Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1907

Zaterdag 2 November 1907 i o 10477 40ste Jaargang HHWW WWWPB WBWBPi i P MPir fiOüDSCHE mmm OiieuwS en Advertentieblqdf toor Gouda en Omstreken Telefooi io SI ADVERTE TIEN worden geplaatst van l 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bere Jcpnd naar plaatsruiiiite Inzending van lAdverte tiën tot 1 uur dos ini d Teletoi n Wo 89 De Uitgave dezeti Courant geschiedt dagelijks met uitzonderöig van Zm en Feestdagen De prijs per dnfe maande ik f 1 25 ranco per tl 1 70 i I 08tj Af nderlijke Nommers VIJF GENTEN y Sociëteit Ons Genoegen Boelekade GOUDA Rotterdamscli Too eel Ensemble Znndae 3 November 1907 8 nur precies Twee Weezen Drama in 8 bedrijven van u ENNERY Schitterend g emonteerd Costuuins H D Nieuwenfiuisen Hooldrollen de Dames Diehle Weslerman Cnypers en Kleer H Wagemans Kievils Dommelshnizen de GIrool Groot auccea door geheel Nederland Lees de vertchilletide recensiën der div couranten Voor verdere aankondigingen zie groote billetten Prgzen der plaaten 1ste rang i 0 80 2e rang 1 O OO 3e ranglO SS Laden der Sociëteit genieten de gewone reductie Wegens te verwachten drokke opkomst plaatsbesprekiag aanbevolen aan het gebouw op de speelde van 12 3 nar 1 0 10 per plaats extra Plaatwerker en HALFWAS PLAATWERKER terstond gevraagd bg gebleken bekwaamheid vast werk Wed KEAUS Hoogstraat 181 Rotterdam Dronkenschap bestaat niet meer Ean monster van bet merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden ingegeven wordtn in Thee Melk Likeur Kan Koffie Abeint Bier Water o in het voedsel zonder dat het noodig is dat de dronkaard er iets van a weet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bg den dronkaard op te wekken Bet COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder ijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hjj zijne redding te danken heeft Het COZA POEDER hoeft het hniselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappj herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Inatltnnt waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7yn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFP Co Onze dmólhonders reiken liet atlealenboek grattfit aan hen die er aanvraag voor rtoenTpaar geven geen gratis proeven Om deWte bekomen wendt U direct naar LondBmtj COZAINSTITUTEattdïi lïngeZd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap a NvnoH Naooai3dv irn3aVH0SN0 uaiuosiiOA ua 3iS3a ap sjCiiapui jepuopcud si IMNI S NI3iS3WW0Tg NVA kan gcplaalst worden tegen illnk loon aan de Tabrieken van VAM DIJK Junior Alphen aid Illjii f 0LENAAR3 KlNUERMEEU 11 20 cent per 11 cent per pak Overal verkrijgbaar HliSliÜËDeilS wacht tl vuor namaak Ziet naar het ControleKegel Dr V HAMEL HOOS en HAKMENS en den naam P MOLEI A IR Co Il ettuaan Bekroond in October jl te BRUSSEL met de Hoogste Onderscheid ing den HHAlfll PHIX A T T E S T ÜSTENDE U September 1907 Mijnheer Ik heb het genoegen ü te melden dat ik de beste resultaten met het gebrnik van Uw Kindermeel voor Zuigelingen heb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind het gaarne neemt Do voeding en de toepassing zijn volmaakt Do gewichtstoenamo is zeer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd bij een zuigeling van 5 maanden en ik ben miin kind van 2 maanden op gelijke wjjze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik mjj slechts bg dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar ziJn zoo U mij nog eenige pakken Kindermeel zoudt willen zenden om met het gebraik daarvan voort te knnnen gaan Het zal mij tevens een grout genoegen doen Uw product bij mijn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevieden te meer nog daar de prjjs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven y V Met hoogachting verblijf ik W g Dr KESTELOOT SAi GUIiVOSE Vinurii 8aD uinosiim in Vacuo De heer H ö WEBER Keizerstraat te Scheveningen geeft ons inzage van het hiervolgend schrijven Mijnheer I In hot belang van andere arme lijders wil ik n mededeelen hoeveel goed mj de Sanguinose deed die ik biJ u kocht Ik leed aan hevige zenuwzwakte bad last van hartkloppingen