds bescherming gevraagd en verkregen hebhen tegen de concurrentie van Margarine zou het biliyk zijn dat de producenten van volvette kaas nu op hun beurt beschermd werden tegen i imitatie van hun product welke nabootaing juist door ben geschiedt dia deitgda wettelijke beicherming gevraagd en verkregen hebben toen zy in dezelfde omstandigheden verkeerden Niet zg wier artikel wordt nagemaakt dienen daarvoor nog bovendien te worden lastig gevallen mot maatregelen toch integendeel zij die óf zich zelf hovoordeelen ten koste van de reputatie van de eereten óf anderen daartoe In de gelegenheid stellen Door het Hooldhestuur van do Hollaudsche Maatschappg van Landbouw werd d in 12n Juli 1905 In een adres aan de Regeering verzocht oen Wet in het leven to roepen waarby zon worden bepaald Ie dat hot verboden Is In Nederland kaas te maken te verhandelen In voorraad te hebben in te voeron of te vervoeren waarin andere bestanddeelon voorkomen dan die van melk afkomstig behoudens stremsel kleursel znursel zont salpeter of krulderyen 2p dat het verboden is in Nedjrl md z kaas te maken te verhandelen in voorrnatf te hebben in te voeren of te vervoeren in de bekende vormen van Gondsche Ëliim raer kaas wanneer de kaaa ginder dan een nader bg Koninklgk Besluit vast te stellen minimum percent vet in de i roge stof bevat magere kaas Adressante zon het een eerste stap in de goede richting gevonden hebben wanneor aan dit eerbiedig doch dringend verzoek gevolg ware gegeven twee jaar geleden Ook Z Exc do Ministor van Waterstaat Handel en Nyverheid was van hetzelfde gevoelen toen Z Exc in de Vergadering van de Eerste Kamer der Stalen Generaal op 9 Februari 1905 woordelgk zelde sprekende over de magere kaaa maar wat niet wenachelgk Is is dat kaas in zoodanigen vorm verkocht wordt dat dit product het aanzien heeft van vette kaaa Daartegen moet worden opgekomen Toch zou naar de moening van ondorgeteekende de kwestie daarmede voor het grootste deel onopgelost zyii gebleven daar hierdoor alleen de zoogenaamde magere kaas nlt sterk ontroomde melk gemaakt zou worden getroffen Tot het verkrygen van een duldeiyk onderscheid tnsschen de halfvette en vette kaassoorten meende het Hoofdbestuur van de HoUandsche Maatschappg van Landbouw niet op wettelgke maatrogelen te moeten aandringen doch dit aan eene vrgwllllgo controle te kunnep overlaten en besloot daarom bij gebleken medewerking van de zgde van belanghebbenden op te richten èèn of meer Kaascontrolestations waarby de aangesloten zich zouden moeten verbinden tot het eerlgkste en juiste gebruik van de volgende merken Ie cou merk waarby minstens 40 pCt vet in de droge stof wordt gegarandeerd 2e een merk waarbg minstens 25 pCt vet in de droge stof wordt gegarandeerd Werketgk zgn door de Hollandscbe Maatschappij van Landbouw twee Kaascontrolestations opgericht een te Hoorn voor de Provincie NoordHolland en een te s Gravenhage voor de Provincie Zuid Holland Nadat deze conlrolestations eenigen tgd In werking zgn gesteld Is do overtuiging bg adressante gevestigd dat zg niet afdoende kunnen beantwoorden aan het doel dat zg zich stelden de bescherming van de Nederlandsche kaasindustrie en handel Vooreerst is liet sub 2 bedoelde merk voor kaas bovattondo minstens 25 pCt vet In de droge stof nooit beschikbaar gesteld Het was dan ook duidelijk te voorzien dat de makers dezer halfvette kaassoorten zelden of nooit vrgwillig er toe zonden over gaan hun product van een merk te voorzien waarmede zou worden aangetoond dat daaraan voor een belangrgk deel het vetgehalte is ontnomen Door het niet invoeren van dit merk voor halfvette kaas werd dus stilzwggend toegegeven dat de onderkenning van dit soort niet langs dien weg was te verkrygen Toch herinnert adressante er aan dat in December 1904 de Friesche Maatschappij van Landbouw alsook de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland zich in gnnstigen zin hebben oitgelaten omtrent nventneele stempeling van die soorten zoodat van die zgde in het belang van den eeriyken handel medewerking mag worden verwacht Wat het sub 1 genoemde merk betreft bestemd voor alle kaaa met een minimum vetgehalte van 40 pCt in de droge stof daardoor zou alleen kunnen worden aangetoond dat niet al te veel room aan de melk is onttrokken daarmede dus de deur wgd openzettende voor de makers van deels afgeroomde kaas om zich op één Ign te stellen met de makers van vólvette kaas die meestal een véél hooger vetgehalte he ft In Noord Holland waar de Edammer kaas byna zonder uitzondering nit licht ontroomde melk Wordt gemaakt zou dit merk indien he verplichtend iverd gesteld er toe kunnen bgdragen om het maken van vólvette kaas welk soort dan van merken vrg zon moetea blgven aan te moedigen In Zuid Holland waar algemeen de vol vettekaaa lndnstrle nog wordt uitgeoefend beeft het contrOleatation bet garantieo fer eerst ook op 40 pCt gestpld doch overtuigd van de onjuistheid dit later verhoogd op 42 pCt en daarna nog tot op 45 pCl waarby nog steeds de mogelgkheld open bigft dat vólvette en niet vólvette kaas ondor eenzelfde merk kan worden verkochi Na de velerlei afwykingen van de oorspronkeiyke opdracht door de Algemeeno Vergadering van 24 Mei 1905 aan het Hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw gegeven bigkt dnldeiyk dat het destgs genomen besluit onpractlsch en onjnlst Is geweest en niet tot het doel zal voeren de volvetto kaaa Industrie te beschermen Adressante is daarom van raeenlng dat het doel den goeden naam der vólvette kaas hoog te honden door de vrywilUge controle niet kan worden bereikt Bovendien is aan deze regeling onafscheidelgk verbonden het stempelen dor vólvette kflaa waartegen ondorgeteekende overwegende practiecbe bezwaren heeft omdat vooral door het aanbrengen van Indrukstempela zools het Kaascontröleatatlon in ZuidHolland heeft ingevoerd voor den handel groot nadeel Is te verwachten welk oordoel wordt gedeeld door de voornaamste afnemers dezer soorten in het Bnltenland terwgl bovendien ook de producenten schade zullen Igden omdat juist door het stempelen de hoogere waarde wordt ontnomen aan de soorten die bestemd zgn om lang bewaard te blgven Bg eene vriwillige kaascontrole zal een practlsch en afdoend contrólemerk voor volvette kaas niet belemmerend voor den handel zéér moeielgk misschien wel nooit te vinden zgn daardoor eene afdoende regeling worden tegengehouden en zal men nog vele jaren n Binnen en Buitenland kunnen voortgaan met het verkoopen van de minderwaardige producten onder den naam en in den vorm onzer beste soorten tot groot nadeel van de Nederiandsche producenten en handelaren In vólvette kaas De loden van do Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren kunnen daarom de hun opgedrongen vrgwilllge controle waarom noch zy noch de producenten hebben gevraagd niet steunen en spreken als hunne overtuiging uit dat alleen wettelgke maatregelen de vólvette kaas industrie en den eerlghen handel afdoende kunnen helpen Adressante verzoekt Uwo Excellentie daarom eerbiedig de regeling der kaaskwostle Ik het belang van onzen Nederlandschen Kaashandol ter hand te willen nemen en het daarheen te willen lelden dat een Wet worde ingevoerd waarbg wordt bepaald Ie dat het verboden Is in Nederland kaas te makon te verhandelen In voorraad te hebben te vervoeren of In te voeren waarin andere bestanddeelon voorkomen als die van melk afkomstig behoudens stremsel kleursel znursel zout salpeter of kruideryen 2e dat het verboden is in Nederland kaas te maken te verhandelen in voorraad te hebben te vervoeren of in te voeren in de bekende modellen van Gondsche of Edammer kaas wanneer de kaas minder dan een nader by Koninkiyk Besluit vast te stellen minimum percentage vet iq de droge stof bevat magere koas 3e