was vrec elgk opgezet in de maag en soms zoo benauwd dat ik daat te sterven MJ werd toen een weinig Sanguinose gegeven en dat hielp mjj dadeljk Ik ben het toon geregeld gaan gebruiken en zeg uit volle overtuiging het is een ééaig middel er bestaat geen beter Mijne benauwdheden en hartkloppingen zijn geweken ook het opgezet gevoel op de maag Ik ben beter dan ik had durven hopen Scheveningen Kolenwagenslag 21 H DE JONG Wanneer giJ last hebt van bloedarmoede zonnwzwakte malaria pijn in rng of lenden pgn op de maag hoofdpijn duizeligheid of benauwdheid toef niet maar gebruik de Sanguinose I Wat zy voor honderden gedaan beeft kan zij ook doen voor n I VAN DAM Co Maar zorg dat gij de echte krggt van Den Haag PriJs f 1 60 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFF Co Westhaven WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Kxtract MêM mi wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijfi Keelpyn Heeschheid enz UELIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten ingroote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duütchland Engeland Amerika Ned Indii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UELIANTUB werd 9 maai met Gouden 3 maal met Eero Modailles bekroond UELIAVTHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MBLIANTHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co te Reeuwijk P M KOLKMAN ABN VAN DER JÓNOH OudexiaUr 3 P KASTELBIN Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkriigbaar bn Firma WOLFF Co Westhaven 198 Oouda GRENDEL Ooada E H VAN MILD Veerstal B 126 flourfa A BOÜMAN Moordrecht PINK3E NiemcerkerkadlJsel A N T N ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudtaaier A SCHEER Haastrecht P W t EDE Ourfewater K viN dsr HEIJDEN SPEK Moercapelle D T n STAR Wed J HOLST HEIJDEN Waddingeveen P A on GROOT A Polebrtelerdam D BIKKER te BetucAop WAi nSCHUfVliVe Laat U niet misleiden door ftdU Siroop Hot klooster Sancta auloAbdU bestaat niet due Slroo van geenertel waarde IMoord Brabanlscli Schoen en Laarzenmagazijn KLblWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten lleeren Dames en Kinder Winter Utlkeliii SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMIT Alle reparatiën en aangemeten werk WORMERVEER HOLUAMÖF Aleiiw uoverirolifni Prof Dr Liobera wolbolceaa ZaHCW ESACaïiBUZlS AUeeu eebt met Fsbviekuneik tot voortdurende radfcale fn zekere genezing van ftUe a U de meest hardnekkige nfenuwxlektettf ooral ontstaan ddor afdwalingen op jeugdigen leeft J 6 1 e fenezÏDg van elke zv akte Blieb iiicht Benauwdheid Iloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spgsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectaasen rrij Jicr teocb a 1 tl 2 fl S i lubbele flosck il n Genira I Depat MattU v d VoRto Z iUbomm Üf pijh M Cléban Co Kottortlarn l Happel s firavenliiïgo I Halmmaaa de Juiiq J ha Hotler am Wflff k Ca rtou U rn bji alle drotjistoa J H Il M MK I l l I DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPE II L i K zijn beslist die der Firma WELDON TUE LADIES JOURNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TUE BXZAAR OF CHILDREN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proef nuinmem Alle met kastel Holl Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modelion zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bS MILLY SIMONS Den Haag Het Correspondentschap van iVOSOHOilfOS Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huize van Mevronw M HOOÖENDIJK DiEKZWAOEB Wachtelstraat No 231 alwaar ten alle tgde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar ztjn Oooda Dnik van A BRINKIIAN Ztt Bultentjindsch tycrzl hi 1 Het rijksgaVechtshof te LeipzigAeeft eei lopmerkelijk vonnis in een Zaak wjgeni ma jesteitBScbennjs gewdzen u Het t andgericht te Aken had d n zomer den invalide Josef Brener wegens fèi msende beleediging van den Keiaër tot eaji langdurige gevangenisstraf veroqrdeeld Il4 bewijs van de Jatd w rd geleterd door dKe ge tuigen Twee hunner dil de bèle ljigend woorden I tl n opzichte vatf den Keizw staafden liggen al gfruimen jd niet beMaagdé lOMrhoop Het bof achtte beu nietljgeheel gjbofwaardig