dat alle kaaa behalve sub 2 genoemd indien niet nit volle melk bereid van een dnldeiyk onultwischbaar merk zal moeten worden voorzien t Welk doende enz De Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren Namens het Bestuur w g J F W S MIDDELBEEK Voorzitter w g A J SCHILT Secretaris VEIl6ADEIllNGViNDEN6EHËENTEIl44D WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 Vervolg De hoer Bokhoven M de V wanneer ik den toestand van de keisteenbestrating der gemeente naga geloof ik niet dat die f 3000 zoo ongemotiveerd is Als de wethouder van de fabricatie van oordeel is dat 2500G stuks noodig zyn zal ik er gaarne Toor stemmen De heer Nederhnrst M de V by de commissie van de fabricage is wel degelijk overwogen om meer toe staan doch terwille van de groole uitgave heeft men er vanaf gezien Ik heb dat betreurd Wat die vergoeding Tan de tram aangaat ik geloof dat dit een groote teleurstelling voor de heeren kan zgn Die gelden zal men alleen reeds noodig hebben voor de verzorging van de straten aan arbeidsloonen enz Het onderhoud zal niet medevallen Ik kan naar myne overtuiging dan ook niet te veel aanbevelen om f Sm toe te staan De heer Dercksen M de V Ik laat volkomen in het midden het al of niet juiste van hetgeen do heer Vingerling heeft beweerd Ik wil echter vragen wordt door den uabtenaar belait met het toezicht op de straat nooit ovet die verschillende buurI ten gesproken waajr zoo straks door onzen voorzitter met zooveel ontferming Is gcspro ken Wanneer do76 mensohen bulten de deur komen kunnen zy waarlgk niet met goed fatsoen hnn voeten nederzetten Ik zou in de eerste plaats willen wyzen op de Nieuwe Haven Ik ben daar vanmorgen langs gereden Ik denk dat dit echter een goeden weg is om wanneer j flink gegeten hebt een goede spijsvertering te bevorderen Ik was big dat ik daa op een paar gutapercha banden reed maar beklaag de menschen die daar moeten loopen M de V Maar ik zal voor het voorstel yingerllng stemmen en dan hoop ik dat Tlle 25000 kelen zullen worden ge bruikt voor de straten die zich in znlk een ongelukklgen toestand bevinden De heer van Galen M de V Ik zou In dezen ook Iets willen zeggen De hefr Vingerling heeft gezegd dat ik gezegd zon hebben dat er op de ambtenaren door B en W eenige pressie wordt u tgooefend Ik heb dat niet gezegd Ik heb gezegd dat ik de indruk heb bekomen Ik geloof M de V dat nu door U voldoende is aangetoond Jat op die ambtenaren niet de nlnate pressie wordt uitgeoefend ik hierover kan zwijgen Ikieloof dat er eenig misvebtand bestaat Het is inderdaad waar dat wanneer de gemeentebouwmeester bg ons zgn begrooting indient dan spreekt het van zelf dat die ambtenaar van te voren nagaap wat er zooal het volgend jaar zal moeten worden gedaan en dat hg als goed ambtenaar dan ook met de meest belangrijke zaken zal komen Daar staat tegenover natuurlijk dat aan B en W wordt overgelaten te beoordoelen of do gemeenteflnanclën dergelgke uitgaven toelaten en daarom gebeurt het dan dlkwgls dat wi noode genoodzaakt worden die ambtenaar niet geheel zgn zin te geven Ik geloof dat in dien geest geredeneerd de heer Vingerling gelgk heeft Wy moeten in dezen ook te rade gaan met wat andere takken van dienst dlkwgls eischen en wat de zaak zelf betreft Juist om die roden meen ik dan ook dat B en W gemeend hebben niet verder te moeten gaan Ik was aanvankelgk ook van meening dat wg er met het oog op hetgeen in do laatste jaren Is gedaan zouden kunnen volstaan Waar nu echter van verschillende kanten de noodzakelgkhcid wordt bet JOgd en onze wethouder van openbare werken de heer Nederhorst oordeelt dat het noodig ib dan wil ik my wat mgn persoon betreft daarby neerleggen De heer Knuttel M de V Ook ik meen voor het voorstel van den heer Vingerling te kunnen stemmen Als wy zien hoe sommige straten in onze stad er bijleggen is t waarlgk bedroevend Nu wys ik niet op die straten