De derda getuige Warenj fj tegen die overigens geloofi vaardigilee i heeft alleen op de trap gehoord dat beÉpgde dhold De woorden herinnert 1 1 zim niet meer hjj weet alleen dat bet woordeijjyaren die voor dengene wien zg golden een ernstige Inleediging waren Daar de bel aagde reeds jnoeger wegens majesteitsschennis gestraft jwas nam het hof aan datde geincrimineerde I uitlatingen voor den keizer beleedigend waren geweest Het rgksgerechtshof heeft nn het eerste vonnis vernietigd Het beslisto dat da vraag of een bepaalde uiting beleedigend is pas uitgemaakt kan worden indien men den inbond ervan ten minste in het algemeen ken Dat was hier volstrekt niet het geval Het was riet voldoende om te zeggen dat er grove scheldwoorden gebrnikt zijn zulk een verklaring was te vaag om er iets uit op te kunnen maken Blijkens een bericht uit het BritschAtgaansche grensland heeft de regeering te Kaboel bevolen dat voorloopig geen graan boterolie of paarden mogen worden uitgevoerd De strekking van dit verbod is te verhinderen dat in Afganistan zelf schaarschte aan levensmidilelen ontsta door onttrekking van de beschikbare voorraden om die naar Britsch Indië uit te voeren Daar toch dreigt voor de zooveelste maal de hongersnood die zelfs onder het verlicht bestuur van de Britsche ambtenaren steeds meer een chronisch karakter aanneemt Een redactenr van de Temps heeft Angagnenr gesproken den gouverneur van Madagaskar Een redactenr van de Matin had Angagneur aangesproken bij zgn komst in het moederland en die heeft verteld dat Angagneur hem verzekerde dat Frankrijk behoefte had aan gezag FÊWILLETOIM m TWEBGEYEGHT Roman naar het Russisch 2 Wel heel eenvoudig Ga waarheen je wilt Mktnscbka dat is alles Dat is gemakkelijk gezegd maar wanneer zjj niet weet wat ze moet beginnen geheel alleen staat geene familie en geen penning bezit niet kan werken Nu I Dan 500 in eens of 25 per maand verder niets I Heel eenvoudig Aangenomen dat je 500 hebt of 25 maandelgks maar de vrouw van wie ik preek is intelligent en trotsch je zoudt baar onmogelp geld kannen aanbieden Wat dan f Salnoylenko wilde iets antwoorden doch op hetteltde oogenblik werden ze beiden door een groote golt bedekt die tegen den oever sloeg en rnischend over het strand terngrolde De vrienden gingen aan walen kleedden zich Ja het kan wel moeiiyk vallen net eene Troaw te leven van wie men niet houdt nl Seaoflenko bet lasd alt i ae laarzen De redactenr van de Temps bracht Angagneur de woorden in herinnering die de I itin hem in den mond had gelegd jAingagneur gaf den redactenr itan do Temps hftSoIgende aardige antwoord EifzifnjiedJni zeide hi die alles loochenen ielfs wat za gezegd hebben Ik voor mij ontken nooit iels zeUs niet wat ik niet gezegd Beb Dat f tlltes wat ik n te eggeq beb Ik ben efjm in het land gekontenin het belang van de Fwolonie en als u daarover at vragen wilt zul Ik n gaarap te wdorid staan A De gonierneun anli 0 i rdd6i daarna jop Verschillende vrageii I Oveil het sluiten iv ni scholei diepkoifkgebonwsn waren ondcrgebraMif zëide de eur j dat de séholen waarover het g enkel in naam scholen walen Het nder ergplaatsen waa het onderwijs in het loeren van gezangen el bybelIchiedenis Boveildien Mijn l plicht BUtraliteit van het onderwijs handhavenlMWie gelooft dat een choolJi een kerk mlvestigd neutraal is P 1 Wel wetende dét de vijanjbn van den vrijhandel niet slapen kjjken j e liberale bladen in Engeland sti eds uit njaar nieuwe argumenten voor den vrijhandelin tegen het protectionisme De Westminster Óazette heeft er weer een gevonden en inigeon ander blad dan de Times groot voor ander viin beschermende rechten Een van de vaste argumenten van de protactionisten voor hun staathnisbondknndige leer is dat de invoerrechten door de invoerders in t algemeen door het buitenland betaald worden En nu zegt de Times van 26 dezer in een artikel over Amerikaansche financiën datCorteljon de Amerikaansche minister van financiën de flnancieele troebelen van t najaar voorziende bijtijds bg verschillende Nationale Banken een aanmerkelp deel belegd heeft van de groote sommen die de Amerikaansche schatkist aldoor id den vorm van inkomende rechten nit de zakken van het volk haalt Qonld heeft er een plaatje bg gemaakt John Buil staat voor een prent voorstellende Bloeder Jonathan die een koe gemerkt Amerikaansche verbruiker melkt in een emmer gemerkt Amerikaansche invoerrechten En John Buil zegt Juist Net als ik dkcht Het is zgn eigen en niet een nitheemsche koe die neef Jonathan melkt En nu willen die tarief hervormers me altijd wijs n aken dat de vreemdelingen de invoerrechtdo opbrengen schuddende Maar men moet menschelgk obrdeelen Wat mij betreft ik zon baar op gjaenerlei wgze toonen dat ik haar niet meer IM had en tot den dood met haar samenleven Hg schaamde zich plotseling over zijne vloerden bezen zich en vervolgde Voor mgn part waren er in het geheel gbene vrouwen Naar den duivel er mee Nadat de beide vrienden zich gekleed hadden gingen ze in het paviljoen Daar was Shmoylenko geheel thnis lederen morgen Werd hem op een blad een kop koffie een hbog geslepen glas water met gs en een lifceurglaasje cognac gebracht Eerst dronk hfj den cognac dan de warme koffie daarna Water met gs en dat moest zeer welsmakeod z jn want nadat hij gedronken had werden zjue oogen zacht als boter met heide handen streek hij langs zijn baard en op de zee nterziende zei h Wonderbaar prachtig uitzicht Na een langen in nuttelooze overpeinzingbn doorgebrachten nacht die daardoor nog wlarmer en donkerder scheen en slapeloos verstreek gevoelde Lajewsky zich vermoeid en terneergedrnkt Na het bad en de koffie rd het niet beter Laat ons het gesprek voortzetten Alexander Daviditch zei bjj Ik wil je niets Tenwtfgeo en beken bet Je oprecht ali m n Hat is thans vaststaande dat de derde Doema een overwegend redctionnaire tint zal hebhen en dat daarin een sterke recht sche meerderheid zal aanwezig zgn Is dit eena Vastgesteld dan komen do andere eigenslhappon van deze Doema aan den dag En ttan is de eerste daarvan die deze Doema gunstig onderscheidt van haar voorgangateft de hoogp raad van ontwikleling der Ifden Van de 3J 0 afgevaardig nl die Ihalis gekoïjen zön heeft ongeveer ji ldorde een acailaïiischon graad evenveel n hebhen de mddelbare scholen doorpen De i tweede eigenschap is het bn icratiich karakter tón deze Doema er baar leden telt ifg 30 adelsmaarilken gonvernemenls ambtenaren 3 Ivoo denj 4 kamerheoren 3 ambtenaren hot tnj istorie van binnenlandsche zaken 1 an lonaar van het O M 1 senator H 4nd go erneur en 1 generaal der gendaHhjerie De oppositie komt slecht wegr zjj beeft tot nog too slechte eert vierde der zetels verkregeffl De regeerin schjjnt echter niet tevreden l volgens bericllten uit Petersburg ziet zii met bezorgdheid de sterke reaction naire meerderheid Van deze Doema want ziJ vreest daarvan belemmering van dezen wetgevenden arbeid wjjl zij verwacht dat deze meerderheid de wetsontwerpen sedert de ontbinding van do tweede Doema opgesteld als te vrijzinnig zal verwerpen of in reactionnairep geest zal wijzigen Ouder de candidaten voor het presidentschap worden genoemd do Octobrist Chomjakof do kadet Oolowin president van de tweede Doema de monarchisten Bobrioski en Bodsjanko Het Tageblatt wijst erop dat de Bus sische rente een punt teruggegaan is en ziet daarin het bewijs dat ook van deze Doeaia geen pacificatie geen herstel van rust en orde verwacht wordt De onthullingen bij het proces MoltkeHarden gedaan omtrent uitspattingen waarbij hooggeplaatste officieren betrokken waren geven den bekenden Oberste a D Oüdke aanleiding in het Berliner Tageblatt twee zeer ernstige vragen te stellen In de eerste plaats vraagt hjj of dit proces noodig was geweest F En waarom de zaak niet voor een raad van eer behandeld is P De taak toch van de raden van eer is volgens oen keizerlfk besluit van 2 Mei 187é de officieren te zuiveren van ongegronde verdenkingen tegen hunne eer De kolonel vraagt of deze bepaling alleen bestaat om onbeteekenende zaken te behan vriend mijne zaken met Nadjeshda Peodorowna staan slecht zeer slecht I Vergeef me dat ik je in mgne geheimen inwijd maar ik heb behoefte om me to uiten Saraóylenko die reeds vermoedde wat er volgen zon sloeg ds oogen neer en tikte met de