die in geen jaren bestraat zgn geworden maar ik wil de aandacht vestigen op een paar straten die niet in het middelpunt van verkeer liggen maar toch geen uithoeken ook zgn Ik bedoel de Wachtelstraat nog niet zoo heel lang geleden bestraal Dit Is werkelgk op het oogenblik niet te zien dat die kort geleden is opgeknapt Verder de Nieuwe Haven die 2 maanden geleilen pas verstraat is Het is erkelyk trenrig zulke slechte kelen het zgn Allemaal punten en de straat gaat weer op verschillende plaatsen zakken Ik geloof dat wanneer we dergeiyke straten gaan verstraten wg beter doen niet zulke afgesleten keien te gebruiken als op het oogenblik daar liggen Wel kan men niet altijd nieuwe klinkers gebruiken maar nen behoeft toch bepaald niet die klinkers te nemen die voor geen andere straat passen en die indruk heb ik gekregen op do Nieuwe Haven en de Wachtelsjraat De heer Nederhorst M de V Ik wil den heer Knuttel even beantwoorden betreffende de Nieuwe Haven en de Wachtelstraat Zeer zeker zgn ze niet zooals ze behooren te zgn maar ik moet er toch op wgzen dat er geen nieuwe keien kunnen gebruikt worden omdat die er eenvoudig niet zgn Daarom ga ik met het voorstel van den heer Vingerling mode Wat het betoog van den heer Dercksen aangaat dat de achterbuurten minder goed verzorgd worden kiin ik er op wyzen dat dit wel het geval ia Er wordt niet aan vergeten en met de arbeidskrachten gewoekerd De heer Dercksen Ik ben bet met den heer Nederhorst eens dat er eindelgk aan de Bcomgaardatraat begonnen is maar dat was ook een hopelooze toestand want daar bad je bergen en dalen en wat de achterbuurten betreft er zgn waaraan gedacht wordt maar dat ze stiefmoederlgk bedeeld worden is do waarheid en de heer Nederhorst zegt zelf dat halve versleten keien in de achterbuurten gewoonlijk gebruikt worden In een straat als de Nieuwe Haven wordt voorts nog wel eens gereden en dan is t ook noodzakelijk dat er een goede straat komt De heer Jongenbnrger Ik moet opmerken dat de deskundigen bet in dezen hier niet eens zgn Het voorstel is ook nader besproken door de heeren Dcssing Bokhoven en Nederhorst en ik kan niet anders zeggen of ik voel er veel voor mee te gaan met het voontel van den heer Vingerling Maar toch we dwalen hier in het duister Waarom is voorgesteld 25000 keien waarom niet 50 of 75000 P Er is reeds herhaaldelgk by de begroolingen o i gewezen dat het gewenscht was dat men ons zou overieggen een plan van wat men voornemens ia in het voor die hegrooting loopende jaar aan de straten te doen aan welko atraten gearbeid zal worden en wat er aan gedaan zal zal worden Hadden we dat nu ook dan zonden we daardoor een zeker overzicht hebben Dan konden we begroeten wat noodig waa on ook B en W zouden kunnen aantoonen wg wenscben dit en dit te doen en daarvoor raeenen wy dat zooveel noodig isMaar nu blgft de verhooging geheel ongemotiveerd we weten niet waarvoor we die meerdere hoeveelheid geven We hebhen niet eenige begrooting en weten dus niet waarvoor we stemmen Wel hebhen we klachten gehoord maar waarom dan niet 75000 kelen voorgesteld f Maar ik geloof dat na zoolang wg het overzicht missen In het duister blijven rondtasten en we weten dan absoluut niet welk werk nn onderhanden zal worden genomen Wordt vervolgd lÉ OSTBRIJETSr Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand October niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland C Verkley Amsterdam A H Engelbrecht den Hang Briefkaarten Schoonderwoerd Amsterdam Sikzes ld C Snel den Haag G Wlddielweerd Rotterdam G Heerkens ld J Bngense Schiedam A v d Heuvel Veerstal NoTi Aan de afzenders wordt aanbevolen hnn naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze by onbestelbaarheld aan hen kunnen teru egeven worden De Directeur v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQÜIN MARKTBERICHTE hT Gouda 31 October 1907 GRANEN De aanvoer