vingers op de tafel Ik heb twee jaar met haar geleefd en bemin haar niet meer ging Lajewsky voort of eigenlijk gezegd ik w et nu dat het in het geheel geene liefde was Die twee jaren waroi eene zinsbegoocheling Lajewsky ba dO gewoonte gedurende het gesprek zgne handpalmen te bestndeeren op zgne nagels jte bijten of zjjne manchetten met de vingers te verkreukelen Ook nu deed hij dit Ik weet wel daf je me nf t helpen kunt zei hg maar ik spreek met je omdat vcor een ongelnksvogel en onnut mensch zooals ik ben alleen heil in het zich uitspreken ligt Ik moet eiker mijner handelingen bespreken Ik moet verklaring en rechtvaardiging voor mgn absurd leven in een of andere theorie vinden in literatunrtypen zooals b V daarin dat wg adellijken aan het ontaarden zijn en dergelpe In den afgcloepen nacht troostte ik me zelf daarmede dat ik voortdurend dacht Ach hoe waar ia Tolstoi toch hoe meedoogenloos waar I ÜB het deed mjj goed Inderdaad broeder 4 doleO en niet om kennis te nemen van heschqiHgingen tegen hooggeplaatste officieren r Nog steeds loopon de schuldigen wiert njunen voor do rechtbank aan do kaak z n gW officierstitels rond Dit is jde Vloek van een stelsel dat er een bg zonder e klasseeer op nahoudt dl zich van da eer an eiken onafhankeliiken TOornamen mdn van de eer d jr overige burgers door bgzondere kenteekenen onderscheidt Die nog jvai hoogors nog wat edelers wezen moet en ten slotte als eenige kenmerk la1 keiengeest en onderworpenheid aanwgst De nanchester Dispatch meent op grond van verarouwhare berichten raededeeling te mogen oen van een tusschen Rusland en Bulgarw gesloten geheime conventie dia volgens het Engelsche blad een gevaarlijke coup Van Rusland is over welks boteekenii de politieke kringen thans eerst eenige zekerheic hebben gekregen Het doel van de conventie is Rnsland a hulp te verzekeren aan Bulgarije bU een oorlog tusschen dit land en Turkije in dat geval verplicht Rusland rich achttien regimenten cavalerie en artillerie ter beschikking aan Bulgarije te stellen Bulgarije daarentegen verbindt zich bij een RussischTurkschen oorlog zjjn torpedo vloot ter baschikking van Rusland te stellen De Manch Dispatch brengt deze overeenkomst in verband met do tusschen Rusland en Engeland gesloten tractaten betreffende de verdeeling van Perzië Door dit tractaat is Rusland in staat de oproerige stammen van Urmia te bewapenen en zoo elke belemmering voor een flankmarsch van Russische troepen uit Kars weg te nemen Brengt men nu verband tusschen de beide overeenkomsten dan is het doel van de Russische positie in Kloin Aiie en de gemeenscbappelgke Bolgaarsch Russische actie in Europa de omsingeling van Turkije en de val van Konstantinopei Tegen deze in ieder geval nog zeer problematische plannen van Rusland tegen Tnrkjje meent het Engelsche blad de Engelsche regeering en de Europeesche diplomatie te moeten waarschuwen Verspreide Berichten Fhjlnkrue De senaat heeft Woensdag ook het vooretel om 6 millioen ter beschikking te stellen voor de slachtoffers der overstrooming in het zuiden goedgekeurd een groot schrgver die Tolstoi I Samoylenko die Tolstoi nooit gelezen had doch zich eiken dag voornam hem te lezen werd verlegen en zei Ja alle schrijvers schrijven zooals de phantasie hun ingeeft maar hij direct naar de natuur Mgn öod zuchtte Lajewsky hoezeer zijn we ten gevolge der beschaving ontaard Ik werd verliefd op eene gehuwde vrouw zjj op rag In den aanvang waren bet kussen stille avonden eeden idealen en algemeene belangen Welke leugens I In werkelijkheid vluchtten wo voor haren mar doch we maakten ons zelven wijs dat we het gemis van geestelijken arbeid ontloepen wilden We stelden ons onze toekomst aldos voor eerst naar den Kankasus om land en volk te loeren kennen ik zou in eene ambteli ke betrekking gaan dan wilden we een stuk land zien te krygen in het zweet onzes aanschijns werken den wijnberg en het veld bearbeiden enz Indien jjj in mjjne plaats waart zon je met Nadjeshda Feodorowna derlig jaren lev n en je erfgenamen een rgken wijnberg en duizend dessjatinen mali nalaten ik daarentegen voelde mg van den eersten dag af bankroet Wordt vervolgd