was hedenzeerra itig De hdndel zeer kalio T arwe Zeeuwsche 9 75 k 10 25 mindere dito 9 10 i 9 60 Afwijkende 8 li 8 50 Folder 7 75 i 8 50 Rogge Zeeuwsche 7 50 i 7 75 Polder 6 75 k 7 25 Buitenlandsche perj 70 kilo il Gerst Winter ƒ 1 Zomer a ƒ i Chevalier 6 50 è 7 25 Buitenl voergerst per 70 kilo i Haver per hectoliter ƒ 3 90 il 460 Per 100 kilo 8 50 i ƒ 8 90 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 7 i ƒ 7 4 Kanariezaad 8 i 10 Karwijzaad per 50 Kilo il Koolzaad i per Hectoliter Erwten Kookerwten 10 50 k f 11 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 1 S 1 IS l oonen brame Boenen 13 i ƒ 15 25 Witle boonen 15 4 17 Paarden boonen ƒ Duiven boonen f Mals per 100 fCUol Bonte Amerikaaiische 8 15 i 825 Kleine ronde 810 4 8 50 Vebmarkt Melkvee redel aanvoer Handel en prijzen beter Vette varkens goede aanvoer handel vrijw 21 i 24 et per halt K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel traag 18 k I9 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel traag So k f i io per week Vette Schapen geene beteekeilis Lammeren goede aanvoer handel traag 18 k f 22 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel matig 8 i ƒ 10 Graskalveren goede aanvoer handel traag 45 a 85 Fokkalveren i Kaas aangevoerd 109 partijen handel traag ie kwal 27 i 29 2de kwal 23 4 26 Zwaardere hooger in prijs Noordliollansche Boter 1320 stukken van V KG Handel vrij wel Goeboter 1 45 k 1 55 VVeiboter 1 25 k f 1 40 BEÏÏBS VAK EOTTEEDAÏT L K H KMAANDAG 7 OCT SiaaUleemnqm PoETOOAi Obllg 3e Serie fr 050 3 59 Ohlig Se Serie fr 2500 3 59 RoSLAND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 AziK Japan Obligatlen 1899 4 77 44 CoLDVSU Geconsolideerde Bui tenlandsche Schnld Recepia L too IV 24 i Ïlypothtek Banktn Aandb idem idem 4 90 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algera Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp k Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Schetpvaari Maatifhafpijen Pand Holland GuH Stv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoOTviegleenm tn TALIE Ohlig Znid Italiaanscho Spw IMy A 1367 Premieteeninqeti biuLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l Diveraen Mg totjExpl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Winteriiiantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prgzen J i v i W ïMAf y M yfA Z IJJöÓ BurgerlUke Stand GEBOREN 29 Oct Johannes ouders K Glasbeek en J C van Kloelf Wilhemus buclers A de Veen en B Boeron 30 Johanna Maria Christina oudera A Verhart en M de Korte Antonins Martin Qertrudis Adrianus ouders A A Kauling en W J H Kootwijk OVERLEDEN 29 Oct G M P J van der Starre 6 m GEHUWD 30 Oct A Krg nberg dn M Holthugzen J Boot on W Dgkstra J Scbultz en M de Jong Reeutrijk GEBOREN Elizabeth ouders J van ïriet en A J van Os Frederik ouders M Schouten en L van Es Johan ouders R Verwoerd en W den Houdgker GEHUWD G H van dor Dusse en A H van der Stok iDVKllTEL TIII Vftreêfl glng ARMENZORG Afdecling BIIOKKENHUIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze Inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige hulshoudeiyke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan mingegoeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neulvüe Vereeniging Ar menxorg I I Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dagelgks verach verkrggbaar Braadkuikens Soepkippen Dolven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoendera Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco poer geheel Nederland Aanbevelend T G VTIELINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 v B t DeiU uclwiltljntM en 1 maklalykiM pottunlddd voor Hecreii en vooral dame en Klnderachoenwerk de Apfrrtunt van IT M Nyilw L Ca F Barllo 8eatli $lr 14 Menlette oed MO y op naam en fabrlekimerk Viftrylhur ky Hwn WInkallwi In lohHRWirk tikaUriM 1 11 B MfMl DM tbV W a r iM Ariiliw